Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 19. 11. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  29/2163     19. 11. 2013
1. schvaluje

program 29. schůze rady kraje, konané dne 19. 11. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2164     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a Ing. Jiřího Martinka o ověření zápisu z 27. schůze rady kraje konané dne 22. 10. 2013
  29/2164     19. 11. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 29. schůze rady kraje, konané dne 19. 11. 2013: Ing. Ivana Strachoně p. Tomáše Hanzela

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2165     19. 11. 2013
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2166     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít „Prohlášení o společném záměru“ mezi statutárním městem Opava, Moravskoslezským krajem a společností Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2166     19. 11. 2013
2. pověřuje

Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, podpisem „Prohlášení o společném záměru“ dle bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  29/2167     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za 3. čtvrtletí roku 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  29/2168     19. 11. 2013
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013 a výroční zprávy za rok 2013 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., Auditorskou společnost CONSULT, s.r.o., IČ 25874705, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 434/211, PSČ 709 00

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  29/2169     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, za 3. čtvrtletí roku 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 91/5668 ze dne 24. 8. 2011 (č. usnesení)
  29/2170     19. 11. 2013
1. rozhodla

vypořádat technické zhodnocení na majetku kraje provedené společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  29/2170     19. 11. 2013
2. rozhodla

uzavřít „Dohodu o vypořádání technického zhodnocení majetku kraje“ se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2170     19. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 2251 - Letiště pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 8.910 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 29.916 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 7.805 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 499 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 30.522 tis. Kč Celkem o 38.826 tis. Kč

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, (č. usnesení)
  29/2171     19. 11. 2013
1. souhlasí

s vypořádáním technického zhodnocení na majetku Moravskoslezského kraje provedeného společností Letiště Ostrava, a. s., dle předloženého materiálu
  29/2171     19. 11. 2013
2. souhlasí

s uzavřením „Dohody o vypořádání technického zhodnocení majetku kraje“ s Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/898 ze dne 16. 4. 2013 č. 26/1943 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  29/2172     19. 11. 2013
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pro část 3 veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  29/2172     19. 11. 2013
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 5/212 ze dne 20. 12. 2012 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 č. 13/896 ze dne 16. 4. 2013 č. 18/1348 ze dne 20. 6. 2013 č. 26/1944 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  29/2173     19. 11. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Lékařská technologie“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. TRANSKONTAKT – MEDICAL s.r.o. Na Zatlance 5/2174, 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 2. MEDIFINE a.s. (pouze pro část 3 VZ) Florianova 440/17, 612 00 Brno IČ: 27718948 3. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, Strašnice IČ: 24165841 6. A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 IČ: 63983524
  29/2173     19. 11. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k části 2 veřejné zakázky s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Lékařská technologie“, s níže uvedenými uchazeči, a to v pořadí: 5. sdružení účastníků Chironax Frýdek – Místek s.r.o. a B. Braun Medical s.r.o. vedoucí účastník Chironax Frýdek – Místek s.r.o. Revoluční 1218, 738 01 Frýdek–Místek IČ: 47666391 člen sdružení B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 IČ: 48586285 za cenu nejvýše přípustnou 11.782.150,- Kč bez DPH 2. MEDIFINE a.s. Florianova 440/17, 612 00 Brno IČ: 27718948 za cenu nejvýše přípustnou 12.015.997,- Kč bez DPH
  29/2173     19. 11. 2013
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Lékařská technologie“, a to ve vztahu k části 3 VZ, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  29/2173     19. 11. 2013
4. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1872 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  29/2174     19. 11. 2013
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“, a to v 6. části zakázky: Rozvoj etických standardů, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1559 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  29/2175     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby TEMAR spol. s r. o. (ev. č. 01904/2013/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace“, se společností: TEMAR spol. s r. o. se sídlem: Ostrava 1, Vítkovická č. p. 1708/17, PSČ 702 00 IČ: 60318929 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 361.905,78 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2013 z 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  29/2176     19. 11. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Zhotovitel stavby v rámci projektu II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba – dodatek č. 2“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  29/2176     19. 11. 2013
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Zhotovitel stavby v rámci projektu II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba – dodatek č. 2“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Boris Drápela - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  29/2176     19. 11. 2013
3. rozhodla

změnit usnesení č. 26/2013 ze dne 15. 10. 2013, a to tak, že text „4.563 tis. Kč bez DPH“ se nahrazuje textem „4.569 tis. Kč bez DPH“ a text „7.857 tis. Kč bez DPH“ se nahrazuje textem „7.863 tis. Kč bez DPH“

