Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 5. 11. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  28/2093     5. 11. 2013
1. schvaluje

program 28. schůze rady kraje, konané dne 5. 11. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2094     5. 11. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu z 28. schůze rady kraje, konané dne 5. 11. 2013: JUDr. Josef Babka Martin Sikora

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1891 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  28/2095     5. 11. 2013
1. souhlasí

s 1. zněním návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu
  28/2095     5. 11. 2013
2. ukládá

vedoucí odboru financí zapracovat změny do konečného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Zodp.: Ing. Anna Klimšová Termín: 3. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1885 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  28/2096     5. 11. 2013
1. rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Cyklus přednášek pro žáky středních škol v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji"“, poř. č. 191/2013, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1629 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  28/2097     5. 11. 2013
1. rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Dodávka přístrojové techniky pro oblast materiálového zkušebnictví pro výuku oboru Stavebnictví II.“, poř. č. 156/2013 v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/969 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  28/2098     5. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby TESLICE CZ s.r.o. (ev. č. 01076/2013/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Sanace střech objektů areálu Náš svět, příspěvková organizace, Pržno“, se společností: TESLICE CZ s.r.o. se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01 IČ: 27775003 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 404.742 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1950 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  28/2099     5. 11. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě III“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  28/2099     5. 11. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě III“, a to: členové: Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Radmila Müllerová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  28/2099     5. 11. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě III“, která bude současně komisí zvláštní dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Monika Knápková - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Tomáš Karas - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  28/2099     5. 11. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě III“, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Monika Knápková - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Tomáš Karas - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2100     5. 11. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Propagační spoty Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III“ II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  28/2100     5. 11. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  28/2100     5. 11. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  28/2100     5. 11. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Afana Nazim - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Mgr. Petr Šimčík - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1884 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  28/2101     5. 11. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky pod označením „Dodávka a instalace výpočetní a prezentační techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství II.“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky - Modernizace výuky informačních technologií 1. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 14.245.276 Kč bez DPH pro 2. část zakázky - Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách 3. C SYSTEM CZ, a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice IČ: 27675645 za cenu nejvýše přípustnou 3.052.198 Kč bez DPH pro 3. část zakázky - Modernizace výuky ve zdravotnických oborech, Moderní zkušební laboratoře: 2. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 26846888 za cenu nejvýše přípustnou 1.431.064 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1711 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  28/2102     5. 11. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením Nákup 2 ks sněžných roleb v rámci projektu "Jesenická magistrála" II, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. TERMONT s.r.o. se sídlem: Rakovo 180, 038 42 Príbovce, Slovenská republika IČ: 31564283
  28/2102     5. 11. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na nákup 2 ks sněžných roleb v rámci projektu "Jesenická magistrála", se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. Lubomír Rek, s.r.o. se sídlem: Žďár nad Sázavou, Brněnská č. p. 1146/30, PSČ: 591 01 IČ: 64511821 za cenu nejvýše přípustnou 4.486.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1880 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  28/2103     5. 11. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Dodávka izolační zeleně s výsadbou v rámci projektu "Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje"“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 6. Z + M Partner, spol. s r. o. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00 IČ: 26843935 7. Office Assistance s.r.o. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48110205
  28/2103     5. 11. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru pro rok 2014 v pořadí: 1. KASPA papír s. r. o. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Porážková 3147/68A, PSČ 702 00 IČ: 26819449 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče, maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 2.100.000 Kč včetně DPH 2. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. se sídlem: Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, PSČ 738 01 IČ: 25910027 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče, maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 2.100.000 Kč včetně DPH 3. KOEXIMPO, spol. s r.o. se sídlem: Lípová 1986, 737 01 Český Těšín IČ: 18055826 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče, maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 2.100.000 Kč včetně DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2104     5. 11. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  28/2104     5. 11. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  28/2104     5. 11. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Denisa Staníková - odbor sociálních věcí náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Dana Sačková - odbor evropských projektů

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2105     5. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 02448/2012/IM ze dne 26. 10. 2012, na realizaci dodatečných prací u stavby „Přístavba domova pro seniory – administrativní část, Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín“ se společností: MŽT Stavitelství, a.s. Se sídlem: Suderova 2024/8, 709 00, Ostrava, IČ: 27762157 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 363.236,53 Kč bez DPH dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 06. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2106     5. 11. 2013
1. vysílá

Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Číny (Nanjing) ve dnech 18. 11. – 25. 11. 2013 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  28/2106     5. 11. 2013
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro partnery Moravskoslezského kraje v rámci zahraniční pracovní cesty hejtmana kraje do Číny dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1543 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  28/2107     5. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a společností ULTIMATE CZ, s.r.o., IČ 26168987, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2108     5. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít „Memorandum o porozumění mezi Metropolitním městem Ulsan, Korea a Moravskoslezským krajem, Česká republika o přátelských vztazích mezi kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2109     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlé petici adresované orgánům kraje za období od 14. 8. 2013 do 29. 10. 2013, dle předloženého materiálu
  28/2109     5. 11. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2110     5. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 55 tis. Kč
  28/2110     5. 11. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory vzniklé v odvětví Vlastní správní činnost kraje v souvislosti s nižším objemem zakoupených publikací do knihovny krajského úřadu ve výši 200 tis. Kč
  28/2110     5. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 200 tis. Kč
  28/2110     5. 11. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví Vlastní správní činnost kraje v souvislosti s neuzavřením smlouvy na personální a ostatní inzerci a nerealizací překladu územního plánu v roce 2013 ve výši 1.200 tis. Kč
  28/2110     5. 11. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.100 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5175 - Pohoštění o 100 tis. Kč Celkem o 1.200 tis. Kč
  28/2110     5. 11. 2013
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému“ ve výši 40 tis. Kč
  28/2110     5. 11. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému pol. 5175 - Pohoštění o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5175 - Pohoštění o 40 tis. Kč
  28/2110     5. 11. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 121 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 121 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/879 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  28/2111     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků střední školy v organizaci Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, IČ 00602078, ve školním roce 2013/2014
  28/2111     5. 11. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků střední školy organizaci Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, s účinností do 31. 8. 2014
  28/2111     5. 11. 2013
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2112     5. 11. 2013
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostmi o zápis či změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizací, které nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu
  28/2112     5. 11. 2013
2. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostmi o zápis či změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizací, které nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2113     5. 11. 2013
1. stanoví

odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2114     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

informaci, že 13. 11. 2013 se uskuteční setkání představitelů kraje s řediteli škol a školských zařízení, kteří v roce 2013 ukončili své působení ve funkci ředitele
  28/2114     5. 11. 2013
2. rozhodla

o poskytnutí věcného daru – křišťálové mísy v hodnotě 720 Kč nebo křišťálové láhve v hodnotě 790 Kč ředitelům škol a školských zařízení, kteří v roce 2013 ukončili své působení ve funkci ředitele, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2115     5. 11. 2013
1. schvaluje

kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 uvedená v příloze č. 1 předloženého materiálu
  28/2115     5. 11. 2013
2. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 ve složení: vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje členové: PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Eliška Birková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Alena Grosová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Marcel Jedelský, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Ing. Kristina Bončková, zástupkyně pedagogické veřejnosti

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2116     5. 11. 2013
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 69/4235 ze dne 3. 12. 2010 č. 90/5629 ze dne 10. 8. 2011 (č. usnesení)
  28/2117     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

a) informaci o uplynutí funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace, Ing. arch. Czeslawa Mendreka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 4. 12. 2010 b) informaci o vzdání se funkce členky školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Ing. Jitky Hanusové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 1. 9. 2011 c) informaci o vzdání se funkce člena školské rady při střední škole organizace Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, Ing. Petra Fojtíka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 1. 9. 2011
  28/2117     5. 11. 2013
2. jmenuje

a) dnem 5. 12. 2013 Ing. arch. Czeslawa Mendreka členem školské rady při střední škole organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace b) dnem 6. 11. 2013 pana Pavla Bačgoně členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace c) dnem 6. 11. 2013 Ing. Jaromíra Foltýna členem školské rady při střední škole organizace Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/64 ze dne 27. 11. 2012 č. 9/581 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/164 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  28/2118     5. 11. 2013
1. rozhodla

změnit nákladový rozpočet projektu - přílohu č. 1 uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00852/2013/ŠMS v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013 u organizace TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži o.s., Křišťanova 15, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 44938519, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2119     5. 11. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  28/2119     5. 11. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ dle podmínek dotačního programu uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
  28/2119     5. 11. 2013
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2120     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

dopis radě kraje Mgr. Jany Trdé ze dne 30. 9. 2013 ve věci předložení žádosti o zápis střední školy do rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  28/2120     5. 11. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7448 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  28/2121     5. 11. 2013
1. rozhodla

