Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 3. 2017


  Zastupitelstvo kraje

  3/102                         16. 3. 2017
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., a Mgr. Karla Sládečka o ověření zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016


   Zastupitelstvo kraje

   3/103                         16. 3. 2017
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 3. 2017

   -      Ing. Jitka Hanusová

   -      Mgr. Josef Alexander Matera


    Zastupitelstvo kraje

    3/104                         16. 3. 2017
    1. volí

    návrhovou komise pro přípravu návrhu usnesení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 3. 2016 ve složení:

    -      Radomíra Vlčková

    -      Ing. Evžen Tošenovský

    -      Ing. Karel Siuda

    -      Mgr. Alena Grosová

    -      Marian Bojko

    -      Ing. Radka Krištofová


     Zastupitelstvo kraje

     3/105                         16. 3. 2017
     1. schvaluje

     program 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 3. 2017


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 8/636 ze dne 28. 2. 2017

      3/106                         16. 3. 2017
      1. bere na vědomí

      sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, týkající se volby přísedících v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      3/106                         16. 3. 2017
      2. volí

      opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

      2.1 pana JUDr. Bohumíra Janečka, místo pobytu **********, místo výkonu zaměstnání **********,  navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

      2.2 paní Annu Maršalíkovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

      2.3 pana Petra Schejbala, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

      2.4 pana Mgr. Jiřího Stocha, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

      3/106                         16. 3. 2017
      3. volí

      za přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

      3.1 pana Ing. Jana Dvořáka, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

      3.2 paní Alenu Ferčákovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Danielem Havlíkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

      3.3 paní Šárku Sekaninovou, místo pobytu **********, navrženou paní Mgr. Věrou Palkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

      3.4 pana Jaroslava Zbořila, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Danielem Havlíkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

      3.5 pana Mgr. Martina Bugaje, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Zdeňkem Karáskem (ANO), členem zastupitelstva kraje

      3.6 pana Tomáše Lasotu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

      3/106                         16. 3. 2017
      4. bere na vědomí

      vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě

      4.1 pana Zdeňka Folwarczného, místo pobytu **********

      4.2 pana Mgr. Petra Balcyho, místo pobytu **********


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 79/6390 ze dne 6. 10. 2015

       č. 7/449 ze dne 7. 2. 2017

       3/107                         16. 3. 2017
       1. bere na vědomí

       odstoupení Ing. Tomáše Stejskala z funkce místopředsedy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ze dne 16. 1. 2017, dle předloženého materiálu

       3/107                         16. 3. 2017
       2. rozhodlo

       podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, členem představenstva této obchodní společnosti ke dni přijetí usnesení rady kraje v působnosti valné hromady


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 5/305 ze dne 10.1.2017

        č. 7/431 ze dne 7.2.2017

        3/108                         16. 3. 2017
        1. bere na vědomí

        informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2016


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

         k usnesení rady kraje

         č. 7/428 ze dne 7. 2. 2017

         3/109                         16. 3. 2017
         1. bere na vědomí

         žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

         a)    na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         b)   na financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

         c)    na úhradu uznatelných nákladů spojených se stavební úpravou Integrovaného výjezdového centra Opava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

         3/109                         16. 3. 2017
         2. rozhodlo

         poskytnout

         a)    České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

         b)   České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, investiční účelovou dotaci v maximální výši 8.000 tis. Kč na financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

         c)    České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, investiční účelovou dotaci v maximální výši 7.050 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se stavební úpravou Integrovaného výjezdového centra Opava, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

         3/109                         16. 3. 2017
         3. rozhodlo

         uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na:

         a)    úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

         b)   financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

         c)    úhradu uznatelných nákladů spojených se stavební úpravou Integrovaného výjezdového centra Opava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

          3/110                         16. 3. 2017
          1. rozhodlo

          podle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o účasti Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti Vědecko‑technologický park Ostrava, a.s., IČ: 25379631, a o úplatném nabytí 8 ks akcií na jméno této obchodní společnosti, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000 Kč

          3/110                         16. 3. 2017
          2. rozhodlo

          uzavřít smlouvu o převodu akcií se společností Agentura pro regionální rozvoj, a. s., IČ: 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          3/110                         16. 3. 2017
          3. deleguje

          jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., IČ: 25379631, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, a náhradníka Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje, a to za podmínky nabytí akcií krajem dle bodu 1. tohoto usnesení


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

           k usnesení rady kraje

           č. 8/543 ze dne 28. 2. 2017

           3/111                         16. 3. 2017
           1. bere na vědomí

           žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

           a)    statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           b)   SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

           c)    Horské služby ČR, o.p.s., dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

           3/111                         16. 3. 2017
           2. rozhodlo

           poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

           a)    statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

           b)   SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, ve výši 1.900 tis. Kč na financování nákladů činností realizovaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

           c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČ 27467759, ve výši 300 tis. Kč na nákup záchranného, zdravotnického, horolezeckého materiálu, svozové a kancelářské techniky, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

           3/111                         16. 3. 2017
           3. rozhodlo

           uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

           a)    statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           b)   SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

           c)    Horskou službou ČR, o.p.s., IČ 27467759, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

            k usnesení rady kraje

            č. 8/542 ze dne 28. 2. 2017

            3/112                         16. 3. 2017
            1. rozhodlo

            poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.200.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

            3/112                         16. 3. 2017
            2. rozhodlo

            uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

             k usnesení rady kraje

             č. 8/529 ze dne 28. 2. 2017

             3/113                         16. 3. 2017
             1. bere na vědomí

             a)    žádostí obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             b)   žádostí obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

             3/113                         16. 3. 2017
             2. rozhodlo

             poskytnout účelové investiční dotace:

             a)    v celkové výši 6.750 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

             b)   v celkové výši 4.699,1 tis. Kč z rozpočtu kraje na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

             3/113                         16. 3. 2017
             3. rozhodlo

             uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s obcemi:

             a)    uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

             b)   uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje                           

              č. 112/8636            ze dne 18. 10. 2016

              č. 111/8559            ze dne 4. 10. 2016

              č. 112/8634            ze dne 18. 10. 2016

              č. 101/7694            ze dne 24. 5. 2016

              č. 8/530                 ze dne 28. 2. 2017

              3/114                         16. 3. 2017
              1. rozhodlo

              darovat

              a)    6 ks radlic na odklízení sněhu RSS 29,

              b)   1 ks plynového chromatografu Griffin 460 s příslušenstvím,

              c)    1 ks detektoru plynů – mobilního hmotnostního spektrometru s iontovou pastí M908,

              d)   1 ks kombinovaného spektrometru – mobilního ručního spektrometru pro detekci nebezpečných látek Gemini s příslušenstvím,

              e)    14 ks figurín s příslušenstvím pro nácvik kardiopulmonální resuscitace,

              f)     1 ks technického automobilu Mercedes Benz Sprinter 519 CDI MIX 4x4

              České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

              3/114                         16. 3. 2017
              2. rozhodlo

              uzavřít darovací smlouvu na darování

              a)    6 ks radlic na odklízení sněhu RSS 29,

              b)   1 ks plynového chromatografu Griffin 460 s příslušenstvím,

              c)    1 ks detektoru plynů – mobilního hmotnostního spektrometru s iontovou pastí M908,

              d)   1 ks kombinovaného spektrometru – mobilního ručního spektrometru pro detekci nebezpečných látek Gemini s příslušenstvím,

              e)    14 ks figurín s příslušenstvím pro nácvik kardiopulmonální resuscitace,

              f)     1 ks technického automobilu Mercedes Benz Sprinter 519 CDI MIX 4x4

              České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              3/114                         16. 3. 2017
              3. rozhodlo

              darovat

              a)    1 interaktivní set,

              b)   2 TV sety

              České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle předloženého materiálu

