Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 3. 12. 2013

Rada kraje
  (č. usnesení)
  30/2243     3. 12. 2013
1. schvaluje

program 30. schůze rady kraje, konané dne 3. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  30/2244     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Martina Sikory o ověření zápisu z 28. schůze rady kraje konané dne 5. 11. 2013 b) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Strachoně a Tomáše Hanzela o ověření zápisu z 29. schůze rady kraje konané dne 19. 11. 2013
  30/2244     3. 12. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 30. schůze rady kraje, konané dne 3. 12. 2013: Ing. Jiřího Martinka RSDr. Karla Kuboše
Rada kraje
  (č. usnesení)
  30/2245     3. 12. 2013
1. schvaluje

termín konání schůze rady kraje, která se uskuteční dne 9. 12. 2013 v 8:00 hodin v zasedací místnosti A313
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona
  č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s.,
  se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51,
  IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský
  kraj, za přítomnosti notáře
  k usnesení rady kraje č. 122/8077 ze dne 16. 10. 2012
  (č. usnesení)
  30/2246     3. 12. 2013
1. souhlasí

podle ust. § 67a obchodního zákoníku s uzavřením dodatku č. 26 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov evid. č. 671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s pronajímatelem Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 122/8077 ze dne 16. 10. 2012
  (č. usnesení)
  30/2247     3. 12. 2013
1. rozhodla

prodloužit termín odložené splatnosti 2. splátky nájemného za rok 2012 za užívání podniku Letiště Ostrava – Mošnov ve výši 9.000.000 Kč + DPH, kterou je nájemce podniku Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, povinen uhradit Moravskoslezskému kraji do 15. 12. 2013, a to z termínu splatnosti „do 15. 12. 2013“ na termín „do 30. 4. 2014“
  30/2247     3. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 26 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov evid. č. 671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s nájemcem Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2247     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í nedaňové příjmy na § 2251 - Letiště pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 10.800 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 4.710 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 6.090 tis. Kč Celkem o 10.800 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 15/1049 ze dne 14. 5. 2013
  (č. usnesení)
  30/2248     3. 12. 2013
1. rozhodla

započíst pohledávky Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a. s. se sídlem 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, vyplývající z Kupní smlouvy o prodeji movitých věcí ev. č. 01866/2008/FIN ze dne 2. 9. 2008 ve znění dodatku č. 1 a z Kupní smlouvy ev. č. 01837/2008/FIN ze dne 25. 8. 2008 ve znění dodatku č. 1, s pohledávkou společnosti Letiště Ostrava, a. s. vůči Moravskoslezskému kraji ve výši 7.963.396,63,- Kč, vzniklou v důsledku provedení technického zhodnocení a oprav majetku kraje pronajatého společnosti Letiště Ostrava, a. s., a to a) oprava velkého rozsahu Letecko-provozních ploch, na parcelách č. 1006/2 v k. ú. Harty, parc. č. 822/7, 822/12 v k. ú. Mošnov a na parc. č. 410/2 v k. ú. Albrechtičky, dle předloženého materiálu b) generální oprava denního značení dle zpracované projektové dokumentace na parcelách č. 1006/2 v k. ú. Harty, parc. č. 822/7, 822/12, 902/1, 902/2 v k. ú. Mošnov, dle předloženého materiálu c) generální oprava budovy čp. 401 /budova L1/ – výměna oken a generální oprava střechy, na pozemku parc. č. st. 345 v k. ú. Mošnov, dle předloženého materiálu d) generální oprava příletové haly - pracoviště Stowing, na pozemku parc. č. st. 345 v k. ú. Mošnov, dle předloženého materiálu e) rekonstrukce a modernizace příletové haly, včetně projektové dokumentace, na pozemku parc. č. st. 345 v k. ú. Mošnov, dle předloženého materiálu f) rekonstrukce odletové haly, úprava vjezdu do třídírny zavazadel na pozemku parc. č. st. 345 v k. ú. Mošnov, dle předloženého materiálu
  30/2248     3. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o započtení pohledávek se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 268 27 719, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2249     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

Koncepci požární ochrany Moravskoslezského kraje 2014-2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2249     3. 12. 2013
2. žádá

ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje předložit koncepci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: plk. Ing. Zdeněk Nytra Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/3085 ze dne 20. 5. 2010 (č. usnesení)
  30/2250     3. 12. 2013
1. souhlasí

s vyhlášením centralizované veřejné zakázky na poskytnutí služby „Komplexní úklidová služba pro krajské nemocnice“, kde centrálním zadavatelem je Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188
  30/2250     3. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Komplexní úklidová služba pro krajské nemocnice“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností nemocnic
  30/2250     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 12. 2013
  30/2250     3. 12. 2013
4. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, jako centrálnímu zadavateli jmenovat členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku, dle bodu 1) tohoto usnesení zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Tomáše Hanzela, člena rady kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví Mgr. MUDr. Evu Misiačkovou, odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/3085 ze dne 20. 5. 2010 (č. usnesení)
  30/2251     3. 12. 2013
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na poskytnutí služby „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice“, kde centrálním zadavatelem je Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188
  30/2251     3. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností nemocnic
  30/2251     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 12. 2013
  30/2251     3. 12. 2013
4. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, jako centrálnímu zadavateli jmenovat pro veřejnou zakázku, dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Tomáše Hanzela, člena rady kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví Mgr. MUDr. Evu Misiačkovou, odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 16/1148 ze dne 28. 5. 2013 (č. usnesení)
  30/2252     3. 12. 2013
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o. – Lékařská technologie“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1947 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  30/2253     3. 12. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na rozšíření kapacity diskového pole se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou 1.629.524 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2254     3. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Kampaň v multikinech 2014“ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  30/2254     3. 12. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  30/2254     3. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  30/2254     3. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Nazim Afana - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Mgr. Petr Šimčík - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1959 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2255     3. 12. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“, ve výši 1.400 tis. Kč
  30/2255     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.400 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.400 tis. Kč
  30/2255     3. 12. 2013
3. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením Nákup kondenzačních vysoušečů, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. A-Z Chlazení, s.r.o. se sídlem: Piletická 45/39, Piletice, 500 03 Hradec Králové IČ: 25267337
  30/2255     3. 12. 2013
4. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladuj s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na nákup 150 kusů kondenzačních vysoušečů, se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. PE Retail CZ, s.r.o. se sídlem: Ocelářská 891/16, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČ: 29155771 za cenu nejvýše přípustnou 1.153.200 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky.
  30/2255     3. 12. 2013
5. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.400 tis. Kč účelově určenou na akci „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2256     3. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Realizace staveb v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku"“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu, s úpravou obchodních podmínek
  30/2256     3. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Realizace staveb v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku"" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  30/2256     3. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  30/2256     3. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Pavel Sýkora - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2257     3. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Metodická podpora služeb v rámci projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  30/2257     3. 12. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  30/2257     3. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Mgr. Gabriela Rajdusová - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Ing. Daniela Matějů - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2258     3. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Novostavby a rekonstrukce DOZP - Dolní Životice a 3. etapa Marianum B“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu, s úpravou obchodních podmínek
  30/2258     3. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky " Novostavby a rekonstrukce DOZP - Dolní Životice a 3. etapa Marianum B" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  30/2258     3. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  30/2258     3. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Jaroslav Kožusznik - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Petr Kuš - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2259     3. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  30/2259     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 12. 2013
  30/2259     3. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  30/2259     3. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Tomáš Stejskal - ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. MUDr. Mgr. Eva Misiačková - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Pavel Kubina - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Bc. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2260     3. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II - Ostatní lékařské přístroje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  30/2260     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 12. 2013
  30/2260     3. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  30/2260     3. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Tomáš Stejskal - ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Bc. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. MUDr. Mgr. Eva Misiačková - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Pavel Kubina - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Ing. arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2261     3. 12. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2014 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 na 676 zaměstnanců
  30/2261     3. 12. 2013
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2014 objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 ve výši 230.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2109 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  30/2262     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlé petici adresované orgánům kraje za období od 30. 10. 2013 do 26. 11. 2013 vč. informace o vyřízené petici adresované orgánům kraje za období od 12. 9. 2013 do 20. 11. 2013, dle předloženého materiálu
  30/2262     3. 12. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 25/1891 ze dne 19. 9. 2013 č. 28/2095 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  30/2263     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2014, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím dle návrhů uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu s úpravou
  30/2263     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit závazný ukazatel - výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0 Kč všem příspěvkovým organizacím kraje
  30/2263     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2014 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.946.192 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 8.278.538 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2014 orgány kraje
  30/2263     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje svěřit radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2014 a) provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2014 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2013 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje
  30/2263     3. 12. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2014
  30/2263     3. 12. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2014 pro rok 2015 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  30/2263     3. 12. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2015-2017 uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  30/2263     3. 12. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu
  30/2263     3. 12. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o přídělu do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje z rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 26 mil. Kč
  30/2263     3. 12. 2013
10. bere na vědomí

usnesení komisí rady kraje a výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  30/2263     3. 12. 2013
11. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) až 10) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2264     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí: a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 k 19. 11. 2013 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2013
  30/2264     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozsah změn realizovaných radou kraje v období od 1. 1. 2013 – 19. 11. 2013, kterými došlo k navýšení závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.754.468 tis. Kč na 16.034.661 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 10.799.101 tis. Kč na 18.408.423 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2264     3. 12. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2265     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2265     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 6.273 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle § 16b písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších přepisů, přičemž neinvestiční část dotace činí 6.243 tis. Kč a investiční část dotace činí 30 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015 b) poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 3.227 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015
  30/2265     3. 12. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1462 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  30/2266     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout povolit rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého rozhodnutím č. j. MSK 67772/2012 ze dne 2. 5. 2012 a penále uloženého platebním výměrem č. j. MSK 67775/2012 ze dne 22. 5. 2012 a č. j. MSK 149563/2012 ze dne 14. 11. 2012 u dotace poskytnuté subjektu **********, na splátky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2266     3. 12. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2267     3. 12. 2013
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2013, dle předloženého materiálu
  30/2267     3. 12. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2268     3. 12. 2013
1. souhlasí

s návrhem na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2014, dle předloženého materiálu
  30/2268     3. 12. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2269     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 729 - 750/V ze dne 25. 9. 2013, č. 751 - 761 ze dne 2. 10. 2013, č. 762 - 791 ze dne 16. 10. 2013, č. 792 - 811/V ze dne 23. 10. 2013, č. 812 - 833/D ze dne 30. 10. 2013, č. 834 - 848 ze dne 6. 11. 2013 a č. 849 - 862/V ze dne 13. 11. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 99/3755 ze dne 4. 12. 2006 č. 99/3677 ze dne 4. 12. 2006 č. 5/247 ze dne 20. 12. 2012 č. 9/558 ze dne 26. 2. 2013 č. 16/1159 ze dne 28. 5. 2013 č. 24/1718 ze dne 3. 9. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1313 ze dne 21. 12. 2006 č. 3/152 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/364 ze dne 20. 6. 2013 č. 6/408 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  30/2270     3. 12. 2013
1. zrušuje

a) „Jednací řád rady kraje a komisí rady kraje“ schválený radou kraje usnesením č. 41/2052 ze dne 25. 11. 2009, ve znění pozdějších změn b) „Úkoly komisí rady kraje“ schválené radou kraje usnesením č. 5/247 ze dne 20. 12. 2012
  30/2270     3. 12. 2013
2. vydává

