Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 12. 2017


  Rada kraje

  28/2503                         14. 12. 2017
  1. schvaluje

  program 28. schůze rady kraje konané dne 14. 12. 2017


   Rada kraje

   28/2504                         14. 12. 2017
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 28. schůze rady kraje, konané dne 14. 12. 2017:

   - Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   - Mgr. Stanislava Folwarczneho


    Rada kraje

    28/2505                         14. 12. 2017
    1. schvaluje

    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Výkon IČ, TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“

    28/2505                         14. 12. 2017
    2. rozhodla

    vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Výkon IČ, TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

    2.       Forsing projekt s.r.o.

    se sídlem: Povětronní 1263/66, Stará Bělá, 724 00 Ostrava

    IČO: 27847721

    28/2505                         14. 12. 2017
    3. rozhodla

    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

    1.       FAKO spol. s r.o.

              se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

              IČO: 18188711

    za nejvýše přípustnou cenu 139.000 Kč bez DPH


     Rada kraje

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

     28/2506                         14. 12. 2017
     1. stanoví

     na rok 2018 finanční limit na pohoštění

     a)    výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru

     b)   komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise

     c)    politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu

     d)   poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor


      Rada kraje

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

      28/2507                         14. 12. 2017
      1. rozhodla

      zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

      28/2507                         14. 12. 2017
      2. schvaluje

      rozpočtové opatření, kterým se

      snižují

      běžné výdaje

      na § 2141 -

      Vnitřní obchod

      pol.  5139 -

      Nákup materiálu jinde nezařazený

      o

            181,5 tis. Kč

      pol.  5175 -

      Pohoštění

      o

            150,0 tis. Kč

      a

      snižují

      kapitálové výdaje

      na § 6409 -

      Ostatní činnosti jinde nezařazené

      pol.  6901 -

      Rezervy kapitálových výdajů

      o

            500,0 tis. Kč

      Celkem

      o

            831,5 tis. Kč

      a

      zvyšují

      běžné výdaje

      na § 2141 -

      Vnitřní obchod

      pol.  5139 -

      Nákup materiálu jinde nezařazený

      o

            150,0 tis. Kč

      pol.  5169 -

      Nákup ostatních služeb

      o

            681,5 tis. Kč

      Celkem

      o

            831,5 tis. Kč


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 111/8615 ze dne 4. 10. 2016

       č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 2/22 ze dne 22. 12. 2016

       28/2508                         14. 12. 2017
       1. schvaluje

       finanční plány pro rok 2018 příspěvkových organizací v odvětví kultury v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

       28/2508                         14. 12. 2017
       2. schvaluje

       střednědobé výhledy příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na roky 2019 – 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

       28/2508                         14. 12. 2017
       3. stanoví

       závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2018 příspěvkovým organizacím v odvětví kultury


        Rada kraje

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

        28/2509                         14. 12. 2017
        1. bere na vědomí

        žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Konventu minoritů v Opavě, IČO 47814446, na projekt „Oprava intonačních vad a kompletní naladění varhan chrámu Sv. Ducha v Opavě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        28/2509                         14. 12. 2017
        2. rozhodla

        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Konventu minoritů v Opavě, IČO 47814446 ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Oprava intonačních vad a kompletní naladění varhan chrámu Sv. Ducha v Opavě“ s časovou použitelností od 29. 11. 2017 do 31. 8. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

        28/2509                         14. 12. 2017
        3. schvaluje

        navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 30 tis. Kč

        28/2509                         14. 12. 2017
        4. schvaluje

        rozpočtové opatření, kterým se

        snižují

        kapitálové výdaje

        na § 6409 -

        Ostatní činnosti jinde nezařazené

        pol.  6901 -

        Rezervy kapitálových výdajů

        o

        30 tis. Kč

        a

        zvyšují

        běžné výdaje            

        na § 3322 -

        Zachování a obnova kulturních památek

         

        pol. 5223 -

        Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

        o

        30 tis. Kč


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 23/2026 ze dne 24. 10. 2017