              3/114                         16. 3. 2017
              4. rozhodlo

              uzavřít darovací smlouvu na darování

              a)    1 interaktivní set,

              b)   2 TV sety

              České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

               k usnesení rady kraje

               č. 8/540 ze dne 28. 2. 2017

               3/115                         16. 3. 2017
               1. bere na vědomí

               žádost Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. o poskytnutí dotace ze dne
               6. 2. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               3/115                         16. 3. 2017
               2. rozhodlo

               poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČ 02307651, na úhradu uznatelných nákladů na provozní činnost příjemce v roce 2017 a uznatelných nákladů členů klastru v celkové výši 3.000 tis. Kč, z toho: investiční dotaci ve výši 1.500 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1.500 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                3/116                         16. 3. 2017
                1. rozhodlo

                uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Opolským vojvodstvím (Polská republika) a Moravskoslezským krajem (Česká republika) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                3/116                         16. 3. 2017
                2. rozhodlo

                uzavřít Memorandum o porozumění s Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 4/245 ze dne 22.12.2016

                 č. 4/194 ze dne 22.12.2016

                 č. 7/436 ze dne 7.2.2017

                 č. 5/309 ze dne 10.1.2017

                 č. 8/537 ze dne 28.2.2017

                 3/117                         16. 3. 2017
                 1. bere na vědomí

                 informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2016 do 21. 2. 2017 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                  k usnesení rady kraje

                  č. 8/528 ze dne 28. 2. 2017

                  3/118                         16. 3. 2017
                  1. rozhodlo

                  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Jagellu 2000, IČ 70640866, na výdaje související s organizací a zabezpečením akce
                  a na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2017“ ve výši 1.900 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

                  3/118                         16. 3. 2017
                  2. rozhodlo

                  uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Jagellem 2000, IČ 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 9/700 ze dne 14. 3. 2017

                   3/119                         16. 3. 2017
                   1. bere na vědomí

                   informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

                   3/119                         16. 3. 2017
                   2. rozhodlo

                   zmocnit radu kraje k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 00937/2014/RRC uzavřené dne 15. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 se společností Asental Land, s.r.o., IČ 27769143, kterým bude prodloužena platnost této smlouvy do 30. 6. 2017


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 8/545 ze dne 28. 2. 2017

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                    3/120                         16. 3. 2017
                    1. bere na vědomí

                    žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 8 předloženého materiálu

                    3/120                         16. 3. 2017
                    2. rozhodlo

                    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesením rady kraje

                    č. 8/552 ze dne 28. 2. 2017

                    č. 108/8387 ze dne  6. 9. 2016

                    k usnesením zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                    č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                    3/121                         16. 3. 2017
                    1. rozhodlo

                    a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                    b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                    c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 8/551 ze dne 28. 2. 2017

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                    3/122                         16. 3. 2017
                    1. bere na vědomí

                    žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 2 – 21 předloženého materiálu

                    3/122                         16. 3. 2017
                    2. rozhodlo

                    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesením rady kraje

                    č. 8/549 ze dne 28. 2. 2017

                    č. 108/8389 ze dne   6. 9. 2016

                    k usnesením zastupitelstva kraje

                    č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                    č.  2/28 ze dne 22. 12. 2016

                    3/123                         16. 3. 2017
                    1. rozhodlo

                    a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                    b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                    c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 8/553 ze dne 28. 2. 2017

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 18/1874 ze dne 25. 2. 2016

                    3/124                         16. 3. 2017
                    1. rozhodlo

                    částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za porušení rozpočtové kázně ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 300.000,- Kč, tj. ve výši 225.000,-- Kč u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 městu Studénka, IČ 00298441, se sídlem nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s obnovou kulturní památky, a to se sanací krovu a stropu budovy č. p. 154 v části od věžičky směrem k budově č. p. 177, na ulici 2. května, ve Studénce v rámci projektu „Obnova starého zámku ve Studénce – III. etapa“.


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 8/547 ze dne 28. 2. 2017

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 25/2512 ze dne 5. 9. 2012

                     3/125                         16. 3. 2017
                     1. bere na vědomí

                     informaci o pokynech pro úpravu návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle výsledků projednání ve smyslu § 38 odst. 2 stavebního zákona

                     3/125                         16. 3. 2017
                     2. schvaluje

                     výběr jižní varianty koridoru DZ23j silnice I/11 v úseku Opava‑Komárov – Opava vymezené v návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 8/548 ze dne 28.2.2017

                      č. 8/550 ze dne 28.2.2017

                      k usnesení zastupitelstva kraje              

                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                      3/126                         16. 3. 2017
                      1. bere na vědomí

                      žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu

                      3/126                         16. 3. 2017
                      2. rozhodlo

                      poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČ 00100528, ve výši 411.000,-- Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů na projekt „Prezentace souboru baletu a opery NDM v Praze" s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do
                      31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                      3/126                         16. 3. 2017
                      3. rozhodlo

                      poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Cirkus trochu jinak, z. s., IČ 22878670, ve výši 400.000,-- Kč na projekt „CIRKULUM - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla v Ostravě 2017“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                      3/126                         16. 3. 2017
                      4. rozhodlo

                      poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štítina, IČ 00300764, ve výši 56.000,-- Kč na projekt „Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2017“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017
                      do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 8/557 ze dne 28.2.2017

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 18/1835 ze dne 25.2.2016

                       3/127                         16. 3. 2017
                       1. bere na vědomí

                       informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                       3/127                         16. 3. 2017
                       2. podporuje

                       záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                       3/127                         16. 3. 2017
                       3. ukládá

                       náměstkovi hejtmana kraje

                       provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

                       Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                       Termín: do 26. 4. 2018


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 108/8379 ze dne 6.9.2016

                        č. 8/481 ze dne 28.2.2017

                        3/128                         16. 3. 2017
                        1. bere na vědomí

                        Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2017 hrazených z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        3/128                         16. 3. 2017
                        2. rozhodlo

                        podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2017 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2017, za podmínky, že rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017, dle předloženého materiálu


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 8/554 ze dne 28.2.2017

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 4/145 ze dne 28.4.2005

                         3/129                         16. 3. 2017
                         1. bere na vědomí

                         že Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory bude realizovat stavby:

                         a)    Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat

                         b)   Silnice I/58 Příbor - Skotnice

                         c)    Silnice I/58 Mošnov - obchvat

                         d)   Silnice I/35 Lešná – Palačov

                         3/129                         16. 3. 2017
                         2. souhlasí

                         s realizací stavebních úprav silnic II. a III. třídy v souvislosti s realizací staveb uvedených v bodě 1) tohoto usnesení

                         3/129                         16. 3. 2017
                         3. rozhodlo

                         že po dokončení staveb uvedených v bodě 1) tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle předloženého materiálu

                         3/129                         16. 3. 2017
                         4. rozhodlo

                         o bezúplatném nabytí staveb v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě II. a III. tříd ve vlastnictví kraje podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

                         3/129                         16. 3. 2017
                         5. vyzývá

                         Město Krnov a Ředitelství silnic a dálnic ČR k aktivní spolupráci na budoucím uspořádání sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat“

                         3/129                         16. 3. 2017
                         6. ukládá

                         náměstkovi hejtmana kraje

                         vyzvat Město Krnov a Ředitelství silnic a dálnic ČR k aktivní spolupráci na změně v uspořádání sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací stavby Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat

                         Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                         Termín: 30. 5. 2017