částečně prominout podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 179.143 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci BMX-Petrovice o.s., Studentská 963, 734 01 Karviná 4, IČ 28560957, na náklady spojené s obnovou vybavení freestylového parku, tj. v celkové výši 161.228 Kč
  28/2121     5. 11. 2013
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci BMX-Petrovice o.s., Studentská 963, 734 01 Karviná 4, IČ 28560957, na náklady spojené s obnovou vybavení freestylového parku
  28/2121     5. 11. 2013
3. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté organizaci Střední odborná škola Třineckých železáren, IČ 27856216, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2010 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  28/2122     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a rozsahu méněprací v předpokládané výši 48,31 tis. Kč včetně DPH v rámci projektu „Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě-Zábřehu“ dle předloženého materiálu
  28/2122     5. 11. 2013
2. rozhodla

financovat dodatečný výdaj na úhradu za výkon autorského dozoru v celkové výši 36,30 tis. Kč včetně DPH projektu „Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě-Zábřehu“ realizovaného příspěvkovou organizací Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, dle předloženého materiálu
  28/2122     5. 11. 2013
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, IČ 63731983, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě-Zábřehu“ o částku 8.600,-- Kč na částku 1.264.442,51 Kč
  28/2122     5. 11. 2013
4. bere na vědomí

změnu informace o nevrácení poskytnutých finančních prostředků ve výši odpovídající nezpůsobilému výdaji, který není zahrnut v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí a bezprostředně souvisí s realizací projektu „Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě-Zábřehu“ uvedenou v materiálu č. 10/11 ze dne 15. 10. 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2123     5. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 134 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 87 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 47 tis. Kč Celkem 134 tis. Kč
  28/2123     5. 11. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu programu Leonardo da Vinci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  28/2123     5. 11. 2013
3. stanoví

časovou použitelnost účelových prostředků na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektů programu Leonardo da Vinci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014
  28/2123     5. 11. 2013
4. stanoví

prodloužení časové použitelnosti účelových prostředků na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zahraniční praxe jako jeden z faktorů uplatnění na evropském trhu práce“ poskytnutých v rámci programu Leonardo da Vinci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace, IČ 62331540, ve výši 11.700 Kč do 30. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2124     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  28/2124     5. 11. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“, ve výši 125.000 Kč a akce „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ ve výši 381.800 Kč
  28/2124     5. 11. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, o částku ve výši 125.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním ústředního kola Matematické olympiády; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, dopravu, jízdné, vstupné, ceny, upomínkové předměty, tisk, propagaci a dohody o provedení práce, s časovou použitelností od 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014 b) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku ve výši 188.800 Kč na akci „Sportovní vybavení“. Finanční prostředky jsou určeny na pořízení sportovního materiálu a potřeb s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 28. 2. 2014
  28/2124     5. 11. 2013
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 193.000 Kč na akci „Sportovní vybavení“; finanční prostředky jsou určeny na pořízení sportovního materiálu a potřeb s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 28. 2. 2014
  28/2124     5. 11. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 125,0 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 381,8 tis. Kč Celkem 506,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 125,0 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 188,8 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 193,0 tis. Kč Celkem 506,8 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2125     5. 11. 2013
1. rozhodla

přijmout finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva kultury k financování dotace v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši 40.000 Kč dle předloženého materiálu
  28/2125     5. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 40 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 270 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.913 tis. Kč Celkem 4.183 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 506 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.952 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 109 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 10 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 494 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 154 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 925 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 13 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 tis. Kč Celkem 4.223 tis. Kč
  28/2125     5. 11. 2013
3. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  28/2125     5. 11. 2013
4. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  28/2125     5. 11. 2013
5. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  28/2125     5. 11. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 40.000 Kč s účelovým určením na projekt „5. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2013“

