Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 6. 12. 2016


  Rada kraje

  3/57                         6. 12. 2016
  1. schvaluje

  program 3. schůze rady kraje konané dne 6. 12. 2016


   Rada kraje

   3/58                         6. 12. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a Ing. Jakuba Unucky, MBA, o ověření zápisu z 2. schůze rady kraje, konané dne 22. 11. 2016

   3/58                         6. 12. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 3. schůze rady kraje, konané dne 6. 12. 2016:

   -      Mgr. Stanislav Folwarczny

   -      Ing. Vít Slováček


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 21/2215 ze dne 22. 9. 2016

    3/59                         6. 12. 2016
    1. rozhodla

    zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 34.516.000,-- Kč s tím, že:

    a)    upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští

    b)   základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 344 kusů nových kmenových akcií
    na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, 10 kusů akcií
    na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 16 kusů akcií na jméno
    o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá; akcie nebudou registrované (kótované)
    a budou emitovány v listinné podobě

    c)    všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692, a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují

    d)   akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích

    e)    místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

    f)     lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 14 dnů
    od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně
    a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných jediným akcionářem se rovná jmenovité hodnotě akcií
    a činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
    za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii
    o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)

    g)   upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto:   

    -      50 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů dvě stě padesát osm tisíc korun českých) před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a. s., č. ú. 3XXXXXX/XXXX nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií

    -      zbytek emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů dvě stě padesát osm tisíc korun českých) do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu         


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 2/28         ze dne 20. 12. 2012

     3/60                         6. 12. 2016
     1. bere na vědomí

     informaci o konání 58. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     3/60                         6. 12. 2016
     2. zmocňuje

     pana Mgr. Daniela Havlíka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně pana Martina Sikoru, jako náhradníka, k jednání na 58. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 15. 12. 2016 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle NÁVRHU č. 2 předloženého materiálu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 110/8498 ze dne 22. 9. 2016

      3/61                         6. 12. 2016
      1. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2017, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím dle návrhů uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

      3/61                         6. 12. 2016
      2. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2017 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.965.466 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 7.886.430 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2017

      3/61                         6. 12. 2016
      3. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      svěřit radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2017

      a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2017 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2016

      b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

      3/61                         6. 12. 2016
      4. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2017

      3/61                         6. 12. 2016
      5. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      schválit závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2017 pro rok 2018 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

      3/61                         6. 12. 2016
      6. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      schválit rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

      3/61                         6. 12. 2016
      7. rozhodla

      zrušit usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

      3/61                         6. 12. 2016
      8. rozhodla

      s účinností od 7. 12. 2016,

      že v případech, kdy v rozpočtu kraje vzniknou volné finanční prostředky, budou tyto převedeny do rozpočtové rezervy; tímto způsobem se postupuje zejména, když:

      a)    po uzavření smlouvy o realizaci veřejné zakázky (krajem nebo příspěvkovou organizací) vznikne úspora z částky pro tuto akci vyčleněnou v rozpočtu kraje,

      b)   akce vyčleněná v rozpočtu kraje je ukončena, nelze realizovat, případně vznikne u ní v průběhu roku úspora,

      c)    jsou přijaty příjmy, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány

      3/61                         6. 12. 2016
      9. ukládá

      náměstkovi hejtmana kraje

      předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. až 6. tohoto usnesení

      Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

      Termín: 22. 12. 2016


       Rada kraje

       3/62                         6. 12. 2016
       1. stanoví

       s účinností od 1. 1. 2017

       počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 na 678 zaměstnanců

       3/62                         6. 12. 2016
       2. stanoví

       s účinností od 1. 1. 2017

       objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 ve výši 288.113 tis. Kč


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 103/7945 ze dne 23. 6. 2016

        3/63                         6. 12. 2016
        1. odvolává

        Ing. Ivana Strachoně, Martina Sýkoru a Petra Bechera z funkce člena hodnotící komise a Mgr. Daniela Havlíka, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Mgr. Patrika Hujduse z funkce náhradníka člena hodnotící komise pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“ a namísto nich v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

        3/63                         6. 12. 2016
        2. jmenuje

        následující členy a náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, a to:

        člen:

        1. Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        2. Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

        7. Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        1. Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        2. Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

        7. Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen zastupitelstva kraje


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 106/8149 ze dne 9. 8. 2016

         3/64                         6. 12. 2016
         1. rozhodla

         na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2017 a 2018“ s uchazečem:

         1.       1. KORONERSKÁ s.r.o.

         Benešova 141, 541 03 Trutnov - Poříčí

         IČO: 01681486

         za cenu nejvýše přípustnou 1.695,- Kč bez DPH za jednu prohlídku těla zemřelého


          Rada kraje

          3/65                         6. 12. 2016
          1. rozhodla

          zahájit otevřené podlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Zhotovení stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy„“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

          3/65                         6. 12. 2016
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy „Zhotovení stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy„“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          3/65                         6. 12. 2016
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy„“, a to:

          členové:

          Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:

          Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          3/65                         6. 12. 2016
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy„“, a to:

          členové:

          Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

          Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

          Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

          náhradníci:

          Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

          Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

          Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje


           Rada kraje

           3/66                         6. 12. 2016
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Evaluace projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět““

           3/66                         6. 12. 2016
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           4. EVS Consulting s.r.o.

           se sídlem: Český Těšín - Mosty, Rybářská 129, PSČ 73562

           IČ 29384125

           za cenu nejvýše přípustnou 220.000 Kč bez DPH


            Rada kraje

            3/67                         6. 12. 2016
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Pořízení elektro vybavení a pomůcek pro nové metody práce do organizace Domov Bílá Opava, p.o. II“

            3/67                         6. 12. 2016
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            1. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR-Tyflopomůcky Praha (SONS Tyflopomůcky Olomouc)

            Se sídlem: Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha

            IČ 64935795

            za nejvýše přípustnou cenu 446.436 Kč bez DPH


             Rada kraje

             3/68                         6. 12. 2016
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, s názvem „Servis vozidel VW group na rok 2017“

             3/68                         6. 12. 2016
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava

             se sídlem: Vrchlického 31/18, 150 00 Praha

             IČ 47124652

             za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele


              Rada kraje

              3/69                         6. 12. 2016
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče II“

              3/69                         6. 12. 2016
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení se subjekty, pro jednotlivé lokality, pod pořadovým číslem:

              pro 1. část veřejné zakázky – Plány péče

              4. Mgr. Radim Kočvara

              se sídlem: 768 11, Záříčí 92

              IČ: 73068021

              za cenu nejvýše přípustnou 64.000 Kč bez DPH

              pro 2. část veřejné zakázky – Inventarizační průzkumy - botanický

              2. Rosička z. s.

              se sídlem: č.p. 102, 757 01 Jarcová

              IČ: 01438158

              za cenu nejvýše přípustnou 166.000 Kč bez DPH

              pro 3. část veřejné zakázky – Inventarizační průzkumy - zoologický

              4. Mgr. Radim Kočvara

              se sídlem: 768 11, Záříčí 92

              IČ: 73068021

              za cenu nejvýše přípustnou 268.000 Kč bez DPH


               Rada kraje

               3/70                         6. 12. 2016
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zajištění veletrhů cestovního ruchu pro rok 2017“

               3/70                         6. 12. 2016
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               2.    MOTÝL MEDIA s.r.o.

                      se sídlem: Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí

                      IČ 26867583

               za cenu nejvýše přípustnou 1.350.000 Kč bez DPH


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                3/71                         6. 12. 2016
                1. rozhodla

                vyslat Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, 1. náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cesty do Bruselu (Belgie) ve dnech 14. - 15. 12. 2016, 20. – 21. 12. 2016, 10. 1. 2017, 25. – 26. 1. 2017, 31. 1. 2017, 22. – 23. 2. 2017, 28. – 29. 3. 2017, 26. – 27. 4. 2017, 2. 5. 2017, 31. 5. 2017, 8. 6. 2017, 4. – 5. 7. 2017, 29. 9. 2017 a 12. – 13. 12. 2017 za účelem účasti zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), jehož je členem a za podmínek uvedených v předloženém materiálu s úpravou

                3/71                         6. 12. 2016
                2. rozhodla

                vyslat Mgr. Zdeňka Karáska, člena zastupitelstva Moravskoslezského kraje, na zahraniční pracovní cestu do Finské republiky (Helsinky) ve dnech 17. – 20. 1. 2017 za účelem účasti na konferenci s názvem „Nordic Place Branding Conference 2017“ za podmínek uvedených v předloženém materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesením rady kraje

                 č. 107/8244 ze dne 23. 8. 2016

                 č. 106/8153 ze dne 9. 8. 2016

                 č. 106/8154 ze dne 9. 8. 2016

                 č. 106/8158 ze dne 9. 8. 2016

                 č. 110/8487 ze dne 22. 9. 2016

                 3/72                         6. 12. 2016
                 1. doporučuje

                 zastupitelstvu kraje

                 rozhodnout darovat

                 a.    1 ks přenosné endoskopické kamery,

                 b.    1 ks zařízení pro detekci a lokalizaci obětí,

                 c.    2 ks telemetrického systému,

                 d.    200 ks kondenzačních vysoušečů

                 České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

                 3/72                         6. 12. 2016
                 2. doporučuje

                 zastupitelstvu kraje

                 uzavřít smlouvu na darování

                 a.    1 ks přenosné endoskopické kamery,

                 b.    1 ks zařízení pro detekci a lokalizaci obětí,

                 c.    2 ks telemetrického systému,

                 d.    200 ks kondenzačních vysoušečů

                 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 3/72                         6. 12. 2016
                 3. doporučuje

                 zastupitelstvu kraje

                 rozhodnout darovat 15 sad základního vybavení pro práci na vodě pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                 3/72                         6. 12. 2016
                 4. doporučuje

                 zastupitelstvu kraje

                 uzavřít smlouvu na darování 15 sad základního vybavení pro práci na vodě pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                 3/72                         6. 12. 2016
                 5. ukládá

                 hejtmanovi kraje

                 předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

                 Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                 Termín: 22. 12. 2016


                  Rada kraje

                  3/73                         6. 12. 2016
                  1. souhlasí

                  s návrhem na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2017, dle předloženého materiálu

                  3/73                         6. 12. 2016
                  2. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                  Termín: 22. 12. 2016


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 30/2270 ze dne 3. 12. 2013

                   3/74                         6. 12. 2016
                   1. zrušuje

                   Jednací řád rady kraje a komisí rady kraje schválený radou kraje usnesením č. 30/2270 ze dne 3. 12. 2013

                   3/74                         6. 12. 2016
                   2. vydává

                   Jednací řád rady kraje a komisí rady kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013

                    3/75                         6. 12. 2016
                    1. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    zrušit Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013

                    3/75                         6. 12. 2016
                    2. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    vydat Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    3/75                         6. 12. 2016
                    3. ukládá

                    hejtmanovi kraje

                    předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                    Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                    Termín: 22. 12. 2016


                     Rada kraje

                     3/76                         6. 12. 2016
                     1. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     konstatovat, že není dán důvod pro vyslovení zániku mandátu u členky zastupitelstva kraje Ing. Zuzany Ožanové, neboť neslučitelnost funkcí zanikla

                     3/76                         6. 12. 2016
                     2. ukládá

                     hejtmanovi kraje

                     předložit v této věci informaci zastupitelstvu kraje

                     Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                     Termín: 22. 12. 2016


                      Rada kraje

                      3/77                         6. 12. 2016
                      1. schvaluje

                      návrh programu 2. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 22. 12. 2016


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                       3/78                         6. 12. 2016
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 6113 -

                       Zastupitelstva krajů

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       50 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 6113 -

                       Zastupitelstva krajů

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       50 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                        3/79                         6. 12. 2016
                        1. rozhodla

                        snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 750 tis. Kč s účelovým určením na akci „Realizace komunikační strategie“

                        3/79                         6. 12. 2016
                        2. rozhodla

                        zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 750 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

                        3/79                         6. 12. 2016
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3349 -

                        Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        750 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 2141 -

                        Vnitřní obchod

                        pol.  5139 -

                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                        o

                        190 tis. Kč

                        pol.  5164 -

                        Nájemné

                        o

                        140 tis. Kč

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        287 tis. Kč

                        pol.  5175 -

                        Pohoštění

                        o

                        133 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        750 tis. Kč

                        3/79                         6. 12. 2016
                        4. rozhodla

                        objednat organizační zajištění kluziště na Masarykově náměstí v Ostravě v termínu od 16. ledna 2017 do 29. ledna 2017 u společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o, se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25385691, v maximální výši 452 tis. Kč vč. DPH v rámci projektu fan zóny u příležitosti konání Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě v lednu 2017

                        3/79                         6. 12. 2016
                        5. rozhodla

                        objednat prezentační předměty s logem šampionátu a Moravskoslezského kraje u společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava, IČ 26879280, v maximální výši 760 tis. Kč vč. DPH v rámci akcí pořádaných v souvislosti s Mistrovstvím Evropy v krasobruslení v Ostravě v lednu 2017

                        3/79                         6. 12. 2016
                        6. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol.  6111 -

                        Programové vybavení

                        o

                        85,50 tis. Kč

                        pol.  6122 -

                        Stroje, přístroje a zařízení

                        o

                        5.089,81 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol.  5179 -

                        Ostatní nákupy jinde nezařazené

                        o

                        510,00 tis.

                        Celkem

                        o

                        5.685,31 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                           222,31 tis. Kč

                        pol. 6125 -

                        Výpočetní technika

                        o

                        1.200,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol. 5137 -

                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                        o

                        3.371,00 tis. Kč

                        pol. 5172 -

                        Programové vybavení

                        o

                        892,00 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        5.685,31 tis. Kč

                        3/79                         6. 12. 2016
                        7. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                         

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         

                        pol.  5137 -

                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                        o

                        140,23 tis. Kč

                         

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                         

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         

                        pol.  5139 -

                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                        o

                        5,32 tis. Kč

                         

                        pol.  5168 -

                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                        o

                        17,73 tis. Kč

                         

                        pol.  5172 -

                        Programové vybavení

                        o

                        3,26 tis. Kč

                         

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol. 6122 -

                        Stroje, přístroje a zařízení

                        o

                        61,42 tis. Kč

                        pol. 6125 -

                        Výpočetní technika

                        o

                        52,50 tis.