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesením rady kraje

                          č. 8/559 ze dne 28. 2. 2017

                          č. 111/8565 ze dne 4. 10. 2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 14/382 ze dne 6. 2. 2003

                          3/130                         16. 3. 2017
                          1. bere na vědomí

                          informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 8/561 ze dne 28. 2. 2017

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                           3/131                         16. 3. 2017
                           1. bere na vědomí

                           informaci o postupu zajištění organizace a financování mezikrajské veřejné linkové osobní dopravy s ohledem na přípravu výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou, dle předloženého materiálu

                           3/131                         16. 3. 2017
                           2. rozhodlo

                           uzavřít Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 8/563 ze dne 28. 2. 2017

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                            3/132                         16. 3. 2017
                            1. bere na vědomí

                            informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

                            3/132                         16. 3. 2017
                            2. rozhodlo

                            o závazku kraje v minimální výši 766.976.184 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Karvinsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

                            3/132                         16. 3. 2017
                            3. rozhodlo

                            o závazku kraje v minimální výši 1.051.495.848 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Orlovsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

                            3/132                         16. 3. 2017
                            4. rozhodlo

                            o závazku kraje v minimální výši 335.673.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

                            3/132                         16. 3. 2017
                            5. rozhodlo

                            o závazku kraje v minimální výši 1.825.200.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko východ, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

                            3/132                         16. 3. 2017
                            6. rozhodlo

                            o závazku kraje v minimální výši 1.357.200.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 8/556 ze dne 28.2.2017

                             3/133                         16. 3. 2017
                             1. rozhodlo

                             uzavřít budoucí smlouvy:

                             a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                             b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                             3/133                         16. 3. 2017
                             2. rozhodlo

                             nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                             3/133                         16. 3. 2017
                             3. rozhodlo

                             předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                             3/133                         16. 3. 2017
                             4. rozhodlo

                             převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                             3/133                         16. 3. 2017
                             5. rozhodlo

                             vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 8/558 ze dne 28.2.2017

                             3/134                         16. 3. 2017
                             1. schvaluje

                             dokument „Bílá kniha 2017 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje                 

                              č. 9/644       ze dne 14. 3. 2017

                              k usnesení zastupitelstva kraje    

                              č. 12/995      ze dne 11. 12. 2014

                              3/135                         16. 3. 2017
                              1. bere na vědomí

                              informaci o odstoupení PhDr. Roberta Hrušky z funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností ke dni 31. 1. 2017

                              3/135                         16. 3. 2017
                              2. rozhodlo

                              podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu Mgr. Martina Vymětala, LL.M., nar.**********, členem představenstva společnosti


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje č. 8/581 ze dne 28. 2. 2017

                               3/136                         16. 3. 2017
                               1. rozhodlo

                               a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. 650/3 ostatní plocha a

                               pozemek parc. č. 650/4 ostatní plocha,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               oba v k. ú. Mirotínek, obec Tvrdkov,

                               do společného jmění manželů **********

                               za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 12.060,-Kč navýšené o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovitých věcí či jejich částí ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH, a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                               b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                               3/136                         16. 3. 2017
                               2. rozhodlo

                               a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 2931/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2742-68/2016 ze dne 4. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2931/11 ostatní plocha, o výměře 38 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               v k. ú. a obci Brušperk,

                               do vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.400,-Kč navýšené o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovité věci či její části ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH, a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                               b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                               3/136                         16. 3. 2017
                               3. rozhodlo

                               a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 1891 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1357-75/2016 ze dne 3. 6. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1891/2 ostatní plocha, o výměře 45 m2 a

                               část pozemku parc. č. 1916/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1357-75/2016 ze dne 3. 6. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1916/4 ostatní plocha, o výměře 43 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               vše v k. ú. Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov,

                               do vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 17.600,-Kč a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, bude-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění převod nemovitých věcí či jejich částí podléhat DPH, bude cena navýšena o DPH v zákonné výši

                               b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                               3/136                         16. 3. 2017
                               4. rozhodlo

                               a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 3279/171 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3133-57/2016 ze dne 31. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3279/269 ostatní plocha, o výměře 1825 m2 a

                               část pozemku parc. č. 3281/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3133-57/2016 ze dne 31. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3281/18 ostatní plocha, o výměře 417 m2

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               oba v k. ú. a obci Příbor,

                               do vlastnictví společnosti SVARMETAL s. r. o., se sídlem Frýdecká 819/44, Vratimov, IČ 26850036,

                               za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 385.970,-Kč navýšené o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovitých věcí či jejich částí ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH, a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                               b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                               3/136                         16. 3. 2017
                               5. rozhodlo

                               a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. 3166/11 ostatní plocha a

                               pozemek parc. č. 3697/2 ostatní plocha,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               oba v k. ú. a obci Klimkovice,

                               do vlastnictví města Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, IČ 00298051,

                               za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                               b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                               3/136                         16. 3. 2017
                               6. rozhodlo

                               a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. 969/2 ostatní plocha a

                               pozemek parc. č. 969/3 ostatní plocha,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               oba v k. ú. Vysoká ve Slezsku, obec Vysoká,

                               do vlastnictví obce Vysoká, Vysoká 90, Vysoká, IČ 00296465,

                               za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětných pozemků jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, spočívající v zákazu obdarovaného bez předchozího písemného souhlasu dárce převést vlastnické právo k předmětným pozemkům na jiný subjekt, na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům do katastru nemovitostí, a dále za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                               b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 8/570 ze dne 28.2.2017

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 12/1073 ze dne 11.12.2014

                                č. 3/221 ze dne 21.3.2013

                                č. 4/356 ze dne 20.6.2013

                                č. 9/810 ze dne 24.4.2014

                                3/137                         16. 3. 2017
                                1. rozhodlo

                                a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, a to:

                                pozemek parc. č. 345/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 318 obč. vybavenost,

                                pozemek parc. č. 345/4 ostatní plocha,

                                pozemek parc. č. 346/1 zahrada,

                                vše v k. ú. a obci Vítkov,

                                včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                do vlastnictví společnosti 3B INVEST a.s., Třanovského 764, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27771261, za kupní cenu 500.000,- Kč; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje č. 8/585 ze dne 28. 2. 2017

                                 3/138                         16. 3. 2017
                                 1. rozhodlo

                                 a)     koupit z vlastnictví **********, nemovité věci, a to:

                                 bytovou jednotku č. 466/18 byt v bytovém domě č.p. 466, část obce Pod Cvilínem, který stojí na pozemku parc. č. 1108,

                                 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 450/10000 na společných částech bytového domu č.p. 466

                                 a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 450/10000 na pozemku parc. č. 1108 zastavěná plocha a nádvoří,

                                 vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                 do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.450.000,- Kč, za podmínky výmazu zástavního práva a zákazu zcizení nebo zatížení k předmětným nemovitým věcem z katastru nemovitostí; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                 b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                 3/138                         16. 3. 2017
                                 2. rozhodlo

                                 a)     koupit z vlastnictví **********, nemovité věci, a to:

                                 bytovou jednotku č. 488/4 byt v bytovém domě č.p. 488, část obce Pod Cvilínem, který stojí na pozemku parc. č. 1132,

                                 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 449/5000 na společných částech bytového domu č.p. 488

                                 a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 449/5000 na pozemku parc. č. 1132 zastavěná plocha a nádvoří,

                                 vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                 do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.150.000,- Kč, za podmínky výmazu zástavního práva k předmětným nemovitým věcem z katastru nemovitostí; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                 b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                 3/138                         16. 3. 2017
                                 3. rozhodlo