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2126     5. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 7,9 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 71,0 tis. Kč Celkem 78,9 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 33,9 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 45,0 tis. Kč Celkem 78,9 tis. Kč
  28/2126     5. 11. 2013
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  28/2126     5. 11. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u: a) nerozpočtovaných příjmů ve výši 53.800 Kč b) úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce "Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje" a akce „Rozvojový program Moravskoslezského kraje – Podpora projektů programu EU Leonardo“, v celkové výši 381.000 Kč
  28/2126     5. 11. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 53.800 Kč a snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.083.450 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 501.000 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 9.000 Kč pol. 5194 - Věcné dary o 2.000 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1 Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 17.249 Kč Celkem 2.612.700 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 55.000 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 273.000 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.082.000 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 515.500 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 32.000 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 480.000 Kč na § 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 18.000 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9.000 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 31.000 Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 168.000 Kč Celkem 2.666.500 Kč
  28/2126     5. 11. 2013
5. schvaluje

změnu účelu u části závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  28/2126     5. 11. 2013
6. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  28/2126     5. 11. 2013
7. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
  28/2126     5. 11. 2013
8. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu organizací: a) Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919, ve výši 40.000 Kč na realizaci rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení 3. rodinné skupiny b) Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace, IČ 47813504, ve výši 122.000 Kč na zakoupení klavírního křídla

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2127     5. 11. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013 ve výši 147.060.000 Kč
  28/2127     5. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 147.060.000 Kč snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 4.488.767 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 133.378 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 9.826.663 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 472.027 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 3.992.545 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.626.543 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 671.468 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 8.966.178 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 16.649 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 39.909.457 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.288.050 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 46.942.213 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.489.660 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 194.114 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 719.124 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 6.721 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 649.455 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.251.368 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 443.595 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 146.421 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.121.221 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 585.625 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.055.613 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 165.387 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.820.832 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.380.375 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 5.015.339 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.435.278 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 223.468 Kč Celkem 151.548.767 Kč
  28/2127     5. 11. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2128     5. 11. 2013
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 8/499 ze dne 12. 2. 2013 č. 15/1105 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  28/2129     5. 11. 2013
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 8/499 ze dne 12. 2. 2013 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 15/1105 ze dne 14. 5. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, uvedené pod pořadovými čísly žádostí 0049/3 a 0573/3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 107/6869 ze dne 20. 3. 2013 č. 78/4798 ze dne 16. 3. 2011 č. 50/2592 ze dne 3. 3. 2010 č. 18/1032 ze dne 10. 6. 2009 č. 2/74 ze dne 3. 12. 2008 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/340 ze dne 17. 6. 2009 č. 2/42 ze dne 18. 12. 2008 č. 23/1948 ze dne 24. 4. 2008 (č. usnesení)
  28/2130     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Zbyslavice ze dne 3. 10. 2013 o úpravu podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01667/2008/ŽPZ, ve věci zrušení povinnosti předložit potvrzení o projevu vůle směřující k zajištění financování realizace záměru, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  28/2130     5. 11. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01667/2008/ŽPZ, uzavřené s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, ohledně zrušení závazku uvedeného v čl. V odst. 2 písm. o) smlouvy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2131     5. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.200,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1582 ze dne 25. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2132     5. 11. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 220.488 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  28/2132     5. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 220.489 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 220.489 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2133     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry, IČ 48804894, o rozšíření služby o vedlejší hospodářskou činnost, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  28/2133     5. 11. 2013
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry, IČ 48804894, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  28/2133     5. 11. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2134     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

rezignaci Josefa Škrobánka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, ke dni 28. 2. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  28/2134     5. 11. 2013
2. vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  28/2134     5. 11. 2013
3. jmenuje

komisi pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, ve složení: předseda komise: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje členové komise: Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí oddělení ekonomického, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  28/2134     5. 11. 2013
4. pověřuje

funkcí tajemníka výběrové komise Mgr. Bc. Alici Kovalskou, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociálních věcí