„Jednací řád rady kraje a komisí rady kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2270     3. 12. 2013
3. zrušuje

„Pravidla užívání majetku Moravskoslezského kraje neuvolněnými členy zastupitelstva kraje“ schválené radou kraje usnesením č. 99/3755 ze dne 4. 12. 2006
  30/2270     3. 12. 2013
4. souhlasí

s návrhem „Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  30/2270     3. 12. 2013
5. souhlasí

s návrhem „Zásad pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  30/2270     3. 12. 2013
6. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2271     3. 12. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u ukončené akce „Podpora akcí celokrajského významu“ ve výši 29.180,-- Kč a v odvětví „Vlastní správní činnost zastupitelstva kraje“ ve výši 15.820,- Kč
  30/2271     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 24,20 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5175 - Pohoštění o 4,98 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 15,82 tis. Kč Celkem o 45,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 45,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení) Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Ustroń) dne 5. 12. 2013 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  30/2272     3. 12. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcné dary pro partnery a zahraniční hosty Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/416 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  30/2273     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí peněžité podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02315/2013/KH ze dne 16. 10. 2013 s městem Krnov, IČ 00296139, jímž se stanoví časová použitelnost poskytnuté peněžité podpory, dle předloženého materiálu
  30/2273     3. 12. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2274     3. 12. 2013
1. schvaluje

návrh programu 7. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 19. 12. 2013
  30/2274     3. 12. 2013
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 25/2205 ze dne 5. 9. 2012 č. 3/264 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  30/2275     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 3/264, bod 1) ze dne 21. 3. 2013 text „poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 10.000.000,-- Kč“ na text „poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 8.024.750,-- Kč“, dle předloženého materiálu
  30/2275     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00672/2013/KH ze dne 15. 4. 2013 s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění celková výše poskytnuté dotace a mění se podmínky převodu vrácených prostředků na účet příjemce, dle předloženého materiálu
  30/2275     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 3/264, bod 2) ze dne 21. 3. 2013 text „poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 7.000.000,-- Kč“ a text „s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014“ na text „poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 9.759.120,-- Kč“ a na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014“, dle předloženého materiálu
  30/2275     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00671/2013/KH ze dne 15. 4. 2013 s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění celková výše poskytnuté dotace a časová použitelnost dotace a mění se podmínky převodu vrácených prostředků na účet příjemce, dle předloženého materiálu
  30/2275     3. 12. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“ ve výši 783.870,-- Kč
  30/2275     3. 12. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 2.759,12 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 2.759,12 tis. Kč
  30/2275     3. 12. 2013
7. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2276     3. 12. 2013
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/365 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  30/2277     3. 12. 2013
1. souhlasí

se změnou názvu organizace Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace, IČ 62330373, na nový název Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace s účinností od 1. 2. 2014
  30/2277     3. 12. 2013
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace, IČ 62330373, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, IČ 48004898, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu f) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu g) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu h) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu
  30/2277     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí a dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2112 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  30/2278     3. 12. 2013
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace, kterou nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2279     3. 12. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o výměře 247,5 m² v budově č. p. 1209, jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 3210, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 2, Ostrava, IČ 00600920, mezi touto organizací a organizací Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 9, Ostrava, IČ 00100579, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2280     3. 12. 2013
1. souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v prosinci 2013 a lednu 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/984 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  30/2281     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vzdání se funkce člena školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, pana Romana Kulase
  30/2281     3. 12. 2013
2. jmenuje

dnem 4. 12. 2013 Ing. Františka Kuriala členem školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2282     3. 12. 2013
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2283     3. 12. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2014 platy ředitelům a zástupkyni statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1085 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2284     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina s Krajem Vysočina, IČ 70890749, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2284     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2285     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

rozhodnutí Okresního soudu v Karviné č. j. 24 C 66/2012-59 ze dne 21. 5. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2285     3. 12. 2013
2. určuje

náhradu škody způsobené **********, bývalou ředitelkou organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ 62331663 zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ní ve výši 5.500,- Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2286     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2013 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  30/2286     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2287     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o provedení stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitém majetku jiného vlastníka, který užívá Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, a to v budově č. p. 241, na pozemku parc. č. 450/1, v k. ú. Lyžbice, obec Třinec

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2288     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zajištění vlastních zdrojů na realizaci mikroprojektu organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, s názvem „Středoškoláci se poznávají pomocí sportu, kultury-investiční část“ v částce 29.603 €, podaného v rámci Fondu mikroprojektů česko - slovenské příhraničí Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013, a to s podmínkou, že v souvislosti s mikroprojektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  30/2288     3. 12. 2013
2. bere na vědomí

informaci o zajištění vlastních zdrojů na realizaci mikroprojektu organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, s názvem „Středoškoláci se poznávají pomocí sportu, kultury“ ve vyčleněné částce 9.857 €, podaného v rámci Fondu mikroprojektů česko - slovenské příhraničí Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013, a to s podmínkou, že v souvislosti s mikroprojektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2289     3. 12. 2013
1. rozhodla

přijmout finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekt prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost, v oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání ve výši 1.057.154,45 Kč dle předloženého materiálu
  30/2289     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.057.156 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.057.156 Kč
  30/2289     3. 12. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 v rámci individuálních projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, s účelovým určením na realizaci projektu „Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia“ o částku 1.057.154,45 Kč (reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0078)
  30/2289     3. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 854.289 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 200.832 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 66.421 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 587.036 Kč Celkem 854.289 Kč
  30/2289     3. 12. 2013
5. rozhodla

změnit výši poskytnuté neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  30/2289     3. 12. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 124,00 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 12,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 513,38 tis. Kč Celkem 649,38 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 649,38 tis. Kč
  30/2289     3. 12. 2013
7. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2290     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 předloženého materiálu
  30/2290     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2013 příjemcům: a) Beskydská šachová škola o.s., IČ 49562517, ve výši 44.000 Kč na podporu mladých šachových talentů a jejich startu na MS mládeže 2013; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 1. 2014 b) Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, ve výši 18.000 Kč na podporu mladých šachových talentů a jejich startu na MS mládeže 2013; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 1. 2014 c) HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s., IČ 26861836, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí klubu na turnaji Spengler Cup v Davosu; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 1. 2014
  30/2290     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 62 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 400 tis. Kč Celkem 462 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 62 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 400 tis. Kč Celkem 462 tis. Kč
  30/2290     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2014 příjemcům: a) CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 2.500.000 Kč na podporu přípravy mladých talentovaných sportovců Moravskoslezského kraje; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za nájmy, dopravu, ubytování a stravování členů centra na soustředěních a přípravných soutěžích, zdravotní péči, materiální vybavení a regeneraci sportovců, tisk, spoje, kancelářský materiál a ostatní osobní náklady s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 b) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s podporou přípravy sportovně talentované mládeže; finanční prostředky jsou určeny na úhradu materiálového vybavení, kancelářské potřeby, propagaci, věcné odměny, nájmy sportovních zařízení, odměny rozhodčích, ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení – pitný režim, stravování, ubytování a poplatky za spoje s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 c) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením účasti některých členů reprezentační výpravy Moravskoslezského kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014; finanční prostředky jsou určeny na zajištění trenérů včetně odměn, sportovního vybavení, ubytování a dopravy některých členů výpravy s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 5. 2014 d) Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, o. s., IČ 48805416, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zajištěním 22. ročníku mezinárodní soutěže pro dívky středních škol pod názvem MISS RENETA; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akce, internetové a fotografické služby, pronájem sálu, materiál, půjčovné kostýmů, přepravné osob – dopravu, zpracování videoprojekce a pronájem projekční techniky s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 e) Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Moravskoslezského kraje, IČ 70931208, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací okrskových a okresních kol sportovních soutěží „typu C“; finanční prostředky jsou určeny na odměny soutěžícím, materiál, kancelářské potřeby, jízdné, cestovné, spoje, nájmy a dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
  30/2290     3. 12. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout finanční dar z rozpočtu kraje na rok 2014 příjemci Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s poskytováním finanční podpory olympionikům, žijícím v Moravskoslezském kraji, kteří jsou v tíživé finanční situaci
  30/2290     3. 12. 2013
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2), 4) a 5) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/165 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  30/2291     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 239.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci SBX 13 o.s., Západní 2, 162 00 Praha 6, IČ 22839542, na projekt „City Cross sprint 2013“, tj. v celkové výši 191.200 Kč
  30/2291     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci SBX 13 o.s., Západní 2, 162 00 Praha 6, IČ 22839542, na projekt „City Cross sprint 2013“
  30/2291     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 7.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci SBX 13 o.s., Západní 2, 162 00 Praha 6, IČ 22839542, na projekt „Adrenalin Cup 2013“, tj. v celkové výši 6.000 Kč
  30/2291     3. 12. 2013
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/915 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2292     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, o stanovení účelu u části schváleného „provozního příspěvku“ na rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2292     3. 12. 2013
2. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 44 Ostrava, IČ 48804525, ve výši 27.100 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2293     3. 12. 2013
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  30/2293     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2294     3. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.126.610 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.126.610 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2295     3. 12. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013, účelově určeného na realizaci akce „Optimalizace laboratorního informačního systému nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 745 tis. Kč b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 200 tis. Kč
  30/2295     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 365 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 580 tis. Kč celkem o 945 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 945 tis. Kč
  30/2295     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 5 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 32/2434 ze dne 19. 12. 2013
  30/2296     3. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky mezi Moravskoslezským krajem a zdravotnickými zařízeními Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 20/1190 ze dne 24. 6. 2009 č. 55/3085 ze dne 19. 5. 2010 č. 64/3814 ze dne 6. 10. 2010 č. 68/4170 ze dne 25. 11. 2010 č. 70/4344 ze dne 15. 12. 2010 č. 102/6598 ze dne 24. 1. 2012 č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012 č. 98/6335 ze dne 30. 11. 2011 č. 5/261 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2297     3. 12. 2013
1. zrušuje