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2177     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo č. 00538/2013/IM ze dne 20. 3. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby Ing. Pekárek – stavební společnost s.r.o., na realizaci dodatečných prací u stavby „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, 2. etapa humanizace domova pro seniory“, se společností: Ing. Pekárek – stavební společnost s.r.o. Se sídlem: Gudrichova 31, Opava, 746 01 IČ: 63323524 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.523.235,12 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2178     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3, ke smlouvě o dílo č. 01572/2012/IM ze dne 25. 7. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., na realizaci dodatečných prací u stavby „Stavební úpravy objektu ul. Mánesova 7 v Opavě – Dětský domov pro mentálně postižené“, se společností: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 240.680,38 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1881 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  29/2179     19. 11. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na dodávku náplní sanitární techniky se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. Drozd a spol. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 2587/81, PSČ 702 00 IČ: 47154519 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2096 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  29/2180     19. 11. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Cyklus přednášek pro žáky středních škol v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji" II.“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  29/2180     19. 11. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  29/2180     19. 11. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  29/2180     19. 11. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Mgr. Milena Bubíková - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Ing. Andrea Nytrová - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1952 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  29/2181     19. 11. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky pod označením „Technologické centrum (2. část hardware) a související software II“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou 22.623.390 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2182     19. 11. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup technického a didaktického vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky instalatérských oborů“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  29/2182     19. 11. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  29/2182     19. 11. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Petr Smažák - odbor odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Martin Paclt - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1960 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  29/2183     19. 11. 2013
1. rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Pořízení vybavení v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě"“, poř. č. 192/2013, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2184     19. 11. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje II“ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu.
  29/2184     19. 11. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  29/2184     19. 11. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: Ing. Silvie Součková - odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Jan Filgas - odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  29/2184     19. 11. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Silvie Součková - odbor životního prostředí a zemědělství 5. Ing. Jan Filgas - odbor životního prostředí a zemědělství 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Mgr. Urszula Ondruchová - odbor evropských projektů 5. Mgr. Daniel Mach - odbor životního prostředí a zemědělství 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 27/2042 ze dne 22. 10. 2013 (č. usnesení)
  29/2185     19. 11. 2013
1. rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Nákup speciálního nábytku a vybavení v rámci projektu "Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra"“, poř. č. 174/2013 ve všech částech, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1526 ze dne 15. 7. 2013 (č. usnesení)
  29/2186     19. 11. 2013
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Silnice 2014 – II. a III. etapa“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1741 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  29/2187     19. 11. 2013
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Silnice 2014 – IV. a V. etapa“

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2188     19. 11. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 10. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  29/2188     19. 11. 2013
2. stanoví

u usnesení č. 9/585 bod 3) ze dne 26. 2. 2013 termín další kontroly plnění na březen 2014
  29/2188     19. 11. 2013
3. vyřazuje

usnesení č. 25/1899 bod 2) ze dne 19. 9. 2013 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1887 ze dne 19. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2189     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádost Moravskoslezského svazu Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s. ze dne 7. 10. 2013, o posunutí časové použitelnosti u neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2189     19. 11. 2013
2. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 25/1887 ze dne 19. 9. 2013 bod 2) tak, že text „od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013“ nahrazuje textem „od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2190     19. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 240.289 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 86.070 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.052 Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 431.037 Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110.000 Kč Celkem o 874.448 Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 3 Kč na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 231.509 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5 Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 724.413 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.598 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 65.354 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.548 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.256.481 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1 Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15.714 Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.779 Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 580.000 Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 250.000 Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 238.109 Kč na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 259.147 Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6125 - Výpočetní technika o 360.000 Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 89.000 Kč Celkem o 4.084.661 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 4.959.109 Kč
  29/2190     19. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 610,98 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 56,00 tis. Kč na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 4,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3,00 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,07 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků o 5,18 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 3,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 11,26 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 76,04 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 44,21 tis. Kč Celkem o 815,74 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 815,74 tis. Kč
  29/2190     19. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 1,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1,31 tis. Kč
  29/2190     19. 11. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich části o 4.683 tis. Kč a zvyšují kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků o 1.924 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 2.759 tis. Kč
  29/2190     19. 11. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků o 40.000 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 40.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2191     19. 11. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 11.186.000,- Kč na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí za podmínek uvedených v Rozhodnutí Č. j. MV-9352-38/PO-IZS-2013 ze dne 30. 10. 2013
  29/2191     19. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 11.186.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 11.186.000 Kč
  29/2191     19. 11. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 11.186.000,00 Kč na úhradu výdajů na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.) za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje mimo její územní obvod za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu s úpravou
  29/2191     19. 11. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2192     19. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč
  29/2192     19. 11. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory vzniklé v odvětví Vlastní správní činnost kraje v souvislosti s nižším objemem zakoupených publikací do knihovny krajského úřadu ve výši 100 tis. Kč
  29/2192     19. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100 tis. Kč
  29/2192     19. 11. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému“ ve výši 50 tis. Kč
  29/2192     19. 11. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému pol. 5175 - Pohoštění o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5132 - Ochranné pomůcky o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2193     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

