Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  30/2564                         23. 1. 2018
  1. schvaluje

  program 30. schůze rady kraje konané dne 23. 1. 2018


   Rada kraje

   30/2565                         23. 1. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 29. schůze rady kraje, konané dne 9. 1. 2018

   30/2565                         23. 1. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 30. schůze rady kraje, konané dne 23. 1. 2018:

   -      Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -      Jarmilu Uvírovou


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

    č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

    30/2566                         23. 1. 2018
    1. rozhodla

    na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

    AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

    Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

    IČ: 47673168,

    jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    za cenu nejvýše přípustnou 266.170 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


     Rada kraje

     30/2567                         23. 1. 2018
     1. rozhodla

     zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

     30/2567                         23. 1. 2018
     2. prohlašuje

     že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     30/2567                         23. 1. 2018
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP“, a to:

      

     členové:

     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     30/2567                         23. 1. 2018
     4. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP“, a to:

      

     členové:

     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

     PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

     Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

     Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

     náhradníci:

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

     Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

     Ing. Milan Rostek, odbor evropských projektů

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje


      Rada kraje

      30/2568                         23. 1. 2018
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka schodolezů v rámci projektů IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

      30/2568                         23. 1. 2018
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka schodolezů v rámci projektů IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      30/2568                         23. 1. 2018
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka schodolezů v rámci projektů IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to:

       

      členové:

      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      30/2568                         23. 1. 2018
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka schodolezů v rámci projektů IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to:

       

      členové:

      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

      PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

      Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

      Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      náhradníci:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

      Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

      Mgr. Jana Švecová, odbor evropských projektů

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 20/1781 ze dne 12.9.2017

       30/2569                         23. 1. 2018
       1. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zálohování dat krajské korporace“ účastníka:

       AutoCont CZ a.s.

       Hornopolní 3322/347, 702 00 Ostrava

       IČO: 47676795

       za cenu nejvýše přípustnou 27.997.900,- Kč bez DPH


        Rada kraje

        30/2570                         23. 1. 2018
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

        30/2570                         23. 1. 2018
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        30/2570                         23. 1. 2018
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, a to:

        členové:

        Mgr. Stanislav Folwarzcny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        30/2570                         23. 1. 2018
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, a to:

        členové:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

        Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 21/1869 ze dne 26. 9. 2017

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 4/323 ze dne 15. 6. 2017

         30/2571                         23. 1. 2018
         1. rozhodla

         na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ účastníka:

         Sdružení „SUEZ / AVE Vratimov-kaly

         SUEZ využití zdrojů a.s.

         Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2

         IČO: 25638955

         a

         AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

         Pražská 1321/38a, 102 00, Praha 10

         IČO: 49356089

         za nejvýše přípustné jednotkové ceny podle přílohy č. 2 návrhu smlouvy o dílo uvedené v nabídce účastníka, v Kč bez DPH


          Rada kraje

          30/2572                         23. 1. 2018
          1. rozhodla

          zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

          30/2572                         23. 1. 2018
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          30/2572                         23. 1. 2018
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, a to:

           

          členové:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           

          náhradníci:

          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          30/2572                         23. 1. 2018
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, a to:

           

          členové:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

          PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

          Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          náhradníci:

          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

          Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

          Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


           Rada kraje

           30/2573                         23. 1. 2018
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

           30/2573                         23. 1. 2018
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           30/2573                         23. 1. 2018
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““, a to:

            

           členové:

           Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            

           náhradníci:

           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           30/2573                         23. 1. 2018
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““, a to:

            

           členové:

           Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

           Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

           Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

           náhradníci:

           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

           Ing. Jitka Koščáková, odbor kultury a památkové péče

           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

           Ing. Břetislav Hlaváč, odbor investiční a majetkový

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje


            Rada kraje

            30/2574                         23. 1. 2018
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění evaluace projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"“

            30/2574                         23. 1. 2018
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            3. EVS Consulting s.r.o.

            Se sídlem: Český Těšín - Mosty, Rybářská 129, PSČ 735 62

            IČO: 29384125

            za cenu nejvýše přípustnou 219.000 Kč bez DPH (subjekt není plátce DPH)


             Rada kraje

             30/2575                         23. 1. 2018
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost ve školách a školských zařízeních II“

             30/2575                         23. 1. 2018
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, pro jednotlivé části veřejné zakázky:

             se subjektem pod pořadovým číslem 3:

             B&P INTERIÉRY s.r.o.

             se sídlem: Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava

             IČO: 25392077

             pro 1. část veřejné zakázky – Karviná, za cenu nejvýše přípustnou 287.292,67 Kč bez DPH

             pro 2. část veřejné zakázky – Havířov, za cenu nejvýše přípustnou 673.752 Kč bez DPH

             pro 3. část veřejné zakázky – Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 723.783 Kč bez DPH

             a

             se subjektem pod pořadovým číslem 2:

              

             SPO spol. s r.o.

             se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka

             IČO: 41035321

             pro 4. část veřejné zakázky – Frenštát pod Radhoštěm, za cenu nejvýše přípustnou 324.147 Kč bez DPH


              Rada kraje

              30/2576                         23. 1. 2018
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění systémové podpory SW produktů ARCGIS pro rok 2018“

              30/2576                         23. 1. 2018
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

              se sídlem: sídlem: Praha 1 – Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00

              IČ: 14889749

              za cenu nejvýše přípustnou 616.500 Kč bez DPH


               Rada kraje

               30/2577                         23. 1. 2018
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení studie stavby "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice"“

               30/2577                         23. 1. 2018
               2. rozhodla

               vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               8. DaF - PROJEKT s.r.o.

               se sídlem: Hornopolní 131/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

               IČO: 25905813

               za cenu nejvýše přípustnou 199.000 Kč bez DPH


                Rada kraje

                30/2578                         23. 1. 2018
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Oprava a údržba stavby „Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky““

                30/2578                         23. 1. 2018
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                3. MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

                se sídlem: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

                IČO: 03718816

                za cenu nejvýše přípustnou 324.675,50 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 30/2579                         23. 1. 2018
                 1. bere na vědomí

                 přehled o usneseních vlády České republiky č. 813 – 856 ze dne 29. 11. 2017, č. 857 – 874 ze dne 6. 12. 2017, č. 875 – 879 ze dne 13. 12. 2017, č. 880 – 881 ze dne 18. 12. 2017 a č. 882 – 898 ze dne 22. 12. 2017 dle předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                  30/2580                         23. 1. 2018
                  1. bere na vědomí

                  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  30/2580                         23. 1. 2018
                  2. rozhodla

                  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., IČO 60783273, na výdaje související s pořádáním „Konference Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství 2018“ v maximální výši 50 tis. Kč, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

                  30/2580                         23. 1. 2018
                  3. rozhodla

                  uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., IČO 60783273, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                   30/2581                         23. 1. 2018
                   1. schvaluje

                   ediční plán na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    30/2582                         23. 1. 2018
                    1. souhlasí

                    s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                    30/2582                         23. 1. 2018
                    2. stanoví

                    a.    u usnesení č. 180/6422 bod 2. ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na leden 2019

                    b.    u usnesení č. 32/1522 bod 4. ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2019

                    c.    u usnesení č. 38/1942 bod 2. ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2019

                    d.    u usnesení č. 50/2582 bod 6. ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2019

                    e.    u usnesení č. 56/3131 bod 2. ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2019

                    f.     u usnesení č. 76/4594 bod 19. ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2019

                    g.    u usnesení č. 77/4686 bod 2. ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2019

                    h.    u usnesení č. 98/6283 bod 2. ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2019

                    i.     u usnesení č. 118/7750 bod 16. ze dne 21. 8. 2012 termín další kontroly plnění na leden 2019

                    j.     u usnesení č. 8/596 bod 3. ze dne 28. 2. 2017 termín další kontroly plnění na únor 2018

                    30/2582                         23. 1. 2018
                    3. vyřazuje

                    usnesení č. 26/2395 bod 15. ze dne 5. 12. 2017 z další kontroly plnění usnesení rady kraje


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                     30/2583                         23. 1. 2018
                     1. rozhodla

                     zvýšit neinvestiční finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

                     30/2583                         23. 1. 2018
                     2. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     kapitálové výdaje

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                     pol. 6901 -

                     Rezervy kapitálových výdajů

                     o

                     500 tis. Kč

                     a

                     snižují

                     běžné výdaje            

                     na § 2141 -

                     Vnitřní obchod

                     pol. 5139 -

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                     107 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     607 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 2141 -

                     Vnitřní obchod

                     pol. 5164 -

                     Nájemné

                     o

                     20 tis. Kč

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     587 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     607 tis. Kč


                      Rada kraje

                      30/2584                         23. 1. 2018
                      1. rozhodla

                      předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, k hospodaření movitý majetek – archeologický nález – depot římských mincí z Klokočova v hodnotě 1 Kč


                       Rada kraje

                       30/2585                         23. 1. 2018
                       1. bere na vědomí

                       vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace kraje Mgr. Hany Garncarzové, ředitelky Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace, IČO 00095354, ke dni 31. 1. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       30/2585                         23. 1. 2018
                       2. vyjadřuje

                       poděkování Mgr. Haně Garncarzové, ředitelce organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, za příkladné řízení dané organizace a řádné plnění pracovních povinností

                       30/2585                         23. 1. 2018
                       3. rozhodla

                       poskytnout odměnu Mgr. Haně Garncarzové, ředitelce organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                       30/2585                         23. 1. 2018
                       4. jmenuje

                       s účinností od 1. 2. 2018 včetně Ing. Jitku Koščákovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, dle důvodové zprávy tohoto materiálu

                       30/2585                         23. 1. 2018
                       5. stanoví

                       s účinností od 1. 2. 2018 plat Ing. Jitce Koščákové, ředitelce organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, dle návrhu v důvodové zprávě tohoto materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                        30/2586                         23. 1. 2018
                        1. bere na vědomí