                        Celkem

                        o

                        140,23 tis. Kč

                        3/79                         6. 12. 2016
                        8. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 5511 -

                        Požární ochrana – profesionální část

                        pol.  6122 -

                        Stroje, přístroje a zařízení

                        o

                        52,03 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 5511 -

                        Požární ochrana – profesionální část

                        pol.  5137 -

                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                        o

                        64,62 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje            

                        na § 5511 -

                        Požární ochrana – profesionální část

                        pol.  6125 -

                        Výpočetní technika

                        o

                        52,03 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 5511 -

                        Požární ochrana – profesionální část

                        pol.  5172 -

                        Programové vybavení

                        o

                        64,62 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                         3/80                         6. 12. 2016
                         1. rozhodla

                         nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 211.000,-- Kč
                         na expozici „Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem
                         a industrializací“, realizovanou Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací,
                         IČ 00096296, v rámci programu Podpora projektů expozic a výstav – tematický okruh 1) instalace expozic nebo výstav, dle předloženého materiálu

                         3/80                         6. 12. 2016
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         přijaté transfery

                         pol. 4116 -

                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                         ze státního rozpočtu

                         o

                         211 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol. 5336 -

                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         211 tis. Kč

                         3/80                         6. 12. 2016
                         3. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2016 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 211.000,-- Kč na realizaci expozice „Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“ v rámci programu Podpora projektů expozic a výstav – tematický okruh 1) instalace expozic nebo výstav


                          Rada kraje

                          k usnesením zastupitelstva kraje            

                          č. 21/2225 ze dne 22. 9. 2016

                          č. 19/1967 ze dne 21. 4. 2016

                          č. 16/1664 ze dne 25. 9. 2015

                          3/81                         6. 12. 2016
                          1. souhlasí

                          s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                          3/81                         6. 12. 2016
                          2. souhlasí

                          s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                          3/81                         6. 12. 2016
                          3. ukládá

                          náměstkovi hejtmana kraje

                          předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                          Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                          Termín: 22. 12. 2016


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2015

                           3/82                         6. 12. 2016
                           1. bere na vědomí

                           žádosti pověřených knihoven, o finanční podporu na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2017, dle přílohy č. 3 – 17 předloženého materiálu

                           3/82                         6. 12. 2016
                           2. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           3/82                         6. 12. 2016
                           3. ukládá

                           náměstkovi hejtmana kraje

                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení ke schválení

                           Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                           Termín: 22. 12. 2016


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016

                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                            č. 18/1879 ze dne 25. 2. 2016

                            3/83                         6. 12. 2016
                            1. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout

                            a)    uzavřít s Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o., IČ 25382276, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00794/2016/ÚPS ze dne 8. 4. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            b)   uzavřít s Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, IČ 00533874, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01183/2016/ÚPS ze dne 26. 4. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            c)    uzavřít s Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací, IČ 00373222, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01010/2016/ÚPS ze dne 21. 4. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            d)   uzavřít s Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, IČ 00845035, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01842/2016/ÚPS ze dne 24. 5. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            e)    uzavřít s Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, IČ 00100528, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00993/2016/ÚPS ze dne 20. 4. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            f)     uzavřít se Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací, IČ 00100552, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01605/2016/ÚPS ze dne 24. 5. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            3/83                         6. 12. 2016
                            2. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                            Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                            Termín: 22. 12. 2016


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                             3/84                         6. 12. 2016
                             1. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 50.000,-- Kč

                             3/84                         6. 12. 2016
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3319 -

                             Ostatní záležitosti kultury

                             pol. 5229 –

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             50 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3311 -

                             Divadelní činnost

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             50 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 106/8198 ze dne 9. 8. 2016

                              3/85                         6. 12. 2016
                              1. rozhodla

                              nabýt finanční prostředky ve výši 1.207 tis. Kč z rozpočtu Statutárního města Frýdek‑Místek, IČ 00296643, do rozpočtu kraje na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č.p. 1264 realizovanou Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, IČ 00095630, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              3/85                         6. 12. 2016
                              2. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              přijaté transfery

                              pol. 4121 –

                              Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                              o

                              1.207 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje            

                              na § 3315 -

                              Činnosti muzeí a galerií

                              pol. 5336 –         

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              1.207 tis. Kč

                              3/85                         6. 12. 2016
                              3. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, o částku 1.207.000,-- Kč
                              s účelovým určením na obnovu kulturní památky – zámek č. p. 1264, rejstř. č. Ústředního seznamu kulturních památek ČR 19215/8-745, Městská památková zóna Frýdek, parcela č. 3340, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, v rozsahu těchto prací: obnova krovu a střechy věže, obnova fasády věže a přilehlého vstupního křídla zámku – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, provedení ztužující konstrukce, oprava omítek, fasádní nátěr, nátěr oken a další související práce

                              3/85                         6. 12. 2016
                              4. pověřuje

                              organizaci Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, plněním veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               3/86                         6. 12. 2016
                               1. bere na vědomí

                               žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

                               3/86                         6. 12. 2016
                               2. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, ve výši 47.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 45.500.000,-- Kč a investiční dotace ve výši 1.500.000,-- Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2018, dle předloženého materiálu

                               3/86                         6. 12. 2016
                               3. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               rozhodnout uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               3/86                         6. 12. 2016
                               4. ukládá

                               náměstkovi hejtmana kraje

                               předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                               Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                               Termín: 22. 12. 2016


                                Rada kraje

                                3/87                         6. 12. 2016
                                1. bere na vědomí

                                žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“

                                3/87                         6. 12. 2016
                                2. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, ve výši 1.000.000,-- Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                                3/87                         6. 12. 2016
                                3. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                rozhodnout uzavřít se státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                3/87                         6. 12. 2016
                                4. ukládá

                                náměstkovi hejtmana kraje

                                předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                                Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                Termín: 22. 12. 2016


                                 Rada kraje

                                 3/88                         6. 12. 2016
                                 1. rozhodla

                                 zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                 3/88                         6. 12. 2016
                                 2. rozhodla

                                 a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                 b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                 3/88                         6. 12. 2016
                                 3. souhlasí

                                 se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                 3/88                         6. 12. 2016
                                 4. souhlasí

                                 a.    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                 b.    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje  

                                 č. 7/413 ze dne 29. 1. 2013

                                 č. 6/262 ze dne 21. 1. 2009

                                 3/89                         6. 12. 2016
                                 1. bere na vědomí

                                 podmínky pro realizaci veřejných zakázek v silničním hospodářství Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                                 3/89                         6. 12. 2016
                                 2. zrušuje

                                 bod 3. usnesení rady kraje č. 7/413 ze dne 29. 1. 2013

                                 3/89                         6. 12. 2016
                                 3. doporučuje

                                 řediteli Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace

                                 k realizaci veřejných zakázek, dle bodu 1. tohoto usnesení jmenovat vždy za členy hodnotící komise tyto zástupce zřizovatele:

                                 1. Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                 2. Ing. Ivo Muras, vedoucí odboru dopravy

                                          

                                 náhradníky členů hodnotící komise:

                                 1. Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                                 2. Ing. Libor Částka, vedoucí oddělení silničního hospodářství


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 100/7635 ze dne 3. 5. 2016

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                  3/90                         6. 12. 2016
                                  1. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  investiční přijaté transfery

                                  pol. 4221 -

                                  Investiční přijaté transfery od obcí

                                  o

                                  3.300 Kč

                                  a

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje            

                                  na § 2212 -

                                  Silnice

                                  pol. 6130 -

                                  Pozemky

                                  o

                                  3.300 Kč

                                  3/90                         6. 12. 2016
                                  2. rozhodla

                                  snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 3.300 Kč s účelovým určením na akci „Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy“

                                  3/90                         6. 12. 2016
                                  3. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  zvyšují

                                  přijaté transfery

                                  pol. 4121 -

                                  Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                                  o

                                  296.996 Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje            

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol. 5901 -

                                  Nespecifikované rezervy

                                  o

                                  296.996 Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 86/6908 ze dne 17. 12. 2015

                                   3/91                         6. 12. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   žádosti dopravců ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 14. 11. 2016, TQM – holding, s. r. o. ze dne 23. 11. 2016, ČSAD Frýdek-Místek a. s. ze dne 11. 11. 2016, ČSAD Karviná a. s. ze dne 14. 11. 2016, ČSAD Havířov a. s. ze dne 10. 11. 2016, Dopravní podnik Ostrava a.s. ze dne 4. 11. 2016 a 11. 11. 2016, ČSAD Vsetín a.s. ze dne 23. 11. 2016 a Českých drah, a.s. ze dne 23. 11. 2016, ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 až 8 předloženého materiálu

                                   3/91                         6. 12. 2016
                                   2. rozhodla

                                   uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

                                   a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                   b)   TQM – holding s.r.o., IČ 49606395, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                   c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                   d)   ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                   e)    ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                   f)     Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ 61974757, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                   g)   České dráhy, a.s., IČ 70994226, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                   h)   ČSAD Vsetín a.s., IČ 45192120, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    3/92                         6. 12. 2016
                                    1. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

                                    a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd
                                    včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    b)   k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2
                                    předloženého materiálu

                                    3/92                         6. 12. 2016
                                    2. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    3/92                         6. 12. 2016
                                    3. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    3/92                         6. 12. 2016
                                    4. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II.
                                    a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    3/92                         6. 12. 2016
                                    5. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    3/92                         6. 12. 2016
                                    6. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

                                    Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                    Termín: 22. 12. 2016


                                     Rada kraje

                                     3/93                         6. 12. 2016
                                     1. bere na vědomí

                                     petici obyvatel statutárního města Ostrava, městského obvodu Stará Bělá ve věci zavedení měřených úseků na ulici Mitrovická v obci Ostrava - Stará Bělá a snížení nejvyšší povolené rychlosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     3/93                         6. 12. 2016
                                     2. schvaluje

                                     obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 80/2952 ze dne 2. 8. 2006

                                      č. 53/2900 ze dne 21. 4. 2010

                                      3/94                         6. 12. 2016
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o přidělení ratingu ev. č. 01547/2006/KŘ ze dne 24. 8. 2006 mezi Moody´s Investors Service EMEA Limited, odštěpný závod, Washingtonova 17, 110 00 Praha 1, IČ 03093859 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       3/95                         6. 12. 2016
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       3/95                         6. 12. 2016
                                       2. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 850 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2018

                                       3/95                         6. 12. 2016
                                       3. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       3/95                         6. 12. 2016
                                       4. ukládá

                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                       předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

                                       Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                       Termín: 22. 12. 2016


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 85/6841 ze dne 8. 12. 2015

                                        č. 90/7164 ze dne 9. 2. 2016

                                        3/96                         6. 12. 2016
                                        1. bere na vědomí

                                        informaci o způsobu naložení s vyřazeným neupotřebitelným majetkem kraje - robotickým systémem Da Vinci Standart Refubirshed


                                         Rada kraje

                                         3/97                         6. 12. 2016
                                         1. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                         pozemek parc. č. 3006/58, orná půda,

                                         se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                         vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

                                         z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561,

                                         za uvedených podmínek, a to:

                                         a)    kraj se zavazuje, že stavba Integrovaného výjezdového centra Český Těšín bude dokončena do 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                                         b)   kraj se zavazuje užívat předmět daru pouze v souladu s účelem daru, neužívat jej ke komerčním účelům, a dále jej nepřevést do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 15 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                                         c)    kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

                                         v případě porušení povinností dle písm. a) a b) je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokutu podle této smlouvy zaplatí kraj do 60 dnů ode dne jejího uplatnění dárcem

                                         3/97                         6. 12. 2016
                                         2. rozhodla

                                         nabýt darem do vlastnictví kraje dokumentaci pořízenou pro účel stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“, a to architektonicko-výtvarný návrh, realizační dokumentaci pro výrobu, dodávku a montáž interiérů a projekt telekomunikační liniové metalické sítě, z vlastnictví města Český Těšín, se sídlem náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, dle předloženého materiálu

                                         3/97                         6. 12. 2016
                                         3. ukládá

                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                         předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                         Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                         Termín: 22. 12. 2016


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                          3/98                         6. 12. 2016
                                          1. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          102 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 5164 -

                                          Nájemné

                                          o

                                          102 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 103/7948 ze dne 23. 6. 2016

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

                                           3/99                         6. 12. 2016
                                           1. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 03272/2016/IM ze dne 19. 7. 2016 na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby „Zateplení objektů na ul. Praskova, Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace“ se společností OSA projekt s.r.o., IČ 47155337, se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                            3/100                         6. 12. 2016
                                            1. bere na vědomí

                                            a)    úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 k 22. 11. 2016

                                            b)   plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2016

                                            3/100                         6. 12. 2016
                                            2. ukládá

                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                            předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

                                            Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                            Termín: 22. 12. 2016


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje                           

                                             č. 108/8415  ze dne 6. 9. 2016

                                             k usnesení zastupitelstva kraje              

                                             č. 21/2234  ze dne 22. 9. 2016

                                             3/101                         6. 12. 2016
                                             1. rozhodla

                                             předložit žádost o podporu k projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ do výzvy Operačního programu Životní prostředí pro specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

                                             3/101                         6. 12. 2016
                                             2. rozhodla

                                             předložit žádost o podporu k projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ do výzvy Operačního programu Životní prostředí pro specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

                                             3/101                         6. 12. 2016
                                             3. rozhodla

                                             předložit žádost o podporu k projektu „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ do výzvy Operačního programu Životní prostředí pro specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

                                             3/101                         6. 12. 2016
                                             4. rozhodla

                                             předložit žádost o podporu k projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ do výzvy Operačního programu Životní prostředí pro specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje              

                                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                              3/102                         6. 12. 2016
                                              1. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3322 -

                                              Zachování a obnova kulturních památek

                                              pol.  5171 -

                                              Opravy a udržování

                                              o

                                              289,62 tis. Kč

                                              a

                                              snižují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3315 -

                                              Činnosti muzeí a galérií

                                              pol.  6121 -

                                              Budovy, haly a stavby

                                              o

                                              94,10 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3315 -

                                              Činnosti muzeí a galérií

                                              pol.  5011 -

                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                              o

                                              70,00 tis. Kč

                                              pol.  5031 -

                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                              o

                                              17,50 tis. Kč

                                              pol.  5032 -

                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                              o

                                              6,30 tis. Kč

                                              pol.  5038 -

                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                              o

                                              0,30 tis. Kč

                                              na § 3322 -

                                              Zachování a obnova kulturních památek

                                              pol.  5011 -

                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                              o

                                              215,00 tis. Kč

                                              pol.  5031 -

                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                              o

                                              53,75 tis. Kč

                                              pol.  5032 -

                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                              o

                                              19,35 tis. Kč

                                              pol.  5038 -

                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                              o

                                              0,92 tis. Kč

                                              pol.  5424 -

                                              Náhrady mezd v době nemoci

                                              o

                                              0,60 tis. Kč

                                              Celkem

                                              383,72 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               3/103                         6. 12. 2016
                                               1. rozhodla

                                               předat organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 48.734,-- Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                               3/103                         6. 12. 2016
                                               2. rozhodla

                                               předat organizaci Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602159, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 104.994,60 Kč, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 103/8035 ze dne 23. 6. 2016

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 20/2133 ze dne 23. 6. 2016

                                                č. 21/2281 ze dne 22. 9. 2016

                                                3/104                         6. 12. 2016
                                                1. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout

                                                a)    zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2133 ze dne 23. 6. 2016 a č. 21/2281 ze dne 22. 9. 2016

                                                b)   prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                -    přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 –     

                                                     Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č.
                                                     412/3, parc. č. 412/4, parc. č. 412/16, parc. č. 412/17, parc. č. 412/21 a parc. č.
                                                     472/4,  v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

                                                     -   středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby

                                                     „SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“, nacházející se na pozemcích parc.