petici občanů města Janov k uzavření pošty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2193     19. 11. 2013
2. schvaluje

odpověď na petici občanů města Janov k uzavření pošty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2194     19. 11. 2013
1. rozhodla

přijmout finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování: a) Rozvojového programu „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ ve výši 1.647.968 Kč b) programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2013“ ve výši 333.500 Kč c) nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů ve výši 27.378,40 Kč dle předloženého materiálu
  29/2194     19. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2.008.847 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 167.054 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 76.437 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.358.370 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 73.486 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 333.500 Kč Celkem 2.008.847 Kč
  29/2194     19. 11. 2013
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  29/2194     19. 11. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  29/2194     19. 11. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září-prosinec 2013“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  29/2194     19. 11. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem: a) Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, o částku 9.094 Kč b) Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, o částku 18.284,40 Kč
  29/2194     19. 11. 2013
7. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na listopad až prosinec 2013 do 30. 11. 2013 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení
  29/2194     19. 11. 2013
8. schvaluje

změnu účelu závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, z původního účelu „Zakoupení konvektomatu a elektrické trouby“ na nový účel „Zakoupení konvektomatu, elektrické trouby a chladícího stolu“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2195     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2195     19. 11. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Lítací jelen, IČ 22767584, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním kvalifikačního závodu ve snowboardingu na Olympiádu dětí a mládeže 2014; finanční prostředky jsou určeny na zajištění časomíry, ozvučení, pronájmy, propagaci, jízdné za vleky, výstavbu trati, personální zajištění, ceny, občerstvení pro závodníky a dopravu s časovou použitelností od 1. 11. 2013 do 31. 1. 2014
  29/2195     19. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  29/2196     19. 11. 2013
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, v celkové výši 39.959,19 Kč za panem **********, dle předloženého materiálu
  29/2196     19. 11. 2013
2. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, v celkové výši 27.530 Kč za panem **********, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2197     19. 11. 2013
1. schvaluje

podmínky Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2197     19. 11. 2013
2. rozhodla

vyhlásit Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014 dle předloženého materiálu
  29/2197     19. 11. 2013
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1756 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2198     19. 11. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce "Zpracování odborných posudků, činnost nezávislých odborných komisí a znalců“ ve výši 240.000 Kč
  29/2198     19. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 100 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 140 tis. Kč Celkem o 240 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 240 tis. Kč
  29/2198     19. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 250 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2199     19. 11. 2013
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určeného na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, u organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 20 tis. Kč
  29/2199     19. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 20 tis. Kč
  29/2199     19. 11. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určeného na realizaci akce „Analýza bezpečnosti nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 250 tis. Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 250 tis. Kč c) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 395/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, o částku 250 tis. Kč d) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 250 tis. Kč e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 250 tis. Kč f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 250 tis. Kč
  29/2199     19. 11. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.000 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500 tis. Kč Celkem o 1.500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.500 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2200     19. 11. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Zateplení budovy stravovacího provozu“
  29/2200     19. 11. 2013
2. souhlasí

aby investorem akce a příjemcem dotace dle bodu 1) tohoto usnesení byla organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641
  29/2200     19. 11. 2013
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, spočívajících v zateplení budovy stravovacího provozu, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/337 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  29/2201     19. 11. 2013
1. souhlasí

za podmínky schválení zadávací dokumentace Ministerstvem zdravotnictví s vyhlášením veřejné zakázky: a) Centrum komplexní paliativní a geriatrické péče – rekonstrukce stávajících prostor b) Centrum komplexní paliativní a geriatrické péče – vybavení zdravotní technikou organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  29/2201     19. 11. 2013
2. doporučuje

řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Mgr. MUDr. Evu Misiačkovou, odbor zdravotnictví Mgr. Janu Kanichovou, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový
  29/2201     19. 11. 2013
3. doporučuje

řediteli Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1 písm. b) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Mgr. MUDr. Evu Misiačkovou, odbor zdravotnictví Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2202     19. 11. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, výstražníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  29/2202     19. 11. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  29/2202     19. 11. 2013
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení
  29/2202     19. 11. 2013
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/1842 ze dne 11. 1. 2006 (č. usnesení)
  29/2203     19. 11. 2013
1. rozhodla

změnit ve svém usnesení č. 46/1842 ze dne 11. 1. 2006 v příloze č. 1, str. 9, cenu za zřízení věcného břemene na Kč 100 včetně DPH
  29/2203     19. 11. 2013
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 51/3976 ze dne 11. 9. 2014 a usnesením č. 53/4104 ze dne 7. 10. 2014
  29/2204     19. 11. 2013
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, a to na základě 1. Společné výzvy Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze „Společného programu na podporu výměny kotlů“, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  29/2204     19. 11. 2013
2. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 5.540 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 15/1105 ze dne 14. 5. 2013 č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  29/2205     19. 11. 2013
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 15/1105 ze dne 14. 5. 2013 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0575/3, 0629/3, 0777/3 a 0817/3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2206     19. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5164 - Nájemné o 30 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60 tis. Kč
  29/2206     19. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 20,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč Celkem o 21,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 148,16 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 169,16 tis. Kč
  29/2206     19. 11. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu usnesení: a) u úspory z realizace veřejných zakázek v rámci akce „Informační kampaň na lokální topeniště“ ve výši 148,16 tis. Kč b) a u nerozpočtovaných příjmů ve výši 21 tis. Kč a to vše na financování dalších výzev v rámci „Společného programu na podporu výměny kotlů“
  29/2206     19. 11. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.240,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.240,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2207     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

informaci o konání 50. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2207     19. 11. 2013
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Martina Sikoru, jako náhradníka, k jednání na 50. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 26. 11. 2013 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8221 ze dne 30. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/187 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  29/2208     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

dopis Římskokatolické farnosti Ludgeřovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2208     19. 11. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neprominout porušení povinnosti ukončit realizaci projektu „Havarijní oprava části střechy kostela sv. Mikuláše Ludgeřovice“ nejpozději do 31. 8. 2013 realizovaného v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013“
  29/2208     19. 11. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2267 ze dne 25. 9. 2008
                  č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011
  (č. usnesení)
bod 1 písm. b) změněn usnesením č. 32/2470 ze dne 19. 12. 2013
  29/2209     19. 11. 2013
1. rozhodla

o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2013 u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, formou: a) finančního ocenění ve výši 25.000,-- Kč panu **********, za plastiku „Láska“ b) finančního ocenění ve výši 15.000,-- Kč paní **********, za obraz „Žížala“ c) finančního ocenění ve výši 10.000,-- Kč panu **********, za obraz „Transformers“ d) čestných uznání paní **********, za obraz „Slunečnice“ a organizaci Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, za činnost hudební skupiny Rytmy pod vedením paní Libuše Gajdové

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  29/2210     19. 11. 2013
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ dle předloženého materiálu
  29/2210     19. 11. 2013
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 10 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/187 ze dne 21. 3. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  29/2211     19. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 89,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 89,1 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  29/2212     19. 11. 2013
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014“ dle předloženého materiálu
  29/2212     19. 11. 2013
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 - 14 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2213     19. 11. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 205.000,‑- Kč na financování projektu „Programové rozšíření knihovního systému Aleph pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven“ realizovaného Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací, IČ 00100579, v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, dle předloženého materiálu
  29/2213     19. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 120 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 85 tis. Kč Celkem o 205 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 120 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 85 tis. Kč
  29/2213     19. 11. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, o částku 120.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Programové rozšíření knihovního systému Aleph pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven
  29/2213     19. 11. 2013
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, ve výši 85.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Programové rozšíření knihovního systému Aleph pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2214     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Klub žen Lhotka o finanční podporu projektu „Příprava 20. ročníku Sochových národopisných slavností“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2214     19. 11. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Klub žen Lhotka, IČ 60801859, ve výši 60.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Příprava 20. ročníku Sochových národopisných slavností“, s časovou použitelností od 11. 9. 2013 do 31. 10. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  29/2214     19. 11. 2013
3. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Divadelní společnost „Jitřenka“ o finanční podporu projektu „účast na XXXII. celostátní přehlídce amatérského činoherního divadla pro děti a mládež POPELKA RAKOVNÍK 2013“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  29/2214     19. 11. 2013
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Divadelní společnost „Jitřenka“, IČ 48804509, ve výši 10.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „účast na XXXII. celostátní přehlídce amatérského činoherního divadla pro děti a mládež POPELKA RAKOVNÍK 2013“, s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  29/2214     19. 11. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 60,0 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10,0 tis. Kč Celkem o 70,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 10,0 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 60,0 tis. Kč Celkem o 70,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/360 – 362 ze dne 20. 6. 2013 č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  29/2215     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a organizací Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, se sídlem Na Bělidle 815, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ 00847267, k projektům „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ a „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ předkládaných do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2216     19. 11. 2013
1. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, občanskému sdružení, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc říjen 2013 ve výši 666.520 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 154150/2013, ze dne 11. 11. 2013, b) občanskému sdružení OPORA DĚTEM, Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc říjen 2013 ve výši 237.120 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 155778/2013, ze dne 12. 11. 2013
  29/2216     19. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 903.640 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 903.640 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/1986 ze dne 4. 11. 2009 (č. usnesení)
  29/2217     19. 11. 2013
1. rozhodla