         28/2510                         14. 12. 2017
         1. stanoví

         s účinností od 1. 1. 2018

         plat řediteli Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, IČ 03103820, panu Ing. Rostislavu Rožnovskému, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

          28/2511                         14. 12. 2017
          1. schvaluje

          rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 – 2020 organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

          28/2511                         14. 12. 2017
          2. stanoví

          závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2018 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, ve výši 6.590.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

          28/2511                         14. 12. 2017
          3. stanoví

          závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2018“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle předloženého materiálu


           Rada kraje

           28/2512                         14. 12. 2017
           1. schvaluje

           rozpočet na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2020 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           28/2512                         14. 12. 2017
           2. stanoví

           závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 158.750.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           28/2512                         14. 12. 2017
           3. stanoví

           závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu


            Rada kraje

            28/2513                         14. 12. 2017
            1. rozhodla

            předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

             28/2514                         14. 12. 2017
             1. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             zvyšují

             daňové příjmy

             pol. 1361 -

             Správní poplatky

             o

             232,45 tis. Kč

             a

             zvyšují

             nedaňové příjmy

             pol. 2412 -

             Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

             o

             55,56 tis. Kč

             na § 1070 -

             Rybářství

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             0,25 tis. Kč

             na § 2141 -

             Vnitřní obchod

             pol. 2111 -

             Příjmy z poskytování služeb a výrobků

             o

             18,15 tis. Kč

             na § 2143 -

             Cestovní ruch

             pol. 2111 -

             Příjmy z poskytování služeb a výrobků

             o

             21,75 tis. Kč

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             90,00 tis. Kč

             na § 2229 -

             Ostatní záležitosti v silniční dopravě

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             318,69 tis. Kč

             pol. 2324 -

             Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

             o

             10,00 tis. Kč

             na § 2251 -

             Letiště

             pol. 2329 -

             Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

             o

             27,60 tis. Kč

             na § 3419 -

             Ostatní tělovýchovná činnost

              

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             36,42 tis. Kč

             na § 3421 -

             Využití volného času dětí a mládeže

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             12,20 tis. Kč

             pol. 2324 -

             Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

             o

             1,21 tis. Kč

             na § 3639 -

             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

             pol. 2111 -

             Příjmy z poskytování služeb a výrobků

             o

             7,55 tis. Kč

             pol. 2119 -

             Ostatní příjmy z vlastní činnosti

             o

             12,10 tis. Kč

             na § 4350 -

             Domovy pro seniory

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             10,00 tis. Kč

             na § 4374 -

             Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             3,81 tis. Kč

             na § 4375 -

             Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             1,58 tis. Kč

             na § 4399 -

             Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             99,00 tis. Kč

             pol. 2324 -

             Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

             o

             4,00 tis. Kč

             na § 6172 -

             Činnost regionální správy

             pol. 2111 -

             Příjmy z poskytování služeb a výrobků

             o

             0,03 tis. Kč

             pol. 2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             3,10 tis. Kč

             pol. 2324 -

             Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

             o

             21,83 tis. Kč

             na § 6310 -

             Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

             pol. 2141 -

             Příjmy z úroků (část)

             o

             0,82 tis. Kč

             na § 6320 -

             Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

             pol. 2322 -

             Přijaté pojistné náhrady

             o

             86,33 tis. Kč

             na § 6402 -

             Finanční vypořádání minulých let

             pol. 2223 -

             Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

             o

             488,26 tis. Kč

             pol. 2229 -

             Ostatní přijaté vratky transferů

             o

             77,34 tis. Kč

             na § 6409 -

             Ostatní činnosti jinde nezařazené

             pol. 2229 -

             Ostatní přijaté vratky transferů

             o

             63,82 tis. Kč

             Celkem

             o

             1.471,40 tis. Kč

             a

             zvyšují

             kapitálové výdaje

             na § 6409 -

             Ostatní činnosti jinde nezařazené

             pol. 6901 -

             Rezervy kapitálových výdajů

             o

             1.703,85 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             2. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             zvyšují

             daňové příjmy

             pol. 1211 -

             Daň z přidané hodnoty

             o

             23.000 tis. Kč 

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 6409 -

             Ostatní činnosti jinde nezařazené

             pol. 5901 -

             Nespecifikované rezervy

             o

             23.000 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             3. rozhodla

             nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 4.844.888,31 Kč na refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy

             28/2514                         14. 12. 2017
             4. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             zvyšují

             investiční přijaté transfery

             pol. 4211 -

             Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

             o

             4.844,89 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 6409 -

             Ostatní činnosti jinde nezařazené

             pol. 5901 -

             Nespecifikované rezervy

             o

             4.844,89 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             5. rozhodla

             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 v bodu 8. písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Úhrada úroků z úvěru Evropské investiční bance“ ve výši 50 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             6. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 6310 -

             Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

             pol. 5141 -

             Úroky vlastní

             o

             50 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 6172 -

             Činnost regionální správy

             pol. 5192 -

             Poskytnuté náhrady

             o

             50 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             7. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             zvyšují

             nedaňové příjmy

             pol. 2412 -

             Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob

             o

             14.381.943 Kč

             pol. 2441 -

             Splátky půjčených prostředků od obcí

             o

             1.594.812 Kč

             a

             snižuje

             financování

             pol. 8115 -

             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

             o

             15.976.755 Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             8. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             neinvestiční přijaté transfery

             pol. 4116 -

             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

             o

             3,9 tis. Kč

             pol. 4118 -

             Neinvestiční převody z Národního fondu

             o

             65,1 tis. Kč

             a

             snižují

             běžné výdaje

             na § 3639 -

             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

             pol.  5169 -

             Nákup ostatních služeb

             o

             69,0 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             9. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             přijaté transfery

             pol. 4116 -

             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

             o

             253.634 Kč

             a

             snižují

             běžné výdaje

             na § 4349 -

             Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

             pol. 5169 -

             Nákup ostatních služeb

             o

             234.634 Kč

             na § 4399 -

             Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

             pol. 5167 -

             Služby školení a vzdělávání

             o

             19.000 Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             10. rozhodla

             nabýt finanční prostředky z Národního fondu v rámci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů ve výši 181.629 Kč na financování projektu „Bilaterální spolupráce s Odborem pro náhradní rodinnou péči Norského ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti v Oslu“, realizované organizací kraje Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČO 00847267, dle předloženého materiálu

             28/2514                         14. 12. 2017
             11. schvaluje

             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 181.629 Kč, organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČO 00847267, s účelovým určením na projekt „Bilaterální spolupráce s Odborem pro náhradní rodinnou péči Norského ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti v Oslu“ realizovaný v rámci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo EHP‑CZ04‑BFB‑1‑020‑2017

             28/2514                         14. 12. 2017
             12. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             zvyšují

             přijaté transfery

             pol. 4118 -

             Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu

             o

             181.629 Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 4339 -

             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

             pol. 5336 -

             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

             o

             181.629 Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             13. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 3636 -

             Územní rozvoj

             pol. 5213 -

             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

             o

             179,1 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje            

             na § 3636 -

             Územní rozvoj

             pol. 5321 -

             Neinvestiční transfery obcím

             o

             179,1 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             14. rozhodla

             nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 369.109 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

             28/2514                         14. 12. 2017
             15. schvaluje

             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

             28/2514                         14. 12. 2017
             16. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             zvyšují

             neinvestiční přijaté transfery

             pol. 4116 -

             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

             o

             369.109 Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 3522 -

             Ostatní nemocnice

             pol. 5336 -

             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

             o

             369.109 Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             17. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             zvyšuje

             neinvestiční přijaté transfery

             pol. 4116 -

             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

             o

             4 Kč

             a

             zvyšuje

             běžné výdaje

             na § 3299 -

             Ostatní záležitosti vzdělávání

             pol. 5901 -

             Nespecifikované rezervy

               o

             4 Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             18. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             zvyšují

