Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 6. 2. 2018


  Rada kraje

  31/2655                         6. 2. 2018
  1. schvaluje

  program 31. schůze rady kraje konané dne 6. 2. 2018


   Rada kraje

   31/2656                         6. 2. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu z 30. schůze rady kraje, konané dne 23. 1. 2018

   31/2656                         6. 2. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 31. schůze rady kraje, konané dne 6. 2. 2018:

   -      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   -      Jana Krkošku


    Rada kraje

    31/2657                         6. 2. 2018
    1. rozhodla

    zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

    31/2657                         6. 2. 2018
    2. prohlašuje

    že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

    31/2657                         6. 2. 2018
    3. jmenuje

    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě“, a to:

    členové:

    Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    náhradníci:

    Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    31/2657                         6. 2. 2018
    4. jmenuje

    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě“, a to:

    členové:

    Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

    PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

    Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    náhradníci:

    Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

    Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

    Ing. Marie Srovnalová, odbor investiční a majetkový

    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


     Rada kraje

     31/2658                         6. 2. 2018
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

     31/2658                         6. 2. 2018
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     31/2658                         6. 2. 2018
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“, a to:

     členové:

     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     31/2658                         6. 2. 2018
     4. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“, a to:

     členové:

     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

     PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

     Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     náhradníci:

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

     Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

     Ing. Adriana Kaletová Tošenovská, odbor investiční a majetkový

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 27/2435 ze dne 12.12.2017

      31/2659                         6. 2. 2018
      1. rozhodla

      v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

      31/2659                         6. 2. 2018
      2. pověřuje

      společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 25/2159 ze dne 21.11.2017

       31/2660                         6. 2. 2018
       1. rozhodla

       v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit otevřené podlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

       31/2660                         6. 2. 2018
       2. pověřuje

       společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 19/1611 ze dne 29. 8. 2017

        31/2661                         6. 2. 2018
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z internetu II“ účastníka:

        K-net Technical International Group, s.r.o.

        Antonínská 565/20, 602 00 Brno

        IČO: 47916745

        za cenu nejvýše přípustnou 2.898.960,- Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 22/1938 ze dne 10. 10. 2017

         31/2662                         6. 2. 2018
         1. rozhodla

         v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ v části 2 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

         31/2662                         6. 2. 2018
         2. pověřuje

         společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ v části 2 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


          Rada kraje

          31/2663                         6. 2. 2018
          1. rozhodla

          zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

          31/2663                         6. 2. 2018
          2. prohlašuje

          že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          31/2663                         6. 2. 2018
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“, a to:

          členové:

          Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:

          Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          31/2663                         6. 2. 2018
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“, a to:

          členové:

          Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

          Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

          Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Eva Žváčková, odbor sociálních věcí

          náhradníci:

          Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

          Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

          Ing. Miroslava Lejsalová, odbor sociálních věcí

          Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Ing. Lucie Povýšilová, odbor evropských projektů


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 27/2426 ze dne 12.12.2017

           31/2664                         6. 2. 2018
           1. rozhodla

           v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu „Laboratoře technických měření““, z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka

           31/2664                         6. 2. 2018
           2. pověřuje

           společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu „Laboratoře technických měření““, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


            Rada kraje

            31/2665                         6. 2. 2018
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

            31/2665                         6. 2. 2018
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            31/2665                         6. 2. 2018
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, a to:

            členové:

            Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:

            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            31/2665                         6. 2. 2018
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, a to:

            členové:

            Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

            Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový

            Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            náhradníci:

            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

            Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový

            Ing. Jitka Koščáková, odbor kultury a památkové péče

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


             Rada kraje

             31/2666                         6. 2. 2018
             1. rozhodla

             zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

             31/2666                         6. 2. 2018
             2. prohlašuje

             že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

             31/2666                         6. 2. 2018
             3. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“, a to:

             členové:

             Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             náhradníci:

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             31/2666                         6. 2. 2018
             4. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“, a to:

             členové:

             Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

             Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový

             PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             náhradníci:

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

             Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

             Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 27/2422 ze dne 12.12.2017

              31/2667                         6. 2. 2018
              1. rozhodla

              v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“ pro části 3 a 4 veřejné zakázky, z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla v těchto částech podána žádná nabídka

              31/2667                         6. 2. 2018
              2. pověřuje

              společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“ ve výše uvedených částech, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 19/1605 ze dne 29. 8. 2017

               31/2668                         6. 2. 2018
               1. rozhodla

               na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“ účastníka:

               STRABAG a.s.

               Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

               IČO: 60838744

               za cenu nejvýše přípustnou 157.185.525,58 Kč bez DPH


                Rada kraje

                31/2669                         6. 2. 2018
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Realizace stánku MSK na veletrzích cestovního ruchu Holiday World Praha 2018 a Dovolená a Region, Lázeňství Ostrava 2018“

                31/2669                         6. 2. 2018
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                MOTÝL MEDIA s.r.o.

                se sídlem: Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí

                IČO: 26867583

                za cenu nejvýše přípustnou 1.141.440 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 31/2670                         6. 2. 2018
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce budov krajského úřadu - IRC regulace“

                 31/2670                         6. 2. 2018
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem pod pořadovým číslem:

                 3. AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.

                 se sídlem: Štefánikova 248, 742 58 Příbor

                 IČO: 25393758

                 za cenu nejvýše přípustnou 3.965.308,20 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  31/2671                         6. 2. 2018
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Prováděcí studie k naplňování „Plánu odpadového hospodářství MSK“ zaměřená na komunální odpady"

                  31/2671                         6. 2. 2018
                  2. rozhodla

                  vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  4.       ENVIprojekt s.r.o.

                            se sídlem: Na Požáře 144, 760 01 Zlín

                            IČO: 60739959

                  31/2671                         6. 2. 2018
                  3. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  5.       F I T E   a.s.

                            se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

                            IČO: 47674938

                            za cenu nejvýše přípustnou 970 000 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   31/2672                         6. 2. 2018
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon IČ včetně výkonu TDS – Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787/4“

                   31/2672                         6. 2. 2018
                   2. rozhodla

                   vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

                   Společnost „Vysplan / DPOva – TDS Výškovická“

                   Vysplan s.r.o.

                   se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

                   IČO: 27717089

                   a

                   DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

                   se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

                   IČO: 42767377

                   31/2672                         6. 2. 2018
                   3. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                   Společnost „Enviroad+SHP TS: Silnice III/4787 Ostrava“

                   ENVIROAD s.r.o.

                   Ruská 398/43, 70300 Ostrava Vítkovice

                   IČO: 25394436

                   a

                   SHP TS s.r.o.

                   Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno

                   IČO: 28342771

                   za cenu nejvýše přípustnou 584.000 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    31/2673                         6. 2. 2018
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon činnosti koordinátora BOZP – Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“

                    31/2673                         6. 2. 2018
                    2. rozhodla

                    vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

                    Společnost „Vysplan / DPOva – BOZP Výškovická“

                    Vysplan s.r.o.

                    se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

                    IČO: 27717089

                    a

                    DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

                    se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

                    IČO: 42767377

                    31/2673                         6. 2. 2018
                    3. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                     

                    NABOZ-servis, s.r.o.

                    se sídlem: Na Návsi 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice

                    IČO: 06395074

                    za cenu nejvýše přípustnou 178.900 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                     31/2674                         6. 2. 2018
                     1. bere na vědomí

                     žádost Advey services s.r.o. ze dne 10. 1. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     31/2674                         6. 2. 2018
                     2. rozhodla

                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Advey services s.r.o., IČO 01995405, na úhradu nákladů spojených s realizací veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji „JOBfest 2018“ ve výši 100 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s Advey services s.r.o., IČO 01995405, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     31/2674                         6. 2. 2018
                     3. rozhodla

                     zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 100 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“

                     31/2674                         6. 2. 2018
                     4. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 6113 -

                     Zastupitelstva krajů

                     pol.  5901 -

                     Nespecifikované rezervy

                     o

                     100 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3639 -

                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené

                     pol. 5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                     o

                     100 tis. Kč


                      Rada kraje

                      31/2675                         6. 2. 2018
                      1. bere na vědomí

                      informaci o petici adresované orgánům kraje za období od 1. 1. 2018 do 29. 1. 2018, dle předloženého materiálu