                                 a)     koupit z podílového vlastnictví

                                 **********podíl ve výši 1/6,**********podíl ve výši 1/2,

                                 **********podíl ve výši 1/6,

                                 **********podíl ve výši 1/6,

                                 nemovité věci, a to:

                                 bytovou jednotku č. 445/4 byt v bytovém domě č.p. 445, část obce Pod Cvilínem, který stojí na pozemku parc. č. 1085,

                                 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 601/10000 na společných částech bytového domu č.p. 445

                                 a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 601/10000 na pozemku parc. č. 1085 zastavěná plocha a nádvoří,

                                 vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                 do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.050.000,- Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                  

                                 b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje č. 8/567 ze dne 28. 2. 2017

                                  3/139                         16. 3. 2017
                                  1. rozhodlo

                                  a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                  část pozemku parc. č. 1866/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 3149-14/2017 ze dne 3. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1866/20 ostatní plocha o výměře 1000 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                  b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, a to ke dni jeho nabytí krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                   


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 62/4913 ze dne 17. 2. 2015

                                   č. 75/6121 ze dne 18. 8. 2015

                                   č. 77/6278 ze dne 10. 9. 2015

                                   č. 8/583 ze dne 28. 2. 2017

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“ dle předloženého materiálu

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   2. schválilo

                                   vyčlenění projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2019, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   3. rozhodlo

                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 41.800.000 Kč

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   4. rozhodlo

                                   zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ v roce 2017

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   5. schválilo

                                   vyčlenění projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   6. rozhodlo

                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 15.100.000 Kč

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   7. rozhodlo

                                   zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ v roce 2017

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   8. schválilo

                                   vyčlenění projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   9. rozhodlo

                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 7.500.000 Kč

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   10. rozhodlo

                                   zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ v roce 2017

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   11. schválilo

                                   vyčlenění projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   12. rozhodlo

                                   profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 7.400.000 Kč

                                   3/140                         16. 3. 2017
                                   13. rozhodlo

                                   zahájit realizaci projektu „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ v roce 2017


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 8/575 ze dne 28. 2. 2017

                                    3/141                         16. 3. 2017
                                    1. rozhodlo

                                    zahájit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2021 dle předloženého materiálu

                                    3/141                         16. 3. 2017
                                    2. rozhodlo

                                    zahájit realizaci projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ v roce 2017

                                    3/141                         16. 3. 2017
                                    3. rozhodlo

                                    profinancovat a kofinancovat projekt „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2017 – 2021 ve výši 25.000.000 Kč

                                    3/141                         16. 3. 2017
                                    4. rozhodlo

                                    zajistit udržitelnost projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2021 - 2026 v maximální výši 2.000.000 Kč


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 8/577 ze dne 28.2.2017

                                     3/142                         16. 3. 2017
                                     1. bere na vědomí

                                     úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 7. 2. 2017 dle předloženého materiálu


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 8/579 ze dne 28. 2. 2017

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                      3/143                         16. 3. 2017
                                      1. bere na vědomí

                                      předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle předloženého materiálu


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje č. 8/578 ze dne 28. 2. 2017

                                       k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2116 ze dne 23. 6. 2016

                                       3/144                         16. 3. 2017
                                       1. rozhodlo

                                       a)  nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                       pozemek parc. č. 3621/16 ostatní plocha,

                                       pozemek prac. č. 3746/4 ostatní plocha,

                                       pozemek parc. č. 3746/7 ostatní plocha,

                                       včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                       z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                       b)  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení

                                       c)  předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava-Přívoz, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                       3/144                         16. 3. 2017
                                       2. bere na vědomí

                                       informaci společnosti SkyPower s.r.o., Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, IČ 28451503, o odmítnutí koupě nemovitých věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to:

                                       pozemek parc. č. 2418 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 1005, část obce Kopřivnice, občanská vybavenost,

                                       pozemek parc. č. 2421 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost,

                                       část pozemku parc. č. 2423/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3547-49/2013 ze dne 11. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2423/28 ostatní plocha o výměře 931 m2,

                                       pozemek parc. č. 2423/10 ostatní plocha,

                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                       vše v k. ú. a obci Kopřivnice

                                       3/144                         16. 3. 2017
                                       3. rozhodlo

                                       a)            prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to:

                                       pozemek parc. č. 2418 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 1005, část obce Kopřivnice, občanská vybavenost,

                                       pozemek parc. č. 2421 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost,

                                       část pozemku parc. č. 2423/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3547-49/2013 ze dne 11. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2423/28 ostatní plocha o výměře 931 m2,

                                       pozemek parc. č. 2423/10 ostatní plocha,

                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                       vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

                                       formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 3.600.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867

                                       b)           vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 102/7899 ze dne 7.6.2016

                                        č. 108/8445 ze dne 6.9.2016

                                        č. 8/586 ze dne 28.2.2017

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 21/2233 ze dne 22.9.2016

                                        č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        1. rozhodlo

                                        dofinancovat projekt „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše, z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        2. rozhodlo

                                        dofinancovat projekt „Silnice 2017 – Frýdek-Místek“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše, z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        3. rozhodlo

                                        dofinancovat projekt „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše, z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        4. rozhodlo

                                        dofinancovat projekt „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše, z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        5. rozhodlo

                                        dofinancovat projekt „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše, z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        6. rozhodlo

                                        změnit v bodě 2) usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 51.000.000 Kč na 90.000.000 Kč

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        7. rozhodlo

                                        změnit v bodě 23) usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 89.000.000 Kč na 118.500.000 Kč

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        8. rozhodlo

                                        změnit v bodě 26) usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 59.000.000 Kč na 98.500.000 Kč

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        9. rozhodlo

                                        změnit v bodě 16) usnesení číslo 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 203.500.000 Kč na 214.000.000 Kč

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        10. rozhodlo

                                        změnit v bodě 8) usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 54.000.000 Kč na 60.000.000 Kč

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        11. rozhodlo

                                        změnit v bodě 32) usnesení číslo 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice 2017 – Frýdek-Místek“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 80.800.000 Kč na 96.000.000 Kč

                                        3/145                         16. 3. 2017
                                        12. rozhodlo

                                        změnit v bodě 29) usnesení číslo 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 124.000.000 Kč na 136.000.000 Kč


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 9/668 ze dne 14.3.2017

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 21/2258 ze dne 22.9.2016

                                         3/146                         16. 3. 2017
                                         1. rozhodlo

                                         zrušit své usnesení č. 21/2258 bod 3) ze dne 22. 9. 2016

                                         3/146                         16. 3. 2017
                                         2. rozhodlo

                                         profinancovat a kofinancovat akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně v maximální výši 180.000.000,-- Kč v letech 2016 - 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje za podmínky, že se na financování předmětné akce bude spolupodílet město Český Těšín ve výši 15 mil. Kč a Česká republika – Ministerstvo vnitra v maximální výši 50 mil. Kč


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje č. 9/670 ze dne 14. 3. 2016

                                          k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/45 ze dne 22. 12. 2016

                                          3/147                         16. 3. 2017
                                          1. rozhodlo

                                          nahradit přílohu č. 5 uvedenou v bodu 4 písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/45 ze dne 22. 12. 2016 přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 8/592 ze dne 28. 2. 2017

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                           3/148                         16. 3. 2017
                                           1. rozhodlo

                                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, v maximální výši 3 mil. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území Statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           3/148                         16. 3. 2017
                                           2. bere na vědomí

                                           informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                           3/148                         16. 3. 2017
                                           3. rozhodlo