                                                     č. 412/4 a parc. č. 412/7 v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

                                                     -   kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby „SO
                                                     073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“, nacházející se na
                                                     pozemcích parc. č. 568/7 a parc. č. 568/10 v k. ú. a obec Nošovice,

                                                vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu, za kupní cenu 1.054.180 Kč,

                                                do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s., Lidická 710/57, Brno, IČ 28578651, za podmínky úhrady kupní ceny a se souhlasem a za podmínek stanovených Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí

                                                c)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, a to:

                                                -    část pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha o předpokládané výměře 901 m2,

                                                -    část pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha o předpokládané výměře 106 m2,

                                                oba v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

                                                -    část pozemku parc. č. 568/10 ostatní plocha o předpokládané výměře 328 m2,

                                                -    část pozemku parc. č. 568/7 ostatní plocha o předpokládané výměře 768 m2,

                                                oba v k. ú. a obec Nošovice,

                                                vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu,

                                                za kupní cenu 150 Kč/m2, navýšenou o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovitých věcí či jejich částí podléhat DPH;

                                                do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s., Lidická 710/57, Brno, IČ 28578651, za podmínek úhrady kupní ceny, úhrady nákladů na vyhotovení geometrických plánů pro oddělení částí pozemků, úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a se souhlasem a za podmínek stanovených Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest

                                                d)   uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1. písm. b) a c) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

                                                e)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. c) tohoto usnesení z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                3/104                         6. 12. 2016
                                                2. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                Termín: 22. 12. 2016

                                                3/104                         6. 12. 2016
                                                3. rozhodla

                                                změnit v usnesení rady kraje č. 103/8035 ze dne 23. 6. 2016 v bodu 2. písm. a), b), c), d), e) a f) text „v budoucnu ve vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o, Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882“ na text „v budoucnu ve vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s., Lidická 710/57, Brno, IČ 28578651“


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                 3/105                         6. 12. 2016
                                                 1. schvaluje

                                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, o částku 1.860 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění následků vodovodní škody z listopadu 2016“ s časovou použitelností do 30. 6. 2017

                                                 3/105                         6. 12. 2016
                                                 2. schvaluje

                                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, o částku 948 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění následků vodovodní škody z listopadu 2016“ s časovou použitelností do 30. 6. 2017

                                                 3/105                         6. 12. 2016
                                                 3. rozhodla

                                                 snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 628 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup pozemků“

                                                 3/105                         6. 12. 2016
                                                 4. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 zvyšují

                                                 kapitálové příjmy

                                                 na § 3639 -

                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                 pol. 3111 -

                                                 Příjmy z prodeje pozemků

                                                 o

                                                 1.696 tis. Kč

                                                 pol. 3112 -

                                                 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

                                                 o

                                                 484 tis. Kč

                                                 Celkem

                                                 o

                                                 2.180 tis. Kč

                                                 a

                                                 snižují

                                                 kapitálové výdaje

                                                 na § 3639 -

                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                 pol. 6130 -

                                                 Nákup pozemků

                                                 o

                                                 628 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3114 -

                                                 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                 pol. 5331 -

                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 948 tis. Kč

                                                 na § 3123 -

                                                 Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                                 pol. 5331 -

                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 1.860 tis. Kč

                                                 Celkem

                                                 o

                                                 2.808 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

                                                  3/106                         6. 12. 2016
                                                  1. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout

                                                  a.    vyjmout z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín - Žilina, IČ 00848077, pozemek parc. č. 531 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou, a to ode dne 1. 1. 2017

                                                  b.    předat k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČ 48804860, pozemek parc. č. 531 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou, a to ke dni 1. 1. 2017

                                                  3/106                         6. 12. 2016
                                                  2. souhlasí

                                                  a.    s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín - Žilina, IČ 00848077, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                  b.    s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČ 48804860, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                  3/106                         6. 12. 2016
                                                  3. ukládá

                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                  předložit návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí

                                                  Zodp.:          Ing. Jaroslav Kania

                                                  Termín: 22. 12. 2016    

                                                     


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 112/8705 ze dne 18. 10. 2016

                                                   k usnesením zastupitelstva kraje

                                                   č. 20/2041 ze dne 23. 6. 2016

                                                   č. 20/2042 ze dne 23. 6. 2016

                                                   3/107                         6. 12. 2016
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost **********, o koupi části pozemku parc. č. 2543 ostatní plocha v k. ú. Opava - Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   3/107                         6. 12. 2016
                                                   2. rozhodla

                                                   že nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 2543 ostatní plocha, v k. ú. Opava - Předměstí, obec Opava, který je ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, dle předloženého materiálu

                                                   3/107                         6. 12. 2016
                                                   3. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout

                                                   a)    nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to:

                                                   pozemek parc. č. 1652/12, trvalý travní porost

                                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                   v k. ú. a obec Budišov nad Budišovkou,

                                                   z vlastnictví města Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou, IČ 00299898; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                   b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČ 47813466, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                   3/107                         6. 12. 2016
                                                   4. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout

                                                   a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to:

                                                   pozemek parc. č. 1205/3, ostatní plocha,

                                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                   v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

                                                   do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČ 00297569 za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                   i)    obdarovaný se zavazuje o Předmět daru řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném zájmu, jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci

                                                   ii)   obdarovaný není oprávněn Předmět daru zcizit (převést na jiného) bez předchozího písemného souhlasu dárce; zákaz zcizení Předmětu daru se sjednává na dobu neurčitou jako právo věcné s účinky vůči obdarovanému i všem budoucím vlastníkům Předmětu daru

                                                   iii)  v případě, že se stane Předmět daru pro obdarovaného nepotřebným, zavazuje se obdarovaný nabídnout dárci Předmět daru a umožnit mu bezúplatně Předmět daru nabýt zpět do jeho vlastnictví

                                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                   3/107                         6. 12. 2016
                                                   5. bere na vědomí

                                                   žádost města Odry, Masarykovo náměstí 25, Odry, IČ 00298221, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                   3/107                         6. 12. 2016
                                                   6. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout

                                                   a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 7 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČ 00847925, do vlastnictví města Odry, Masarykovo náměstí 25, Odry, IČ 00298221, v souladu s Dohodou o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, v místě poskytovaného vzdělávání Komenského 517/2, 742 35 Odry, ze dne 28. 7. 2016

                                                   b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČ 00847925, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                   3/107                         6. 12. 2016
                                                   7. bere na vědomí

                                                   žádost obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                   3/107                         6. 12. 2016
                                                   8. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout

                                                   a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 9 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, do vlastnictví obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, v souladu s Dohodou o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, v místě poskytovaného vzdělávání Třešňová 99, 793 99 Osoblaha, ze dne 28. 7. 2016

                                                   b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                   3/107                         6. 12. 2016
                                                   9. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 3. až 8. tohoto usnesení

                                                   Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                   Termín: 22. 12. 2016


                                                    Rada kraje

                                                    3/108                         6. 12. 2016
                                                    1. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout koupit do vlastnictví kraje Cargo halu umístěnou na pozemku parc. č. 1340/7 ostatní plocha v k. ú. obci Mošnov, včetně všech součástí a příslušenství (zejména včetně požární nádrže umístěné na pozemku parc. č. 1340/13 ostatní plocha a samostatné buňky stojící na pozemku parc. č. 1340/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Mošnov),

                                                    z vlastnictví společnosti VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47675853, za kterou jedná insolvenční správce společnost Insolvenční agentura v.o.s., Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, IČ 29115540,

                                                    za kupní cenu ve výši 1.605.000,- Kč,

                                                    dle předloženého materiálu

                                                    3/108                         6. 12. 2016
                                                    2. rozhodla

                                                    snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.605.000,- Kč s účelovým určením na akci „Nákup pozemků“

                                                    3/108                         6. 12. 2016
                                                    3. rozhodla

                                                    vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.605.000,- Kč s účelovým určením na akci „Nákup haly Cargo v Mošnově“

                                                    3/108                         6. 12. 2016
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 3639 -

                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                    pol. 6130 -

                                                    Pozemky

                                                    o

                                                    1.605 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 2251 -

                                                    Letiště

                                                    pol. 6121 -

                                                    Budovy, haly a stavby

                                                    o

                                                    1.605 tis. Kč

                                                    3/108                         6. 12. 2016
                                                    5. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                    Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                    Termín: 22. 12. 2016


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 112/8703  ze dne 18. 10. 2016

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     1. souhlasí

                                                     s umístěním a realizací stavby „Karviná, ul. Studentská, NNk“ na části pozemku parc. č. 1157/2, ostatní plocha, k. ú. Karviná-město, obec Karviná, dle předloženého materiálu

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     2. rozhodla

                                                     a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1157/2 ostatní plocha, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední zdravotnické školy, Karviná, příspěvkové organizace, Borovského 2315/1, Mizerov, Karviná, IČ 00844985, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na služebném pozemku podzemní kabelové vedení a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení v části služebného pozemku v rámci stavby „Karviná, ul. Studentská, NNk“ na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný

                                                     b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     3. souhlasí

                                                     s umístěním a realizací stavby „UPC – FTTS – Frýdek-Místek, FM28R“ na pozemku parc. č. 161/8 ostatní plocha, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     4. rozhodla

                                                     a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 161/8, ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, IČ 00562262, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na služebném pozemku podzemní datový a optický kabel a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního datového a optického kabelu v části služebného pozemku v rámci stavby „UPC – FTTS – Frýdek-Místek, FM28R“ na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný

                                                     b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení

                                                      

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     5. souhlasí

                                                     s umístěním a realizací stavby „Rychlodobíjecí stanice – úřad MSK“ na části pozemku parc. č. 2639/2 ostatní plocha, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     6. rozhodla

                                                     a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2639/2 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ 45274649, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat dobíjecí stanici v rámci stavby „Rychlodobíjecí stanice – úřad MSK“ na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva ve výši 10.000 Kč  navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný

                                                     b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     7. rozhodla

                                                     uzavřít Smlouvu o užívání pozemku pro účel realizace stavby s vlastníkem pozemku parc. č. st. 1584 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října, 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 45193665, v rámci akce „Zateplení objektu tělocvičny a spojovacího krčku SŠ technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     8. souhlasí

                                                     s umístěním a realizací stavby „Ostrava 2063 MO Poruba, NNk“ na části pozemku parc. č. 2066 ostatní plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     9. souhlasí

                                                     a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2066 ostatní plocha
                                                     v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, Ukrajinská 1535/19, Poruba, Ostrava, IČ 64628159, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat podzemní kabelovou přípojku NN na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní kabelové přípojky NN, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícímu věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000,- Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                     b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 9 písm. a) tohoto usnesení

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     10. rozhodla

                                                     zrušit body 2. a 3. usnesení rady kraje č. 112/8703 ze dne 18. 10. 2016

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     11. souhlasí

                                                     s umístěním a realizací stavby „11010-058041 CG5M_NJIC_NJYFR_OK“ na částech pozemků parc. č. 4553, parc. č. 4555, parc. č. 4556, vše ostatní plocha a v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 2347 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle předloženého materiálu

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     12. rozhodla

                                                     a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

                                                     i)     k částem pozemků parc. č. 4553, parc. č. 4555, parc. č. 4556, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat podzemní komunikační vedení na částech služebných pozemků, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění

                                                     ii)    k pozemku parc. č. st. 2347 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, občanská vybavenost, v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat v budově vnitřní komunikační zařízení, v rozsahu dle situačních snímků skutečného umístění vnitřního komunikačního zařízení

                                                     vše ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, v rámci stavby „11010-058041 CG5M_NJIC_NJYFR_OK“, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práv odpovídajících věcným břemenům stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000,- Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude popis skutečného umístění vnitřního komunikačního zařízení a geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcných břemen včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený s vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                     b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen – služebnostech dle bodu 12 písm. a) tohoto usnesení

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     13. souhlasí

                                                     s umístěním a realizací stavby „Háj ve Slezsku, Chabičov 700, Hrbáč NNk“ na části pozemku parc. č. 678 zahrada v k. ú. Chabičov ve Slezsku, obec Háj ve Slezsku, dle předloženého materiálu

                                                     3/109                         6. 12. 2016
                                                     14. rozhodla

                                                     a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 678 zahrada v k. ú. Chabičov ve Slezsku, obec Háj ve Slezsku, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, Nádražní 11, Háj ve Slezsku, IČ 47813539, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat přípojkovou/rozpojovací skříň na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojkové/rozpojovací skříně, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                     b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 14 písm. a) tohoto usnesení


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                      č. 14/1248    ze dne 7. 5. 2015

                                                      k usnesení rady kraje                           

                                                      č. 98/7589    ze dne 21. 4. 2016

                                                      č. 112/8706  ze dne 18. 10. 2016

                                                      3/110                         6. 12. 2016
                                                      1. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1248 bod 1. ze dne 7. 5. 2015 přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                      3/110                         6. 12. 2016
                                                      2. bere na vědomí

                                                      žádost manželů ********** o vypořádání částí pozemků v k. ú. Horní Datyně, obec Vratimov, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                      3/110                         6. 12. 2016
                                                      3. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 248/1 trvalý travní porost označenou jako díl „b“ o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 248/3 trvalý travní porost označenou jako díl „a“ o výměře 118 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku parc. č. 248/6 ostatní plocha o výměře 175 m2, vše dle geometrického plánu 2110-7751/2016 ze dne 8. 6. 2016

