Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 12. 2013

Rada kraje
  (č. usnesení)
  31/2393     9. 12. 2013
1. schvaluje

program 31. schůze rady kraje, konané dne 9. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  31/2394     9. 12. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu z 31. schůze rady kraje, konané dne 9. 12. 2013: Mgr. Věru Palkovou Martina Sikoru
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013
  (č. usnesení)
  31/2395     9. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby BYSTROŇ group a.s. (ev. č. 01265/2013/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“ – Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice, se společností: BYSTROŇ group a.s. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00 IČ: 27800466 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 303 656,46 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 9/535 ze dne 26. 2. 2013
  (č. usnesení)
  31/2396     9. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 10. 4. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468 (ev. č. 00702/2013/IM), na realizaci dodatečných prací v rámci stavby: „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“, se společností: HOCHTIEF CZ a. s. Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 IČ: 46678468 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 997.262,59 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  31/2397     9. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice 2014 – IV. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  31/2397     9. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2014 – IV. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  31/2397     9. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – IV. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Barbara Duksová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  31/2397     9. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – IV. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje
  31/2397     9. 12. 2013
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  31/2398     9. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice 2014 – III. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  31/2398     9. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2014 – III. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  31/2398     9. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – III. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Barbara Duksová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  31/2398     9. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – III. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje
  31/2398     9. 12. 2013
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  31/2399     9. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice 2014 – V. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  31/2399     9. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2014 – V. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  31/2399     9. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – V. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Barbara Duksová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  31/2399     9. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – V. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje
  31/2399     9. 12. 2013
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  31/2400     9. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice 2014 – II. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  31/2400     9. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2014 – II. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  31/2400     9. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – II. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Barbara Duksová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  31/2400     9. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – II. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje
  31/2400     9. 12. 2013
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  31/2401     9. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle předloženého materiálu
  31/2401     9. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  31/2401     9. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Barbara Duksová - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  31/2401     9. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 7. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje
  31/2401     9. 12. 2013
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2164 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  31/2402     9. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje odvolat Ing. Světlanu Kravčenkovou z funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  31/2402     9. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje jmenovat Ing. Ivana Strachoně do funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  31/2402     9. 12. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  31/2403     9. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit termín výzvy podávání žádostí do Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček do 31. 12. 2014 pod podmínkou, že prodloužení výzvy bude schváleno rovněž statutárním městem Ostrava
  31/2403     9. 12. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši maximálně 500.000 Kč v rámci Programu na podporu malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček, s žadatelem o úvěr Neuro media, s.r.o., IČ 28660447, na projekt „Smart & clever solution for slomo & video switcher“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  31/2403     9. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši maximálně 500.000 Kč v rámci Programu na podporu malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček, s žadatelem o úvěr Nano4people, s.r.o., IČ 01574469, na projekt „Samočistící funkční nanonátěry pracující na principu fotokatalytické mineralizace“
  31/2403     9. 12. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1218 ze dne 22. 9. 2010
  (č. usnesení)
  31/2404     9. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) souhlasit s darováním nemovitostí a to: části budovy, v části obce Kanada, č. p. 132 občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 1564, části pozemku parc. č. st. 1564 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc. č. 2684 ostatní plocha, nově označených dle geometrického plánu č. 1544 - 100/2013, ze dne 26. 6. 2013 jako budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1564/2, pozemek parc. č. st. 1564/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 658 m², pozemek parc. č. 2684/2 ostatní plocha o výměře 454 m² a budovy bez čp/če jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 1567 a pozemek parc. č. st. 1567 zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Konská, obec Třinec, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, ve vlastnictví Střední odborné školy Třineckých Železáren, Lánská 132, Třinec - Kanada, IČ 27856216 do vlastnictví společnosti Institut EuroSchola, o.s., nám. Svobody 527, Třinec, IČ 70833737 bez uplatnění sankcí, dle předloženého materiálu b) uzavřít Dodatek č. 1 k darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 02295/2010/IM ze dne 16. 11. 2010, dle předloženého materiálu
  31/2404     9. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 17/1320 ze dne 4. 6. 2013
  (č. usnesení)
  31/2405     9. 12. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí, a to: budova č. p. 611, část obce Přívoz, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 565, pozemek parc. č. st. 565, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 2981, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 452/2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 452/5, ostatní plocha, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108, Ostrava-Poruba, IČ 00575933, mezi Střední školou služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108, Ostrava-Poruba, IČ 00575933, jako pronajímatelem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu
  31/2405     9. 12. 2013
2. rozhodla