                                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 8/596 ze dne 28. 2. 2017

                                            3/149                         16. 3. 2017
                                            1. rozhodlo

                                            poskytnout návratnou finanční výpomoc pro zajištění předfinancování 1. etapy akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o.“ ve výši 22.185 tis. Kč s jednorázovou splatností po obdržení dotace z rozpočtu poskytovatele dotace, dle předloženého materiálu


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 8/593 ze dne 28. 2. 2017

                                             3/150                         16. 3. 2017
                                             1. rozhodlo

                                             poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                             3/150                         16. 3. 2017
                                             2. rozhodlo

                                             neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 8/598 ze dne 28. 2. 2017

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016

                                             3/151                         16. 3. 2017
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, o změnu účelu poskytnuté dotace – projekt „Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.“, dle předloženého materiálu

                                             3/151                         16. 3. 2017
                                             2. rozhodlo

                                             změnit v usnesení č. 21/2206 bod 1. ze dne 22. 9. 2016 text „z toho maximálně 2.910.000 Kč na neinvestiční náklady a maximálně 5.500.000 Kč na investiční náklady, z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016, na zajištění realizace projektu Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice, a.s.,“ na text „účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici a.s.“, dle předloženého materiálu

                                             3/151                         16. 3. 2017
                                             3. rozhodlo

                                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR ze dne 21. 10. 2016 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 7/446 ze dne 7. 2. 2017

                                              č. 8/599 ze dne 28. 2. 2017

                                              3/152                         16. 3. 2017
                                              1. rozhodlo

                                              pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu obchodní společnost Nemocnice Nový Jičín, a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2. tohoto usnesení

                                              3/152                         16. 3. 2017
                                              2. rozhodlo

                                              uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s obchodní společností Nemocnice Nový Jičín, a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 8/601 ze dne 28. 2. 2017

                                               č. 9/678 ze dne 14. 3. 2017

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                               3/153                         16. 3. 2017
                                               1. rozhodlo

                                               o závazku kraje ve výši 6.000.000 Kč ročně k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy, a to na období 2018-2019, dle předloženého materiálu


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje č. 8/494 ze dne 28.2.2017

                                                 

                                                3/154                         16. 3. 2017
                                                1. rozhodlo

                                                prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 227.249,00 Kč vůči organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, podle  § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 8/500 ze dne 28. 2. 2017

                                                 3/155                         16. 3. 2017
                                                 1. nahrazuje

                                                 text bodu 16) usnesení č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015 textem tohoto znění:

                                                 „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2017 – 2021 v celkové výši 11.200.000 Kč“

                                                 3/155                         16. 3. 2017
                                                 2. rozhodlo

                                                 změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016 termín realizace projektu “Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ z let 2017 – 2019 na 2017 – 2020


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 8/493 ze dne 28.2.2017

                                                  3/156                         16. 3. 2017
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o změnách v projektu „i-AIR REGION“ předloženého do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

                                                  3/156                         16. 3. 2017
                                                  2. rozhodlo

                                                  změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1880 ze dne 25. 2. 2016 původní profinancování a kofinancování v letech 2016 – 2019 na roky 2018 – 2021

                                                  3/156                         16. 3. 2017
                                                  3. rozhodlo

                                                  změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1880 ze dne 25. 2. 2016 z původní doby udržitelnosti v letech 2020 – 2026 na roky 2022 – 2027

                                                  3/156                         16. 3. 2017
                                                  4. rozhodlo

                                                  uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu „i-AIR REGION“ předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, se subjekty:

                                                  1)   Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Česká republika, IČ 00576310

                                                  2)   Województwo Śląskie, ul. Ligonia 43, 40-037 Katowice, Polská republika, IČ 276254650

                                                  3)   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Česká republika, IČ 61989100

                                                  4)   Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, Polská republika, IČ 000025945

                                                  5)   Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín, Česká republika, IČ 68149468

                                                  6)   Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“, Rynek 18, 43-400 Cieszyn, Polská republika, IČ 070940415


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 8/497 ze dne 28. 2. 2017

                                                   3/157                         16. 3. 2017
                                                   1. rozhodlo

                                                   schválit zahájení přípravy projektu „Podpora služeb sociální prevence 4“


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 8/499 ze dne 28. 2. 2017

                                                    3/158                         16. 3. 2017
                                                    1. rozhodlo

                                                    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 03632/2015/EP k projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s organizací Agentura pro regionální rozvoj a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 86/6932 ze dne 17.12.2015

                                                     č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                                     č. 107/8303 ze dne 23.8.2016

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                     3/159                         16. 3. 2017
                                                     1. rozhodlo

                                                     poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádost do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádost nemohla být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojena, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje                            č. 8/508       ze dne 28. 2. 2017

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje               č. 2/28         ze dne 22. 12. 2016

                                                     3/160                         16. 3. 2017
                                                     1. rozhodlo

                                                     poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, maximálně ve výši 680.000 Kč, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, a uzavřít se subjektem Slezské zemské dráhy, o.p.s., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje                            č. 8/509       ze dne 28. 2. 2017

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje               č. 2/28         ze dne 22. 12. 2016

                                                      3/161                         16. 3. 2017
                                                      1. rozhodlo

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Mikroregion Hvozdnice, IČ  71194410, maximálně ve výši 300.000 Kč na zajištění páteční a víkendové vlakové dopravy na železniční trati č. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice v období od 2. 6. 2017 do 1. 10. 2017, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 15. 11. 2017, a uzavřít se subjektem Mikroregion Hvozdnice, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje                            č.                          ze dne 28. 2. 2017

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje               č. 18/1891             ze dne 25. 2. 2016

                                                       3/162                         16. 3. 2017
                                                       1. rozhodlo

                                                       odvolat Mgr. Davida Karčmáře jako zástupce Moravskoslezského kraje z Řídícího výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

                                                       3/162                         16. 3. 2017
                                                       2. rozhodlo

                                                       delegovat Ing. Petru Solanskou, nar. ********** jako zástupce Moravskoslezského kraje v Řídícím výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                        k usnesení rady kraje č. 8/501 ze dne 28. 2. 2017

                                                        3/163                         16. 3. 2017
                                                        1. rozhodlo

                                                        zahájit přípravu projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 11.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020

                                                        3/163                         16. 3. 2017
                                                        2. rozhodlo

                                                        zahájit přípravu projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 11.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2020


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 8/495 ze dne 28.2.2017

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         1. rozhodlo

                                                         uzavřít Dohodu o spolupráci pro projekt „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ realizovaného v rámci nadnárodního programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, se subjekty:

                                                         Statutární město Ostrava

                                                         se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

                                                         IČ: 00845451                  

                                                          

                                                         Statutární město Opava

                                                         se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

                                                         IČ: 00300535

                                                         dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         2. bere na vědomí

                                                         žádost Statutárního města Ostravy, IČ 00845451, o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů při realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         3. rozhodlo

                                                         poskytnout neinvestiční dotaci Statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, v maximální výši 301.000 Kč, na úhradu výdajů při realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ s časovou použitelností od 1.4.2016 do 31.3.2021, dle předloženého materiálu

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         4. rozhodlo

                                                         uzavřít se Statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         5. bere na vědomí

                                                         žádost Statutárního města Opavy, IČ 00300535, o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů při realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         6. rozhodlo

                                                         poskytnout neinvestiční dotaci Statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, v maximální výši 301.000 Kč, na úhradu výdajů při realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ s časovou použitelností od 1.4.2016 do 31.3.2021, dle předloženého materiálu

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         7. rozhodlo

                                                         uzavřít se Statutárním městem Opava, IČ 00300535, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                          