                        informaci o zajišťování nízkorychlostního vážení nákladních vozidel v silniční dopravě na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                        30/2586                         23. 1. 2018
                        2. souhlasí

                        s návrhem zajištění nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2018, dle předloženého materiálu

                        30/2586                         23. 1. 2018
                        3. pověřuje

                        státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, prováděním nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2018, dle předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 86/6909 ze dne 17. 12. 2015

                         č. 21/1884 ze dne 26. 9. 2017

                         30/2587                         23. 1. 2018
                         1. bere na vědomí

                         návrh Dodatku č. 2 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle předloženého materiálu

                         30/2587                         23. 1. 2018
                         2. rozhodla

                         uzavřít Dodatek č. 2 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          30/2588                         23. 1. 2018
                          1. schvaluje

                          podklad pro zadání výběrového řízení na zpracovatele Generelu letiště 2017-2030, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           30/2589                         23. 1. 2018
                           1. rozhodla

                           o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            30/2590                         23. 1. 2018
                            1. rozhodla

                            zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                            30/2590                         23. 1. 2018
                            2. rozhodla

                            a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                            b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                            30/2590                         23. 1. 2018
                            3. souhlasí

                            se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

                            30/2590                         23. 1. 2018
                            4. souhlasí

                            s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                            30/2590                         23. 1. 2018
                            5. rozhodla

                            odstoupit od smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 27/2429 ze dne 12. 12. 2017

                            č. 19/1606 ze dne 29. 8. 2017

                            č. 29/2530 ze dne 9. 1. 2018

                            č. 25/2164 ze dne 21. 11. 2017

                            č. 26/2330 ze dne 5. 12. 2017

                            č. 27/2427 ze dne 12. 12.2017

                            č. 25/2165 ze dne 21. 11. 2017

                            č. 26/2329 ze dne 5. 12. 2017

                            č. 26/2328 ze dne 5. 12. 2017

                            č. 27/2428 ze dne 12. 12.2017

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                            30/2591                         23. 1. 2018
                            1. bere na vědomí

                            informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou s úpravou

                            30/2591                         23. 1. 2018
                            2. rozhodla

                            doplnit přílohu Obchodní podmínky u otevřených zadávacích řízení s názvy „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                             30/2592                         23. 1. 2018
                             1. bere na vědomí

                             návrh financování závazku veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                             30/2592                         23. 1. 2018
                             2. rozhodla

                             navýšit akci „Dopravní obslužnost - linková doprava“ o 50.672 tis. Kč

                             30/2592                         23. 1. 2018
                             3. rozhodla

                             navýšit akci „Dopravní obslužnost - drážní doprava“ o 7.333 tis. Kč

                             30/2592                         23. 1. 2018
                             4. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             58.005 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 2292 -

                             Dopravní obslužnost

                             pol. 5193 -

                             Výdaje na dopravní územní obslužnost

                             o

                             58.005 tis. Kč

                             30/2592                         23. 1. 2018
                             5. rozhodla

                             poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

                             30/2592                         23. 1. 2018
                             6. rozhodla

                             uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

                             Linková doprava

                             a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, dle přílohy č. 4

                             b)   TQM – holding s.r.o., IČO 49606395, dle přílohy č. 5

                             c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 6

                             d)   ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 7

                             e)    ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 8

                             f)     Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., IČO 48392219, dle přílohy č. 9

                             g)   Dopravní podnik Ostrava a. s., IČO 61974757, dle přílohy č. 10

                             h)   Ján Kypús – BUS s.r.o., IČO 26804573, dle přílohy č. 11

                             i)     Městský dopravní podnik Opava, a.s., IČO 64610250, dle přílohy č. 12

                             j)     ČSAD Vsetín a.s., IČO 45192120, dle přílohy č. 13

                             Drážní doprava

                             k)    České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 14

                             l)     GW Train Regio a.s., IČO 28664116, dle přílohy č. 15

                             m)  Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, dle přílohy č. 16


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 28/2510 ze dne 14. 12. 2017

                             30/2593                         23. 1. 2018
                             1. stanoví

                             s účinností od 1. 2. 2018

                             plat řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, panu Ing. Rostislavu Rožnovskému, podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 18/1547 ze dne 8. 8. 2017

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

                              30/2594                         23. 1. 2018
                              1. bere na vědomí

                              informaci o financování projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, číslo EDS 114D244006001 dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               1. bere na vědomí

                               žádost města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892, o darování části pozemku parc. č. 3860/1 ostatní plocha a částí pozemku parc. č. 3861 ostatní plocha, vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               2. rozhodla

                               o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 3860/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/5 ostatní plocha, o výměře 62 m2 a

                               částí pozemku parc. č. 3861 ostatní plocha, oddělených dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 12. 5. 2017 a nově označených jako pozemky parc. č. 3861/2 ostatní plocha, o výměře 145 m2 a parc. č. 3861/3 ostatní plocha, o výměře 106 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               3. bere na vědomí

                               žádost **********, o prodej pozemků parc. č. 1430/10 ostatní plocha, parc. č. 1430/11 ostatní plocha, parc. č. 1430/12 ostatní plocha a parc. č. 1560/9 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Dolní Moravice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               4. rozhodla

                               a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                               pozemek parc. č. 1430/10 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1430/11 ostatní plocha,

                               pozemek parc. č. 1430/12 ostatní plocha a 

                               pozemek parc. č. 1560/9 ostatní plocha,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                               vše v k. ú. a obci Dolní Moravice

                               b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               5. bere na vědomí

                               žádost paní **********, o prodej části pozemku parc. č. 837 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 276-37/2017 ze dne 1. 8. 2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 837/2 ostatní plocha, o výměře 37 m2, v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               6. rozhodla

                               a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 837 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 276-37/2017 ze dne 1. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 837/2 ostatní plocha, o výměře 37 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy

                               b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 6. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               7. bere na vědomí

                               žádost paní **********, o prodej části pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha, o výměře 52 m2, v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               8. rozhodla

                               a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha, o výměře 52 m2,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora

                               b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 8. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               9. bere na vědomí

                               žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, o prodej části pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                               30/2595                         23. 1. 2018
                               10. rozhodla

                                

                               a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                               část pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu,

                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                               vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

                               b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                30/2596                         23. 1. 2018
                                1. rozhodla

                                vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 743.088 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy“

                                30/2596                         23. 1. 2018
                                2. rozhodla

                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 138.967 Kč

                                30/2596                         23. 1. 2018
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                nedaňové příjmy

                                na § 6320 -

                                Pojištění funkčně nespecifikované

                                pol. 2322 -

                                Přijaté pojistné náhrady

                                o

                                604.121 Kč

                                a

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3639 -

                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                pol. 5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                138.967 Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 2251 -

                                Letiště

                                pol. 5171 -

                                Opravy a udržování

                                o

                                743.088 Kč


                                 Rada kraje

                                 30/2597                         23. 1. 2018
                                 1. doporučuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 rozhodnout

                                 a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                 pozemek parc. č. 2774/4 ostatní plocha,

                                 v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov,

                                 pozemek parc. č. 1529/96 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 1529/97 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 1529/98 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 1529/99 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 1529/100 ostatní plocha,

                                 pozemek parc. č. 1533/18 ostatní plocha a 

                                 pozemek parc. č. 1596/22 ostatní plocha,

                                 všechny v k. ú. a obci Životice u Nového Jičína,

                                 pozemek parc. č. 100/7 ostatní plocha,

                                 v k. ú. Hrabětice nad Odrou, obec Jeseník nad Odrou a

                                 pozemek parc. č. 5967/15 ostatní plocha a

                                 pozemek parc. č. 5967/16 ostatní plocha,

                                 všechny v k. ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice,

                                 všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                 za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                 b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                 30/2597                         23. 1. 2018
                                 2. ukládá

                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                 předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                 Zodp: Ing. Jaroslav Kania

                                 Termín: 14. 3. 2018


                                  Rada kraje

                                  30/2598                         23. 1. 2018
                                  1. souhlasí

                                  s umístěním a realizací stavby „Ostrava-Zábřeh 1449 ČEZ a.s., NNk“ na části pozemku parc. č. 642/7  ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                  30/2598                         23. 1. 2018
                                  2. rozhodla

                                  a.    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 642/7  ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN na části služebného pozemku, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícímu věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                  b.    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                  30/2598                         23. 1. 2018
                                  3. souhlasí

                                  s umístěním a realizací stavby „REKO MS Frenštát p. R. – ul. Křižíkova“ na pozemcích parc. č. st. 1498/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 1500 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle předloženého materiálu

                                  30/2598                         23. 1. 2018
                                  4. rozhodla

                                  a.    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. st. 1498/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 1500 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat na částech služebných pozemků plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Frenštát p. R. – ul. Křižíkova“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                  b.    uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

                                  30/2598                         23. 1. 2018
                                  5. rozhodla

                                  zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 813/5 ostatní plocha, parc. č. 813/123 ostatní plocha, parc. č. 822/9 ostatní plocha, parc. č. 822/10 ostatní plocha, parc. č. 822/113 ostatní plocha, parc. č. 822/114 ostatní plocha, parc. č. 822/120 ostatní plocha, parc. č. 822/130 ostatní plocha, parc. č. 822/133 ostatní plocha, parc. č. 822/138 ostatní plocha, parc. č. 822/139 ostatní plocha, parc. č. 822/140 ostatní plocha a parc. č 822/151 ostatní plocha, vše v k. ú. a obec Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, IČO 04084063, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní komunikační vedení, provozovat jej, udržovat, opravovat a odstraňovat, a dále vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1179-545/2017 ze dne 9. 3. 2017 a geometrického plánu č. 1197-656/2017 ze dne 26. 7. 2017, v rámci staveb „16010-028634 0591/14 ŘLP Mošnov_MK“ a „11010-054121 00591/14 ŘLP Mošnov 2x_OK“, na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 59.370 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí


                                   Rada kraje

                                   30/2599                         23. 1. 2018
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870, o darování schodolezu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   30/2599                         23. 1. 2018
                                   2. rozhodla

                                   a.    darovat šikmou mobilní schodišťovou plošinu evidovanou pod inv. č. HIM011 ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČO 47813172, do vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870

                                   b.    vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČO 47813172, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

                                    č. 25/2214 ze dne 21.11.2017

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 4/226 ze dne 15.6.2017

                                    č. 6/556 ze dne 14.12.2017

                                    30/2600                         23. 1. 2018
                                    1. schvaluje

                                    vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2018 u akce „Zateplení objektů vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace“ ve výši 111,32 tis. Kč

                                    30/2600                         23. 1. 2018
                                    2. schvaluje

                                    vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2018 u akce „Energetické úspory ve SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ ve výši 72,60 tis. Kč

                                    30/2600                         23. 1. 2018
                                    3. schvaluje

                                    vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2018 u akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová“ ve výši 44,77 tis. Kč

                                    30/2600                         23. 1. 2018
                                    4. schvaluje

                                    vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2018 u akce „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“ ve výši 45,98 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     30/2601                         23. 1. 2018
                                     1. rozhodla

                                     předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 139.384,16 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      1. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      674,06 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2299 -

                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                      pol. 5011 -

                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      100,00 tis. Kč

                                      pol. 5031 -

                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                      o

                                      25,00 tis. Kč

                                      pol. 5032 -

                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                      o

                                      9,00 tis. Kč

                                      pol. 5038 -

                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                      o

                                      0,42 tis. Kč

                                      pol. 5139 -

                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                      o

                                      20,00 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      190,00 tis. Kč

                                      pol. 5173 -

                                      Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                      o

                                      189,64 tis. Kč

                                      pol. 5175 -

                                      Pohoštění

                                      o

                                      60,00 tis. Kč

                                      pol. 5321 -

                                      Neinvestiční transfery obcím

                                      o

                                      80,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      674,06 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      433,08 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2219 -

                                      Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                                      pol. 6125 -

                                      Výpočetní technika

                                      o

                                      433,08 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      453,41 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      453,41 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      4. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      21 935,42 tis. Kč

                                      Pol. 8117 -

                                      Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

                                      o

                                      156,11 tis. Kč

                                      pol. 8123 -

                                      Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                      o

                                      15 938,78 tis. Kč

                                      Celkem

                                      38 030,31 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      38 030,31 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      5. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      260,15 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      66,55 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      193,60 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      6. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      4 321,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      6,70 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      4 314,30 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      7. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      7 469,10 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      325,00 tis. Kč

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      3 250,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      3 575,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      3 894,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      8. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      239,85 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      239,85 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      9. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      433,45 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      433,45 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      10. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      5 649,76 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      200,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      5 449,76 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      11. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      409,25 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      5,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      404,25 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      12. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      409,25 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      5,00 tis. Kč

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      50,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      55,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      354,25 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      13. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      453,41 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      2,00 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      20,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      22,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      431,41 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      14. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      453,41 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      20,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      433,41 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      15. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      5 471,38 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      5 471,38 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      16. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      233,80 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      233,80 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      17. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                              361,25 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol.  6111 -

                                      Programové vybavení

                                      o

                                              361,25 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      18. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       

                                      o

                                              340,71 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      340,71 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      19. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      8 376,04 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      34,50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol.  6111 -

                                      Programové vybavení

                                      o

                                       8 341,54 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      20. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      277,80 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol.  6125 -

                                      Výpočetní technika

                                      o

                                      277,80 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      21. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      18,11 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      18,11 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      22. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      18,11 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      18,11 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      23. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      160,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      160,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      24. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      423,08 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3319 -

                                      Ostatní záležitosti kultury

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      28,68 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3319 -

                                      Ostatní záležitosti kultury

                                      pol.  6111 -

                                      Programové vybavení

                                      o

                                      394,40 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      25. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      197,32 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3315 -

                                      Činnost muzeí a galerií

                                      pol.  5011 -

                                      Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      100,00 tis. Kč

                                      pol.  5031 -

                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                      o

                                      25,00 tis. Kč

                                      pol.  5032 -

                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                      o

                                      9,00 tis. Kč

                                      pol.  5038 -

                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                      o

                                      0,42 tis. Kč

                                      pol.  5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      62,90 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      197,32 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      26. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2 500,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      2 500,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      27. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      963,70 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3315 -

                                      Činnost muzeí a galerií

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      963,70 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      28. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      390,56 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol.  5011 -

                                      Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      150,00 tis. Kč

                                      pol.  5031 -

                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                      o

                                      37,50 tis. Kč

                                      pol.  5032 -

                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                      o

                                      13,50 tis. Kč

                                      pol.  5038 -

                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                      o

                                      0,63 tis. Kč

                                      pol.  5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      188,93 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      390,56 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      29. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      231,48 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol.  5011 -

                                      Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      172,27 tis. Kč

                                      pol.  5031 -

                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                      o

                                      43,00 tis. Kč

                                      pol.  5032 -

                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                      o

                                      15,48 tis. Kč

                                      pol.  5038 -

                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                      o

                                      0,73 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      231,48 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      30. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      402,68 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol.  5011 -

                                      Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      180,00 tis. Kč

                                      pol.  5031 -

                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                      o

                                      45,00 tis. Kč

                                      pol.  5032 -

                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                      o

                                      16,20 tis. Kč

                                      pol.  5038 -

                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                      o

                                      0,76 tis. Kč

                                      pol.  5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      160,72 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      402,68 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      31. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      481,14 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3315 -

                                      Činnost muzeí a galerií

                                      pol. 5011 -

                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      150,00 tis. Kč

                                      pol. 5031 -

                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                      o

                                      37,50 tis. Kč

                                      pol. 5032 -

                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                      o

                                      13,50 tis. Kč

                                      pol. 5038 -

                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                      o

                                      0,63 tis. Kč

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      140,36 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      341,99 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3315 -

                                      Činnost muzeí a galerií

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                       139,15 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      32. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 980,47 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3315 -

                                      Činnost muzeí a galerií

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      1 980,47 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      33. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      390,26 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol.  5011 -

                                      Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      50,00 tis. Kč

                                      pol.  5031 -

                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                      o

                                      12,50 tis. Kč

                                      pol.  5032 -

                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                      o

                                      4,50 tis. Kč

                                      pol.  5038 -

                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                      o

                                      0,21 tis. Kč

                                      pol.  5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      323,05 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      390,26 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      34. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      157,50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      157,50 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      35. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      413,52 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 4399 -

                                      Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      413,52 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      36. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      107,83 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4377 -

                                      Sociálně terapeutické dílny

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      107,83 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      37. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      125,80 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      107,70 tis. Kč

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      18,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      38. schvaluje

                                       

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      663,25 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                       

                                      na § 4354 -

                                      Chráněné bydlení

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                       100,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 4354 -

                                      Chráněné bydlení

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      563,25 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      39. schvaluje

                                       

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      798,53 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                       

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                       200,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      598,53 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      40. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      250,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4350 -

                                      Domovy pro seniory

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      250,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      41. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      825,24 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      660,24 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      165,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      42. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 398,49 tis. Kč

                                      pol. 8123 -

                                      Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                      o

                                      2 892,18 tis. Kč

                                      Celkem

                                      4 290,67 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      999,30 tis. Kč

                                      pol. 6125 -

                                      Výpočetní technika

                                      o

                                      3 291,37 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      4 290,67 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      43. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      607,67 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      39,67 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 6125 -

                                      Výpočetní technika

                                      o

                                      568,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      44. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 221,61 tis. Kč

                                      pol. 8123 -

                                      Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                      o

                                      6 506,22 tis. Kč

                                      Celkem

                                      7 727,83 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      500,00 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      727,83 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      1 227,83 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      3 000,00 tis. Kč

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      2 500,00 tis. Kč

                                      pol. 6125 -

                                      Výpočetní technika

                                      o

                                      1 000,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      6 500,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      45. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 306,10 tis. Kč

                                      pol. 8123 -

                                      Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                      o

                                      1 500,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      2 806,10 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      600,00 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      206,10 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      806,10 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      750,00 tis. Kč

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      750,00 tis. Kč

                                      pol. 6125 -

                                      Výpočetní technika

                                      o

                                      500,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      2 000,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      46. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      407,67 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      39,57 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      53,02 tis. Kč

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      315,08 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      368,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      47. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      107,67 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      47,85 tis. Kč

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      59,82 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      107,67 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      48. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2 552,10 tis. Kč

                                      pol. 8123 -

                                      Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                      o

                                      2 400,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      4 952,10 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      100,00 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      40,00 tis. Kč

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      400,00 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      160,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      700,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      40,00 tis. Kč

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      810,42 tis. Kč

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      160,00 tis. Kč

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      3 241,68 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      4 252,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      49. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      107,67 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      39,57 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      68,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      50. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      107,67 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      39,57 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      68,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      51. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      4 099,39 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 5909  -

                                      Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                      o

                                      4 099,39 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      52. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      3 516,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      111,44 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      3 404,56 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      53. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      107,13 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3125 -

                                      Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      107,13 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      54. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      943,05 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      943,05 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      55. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 000,81 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      260,30 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      740,51 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      56. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      154,04 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      154,04 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      57. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      530,79 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      530,79 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      58. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      307,68 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      307,68 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      59. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      350,50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      24,20 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      326,30 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      60. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      144,28 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      144,28 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      61. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 245,60 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      186,34 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      1 059,26 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      62. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      771,88 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3133 -

                                      Dětské domovy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      350,00 tis. Kč

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      421,88 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      771,88 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      63. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      409,17 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      409,17 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      64. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      428,80 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      350,00 tis. Kč