vypůjčit Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA s o. o., Zamkowa 3a, Cieszyn, Polská republika, IČ 243238986, neodpisovaný hmotný majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o výpůjčce dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  29/2218     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o postoupení práv, užitků a povinností ze stavebních povolení, územních rozhodnutí, souhlasu s provedením ohlášených staveb, veřejnoprávní smlouvy o povolení umístění stavby a stanoviska speciálního stavebního úřadu vydaných pro stavby realizované v rámci projektu „Silnice 2014 – III. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1793 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  29/2219     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci realizace projektu „Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/24.01367, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ 75032333, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 104/6784 ze dne 23. 2. 2012 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2220     19. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 22.909,59 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.279,59 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 690,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 6.130,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 3.300,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.510,00 tis. Kč Celkem 22.909,59 tis. Kč
  29/2220     19. 11. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.835,58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 400,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 435,58 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000,00 tis. Kč Celkem 1.835,58 tis. Kč
  29/2220     19. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.158,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.158,16 tis. Kč Celkem 8.158,16 tis. Kč
  29/2220     19. 11. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.476,94 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 6.476,94 tis. Kč
  29/2220     19. 11. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 921 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5164 - Nájemné o 300 tis. Kč pol. 5169 – Nákup ostatních služeb o 500 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 121 tis. Kč Celkem o 921 tis. Kč
  29/2220     19. 11. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40 tis. Kč
  29/2220     19. 11. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 261,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 261,7 tis. Kč
  29/2220     19. 11. 2013
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Hipostezky“ ve výši 500.000 Kč
  29/2220     19. 11. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 200 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 300 tis. Kč Celkem o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011 č. 70/4334 ze dne 15. 12. 2010 č. 65/3973 ze dne 20. 10. 2010 č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 č. 7/392 ze dne 14. 10. 2009 č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  29/2221     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu 1st English, s.r.o., IČ: 27834271 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu 1st English, s.r.o., IČ 27834271, na projekt „Tvorba a realizace moderní výuky anglického jazyka metodou 1st English Method s využitím IT techniky“, dle předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., IČ 25831101, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 7.368 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., IČ 25831101, na projekt „ERUDITUS“, tj. v celkové výši 5.894,40 Kč, zaokrouhleně 5.894 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., IČ 25831101, na projekt „ERUDITUS“, dle předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o., IČ 25378660, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 98,89 % ze stanoveného odvodu 2.986.806 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o., IČ 25378660, na projekt „Bezbariérová škola – podpora rovných příležitostí pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v uměleckém zaměření“, tj. v celkové výši 2.953.652,45 Kč, zaokrouhleně 2.953.652 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o., IČ 25378660, na projekt „Bezbariérová škola – podpora rovných příležitostí pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v uměleckém zaměření“, dle předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ: 00577235, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 369.828 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, tj. v celkové výši 277.371 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, dle předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
9. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % stanoveného odvodu 146.513,52 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Obchodní akademie, Ostrava-Poruba“, tj. v celkové výši 146.513,52 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Obchodní akademie, Ostrava-Poruba“, dle předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
11. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 41.134 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „S jazykem za úspěchem; realizace vzdělávacích aktivit pro učitele cizích jazyků na základních a středních školách v Moravskoslezském kraji“, tj. v celkové výši 32.907,20 Kč, zaokrouhleně 32.907 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „S jazykem za úspěchem; realizace vzdělávacích aktivit pro učitele cizích jazyků na základních a středních školách v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
13. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČ 00852732, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČ 00852732 na projekt „Lektor volnočasových aktivit dětí a mládeže“, dle předloženého materiálu
  29/2221     19. 11. 2013
15. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 2), 4), 6), 8), 10), 12) a 14) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6163 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  29/2222     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00346/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/302 ze dne 17. 6. 2009 (č. usnesení)
  29/2223     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 1618/2009/RRC ze dne 29. 7. 2009, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1427 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  29/2224     19. 11. 2013
1. jmenuje