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         8. rozhodlo

                                                         přijmout neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostravy, IČ 00845451, v maximální výši 45.150 Kč, jako spoluúčast na realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle předloženého materiálu

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         9. rozhodlo

                                                         uzavřít se Statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         10. rozhodlo

                                                         přijmout neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, IČ 00300535, v maximální výši 45.150 Kč, jako spoluúčast na realizaci aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle předloženého materiálu

                                                         3/164                         16. 3. 2017
                                                         11. rozhodlo

                                                         uzavřít se Statutárním městem Opava, IČ 00300535, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                          


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 8/517 ze dne 28. 2. 2017

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/61 ze dne 22. 12. 2016

                                                          3/165                         16. 3. 2017
                                                          1. rozhodlo

                                                          změnit v bodě 9) usnesení č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016 výši zajištění udržitelnosti projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ z „5.000.000 Kč“ na „18.000.000 Kč“

                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 8/496  ze dne 28. 2. 2017

                                                           3/166                         16. 3. 2017
                                                           1. rozhodlo

                                                           ukončit přípravu projektů financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu:

                                                           a)    „Modernizace výuky jazyků v SŠ MSK (pro SVL)“

                                                           b)   „Podpora jazykového a digitálního vzdělávání“

                                                           c)    „Učebny CAD/CAM programování“

                                                           3/166                         16. 3. 2017
                                                           2. rozhodlo

                                                           zahájit přípravu projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2018

                                                           3/166                         16. 3. 2017
                                                           3. rozhodlo

                                                           změnit název projektů financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu:

                                                           a)    „Modernizace IT vybavení škol zřizovaných Moravskoslezským kraje“ na „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“

                                                           b)   „Učebny Automatizace/Mechatroniky a robotiky“ na „Výuka pro Průmysl 4.0“

                                                           3/166                         16. 3. 2017
                                                           4. rozhodlo

                                                           profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, do výzvy vyhlášené prostřednictvím Integrované územní investice ostravské aglomerace:

                                                           a)    „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ ve výši 25.000.000 Kč

                                                           b)   „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ ve výši 25.000.000 Kč

                                                           c)    „Výuka pro Průmysl 4.0“ ve výši 30.000.000 Kč

                                                           3/166                         16. 3. 2017
                                                           5. rozhodlo

                                                           zajistit udržitelnost projektů předkládaných do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, do výzvy vyhlášené prostřednictvím Integrované územní investice ostravské aglomerace v letech 2019 - 2023:

                                                           a)    „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ v maximální výši 700.000 Kč

                                                           b)   „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ v maximální výši 1.300.000 Kč

                                                           c)    „Výuka pro Průmysl 4.0“ v maximální výši 8.430.000 Kč


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 8/520 ze dne 28. 2. 2016

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 20/2096 ze dne 23. 6. 2016

                                                            3/167                         16. 3. 2017
                                                            1. rozhodlo

                                                            navýšit investiční dotaci městu Bruntál, IČ 00295892, o částku 3.500 tis. Kč, na celkovou výši 10.000 tis. Kč, na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s realizací projektu Rozvoj průmyslové zóny Bruntál – Sever a prodloužit časovou použitelnost do 31. 12. 2018

                                                            3/167                         16. 3. 2017
                                                            2. rozhodlo

                                                            uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03337/2016/RRC s městem Bruntál, IČ 00295892, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje                               

                                                             č. 73/4433 ze dne 19. 1. 2011

                                                             č. 83/6601 ze dne 10. 11. 2015

                                                             č. 8/522 ze dne 28. 2. 2017

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje                   

                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                             3/168                         16. 3. 2017
                                                             1. rozhodlo

                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, ve výši 2.000.000 Kč na projekt „Kontinuální financování činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti v roce 2017“, určenou na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2017 do 15. 1. 2018

                                                             3/168                         16. 3. 2017
                                                             2. rozhodlo

                                                             uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

                                                              č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

                                                              č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

                                                              č. 8/521 ze dne 28. 2. 2017

                                                              3/169                         16. 3. 2017
                                                              1. rozhodlo

                                                              a)    povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015, příjemci dotace svazku obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ: 75077841, dle předloženého materiálu

                                                              b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00319/2016/RRC se svazkem obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ 75077841, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              3/169                         16. 3. 2017
                                                              2. rozhodlo

                                                              a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                              b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČ 00534650, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                              c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00313/2016/RRC s obcí Čavisov, IČ 00535141, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                              d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00227/2016/RRC s obcí Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                              3/169                         16. 3. 2017
                                                              3. rozhodlo

                                                              uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02489/2016/RRC s obcí Svatoňovice, IČ 00849979, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 17/1768 ze dne 25.6.2015

                                                               č. 21/2256 ze dne 22.9.2016

                                                               č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 85/6832 ze dne 9.6.2015

                                                               č. 108/8427 ze dne 6.9.2016

                                                               č. 8/523 ze dne 28.2.2017

                                                               3/170                         16. 3. 2017
                                                               1. rozhodlo

                                                               zvýšit investiční část dotace z 234,5 tis. Kč na 480,9 tis. Kč a snížit neinvestiční část dotace ze 735,1 tis. Kč na 518,7 tis. Kč poskytnuté společnosti mcePharma s.r.o. uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2256 ze dne 22. 9. 2016 týkající se projektu Aplikovaný výzkum a vývoj multikomponentních a multifunkčních excipientů, pro použití ve výrobě pevných lékových forem

                                                               3/170                         16. 3. 2017
                                                               2. rozhodlo

                                                               a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00333/2016/RRC se společností VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČ 25877933, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                               b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06396/2016/RRC se společností mcePharma s.r.o., IČ 27815773, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 15/1525 ze dne 25.6.2015

                                                                č. 17/1761 ze dne 17.12.2015

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 69/5700 ze dne 9.6.2015

                                                                č. 85/6819 ze dne 8.12.2015

                                                                č. 8/506 ze dne 28.2.2017

                                                                3/171                         16. 3. 2017
                                                                1. rozhodlo

                                                                a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02246/2015/RRC se společností ATEKO, s.r.o. IČ 47974745, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                b)   uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00347/2016/RRC se společností LabControl s.r.o., IČ 27850544, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                c)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00324/2016/RRC se společností ING corporation, spol. s r.o., IČ 14613794, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                d)   uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00348/2016/RRC se společností EKOM CZ a.s., IČ 26462061, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

                                                                 č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

                                                                 č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

                                                                 č. 8/507 ze dne 28.2.2017

                                                                 3/172                         16. 3. 2017
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 a)    uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č.  01558/2016/RRC s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                 b)   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01212/2016/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                 c)    uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01209/2016/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 8/515 ze dne 28. 2. 2017

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1746 ze dne 17. 12. 2015

                                                                  č. 18/1888 ze dne 25. 2. 2016

                                                                  3/173                         16. 3. 2017
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Cooperation in vocational education for European labour market“ předkládaného do programu Erasmus+ dle předloženého materiálu,

                                                                  3/173                         16. 3. 2017
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  zmocnit koordinátora projektu, Region Grand Est, k podání žádosti o poskytnutí grantu v programu Erasmus+, a pokud dojde k jeho získání, k zastupování v rámci realizace projektu „Cooperation in vocational education for European labour market“, dle vzoru v příloze č. 1 a v příloze č. 2 předloženého materiálu,

                                                                  3/173                         16. 3. 2017
                                                                  3. rozhodlo

                                                                  zrušit bod 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1160 ze dne 5. 3. 2015, ve znění bodu 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1888 ze dne 25. 2. 2016,

                                                                  3/173                         16. 3. 2017
                                                                  4. rozhodlo

                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Cooperation in vocational education for European labour market“ předkládaný do programu Erasmus+, KA 2, v letech 2017 – 2019 ve výši 1.487.130 Kč.