                                                      a

                                                      část pozemku parc. č. 250/1 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2110-7751/2016 ze dne 8. 6. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 250/8 ostatní plocha, o výměře 505 m2,

                                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                      vše v k.ú. Horní Datyně, obec Vratimov,

                                                      b)     ze společného jmění manželů **********předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                      3/110                         6. 12. 2016
                                                      4. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3693-47/2015 ze dne 23. 6. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3569/30 ostatní plocha, o výměře 110 m2,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                      v k. ú. a obci Trojanovice,

                                                      do vlastnictví **********,

                                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 36.850,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                      b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                      3/110                         6. 12. 2016
                                                      5. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 7598/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1243-58/2016 ze dne 25. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 7598/4 ostatní plocha, o výměře 128 m2,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                      v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město,

                                                      do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021,

                                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 28.800,- navýšenou o DPH v zákonné výši a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                      b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                      3/110                         6. 12. 2016
                                                      6. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                      pozemek parc. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                      v k. ú. a obci Jakubčovice nad Odrou,

                                                      do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021,

                                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 11.200,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                      b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                      3/110                         6. 12. 2016
                                                      7. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 2006/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1267-153/2014 ze dne 18. 11. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2006/11 vodní plocha, o výměře 79 m2 a

                                                      část pozemku parc. č. 2006/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1264-150/2014 ze dne 27. 11. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2006/15 vodní plocha, o výměře 55 m2,

                                                      obě se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                      vše v k. ú. Stará Ves u Bílovce, obec Bílovec,

                                                      do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021,

                                                      za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 2.680,- navýšenou o DPH v zákonné výši a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                      b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                      3/110                         6. 12. 2016
                                                      8. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1., 3. až 7. tohoto usnesení

                                                      Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                      Termín: 22. 12. 2016


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       3/111                         6. 12. 2016
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace ze dne 21. 11. 2016, o poskytnutí finančních prostředků účelově určených na akci „Oprava havarijních rozvodů vody v objektu D“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       3/111                         6. 12. 2016
                                                       2. schvaluje

                                                       snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci:

                                                       a.    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 1.156.887,63 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Přepojení kanalizace od objektu D“

                                                       b.    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 746.265,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Přepojení kanalizace od objektu V“

                                                       3/111                         6. 12. 2016
                                                       3. rozhodla

                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                                       a.    „Přepojení kanalizace od objektu D“ organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 1.156,88 tis. Kč

                                                       b.    „Přepojení kanalizace od objektu V“ organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 746,26 tis. Kč

                                                       3/111                         6. 12. 2016
                                                       4. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 4.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava havarijních rozvodů vody v objektu D“ s časovou použitelností do 30. 6. 2017

                                                       3/111                         6. 12. 2016
                                                       5. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 6409 -

                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                       pol.  6901 -

                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                       o

                                                       2.596,86 tis. Kč

                                                       na § 3522 -

                                                       Ostatní nemocnice

                                                       pol.  6351 -

                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       1.903,14 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       4.500,00 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3522 -

                                                       Ostatní nemocnice

                                                       pol.  5331 -

                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       4.500,00 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        3/112                         6. 12. 2016
                                                        1. stanoví

                                                        s účinností od 1. 1. 2017 včetně

                                                        platy ředitelům příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         3/113                         6. 12. 2016
                                                         1. rozhodla

                                                         nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.077.147 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

                                                         3/113                         6. 12. 2016
                                                         2. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol. 4111 -

                                                         Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                         o

                                                         1.077.147 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         1.077.147 Kč

                                                         3/113                         6. 12. 2016
                                                         3. rozhodla

                                                         nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 10 mil. Kč na realizaci akce „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. – multifunkční komplet s C-ramenem“ pro příspěvkovou organizaci v odvětí zdravotnictví

                                                         3/113                         6. 12. 2016
                                                         4. schvaluje

                                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, ve výši 10 mil. Kč, účelově určený na akci „Sdružené zdravotnické zařízení, p.o. – multifunkční komplet s C-ramenem“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 235D212001308

                                                         3/113                         6. 12. 2016
                                                         5. rozhodla

                                                         nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 4.880 tis. Kč na realizaci akce „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. – obnova zdravotnické techniky“ pro příspěvkovou organizaci v odvětí zdravotnictví

                                                         3/113                         6. 12. 2016
                                                         6. schvaluje

                                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 4.880 tis. Kč, účelově určený na akci „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. – obnova zdravotnické techniky“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 235D212001305

                                                         3/113                         6. 12. 2016
                                                         7. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         investiční přijaté transfery

                                                         pol. 4216 -

                                                         Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         14.880 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 6356 -

                                                         Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         14.880 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 106/8182 ze dne 9. 8. 2016

                                                          3/114                         6. 12. 2016
                                                          1. souhlasí

                                                          s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, manažerem Sdruženého zdravotnického zřízení Krnov, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 13/1166 ze dne 5. 3. 2015

                                                           3/115                         6. 12. 2016
                                                           1. souhlasí

                                                           s předložením žádosti o podporu projektu „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“ do Integrovaného regionálního operačního programu Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizací


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                            3/116                         6. 12. 2016
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            3/116                         6. 12. 2016
                                                            2. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, účelově určeného na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                            Rada kraje

                                                            3/117                         6. 12. 2016
                                                            1. bere na vědomí

                                                            zprávu o hospodaření organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a informaci o činnosti ředitele od doby jeho jmenování do funkce


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010

                                                             č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013

                                                             č. 17/1743 ze dne 17. 12. 2015

                                                             3/118                         6. 12. 2016
                                                             1. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout změnit v bodě 10. usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění usnesení č. 17/1743 ze dne 17. 12. 2015 dobu financování z „2011 – 2016“ na „2011 – 2017“

                                                             3/118                         6. 12. 2016
                                                             2. ukládá

                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                             předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                             Zodp.: Jan Krkoška

                                                             Termín: 22. 12. 2016


                                                              Rada kraje

                                                              3/119                         6. 12. 2016
                                                              1. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podpora jazykového a digitálního vzdělávání“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020

                                                              3/119                         6. 12. 2016
                                                              2. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky jazyků v SŠ MSK (SVL)“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020

                                                              3/119                         6. 12. 2016
                                                              3. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podpora technických oborů“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 45.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020

                                                              3/119                         6. 12. 2016
                                                              4. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout zahájit přípravu projektu „Učebny Automatizace/Mechatroniky a robotiky“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020

                                                              3/119                         6. 12. 2016
                                                              5. ukládá

                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                              předložit návrh dle bodů 1. – 4. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

                                                              Zodp.: Jan Krkoška

                                                              Termín: 22. 12. 2016


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016

                                                               3/120                         6. 12. 2016
                                                               1. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               změnit název projektu „Dluhové poradenství a navyšování finanční gramotnosti v Moravskoslezském kraji“ na „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji“

                                                               3/120                         6. 12. 2016
                                                               2. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2017 – 2020 ve výši 25.200.000 Kč

                                                               3/120                         6. 12. 2016
                                                               3. rozhodla

                                                               předložit žádost o podporu k projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

                                                               3/120                         6. 12. 2016
                                                               4. ukládá

                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                               předložit návrhy bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                               Zodp.: Jan Krkoška

                                                               Termín: 22. 12. 2016


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                3/121                         6. 12. 2016
                                                                1. rozhodla

                                                                přijmout dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 34.918.099,91 Kč na financování projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ registrační číslo CZ.2.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_007/0000247-01, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                3/121                         6. 12. 2016
                                                                2. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol.  4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                10.475,44 tis. Kč

                                                                a

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol.  5169 -

                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                o

                                                                208,61 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3123 -

                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                pol.  5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                794,04 tis. Kč

                                                                na § 3146 -

                                                                Zařízení výchovného poradenství

                                                                pol.  5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                569,72 tis. Kč

                                                                na § 3149 -

                                                                Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                pol.  5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                3.258,56 tis. Kč

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol.  5011 - 

                                                                Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                o

                                                                20,00 tis. Kč

                                                                pol.  5031 -

                                                                Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                                a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                o

                                                                5,00 tis. Kč

                                                                pol.  5032 -

                                                                Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                o

                                                                1,80 tis. Kč

                                                                pol.  5038 -

                                                                Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                o

                                                                0,09 tis. Kč

                                                                pol.  5139 -

                                                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                o

                                                                10,00 tis. Kč

                                                                pol.  5175 -

                                                                Pohoštění

                                                                o

                                                                10,00 tis. Kč

                                                                pol.  5221 -

                                                                Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                 o

                                                                     680,83 tis. Kč

                                                                pol.  5321 -

                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                o

                                                                5.334,01 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                10.684,05 tis. Kč

                                                                3/121                         6. 12. 2016
                                                                3. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                                Rada kraje

                                                                3/122                         6. 12. 2016
                                                                1. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout zahájit přípravu projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání“ předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s předpokládanými náklady projektu 81.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2020

                                                                3/122                         6. 12. 2016
                                                                2. ukládá

                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                                Termín: 22. 12. 2016


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016

                                                                 3/123                         6. 12. 2016
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 informaci o změnách v projektu „Na kole k sousedům“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

                                                                 3/123                         6. 12. 2016
                                                                 2. doporučuje

                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                 vzít na vědomí informaci o změnách projektu „Na kole k sousedům“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

                                                                 3/123                         6. 12. 2016
                                                                 3. doporučuje

                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                 rozhodnout změnit v bodě 14. usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Na kole k sousedům“ z původní hodnoty 4.400.000,- Kč na 7.010.000,- Kč

                                                                 3/123                         6. 12. 2016
                                                                 4. ukládá

                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                 předložit návrhy bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                 Zodp.: Jan Krkoška

                                                                 Termín: 22. 12. 2016


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 110/8536 ze dne 22. 9. 2016

                                                                  č. 107/8303 ze dne 23. 8. 2016

                                                                  č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

                                                                  č. 111/8601 ze dne 4. 10. 2016

                                                                  č. 112/8690 ze dne 18. 10. 2016

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                  3/124                         6. 12. 2016
                                                                  1. souhlasí

                                                                  s udělením pověření hejtmana kraje Mgr. Petře Brodové, MPA, pověřené zastupováním funkce vedoucího oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, k podepisování smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                   3/125                         6. 12. 2016
                                                                   1. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3639 -

                                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                   pol. 5166 -

                                                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                   o

                                                                   34,9 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 3639 -

                                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                   pol. 5139 -

                                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený                                        

                                                                   o

                                                                   34,9 tis. Kč

                                                                   3/125                         6. 12. 2016
                                                                   2. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5164 -

                                                                   Nájemné

                                                                   o

                                                                   350 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5042 -

                                                                   Odměny za užití počítačových programů                                        

                                                                   o

                                                                   200 tis. Kč

                                                                   pol. 5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   150 tis. Kč

                                                                   celkem

                                                                   o

                                                                   350               s. Kč

                                                                   3/125                         6. 12. 2016
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5151 -

                                                                   Studená voda

                                                                   o

                                                                   2,27 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5154 -

                                                                   Elektrická energie                                        

                                                                   o

                                                                   2,27 tis. Kč

                                                                   3/125                         6. 12. 2016
                                                                   4. rozhodla

                                                                   snížit neinvestiční finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu kraje u akce „Podpora významných akcí v cestovním ruchu“ a zvýšit je na akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“

                                                                   3/125                         6. 12. 2016
                                                                   5. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5175 -

                                                                   Pohoštění

                                                                   o

                                                                   4,4 tis. Kč

                                                                   pol. 5329 -

                                                                   Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                   o

                                                                             800,0 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                             804,4 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 2143 -

                                                                   Cestovní ruch

                                                                   pol. 5041 -

                                                                   Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                   o

                                                                   150,0 tis. Kč

                                                                   pol. 5137 -

                                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                   o

                                                                               51,0 tis. Kč

                                                                   pol. 5139 -

                                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                   15,0 tis. Kč

                                                                   pol. 5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   588,4 tis. Kč

                                                                   celkem

                                                                   o

                                                                   804,4 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 41/2115 ze dne 25. 11. 2009

                                                                    č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                    3/126                         6. 12. 2016
                                                                    1. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    nedaňové příjmy

                                                                    na § 3299 -  

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol.  2211-

                                                                    Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                                                                    o

                                                                    118,63 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 6409 -  

                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                    pol.  5909-

                                                                    Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                    o

                                                                    171,16 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 6402 -

                                                                    Finanční vypořádání minulých let

                                                                    pol. 5364 -

                                                                    Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                    o

                                                                    289,79 tis. Kč

                                                                    3/126                         6. 12. 2016
                                                                    2. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    nedaňové příjmy

                                                                    na § 6310 -  

                                                                    Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                                                    pol.  2141 -

                                                                    Příjmy z úroků (část)

                                                                    o

                                                                    30,00 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 6402 -

                                                                    Finanční vypořádání minulých let

                                                                    pol. 5364 -

                                                                    Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                    o

                                                                    30,00 Kč


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                                                                     3/127                         6. 12. 2016
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Start-up program Green Light“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     3/127                         6. 12. 2016
                                                                     2. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 150.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Start-up program Green Light“ s časovou použitelností od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu

                                                                     3/127                         6. 12. 2016
                                                                     3. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu

                                                                     kraje uzavřít s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     3/127                         6. 12. 2016
                                                                     4. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3639 -

                                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                     pol. 5169 -

                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                     o

                                                                     150 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3639 -

                                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                     pol. 5332 -

                                                                     Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                     o

                                                                     150 tis. Kč

                                                                     3/127                         6. 12. 2016
                                                                     5. ukládá

                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                     předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

                                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                                     Termín: 22. 12. 2016


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

                                                                      3/128                         6. 12. 2016
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádosti příjemců o posunutí termínu realizace akce, dle přílohy č. 1, 4, 7, 10 a 13 předloženého materiálu

                                                                      3/128                         6. 12. 2016
                                                                      2. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      zmírnit podmínky programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 dle předloženého materiálu a jeho příloh

                                                                      3/128                         6. 12. 2016
                                                                      3. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02989/2016/RRC s obcí Ropice, IČ 70305587, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                      b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02500/2016/RRC s obcí Karlova Studánka, IČ 00296104, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                      c)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03713/2016/RRC s obcí Komorní Lhotka, IČ 00494232, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                      d)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01968/2016/RRC s obcí Svobodné Heřmanice, IČ 00296384, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                      e)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03994/2016/RRC s obcí Trojanovice, IČ 00298514, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                      3/128                         6. 12. 2016
                                                                      4. ukládá

                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                      předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                      Zodp.: Jan Krkoška