náhradní členy do Výběrové komise v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček: Ing. Ivanu Pajurkovou náměstkyni ředitele pobočky, Komerční banka, a.s., pobočka Havířov Mgr. Martina Radvana, LL.M. vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1280 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  29/2225     19. 11. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014, na základě doručeného Oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  29/2225     19. 11. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/459 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  29/2226     19. 11. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu přílohy č. 1 a č. 2 materiálu č. 49, na který odkazuje usnesení zastupitelstva kraje č. 6/459 ze dne 19. 9. 2013 dle předloženého materiálu
  29/2226     19. 11. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6180 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  29/2227     19. 11. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  29/2227     19. 11. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/17 ze dne 24. 9. 2009 k usnesení rady kraje č. 24/1807 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  29/2228     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství k projektu „Podpora strojírenských oborů“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizacemi: a) Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek–Místek, IČ 00844691, b) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná - Nové Město, IČ 13644254, c) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, d) Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, se sídlem Kolofíkovo nábřeží 51/1062, 747 05 Opava, IČ 00845299, e) Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Zengrova 1/822, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 00602141, dle předloženého materiálu
  29/2228     19. 11. 2013
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství k projektu „Přírodovědné laboratoře“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizacemi: a) Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec, IČ 00601667, b) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín, IČ 62331639, c) Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00601403, d) Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem Mírová 1442, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 62331795, e) Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, se sídlem Smetanův okruh 2, 794 01 Krnov, IČ 00601349, f) Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, se sídlem Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 00842737, dle předloženého materiálu
  29/2228     19. 11. 2013
3. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství k projektu „Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského a Gymnáziem, Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 00602124, dle předloženého materiálu
  29/2228     19. 11. 2013
4. rozhodla