                                                                   Zastupitelstvo kraje                                                  

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje                                 

                                                                   č. 21/2241 ze dne 22. 9. 2016

                                                                   k usnesení rady kraje                                              

                                                                   č. 92/7254 ze dne 25. 2. 2016

                                                                   č. 8/518 ze dne 28. 2. 2017

                                                                   3/174                         16. 3. 2017
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06506/2016/EP s Fakultní nemocnicí Ostrava, IČ 00843989, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 8/519 ze dne 28.2.2017

                                                                    3/175                         16. 3. 2017
                                                                    1. rozhodlo

                                                                     

                                                                    neposkytnout investiční dotaci obci Bocanovice, IČ 00535931, ve výši 5.000.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                    3/175                         16. 3. 2017
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    neposkytnout investiční dotaci obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, ve výši 3.000.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesením rady kraje

                                                                     č. 9/694 ze dne 14.3.2017

                                                                     č. 5/318 ze dne 10.1.2017

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                     3/176                         16. 3. 2017
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2017 - 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

                                                                      č. 9/695 ze dne 14. 3. 2017

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                      3/177                         16. 3. 2017
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

                                                                      b)   neposkytnout z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

                                                                       č. 9/693 ze dne 14. 3. 2017

                                                                       3/178                         16. 3. 2017
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                       b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. a XI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                       c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017" žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 7/459 ze dne 7. 2. 2017

                                                                        3/179                         16. 3. 2017
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 5. 12. 2016 ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        3/179                         16. 3. 2017
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2017 ve výši 750.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2017 do dne 15. 12. 2017 a uhrazených do dne 31. 12. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 8/606 ze dne 28. 2. 2017

                                                                         3/180                         16. 3. 2017
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 3. 1. 2017 ve věci poskytnutí dotace na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Opavy a Českého Těšína v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         3/180                         16. 3. 2017
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Opavy a Českého Těšína v roce 2017 ve výši 900.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2017 a uhrazených do dne 10. 1. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 8/609 ze dne 28. 2. 2017

                                                                          3/181                         16. 3. 2017
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 18. 1. 2017 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší pěti vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v obci Vražné a na lokalitě Bílý Kříž, v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          3/181                         16. 3. 2017
                                                                          2. rozhodlo

                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, na měření znečištění ovzduší pěti vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v obci Vražné a na lokalitě Bílý Kříž, v roce 2017 ve výši 1.000.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2017 a uhrazených do dne 10. 1. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                           č. 4/270 ze dne 22. 12. 2016

                                                                           č. 8/608 ze dne 28. 2. 2017

                                                                           3/182                         16. 3. 2017
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           3/182                         16. 3. 2017
                                                                           2. rozhodlo

                                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 13 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           3/182                         16. 3. 2017
                                                                           3. rozhodlo

                                                                           neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                           č. 4/269 ze dne 22. 12. 2016

                                                                           č. 8/610 ze dne 28. 2. 2017

                                                                           3/183                         16. 3. 2017
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           3/183                         16. 3. 2017
                                                                           2. rozhodlo

                                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII odst. 13 a 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           3/183                         16. 3. 2017
                                                                           3. rozhodlo

                                                                           neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 7/460 ze dne 7. 2. 2017

                                                                           3/184                         16. 3. 2017
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesením rady kraje

                                                                            č. 110/8518 ze dne 22. 9. 2016

                                                                            č. 8/607 ze dne 28. 2. 2017

                                                                            3/185                         16. 3. 2017
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro roky 2016/2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            3/185                         16. 3. 2017
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.452.000,-- Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 6/394 ze dne 24. 1. 2017

                                                                            3/186                         16. 3. 2017
                                                                            1. souhlasí

                                                                            s udělením čestného názvu Základní umělecká škola Vladimíra Včelného, Bohumín, příspěvková organizace, organizaci Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, IČ 62331701


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 4/277 ze dne 22. 12. 2016

                                                                             č. 112/8659 ze dne 18. 10. 2016

                                                                             č. 8/615 ze dne 28. 2. 2017

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                             3/187                         16. 3. 2017
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             3/187                         16. 3. 2017
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             3/187                         16. 3. 2017
                                                                             3. rozhodlo

                                                                             neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 8/620 ze dne 28.2.2017

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                             3/188                         16. 3. 2017
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 281.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                             3/188                         16. 3. 2017
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 8/623 ze dne 28. 2. 2017

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                              3/189                         16. 3. 2017
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Dolní oblast VÍTKOVICE z.s., IČ 75125285, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Vzdělaný kraj aneb za vzděláním do Světa techniky“ a to 1.050.000 Kč jako neinvestiční dotaci a 950.000 Kč jako investiční dotaci s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                              3/189                         16. 3. 2017
                                                                              2. rozhodlo

                                                                              uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE z.s., IČ 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 8/621 ze dne 28. 2. 2017

                                                                               3/190                         16. 3. 2017
                                                                               1. rozhodlo

                                                                               poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům

                                                                               a)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Provoz servisních center sportu v rámci Moravskoslezské krajské organizace ČUS“; s časovou použitelností od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                               b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Sportovní příprava talentované mládeže v rámci Všesportovního kolegia“; s časovou použitelností od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                               c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zabezpečení účasti členů reprezentační výpravy MS kraje na Hrách VIII. LODM v r. 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017

                                                                               d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Český běh žen“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                               e)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 380.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Čokoládová tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                               f)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 6.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zlatá tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                               g)   RWR s.r.o., IČ 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2017“; s časovou použitelností od 20. 1. 2017 do 31. 8. 2017

                                                                               h)   Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Světový festival v Minipingpongu Ostrava 6. – 8. 4. 2017“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 

                                                                               i)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „VI. ročník Memoriálu Jiřího Rašky – Kontinentální pohár mužů“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017

                                                                               j)    TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Světový pohár žen ve skoku na lyžích“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                               k)   TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Závod míru U23 2017 – mezinárodní cyklistický etapový závod“; s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 8. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                               l)     Český tenisový svaz z.s., IČ 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství ČR mužů a žen v tenise 2017“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                               m)  Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „VTM – výchova talentované mládeže ledního hokeje 2003, 2004, 2005, 2006, 2007“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018

                                                                               3/190                         16. 3. 2017
                                                                               2. rozhodlo

                                                                               uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                               a)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                               c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                               d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                               e)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                               f)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                               g)   RWR s.r.o., IČ 27793460, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                               h)   Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                               i)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                               j)    TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                               k)   TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                               l)     Český tenisový svaz z.s., IČ 00538388, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                               m)  Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 17/1699 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                č. 20/2037 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                č. 2/80 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 8/614 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                3/191                         16. 3. 2017
                                                                                1. rozhodlo

                                                                                uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03578/2016/ŠMS, uzavřené na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2037 ze dne 23. 6. 2016, se společností Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379 k projektu „Informační systém Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                3/191                         16. 3. 2017
                                                                                2. rozhodlo

                                                                                uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00053/2016/ŠMS, uzavřené na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2037 ze dne 23. 6. 2016, se společností Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379 k projektu „VTM – výchova talentované mládeže ledního hokeje ročníků 2001, 2002, 2003, 2004“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje        

                                                                                 č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                 3/192                         16. 3. 2017
                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                 o změně názvu organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující,
                                                                                 Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, na nový název Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2017