                                                                      Termín: 22. 12. 2016


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 110/8543 ze dne 22. 9. 2016

                                                                       č. 111/8612 ze dne 4. 10. 2016

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 18/1891 ze dne 25. 2. 2016

                                                                       3/129                         6. 12. 2016
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o konání mimořádné valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J.A. Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskutečnila dne 23. 9. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       3/129                         6. 12. 2016
                                                                       2. bere na vědomí

                                                                       informaci o konání valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J.A. Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskutečnila dne 11. 10. 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                        č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                        č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                                        č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                                        č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                                        č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                                        č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                                        č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                                        č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                                        č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                        3/130                         6. 12. 2016
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádosti

                                                                        a)    změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla

                                                                        b)   o navýšení dotace o původně nezahrnuté způsobilé výdaje

                                                                        vše dle příloh č. 4 až 22 předloženého materiálu

                                                                        3/130                         6. 12. 2016
                                                                        2. rozhodla

                                                                        schválit

                                                                        a)    změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla

                                                                        b)   navýšení dotace o původně nezahrnuté způsobilé výdaje

                                                                        a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        3/130                         6. 12. 2016
                                                                        3. bere na vědomí

                                                                        žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla dle příloh č. 42 až 47 předloženého materiálu

                                                                        3/130                         6. 12. 2016
                                                                        4. rozhodla

                                                                        schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla dle přílohy č. 40 předloženého materiálu a uzavřít s žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

                                                                        3/130                         6. 12. 2016
                                                                        5. rozhodla

                                                                        o změně obsahu smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje dne 22. 9. 2016 usnesením č. 110/8476, dle předloženého materiálu a jeho přílohy č. 48


                                                                         Rada kraje

                                                                         3/131                         6. 12. 2016
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         návrh textu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Biskupstvím ostravsko-opavským, IČ 65468953, Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomouc, IČ 62933591, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu

                                                                         3/131                         6. 12. 2016
                                                                         2. rozhodla

                                                                         o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Biskupstvím ostravsko-opavským, IČ 65468953, Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomouc, IČ 62933591, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 19/1989 ze dne 21. 4. 2016

                                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                          3/132                         6. 12. 2016
                                                                          1. rozhodla

                                                                          přijmout dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4.626.114,77 Kč na financování projektu „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002881 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1.033/0002881, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                          3/132                         6. 12. 2016
                                                                          2. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                          pol.  4116   -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          864,82 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          investiční přijaté transfery

                                                                          pol.  4216   -

                                                                          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          523,03 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6172 -

                                                                          Činnost regionální správy

                                                                          pol.  5011 -

                                                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                          o

                                                                          89,86 tis. Kč

                                                                          pol.  5031 -

                                                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                          o

                                                                          22,47 tis. Kč

                                                                          pol.  5032 -

                                                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                          o

                                                                           

                                                                          8,09 tis. Kč

                                                                          pol.  5038 -

                                                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                          o

                                                                          0,38 tis. Kč

                                                                          pol.  5168 -

                                                                          Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                          o

                                                                          744,02 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          864,82 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                          na § 6172 -

                                                                          Činnost regionální správy

                                                                          pol.  6111 -

                                                                          Programové vybavení

                                                                          o

                                                                          523,03 tis. Kč

                                                                          3/132                         6. 12. 2016
                                                                          3. rozhodla

                                                                          přijmout dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 9.498.796,96 Kč na financování projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002884 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1.033/0002884, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                                                          3/132                         6. 12. 2016
                                                                          4. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                          pol.  4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          2.849,65 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6172 -

                                                                          Činnost regionální správy

                                                                          pol.  5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                          2.849,65 tis. Kč

                                                                          3/132                         6. 12. 2016
                                                                          5. rozhodla

                                                                          přijmout dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 6.748.191,14 Kč na financování projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1.033/0002923, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                                                          3/132                         6. 12. 2016
                                                                          6. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          zvyšují

                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                          pol.  4116 -

                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                          o

                                                                          2.024,47 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 5511 -

                                                                          Požární ochrana – profesionální část

                                                                          pol.  5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                          2.024,47 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           1. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           zvyšují

                                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                                           pol.  4116 -

                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                           o

                                                                           16.919,69 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4379 -

                                                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                           pol.  5169 -

                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                           o

                                                                           16.919,69 tis. Kč

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           2. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           zvyšují

                                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                                           pol.  4116 -

                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                           o

                                                                           710,12 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4399 -

                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                           pol.  5169 -

                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                           o

                                                                           710,12 tis. Kč

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           3. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4379 -

                                                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                           pol.  5169 -

                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                           o

                                                                           544,50 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           kapitálové výdaje

                                                                           na § 4379 -

                                                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                           pol.  6119 -

                                                                           Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

                                                                           o

                                                                           544,50 tis. Kč

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           4. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4379 -

                                                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                           pol.  5136 -

                                                                           Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                           o

                                                                           2,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5137 -

                                                                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                           o

                                                                           30,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5139 -

                                                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                           o

                                                                           40,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5164 -

                                                                           Nájemné

                                                                           o

                                                                           35,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5169 -

                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                           o

                                                                           90,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5173 -

                                                                           Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                           o

                                                                           175,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5176 -

                                                                           Účastnické poplatky na konference

                                                                           o

                                                                           5,00 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           377,00 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4379 -

                                                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                           pol.  5021 -

                                                                           Ostatní osobní výdaje

                                                                           o

                                                                           286,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5031 -

                                                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                           o

                                                                           64,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5032 -

                                                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                           o

                                                                           24,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5038 -

                                                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                           o

                                                                           1,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5162 -

                                                                           Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                                           o

                                                                           2,00 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           377,00 tis. Kč

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           5. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           zvyšují

                                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                                           pol.  4116 -

                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                           o

                                                                           629,50 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4339 -

                                                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                           pol.  5169 -

                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                           o

                                                                           629,50 tis. Kč

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           6. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 2299 -

                                                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                           pol.  5166 -

                                                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                           o

                                                                           13,44 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 2299 -

                                                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                           pol.  5011 -

                                                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                           o

                                                                           10,00 tis. Kč

                                                                           pol.  5031 -

                                                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                           o

                                                                           2,50 tis. Kč

                                                                           pol.  5032 -

                                                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                           o

                                                                           0,90 tis. Kč

                                                                           pol.  5038 -

                                                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                           o

                                                                           0,04 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           13,44 tis. Kč

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           7. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           kapitálové výdaje

                                                                           na § 3122-

                                                                           Střední odborné školy

                                                                           pol.  6121 -

                                                                           Budovy, haly a stavby

                                                                           o

                                                                           151,35 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3639 -

                                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                           pol.  5179 -

                                                                           Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                           o

                                                                           0,01 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3122 -

                                                                           Střední odborné školy

                                                                           pol.  5137 -

                                                                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                           o

                                                                           151,36 tis. Kč

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           8. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 6409 -

                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                           pol.  6901 -

                                                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                                                           o

                                                                           269,75 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 6409

                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                           pol.  5909 -

                                                                           Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                           o

                                                                           269,75 tis. Kč

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           9. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3639 -

                                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                           pol.  5179 -

                                                                           Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                           o

                                                                           278,30 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3522

                                                                           Ostatní nemocnice

                                                                           pol.  5331 -

                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                           o

                                                                           278,30 tis. Kč

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           10. schvaluje

                                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 s účelovým určením na financování nákladů spojených s přípravou projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 133.100 Kč, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           11. schvaluje

                                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 s účelovým určením na financování nákladů spojených s přípravou projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, IČ 00844641, o částku 145.200 Kč, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR

                                                                           3/133                         6. 12. 2016
                                                                           12. rozhodla

                                                                           zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 404,86 tis. Kč z 279.829,27 tis. Kč na 280.234,13 tis. Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 21/2268 ze dne 22. 9. 2016

                                                                            č. 20/2117 ze dne 23. 6. 2016

                                                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                            3/134                         6. 12. 2016
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádost svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, o navýšení požadované částky dotace na pořízení velkokapacitní lodě a zpětvzetí žádosti o dotaci na provoz lodní dopravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            3/134                         6. 12. 2016
                                                                            2. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2117 ze dne 23. 6. 2016 a č. 21/2268 ze dne 22. 9. 2016

                                                                            3/134                         6. 12. 2016
                                                                            3. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout poskytnout svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, investiční dotaci ve výši 14.000.000 Kč na realizaci projektu „Pořízení velkokapacitní lodě“ s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2017 a uzavřít s tímto subjektem Smlouvu o poskytnutí dotace a o pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            3/134                         6. 12. 2016
                                                                            4. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 2143 -

                                                                            Cestovní ruch

                                                                            pol. 5041 -

                                                                            Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                            o

                                                                            73,10 tis. Kč

                                                                            pol. 5136 -

                                                                            Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                            o

                                                                            70,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5137 -

                                                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                            o

                                                                            26,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5139 -

                                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                            o

                                                                            261,60 tis. Kč

                                                                            pol. 5164 -

                                                                            Nájemné

                                                                            o

                                                                            510,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5166 -

                                                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                            o

                                                                            20,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5167 -

                                                                            Služby školení a vzdělávání

                                                                            o

                                                                            20,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5169 -

                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            139,72 tis. Kč

                                                                            pol. 5171 -

                                                                            Opravy a udržování

                                                                            o

                                                                            8,20 tis. Kč

                                                                            pol. 5173 -

                                                                            Cestovné

                                                                            o

                                                                            105,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5175 -

                                                                            Pohoštění

                                                                            o

                                                                            93,99 tis. Kč

                                                                            pol. 5179 -

                                                                            Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                            o

                                                                            121,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5194 -

                                                                            Věcné dary

                                                                            o

                                                                            20,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5222 -

                                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                                            o

                                                                            405,33 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            1.873,94 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            snižují

                                                                            kapitálové výdaje            

                                                                            na § 2143 -

                                                                            Cestovní ruch

                                                                            pol. 6322 -

                                                                            Investiční transfery spolkům

                                                                            o

                                                                            126,06 tis. Kč

                                                                            na § 6409 -

                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                            pol. 6901 -

                                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                                            o

                                                                            3.000,00 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            3.126,06 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            kapitálové výdaje            

                                                                            na § 2143 -

                                                                            Cestovní ruch

                                                                            pol. 6349 -

                                                                            Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                            o

                                                                            5.000 tis. Kč

                                                                            3/134                         6. 12. 2016
                                                                            5. ukládá

                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                            předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                            Zodp.: Jan Krkoška

                                                                            Termín: 22. 12. 2016


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                             3/135                         6. 12. 2016
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             žádost svazku obcí Bruntálsko, IČ 04690290, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000.000 Kč na projekt Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             3/135                         6. 12. 2016
                                                                             2. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout poskytnout svazku obcí Bruntálsko, IČ 04690290, neinvestiční dotaci maximálně ve výši 1.000.000 Kč na projekt Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                             3/135                         6. 12. 2016
                                                                             3. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout dofinancovat projekt Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě z rozpočtu kraje na období 2018 – 2020 ve výši 200 tis. Kč ročně a v roce 2021 ve výši 400 tis. Kč

                                                                             3/135                         6. 12. 2016
                                                                             4. ukládá

                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                             předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                             Zodp.: Jan Krkoška

                                                                             Termín: 22. 12. 2016


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                              3/136                         6. 12. 2016
                                                                              1. rozhodla

                                                                              uzavřít Smlouvu o marketingové spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Airport Marketing Services Limited, se sídlem na adrese 1, Grants Row, Lower Mount Street, Dublin 2, Irsko, irská společnost, registrační č. 280190 a DIČ IE 828 0190S Ltd. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              3/136                         6. 12. 2016
                                                                              2. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 6409 -

                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                              pol. 5901 -

                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                              o

                                                                              9.811 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje            

                                                                              na § 2143 -

                                                                              Cestovní ruch

                                                                              pol. 5169 -

                                                                              Nákup ostatních služeb

                                                                              o

                                                                              9.811 tis. Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 69/5700 ze dne 9. 6. 2015

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015

                                                                               3/137                         6. 12. 2016
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               žádosti příjemců o zmírnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 předloženého materiálu

                                                                               3/137                         6. 12. 2016
                                                                               2. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č.  02530/2015/RRC se společností AB Digital s.r.o., IČ 03417603, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                               b)   uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02516/2015/RRC se společností AZ kov-komaxit s.r.o., IČ 25822594, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                               c)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02234/2015/RRC se společností BORCAD cz s.r.o., IČ 25855042, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                               d)   uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02244/2015/RRC se společností D3Soft Future s.r.o., IČ 27856631, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                               e)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02374/2015/RRC se společností IPS Konstrukt, spol. s r.o., IČ 27834352, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                               f)     uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02168/2015/RRC se společností ITA, spol. s r.o., IČ 15503933, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                               3/137                         6. 12. 2016
                                                                               3. ukládá

                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                               předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                               Zodp.: Jan Krkoška

                                                                               Termín: 22. 12. 2016


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 21/2255 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                3/138                         6. 12. 2016
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                3/138                         6. 12. 2016
                                                                                2. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05745/2016/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z období „od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016“ na období „od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                3/138                         6. 12. 2016
                                                                                3. ukládá

                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                                                Termín: 22. 12. 2016


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 90/7142 ze dne 9. 2. 2016

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 18/1882 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                 3/139                         6. 12. 2016
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 návrh na schválení změn Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 3/139                         6. 12. 2016
                                                                                 2. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 schválit změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 3/139                         6. 12. 2016
                                                                                 3. ukládá

                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                 předložit návrh bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                 Zodp.: Jan Krkoška

                                                                                 Termín: 22. 12. 2016


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 55/4285 ze dne 4. 11. 2014

                                                                                  3/140                         6. 12. 2016
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  nominovat členy Regionální stálé konference zastupující Moravskoslezský kraj:

                                                                                  1.    prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje

                                                                                  2.    Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

                                                                                  3.    Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

                                                                                  a náhradníky členů Regionální stálé konference zastupující Moravskoslezský kraj:

                                                                                  1.    Mgr. et Mgr Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

                                                                                  2.    Radomíra Vlčková, členka rady kraje

                                                                                  3.    Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 84/5214 ze dne 19. 5. 2011

                                                                                   3/141                         6. 12. 2016
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a Statutárním městem Opavou, IČ 00300535, jako obdarovaným, jejímž předmětem je 1 ks stojanu na propagační materiály, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   3/141                         6. 12. 2016
                                                                                   2. rozhodla

                                                                                   uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a obcí Hukvaldy, IČ 00297194, jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou 2 ks stojanu na propagační materiály, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    75/6127 ze dne 18. 8. 2015