s účinností od 31. 12. 2013: a) body 3) a 4) usnesení rady kraje č. 20/1190 ze dne 24. 6. 2009 ve znění všech pozdějších dodatků: b) usnesení rady kraje č. 55/3085 ze dne 20. 5. 2010 c) usnesení rady kraje č. 68/4170 ze dne 25. 11. 2010 d) usnesení rady kraje č. 70/4344 ze dne 15. 12. 2010 e) body 1) a 2) usnesení rady kraje č. 102/6598 ze dne 24. 1. 2012 f) usnesení rady kraje č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012
  30/2297     3. 12. 2013
2. zrušuje

s účinností od 31. 12. 2013 a) body 2) a 3) usnesení rady kraje č. 98/6335 ze dne 30. 11. 2011 b) bod 3) usnesení rady kraje č. 102/6598 ze dne 24. 1. 2012
  30/2297     3. 12. 2013
3. zrušuje

s účinností od 31. 12. 2013 bod 2) usnesení rady kraje č. 5/261 ze dne 20. 12. 2012
  30/2297     3. 12. 2013
4. schvaluje

"Úkoly ředitelů zdravotnických zařízení zřízených v právní formě příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje" účinné od 1. 1. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2297     3. 12. 2013
5. ukládá

ředitelům zdravotnických zařízení zřízených v právní formě příspěvkové organizace plnit úkoly dle bodu 4) tohoto usnesení Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví Termín: průběžně (1. kontrola červen 2014)

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2298     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dokument „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2298     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Danielu Havlíkovi předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/2694 ze dne 17. 3. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/999 ze dne 21. 4. 2010 (č. usnesení)
  30/2299     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a společném postupu ze dne 25. 5. 2010, ev. č. 826/2010 DSH, mezi krajem, SSMSK, p. o., a městem Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, IČ 00300063, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2299     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2300     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2300     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 a 5 předloženého materiálu
  30/2300     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle příloh č. 3 č. 5 předloženého materiálu
  30/2300     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  30/2300     3. 12. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  30/2300     3. 12. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2301     3. 12. 2013
1. souhlasí

s plánem rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2302     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

plán strojních a stavebních investic v roce 2014 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2302     3. 12. 2013
2. souhlasí

s realizací stavebních investic na nemovitém majetku nad 500 tis. Kč v roce 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu: a) Sklad na posypový materiál na CM Hrabyně

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2303     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2303     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2303     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 92/3499 ze dne 1. 11. 2006 (č. usnesení)
  30/2304     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost dopravce ARRIVA MORAVA a. s. ze dne 15. 11. 2013 ve věci odsouhlasení investic souvisejících s provozováním závazku veřejné služby dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2304     3. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2305     3. 12. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013 podle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2305     3. 12. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2306     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

návrh Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy se společností VÍTKOVICE, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2306     3. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy se společností VÍTKOVICE, a.s., IČ 45193070, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2307     3. 12. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2307     3. 12. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1486 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  30/2308     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, o změně memoranda k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na území tohoto města ze dne 12. 4. 2011 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  30/2308     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 8/499 ze dne 12. 2. 2013 č. 12/843 ze dne 2. 4. 2013 č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  30/2309     3. 12. 2013
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 8/499 ze dne 12. 2. 2013, v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 12/843 ze dne 2. 4. 2013 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0021/3, 0417/3, 0729/3, 0767/3, 0965/3 a 0993/3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2310     3. 12. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Niva Olše-Věřňovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2310     3. 12. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1665 ze dne 20. 8. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2311     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o poskytnutí finančních prostředků na financování oprav silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví Moravskoslezského kraje z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, ve výši 37.651.000,-- Kč, jejichž přímým příjemcem je organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  30/2311     3. 12. 2013
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 24.000.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“
  30/2311     3. 12. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 4.000.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“
  30/2311     3. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.000 tis. Kč
  30/2311     3. 12. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“, ve výši 4.000.000,-- Kč
  30/2311     3. 12. 2013
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 14.900,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vrácení finančních prostředků z uzavřených smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene“

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2312     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ a organizaci celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů
  30/2312     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, v celkové maximální výši 1.200.000,-- Kč, z toho v maximální výši 1.000.000,-- Kč na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, a v maximální výši 200.000,-- Kč na organizaci celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů na území Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 15. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  30/2312     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2313     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
  30/2313     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, v maximální výši 45.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace v maximální výši 41.180.000,-- Kč a investiční dotace v maximální výši 3.820.000,-- Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015, dle předloženého materiálu
  30/2313     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6869 ze dne 20. 3. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/302 ze dne 17. 6. 2009 č. 23/1948 ze dne 24. 4. 2008 (č. usnesení)
  30/2314     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Morávka ze dne 6. 11. 2013 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01511/2008/ŽPZ, v rozsahu zrušení povinnosti předložit potvrzení o projevu vůle, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2314     3. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01511/2008/ŽPZ, uzavřené s obcí Morávka, IČ 00296945, o zrušení závazku uvedeného v čl. V odst. 2 písm. p) smlouvy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  30/2314     3. 12. 2013
3. bere na vědomí

žádost obce Děhylov ze dne 15. 11. 2013, doplněnou dne 25. 11. 2013, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01484/2008/ŽPZ, v rozsahu zrušení povinnosti předložit potvrzení o projevu vůle, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  30/2314     3. 12. 2013
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01484/2008/ŽPZ, uzavřené s obcí Děhylov, IČ 00635464, o zrušení závazku uvedeného v čl. V odst. 2 písm. p) smlouvy, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  30/2314     3. 12. 2013
5. bere na vědomí

žádost obce Staříč ze dne 20. 11. 2013 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01084/2008/ŽPZ, v rozsahu zrušení povinnosti předložit potvrzení o projevu vůle, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  30/2314     3. 12. 2013
6. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01084/2008/ŽPZ, uzavřené s obcí Staříč, IČ 00576956, o zrušení závazku uvedeného v čl. V odst. 2 písm. o) smlouvy, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  30/2314     3. 12. 2013
7. bere na vědomí

žádost obce Ryžoviště ze dne 1. 11. 2013 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01551/2009/ŽPZ, v rozsahu zrušení povinnosti předložit potvrzení o projevu vůle, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  30/2314     3. 12. 2013
8. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01551/2008/ŽPZ, uzavřené s obcí Ryžoviště, IČ 00296325, o zrušení závazku uvedeného v čl. V odst. 2 písm. r) smlouvy, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2213 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  30/2315     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výše stanoveného odvodu 54.585,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté statutárnímu městu Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, IČ 00297534, na realizaci projektu „Regenerace Univerzitního parku“
  30/2315     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté statutárnímu městu Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, IČ 00297534, na realizaci projektu „Regenerace Univerzitního parku“
  30/2315     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/176 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  30/2316     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost základní organizace Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, ze dne 30. 10. 2013 ve věci změny smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00796/2013/ŽPZ a ev. č. 00798/2013/ŽPZ, týkající se změny období realizace projektu a změny termínu předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  30/2316     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00796/2013/ŽPZ, uzavřené se základní organizací Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, ohledně změny období realizace projektu a změny termínu pro předložení závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  30/2316     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00798/2013/ŽPZ, uzavřené se základní organizací Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, ohledně změny období realizace projektu a změny termínu pro předložení závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  30/2316     3. 12. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3315 ze dne 20. 5. 2004 (č. usnesení)
  30/2317     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zpracované situační zprávě o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok 2012 a o postupu realizace úkolů stanovených nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004, kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje podle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2317     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o zpracované situační zprávě o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok 2012 a o postupu realizace úkolů stanovených nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004, kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje podle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2317     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2318     3. 12. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2318     3. 12. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2318     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1 500 tis. Kč
  30/2318     3. 12. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku dle bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí u úspory z ukončené akce „Příspěvky na hospodaření v lesích“ ve výši 1 500 tis. Kč, a to na financování dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/341 ze dne 15. 1. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002 (č. usnesení)
  30/2319     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle dotačního programu „Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ ŽPZ/04/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které jsou podporami malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L a čísle 379 dne 28. 12. 2006
  30/2319     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013
  30/2319     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 624,47 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 354,28 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 154,26 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 99,73 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 16,20 tis. Kč Celkem o 624,47 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013 č. 21/1565 ze dne 25. 7. 2013 č. 26/1988 ze dne 15. 10. 2013 č. 29/2206 ze dne 19. 11. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 č. 2/30 ze den 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2320     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 8.284,06 tis. Kč
  30/2320     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2320     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j e kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 5.784,06 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.500,00 tis. Kč Celkem o 8.284,06 tis. Kč a s n i ž u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 8.284,06 tis. Kč
  30/2320     3. 12. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2321     3. 12. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 176,27 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2013 dle předloženého materiálu
  30/2321     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 176,27 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 9,16 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 167,11 tis. Kč Celkem o 176,27 tis. Kč
  30/2321     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 680,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 680,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2322     3. 12. 2013
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, b) s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, c) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  30/2322     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2323     3. 12. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let, obyvatelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2324     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Polský kulturně-osvětový svaz v České republice o finanční podporu účasti folklorního souboru ZAOLZI na mezinárodních folklórních festivalech v Turecku a v Polsku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2324     3. 12. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, IČ 00442771, ve výši 35.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s účastí folklorního souboru ZAOLZI na mezinárodních folklórních festivalech v Turecku a v Polsku, s časovou použitelností od 3. 12. 2013 do 30. 9. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2324     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 15,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 15,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2018 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/314 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  30/2325     3. 12. 2013
1. souhlasí