                                                                                 3/192                         16. 3. 2017
                                                                                 2. schvaluje

                                                                                 dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 3/192                         16. 3. 2017
                                                                                 3. vydává

                                                                                 dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                  3/193                         16. 3. 2017
                                                                                  1. schvaluje

                                                                                  dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  3/193                         16. 3. 2017
                                                                                  2. vydává

                                                                                  dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                   3/194                         16. 3. 2017
                                                                                   1. schvaluje

                                                                                   dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                   3/194                         16. 3. 2017
                                                                                   2. vydává

                                                                                   dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                    3/195                         16. 3. 2017
                                                                                    1. schvaluje

                                                                                    dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 47813091, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    3/195                         16. 3. 2017
                                                                                    2. vydává

                                                                                    dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                     3/196                         16. 3. 2017
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                     3/196                         16. 3. 2017
                                                                                     2. vydává

                                                                                     dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                      3/197                         16. 3. 2017
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka,
                                                                                      Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                      3/197                         16. 3. 2017
                                                                                      2. vydává

                                                                                      dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                       3/198                         16. 3. 2017
                                                                                       1. schvaluje

                                                                                       dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                       3/198                         16. 3. 2017
                                                                                       2. vydává

                                                                                       dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                        3/199                         16. 3. 2017
                                                                                        1. schvaluje

                                                                                        dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                        3/199                         16. 3. 2017
                                                                                        2. vydává

                                                                                        dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 8/611       ze dne 28. 2. 2017

                                                                                         3/200                         16. 3. 2017
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                         3/200                         16. 3. 2017
                                                                                         2. vydává

                                                                                         dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                          3/201                         16. 3. 2017
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu

                                                                                          3/201                         16. 3. 2017
                                                                                          2. vydává

                                                                                          dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                           3/202                         16. 3. 2017
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní,
                                                                                           Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                                                                           3/202                         16. 3. 2017
                                                                                           2. vydává

                                                                                           dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                            3/203                         16. 3. 2017
                                                                                            1. schvaluje

                                                                                            dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu

                                                                                            3/203                         16. 3. 2017
                                                                                            2. vydává

                                                                                            dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                             3/204                         16. 3. 2017
                                                                                             1. schvaluje

                                                                                             dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602027, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                             3/204                         16. 3. 2017
                                                                                             2. vydává

                                                                                             dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 8/611 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                              3/205                         16. 3. 2017
                                                                                              1. schvaluje

                                                                                              dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                                                                              3/205                         16. 3. 2017
                                                                                              2. vydává

                                                                                              dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 8/626 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                               3/206                         16. 3. 2017
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               způsob vyřízení připomínek občanů k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, odvětví školství, pro organizaci Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 9/710 ze dne 14. 3. 2017

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                                                3/207                         16. 3. 2017
                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                                                                a)    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „KYBERT STOČ 2017“, s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                                                b)   Ostravská univerzita, IČ 61988987, ve výši 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Podpora zvýšení konkurenceschopnosti studentů Ostravské univerzity na trhu práce“ a to 1.730.000 Kč jako neinvestiční dotaci a 5.270.000 Kč jako investiční dotaci s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                                c)    Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, ve výši 6.995.000 na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů na Slezské univerzitě v Opavě“ a to 3.375.000 Kč jako neinvestiční dotaci a 3.620.000 Kč jako investiční s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                                3/207                         16. 3. 2017
                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                                                                a)    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                b)   Ostravská univerzita, IČ 61988987, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                c)    Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 9/711 ze dne 14. 3. 2017

                                                                                                 3/208                         16. 3. 2017
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČ 67341241, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2017“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                                                 3/208                         16. 3. 2017
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, IČ 67341241, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 8/629 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 2/95 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                                  3/209                         16. 3. 2017
                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                  zrušit rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomocí v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ příjemci Vzájemné soužití o.p.s., IČ: 65497996, na sociální službu identifikátor 6857051, uvedené v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 2/95 ze dne 22. 12. 2016 pod pořadovým číslem 45 z důvodu uvedeného v předloženém materiálu

                                                                                                  3/209                         16. 3. 2017
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  neposkytnout návratnou finanční výpomoc v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“ příjemci Vzájemné soužití o.p.s., IČ: 65497996, na sociální službu identifikátor 6857051, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                  3/209                         16. 3. 2017
                                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                                  změnit v bodě č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 2/95 ze dne 22. 12. 2016 výši částky z 12.731 tis. Kč na částku 12.331 tis. Kč


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 8/633 ze dne 28.2.2017

                                                                                                   č. 6/410 ze dne 24.1.2017

                                                                                                   č. 4/284 ze dne 22.12.2016

                                                                                                   č. 86/6921 ze dne 17.12.2015

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                                                                   č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                                                                   č. 17/1738 ze dne 17.12.2015

                                                                                                   3/210                         16. 3. 2017
                                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                                   schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                   3/210                         16. 3. 2017
                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                   neschválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                   3/210                         16. 3. 2017
                                                                                                   3. rozhodlo

                                                                                                   schválit Dodatek č. 5 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje č. 8/627 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                    3/211                         16. 3. 2017
                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                    dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                    3/211                         16. 3. 2017
                                                                                                    2. vydává

                                                                                                    dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje č. 8/627 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                     3/212                         16. 3. 2017
                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                     dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                     3/212                         16. 3. 2017
                                                                                                     2. vydává

                                                                                                     dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      K usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 8/632 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                                      3/213                         16. 3. 2017
                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                      žádost subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, o účelovou dotaci z rozpočtu kraje na projekt „REVOLUTION TRAIN Moravskoslezská tour 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                      3/213                         16. 3. 2017
                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                      poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, na projekt „REVOLUTION TRAIN Moravskoslezská tour 2017“ v maximální výši 966.700,-- Kč, z toho neinvestiční dotace maximálně ve výši 861.700,-- Kč a investiční dotace maximálně ve výši 105.000,-- Kč, maximálně však ve výši 31,06 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesením rady kraje

                                                                                                       č. 8/634  ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                       č. 112/8687 ze dne 18. 10. 2016

                                                                                                       č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                                       k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                                       č. 19/1988 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                       3/214                         16. 3. 2017
                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                       poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2017 – 2019 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                       3/214                         16. 3. 2017
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       pověřit radu kraje schvalováním změn položek nákladového rozpočtu včetně čerpání dotace v nákladových položkách a změn maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 – 2019 a následným uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2017 – 2019


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesením rady kraje

                                                                                                       č. 8/635 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                       3/215                         16. 3. 2017
                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                       schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2017 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                       3/215                         16. 3. 2017
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                       b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                       c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                                                       d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 8/631 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                                       3/216                         16. 3. 2017
                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                       způsob vyřízení připomínky Ing. Oldřicha Pospíšila, předsedy Svazu důchodců ČR, k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                        č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                        3/217                         16. 3. 2017
                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                        rezignaci Ing. Pavla Juříčka, Ph.D., na funkci člena výboru pro dopravu zastupitelstva kraje a na funkci člena výboru finančního zastupitelstva kraje

                                                                                                        3/217                         16. 3. 2017
                                                                                                        2. volí

                                                                                                        a)    Ing. Zdeňka Wilczka členem výboru pro dopravu zastupitelstva kraje

                                                                                                        b)   Ing. Pavla Meletzkeho, MBA, členem výboru finančního zastupitelstva kraje


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         3/218                         16. 3. 2017
                                                                                                         1. žádá

                                                                                                         vládu České republiky o to, aby své rozhodnutí o navýšení mezd řidičů finančně zajistila ze státního rozpočtu a nepřenášela na kraje


                                                                                                          frame-scrollup