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství k projektu „Modernizace škol ve stavebnictví“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizacemi: a) Střední škola technických oborů, Havířov – Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, se sídlem Lidická 600, 736 01 Havířov – Šumbark, IČ 68321261, b) Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek – Místek, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek–Místek, IČ 13644301, c) Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín, IČ 00848077, d) Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 18054455, e) Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 00845213, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2229     19. 11. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 0,25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,25 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava, IČ 45234370, o částku 242,-- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  29/2229     19. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,00 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 7,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 7,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 0,30 tis. Kč Celkem 7,30 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují nedaňové příjmy na § 2212 - Silnice pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 14,71 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4,42 tis. Kč a zvyšují financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 10,29 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 1.477,00 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.477,00 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30,00 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 44,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6125 - Výpočetní technika o 44,00 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem tř. Osvobození 60/1111, Karviná, IČ 13644254, o částku 93.944,93 Kč, b) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Martinská čtvrť 1172, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, o částku 280.414,70 Kč, c) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 12, Opava, IČ 47813130, o částku 36.308,40 Kč, d) Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, se sídlem Kolofíkovo nábřeží 51, Opava, IČ 00845299, o částku 21.478,53 Kč, s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  29/2229     19. 11. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.800,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.900,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.700,00 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
11. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ o částku 2.742.369,17 Kč na částku 9.714.750,-- Kč
  29/2229     19. 11. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5172 - Programové vybavení o 7,70 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.066,03 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.066,03 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 59,91 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 19,97 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 39,94 tis. Kč Celkem o 59,91 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 216,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 216,10 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 574,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 51,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 625,00 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 878,29 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 66,68 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 47,68 tis. Kč CELKEM o 114,36 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 20.421,44 tis. Kč a zvyšuje financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 19.657,51 tis. Kč
  29/2229     19. 11. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 800,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 800,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/690 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/195 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  29/2230     19. 11. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 5.948.421,00 Kč na financování projektu „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka – Nová Horka) na CHKO Poodří“ registrační číslo CZ.1.02/6.2.00/11.12016, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 115D122002444 a ve Smlouvě č. 110096196 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
  29/2230     19. 11. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 11096196 k projektu „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka – Nová Horka) na CHKO Poodří“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6177 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/748 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  29/2231     19. 11. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 828 393,40 Kč na financování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, II. etapa“ registrační číslo CZ.1.02/6.1.00/10.06499 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS/115D122001350 a ve Smlouvě č. 10052716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
  29/2231     19. 11. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 10052716 k projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, II. etapa “ registrační číslo CZ.1.02/6.1.00/10.06499 realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2231     19. 11. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 50,5 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 50,5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1814 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/461 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  29/2232     19. 11. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 32.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015
  29/2232     19. 11. 2013
2. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „Rozvoj e‑Government služeb v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu
  29/2232     19. 11. 2013
3. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „Rozvoj e‑Government služeb v Moravskoslezském kraji“, realizovatelnému v rámci Integrovaného operačního programu
  29/2232     19. 11. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Rozvoj e‑Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 – 2020 v maximální výši 12.530.000 Kč
  29/2232     19. 11. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  29/2233     19. 11. 2013
1. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  29/2233     19. 11. 2013
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu” v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  29/2233     19. 11. 2013
3. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem“ ve výši 2.028.500 Kč
  29/2233     19. 11. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.028,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 26,62 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 74,24 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 27,23 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 142,18 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 35,48 tis. Kč Celkem o 305,75 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 436,17 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 523,52 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 547,91 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 117,37 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 66,75 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 31,03 tis. Kč Celkem o 1.722,75 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2265 ze dne 5. 9. 2012 č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  29/2234     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 01750/2013/IM (838/OSM/2013) ze dne 2. 8. 2013 mezi krajem a statutárním městem Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-město v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/3805 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  29/2235     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o výpůjčce, jejichž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu Jesenická magistrála, se subjekty: a) Klub biatlonu Břidličná, IČ 65893425 b) Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou, IČ 26614782 c) Obec Horní Město, IČ 00296015 d) Josef Figura, IČ 12089664 e) SKI KLUB RD Rýmařov, IČ 27003272 f) Sportovní klub policie Olomouc, IČ 49593358 g) SPS – STAS, s.r.o., IČ 25378082 h) Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná, IČ 27001792 i) Sportovní klub při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, o.s., IČ 47656409 j) WACHAL s.r.o., IČ 63474531 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2025 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  29/2236     19. 11. 2013
1. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k materiálu schválenému usnesením rady kraje č. 26/2025 ze dne 15. 10. 2013
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 63/3805 ze dne 22. 9. 2010
  (č. usnesení)
příloha č. 2 materiálu změněna usnesením č. 32/2493 ze dne 19. 12. 2013
  29/2237     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství v rámci projektu „Jesenická magistrála“ s těmito subjekty: a) Josef Figura, IČ 12089664 b) Wachal s.r.o., IČ 63474531 c) Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná, IČ 27001792 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/488 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  29/2238     19. 11. 2013
1. souhlasí

se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch kraje k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, a to: pozemek parc. č. 567/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 806/11 orná půda, pozemek parc. č. 806/12 ostatní plocha, pozemek parc. č. 806/13 orná půda, pozemek parc. č. 1653/5 orná půda, pozemek parc. č. 1653/6 orná půda, pozemek parc. č. 1653/7 orná půda, pozemek parc. č. 1653/1 orná půda, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby, opravy, rekonstrukce a odstraňování kabelového vedení světelně signalizačního zařízení včetně 6 ks stožárů a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, rekonstrukcemi a odstraňováním kabelového vedení světelně signalizačního zařízení včetně 6 stožárů, vše v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih – IO 05.2 Světelně signalizační zařízení“, v rozsahu dle zákresu v kopii katastrální mapy a jak bude určeno geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladovým řízením
  29/2238     19. 11. 2013
2. souhlasí

se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch kraje k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava a ve správě městského obvodu Nová Bělá, Mitrovická 100/342, Ostrava – Nová Bělá, IČ 00845451, a to: pozemek parc. č. 578/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 582 orná půda, pozemek parc. č. 1638/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1638/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby, oprav a odstraňování kabelového vedení světelně signalizačního zařízení včetně 2 ks stožárů a v právu vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním kabelového vedení světelně signalizačního zařízení včetně 2 stožárů, vše v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih – IO 05.2 Světelně signalizační zařízení“, v rozsahu dle zákresu v kopii katastrální mapy a jak bude určeno geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladovým řízením
  29/2238     19. 11. 2013
3. souhlasí