s návrhem na ukončení části činností organizace kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, související s poskytováním sociálních služeb, ke dni 31. 12. 2013 a s tím související změnou zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2014
  30/2325     3. 12. 2013
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  30/2325     3. 12. 2013
3. souhlasí

s návrhem na zrušení organizace kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, ke dni 31. 3. 2014
  30/2325     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, a to: dřevěný zahradní altánek, zastřešení kruhového prostoru, dřevěná pergola nad parket, vše na pozemku parc. č. 4836 ostatní plocha v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892 b) darovat movitý majetek specifikovaný v příloze č. 3 předloženého materiálu do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892 c) vyjmout z hospodaření organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, majetek specifikovaný v bodě 4 písm. a) a b) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným
  30/2325     3. 12. 2013
5. souhlasí

s odprodejem zásob organizace kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, dle inventárního soupisu vyhotoveného ke dni 31. 12. 2013, nejvýše však v celkové hodnotě běžných zásob, organizaci města Bruntál Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, za cenu 1,- Kč, a to za účelem zajištění kontinuity poskytování sociálních služeb v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
  30/2325     3. 12. 2013
6. bere na vědomí

rezignaci Bc. Jarmily Šíblové na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, ke dni 31. 12. 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  30/2325     3. 12. 2013
7. jmenuje

s účinností od 1. 1. 2014 na dobu do 31. 3. 2014 včetně Bc. Jarmilu Šíblovou na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  30/2325     3. 12. 2013
8. stanoví

s účinností od 1. 1. 2014 do dne 31. 3. 2014 včetně plat Bc. Jarmile Šíblové, ředitelce organizace Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní č. 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě předloženého materiálu
  30/2325     3. 12. 2013
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013
  30/2325     3. 12. 2013
10. ukládá

statutárnímu orgánu organizace kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace zabezpečit administrativně technické činnosti související s ukončením činnosti a zrušením příspěvkové organizace blíže specifikované odvětvovým odborem Zodp.: statutární orgán Domova Pohoda, příspěvková organizace Termín: 31. 3. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 26/2018 ze dne 15. 10. 2013 č. 28/2152 ze dne 5. 11. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/314 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  30/2326     3. 12. 2013
1. souhlasí

s návrhem na ukončení části činností organizace kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, související s poskytováním sociálních služeb, ke dni 31. 12. 2013 a s tím související změnou zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2014
  30/2326     3. 12. 2013
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  30/2326     3. 12. 2013
3. souhlasí

s návrhem na zrušení organizace kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, ke dni 31. 3. 2014
  30/2326     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, a to: budova č. p. 1915 obč. vybavenost na pozemku parc. č. 1277/9, budova bez č. p./č. e. jiná stavba na pozemku parc. č. 1277/14, pozemek parc. č. 1277/6 orná půda, pozemek parc. č. 1277/7 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1277/9 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1277/14 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Hlučín, do vlastnictví města Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063, za podmínek: aa) Nabyvatel se zavazuje, že o převáděné nemovitosti bude řádně pečovat, užívat je ve veřejném zájmu výlučně pro účely poskytování pobytových sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů a nepřevede je, a to ani z části, bez předchozího souhlasu kraje do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 20 let od převodu ab) Nabyvatel se zavazuje umožnit kraji, popř. třetím subjektům kdykoliv během lhůty uvedené v bodě 4 písm. aa) tohoto usnesení kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dodržovány a poskytnout k tomuto potřebnou součinnost, a to včetně zajištění přístupu do předmětných nemovitostí. Zároveň se nabyvatel zavazuje vždy v měsíci prosinci každého kalendářního roku během celé lhůty uvedené v bodě 4 písm. aa) tohoto usnesení předat kraji písemnou zprávu o zachování aktivit uvedených v bodě 4 písm. aa) tohoto usnesení a aktuální výpis z katastru nemovitostí ac) V případě, že nabyvatel učiní takové kroky či úkony, které způsobí, že kraji bude předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně, pak se nabyvatel zavazuje poskytnout veškerou součinnost při řešení tohoto stavu a na výzvu kraje uhradit předepsanou částku včetně příslušenství, jakož i penále, na účet státního rozpočtu v krajem stanovené lhůtě. Nebude-li daná částka uhrazena ve stanovené lhůtě, zavazuje se nabyvatel uhradit kraji úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy ad) V případě, že nabyvatel poruší povinnosti uvedené v bodě 4 písm. aa) tohoto usnesení, je kraj oprávněn požadovat vrácení převáděných nemovitostí. Nabyvatel se zavazuje převáděné nemovitosti vrátit nejpozději do jednoho roku od výzvy kraje, a to ve stavu, v jakém mu byly tyto nemovitosti krajem předány s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Vrácení převáděných nemovitostí nezbavuje nabyvatele povinnosti plnění dle bodu 4 písm. ac) tohoto usnesení ae) Podmínkami uvedenými v bodě 4 písm. ac) a ad) tohoto usnesení není dotčen nárok na náhradu škody b) darovat movitý majetek specifikovaný v příloze č. 4 předloženého materiálu do vlastnictví města Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063 c) vyjmout z hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, majetek specifikovaný v bodě 4 písm. a) a b) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným
  30/2326     3. 12. 2013
5. souhlasí

s odprodejem zásob organizace kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, dle inventárního soupisu vyhotoveného ke dni 31. 12. 2013, nejvýše však v celkové hodnotě běžných zásob, organizaci města Hlučín Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace, za cenu 1,- Kč, a to za účelem zajištění kontinuity poskytování sociálních služeb v Domově pod Vinnou horou, příspěvková organizace
  30/2326     3. 12. 2013
6. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Petra Jančíka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, ke dni 31. 12. 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  30/2326     3. 12. 2013
7. jmenuje

s účinností od 1. 1. 2014 na dobu do 31. 3. 2014 včetně Mgr. Petra Jančíka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  30/2326     3. 12. 2013
8. stanoví

s účinností od 1. 1. 2014 do dne 31. 3. 2014 včetně plat Mgr. Petru Jančíkovi, řediteli organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě předloženého materiálu
  30/2326     3. 12. 2013
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013
  30/2326     3. 12. 2013
10. ukládá

statutárnímu orgánu organizace kraje Domov U jezera, příspěvková organizace zabezpečit administrativně technické činnosti související s ukončením činnosti a zrušením příspěvkové organizace blíže specifikované odvětvovým odborem Zodp.: statutární orgán Domova U jezera, příspěvková organizace Termín: 31. 3. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  30/2327     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení ARBENI – Sdružení podporující střediska Slezské diakonie na Krnovsku a Bruntálsku, IČ 70314667, o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje u projektu s názvem „BAGETÁRNA a PALAČINKÁRNA chráněné pracoviště“
  30/2327     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01830/2013/SOC, s občanským sdružením ARBENI – Sdružení podporující střediska Slezské diakonie na Krnovsku a Bruntálsku, IČ 70314667, jímž se snižují uznatelné náklady projektu „BAGETÁRNA a PALAČINKÁRNA chráněné pracoviště“ z 500 tis. Kč na 400 tis. Kč a zvyšuje se maximální procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu ze 40 % na 50 %, dle předloženého materiálu
  30/2327     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2328     3. 12. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačních programů: a) Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu d) Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu e) Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu f) Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  30/2328     3. 12. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační programy: a) Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014, dle předloženého materiálu b) Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014, dle předloženého materiálu c) Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014, dle předloženého materiálu d) Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014, dle předloženého materiálu e) Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014, dle předloženého materiálu f) Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/656 ze dne 26. 2. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/434 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  30/2329     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení PRAPOS o poskytnutí mimořádné dotace na provoz Centra denních služeb START
  30/2329     3. 12. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČ 27011283, ve výši 150 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 15. 1. 2014, dle předloženého materiálu
  30/2329     3. 12. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb“, ve výši 150 tis. Kč
  30/2329     3. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2330     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost Slezské diakonie ze dne 25. 10. 2013 o podporu projektu „Diakonické vzdělávací centrum“
  30/2330     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Slezské diakonii, IČ 65468562, investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 1.500 tis. Kč, maximálně však 5 % uznatelných nákladů projektu, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu "Diakonické vzdělávací centrum", s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2330     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 800 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 700 tis. Kč Celkem o 1.500 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.500 tis. Kč
  30/2330     3. 12. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Zkvalitnění bydlení v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby seniorům“, ve výši 800 tis. Kč
  30/2330     3. 12. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“, ve výši 700 tis. Kč
  30/2330     3. 12. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 24/1835 ze dne 3. 9. 2013 č. 26/1998 ze dne 15. 10. 2013 č. 28/2098 ze dne 5. 11. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2331     3. 12. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  30/2331     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.490.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.490.000 Kč
  30/2331     3. 12. 2013
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na úhradu nákladů na odpisy organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, o částku 100.000 Kč
  30/2331     3. 12. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, o částku 100.000 Kč
  30/2331     3. 12. 2013
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na úhradu nákladů na odpisy organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, o částku 250.000 Kč
  30/2331     3. 12. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, o částku 250.000 Kč
  30/2331     3. 12. 2013
7. bere na vědomí