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2135     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, IČ 00846635, se sídlem Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál, o udělení souhlasu s vyřazením nedobytných pohledávek z účetnictví dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  28/2135     5. 11. 2013
2. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávek v celkové výši 49.724,50 Kč organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, IČ 00846635, se sídlem Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál, dle předloženého materiálu
  28/2135     5. 11. 2013
3. souhlasí

s jednorázovým odepsáním pohledávek dle bodu 2) návrhu usnesení do nákladů organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, IČ 00846635, se sídlem Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/1262 ze dne 4. 6. 2013 č. 7/421 ze dne 29. 1. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  28/2136     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

informaci o: a) nesouhlasu náhradních žadatelů s poskytnutím dotace v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013 b) souhlasu náhradního žadatele s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013 dle příloh č. 1 - 2 předloženého materiálu
  28/2136     5. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 11,6 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 11,6 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2137     5. 11. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc září 2013 ve výši 592.800 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 140483/2013, ze dne 16. 10. 2013 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc září 2013 ve výši 211.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 138648/2013, ze dne 24. 10. 2013
  28/2137     5. 11. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Občanskému sdružení Heřmánek, Náměstí O. Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, Náměstí O. Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc září 2013 ve výši 82.080 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 140429/2013, ze dne 23. 10. 2013 b) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc září 2013 ve výši 68.400 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 140423/2013, ze dne 22. 10. 2013 c) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc září 2013 ve výši 45.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 140432/2013, ze dne 15. 10. 2013 d) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc září 2013 ve výši 269.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 137907/2013, ze dne 15. 10. 2013 e) občanskému sdružení OPORA DĚTEM, Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc září 2013 ve výši 250.800 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 138911/2013, ze dne 16. 10. 2013 f) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc září 2013 ve výši 322.240 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 141821/2013, ze dne 21. 10. 2013
  28/2137     5. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.842.240 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 68.400 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 332.880 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 314.640 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 322.240 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 804.080 Kč Celkem o 1.842.240 Kč
  28/2137     5. 11. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2) písm. f) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2138     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury o poskytnutí účelových finančních prostředků na zpracování stavebně-historických průzkumů památkových objektů dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  28/2138     5. 11. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím: a) Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 350.000,-- Kč s účelovým určením na zpracování stavebně-historických průzkumů národní kulturní památky zámek Bruntál, kulturní památky hrad Sovinec a kulturní památky kosárna Karlovice, s časovou použitelností od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2015 b) Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 100.000,-- Kč s účelovým určením na zpracování stavebně-historického průzkumu národní kulturní památky Památník Františka Palackého v Hodslavicích, s časovou použitelností od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2015
  28/2138     5. 11. 2013
3. bere na vědomí

žádost organizace Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace o finanční podporu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  28/2138     5. 11. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 30.000,-- s účelovým určením na vydání knihy rozhovorů a medailonů slavných absolventů školy u příležitosti výročí 60 let od jejího založení
  28/2138     5. 11. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 450 tis. Kč Celkem o 480 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 450 tis. Kč na § 3316 - Vydavatelská činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč Celkem o 480 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/187 ze dne 21. 3. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2139     5. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 192,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 192,35 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2140     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

dopisy starostů obcí Bratříkovice, Moravice a Melč, v nichž informují Radu Moravskoslezského kraje o podpoře obcí projektům výstavby větrných elektráren, realizovaných společností ventureal alfa cz s.r.o., dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1588 ze dne 25. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2141     5. 11. 2013
1. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 5/2013 ke dni 5. 11. 2013
  28/2141     5. 11. 2013
2. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 6/2013 s platností ode dne 6. 11. 2013
  28/2141     5. 11. 2013
3. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II“, verze 2/2013 ke dni 5. 11. 2013
  28/2141     5. 11. 2013
4. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II“, verze 3/2013 s platností ode dne 6. 11. 2013
  28/2141     5. 11. 2013
5. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, verze 1/2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1511 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  28/2142     5. 11. 2013
1. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 19/1511 ze dne 11. 7. 2013 bod 2) tak, že se text „s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013“ nahrazuje textem „s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1917 ze dne 19. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2143     5. 11. 2013
1. jmenuje

do výběrové komise v rámci dotačního programu „Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013“: Ing. Michaelu Kubejkovou, vedoucí oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Marka Valdmanna, Ph.D., ředitele společnosti BIC Ostrava s.r.o. Ing. Dagmar Matznerovou, administrátora projektu, Vědecko-technologický park Ostrava Ing. Miroslava Neulingera, vedoucího útvaru komercionalizace podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava Ing. Michala Banota, MBA, ředitele podnikatelského inkubátoru STEEL IT, Třinec Ing. Milana Stocha, Ph.D., vedoucího podnikatelského inkubátoru Vysoké školy podnikání, Ostrava