                                      pol. 6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      78,80 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      428,80 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      65. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      309,38 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3231 -

                                      Základní umělecké školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      309,38 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      66. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      543,80 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      100,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      443,80 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      67. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      378,94 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      18,15 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      360,79 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      68. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      436,07 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      436,07 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      69. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      93,68 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3112 -

                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      93,68 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      70. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      313,66 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3114 -

                                      Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      156,83 tis. Kč

                                      na § 3133 -

                                      Dětské domovy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      156,83 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      313,66 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      71. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      401,33 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      401,33 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      72. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      93,69 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3112 -

                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      93,69 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      73. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1,79 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      1,79 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      74. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      194,11 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol.  6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      194,11 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      75. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      157,78 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      157,78 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      76. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      400,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                      pol.  6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      400,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      77. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 620,86 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      1 620,86 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      78. schvaluje

                                       

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      185,83 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                       

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                       18,15 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      133,80 tis. Kč

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      33,88 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      79. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2 164,40 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      2 164,40 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      80. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      193,90 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                      pol.  6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      193,90 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      81. schvaluje

                                       

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      123,34 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                       

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                       18,15 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3533 -

                                      Zdravotnická záchranná služba

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      93,09 tis. Kč

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      12,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      82. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      118,53 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      118,53 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      83. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      70,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3741 -

                                      Ochrana druhů a stanovišť

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      70,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      84. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      160,14 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3741 -

                                      Ochrana druhů a stanovišť

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      160,14 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      85. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      280,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3741 -

                                      Ochrana druhů a stanovišť

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      280,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      86. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      32,74 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3741 -

                                      Ochrana druhů a stanovišť

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      32,74 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      87. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      50,87 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3741 -

                                      Ochrana druhů a stanovišť

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      50,87 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      88. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.968,31 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2143 -

                                      Cestovní ruch

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      130,08 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 2143 -

                                      Cestovní ruch

                                      pol. 6111 -

                                      Programové vybavení

                                      o

                                      84,00 tis. Kč

                                      pol. 6123 -

                                      Dopravní prostředky

                                      o

                                      1.754,23 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      1.838,23 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      89. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      500,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2115 -

                                      Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                      pol. 6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      500,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      90. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      6.675,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      6.675,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      91. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.251,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6130 -

                                      Pozemky

                                      o

                                      1.251,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      92. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      6.099,32 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5909 -

                                      Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                      o

                                      6.099,32 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      93. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      75,36 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3315 -

                                      Činnost muzeí a galerií

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      75,36 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      94. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      4 170,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3315 -

                                      Činnost muzeí a galerií

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      4 170,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      95. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 636,43 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3322 -

                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      1 636,43 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      96. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2.952,10 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      347,50 tis. Kč

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      378,60 tis. Kč

                                      pol. 6123 -

                                      Dopravní prostředky

                                      o

                                      2.226,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      2.952,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      97. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      488,60 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 6113 -

                                      Zastupitelstva krajů

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      488,60 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      98. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      272,96 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      272,96 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      99. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      6 280,44 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      6 280,44 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      100. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 045,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      1 045,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      101. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      21 659,06 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      21 659,06 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      102. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      23.590,21 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      3.457,81 tis. Kč

                                      pol. 5172 -

                                      Programové vybavení

                                      o

                                      889,86 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      4.347,67 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      678,46 tis. Kč

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      17.366,54 tis. Kč

                                      pol. 6125 -

                                      Výpočetní technika

                                      o

                                      1.197,54 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      19.242,54 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      103. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      238,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      238,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      104. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      4 500,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      4 500,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      105. schvaluje

                                       

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      6 652,03 tis. Kč

                                       

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                       

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                       300,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                       

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                       

                                       

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      4 775,73 tis. Kč

                                       

                                       

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      1 576,30 tis. Kč

                                       

                                       

                                      Celkem

                                      o

                                      6 352,03 tis. Kč

                                       

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      106. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      181,50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      181,50 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      107. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      0,93 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      0,93 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      108. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      707,78 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      707,78 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      109. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      3 000,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4354 -

                                      Chráněné bydlení

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      3 000,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      110. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      850,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      850,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      111. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      700,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 4312 -

                                      Odborné sociální poradenství

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      700,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      112. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                       262,49 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3133 -

                                      Dětské domovy

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      262,49 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      113. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2 387,36 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      1 030,57 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      1 356,79 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      114. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 000,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      1 000,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      115. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      193,60 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3231 -

                                      Základní umělecké školy

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      193,60 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      116. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      201,40 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      201,40 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      117. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      10 250,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3125 -

                                      Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      10 250,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      118. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      5 338,23 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      5 338,23 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      119. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      5 997,09 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      5 997,09 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      120. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      315,30 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      315,30 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      121. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1 286,24 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      1 286,24 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      122. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      20 298,47 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      20 298,47 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      123. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2.934,50  tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      2.934,50 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      124. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      562,70  tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      562,70  tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      125. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2 000,00  tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      2 000,00  tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      126. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2.866,90  tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      2.866,90 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      127. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      3 070,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      3 070,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      128. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      4 400,00  tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      4 400,00  tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      129. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      450,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      450,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      130. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2.452,09 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      2.452,09 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      131. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      4 500,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      4 500,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      132. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2.085,05 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      2.085,05 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      133. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      17.227,58 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      17.227,58 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      134. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2 000,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      2 000,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      135. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      100,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      100,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      136. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      603,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      603,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      137. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      15.426,19 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      15.426,19 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      138. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      968,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      968,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      139. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      998,10 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      998,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      140. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.266,26 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2143 -

                                      Cestovní ruch

                                      pol. 5221 -

                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                      o

                                      486,34 tis. Kč

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      779,92 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      1.266,26 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      141. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2.832,78 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2143 -

                                      Cestovní ruch

                                      pol. 5139 -

                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                      o

                                      935,02 tis. Kč

                                      pol. 5164 -

                                      Nájemné

                                      o

                                      124,59 tis. Kč

                                      pol. 5168 -

                                      Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                      o

                                      48,39 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      1.606,20 tis. Kč

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      118,58 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      2.832,78 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      142. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.890,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2299 -

                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                      pol. 6313 -

                                      Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                      o

                                      1.890,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      143. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      24.986,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2219 -

                                      Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      24.500,00 tis. Kč

                                      na § 2299 -

                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      486,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      24.986,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      144. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.288,00 tis. Kč

                                      a

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2292 -

                                      Dopravní obslužnost

                                      pol. 5166 -

                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                      o

                                      1 174,00 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      114,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      1.288,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      145. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2.119,50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2299 -

                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                      pol. 5041-

                                      Odměny za užití duševního vlastnictví

                                      o

                                      781,70 tis. Kč

                                      pol. 5162 -

                                      Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                      o

                                      13,80 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      1.324,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      2.119,50 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      146. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      40,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2299 -

                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                      pol. 5213 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                      o

                                      40,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      147. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      447,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 6320 -

                                      Pojištění funkčně nespecifikované

                                      pol. 5163 -

                                      Služby peněžních ústavů

                                      o

                                      447,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      148. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      70,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      40,00 tis. Kč

                                      pol. 5154 -

                                      Elektrická energie

                                      o

                                      30,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      70,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      149. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      11,21 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      11,21 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      150. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      4.843,63 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 5512 -

                                      Požární ochrana - dobrovolná část

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      4.843,63 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      151. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      997,89 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 5512 -

                                      Požární ochrana – dobrovolná část

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      997,89 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      152. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.493,36 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 5512 -

                                      Požární ochrana – dobrovolná část

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      1.493,36 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      153. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      896,60 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 5511 -

                                      Požární ochrana - profesionální část

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      896,60 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      154. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      585,94 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 5311 -

                                      Bezpečnost a veřejný pořádek

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      92,57 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 5311 -

                                      Bezpečnost a veřejný pořádek

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      493,37 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      155. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      14,18 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 5311 -

                                      Bezpečnost a veřejný pořádek

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      14,18 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      156. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      41,63 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3341 -

                                      Rozhlas a televize

                                      pol. 5041 -

                                      Odměny za užití duševního vlastnictví

                                      o

                                      41,63 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      157. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      169,40 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3349 -

                                      Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      169,40 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      158. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      331,24 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5166 -

                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                      o

                                      331,24 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      159. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      6 496,12 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5166 -

                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                      o

                                      3,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 6129 -

                                      Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

                                      o

                                      159,89 tis. Kč

                                      pol. 6130 -

                                      Pozemky

                                      o

                                      6 333,23 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      6 493,12 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      160. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.308,55 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 5329 -

                                      Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                      o

                                      250,05 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      1.058,50 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      161. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.935,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      1.935,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      162. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2.699,20 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      120,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      2.219,40 tis. Kč

                                      pol. 6349 -

                                      Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                      o

                                      359,80 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      2.579,20 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      163. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      2.221,40 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      180,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 6313 -

                                      Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                      o

                                      75,00 tis. Kč

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      1.966,40 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      2.041,40 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      164. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      22 649,50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      22 408,50 tis. Kč

                                      pol. 6349 -

                                      Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                      o

                                      241,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      22 649,50 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      165. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      535,95 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 5213 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                      o

                                      535,95 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      166. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.641,60 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 5213 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                      o

                                      1.462,50 tis. Kč

                                      pol. 5321 -

                                      Neinvestiční transfery obcím

                                      o

                                      179,10 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      1.641,60 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      167. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      11.233,35 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5166 -

                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                      o

                                      104,35 tis. Kč

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      1.815,00 tis. Kč

                                      pol. 5213 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                      o

                                      250,00 tis. Kč

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      140,00 tis. Kč

                                      pol. 5321 -

                                      Neinvestiční transfery obcím

                                      o

                                      2.200,00 tis. Kč

                                      pol. 5494 -

                                      Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                      o

                                      100,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      4.609,35 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 6322 -