                                                                                    62/4921 ze dne 17. 2. 2015

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    16/1624 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                    13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                    3/142                         6. 12. 2016
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    předložit žádost o podporu k projektu „Laboratoře virtuální reality“ do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, do výzvy vyhlášené Nositelem Integrované územní investice ostravské aglomerace, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu v zastupitelstvu kraje

                                                                                    3/142                         6. 12. 2016
                                                                                    2. doporučuje

                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                    rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Laboratoře virtuální reality“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2016 – 2018 ve výši 28.000.000 Kč

                                                                                    3/142                         6. 12. 2016
                                                                                    3. doporučuje

                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                    rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Laboratoře virtuální reality“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2019 – 2023 ve výši 3.810.000 Kč

                                                                                    3/142                         6. 12. 2016
                                                                                    4. rozhodla

                                                                                    předložit žádost o podporu k projektu „Laboratoře technických měření“ do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, do výzvy vyhlášené Nositelem Integrované územní investice ostravské aglomerace, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu v zastupitelstvu kraje

                                                                                    3/142                         6. 12. 2016
                                                                                    5. doporučuje

                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                    rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Laboratoře technických měření“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2016 – 2018 ve výši 10.000.000 Kč

                                                                                    3/142                         6. 12. 2016
                                                                                    6. doporučuje

                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                    rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Laboratoře technických měření“ předkládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2019 – 2023 ve výši 1.400.000 Kč

                                                                                    3/142                         6. 12. 2016
                                                                                    7. ukládá

                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                    předložit návrhy bodů 2, 3, 5 a 6 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                    Zodp.: Jan Krkoška

                                                                                    Termín: 22. 12. 2016


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 102/7904 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                     3/143                         6. 12. 2016
                                                                                     1. doporučuje

                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                     rozhodnout změnit v bodě 8. usnesení č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ z „60.000.000 Kč“ na „100.000.000 Kč“

                                                                                     3/143                         6. 12. 2016
                                                                                     2. ukládá

                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                     předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                                                     Termín: 22. 12. 2016


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 17/1757 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                      č. 17/1758 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                      3/144                         6. 12. 2016
                                                                                      1. doporučuje

                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                      rozhodnout schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      3/144                         6. 12. 2016
                                                                                      2. ukládá

                                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                      předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                      Zodp.: Jan Krkoška

                                                                                      Termín: 22. 12. 2016

                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                       3/145                         6. 12. 2016
                                                                                       1. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout zahájit přípravu projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020

                                                                                       3/145                         6. 12. 2016
                                                                                       2. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 3639 -

                                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                        

                                                                                       pol.  5179 -

                                                                                       Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                                       o

                                                                                       200,00 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 6172

                                                                                       Činnost regionální správy

                                                                                        

                                                                                       pol.  5169 -

                                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                                       o

                                                                                       200,00 tis. Kč

                                                                                       3/145                         6. 12. 2016
                                                                                       3. ukládá

                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                       předložit návrh dle bodu 1. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                       Zodp.: Jan Krkoška

                                                                                       Termín: 22. 12. 2016


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        3/146                         6. 12. 2016
                                                                                        1. doporučuje

                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                        rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        3/146                         6. 12. 2016
                                                                                        2. ukládá

                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                        předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                        Zodp.: Jan Krkoška

                                                                                        Termín 22. 12. 2016


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 95/7392 ze dne 5. 4. 2016

                                                                                         3/147                         6. 12. 2016
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         žádost RNDr. Leo Bureše ze dne 7. 11. 2016 ve věci zániku závazku ze smlouvy o dílo ev. č. 01150/2016/KŘ pro rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         3/147                         6. 12. 2016
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         uzavřít dohodu o zániku závazku pro rok 2017 ze smlouvy o dílo ev. č. 01150/2016/KŘ na péči o zvláště chráněné území přírodní rezervace Skalské rašeliniště s podnikající fyzickou osobou RNDr. Leo Bureš, IČ 14573491, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                         3/147                         6. 12. 2016
                                                                                         3. bere na vědomí

                                                                                         žádost ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o. ze dne 4. 11. 2016 ve věci zániku závazku ze smlouvy o dílo ev. č. 01229/2016/KŘ pro rok 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                         3/147                         6. 12. 2016
                                                                                         4. rozhodla

                                                                                         uzavřít dohodu o zániku závazku pro rok 2017 ze smlouvy o dílo ev. č. 01229/2016/KŘ na péči o zvláště chráněné území přírodní rezervace Bukovec s právnickou osobou ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o., IČ 27822737, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 51/1930 ze dne 1. 2. 2006

                                                                                          3/148                         6. 12. 2016
                                                                                          1. zrušuje

                                                                                          s účinností ode dne 1. 1. 2017

                                                                                          usnesení rady kraje č. 51/1930 ze dne 1. 2. 2006 o svěření hejtmanovi kraje rozhodování v rámci výkonu samostatné působnosti kraje na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

                                                                                           3/149                         6. 12. 2016
                                                                                           1. doporučuje

                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                           schválit 11. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                                                                                           3/149                         6. 12. 2016
                                                                                           2. ukládá

                                                                                           náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                           Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                           Termín: 22. 12. 2016


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            3/150                         6. 12. 2016
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            žádost statutárního města Karviná ze dne 29. 7. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 24. 10. 2016, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            3/150                         6. 12. 2016
                                                                                            2. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2016 statutárnímu městu Karviná, IČ 00297534, ve výši 24.432,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                                                                            3/150                         6. 12. 2016
                                                                                            3. bere na vědomí

                                                                                            žádost města Třinec ze dne 26. 9. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 11. 10. 2016 a 12. 10. 2016, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            3/150                         6. 12. 2016
                                                                                            4. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2016 městu Třinec, IČ 00297313, ve výši 67.551,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                                                                            3/150                         6. 12. 2016
                                                                                            5. ukládá

                                                                                            náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                            předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1. a 3. a návrhy dle bodů 2. a 4. tohoto usnesení

                                                                                            Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                            Termín: 22. 12. 2016


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 51/2690 ze dne 17. 3. 2010

                                                                                             č. 9/599 ze dne 26. 2. 2013

                                                                                             č. 12/841 ze dne 2. 4. 2013

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 3/259 ze dne 21. 3. 2013

                                                                                             3/151                         6. 12. 2016
                                                                                             1. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout odvolat pana Mgr. Daniela Havlíka z funkce zodpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

                                                                                             3/151                         6. 12. 2016
                                                                                             2. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout ustanovit pana Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, do funkce zodpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

                                                                                             3/151                         6. 12. 2016
                                                                                             3. rozhodla

                                                                                             odvolat člena Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 pana Ing. Jana Adámka

                                                                                             3/151                         6. 12. 2016
                                                                                             4. rozhodla

                                                                                             jmenovat členem Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 pana RNDr. Radima Misiačka, člena Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj

                                                                                             3/151                         6. 12. 2016
                                                                                             5. rozhodla

                                                                                             odvolat člena Řídicího výboru pro místní Agendu 21 pana Mgr. Daniela Havlíka

                                                                                             3/151                         6. 12. 2016
                                                                                             6. rozhodla

                                                                                             jmenovat členem Řídicího výboru pro místní Agendu 21 pana Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje

                                                                                             3/151                         6. 12. 2016
                                                                                             7. rozhodla

                                                                                             jmenovat členem Řídicího výboru pro místní Agendu 21 pana Ing. Tomáše Kolárika, koordinátora místní Agendy 21 v Krnově

                                                                                             3/151                         6. 12. 2016
                                                                                             8. ukládá

                                                                                             náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                             předložit návrhy dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                             Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                             Termín: 22. 12. 2016


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              3/152                         6. 12. 2016
                                                                                              1. rozhodla

                                                                                              předložit žádost o podporu projektu „Nákup vozidel na alternativní pohon“ předkládaného do 13. výzvy Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblasti 5 - Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblasti podpory 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky

                                                                                              3/152                         6. 12. 2016
                                                                                              2. doporučuje

                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                              rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup vozidel na alternativní pohon“ předkládaný do 13. výzvy Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblasti 5 - Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblasti podpory 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, v letech 2017 - 2018, ve výši 4.850.000,-- Kč

                                                                                              3/152                         6. 12. 2016
                                                                                              3. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 1039 -

                                                                                              Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                                                                                              pol.  5212 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              300,54 tis. Kč

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              176,00 tis. Kč

                                                                                              pol.  5321 -

                                                                                              Neinvestiční transfery obcím

                                                                                              o

                                                                                              730,86 tis. Kč

                                                                                              pol.  5493 -

                                                                                              Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              612,73 tis. Kč

                                                                                              na § 3792 -

                                                                                              Ekologická výchova a osvěta

                                                                                              pol.  5166 -

                                                                                              Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                                              o

                                                                                              279,87 tis. Kč

                                                                                              Celkem

                                                                                              o

                                                                                              2.100,00 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              kapitálové výdaje

                                                                                              na § 6172 -

                                                                                              Činnost regionální správy

                                                                                              pol.  6123 -

                                                                                              Dopravní prostředky

                                                                                              o

                                                                                              2.100,00 tis. Kč

                                                                                              3/152                         6. 12. 2016
                                                                                              4. ukládá

                                                                                              náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                              předložit návrh dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                              Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                              Termín: 22. 12. 2016


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                                                                               3/153                         6. 12. 2016
                                                                                               1. rozhodla

                                                                                               nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 118,49 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2016

                                                                                               3/153                         6. 12. 2016
                                                                                               2. schvaluje

                                                                                                

                                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                               zvyšují

                                                                                               přijaté transfery

                                                                                               pol.  4111 -

                                                                                               Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                                               o

                                                                                               118,49 tis. Kč

                                                                                                

                                                                                               a

                                                                                               zvyšují

                                                                                               běžné výdaje

                                                                                                

                                                                                               na § 3724 -

                                                                                               Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

                                                                                                

                                                                                               pol.  5212 -

                                                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                               o

                                                                                               22,65 tis. Kč

                                                                                                

                                                                                               pol.  5213 -

                                                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                               o

                                                                                               95,84 tis. Kč

                                                                                                

                                                                                               Celkem

                                                                                               o

                                                                                               118,49 tis. Kč

                                                                                                

                                                                                               3/153                         6. 12. 2016
                                                                                               3. schvaluje

                                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                               zvyšuje

                                                                                               financování

                                                                                               pol.  8115 -

                                                                                               Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

                                                                                               o

                                                                                               46,20 tis. Kč

                                                                                               a

                                                                                               zvyšují

                                                                                               běžné výdaje

                                                                                               na § 3900 -

                                                                                               Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                               pol.  5321 -

                                                                                               Neinvestiční transfery obcím

                                                                                               o

                                                                                               46,20 tis. Kč


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 101/7740 ze dne 24.5.2016

                                                                                                č. 92/7240 ze dne 25.2.2016

                                                                                                č. 103/8002 ze dne 23.6.2016

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                                                                                3/154                         6. 12. 2016
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                aktualizovaný odpisový plán organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                3/154                         6. 12. 2016
                                                                                                2. schvaluje

                                                                                                změnu účelu u části závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2016 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2016


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 113/8731 ze dne 8.11.2016

                                                                                                č. 111/8571 ze dne 4.10.2016

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                                                                                3/155                         6. 12. 2016
                                                                                                1. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                rozhodnout o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 543,50 tis. Kč

                                                                                                3/155                         6. 12. 2016
                                                                                                2. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                schválit rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                3/155                         6. 12. 2016
                                                                                                3. schvaluje

                                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                snižují

                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                na § 3769 -

                                                                                                Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                                                pol.  5901 -

                                                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                                                o

                                                                                                543,50 tis. Kč

                                                                                                a

                                                                                                snižuje

                                                                                                financování

                                                                                                pol.  8115 -

                                                                                                Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

                                                                                                o

                                                                                                543,50 tis. Kč

                                                                                                3/155                         6. 12. 2016
                                                                                                4. ukládá

                                                                                                náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení

                                                                                                Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                                Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 3/156                         6. 12. 2016
                                                                                                 1. souhlasí

                                                                                                 s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 uvedeného materiálu, v prosinci 2016 a lednu 2017


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                                                                  3/157                         6. 12. 2016
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  informaci o počtu žáků ve třídě 1. A prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                                                                  3/157                         6. 12. 2016
                                                                                                  2. rozhodla

                                                                                                  s účinností od 7. 12. 2016

                                                                                                  povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 1. A ve školním roce 2016/2017 v oboru 79 41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 25/2514 ze dne 5. 9. 2012

                                                                                                   č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                                   3/158                         6. 12. 2016
                                                                                                   1. souhlasí

                                                                                                   a)    s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                   b)   s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602159, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                   c)    s dodatkem č. 14 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                   d)   s dodatkem č. 21 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                   e)    s dodatkem č. 14 ke zřizovací listině organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                   f)     s dodatkem č. 15 ke zřizovací listině organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČ 00601641, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                   g)   s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                   h)   s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                   i)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                   3/158                         6. 12. 2016
                                                                                                   2. ukládá

                                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                   předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

                                                                                                   Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                                   Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    3/159                         6. 12. 2016
                                                                                                    1. souhlasí

                                                                                                    s podáním Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ na rok 2017


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     3/160                         6. 12. 2016
                                                                                                     1. souhlasí

                                                                                                     s uzavřením smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 268,6 m2 v budově č. p. 1306, část obce Podlesí, stavba občanského vybavení, která je součásti pozemku p. č. 110, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bludovice, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 13644271, s nájemci:

                                                                                                     a.    Cestovní kancelář Havířov Tours, s. r. o., se sídlem Havířov - Podlesí, Elišky Krásnohorské 1306/29, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ 27793320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                     b.    David Slouka, se sídlem Dlouhá třída 470/17, 736 01 Havířov-Město, IČ 86864114, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                     c.    PROTETIKA CZ PLUS, s. r. o., se sídlem Bři. Mrštíků 38/3065, 690 74 Břeclav, IČ 26231603, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                                                                                                     a to na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      3/161                         6. 12. 2016
                                                                                                      1. souhlasí

                                                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Doplnění a úpravy rozvodů strukturované kabeláže Gymnázia a Obchodní akademie Orlová“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 1313, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3737/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, předaném k hospodaření organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, dle předloženého materiálu


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       3/162                         6. 12. 2016
                                                                                                       1. souhlasí

                                                                                                       s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 246 m², a to v budově č. p. 1209, část obce Mariánské Hory, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 3210 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice, IČ 00600920, s nájemcem ELEKTRO‑PROJEKCE s. r. o., se sídlem Fráni Šrámka 1209/5, Ostrava – Mariánské Hory, IČ 27788695, na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2017, dle předloženého materiálu