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 12/1071 ze dne 23. 6. 2010 č. 15/1280 ze dne 10. 11. 2010 č. 21/1750 ze dne 21. 9. 2011 č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012 č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  28/2144     5. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohody o narovnání: a) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01750/2010/RRC ze dne 13. 8. 2010 s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy b) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02882/2011/RRC ze dne 28. 12. 2011 s obcí Třanovice, IČ 00576921, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy c) ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03180/2009/RRC ze dne 5. 1. 2010 a č. 02775/2009/RRC ze dne 2. 12. 2009 s obcí Řepiště, IČ 00577031, jejichž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smluv
  28/2144     5. 11. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ č. 01298/2012/RRC, ze dne 29. 6. 2012, s obcí Rusín, IČ 00296309, jehož předmětem je prodloužení termínu k doložení závěrečného vyhodnocení projektu do 31. 3. 2014
  28/2144     5. 11. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zvýšit procentuální kofinancování vlastního podílu žadatelů dle podmínek „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“, a to Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, IČ 60045701 a obci Ludgeřovice, IČ 00300390, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
  28/2144     5. 11. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to v čl. III. Cíle a priority programu, pro již schváleného příjemce – obec Rohov, IČ 00635499
  28/2144     5. 11. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2145     5. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 128 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 128 tis. Kč
  28/2145     5. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 9,86 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.700,00 tis. Kč Celkem o 1.709,86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 545,96 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 797,50 tis. Kč Celkem o 1.343,46 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 173,40 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 193,00 tis. Kč Celkem o 366,40 tis. Kč
  28/2145     5. 11. 2013
3. rozhodla

navýšit dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ o částku 1.709.860 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7486 ze dne 19. 6. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  28/2146     5. 11. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 16.987.052,17 Kč na financování projektu „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/24.01366 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  28/2146     5. 11. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2147     5. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 38,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 20,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 18,00 tis. Kč Celkem 38,00 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu o 10,00 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 15,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 15,15 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 24,94 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11,84 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 13,10 tis. Kč Celkem 24,94 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ příspěvkové organizaci kraje Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, o částku 11.831,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  28/2147     5. 11. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 711,61 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 52,41 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 60,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 74,40 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 33,48 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,06 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,58 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 583,50 tis. Kč Celkem 764,02 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu o 7,00 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.254,93 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 200,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 100,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 20,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 784,93 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 100,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 50,00 tis. Kč Celkem 1.254,93 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 22.301,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 521,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 130,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 47,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,20 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 25,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 3,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 19.375,83 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 30,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.167,37 tis. Kč Celkem 22.301,40 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence Moravskoslezského kraje“ příspěvkové organizaci kraje Sagapo, příspěvková organizace, se sídlem Uhlířská 2, Bruntál, IČ 00846350, o částku 845.096,33 Kč s časovou použitelností do 28. 2. 2015
  28/2147     5. 11. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 36,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 36,00 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 130,00 Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 38,00 Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,00 Kč Celkem 178,00 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5139 - Nákup materiálu o 178,00 Kč
  28/2147     5. 11. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 10,00 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 78,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy o 78,00 tis. Kč Celkem 156,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 58,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,22 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,28 tis. Kč Celkem 78,00 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 29,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,61 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,14 tis. Kč Celkem 39,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 29,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,61 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,14 tis. Kč Celkem 39,00 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 519,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 460,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 59,90 tis. Kč Celkem o 519,90 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.610,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.610,00 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 34,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 34,00 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 75,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5171 - Opravy a udržování o 75,55 tis. Kč
  28/2147     5. 11. 2013
19. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 696,87 tis. Kč z 249.881,92 tis. Kč na 250.578,79 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/781 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  28/2148     5. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z Rozhodnutí – Územního rozhodnutí č. 6/2009 vydaným Magistrátem města Opavy, odborem výstavby dne 16. 2. 2009, pod značkou MMOP 9611/2009 pro potřeby realizace projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká – III. etapa„ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1514 ze dne 25. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  28/2149     5. 11. 2013
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/197 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  28/2150     5. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu se společností: Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1812 ze dne 3. 9. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/399 ze dne 25. 7. 2013 č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  28/2151     5. 11. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „4. etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná, SO 103 Přeložka plynovodu“ na pozemku parc. č. 1382/32 ostatní plocha v k. ú. Karviná-město, obec Karviná
  28/2151     5. 11. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle předloženého materiálu b) uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle předloženého materiálu
  28/2151     5. 11. 2013
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1382/32 ostatní plocha v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614, 735 06 Karviná - Nové Město, IČ 63024616, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby „4. etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná, SO 103 Přeložka plynovodu“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  28/2151     5. 11. 2013
4. rozhodla