                                      Investiční transfery spolkům

                                      o

                                      3.060,00 tis. Kč

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      3.564,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      6.624,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      168. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      666,03 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3419 -

                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                      pol. 5134 -

                                      Prádlo, oděv a obuv

                                      o

                                      666,03 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      169. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      121,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3299 -

                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                      pol. 5179 -

                                      Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                      o

                                      121,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      170. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      594,95 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3599 -

                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      594,95 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      171. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      56,73 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3599 -

                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                      pol.  5321 -

                                      Neinvestiční transfery obcím

                                      o

                                      56,73 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      172. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      3 360,75 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3599 -

                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                      pol.  5021 -

                                      Ostatní osobní výdaje

                                      o

                                      1 920,85 tis. Kč

                                      pol.  3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol.  5166 -

                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                      o

                                      1 439,90 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      173. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      750,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3599 -

                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      750,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      174. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      526,13 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      526,13 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      175. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      13.885,30 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 2399 -

                                      Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      13.885,30 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      176. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      11.943,10 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 2399 -

                                      Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                                      pol. 5909 -

                                      Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                      o

                                      11.943,10 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      177. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      150,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3729 -

                                      Ostatní nakládání s odpady

                                      pol. 5213 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                      o

                                      150,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      178. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      1.979,60 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3900 -

                                      Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                      pol. 5321 -

                                      Neinvestiční transfery obcím

                                      o

                                      1.979,60 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      179. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      3 150,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      3 150,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      180. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      6 000,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      6 000,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      181. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      850,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      850,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      182. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                       

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      919,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                       

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                       

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      919,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      183. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      871,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      871,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      184. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      377,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      377,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      185. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      250,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      250,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      186. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšuje

                                      financování

                                      pol. 8115 -

                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                      o

                                      500,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3522 -

                                      Ostatní nemocnice

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      500,00 tis. Kč

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      187. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                      30/2602                         23. 1. 2018
                                      188. schvaluje

                                      závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 24/2115 ze dne 7. 11. 2017

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      30/2603                         23. 1. 2018
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 02052/2017/IM ze dne 21. 6. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se hotovitelem, kterým je společnost Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 45192464, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                      30/2603                         23. 1. 2018
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                       

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol.  6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      810,55 tis. Kč

                                       

                                      a

                                       

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 4357 -

                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      810,55 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

                                       30/2604                         23. 1. 2018
                                       1. schvaluje

                                       závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, ve výši 3.700.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce učeben pro obor hotelnictví" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                       30/2604                         23. 1. 2018
                                       2. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, o částku 400.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Sanace svahu a oprava chodníku - aktualizace PD" s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                                       30/2604                         23. 1. 2018
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol.  6901 -

                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                       o

                                       4.100 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 3122 -

                                       Střední odborné školy

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       3.700 tis. Kč

                                       na § 3133 -

                                       Dětské domovy

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       400 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       4.100 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                        30/2605                         23. 1. 2018
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost České republiky – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        30/2605                         23. 1. 2018
                                        2. rozhodla

                                        poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč České republice - Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, na podporu pořádání 18. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        30/2605                         23. 1. 2018
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5229 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                        o

                                        50 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5319 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                        o

                                        50 tis. Kč

                                        30/2605                         23. 1. 2018
                                        4. bere na vědomí

                                        žádost organizace Naděje pro každého z.s., IČO 22735674, o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        30/2605                         23. 1. 2018
                                        5. rozhodla

                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Naděje pro každého z.s., IČO 22735674, ve výši 40 tis. Kč, úhradu uznatelných nákladů organizace konference „Diabetologický a podiatrický den 2018“, konané dne 14. 4. 2018 v Ostravě – Petřkovicích, s časovou použitelností od 2. 1. 2018 do 31. 5. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu

                                        30/2605                         23. 1. 2018
                                        6. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5229 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                        o

                                        40 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5222 -

                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                        o

                                        40 tis. Kč

                                        30/2605                         23. 1. 2018
                                        7. rozhodla

                                        snížit akci rozpočtu 2018 „Elektronizace zdravotnických procesů“ o 102,3 tis. Kč a navýšit akci „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví zdravotnictví“ o 102,3 tis. Kč

                                        30/2605                         23. 1. 2018
                                        8. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        102,30 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5168 -

                                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                        o

                                        102,30 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 27/2467 ze dne 12. 12. 2017

                                         30/2606                         23. 1. 2018
                                         1. zřizuje

                                         Koordinační skupinu Moravskoslezského kraje pro podporu reformy psychiatrie

                                         30/2606                         23. 1. 2018
                                         2. jmenuje

                                         členy pracovní skupiny dle bodu 1. tohoto usnesení ve složení:

                                         a)    zástupce odboru zdravotnictví krajského úřadu – Ing. Pavel Rydrych

                                         b)   zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu – Mgr. Daniel Rychlik

                                         c)    regionální odborný garant – MUDr. Petr Šilhán, PhD. (Fakultní nemocnice Ostrava)

                                         d)   zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky - Ing. Lenka Holková

                                         e)    zástupce poskytovatelů zdravotní péče – Ing. Zdeněk Jiříček (Psychiatrická nemocnice v Opavě)

                                         f)     zástupce poskytovatelů zdravotní péče - MUDr. Viliam Kušnir (Psychiatrická nemocnice v Opavě)

                                         g)   zástupce poskytovatelů sociální služeb, metodik pro CDZ – PhDr. Ivana Strossová (Fokus Opava)

                                         h)   zástupce poskytovatelů sociálních služeb – Mgr. et Ing. Romana Bélová (Slezská diakonie)

                                         i)     zástupce zdravotní pojišťovny – MUDr. Jiří Havrlant (Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)

                                         j)     zástupce zdravotní pojišťovny – Ing. Michal Vojáček, MBA (Všeobecná zdravotní pojišťovna)

                                         k)    zástupci z řad uživatelů služeb – Tomáš Brudný, Lucie Skořupová, Kateřina Vavříková

                                         l)     zástupce z řad pečujících osob


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                          30/2607                         23. 1. 2018
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o poskytnutí příspěvku na projekt „Vzdálený monitoring pacientů v Odborném léčebném ústavu Metylovice-Moravskoslezském sanatoriu s využitím telemedicíny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          30/2607                         23. 1. 2018
                                          2. rozhodla

                                          snížit akci rozpočtu 2018 „Elektronizace zdravotnických procesů“ o 1.322,73 tis. Kč a navýšit akci „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace kraje“ v odvětví zdravotnictví o 1.322,73 tis. Kč

                                          30/2607                         23. 1. 2018
                                          3. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 1.322.725 Kč, účelově určený na projekt Vzdálený monitoring pacientů v Odborném léčebném ústavu Metylovice-Moravskoslezském sanatoriu s využitím telemedicíny v rámci akce „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                          30/2607                         23. 1. 2018
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3522 -

                                          Ostatní nemocnice

                                          pol. 5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          1.322,73 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3523 -

                                          Odborné léčebné ústavy

                                          pol. 5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          1.322,73 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 27/2475 ze dne 12. 12. 2017

                                           30/2608                         23. 1. 2018
                                           1. jmenuje

                                           s účinností od 1. 3. 2018 včetně

                                           MUDr. Mgr. Zdeňka Matuška, na vedoucí pracovní místo ředitele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 0053242, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 19/1707 ze dne 29.8.2017

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 5/469 ze dne 14.9.2017

                                            30/2609                         23. 1. 2018
                                            1. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 75.672. 000 Kč na financování projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006005 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000148, ze dne 14. 12. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 17/1466 ze dne 18.7.2017

                                             30/2610                         23. 1. 2018
                                             1. bere na vědomí

                                             změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03D000064 ze dne 22. 5. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/16_040/0002226 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 3. 11. 2017, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 2/63 ze dne 22.12.2016

                                              30/2611                         23. 1. 2018
                                              1. bere na vědomí

                                              informaci o stavu projektu „Na bicykli k susedom“ předloženého do programu Interreg V‑A Slovenská republika – Česká republika dle předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 6/388 ze dne 24. 1. 2017

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                               30/2612                         23. 1. 2018
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít Smlouvu o marketingové spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Ryanair DAC, se sídlem na adrese Dublin Airport, County Dublin, Irsko, irskou společností č. 104547 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                30/2613                         23. 1. 2018
                                                1. bere na vědomí

                                                dopis Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska

                                                30/2613                         23. 1. 2018
                                                2. schvaluje

                                                podmínky dotačního programu „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                30/2613                         23. 1. 2018
                                                3. rozhodla

                                                vyhlásit dotační program „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                 č. 16/1673 ze dne 25. 9. 2015

                                                 30/2614                         23. 1. 2018
                                                 1. rozhodla

                                                 uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Radio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava - Plesná, IČO 25817183, za účelem mediální propagace Expozice historických motocyklů v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                  30/2615                         23. 1. 2018
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost příjemce Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  30/2615                         23. 1. 2018
                                                  2. rozhodla

                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „4. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci – ICEI 2018 – technické zázemí“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  30/2615                         23. 1. 2018
                                                  3. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6113 -

                                                  Zastupitelstva krajů

                                                  pol. 5901 -

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  50,0 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3639 -

                                                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                  pol. 5332 -

                                                  Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                  o

                                                  50,0 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 3/78 ze dne 27. 11. 2012

                                                   30/2616                         23. 1. 2018
                                                   1. rozhodla

                                                   uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a městem Klimkovice, IČO 00298051, jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou 2 ks stojanů na propagační materiály, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 7/453 ze dne 7. 2. 2017

                                                    30/2617                         23. 1. 2018
                                                    1. rozhodla

                                                    poskytnout věcné dary České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973“, v roce 2018 v maximální celkové výši 40.000 Kč, dle předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                     30/2618                         23. 1. 2018
                                                     1. rozhodla