             daňové příjmy

             pol. 1361 -

             Správní poplatky

             o

             38,54 tis. Kč

             a

             zvyšují

             nedaňové příjmy

             na § 2143 -

             Cestovní ruch

             pol.  2111 -

             Příjmy z poskytování služeb a výrobků

             o

             10,22 tis. Kč

             na § 2229 -

             Ostatní záležitosti v silniční dopravě

             pol.  2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             80,15 tis. Kč

             pol.  2324 -

             Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

             o

             1,00 tis. Kč

             pol.  2329 -

             Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

             o

             110,00 tis. Kč

             na § 3639 –

             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

             pol.  2119 -

             Ostatní příjmy z vlastní činnosti

             o

             350,99 tis. Kč

             na § 4399 –

             Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

             pol.  2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             15,78 tis. Kč

             na § 6172 -

             Činnost regionální správy

             pol.  2111 -

             Příjmy z poskytování služeb a výrobků

             o

             0,02 tis. Kč

             pol.  2212 -

             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

             o

             2,00 tis. Kč

             na § 6320 -

             Pojištění funkčně nespecifikované

             pol.  2322 -

             Přijaté pojistné náhrady

             o

             18,09 tis. Kč

             na § 6402 -

             Finanční vypořádání minulých let

             pol.  2223 –

             Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

             o

             39,68 tis. Kč

             Celkem

             o

             627,93 tis. Kč

             a

             zvyšují

             kapitálové výdaje

             na § 6409 -

             Ostatní činnosti jinde nezařazené

             pol. 6901 -

             Rezervy kapitálových výdajů

             o

             666,47 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             19. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 3639 -

             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

             pol. 5169 -

             Nákup ostatních služeb

             o

              181,5 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 3639 -

             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

             pol. 5166 -

             Konzultační, poradenské a právní služby

             o

             181,5 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             20. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 2143 -

             Cestovní ruch

             pol. 5164 -

             Nájemné

             o

                          210 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje            

             na § 2143 -

             Cestovní ruch

             pol. 5169 -

             Nákup ostatních služeb

             o

                          210 tis. Kč

             28/2514                         14. 12. 2017
             21. schvaluje

             rozpočtové opatření, kterým se

             snižují

             běžné výdaje

             na § 3549 -

             Ostatní speciální zdravotnická péče

             pol.  5222 -

             Neinvestiční transfery spolkům

             o

             300 tis. Kč

             a

             zvyšují

             běžné výdaje

             na § 3549 -

             Ostatní speciální zdravotnická péče

             pol. 5229 -

             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

             o

             300 tis. Kč


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 107/8306 ze dne 23. 8. 2016

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

             28/2515                         14. 12. 2017
             1. bere na vědomí

             informaci o průběhu a dosavadních výsledcích mediace sporu dle Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) se zhotovitelem EVČ s.r.o., Pardubice dle předloženého materiálu

             28/2515                         14. 12. 2017
             2. souhlasí

             s doporučením mediátora k dalšímu řešení sporu dle předloženého materiálu

             28/2515                         14. 12. 2017
             3. ukládá

             vedoucímu odboru investičního a majetkového

             ověřit zákonné možnosti úpravy smlouvy uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dle doporučení mediátora a připravit návrh dodatku k této smlouvě

             Zodp.: Ing. Milan Novotný

             Termín: 28. 2. 2018


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

              č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

              28/2516                         14. 12. 2017
              1. schvaluje

              rozpočty (plány výnosů a nákladů) pro rok 2018, plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2018 a návrhy střednědobých rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období let 2019 až 2020 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              28/2516                         14. 12. 2017
              2. stanoví

              závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně vyrovnaný výsledek hospodaření za rok 2018 organizacím Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

              28/2516                         14. 12. 2017
              3. ukládá

              ředitelům příspěvkových organizací kraje – nemocnic, a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

              učinit taková opatření, která povedou k dosažení vyrovnaného hospodaření organizace