žádost organizace Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, o poskytnutí finančních prostředků na investiční akci „Stavební úpravy a modernizace prádelny“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2331     3. 12. 2013
8. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, ve výši 3.334.700 Kč, účelově určenou na akci „Stavební úpravy a modernizace prádelny“, s časovou použitelností do 31. 12. 2014
  30/2331     3. 12. 2013
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci kraje Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, o částku 2.550.000 Kč
  30/2331     3. 12. 2013
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí“, ve výši 2.550.000 Kč
  30/2331     3. 12. 2013
11. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 784.700 Kč
  30/2331     3. 12. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 784.700 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.550.000 Kč Celkem o 3.334.700 Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.334.700 Kč
  30/2331     3. 12. 2013
13. bere na vědomí

žádost o změnu časové použitelnosti poskytnutých investičních dotací organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  30/2331     3. 12. 2013
14. rozhodla

o změně časové použitelnosti poskytnuté investiční dotace do investičního fondu ve výši 230.000 Kč organizaci kraje Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu v Karviné, ul. Karola Śliwky 620/7, na projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“, z termínu od 3. 9. 2013 do 31. 12. 2013 na termín od 3. 9. 2013 do 30. 6. 2014
  30/2331     3. 12. 2013
15. rozhodla

o změně časové použitelnosti poskytnuté investiční dotace do investičního fondu ve výši 850.000 Kč organizaci kraje Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu v Ostravě, ul. Hornická 2806, na projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, z termínu od 3. 9. 2013 do 31. 12. 2013 na termín od 3. 9. 2013 do 30. 6. 2014
  30/2331     3. 12. 2013
16. schvaluje

snížení závazného ukazatele „odvod do rozpočtu kraje“ organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, o částku 2.535.180,21 Kč účelově určenou na akci „Sanace střech objektů areálu Náš svět, příspěvková organizace, Pržno“
  30/2331     3. 12. 2013
17. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 2.535.180,21 Kč účelově určené na akci „Sanace střech objektů areálu Náš svět, příspěvková organizace, Pržno“ realizovanou pro organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046
  30/2331     3. 12. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í nedaňové příjmy na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 2122 - Odvody příspěvkovým organizacím o 2.535.180,21 Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.535.180,21 Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2332     3. 12. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc říjen 2013 ve výši 215.840 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 154157/2013, ze dne 26. 11. 2013
  30/2332     3. 12. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Občanskému sdružení Heřmánek, Náměstí O. Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, Náměstí O. Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc říjen 2013 ve výši 78.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 156300/2013, ze dne 21. 11. 2013 b) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc říjen 2013 ve výši 65.360 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 162985/2013, ze dne 22. 11. 2013 c) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc říjen 2013 ve výši 23.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 154156/2013, ze dne 21. 11. 2013 d) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc říjen 2013 ve výši 243.200 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 153627/2013, ze dne 22. 11. 2013 e) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc říjen 2013 ve výši 330.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 157823/2013, ze dne 25. 11. 2013
  30/2332     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.200.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 65.360 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 78.280 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 266.760 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.243.160 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 330.600 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 215.840 Kč Celkem o 3.200.000 Kč
  30/2332     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, ve výši stanovené jednotlivým správním rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  30/2332     3. 12. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje a) informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. e) tohoto usnesení b) předložit návrh dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1066 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  30/2333     3. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností s občanským sdružením ELIM OPAVA o.s., IČ 68177615, a obecně prospěšnou společností Elim Opava, o.p.s., IČ 02278197, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 (č. usnesení)
  30/2334     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2334     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2335     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Koncepci podpory kultury v Moravskoslezském kraji na období 2014 - 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou
  30/2335     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  30/2336     3. 12. 2013
1. projednala

Zprávu o realizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2336     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s dalším postupem monitoringu a realizace strategie, dle předloženého materiálu
  30/2336     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1282 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  30/2337     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje ukončit přípravu projektu Moravskoslezského kraje „Asistenti prevence kriminality v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.2 Podpora integrace příslušníků romských lokalit, předpokládané náklady 10.000.000,- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2016
  30/2337     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1116 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1827 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  30/2338     3. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace škol ve stavebnictví“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/09.00725, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 24/1812 ze dne 3. 9. 2013 č. 69/4254 ze dne 3. 12. 2010 č. 120/7955 ze dne 18. 9. 2012 č. 12/856 ze dne 2. 4. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 č. 6/454 ze dne 19. 9. 2013 č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2339     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v letech 2013 – 2015 ve výši 10.230.000 Kč
  30/2339     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v letech 2013 – 2015 ve výši 25.850.000 Kč
  30/2339     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v roce 2014
  30/2339     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v roce 2014
  30/2339     3. 12. 2013
5. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  30/2339     3. 12. 2013
6. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  30/2339     3. 12. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 8) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2015“
  30/2339     3. 12. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“
  30/2339     3. 12. 2013
9. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu
  30/2339     3. 12. 2013
10. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/18.01187, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  30/2339     3. 12. 2013
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 4), 7) a 8) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 č. 22/1875 ze dne 14. 12. 2011 č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  30/2340     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 1) usnesení č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“
  30/2340     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1875 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  30/2340     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 13) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“
  30/2340     3. 12. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2341     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Agentury pro regionální rozvoj, a. s. dle předloženého materiálu
  30/2341     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014, na realizaci činností dle seznamu aktivit uvedených v řádu „Služby ekonomického zájmu“ve výši 11.500.000 Kč
  30/2341     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1280 ze dne 10. 11. 2010 č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012 č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/202 ze dne 22. 4. 2009 č. 25/2230 ze dne 5. 9. 2012 č. 18/1560 ze dne 23. 3. 2011 č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  30/2342     3. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohody o narovnání: a) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00876/2011/RRC ze dne 17. 5. 2011 s obcí Rybí, IČ 00600741, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy b) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01636/2010/RRC ze dne 30. 7. 2010 s městem Břidličná, IČ 00295906, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy c) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01867/2009/RRC ze dne 28. 8. 2009 s obcí Horní Město, IČ 00296015, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy d) ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00929/2011/RRC ze dne 18. 5. 2011 a č. 00928/2011/RRC ze dne 18. 5. 2011 s městem Vítkov, IČ 00300870, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy
  30/2342     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužit termín k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
  30/2342     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dále již nenavyšovat schválenou procentuální spoluúčast jednotlivých projektů a schválenou výši dotace na jednotlivé projekty realizované v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“
  30/2342     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, již schválenému příjemci městu Odry, IČ 00298221, a to prodloužit termín časové použitelnosti dotace do 31. 12. 2014
  30/2342     3. 12. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 99/6419 ze dne 14. 12. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2116 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  30/2343     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01647/2012/RRC ze dne 26. 7. 2012 se společnosti Sobriety s.r.o., IČ 26271061, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy dle předloženého materiálu
  30/2343     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01838/2012/RRC ze dne 9. 8. 2012 se společností SychrovNET s.r.o., IČ 26827921, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy dle předloženého materiálu
  30/2343     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01871/2012/RRC ze dne 17. 8. 2012 se Sylvií Vilišovou, IČ 63335573, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy dle předloženého materiálu
  30/2343     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01354/2012/RRC ze dne 3. 7. 2012 se společností ARMING spol. s r.o., IČ 62304178, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy dle předloženého materiálu
  30/2343     3. 12. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01716/2012/RRC ze dne 30. 7. 2012 se společností IPS Konstrukt, spol. s r. o., IČ 27834352, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy dle předloženého materiálu
  30/2343     3. 12. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01424/2012/RRC ze dne 3. 7. 2012 se společností S 21 Energy s.r.o., IČ 28648170, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy dle předloženého materiálu
  30/2343     3. 12. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1680 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  30/2344     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout zájmovému sdružení „MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje“, IČ 75090953, neinvestiční dotaci v maximální výši 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 7. 2015 na realizaci aktivit projektu „From drop out to Inclusion“, reg. č. COM-REG-2013-009 realizovaného v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio
  30/2344     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6163 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  30/2345     3. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00304/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 27/2081 ze dne 22. 10. 2013
  (č. usnesení)
body 1) a 2) změněny usnesením č. 35/2665 ze dne 11. 2. 2014
  30/2346     3. 12. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací plynovodní přípojky (SO 032) v rámci stavby „CTPark Nošovice – N01“ na části pozemku ve vlastnictví kraje, a to: pozemku parc. č. 568/27, orná půda, v k. ú. a obci Nošovice ve prospěch stavebníka CTP Invest, spol. s r.o., IČ 26166453, dle předloženého materiálu
  30/2346     3. 12. 2013
2. souhlasí

s možností a se způsobem napojení plynovodní přípojky (SO 032) v rámci stavby „CTPark Nošovice – N01“ na plynovodní řad ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nacházející se na pozemku ve vlastnictví kraje, a to: pozemku parc. č. 568/27, orná půda, v k. ú. a obci Nošovice, ve prospěch stavebníka CTP Invest, spol. s r.o., IČ 26166453, dle předložené projektové dokumentace