                                                     navýšit akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 1.400 tis. Kč

                                                     30/2618                         23. 1. 2018
                                                     2. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     kapitálové výdaje

                                                     na § 6409 -

                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                     pol. 6901 -

                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                     o

                                                     1.400 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     1.400 tis. Kč

                                                     30/2618                         23. 1. 2018
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     zvyšují

                                                     přijaté neinvestiční transfery

                                                     pol. 4116 -

                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                     o

                                                     2,50 tis. Kč

                                                     pol. 4118 -

                                                     Neinvestiční převody z Národního fondu

                                                     o

                                                     42,57 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     45,07 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3639 -

                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                     pol. 5011 -

                                                     Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                     o

                                                     33,50 tis. Kč

                                                     pol. 5031 -

                                                     Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                     o

                                                     8,38 tis. Kč

                                                     pol. 5032 -

                                                     Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                     o

                                                     3,04 tis. Kč

                                                     pol. 5038 -

                                                     Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                     o

                                                     0,15 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     45,07 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                      30/2619                         23. 1. 2018
                                                      1. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      19.260,08 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 4351 -

                                                      Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                      pol.  5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      3.755,51 tis. Kč

                                                      na § 4377 -

                                                      Sociálně terapeutické dílny

                                                      pol.  5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      13.042,47 tis. Kč

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5011 -

                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                      o

                                                      350,00 tis. Kč

                                                      pol.  5021 -

                                                      Ostatní osobní výdaje

                                                      o

                                                      150,00 tis. Kč

                                                      pol.  5031 -

                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                      o

                                                      125,00 tis. Kč

                                                      pol.  5032 -

                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                      o

                                                       45,00 tis. Kč

                                                      pol.  5038 -

                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                      o

                                                      2,10 tis. Kč

                                                      pol.  5139 -

                                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                      o

                                                      150,00 tis. Kč

                                                      pol.  5175 -

                                                      Pohoštění

                                                      o

                                                      100,00 tis. Kč

                                                      pol.  5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.540,00 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      19.260,08 tis. Kč

                                                      30/2619                         23. 1. 2018
                                                      2. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                      30/2619                         23. 1. 2018
                                                      3. rozhodla

                                                      zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 1.285,77 tis. Kč z 332.399,07 tis. Kč na 333.684,84 tis. Kč

                                                      30/2619                         23. 1. 2018
                                                      4. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      103.100,10 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 4344 -

                                                      Sociální rehabilitace

                                                       

                                                      pol.  5221 -

                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                      o

                                                      4.721,00 tis. Kč

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      6.222,00 tis. Kč

                                                      pol.  5223 -

                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                      o

                                                      1.412,00 tis. Kč

                                                      pol.  5229 -

                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                      o

                                                      3.696,00 tis. Kč

                                                      na § 4351 -

                                                      Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      394,00 tis. Kč

                                                      pol.  5223 -

                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                      o

                                                      441,00 tis. Kč

                                                      pol.  5229 -

                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                      o

                                                      2.353,00 tis. Kč

                                                      pol.  5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      680,00 tis. Kč

                                                      na § 4371 -

                                                      Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      391,00 tis. Kč

                                                      pol.  5223 -

                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                      o

                                                      4.409,00 tis. Kč

                                                      pol.  5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      400,00 tis. Kč

                                                      na § 4373 -

                                                      Domy na půl cesty

                                                      pol.  5221 -

                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                      o

                                                      2.730,00 tis. Kč

                                                      pol.  5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      932,00 tis. Kč

                                                      na § 4374 -

                                                      Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      21.333,00 tis. Kč

                                                      pol.  5223 -

                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                      o

                                                      20.274,00 tis. Kč

                                                      pol.  5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      7.060,00 tis. Kč

                                                      na § 4376 -

                                                      Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      710,00 tis. Kč

                                                      pol.  5229 -

                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                      o

                                                      1.612,00 tis. Kč

                                                      na § 4377 -

                                                      Sociálně terapeutické dílny

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      1.260,00 tis. Kč

                                                      pol.  5223 -

                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                      o

                                                      6.745,00 tis. Kč

                                                      pol.  5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      7.591,00 tis. Kč

                                                      na § 4378 -

                                                      Terénní programy

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      1.690,00 tis. Kč

                                                      pol.  5223 -

                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                      o

                                                      1.921,00 tis. Kč

                                                      pol.  5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      3.451,00 tis. Kč

                                                      na § 4379 -

                                                      Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                      pol.  5021 -

                                                      Ostatní osobní výdaje

                                                      o

                                                      500,00 tis. Kč

                                                      pol.  5031 -

                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                      o

                                                      125,00 tis. Kč

                                                      pol.  5032 -

                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                      o

                                                      45,00 tis. Kč

                                                      pol.  5038 -

                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                      o

                                                      2,10 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      103.100,10 tis. Kč

                                                      30/2619                         23. 1. 2018
                                                      5. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                       

                                                      zvyšují

                                                      přijaté sankční platby a vratky transferů

                                                      na § 6402 -

                                                      Finanční vypořádání minulých let

                                                       

                                                      Pol. 2223 -

                                                      Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                      o

                                                      712,63 tis. Kč

                                                      pol.  2229 -

                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                      o

                                                      147,41 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      860,04 tis. Kč

                                                      a

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      248,09 tis. Kč

                                                       

                                                      a

                                                       

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3141 -

                                                      Školní stravování

                                                      pol.  5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      1.108,13 tis. Kč

                                                      30/2619                         23. 1. 2018
                                                      6. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                       

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4319 -

                                                      Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                      pol.  5167 -

                                                      Služby školení a vzdělávání

                                                      o

                                                      30,00 tis. Kč

                                                       

                                                      a

                                                       

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 4319 -

                                                      Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                       

                                                      pol.  5175 -

                                                      Pohoštění

                                                      o

                                                      30,00 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 20/1830 ze dne 12. 9. 2017

                                                      30/2620                         23. 1. 2018
                                                      1. souhlasí

                                                      se změnou vlastnické struktury Fondu rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, včetně změny Manažera Fondu rozvoje měst dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      30/2620                         23. 1. 2018
                                                      2. souhlasí

                                                      s přijetím aktualizované záruky do výše poskytnuté podmíněné půjčky ve formě prohlášení o převzetí ručení Budoucího manažera Fondu rozvoje měst (CONTERA Advisory Services s.r.o., IČO 01682105), na základě kterého bude povinen uspokojit pohledávky Moravskoslezského kraje vůči Fondu rozvoje měst CONTERA Development Fund MS s.r.o. vyplývající z Operační smlouvy, resp. Smlouvy o postoupení práv a povinností z operační smlouvy a ostatních převáděných ujednání, jestliže je Fond rozvoje měst CONTERA Development Fund MS s.r.o. sám řádně neuspokojí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      30/2620                         23. 1. 2018
                                                      3. vyzývá

                                                      Fond rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. (IČO 24747874) k doložení příslušné smlouvy o převodu obchodního podílu CONTERA Management s.r.o. na Budoucího manažera FRM (CONTERA Advisory Services s.r.o., IČO 01682105) a k doložení příslušných dohod či smluv o nahrazení společnosti CONTERA Management s.r.o. Budoucím manažerem FRM (CONTERA Advisory Services s.r.o.) ve Smlouvě o poradenské činnosti a Smlouvě o spolupráci

                                                      30/2620                         23. 1. 2018
                                                      4. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout vzdát se veškerých práv z ručení z Operační smlouvy ze strany Moravskoslezského kraje vůči stávajícímu Manažeru Fondu rozvoje měst (CONTERA Management s.r.o., IČO 28573510) za podmínky, že Fond rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, předloží veškeré dokumenty dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                      30/2620                         23. 1. 2018
                                                      5. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit doporučení dle bodu 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí za podmínky, že Fond rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, předloží veškeré dokumenty dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                      Zodp.: Jan Krkoška

                                                      Termín: 14. 6. 2018


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                       30/2621                         23. 1. 2018
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt LEDOVÉ SOCHY - PUSTEVNY

                                                       30/2621                         23. 1. 2018
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč subjektu PUSTEVNY, s.r.o. IČO 27775658, název projektu LEDOVÉ SOCHY - PUSTEVNY, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                        30/2622                         23. 1. 2018
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost subjektu AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 125.000 Kč na projekt Marketingová kampaň lázní na zahraničních trzích

                                                        30/2622                         23. 1. 2018
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 125.000 Kč subjektu AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, na projekt Marketingová kampaň lázní na zahraničních trzích, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                         30/2623                         23. 1. 2018
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 125.000 Kč na projekt Marketingová kampaň lázní MSK na zahraničních trzích

                                                         30/2623                         23. 1. 2018
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 125.000 Kč subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, na projekt Marketingová kampaň lázní MSK na zahraničních trzích, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                          30/2624                         23. 1. 2018
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 180.000 Kč na projekt Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody

                                                          30/2624                         23. 1. 2018
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 180.000 Kč subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, na projekt Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                          30/2624                         23. 1. 2018
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          180 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje            

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol.  5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          180 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                           30/2625                         23. 1. 2018
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost subjektu Jeseníky – Severní hřeben z.s., IČO 27043941, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt Úprava LBT v Moravskoslezském kraji oblast Pradědu Jeseníky

                                                           30/2625                         23. 1. 2018
                                                           2. rozhodla

                                                           poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu Jeseníky – Severní hřeben z.s., IČO 27043941, na projekt Úprava LBT v Moravskoslezském kraji oblast Pradědu Jeseníky, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                           30/2625                         23. 1. 2018
                                                           3. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 2143 -

                                                           Cestovní ruch

                                                           pol. 5213 -

                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                           o

                                                           200 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje            

                                                           na § 2143 -

                                                           Cestovní ruch

                                                           pol.  5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           200 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                            30/2626                         23. 1. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 780.000 Kč na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2018

                                                            30/2626                         23. 1. 2018
                                                            2. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 780.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2018, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                            30/2626                         23. 1. 2018
                                                            3. rozhodla