                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                        3/163                         6. 12. 2016
                                                                                                        1. stanoví

                                                                                                        a)    s účinností od 1. 1. 2017

                                                                                                        platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                        b)   ke dni jmenování s účinností od 1. 1. 2017

                                                                                                        plat Mgr. et Mgr. Martinu Mikoláškovi, řediteli organizace Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                        c)    odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                         3/164                         6. 12. 2016
                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                         žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

                                                                                                         3/164                         6. 12. 2016
                                                                                                         2. doporučuje

                                                                                                         zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                                                         a)    Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, z. s., IČ 48805416, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu 25. ročníku mezinárodní soutěže pro dívky středních škol pod názvem „MISS RENETA 2017“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                                                         b)   Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, pobočný spolek, IČ 70931208, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním organizací okrskových a okresních kol sportovních soutěží „typu C“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                                         3/164                         6. 12. 2016
                                                                                                         3. doporučuje

                                                                                                         zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                         a)    Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, z.s., IČ 48805416, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                         b)   Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, pobočný spolek, IČ 70931208, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                         3/164                         6. 12. 2016
                                                                                                         4. ukládá

                                                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                         předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                                         Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                                         Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          1. rozhodla

                                                                                                          nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                                                          a)    2. splátku z rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 56.275.653 Kč

                                                                                                          b)   rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016 ve výši 289.762 Kč

                                                                                                          c)    uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů ve výši 17.626 Kč

                                                                                                          dle předloženého materiálu

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          2. rozhodla

                                                                                                          poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na 2. splátku z rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          3. schvaluje

                                                                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na 2. splátku z rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          4. rozhodla

                                                                                                          poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na 2. splátku z rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          5. schvaluje

                                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                          pol. 4116 -

                                                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                          o

                                                                                                          56.275.653 Kč

                                                                                                          a

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                          na § 3111 -

                                                                                                          Mateřské školy

                                                                                                          pol. 5339 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          4.273.027 Kč

                                                                                                          na § 3112 -

                                                                                                          Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          252.621 Kč

                                                                                                          na § 3113 -

                                                                                                          Základní školy

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          231.447 Kč

                                                                                                          pol. 5339 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          30.132.482 Kč

                                                                                                          na § 3114 -

                                                                                                          Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                           2.620.723 Kč

                                                                                                          pol. 5339 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          225.130 Kč

                                                                                                          na § 3117 -

                                                                                                          První stupeň základních škol

                                                                                                          pol. 5339 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          3.341.925 Kč

                                                                                                          na § 3121 -

                                                                                                          Gymnázia

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                           3.149.973 Kč

                                                                                                          na § 3122 -

                                                                                                          Střední odborné školy

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          4.193.597 Kč

                                                                                                          na § 3123 -

                                                                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                           2.135.789 Kč

                                                                                                          na § 3124 -

                                                                                                          Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          954. 638 Kč

                                                                                                          na § 3126 -

                                                                                                          Konzervatoře

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          271.716 Kč

                                                                                                          na § 3133 -

                                                                                                          Dětské domovy

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                           706.569 Kč

                                                                                                          na § 3141 -

                                                                                                          Školní stravování

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          26.678 Kč

                                                                                                          pol. 5339 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          314.998 Kč

                                                                                                          na § 3146 -

                                                                                                          Zařízení výchovného poradenství

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          365.574 Kč

                                                                                                          na § 3147 -

                                                                                                          Domovy mládeže

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          25.680 Kč

                                                                                                          na § 3231 -

                                                                                                          Základní umělecké školy

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          2.315.999 Kč

                                                                                                          pol. 5339 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          317.710 Kč

                                                                                                          na § 3233 -

                                                                                                          Střediska volného času

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          36.763 Kč

                                                                                                          pol. 5339 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          382.614 Kč

                                                                                                          Celkem

                                                                                                          56.275.653 Kč

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          6. rozhodla

                                                                                                          poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          7. schvaluje

                                                                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          8. rozhodla

                                                                                                          poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi:

                                                                                                          a)    Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČ 61989061, ve výši 15.326 Kč

                                                                                                          b)   Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace, IČ 62348337, ve výši 3.564 Kč

                                                                                                          s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          9. schvaluje

                                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                          pol. 4116 -

                                                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                          o

                                                                                                          289.762 Kč

                                                                                                          a

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                          na § 3113 -

                                                                                                          Základní školy

                                                                                                          pol. 5339 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          18.890 Kč

                                                                                                          na § 3121 -

                                                                                                          Gymnázia

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          270.872 Kč

                                                                                                          Celkem

                                                                                                          289.762 Kč

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          10. schvaluje

                                                                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o částku 17.626 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          11. schvaluje

                                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                          pol. 4116 -

                                                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                          o

                                                                                                          17.626 Kč

                                                                                                          a

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                          na § 3123 -

                                                                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          17.626 Kč

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          12. schvaluje

                                                                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331752, o částku 24.390 Kč s účelovým určením na posílení mzdových prostředků vč. odvodů s časovou použitelnosti do 31. 12. 2016

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          13. schvaluje

                                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                          snižují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                           

                                                                                                          na § 3299 -

                                                                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                                          pol. 5331 -

                                                                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          24.413 Kč

                                                                                                          a

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                          na § 3146 -

                                                                                                          Zařízení výchovného poradenství

                                                                                                          pol. 5331 -

                                                                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          24.390 Kč

                                                                                                          na § 3419 -

                                                                                                          Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                                          pol. 5134 -

                                                                                                          Prádlo, oděv a obuv

                                                                                                          o

                                                                                                          3 Kč

                                                                                                          pol. 5139 -

                                                                                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                                          o

                                                                                                          4 Kč

                                                                                                          pol. 5169 -

                                                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                                                          o

                                                                                                          2 Kč

                                                                                                          pol. 5222 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                          o

                                                                                                          4 Kč

                                                                                                          pol. 5229 -

                                                                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          10 Kč

                                                                                                          Celkem

                                                                                                          24.413 Kč

                                                                                                          3/165                         6. 12. 2016
                                                                                                          14. souhlasí

                                                                                                          s využitím nepotřebného svěřeného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, a to automobilu VW Multivan 2,5 TDi na protiúčet k nákupu nového vícemístného vozidla


                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                          3/166                         6. 12. 2016
                                                                                                          1. souhlasí

                                                                                                          s  nájmem prostor a pozemků o celkové výměře 4.643 m², a to budovy č. p. 241, část obce Lyžbice, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemků parc. č. 450/5 ostatní plocha, parc. č. 450/6 ostatní plocha, parc. č. 450/7 ostatní plocha, parc. č. 450/9 ostatní plocha, parc. č. 451/1 zahrada, parc. č. 452/1 trvalý travní porost, parc. č. 452/3 ostatní plocha, vše v katastrálním  území Lyžbice, obec Třinec, ve vlastnictví města Třinec, IČ 00297313, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, Jablunkovská 241, Třinec, IČ 69610126, od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                           3/167                         6. 12. 2016
                                                                                                           1. souhlasí

                                                                                                           s realizací projektů předložených do výzvy č. 02_16_012 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                                                           3/167                         6. 12. 2016
                                                                                                           2. souhlasí

                                                                                                           s realizací projektu „Centrum kolegiální podpory“ organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, předloženého do výzvy č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

                                                                                                           3/167                         6. 12. 2016
                                                                                                           3. souhlasí

                                                                                                           s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Agropuzzle 3.“, registrační číslo projektu 2016-1-CZ01-KA202-023864 mezi organizací Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, jako předkladatele projektu a organizacemi uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení jako partnery projektu


                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                           3/168                         6. 12. 2016
                                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                                           informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2016 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                                                           3/168                         6. 12. 2016
                                                                                                           2. ukládá

                                                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                           předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                                                           Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                                           Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                            Rada kraje

                                                                                                            3/169                         6. 12. 2016
                                                                                                            1. doporučuje

                                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                                            rozhodnout neposkytnout návratnou finanční výpomoc organizaci ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, s.r.o., Dvořákův okruh 21, 794 01, Krnov, IČ 25367242, ve výši 720.000 Kč s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                            3/169                         6. 12. 2016
                                                                                                            2. ukládá

                                                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                            předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                            Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                                            Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                             Rada kraje

                                                                                                             3/170                         6. 12. 2016
                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                             žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu

                                                                                                             3/170                         6. 12. 2016
                                                                                                             2. doporučuje

                                                                                                             zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                                                             a)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „CISO pro talentovanou mládež“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                                             b)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, ve výši 2.700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Regionální fotbalová Akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě

                                                                                                             c)    Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „City Cross Sprint 2017“; s časovou použitelností od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2017

                                                                                                             d)   TK PLUS s.r.o., IČ 25310593, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Čtvrtfinále světové skupiny FED CUPU“; s časovou použitelností od 15. 1. 2017 do 15. 2. 2017

                                                                                                             e)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Czech Indoor Gala - 14. 2. 2017“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

                                                                                                             3/170                         6. 12. 2016
                                                                                                             3. doporučuje

                                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                                             uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                             a)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                             b)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                             c)    Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                             d)   TK PLUS s.r.o., IČ 25310593, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                             e)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                             3/170                         6. 12. 2016
                                                                                                             4. ukládá

                                                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                             předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                                             Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                                             Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                              Rada kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 90/7127 ze dne 9. 2. 2016

                                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                              č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                              3/171                         6. 12. 2016
                                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                                              žádost organizace Charita Bohumín, IČ 66182565, se sídlem Štefánikova 957, 735 81 Bohumín, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Evakuační výtah v domově pro seniory Charitního domu pokojného stáří sv. Františka“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                              3/171                         6. 12. 2016
                                                                                                              2. rozhodla

                                                                                                              použít poskytnutou účelovou investiční dotaci organizaci Charita Bohumín, IČ 66182565, v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ týkající se projektu s názvem „Evakuační výtah v domově pro seniory Charitního domu pokojného stáří sv. Františka“ na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017 a uzavřít s tímto subjektem Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03694/2016/SOC ze dne 3. 8. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                               Rada kraje

                                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                               č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                                               č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015

                                                                                                               3/172                         6. 12. 2016
                                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                                               žádost spolku Občanské sdružení Heřmánek, Karviná, IČ 67339034, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1

                                                                                                               3/172                         6. 12. 2016
                                                                                                               2. bere na vědomí

                                                                                                               žádost organizace Charita Český Těšín, Český Těšín, IČ 60337842, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01593/2015/SOC

                                                                                                               3/172                         6. 12. 2016
                                                                                                               3. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, částky 79.767,-- Kč ze stanoveného odvodu 99.709,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Občanské sdružení Heřmánek, nám. O. Foltýna 267, 733 01 Karviná, IČ 67339034, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1

                                                                                                               3/172                         6. 12. 2016
                                                                                                               4. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Občanské sdružení Heřmánek, nám. O. Foltýna 267, 733 01 Karviná, IČ 67339034, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1

                                                                                                               3/172                         6. 12. 2016
                                                                                                               5. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, částky 34.326,-- Kč ze stanoveného odvodu 38.141,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Charita Český Těšín, Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín, IČ 60337842, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01593/2015/SOC

                                                                                                               3/172                         6. 12. 2016
                                                                                                               6. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Charita Český Těšín, Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín, IČ 60337842, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01593/2015/SOC

                                                                                                               3/172                         6. 12. 2016
                                                                                                               7. ukládá

                                                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. až 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                                               Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                                               Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                                Rada kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 27/2074 ze dne 22. 10. 2013

                                                                                                                č. 43/2259 ze dne 9. 12. 2009

                                                                                                                č. 49/2558 ze dne 17. 2. 2010

                                                                                                                č. 66/5322 ze dne 21. 4. 2015

                                                                                                                č. 67/5449 ze dne 7. 5. 2015

                                                                                                                č. 90/5653 ze dne 10. 8. 2011

                                                                                                                č. 69/5681 ze dne 9. 6. 2015

                                                                                                                č. 119/7898 ze dne 5. 9. 2012

                                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                č. 19/1961 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                3/173                         6. 12. 2016
                                                                                                                1. rozhodla

                                                                                                                uzavřít trojstrannou dohodu o postoupení práv a povinností ze smluv o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a organizacemi Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, a Sírius, IČ 71197036, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                                3/173                         6. 12. 2016
                                                                                                                2. rozhodla

                                                                                                                uzavřít trojstrannou dohodu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a organizacemi Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, a Domov Letokruhy, příspěvková organizace, IČ 71197010, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                                3/173                         6. 12. 2016
                                                                                                                3. rozhodla

                                                                                                                uzavřít trojstrannou dohodu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a organizacemi Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, a Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                                3/173                         6. 12. 2016
                                                                                                                4. rozhodla

                                                                                                                uzavřít trojstrannou dohodu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a organizacemi Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, a Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                                3/173                         6. 12. 2016
                                                                                                                5. ukládá

                                                                                                                ředitelům organizací

                                                                                                                Marianum, příspěvková organizace

                                                                                                                Sírius, příspěvková organizace,

                                                                                                                Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

                                                                                                                Sagapo, příspěvková organizace

                                                                                                                Domov Vítkov, příspěvková organizace

                                                                                                                Domov Letokruhy, příspěvková organizace

                                                                                                                uzavřít trojstranné dohody o postoupení práv a povinností dle předloženého matriálu

                                                                                                                Zodp.: Ing. Antonín Janýška

                                                                                                                Mgr. Soňa Lichovníková

                                                                                                                Mgr. Svatopluk Chlápek

                                                                                                                Mgr. Petr Konečný

                                                                                                                Mgr. Kamila Molková

                                                                                                                Mgr. Jan Seidler

                                                                                                                Termín: 31. 12. 2016


                                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                 č. 106/8201 ze dne 9. 8. 2016

                                                                                                                 č. 108/8384 ze dne 6. 9. 2016

                                                                                                                 3/174                         6. 12. 2016
                                                                                                                 1. stanoví

                                                                                                                 s účinností od 1. 1. 2017

                                                                                                                 plat Ing. Pavlíně Koláčkové, ředitelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                                 3/174                         6. 12. 2016
                                                                                                                 2. stanoví

                                                                                                                 s účinností od 1. 1. 2017 plat

                                                                                                                 a.    Mgr. Petru Konečnému, řediteli organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350

                                                                                                                 b.    Mgr. Soni Lichovníkové, ředitelce organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197036

                                                                                                                 c.    Mgr. Svatopluku Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052

                                                                                                                 d.    Ing. Antonínu Janýškovi, řediteli organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 7119707061, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                  č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015