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 62/3719 ze dne 8. 9. 2010 č. 32/1549 ze dne 2. 9. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/391 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  30/2347     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost o převod práv a povinností ze smlouvy o financování grantového projektu subjektu CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s. r. o., IČ: 25357948 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2347     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít trojstrannou dohodu o postoupení práv a povinností se subjektem CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s. r. o., IČ 25357948, a subjektem Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, IČ 64125874 dle předloženého materiálu
  30/2347     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/188 ze dne 4. 12. 2012 č. 24/1797 ze dne 3. 9. 2013 č. 24/1806 ze dne 3. 9. 2013 č. 77/4744 ze dne 2. 3. 2011 č. 4/188 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 č. 6/456 ze dne 19. 9. 2013 č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2348     3. 12. 2013
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení, za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  30/2348     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 42.500.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  30/2348     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  30/2348     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí, že fyzická realizace projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na projektu Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
  30/2348     3. 12. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu bodu 9) usnesení č. 9/793 ze dne 16. 12. 2009, ve znění usnesení bodu 16) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012, dobu financování z „2009 – 2013“ na „2009 – 2014“
  30/2348     3. 12. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 24.500.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015
  30/2348     3. 12. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb ve výši 24.500.000 Kč
  30/2348     3. 12. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
  30/2348     3. 12. 2013
9. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  30/2348     3. 12. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zahájení realizace projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě, p. o.“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v roce 2013
  30/2348     3. 12. 2013
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ předložený do Operačního programu Životní prostředí v letech 2013 – 2015 ve výši 51.743.000 Kč
  30/2348     3. 12. 2013
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 40) usnesení č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2015“
  30/2348     3. 12. 2013
13. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) až 8) a 10) až 12) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  30/2349     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: a) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1993/2012/RRC ze dne 4. 9. 2012 s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2061/2012/RRC ze dne 12. 9. 2012 s obcí Písečná, IČ 70632430, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  30/2349     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/942 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2350     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora Start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ dle příloh č. 1 předloženého materiálu
  30/2350     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora Start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ neúspěšným žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2350     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout použít poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Podpora Start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 1. 2013 do data realizace projektů, nejdéle však do 31. 12. 2014
  30/2350     3. 12. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/873 ze dne 17. 2. 2010 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  30/2351     3. 12. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ b) „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ c) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ d) „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  30/2351     3. 12. 2013
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ b) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ c) „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 24/1807 ze dne 3. 9. 2013 č. 4/188 ze dne 4. 12. 2012 č. 77/4746 ze dne 2. 3. 2011 č. 98/6323 ze dne 30. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  30/2352     3. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01234, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  30/2352     3. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01235, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  30/2352     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011, ve znění usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012, dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 - 2014“
  30/2352     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2014“
  30/2352     3. 12. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 11/777 ze dne 21. 3. 2013 č. 17/1291 ze dne 4. 6. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2013 č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  30/2353     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ, IČ 70964611, o změnu charakteru dotace z neinvestičních výdajů na investiční výdaje u obce Oldřišov v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Sdružení obcí Hlučínska, IČ 71179216, o změnu termínu realizace projektu a termínu předložení závěrečného vyúčtování v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  30/2353     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 83,3 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 83,3 tis. Kč
  30/2353     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02071/2013/RRC ze dne 30. 8. 2013 se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska - západ, IČ 70964611, jehož předmětem je změna charakteru dotace z neinvestičních výdajů na investiční výdaje u obce Oldřišov dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01857/2013/RRC ze dne 13. 8. 2013 se Sdružením obcí Hlučínska, IČ 71179216, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu a termínu předložení závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  30/2353     3. 12. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6165 ze dne 16. 11. 2011 č. 104/6784 ze dne 23. 2. 2012 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2354     3. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.780,94 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.200,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 500,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.400,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 3.580,94 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.200,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.900,00 tis. Kč Celkem 14.780,94 tis. Kč
  30/2354     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.429,32 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 500,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 500,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 300,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.129,32 tis. Kč Celkem 6.429,32 tis. Kč
  30/2354     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.918,04 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.918,04 tis. Kč
  30/2354     3. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 10.911,30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 911,30 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně pospěšným společnostem o 2.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000,00 tis. Kč Celkem 10.911,30 tis. Kč
  30/2354     3. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.215,61 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 799,28 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 300,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 100,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazovém pojištění o 4,00 tis. Kč pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 10,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,33 tis. Kč Celkem o 1.215,61 tis. Kč
  30/2354     3. 12. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 75,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2355     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje prominout pohledávku ve výši Kč 234.951,- Kč Moravskoslezského kraje vůči organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb. dle předloženého materiálu
  30/2355     3. 12. 2013
2. rozhodla

prominout pohledávku ve výši Kč 7.743,- Kč, Moravskoslezského kraje vůči organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace IČ 47813482, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. dle předloženého materiálu
  30/2355     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2356     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Mentor-lektor“ financovatelného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  30/2356     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Mentor-lektor“ financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, v letech 2014 – 2015 ve výši 7.000.000 Kč
  30/2356     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Mentor-lektor“ do výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  30/2356     3. 12. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1432 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/330 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  30/2357     3. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem, smlouva č. 01905/2013/EP, k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizací Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00844691, dle předloženého materiálu
  30/2357     3. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem, smlouva č. 01899/2013/EP, k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizací Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, dle předloženého materiálu
  30/2357     3. 12. 2013
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem, smlouva č. 01916/2013/EP, k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizací Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín, IČ 00848077, dle předloženého materiálu
  30/2357     3. 12. 2013
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem, smlouva č. 01911/2013/EP, k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizací Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 12, 746 01 Opava, IČ 47813130, dle předloženého materiálu
  30/2357     3. 12. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 01919/2013/EP k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizací Vítkovická střední průmyslová škola se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava – Hrabůvka, 700 30, IČ 26836025, dle předloženého materiálu
  30/2357     3. 12. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 191/6985 ze dne 3. 9. 2008 č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011 č. 32/1549 ze dne 2. 9. 2009 č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2189 ze dne 25. 9. 2008 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 7/391 ze dne 14. 10. 2009 č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  30/2358     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2358     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 129.372 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Základní a střední škola pro budoucnost“, tj. v celkové výši 116.434,80 Kč, zaokrouhleně 116.434 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Základní a střední škola pro budoucnost“, dle předloženého materiálu
  30/2358     3. 12. 2013
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2358     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 21.655 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“, tj. v celkové výši 16.241,25 Kč, zaokrouhleně 16.241 Kč b) nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvodu ve výši 7,08 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“ c) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“, dle předloženého materiálu
  30/2358     3. 12. 2013
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  30/2358     3. 12. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 3.730 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, na projekt „EDUCA IN VÝUKA“, tj. v celkové výši 3.357 Kč
  30/2358     3. 12. 2013
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČ 45214859, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  30/2358     3. 12. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 506.183 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČ 45214859, na projekt „Učíme se interaktivně“, tj. v celkové výši 379.637,25 Kč, zaokrouhleně 379.637 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČ 45214859, na projekt „Učíme se interaktivně“, dle předloženého materiálu
  30/2358     3. 12. 2013
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2), 4), 6) a 8) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2359     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci obci Jeseník nad Odrou, IČ 00297976 ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů na propagaci obce spojenou se získáním titulu „Vesnice roku 2013“ s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2014 dle předloženého materiálu
  30/2359     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100 tis. Kč
  30/2359     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 24/1808 ze dne 3. 9. 2013 č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013 č. 85/5311 ze dne 1. 6. 2011 č. 91/5748 ze dne 24. 8. 2011 č. 37/1883 ze dne 21. 10. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 6/458 ze dne 19. 9. 2013 č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011 č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  30/2360     3. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Silnice 2014 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2360     3. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  30/2360     3. 12. 2013
3. rozhodla

uzavřít Dohodu o převodu práv a povinností stavebníka z vydaných povolení pro stavby k projektu „Silnice 2014 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  30/2360     3. 12. 2013
4. rozhodla

uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z vydaných povolení pro stavby k projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  30/2360     3. 12. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu
  30/2360     3. 12. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015, dle předloženého materiálu
  30/2360     3. 12. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  30/2360     3. 12. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  30/2360     3. 12. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 dobu financování z „2009 – 2012“ na „2009 – 2015“
  30/2360     3. 12. 2013
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 5) – 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2361     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci obci Kyjovice, IČ 00534722 ve výši 2.000.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí společenského, kulturního a sportovního areálu s časovou použitelností od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  30/2361     3. 12. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, browfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 1.000.000 Kč
  30/2361     3. 12. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Správa holdingového fondu Jessica“ ve výši 1.000.000 Kč
  30/2361     3. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.000.000 Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6201 - Nákup akcií o 1.000.000 Kč Celkem o 2.000.000 Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.000.000 Kč
  30/2361     3. 12. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2362     3. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 26.790,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 250,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 62,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 22,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,05 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 13,23 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 751,30 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12.404,85 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 780,11 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 535,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.969,86 tis. Kč Celkem 26.790,40 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 16.540,71 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 16.540,71 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  30/2362     3. 12. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  30/2362     3. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 66,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 66,60 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 11,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11,10 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 11.024,- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  30/2362     3. 12. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 200,00 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 200,00 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 75,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 55,80 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,95 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,02 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,23 tis. Kč Celkem 75,00 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 55,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 55,35 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 64,43 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 23,28 tis. Kč Celkem 87,71 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 351,14 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 180,60 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 258,25 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70,92 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,98 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 392,00 tis. Kč Celkem 483,90 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 50,01 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby 40,01 tis. Kč Celkem 90,02 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 142,11 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 35,53 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,83 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 132,32 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 33,08 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 11,92 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,57 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 29,76 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,44 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč Celkem 509,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 64,90 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 59,04 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 9,96 tis. Kč Celkem 69,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 43,90 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,98 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,96 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,20 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 7,40 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1,85 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,67 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč Celkem 69,00 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 4,57 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,53 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,04 tis. Kč Celkem 4,57 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava, IČ 45234370, o částku 3.031,‑‑ Kč b) Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, se sídlem Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava, IČ 13644327, o částku 1.525,-- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  30/2362     3. 12. 2013
16. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 1.609,97 tis. Kč z 250.578,79 tis. Kč na 252.188,76 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
17. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem“ ve výši 20.000.000 Kč
  30/2362     3. 12. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 43,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 43,20 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
19. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, IČ 63731983, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě-Zábřehu“ o částku 43.200,-- Kč
  30/2362     3. 12. 2013
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkových organizacím o 3.900,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.900,00 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 10,00 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 0,66 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 0,66 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 101,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5172 - Programové vybavení o 8,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 93,00 tis. Kč
  30/2362     3. 12. 2013
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 305,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 305,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2363     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) schválit přípravu projektu „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2014“ v rámci technické pomoci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013 b) schválit předložení projektu „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2014“ na Společný technický sekretariát v Olomouci c) rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2014“ v celkové výši 442.125 Kč v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013
  30/2363     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2364     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  30/2364     3. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2365     3. 12. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, Opava, IČ 47813750, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 392.904,-- Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  30/2365     3. 12. 2013
2. rozhodla