zřídit věcné břemeno k budově bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 3004 zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 3006 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 2, Vítkovice, IČ 00600920, ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Ostrava, IČ 45193410 (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívající v právu zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení a v právu vstupu do dotčené budovy za účelem zřízení, provozování, údržby, rekonstrukcí a odstranění rozvodného tepelného zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního zákresu, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2018 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/314 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  28/2152     5. 11. 2013
1. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 1277/14, pozemek parc. č. 1277/14 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Hlučín, za podmínek: a) nabyvatel se zavazuje, že o převáděné nemovitosti bude řádně pečovat, užívat je ve veřejném zájmu výlučně pro účely poskytování pobytových sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů a nepřevede je, a to ani z části, bez předchozího souhlasu kraje do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 20 let od převodu b) nabyvatel se zavazuje umožnit kraji, popř. třetím subjektům kdykoliv během lhůty uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dodržovány a poskytnout k tomuto potřebnou součinnost, a to včetně zajištění přístupu do předmětných nemovitostí; zároveň se nabyvatel zavazuje vždy v měsíci prosinci každého kalendářního roku během celé lhůty uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení předat kraji písemnou zprávu o zachování aktivit uvedených v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení a aktuální výpis z katastru nemovitostí c) v případě, že nabyvatel učiní takové kroky či úkony, které způsobí, že kraji bude předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně, pak se nabyvatel zavazuje poskytnout veškerou součinnost při řešení tohoto stavu a na výzvu kraje uhradit předepsanou částku včetně příslušenství, jakož i penále, na účet státního rozpočtu v krajem stanovené lhůtě; nebude-li daná částka uhrazena ve stanovené lhůtě, zavazuje se nabyvatel uhradit kraji úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy d) v případě, že nabyvatel poruší povinnosti uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, je kraj oprávněn požadovat vrácení převáděných nemovitostí. Nabyvatel se zavazuje převáděné nemovitosti vrátit nejpozději do jednoho roku od výzvy kraje, a to ve stavu, v jakém mu byly tyto nemovitosti krajem předány s přihlédnutím k běžnému opotřebení; vrácení převáděných nemovitostí nezbavuje nabyvatele povinnosti plnění dle bodu 1 písm. c) tohoto usnesení e) podmínkami uvedenými v bodě 1 písm. c) a d) tohoto usnesení není dotčen nárok na náhradu škody