              Zodp.: ředitelé dotčených organizací

              Termín: 31. 12. 2018

              28/2516                         14. 12. 2017
              4. ukládá

              náměstkovi hejtmana kraje

              předložit radě kraje průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů roku 2018

              Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

              Termín: 10. 4. 2018, 17. 7. 2018, 23. 10. 2018


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

               28/2517                         14. 12. 2017
               1. bere na vědomí

               žádost organizace NanoZone, s.r.o., Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 03650073, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               28/2517                         14. 12. 2017
               2. rozhodla

               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči“ ve výši 199 tis. Kč, a o tuto částku navýšit finanční prostředky na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“

               28/2517                         14. 12. 2017
               3. rozhodla

               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci NanoZone, s.r.o., Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 03650073, ve výši 199 tis. Kč, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Nové prvky pasivní ochrany – nanočástice v nemocničním prostředí“, s časovou použitelností od 12. 12. 2017 do 1. 4. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               28/2517                         14. 12. 2017
               4. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               běžné výdaje

               na § 3599 -

               Ostatní činnost ve zdravotnictví

               pol. 5321 -

               Neinvestiční transfery obcím

               o

               199 tis. Kč

               a

               zvyšují

               běžné výdaje

               na § 3599 -

               Ostatní činnost ve zdravotnictví

               pol. 5213 -

               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

               o

               199 tis. Kč


                Rada kraje

                28/2518                         14. 12. 2017
                1. schvaluje

                rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2019 až 2020 v odvětví školství v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                28/2518                         14. 12. 2017
                2. bere na vědomí

                celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2018 přílohy č. 2 předloženého materiálu

                28/2518                         14. 12. 2017
                3. schvaluje

                závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2018 organizacím Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, a Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                28/2518                         14. 12. 2017
                4. schvaluje

                závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2018 příspěvkovým organizacím v odvětví školství, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 25/2312 ze dne 21. 11. 2017

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                 č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                 28/2519                         14. 12. 2017
                 1. doporučuje

                 zastupitelstvu kraje

                 rozhodnout uzavřít s poskytovatelem Středisko volného času Vítkov, p.o., IČO 73214892, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 28/2519                         14. 12. 2017
                 2. rozhodla

                 pověřit poskytovatele Středisko volného času Vítkov, p.o., IČO 73214892, poskytováním služby obecného hospodářského zájmu u služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ID 2231574, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 28/2519                         14. 12. 2017
                 3. rozhodla

                 schválit s účinností k 1. 1. 2018 Aktualizaci č. 23 Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                 28/2519                         14. 12. 2017
                 4. rozhodla

                 uzavřít s poskytovatelem Česká unie neslyšících, z.ú., IČO 00675547, u služeb sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ID 1281600, a tlumočnické služby, ID 4358523, Dodatek č. 1 Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                 28/2519                         14. 12. 2017
                 5. rozhodla

                 schválit vstup sociální služby terapeutické komunity, ID 2011550, poskytované organizací Slezská diakonie, IČO 65468562, do Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje

                 28/2519                         14. 12. 2017
                 6. ukládá

                 náměstkovi hejtmana kraje

                 předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                 Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                 Termín: 14. 3. 2018


                  Rada kraje

                  28/2520                         14. 12. 2017
                  1. schvaluje

                  rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy na období let 2019 – 2020 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  28/2520                         14. 12. 2017
                  2. bere na vědomí

                  celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2018 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  28/2520                         14. 12. 2017
                  3. stanoví

                  závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2018 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   28/2521                         14. 12. 2017
                   1. konstatuje

                   že je proti jakékoliv skládce, která navýší znečištění ovzduší v oblastech postižených vysokým znečištěním ovzduší

                   28/2521                         14. 12. 2017
                   2. rozhodla

                   podat podnět České inspekci životního prostředí k prošetření skládkování uhlí ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. v rámci otevřené „Polní skládky uhlí AMO“


                    frame-scrollup