předat organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, Krnov, IČ 00844641, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 240.378,25 Kč, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  30/2365     3. 12. 2013
3. rozhodla

předat organizaci Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, Hlučín, IČ 73214566, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 47.999,85 Kč, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1482 ze dne 26. 4. 2007 (č. usnesení)
  30/2366     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ 00297488, o stanovisko k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  30/2366     3. 12. 2013
2. souhlasí

se zasláním odpovědi na žádost specifikovanou v bodě 1) tohoto usnesení ve znění konceptu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2367     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, nemovitosti, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 1537/12, pozemek parc. č. 1537/12 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1537/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1537/25 ostatní plocha, komunikace panelová na pozemku parc. č. 1537/25, komunikace živičná na pozemku parc. č. 1537/21 a 1537/23, oplocení beton. desky na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, vodovod na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, kanalizace na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, elektrické vedení podzemní na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, příjezdová cesta SO 4 na pozemku parc. č. 1537/21 a 1537/25, IZS rozvody na pozemku parc. č. 1537/7, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, a to ode dne 20. 12. 2013 b) předat k hospodaření organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, nemovitosti, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 1537/12, pozemek parc. č. 1537/12 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1537/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1537/25 ostatní plocha, komunikace panelová na pozemku parc. č. 1537/25, komunikace živičná na pozemku parc. č. 1537/21 a 1537/23, oplocení beton. desky na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, vodovod na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, kanalizace na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, elektrické vedení podzemní na pozemku parc. č. 1537/25 a 1537/23, příjezdová cesta SO 4 na pozemku parc. č. 1537/21 a 1537/25, IZS rozvody na pozemku parc. č. 1537/7, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, a to ke dni 20. 12. 2013
  30/2367     3. 12. 2013
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 24 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  30/2367     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2003 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  30/2368     3. 12. 2013
1. rozhodla

změnit přílohu č. 1 „Seznam staveb a mandátních smluv u projektů realizovaných v období 2013 – 2015“ k materiálu č. 10/4, na jehož základě bylo přijato usnesení rady kraje č. 26/2003 ze dne 15. 10. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2020 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  30/2369     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47675977, o prodej částí pozemků specifikovaných v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení
  30/2369     3. 12. 2013
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 6805/1 ostatní plocha díl „b“ o výměře 83 m², část pozemku parc. č. 6805/13 ostatní plocha díl „a“ o výměře 92 m², část pozemku parc. č. 6805/14 ostatní plocha díl „c“ o výměře 8 m², vše sloučeno do pozemku parc. č. 6805/18 ostatní plocha o výměře 183 m², vše dle geometrického plánu č. 694-13068/2013 ze dne 17. 7. 2013, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  30/2369     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem z vlastnictví města Studénka, náměstí Republiky 762, Studénka, IČ 00298441, do vlastnictví kraje nemovitost, a to: pozemek parc. č. 2314/3 ostatní plocha, v k. ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí bude hradit kraj b) předat nemovitost specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  30/2369     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1132/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 602-51/2013 ze dne 15. 4. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1132/4, ostatní plocha, o výměře 109 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k. ú. Kujavy, obec Kujavy, do vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.060 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost specifikovanou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  30/2369     3. 12. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 26/2019 ze dne 15. 10. 2013 č. 28/2158 ze dne 5. 11. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  30/2370     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, Lidická 5, Klimkovice, IČ 62330420, a to: budovu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 1373/5, pozemek parc. č. 1373/5, zastavěná plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. 1373/1, zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 2520-069/2013 ze dne 10. 7. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1373/6, ostatní plocha, o výměře 295 m² se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice do vlastnictví města Klimkovice, se sídlem Lidická 1, Klimkovice, IČ 00298051, za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, Lidická 5, Klimkovice, IČ 62330420, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  30/2370     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 bod 1) tak, že v písm. a) text: „do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o. Hornopolní 3314/38 Ostrava, IČ 27768961“ nahradí textem: „do vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567“
  30/2370     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: část pozemku parc. č. 2371/4, zahrada, oddělenou dle geometrického plánu č. 4923-131/2013 ze dne 21. 10. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2371/18, zahrada, o výměře 11 m², včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, do vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.600 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout předanou nemovitost specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  30/2370     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) vyjmout z hospodaření organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 32, Český Těšín, IČ 00577235, nemovitosti, a to: budovu č. p. 103, jiná stavba, na pozemku parc. č. 183, pozemek parc. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, a to ode dne 1. 1. 2014 b) předat k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847 nemovitosti, a to: budovu č. p. 103, jiná stavba, na pozemku parc. č. 183, pozemek parc. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, a to ke dni 1. 1. 2014
  30/2370     3. 12. 2013
5. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 32, Český Těšín, IČ 00577235, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu
  30/2370     3. 12. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitosti z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, a to: pozemek parc. č. 3594/36, ostatní plocha, pozemek parc. č. 2641/87, ostatní plocha, část pozemku parc. č. 2641/27, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3532-105/2010 ze dne 29. 12. 2010 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/94, ostatní plocha, o výměře 50 m², část pozemku parc. č. 2641/82, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3532-105/2010 ze dne 29. 12. 2010 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/95, ostatní plocha, o výměře 343 m², včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
  30/2370     3. 12. 2013
7. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k pozemku parc. č. 3594/36, ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, spočívající v právu uložení a provozování vodovodu DN 200, kanalizace DN 500, DN 700/1050, veřejného osvětlení kdekoli v předmětném pozemku, umístění a provozování cyklostezky kdekoli na předmětném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem provádění údržby, oprav a rekonstrukce vodovodu DN 200, kanalizace DN 500, DN 700/1050, veřejného osvětlení a cyklostezky, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč včetně DPH; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí; za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne nabýt darem nemovitosti dle bodu 6) návrhu usnesení a kraj se stane vlastníkem předmětného pozemku b) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 2641/94, ostatní plocha, který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 2641/27, ostatní plocha, a k části pozemku parc. č. 2641/95, ostatní plocha, který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 2641/82, ostatní plocha, oba dle geometrického plánu č. 3532-105/2010 ze dne 29. 12. 2010, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, spočívající v právu uložení a provozování vodovodního řadu DN 100 v předmětných pozemcích a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem provádění údržby, oprav a rekonstrukce vodovodního řadu DN 100, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč včetně DPH; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí; za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne nabýt darem nemovitosti dle bodu 6) návrhu usnesení a kraj se stane vlastníkem předmětných pozemků c) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 7 písm. b) tohoto usnesení
  30/2370     3. 12. 2013
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 6) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 26/2018 ze dne 15. 10. 2013 č. 27/2089 ze dne 22. 10. 2013 (č. usnesení)
  30/2371     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, a to: část pozemku parc. č. 5439/1 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 4192-379/2013 ze dne 28. 6. 2013 a označená jako díl „a“, o výměře 296 m², nově sloučená do pozemku parc. č. 5437/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald, do vlastnictví města Petřvald, gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 b) vyjmout z hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, nemovitost specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí
  30/2371     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to: části pozemku parc. č. 1597 zahrada díl „c“ a „d“ o výměře 2 m² oddělené geometrickým plánem č. 2107-127/2012 ze dne 15. 8. 2012 a nově sloučené do pozemku parc. č. 1594 zast. plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Rýmařov, do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.000,- Kč a poplatku spojeného s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, nemovitosti specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí
  30/2371     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit nemovitost z vlastnictví **********, a to: část pozemku parc. č. 1594 zastavěná plocha a nádvoří díl „g“ o výměře 1 m² oddělená geometrickým plánem č. 2107-127/2012 ze dne 15. 8. 2012 a nově sloučená do pozemku parc. č. 1597 zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, vše v k. ú. a obci Rýmařov, do vlastnictví kraje za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 500,- Kč a poplatku spojeného s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, nemovitost specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  30/2371     3. 12. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2372     3. 12. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 510 tis. Kč
  30/2372     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 510 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 90 tis. Kč Celkem o 600 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč
  30/2372     3. 12. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín, IČ 62330403, ve výši 600 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Facility management v praxi“ s časovou použitelnosti do 31. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2373     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyplaceném pojistném plnění ve výši 133.973,-- Kč u pojistné události způsobené přepětím v elektrické síti ze dne 6. 12. 2011 na movitém majetku kraje pronajatém společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu
  30/2373     3. 12. 2013
2. bere na vědomí

žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČ 25886207, o úhradu nákladů vynaložených na opravu movitého majetku v důsledku pojistné události - přepětí v elektrické síti ze dne 6. 12. 2011 ve výši 175.081,-- Kč bez DPH, tj. 199.592,-- Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu
  30/2373     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 133,98 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 133,98 tis. Kč
  30/2373     3. 12. 2013
4. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 133.973,-- Kč s účelovým určením na akci „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“ realizovanou pro společnost Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČ 25886207, v souvislosti s úhradou nákladů vynaložených na opravu movitého majetku v důsledku pojistné události - přepětí v elektrické síti ze dne 6. 12. 2011