se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch kraje k části pozemku parc. č. 71/123 ostatní plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava a ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava – Hrabůvka, IČ 00845451, spočívajícího v právu umístění a užívání vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice a v právu vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice, vše v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava–Jih – IO 09 Přípojka vodovodu“, v rozsahu dle zákresu v kopii katastrální mapy a jak bude určeno geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladovým řízením
  29/2238     19. 11. 2013
4. rozhodla

uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení a smlouvu o právu provést stavbu dle bodu 3) tohoto usnesení a dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  29/2238     19. 11. 2013
5. rozhodla

zřídit úplatné věcné břemeno k částem nemovitostí ve vlastnictví kraje, a to: budova, část obce Moravská Ostrava, č. p. 3328 víceúčel, na pozemcích parc. č. 2460/2, 2468/27, 2468/28 a 2468/29, pozemek parc. č. 2460/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2468/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2469/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ 60193336, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a vnitřního rozvodu včetně 2 rozvodných skříní a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na předmětné nemovitosti v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě a vnitřního rozvodu včetně 2 rozvodných skříní, vše v rámci stavby „11010-023871 0326/09 Ostrava, Nemocniční - MK“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3461-740/210 ze dne 2. 7. 2010 a dle půdorysu umístění vedení v objektu IBC, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uvedený geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění a půdorys umístění vedení v objektu IBC s tím, že oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  29/2238     19. 11. 2013
6. rozhodla

zřídit úplatné věcné břemeno k částem nemovitostí ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 2460/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2468/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, IČ 29399491, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě, vše v rámci stavby „Napojení budovy IBC Ostrava“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3777-528/2012 ze dne 20. 2. 2012, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uvedený geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění s tím, že oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 27/2091 ze dne 22. 10. 2013
  (č. usnesení)
bod 2 písm. b) zrušeno usnesením č. 43/3208 ze dne 6. 5. 2014
  29/2239     19. 11. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to: části budovy č. p. 504, část obce Mariánské Hory, bydlení, na pozemku parc. č. st. 501 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, mezi Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 2, Ostrava, IČ 00600920, jako pronajímatelem a KIC Odpady, a.s., Slovenská 1083/1, Ostrava-Přívoz, IČ 28564111, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu
  29/2239     19. 11. 2013
2. rozhodla

a) zrušit bod 1) usnesení rady kraje č. 27/2091 ze dne 22. 10. 2013 b) o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 177/3 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 302 m², část pozemku parc. č. 177/3 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/30 ostatní plocha o výměře 166 m², část pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/31 ostatní plocha o výměře 1462 m², vše dle geometrického plánu č. 1794-97/2010 ze dne 4. 11. 2010 a část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/32 ostatní plocha o výměře 5169 m², část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/33 ostatní plocha o výměře 1968 m², vše dle geometrického plánu č. 1815-12/2011 ze dne 12. 5. 2011 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
  29/2239     19. 11. 2013
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 02495/2012/IM uzavřené dne 7. 11. 2012 mezi krajem jako investorem stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh“ v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ a statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, jako vlastníkem dotčených nemovitostí, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2240     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na poskytování softwarových produktů Microsoft mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  29/2240     19. 11. 2013
2. ukládá

ředitelům příspěvkovým organizací Moravskoslezského kraje působících v odvětví dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury uzavřít dohodu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na poskytování softwarových produktů Microsoft s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: 30. 11. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 96/6136 ze dne 2. 11. 2011 (č. usnesení)
  29/2241     19. 11. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se společností Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 41197518, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  29/2242     19. 11. 2013
1. bere na vědomí

informaci o usnesení komise legislativní rady kraje č. 5/15 ze dne 14. 11. 2013, kterým komise doporučila radě kraje prosazovat v jednání s nově zvolenými poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvolenými v územním obvodu Moravskoslezského kraje odložení účinnosti nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a s ním souvisejících právních předpisů
  29/2242     19. 11. 2013
2. souhlasí

s postupem doporučeným v usnesení komise legislativní rady kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
  29/2242     19. 11. 2013
3. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje zaslat nově zvoleným poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvoleným v územním obvodu Moravskoslezského kraje dopis ve smyslu usnesení komise legislativní rady kraje dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: JUDr. Josef Babka Termín: 22. 11. 2013

  frame-scrollup