o záměru vypůjčit pozemek parc. č. 2634/47 ostatní plocha o výměře 1751 m², který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 2634/8 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 3410-618/2010 ze dne 29. 3. 2010, za podmínky, že se kraj stane vlastníkem pozemku parc. č. 2634/47 ostatní plocha o výměře 1751 m², vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o jehož nabytí rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1108 dne 23. 6. 2010
  31/2405     9. 12. 2013
3. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 17/1320 ze dne 4. 6. 2013 bod 11) tak, že v písm. a) text „…zřídit a provozovat…“ nahrazuje textem „…provozovat…“ a text „;…oprávněný z věcného břemene…“ nahrazuje textem „;… povinný z věcného břemene…“
Rada kraje
  (č. usnesení)
  31/2406     9. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovitost, a to: část pozemku parc. č. 2403/2 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 2403/13 ostatní plocha o výměře 2.514 m² dle geometrického plánu č. 1685-543/2013 ze dne 7. 11. 2013, v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti z vlastnictví pana **********, za kupní cenu 2.514.000 Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) koupit do vlastnictví kraje nemovitosti, a to: pozemek parc. č. 1331/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1331/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1331/7 ostatní plocha, vše v katastrálním území Nošovice, obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí z vlastnictví společnosti CASH stavby a.s., Jarní 1040/44b, Brno – Maloměřice a Obřany, IČ: 26944359, za kupní cenu 2.470.000 Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí c) koupit do vlastnictví kraje nemovitosti, a to: pozemek parc. č. 390/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1331/6 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 771 m², dle geometrického plánu č. 1189-554/2013 ze dne 3. 12. 2013, oba v katastrálním území Nošovice, obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, pozemek parc. č. 1901/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2403/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 73 m², dle geometrického plánu č. 1685-543/2013 ze dne 7. 11. 2013 oba v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše z vlastnictví pana **********, za kupní cenu 1.198.000 Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí d) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1) písm. c) tohoto usnesení
  31/2406     9. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013
  31/2406     9. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.290 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 4.892 tis. Kč Celkem o 6.182 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 6.182 tis. Kč
  31/2406     9. 12. 2013
4. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 o částku 4.892 tis. Kč účelově určené na akci „Průmyslová zóna Nošovice“
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 24/1756 ze dne 3. 9. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  31/2407     9. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 448,0 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 111,8 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 40,2 tis. Kč Celkem o 600,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 600,0 tis. Kč
  31/2407     9. 12. 2013
2. schvaluje

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce "Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 600.000 Kč
  31/2407     9. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy o 600,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 448,0 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 111,8 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 40,2 tis. Kč Celkem o 600,0 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  31/2408     9. 12. 2013
1. doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 19. 12. 2013, o body s názvem a) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem označením „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, poř. č. 250/2013 b) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – II. etapa“, poř. č. 267/2013 c) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – III. etapa“, poř. č. 268/2013 d) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – IV. etapa“, poř. č. 269/2013 e) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – V. etapa“, poř. č. 270/2013 f) Návrh personálních změn ve správní radě společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. g) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček a prodloužení termínu výzvy h) Souhlas s darováním nemovitostí ve vlastnictví Střední odborné školy Třineckých železáren i) Průmyslová zóna Nošovice – návrh na nákup pozemků

  frame-scrollup