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2153     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti JAVOR Morava s.r.o., IČ 27799166 o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč, na vydání publikace pod pracovním názvem „Kapitoly z historie severní Moravy a Slezska“
  28/2153     5. 11. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“ ve výši 25.000 Kč
  28/2153     5. 11. 2013
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“, o částku 25.000 Kč
  28/2153     5. 11. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 25.000 Kč
  28/2153     5. 11. 2013
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v maximální výši 50.000 Kč společnosti JAVOR Morava s.r.o., IČ 27799166 na vydání publikace pod pracovním názvem „Kapitoly z historie severní Moravy a Slezska“, s časovou použitelností od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014
  28/2153     5. 11. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 25 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 25 tis. Kč Celkem o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  28/2154     5. 11. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 13.757 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Sportovní klub při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, o.s., se sídlem nám. Sv. Michala 12/23, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 47656409, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
  28/2154     5. 11. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  28/2155     5. 11. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 14.778 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Josef Figura, s místem podnikání Malá Morávka 256, PSČ 793 36, IČ 12089664, na realizaci projektu „Úprava lyžařské běžecké trasy Ovčárna – Praděd – Švýcárna“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
  28/2155     5. 11. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Josef Figura, s místem podnikání Malá Morávka 256, PSČ 793 36, IČ 12089664, na realizaci projektu „Úprava lyžařské běžecké trasy Ovčárna – Praděd – Švýcárna“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
  28/2155     5. 11. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  28/2156     5. 11. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 12.974 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Josef Figura, s místem podnikání Malá Morávka 256, PSČ 793 36, IČ 12089664, na realizaci projektu „Úprava lyžařské běžecké trasy Uhlířský vrch“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
  28/2156     5. 11. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Josef Figura, s místem podnikání Malá Morávka 256, PSČ 793 36, IČ 12089664, na realizaci projektu „Úprava lyžařské běžecké trasy Uhlířský vrch“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
  28/2156     5. 11. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  28/2157     5. 11. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 23.018 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná, se sídlem Suchá Rudná 609, 793 31 Světlá Hora, IČ 27001792, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2012/2013“
  28/2157     5. 11. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  28/2158     5. 11. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: část pozemku parc. č. 2371/4 zahrada, oddělenou dle geometrického plánu č. 4923-131/2013 ze dne 21. 10. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2371/18 zahrada o výměře 11 m², včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava b) při prodeji nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  28/2158     5. 11. 2013
2. rozhodla

že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje ideální 1/12 pozemku parc. č. 2351/1 orná půda v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve společném jmění manželů **********, a nevyužije k tomuto pozemku své předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2024 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2159     5. 11. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akcí: a) „Výměna oken a balkónových dveří“ organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, ve výši 198.607,-- Kč, b) „Výměna oken 2. část“ organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, ve výši 23.224,-- Kč, c) „Vzduchotechnika - výdejna stravy“ organizace Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 47813091, ve výši 34.850,-- Kč, d) „Sanace ploché střechy objektu“ organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČ 64125912, ve výši 10.099,-- Kč, e) „Oprava střechy tělocvičny“ organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, ve výši 4.637,-- Kč
  28/2159     5. 11. 2013
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizacím: a) Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, o částku 198.607,75 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna oken a balkónových dveří“, b) Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, o částku 23.224,22 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna oken 2. část“, c) Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 47813091, o částku 34.850,50 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Vzduchotechnika - výdejna stravy“, d) Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČ 64125912, o částku 10.099,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Sanace ploché střechy objektu“
  28/2159     5. 11. 2013
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, o částku 4.637,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy tělocvičny“
  28/2159     5. 11. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, o částku 56.556,04 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce komunikací sloužících k pohybu vozíčkářů“
  28/2159     5. 11. 2013
5. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, ve výši 300.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce střechy tělocvičen“
  28/2159     5. 11. 2013
6. rozhodla

použít finanční prostředky ve výši 85.140,-- Kč převedené do rezervy kraje na základě usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 na dofinancování akce „Rekonstrukce střechy tělocvičen“ organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011
  28/2159     5. 11. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.099 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 23.224 Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 198.607 Kč Celkem o 231.930 Kč a snižují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.637 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 180.010 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 56.557 Kč Celkem o 236.567 Kč
  28/2159     5. 11. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 50 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 50 tis. Kč
  28/2159     5. 11. 2013
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, o částku 259.147,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Půdní vestavba v objektu bydlení č. p. 786 ve Vítkově“

Rada kraje (č. usnesení)
  28/2160     5. 11. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Oprava komunikace Na Fifejdách“ na části pozemku parc. č. 2468/6 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro stavebníka statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu
  28/2160     5. 11. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Oprava komunikace Na Fifejdách“ na části pozemku parc. č. 2468/6 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, mezi krajem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  28/2161     5. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu j. n. o 600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 600 tis. Kč
  28/2161     5. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5152 - Teplo o 600 tis. Kč pol. 5154 - Elektrická energie o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 700 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 96/6136 ze dne 2. 11. 2011 (č. usnesení)
  28/2162     5. 11. 2013
1. bere na vědomí

nabídku společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  28/2162     5. 11. 2013
2. rozhodla

o uzavření Dodatku č. 9 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ: 64949681 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  frame-scrollup