                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 350 tis. Kč

                                                            30/2626                         23. 1. 2018
                                                            4. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 6409 -

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol. 5901 -

                                                            Nespecifikované rezervy

                                                            o

                                                            350 tis. Kč

                                                            a

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje            

                                                            na § 2143 -

                                                            Cestovní ruch

                                                            pol. 5213 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                            o

                                                            430 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje            

                                                            na § 2143 -

                                                            Cestovní ruch

                                                            pol. 5221 -

                                                            Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                            o

                                                            780 tis. Kč

                                                            30/2626                         23. 1. 2018
                                                            5. ukládá

                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                            předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                            Zodp.: Jan Krkoška

                                                            Termín: 14. 3. 2018


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                             30/2627                         23. 1. 2018
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost subjektu TRESPRESIDENTES, s.r.o., IČO 28583132, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 80.000 Kč na projekt International TECHMEETING 2018 – setkání rekreačních, sportovních a technických potápěčů

                                                             30/2627                         23. 1. 2018
                                                             2. rozhodla

                                                             poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 80.000 Kč subjektu TRESPRESIDENTES, s.r.o., IČO 28583132, na projekt International TECHMEETING 2018 – setkání rekreačních, sportovních a technických potápěčů, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                              30/2628                         23. 1. 2018
                                                              1. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5213 -

                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                              o

                                                              200 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje            

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5329 -

                                                              Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                              o

                                                              200 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

                                                               30/2629                         23. 1. 2018
                                                               1. rozhodla

                                                               předložit obcím, s nimiž kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, žádosti o dotaci na spolufinancování uvedeného projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 26/2385 ze dne 5. 12. 2017

                                                                č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

                                                                č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

                                                                č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                                                č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017

                                                                č. 111/8601 ze dne 4. 10. 2016

                                                                č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

                                                                č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                                                30/2630                         23. 1. 2018
                                                                1. rozhodla

                                                                poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                30/2630                         23. 1. 2018
                                                                2. rozhodla

                                                                neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                30/2630                         23. 1. 2018
                                                                3. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                30/2630                         23. 1. 2018
                                                                4. ukládá

                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                                Termín: 14. 3. 2018

                                                                30/2630                         23. 1. 2018
                                                                5. bere na vědomí

                                                                informaci o odstoupení od dotace žadatelem **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                30/2630                         23. 1. 2018
                                                                6. bere na vědomí

                                                                žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace

                                                                a)    v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle příloh č. 7 až 9 předloženého materiálu

                                                                b)   v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 10 až 20 předloženého materiálu

                                                                30/2630                         23. 1. 2018
                                                                7. rozhodla

                                                                zrušit ve svém usnesení č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 schválení změny typu zdroje tepla v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 4547

                                                                30/2630                         23. 1. 2018
                                                                8. rozhodla

                                                                schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky a dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 21 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                30/2631                         23. 1. 2018
                                                                1. souhlasí

                                                                s účastí Moravskoslezského kraje v projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE a zněním Deklarace partnera projektu, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                30/2631                         23. 1. 2018
                                                                2. stanoví

                                                                že platnost a účinnost přistoupení kraje k projektu uvedenému v bodě 1. tohoto usnesení jsou vázány na rozhodnutí zastupitelstva kraje

                                                                30/2631                         23. 1. 2018
                                                                3. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                schválit účast Moravskoslezského kraje v projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, dle předloženého materiálu

                                                                30/2631                         23. 1. 2018
                                                                4. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout zahájit přípravu projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

                                                                30/2631                         23. 1. 2018
                                                                5. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ předkládaného do nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, prioritní osy 4. Cooperating on transport to better connect CENTRAL EUROPE (Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě) v letech 2019 – 2021 ve výši 166.146 EUR, dle předloženého materiálu

                                                                30/2631                         23. 1. 2018
                                                                6. ukládá

                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                předložit návrh dle bodů 3. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                                Termín: 14. 3. 2018


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                 30/2632                         23. 1. 2018
                                                                 1. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3729 -

                                                                 Ostatní nakládání s odpady

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                 o

                                                                 100 tis. Kč

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 300 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3769 -

                                                                 Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                  o

                                                                 100 tis. Kč

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                 300 tis. Kč

                                                                 30/2632                         23. 1. 2018
                                                                 2. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 přijaté transfery

                                                                 pol.  4116 -

                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 10.000 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 přijaté transfery

                                                                 pol.  4113 -

                                                                 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                                                                  o

                                                                 10.000 tis. Kč

                                                                 30/2632                         23. 1. 2018
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3769 -

                                                                 Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 496,10 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3769 -

                                                                 Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                 pol.  5171 -

                                                                 Opravy a udržování

                                                                  o

                                                                 496,10 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  30/2633                         23. 1. 2018
                                                                  1. schvaluje

                                                                  návrh na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickému pracovníkovi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  30/2633                         23. 1. 2018
                                                                  2. pověřuje

                                                                  náměstka hejtmana kraje

                                                                  k podání návrhu schváleného v bodě 1. tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

                                                                  Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 23/2076 ze dne 24. 10. 2017

                                                                   č. 21/1917 ze dne 26. 9. 2017

                                                                   30/2634                         23. 1. 2018
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   30/2634                         23. 1. 2018
                                                                   2. jmenuje

                                                                   dnem 1. 2. 2018

                                                                   Ing. Stanislava Zapletala na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093

                                                                   30/2634                         23. 1. 2018
                                                                   3. stanoví

                                                                   s účinností od 1. 2. 2018

                                                                   plat Ing. Stanislavu Zapletalovi, řediteli organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 23/2069 ze dne 24. 10. 2017

                                                                    30/2635                         23. 1. 2018
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    a.    vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Jana Štursy, ředitele organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, dnem 31. 1. 2020

                                                                    b.    vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Jaroslava Konečného, ředitele organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, dnem 31. 1. 2020

                                                                    c.    vzdání se vedoucího pracovního místa Antonína Sikory, ředitele organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 64120392, dnem 31. 12. 2018

                                                                    d.    informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Eva Kubišová z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                                    30/2635                         23. 1. 2018
                                                                    2. stanoví

                                                                    s účinností od 1. 2. 2018

                                                                    plat Mgr. Evě Kubišové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 25/2281 ze dne 21. 11. 2017

                                                                     30/2636                         23. 1. 2018
                                                                     1. jmenuje

                                                                     konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace:

                                                                     předseda konkurzní komise:

                                                                     Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                     členové:

                                                                     Ing. Mgr. Josef Pukančík - člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen určený radou kraje

                                                                     Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

                                                                     náhradník:

                                                                     PaedDr. Stanislava Šmídová - vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

                                                                     Mgr. Milan Škrabal, ředitel organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                     náhradník:

                                                                     Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                     Mgr. Iveta Galušková – školní inspektorka České školní inspekce

                                                                     Bc. František Hasalík – pedagogický pracovník školského zařízení

                                                                     v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                                                      Rada kraje

                                                                      30/2637                         23. 1. 2018
                                                                      1. stanoví

                                                                      a)    s účinností od 1. 2. 2018

                                                                      platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                      b)   odměny ředitelce a zástupci statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       30/2638                         23. 1. 2018
                                                                       1. schvaluje

                                                                       obsah písemného oznámení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        30/2639                         23. 1. 2018
                                                                        1. souhlasí

                                                                        s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době jarních a velikonočních prázdnin školního roku 2017/2018


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                                                         30/2640                         23. 1. 2018
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. C třetího ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                         30/2640                         23. 1. 2018
                                                                         2. rozhodla

                                                                         s účinností od 1. 2. 2018

                                                                         povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. C ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                          Rada kraje

                                                                          30/2641                         23. 1. 2018
                                                                          1. schvaluje

                                                                          Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 27/2488 ze dne 12. 12. 2017

                                                                           30/2642                         23. 1. 2018
                                                                           1. odvolává

                                                                           Ing. Jakuba Unucku, MBA, náměstka hejtmana kraje, z funkce člena konkurzní komise určeného zřizovatelem pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace

                                                                           30/2642                         23. 1. 2018
                                                                           2. jmenuje

                                                                           Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje, členem konkurzní komise určeným zřizovatelem pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 17/1424 ze dne 18. 7. 2017

                                                                            30/2643                         23. 1. 2018
                                                                            1. rozhodla

                                                                            předat organizacím uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření movitý majetek dle soupisu majetku uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                            30/2643                         23. 1. 2018
                                                                            2. ukládá

                                                                            ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                            zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem


                                                                             Rada kraje

                                                                             30/2644                         23. 1. 2018
                                                                             1. rozhodla

                                                                             nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018 ve výši 160.187.257 Kč dle předloženého materiálu

                                                                             30/2644                         23. 1. 2018
                                                                             2. rozhodla

                                                                             poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

                                                                             30/2644                         23. 1. 2018
                                                                             3. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             zvyšují

                                                                             přijaté transfery

                                                                             pol. 4116 - 

                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                             ze státního rozpočtu

                                                                             o

                                                                             160.187.257 Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 3111-

                                                                             Mateřské školy

                                                                              

                                                                             pol. 5212 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             fyzickým osobám

                                                                             o

                                                                             719.514 Kč

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             8.830.097 Kč

                                                                             pol.  5222 -

                                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                                             o

                                                                             192.647 Kč

                                                                             na § 3112 -

                                                                             Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             1.376.519 Kč

                                                                             na § 3113 -

                                                                             Základní školy

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             7.085.409 Kč

                                                                             na § 3114 -

                                                                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             11.773.325 Kč

                                                                             na § 3117 -

                                                                             První stupeň základních škol

                                                                              

                                                                             pol.  5212 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             1.261.542 Kč