                                                                                                                  č. 102/7870 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                  č. 21/2231 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                                                  3/175                         6. 12. 2016
                                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                                  žádost Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75139243, ze dne 14. 10. 2016 o přehodnocení usnesení č. 21/2231 zastupitelstva Moravskoslezského kraje při vyřazení žádosti Domova seniorů Havířov, p.o., o navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z důvodu nedodržení stanoveného termínu

                                                                                                                  3/175                         6. 12. 2016
                                                                                                                  2. doporučuje

                                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                                  rozhodnout schválit obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                  3/175                         6. 12. 2016
                                                                                                                  3. ukládá

                                                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                  předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                                                  Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                                                  Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 106/8200 ze dne 9. 8. 2016

                                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                   č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                   3/176                         6. 12. 2016
                                                                                                                   1. doporučuje

                                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                                   rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 12.731 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“

                                                                                                                   3/176                         6. 12. 2016
                                                                                                                   2. doporučuje

                                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                                   rozhodnout

                                                                                                                   a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                   b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                                   3/176                         6. 12. 2016
                                                                                                                   3. rozhodla

                                                                                                                   a)    změnit přílohu č. 1 „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                   b)   změnit přílohu č. 5 „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                   3/176                         6. 12. 2016
                                                                                                                   4. ukládá

                                                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                   předložit doporučení dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                                                   Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                                                   Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                    č. 86/6921 ze dne 17.12.2015

                                                                                                                    č. 112/8681 ze dne 18.10.2016

                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                    č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                                                                                    č. 17/1738 ze dne 17.12.2015

                                                                                                                    č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                                                                                    č. 21/2223 ze dne 22.9.2016

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    1. doporučuje

                                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                                    rozhodnout schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    2. doporučuje

                                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                                    rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    3. doporučuje

                                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                                    rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    4. doporučuje

                                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                                    rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    5. doporučuje

                                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                                    rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    6. doporučuje

                                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                                    rozhodnout schválit Dodatek č. 4 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    7. doporučuje

                                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                                    rozhodnout neschválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    8. doporučuje

                                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                                    rozhodnout změnit v příloze č. 9 materiálu k usnesení zastupitelstva č. 21/2223 u subjektu TyfloCentrum Ostrava, o. p. s., IČ 25863151, údaje u druhu sociální služby „odborné sociální poradenství“ s identifikátorem „8952608“ na druh sociální služby „sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ s identifikátorem „5635236“

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    9. rozhodla

                                                                                                                    schválit aktualizaci č. 11 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    10. rozhodla

                                                                                                                    schválit změny maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    11. rozhodla

                                                                                                                    schválit změny maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    12. rozhodla

                                                                                                                    doplnit Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, evidenční č. 05416/2016/SOC, poskytovatele sociálních služeb Armáda spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    13. rozhodla

                                                                                                                    schválit změny maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    14. rozhodla

                                                                                                                    schválit změny maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u sociálních služeb poskytovaných organizací Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    15. rozhodla

                                                                                                                    schválit změny maximální výše vyrovnávací platby na úhradu osobních nákladů pro rok 2016 na jeden úvazek stanovené v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaným z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím u poskytovaných sociálních služeb dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                                                                                                    3/177                         6. 12. 2016
                                                                                                                    16. ukládá

                                                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                    předložit návrhy dle bodů 1) – 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                                                    Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                                                    Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                                    3/178                         6. 12. 2016
                                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                                    žádost organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, o rozšíření a změnu doplňkové činnosti organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/178                         6. 12. 2016
                                                                                                                    2. souhlasí

                                                                                                                    s návrhem dodatku č. 24 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                    3/178                         6. 12. 2016
                                                                                                                    3. ukládá

                                                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                    předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                                                                                                    Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                                                    Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                     3/179                         6. 12. 2016
                                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                                     žádost církevní organizace Charita sv. Martina, IČ 04872461, ze dne 24. 11. 2016 o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj pečovatelské služby na Bruntálsku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                     3/179                         6. 12. 2016
                                                                                                                     2. rozhodla

                                                                                                                     poskytnout Charitě sv. Martina, IČ 04872461, investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 189.990,-- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rozvoj pečovatelské služby na Bruntálsku“ vzniklých a uhrazených v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                                     3/179                         6. 12. 2016
                                                                                                                     3. rozhodla

                                                                                                                     uzavřít s Charitou sv. Martina, IČ 04872461, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                     3/179                         6. 12. 2016
                                                                                                                     4. schvaluje

                                                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                     snižují

                                                                                                                     běžné výdaje

                                                                                                                     na § 4339 -

                                                                                                                     Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                                                     pol. 5221 -

                                                                                                                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                                                     o

                                                                                                                     100,00 tis. Kč

                                                                                                                     na § 4349 -

                                                                                                                     Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                                                     pol. 5222 -

                                                                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                                     o

                                                                                                                     49,10 tis. Kč

                                                                                                                     pol. 5229 -

                                                                                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                                                     o

                                                                                                                     40,89 tis. Kč

                                                                                                                     Celkem

                                                                                                                     o

                                                                                                                     189,99 tis. Kč

                                                                                                                     a

                                                                                                                     zvyšují

                                                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                                                     na § 4351 -

                                                                                                                     Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                                                                     pol. 6323 -

                                                                                                                     Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                                                     o

                                                                                                                     189,99 tis. Kč


                                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                      č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

                                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                      č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015

                                                                                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                      č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                      3/180                         6. 12. 2016
                                                                                                                      1. rozhodla

                                                                                                                      přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu sociálních služeb ve výši 55,85 tis. Kč

                                                                                                                      3/180                         6. 12. 2016
                                                                                                                      2. schvaluje

                                                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                      zvyšují

                                                                                                                      nedaňové příjmy

                                                                                                                      na § 6409 -

                                                                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                                      pol. 2229 -

                                                                                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                                                      o

                                                                                                                      55,85 tis. Kč

                                                                                                                      a

                                                                                                                      snižuje

                                                                                                                      financování

                                                                                                                      pol. 8115 -

                                                                                                                      Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                                                      o

                                                                                                                      55,85 tis. Kč

                                                                                                                      3/180                         6. 12. 2016
                                                                                                                      3. rozhodla

                                                                                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 73,02 tis. Kč

                                                                                                                      3/180                         6. 12. 2016
                                                                                                                      4. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu sociálních služeb ve výši 73,02 tis. Kč

                                                                                                                      3/180                         6. 12. 2016
                                                                                                                      5. schvaluje

                                                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                      zvyšují

                                                                                                                      nedaňové příjmy

                                                                                                                      na § 6409 -

                                                                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                                      pol. 2229 -

                                                                                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                                                      o

                                                                                                                      73,02 tis. Kč

                                                                                                                      a

                                                                                                                      snižuje

                                                                                                                      financování

                                                                                                                      pol. 8115 -

                                                                                                                      Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                                                      o

                                                                                                                      73,02 tis. Kč

                                                                                                                      3/180                         6. 12. 2016
                                                                                                                      6. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb ve výši 15.000 tis. Kč

                                                                                                                      3/180                         6. 12. 2016
                                                                                                                      7. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2017 ve výši 359.990 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                      3/180                         6. 12. 2016
                                                                                                                      8. ukládá

                                                                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                      předložit návrh dle bodu 4., 6. a 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                                                      Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                                                      Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                       č. 102/7875 ze dne 7. 6. 2015

                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                       3/181                         6. 12. 2016
                                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                                       úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                                                                       3/181                         6. 12. 2016
                                                                                                                       2. schvaluje

                                                                                                                       závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                                                                                       3/181                         6. 12. 2016
                                                                                                                       3. schvaluje

                                                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                       snižují

                                                                                                                       běžné výdaje

                                                                                                                       na § 4319 -

                                                                                                                       Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                                       o

                                                                                                                       700 tis. Kč

                                                                                                                       na § 4350 -

                                                                                                                       Domovy pro seniory

                                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                                       o

                                                                                                                       1.085 tis. Kč

                                                                                                                       na § 4357 -

                                                                                                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                                       o

                                                                                                                       465 tis. Kč

                                                                                                                       Celkem

                                                                                                                       o

                                                                                                                       2.250 tis. Kč

                                                                                                                       a

                                                                                                                       zvyšují

                                                                                                                       běžné výdaje

                                                                                                                       na § 4312 -

                                                                                                                       Odborné sociální poradenství

                                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                                       o

                                                                                                                       350 tis. Kč

                                                                                                                       a

                                                                                                                       zvyšují

                                                                                                                       kapitálové výdaje

                                                                                                                       na § 4350 -

                                                                                                                       Domovy pro seniory

                                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                                       Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                                                                                       o

                                                                                                                       700 tis. Kč

                                                                                                                       na § 4354 -

                                                                                                                       Chráněné bydlení

                                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                                       Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                                                                                       o

                                                                                                                       300 tis. KČ

                                                                                                                       na § 4357 -

                                                                                                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                                       Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                                                                                       o

                                                                                                                       900 tis. Kč

                                                                                                                       Celkem

                                                                                                                       o

                                                                                                                       1.900 tis. Kč

                                                                                                                       3/181                         6. 12. 2016
                                                                                                                       4. schvaluje

                                                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                       snižují

                                                                                                                       přijaté transfery

                                                                                                                       pol. 4116 -

                                                                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                                       o

                                                                                                                       14,21 tis. Kč

                                                                                                                       a

                                                                                                                       snižují

                                                                                                                       běžné výdaje

                                                                                                                       na § 4349 -

                                                                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                                                       pol. 5169 -

                                                                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                                                                       o

                                                                                                                       14,21 tis. Kč


                                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                       č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                                                       3/182                         6. 12. 2016
                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                       žádost organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČ 25852345, o převod poskytnuté dotace mezi službami v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                       3/182                         6. 12. 2016
                                                                                                                       2. doporučuje

                                                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                                                       rozhodnout snížit účelovou dotaci na sociální službu č. reg. 1212495 o 130.000,-- Kč z částky 1.281.000,-- Kč na 1.151.000,-- Kč a navýšit účelovou dotaci na sociální službu č. reg. 4321462 o 25.000,-- Kč z částky 251.000,-- Kč na částku 276.000,-- Kč a na sociální službu č. reg. 6743224 o 105.000,-- Kč z částky 445.000,-- Kč na částku 550.000,-- Kč poskytnutou organizaci EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČ 25852345, na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01376/2016/SOC ze dne 25. 4. 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, a uzavřít dodatek č. 1 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                       3/182                         6. 12. 2016
                                                                                                                       3. schvaluje

                                                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                       snižují

                                                                                                                       běžné výdaje

                                                                                                                       na § 4371 -

                                                                                                                       Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                                                                       pol. 5221 -

                                                                                                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                                                       o

                                                                                                                       105 tis. Kč

                                                                                                                       a

                                                                                                                       zvyšují

                                                                                                                       běžné výdaje

                                                                                                                       na § 4312 -

                                                                                                                       Odborné sociální poradenství

                                                                                                                       pol. 5221 -

                                                                                                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                                                       o

                                                                                                                       105 tis. Kč

                                                                                                                       3/182                         6. 12. 2016
                                                                                                                       4. ukládá

                                                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                       předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

                                                                                                                       Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                                                       Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 86/6946 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                        3/183                         6. 12. 2016
                                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                                        nabídku služeb společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 7. 10. 2016 pro období roku 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                        3/183                         6. 12. 2016
                                                                                                                        2. rozhodla

                                                                                                                        uzavřít dodatek č. 20 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                                         č. 85/6850 ze dne 8.12.2015

                                                                                                                         3/184                         6. 12. 2016
                                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                                         žádost společnosti Pro Bank Security a.s. o úpravu smluvních podmínek ze dne 18. 10. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                         3/184                         6. 12. 2016
                                                                                                                         2. rozhodla

                                                                                                                         uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o provádění úklidových služeb č. 1423/2004/KŘ ze dne 23. 9. 2004 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                                          3/185                         6. 12. 2016
                                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                                          návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                                          3/185                         6. 12. 2016
                                                                                                                          2. ukládá

                                                                                                                          hejtmanovi kraje

                                                                                                                          předložit návrh dle bodu 1. zastupitelstvu kraje

                                                                                                                          Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                                                                                          Termín: 22. 12. 2016


                                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                           3/186                         6. 12. 2016
                                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                           snižují

                                                                                                                           běžné výdaje

                                                                                                                           na § 6172 -

                                                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                                                           pol.  5168 -

                                                                                                                           Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                                                                           o

                                                                                                                           355 tis. Kč

                                                                                                                           pol.  5179 -

                                                                                                                           Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                                                                           o

                                                                                                                           150 tis. Kč

                                                                                                                           a

                                                                                                                           zvyšují

                                                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                                                           na § 6113 -

                                                                                                                           Zastupitelstva krajů

                                                                                                                            

                                                                                                                           pol.  6111 -

                                                                                                                           Programové vybavení

                                                                                                                           o

                                                                                                                           240 tis. Kč

                                                                                                                           na § 6172 -

                                                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                                                           pol.  6111 -

                                                                                                                           Programové vybavení

                                                                                                                           o

                                                                                                                           265 tis. Kč


                                                                                                                            Rada kraje

                                                                                                                            3/187                         6. 12. 2016
                                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                                            rozpočet Sociálního fondu na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                            3/187                         6. 12. 2016
                                                                                                                            2. schvaluje

                                                                                                                            doplněk č. 8 Statutu sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                                             Rada kraje

                                                                                                                             3/188                         6. 12. 2016
                                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                                             informaci o vzdání se funkce vedoucího odboru kancelář hejtmana kraje pana PaedDr. Vlastislava Kuchaře ke dni 31. 12. 2016 a ukončení jeho pracovního poměru

                                                                                                                             3/188                         6. 12. 2016
                                                                                                                             2. jmenuje

                                                                                                                             na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 1. 1. 2017 včetně Mgr. Kláru Janouškovou vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje


                                                                                                                              Rada kraje

                                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                                              č. 1/4 ze dne 10.11.2016

                                                                                                                              3/189                         6. 12. 2016
                                                                                                                              1. rozhodla

                                                                                                                              podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolat Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., člena zastupitelstva kraje, z funkce předsedy komise rady kraje pro strategický rozvoj a změnu image kraje

                                                                                                                              3/189                         6. 12. 2016
                                                                                                                              2. jmenuje

                                                                                                                              podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Mgr. Zdeňka Karáska, člena zastupitelstva kraje, předsedou komise rady kraje pro strategický rozvoj a změnu image kraje


                                                                                                                               frame-scrollup