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1837 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  30/2374     3. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 821,877 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 156,912 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 202,709 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.181,498 tis. Kč
  30/2374     3. 12. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 1.181.498,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce stravovacího provozu“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1440 bod 2) ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  30/2375     3. 12. 2013
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno k části budovy č. p. 137, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 312 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 140/21, Krnov, IČ 00846279, ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Ostrava, IČ 45193410 (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívající v právu zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení a v právu vstupu do dotčené budovy za účelem zřízení, provozování, údržby, rekonstrukcí a odstranění rozvodného tepelného zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního zákresu, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  30/2375     3. 12. 2013
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Opava, Holasická, p. č. 2744, MS kraj, rozš. kNN“ na pozemku parc. č. 2744 ostatní plocha v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, dle předloženého materiálu
  30/2375     3. 12. 2013
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 2744 ostatní plocha v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčin-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu umístit a provozovat na předmětném pozemku zemní kabelové vedení NN 0,4 kV a jistící skříň v plastovém pilíři v rámci stavby „Opava, Holasická, p. č. 2744, MS kraj, rozš. kNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  30/2375     3. 12. 2013
4. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 18/1440 bod 2) ze dne 20. 6. 2013 text: „k části pozemku parc. č. 2920/23 ostatní plocha,“ na text: „k částem pozemků parc. č. 2920/23 ostatní plocha a parc. č. 2922/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1133 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1748 ze dne 22. 11. 2007 (č. usnesení)
  30/2376     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 950/3 trvalý travní porost v k. ú. Harty, obec Petřvald, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, z vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha 6 - Hradčany, IČ 60162694, za kupní cenu 27.097 Kč
  30/2376     3. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout dar nemovitostí do vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 2450 ostatní plocha díl „a“ o výměře 345 m² část pozemku parc. č. 2451 zastavěná plocha a nádvoří díl „b“ o výměře 351 m² část pozemku parc. č. 2452 zastavěná plocha a nádvoří díl „c“ o výměře 304 m² část pozemku parc. č. 2453 zastavěná plocha a nádvoří díl „d“ o výměře 266 m² všechny sloučeny do pozemku parc. č. 2451/3 ostatní plocha o nové výměře 1.266 m², dle geometrického plánu č. 3582-18/2010 ze dne 17. 10. 2011 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451
  30/2376     3. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout dar nemovitostí do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 60 ostatní plocha, pozemek parc. č. 61 orná půda, pozemek parc. č. 62 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, z vlastnictví Města Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ 00296228
  30/2376     3. 12. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2014 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  30/2377     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vývoji úspor za období od 1. 1. 2013 do 30. 10. 2013 a očekávané nadúspory do konce roku 2013 v rámci projektu „Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“
  30/2377     3. 12. 2013
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele odvod do rozpočtu kraje na rok 2013 s účelovým určením na akci „Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 2.451 tis. Kč
  30/2377     3. 12. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele odvod do rozpočtu kraje na rok 2013 s účelovým určením na akci „Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 1.383 tis. Kč
  30/2377     3. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 1.068 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 216 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.167 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.315 tis. Kč
  30/2377     3. 12. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizovaných akcí „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“, ve výši 216 tis. Kč a „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství“, ve výši 2.167 tis. Kč
  30/2377     3. 12. 2013
6. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 o částku 1.315 tis. Kč účelově určené na akci „Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 175/6320 ze dne 7. 5. 2008 č. 65/3934 ze dne 20. 10. 2010 (č. usnesení)
  30/2378     3. 12. 2013
1. rozhodla

zřídit úplatné věcné břemeno k částem nemovitostí ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 1340/8 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1340/9 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1340/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1429 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1469/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1470/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve prospěch statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, spočívajícího v právu umístění (zřízení), provozu, údržby a oprav stavby veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem umístění (zřízení), provozu, údržby a oprav stavby veřejného osvětlení, vše v rámci stavby „Průmyslová zóna Mošnov – vnitřní sítě SO 05.9.2 Veřejné osvětlení“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 627-24/2012 ze dne 23. 4. 2012, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladovým řízením
  30/2378     3. 12. 2013
2. rozhodla

zřídit úplatné věcné břemeno k částem nemovitostí ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 813/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 813/12 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1340/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1340/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1340/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1340/8 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1340/9 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1340/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, IČ 60193336, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě, vše v rámci stavby „C-08179/3-2-001 Letiště Mošnov, MK, OK“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 520-848/2009 ze dne 27. 11. 2009 a č. 509-698/2009 ze dne 22. 10. 2009, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni budou uvedené geometrické plány s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění s tím, že oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  30/2378     3. 12. 2013
3. rozhodla

zřídit úplatné věcné břemeno k pozemku parc. č. 1121/6 trvalý travní porost v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování zemního kabelového vedení VN na předmětném pozemku v rámci stavby „Letecké cargo Ostrava Mošnov – kabely VN“ a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami nebo odstraněním zemního kabelového vedení VN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1614-6/2013 ze dne 21. 1. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem, nejméně však za cenu 2.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene
  30/2378     3. 12. 2013
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum – Výstavba TWR LKTM – dopravní napojení“ na pozemcích ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 813/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 813/11 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/8 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/9 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/23 ostatní plocha, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro stavebníka Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, Jeneč, IČ 49710371, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2379     3. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít souhlasné prohlášení, že Moravskoslezský kraj je vlastníkem stavby kamenné opěrné zdi umístěné na vlastnické hranici mezi: pozemkem parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Základní umělecké školy J. A. Komenského, Studénka, příspěvkové organizace, Butovická 376, Studénka, IČ 62330349 a pozemky parc. č. 94 ostatní plocha a parc. č. 135/1 ostatní plocha, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, vše v k. ú. a obci Fulnek, s městem Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861
  30/2379     3. 12. 2013
2. souhlasí

a) s provedením stavebních úprav, vyplývajících z projektové dokumentace, zpracované Ing. Antonínem Balšínkem, ČKA 03049, v 09/13 pod číslem 0813, stavby „Sanace kamenné zdi pod ZUŠ - Fulnek“ na pozemku parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Fulnek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Základní umělecké školy J. A. Komenského, Studénka, příspěvkové organizace, Butovická 376, Studénka, IČ 62330349 b) s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Sanace kamenné zdi pod ZUŠ - Fulnek“ v rozsahu dle projektové dokumentace stavby, zpracované Ing. Antonínem Balšínkem, ČKA 03049, v 09/13 pod číslem 0813, s městem Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, týkající se nemovitostí, uvedených v bodu 1) tohoto usnesení to vše za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne kladně ve věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
  30/2379     3. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 27/2081 ze dne 22. 10. 2013 (č. usnesení)
  30/2380     3. 12. 2013
1. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k částem pozemků, a to: pozemku parc. č. 568/4 orná půda, pozemku parc. č. 568/15 ostatní plocha, pozemku parc. č. 568/25 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Nošovice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, IČ 25702556, spočívající v právu zřízení, umístění a provozování vodovodní přípojky a v právu vstupovat a vjíždět na povinné nemovitosti v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky v rámci stavby „NOS výstavba provozního centra“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na vypracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění, a to za podmínky, že Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vydá se zřízením tohoto věcného břemene souhlas a současně k pozemku parc. č. 568/25 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nošovice bude dán souhlas společnosti CTP Property XIX, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec, IČ 28139496, se zřízením věcného břemene. Oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení
  30/2380     3. 12. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k částem pozemků, a to: pozemku parc. č. 449/26 orná půda, pozemku parc. č. 1337/1 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Nošovice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, IČ 25702556, spočívající v právu zřízení, umístění a provozování přípojky splaškové kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět na povinné nemovitosti v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky splaškové kanalizace v rámci stavby „NOS výstavba provozního centra“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na vypracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění, a to za podmínky, že Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vydá k pozemku parc. č. 1337/1 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nošovice, se zřízením tohoto věcného břemene souhlas. Oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7544 ze dne 24. 7. 2012 (č. usnesení)
  30/2381     3. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění promotýmu v rámci prezentačních aktivit projektu „Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji“ č. 01153/2012/RRC dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2382     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost Spolku Přátelé Vrbenska, IČ 26612186 o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt Lesní slavnost Lapků z Drakova 2014
  30/2382     3. 12. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“ ve výši 100.000 Kč
  30/2382     3. 12. 2013
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“, o částku 100.000 Kč
  30/2382     3. 12. 2013
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč Spolku Přátelé Vrbenska, IČ 26612186, na projekt Lesní slavnost Lapků z Drakova 2014, s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2014
  30/2382     3. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2383     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČ 25399471, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 95.000 Kč na projekt 10. výročí otevření Slezskoostravského hradu
  30/2383     3. 12. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“ ve výši 95.000 Kč
  30/2383     3. 12. 2013
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“, o částku 95.000 Kč
  30/2383     3. 12. 2013
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 95.000 Kč společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČ 25399471, na projekt 10. výročí otevření Slezskoostravského hradu, s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2014
  30/2383     3. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 95 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 95 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2384     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost Železničního muzea moravskoslezského, o.p.s., IČ 29452228, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na podporu rozšíření výstavní expozice železničního muzea
  30/2384     3. 12. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“ ve výši 100.000 Kč
  30/2384     3. 12. 2013
3. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“, o částku 100.000 Kč
  30/2384     3. 12. 2013
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč Železničnímu muzeu moravskoslezskému, o.p.s., IČ 29452228, na podporu rozšíření výstavní expozice železničního muzea s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
  30/2384     3. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2385     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace obci Hrčava, IČ 00296732, ve výši 30.000 Kč na projekt „Hrčavské ostatky 2014“
  30/2385     3. 12. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“ ve výši 30.000 Kč
  30/2385     3. 12. 2013
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“, o částku 30.000 Kč
  30/2385     3. 12. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč obci Hrčava, IČ 00296732, na projekt „Hrčavské ostatky 2014“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014
  30/2385     3. 12. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 63/3805 ze dne 22. 9. 2010 č. 29/2235 ze dne 19. 11. 2013 (č. usnesení)
  30/2386     3. 12. 2013
1. rozhodla

o uzavření smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu Jesenická magistrála, se subjekty: a) SKI Karlov s.r.o., IČ 18953026 b) Ski Annaberg s.r.o., IČ 26839725 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2387     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  30/2387     3. 12. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2388     3. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené o 142,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 137 tis. Kč pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 5,3 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1965 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  30/2389     3. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6114 - Volby do Parlamentu ČR pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6114 - Volby do Parlamentu ČR pol. 5161 - Služby pošt o 2 tis. Kč
  30/2389     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5161 - Služby pošt o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 100 tis. Kč
  30/2389     3. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 150 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2390     3. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočet Sociálního fondu na rok 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  30/2390     3. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5179 - Ostatní nákupy j. n. o 15,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,0 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2391     3. 12. 2013
1. schvaluje

Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2014, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  30/2392     3. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zániku pohledávek kraje za společností Kofoedova škola, občanské sdružení, IČ 26636751, dle předloženého materiálu

  frame-scrollup