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             2.347.400 Kč

                                                                             na § 3121 -

                                                                             Gymnázia

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                              

                                                                             11.756.103 Kč

                                                                             na § 3122 -

                                                                             Střední odborné školy

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                              

                                                                             48.086.391 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                              

                                                                             2.067.115 Kč

                                                                             na § 3123 -

                                                                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             34.647.124 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                             4.198.067 Kč

                                                                             na § 3125 -

                                                                             Střediska praktického vyučování

                                                                             a školní hospodářství

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             144.000 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                             699.247 Kč

                                                                             na § 3141 -

                                                                             Školní stravování

                                                                              

                                                                             pol. 5212 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             fyzickým osobám

                                                                             o

                                                                             21.919 Kč

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             2.371.296 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                             97.285 Kč

                                                                             pol.  5222 -

                                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                                             o

                                                                             8.730Kč

                                                                             na § 3143 -

                                                                             Školní družiny a kluby

                                                                              

                                                                             pol.  5212 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                             o

                                                                             290.214 Kč

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             2.010.556 Kč

                                                                             na § 3146 -

                                                                             Zařízení výchovného poradenství

                                                                              

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                             554.400 Kč

                                                                             na § 3147 -

                                                                             Domovy mládeže

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             612.757 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                              

                                                                             179.831 Kč

                                                                             na § 3150 -

                                                                             Vyšší odborné školy

                                                                              

                                                                             pol.  5212

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                              

                                                                             1.718.497 Kč

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             7.618.085 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                                      53.016 Kč

                                                                             na § 3231 -

                                                                             Základní umělecké školy

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                             6.520.016 Kč

                                                                             pol.  5221 -

                                                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                             o

                                                                             2.755.642 Kč

                                                                             na § 3233-

                                                                             Střediska volného času

                                                                              

                                                                             pol.  5213 -

                                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                             právnickým osobám

                                                                             o

                                                                              

                                                                             190.513 Kč

                                                                             Celkem

                                                                             160.187.257 Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             30/2645                         23. 1. 2018
                                                                             1. souhlasí

                                                                             s realizací akce „Výstavba fóliovníku v areálu školy“ ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH), a to na pozemku parc. č. 2371/9 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČO 47813130, dle předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                              30/2646                         23. 1. 2018
                                                                              1. schvaluje

                                                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, s účelovým určením na zajištění organizace:

                                                                              a)   9. ročníku krajského setkání koordinátorů EVVO a 5. ročníku letní školy koordinátorů - zajištění dalšího vzdělávání pro koordinátory EVVO o částku 40.000 Kč

                                                                              b)   3. ročníku festivalu ekologických filmů ENVOFILM 2018 o částku 100.000 Kč

                                                                              c)    3. ročníku Mezinárodního ekologického studentského sympozia (MESS) 2018 o částku 60.000 Kč

                                                                              s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                              30/2646                         23. 1. 2018
                                                                              2. schvaluje

                                                                              závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, ve výši 600.000 Kč s účelovým určením na rekonstrukci oplocení v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                              30/2646                         23. 1. 2018
                                                                              3. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3299 -

                                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                              pol. 5331 -

                                                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                              o

                                                                              600.000 Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              kapitálové výdaje

                                                                              na § 3123 -

                                                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                              pol. 6351 -

                                                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                              o

                                                                              600.000 Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                               30/2647                         23. 1. 2018
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               30/2647                         23. 1. 2018
                                                                               2. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, ve výši 1.150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příspěvek na odkup pozemků pod můstky do majetku města Frenštát pod Radhoštěm“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                               30/2647                         23. 1. 2018
                                                                               3. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               30/2647                         23. 1. 2018
                                                                               4. ukládá

                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                               Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                               Termín: 14. 3. 2018

                                                                               30/2647                         23. 1. 2018
                                                                               5. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               kapitálové výdaje

                                                                               na § 6409 -

                                                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                               pol.  6901- 

                                                                               Rezervy kapitálových výdajů

                                                                               o

                                                                               1.150 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               kapitálové výdaje

                                                                               na § 3419 -

                                                                               Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                               pol. 6341 -

                                                                               Investiční transfery obcím

                                                                               o

                                                                               1.150 tis. Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                30/2648                         23. 1. 2018
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

                                                                                30/2648                         23. 1. 2018
                                                                                2. rozhodla

                                                                                poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Sportovní olympiáda 2018 s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                30/2648                         23. 1. 2018
                                                                                3. rozhodla

                                                                                uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                30/2648                         23. 1. 2018
                                                                                4. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018

                                                                                30/2648                         23. 1. 2018
                                                                                5. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                30/2648                         23. 1. 2018
                                                                                6. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600 příspěvková organizace, IČO 68321261, ve výši 30.000 Kč účelově určený na zajištění krajského kola soutěže Autoopravář Junior 2018, kategorie Autotronik, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018

                                                                                30/2648                         23. 1. 2018
                                                                                7. ukládá

                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                Termín: 14. 3. 2018


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 30/2649                         23. 1. 2018
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
                                                                                 o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školský zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2018 ve výši 12.071.463.522 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                                 30/2649                         23. 1. 2018
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                 30/2649                         23. 1. 2018
                                                                                 3. schvaluje

                                                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                 30/2649                         23. 1. 2018
                                                                                 4. rozhodla

                                                                                 poskytnout neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                 30/2649                         23. 1. 2018
                                                                                 5. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 zvyšují

                                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                                 pol. 4116 -

                                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                 o

                                                                                 12.071.463.522 Kč

                                                                                 a

                                                                                 snižují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 3124 -

                                                                                 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                 pol. 5331 -

                                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 5.263.000 Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 3111 -

                                                                                 Mateřské školy

                                                                                 pol. 5339 -

                                                                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 212.416.000 Kč

                                                                                 na § 3112 -

                                                                                 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 6.620.000 Kč

                                                                                 na § 3113 -

                                                                                 Základní školy

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 6.121.800 Kč

                                                                                 pol. 5339 -

                                                                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 969.173.950 Kč

                                                                                 na § 3114 -

                                                                                 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 74.145.500 Kč

                                                                                 pol. 5339 -

                                                                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 4.839.800 Kč

                                                                                 na § 3117 -

                                                                                 První stupeň základních škol

                                                                                 pol. 5339 -

                                                                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 125.129.750 Kč

                                                                                 na § 3121 -

                                                                                 Gymnázia

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 122.155.300 Kč

                                                                                 na § 3122 -

                                                                                 Střední odborné školy

                                                                                 pol. 5331 -

                                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 5.500.000 Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 165.247.000 Kč

                                                                                 na § 3123 -

                                                                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 103.682.000 Kč

                                                                                 na § 3124 -

                                                                                 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 31.281.000 Kč

                                                                                 na § 3126 -

                                                                                 Konzervatoře

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 11.606.000 Kč

                                                                                 na § 3133 -

                                                                                 Dětské domovy

                                                                                 pol. 5331 -

                                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 5.263.000 Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 36.984.000 Kč

                                                                                 na § 3141 -

                                                                                 Školní stravování

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 645.000 Kč

                                                                                 pol. 5339 -

                                                                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                  7.664.000 Kč

                                                                                 na § 3146 -

                                                                                 Zařízení výchovného poradenství

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 10.604.000 Kč

                                                                                 na § 3147 -

                                                                                 Domovy mládeže

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 1.394.000 Kč

                                                                                 na § 3231 -

                                                                                 Základní umělecké školy

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 80.059.000 Kč

                                                                                 pol. 5339 -

                                                                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 11.224.000 Kč

                                                                                 na § 3233 -

                                                                                 Střediska volného času

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 1.371.000 Kč

                                                                                 pol. 5339 -

                                                                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 23.187.000 Kč

                                                                                 na § 3299 -

                                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                 pol. 5901 -

                                                                                 Nespecifikované rezervy

                                                                                 o

                                                                                 10.060.413.422 Kč

                                                                                 Celkem

                                                                                 12.076.726.522 Kč

                                                                                 30/2649                         23. 1. 2018
                                                                                 6. bere na vědomí

                                                                                 informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na leden a únor 2018 do 2. 2. 2018 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 17/1466 ze dne 18. 7. 2017

                                                                                 30/2650                         23. 1. 2018
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 předat organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  30/2651                         23. 1. 2018
                                                                                  1. stanoví

                                                                                  s účinností od 1. 2. 2018

                                                                                  plat Ing. Pavlíně Koláčkové, ředitelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 20/1861 ze dne 12. 9. 2017

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                   č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                   č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                   30/2652                         23. 1. 2018
                                                                                   1. schvaluje

                                                                                   „Základní rámec výpočtu návrhu dotace pro rok 2018 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   30/2652                         23. 1. 2018
                                                                                   2. rozhodla

                                                                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2018 do rozpočtu kraje ve výši 1.717.520.944 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   30/2652                         23. 1. 2018
                                                                                   3. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   zvyšují

                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                   o

                                                                                   1.717.520.944 Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje            

                                                                                   na § 4359 -

                                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                   pol. 5229 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                   o

                                                                                   1.717.520.944 Kč


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 21/1929 ze dne 26. 9. 2017

                                                                                    30/2653                         23. 1. 2018
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                    žádost organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO 00847348, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, o úpravu souhlasu zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z fondu investic organizace na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                    30/2653                         23. 1. 2018
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    změnit v bodě 2. usnesení č. 21/1929 ze dne 26. 9. 2017 text „658 tis. Kč včetně DPH“ na text „808 tis. Kč včetně DPH“


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     30/2654                         23. 1. 2018
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly ukončených do 31. 12. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                                                                     b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 a č. 5 předloženého materiálu

                                                                                     30/2654                         23. 1. 2018
                                                                                     2. rozhodla

                                                                                     a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                     a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                                     30/2654                         23. 1. 2018
                                                                                     3. ukládá

                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                     sdělit obsah přijatého opatření řediteli příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                     Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                     Termín: 31. 1. 2018


                                                                                      frame-scrollup