                      31/2675                         6. 2. 2018
                      2. ukládá

                      hejtmanovi kraje

                      předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

                      Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                      Termín: 14. 3. 2018


                       Rada kraje

                       31/2676                         6. 2. 2018
                       1. bere na vědomí

                       informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                        31/2677                         6. 2. 2018
                        1. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 2141 -

                        Vnitřní obchod

                        pol.  5139 -

                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                        o

                        700 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 2141 -

                        Vnitřní obchod

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                         o

                         700 tis. Kč

                        31/2677                         6. 2. 2018
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 5599 -

                        Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

                        pol.  5164 -

                        Nájemné

                        o

                        50 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 5599 -

                        Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

                        pol.  5041 -

                        Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         50 tis. Kč

                        31/2677                         6. 2. 2018
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6223 -

                        Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                        pol.  5164 -

                        Nájemné

                        o

                        300 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 6223 -

                        Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                        pol.  5166 -

                        Konzultační, poradenské a právní služby

                         o

                         300 tis. Kč


                         Rada kraje

                         31/2678                         6. 2. 2018
                         1. bere na vědomí

                         žádost spolku Lungta o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         31/2678                         6. 2. 2018
                         2. schvaluje

                         odpověď na žádost dle bodu 1. tohoto usnesení ve smyslu připojení se k akci dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 4/237 ze dne 15. 6. 2017

                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          1. rozhodla

                          uzavřít se společností TP Pohoda, s. r.o., Stavební 992/1, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 26852683, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          2. rozhodla

                          uzavřít se společností FABEX MEDIA, s.r.o., se sídlem Kosmova 651/16, 702 00 Ostrava, IČO 26849976, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          3. rozhodla

                          uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 25859838, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          4. rozhodla

                          o výjimce z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory u akce „Smart region“ ve výši 2.148,96 tis. Kč

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          5. rozhodla

                          zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 2.148,96 tis. Kč s účelovým určením na akci „Realizace komunikační strategie“

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          6. rozhodla

                          zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 677,6 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          7. rozhodla

                          o výjimce z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory u akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 878,46 tis. Kč

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          8. rozhodla

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          9.

                          31/2679                         6. 2. 2018
                          10. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 2299 -

                          Ostatní záležitosti v dopravě

                          pol.  5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          2.148,96 tis. Kč

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol. 5901  -

                          Nespecifikované rezervy

                          o

                           677,60 tis. Kč

                          a

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3522 -

                          Ostatní nemocnice

                          pol.  6351 -

                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          878,46 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          3.705,02 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3341 -

                          Rozhlas a televize

                          pol.  5041 -

                          Odměny za užití duševního vlastnictví

                          o

                          500,00 tis. Kč

                          pol.  5179 -

                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                          o

                          1.648,96 tis. Kč

                          na § 2143 -

                          Cestovní ruch

                          pol. 5179  -

                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                          o

                          677,60 tis. Kč

                          na § 3599 -

                          Ostatní činnosti ve zdravotnictví

                          pol. 5179  -

                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                          o

                          878,46 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          3.705,02 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                           31/2680                         6. 2. 2018
                           1. stanoví

                           účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                           Rada kraje

                           31/2681                         6. 2. 2018
                           1. bere na vědomí

                           žádost obce Dobrá o řešení dopravní situace v obci Dobrá

                           31/2681                         6. 2. 2018
                           2. bere na vědomí

                           podmínky spolupráce a úkoly vymezené v návrhu Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h

                           31/2681                         6. 2. 2018
                           3. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout uzavřít Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h  s obcí Dobrá, IČO 00296589, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           31/2681                         6. 2. 2018
                           4. ukládá

                           náměstkovi hejtmana kraje

                           předložit návrh dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                           Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                           Termín: 14. 3. 2018


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 19/1663 ze dne 29. 8. 2017

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017

                            31/2682                         6. 2. 2018
                            1. bere na vědomí

                            usnesení Zastupitelstva statutárního města Ostravy č. 1971/ZM1418/30 ze dne 15. 11. 2017, kterým se rozhodla uzavřít „Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“, s úpravou v čl. 4 rámcové smlouvy, viz příloha č. 1 předloženého materiálu

                            31/2682                         6. 2. 2018
                            2. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout o změně „Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje usn. č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            31/2682                         6. 2. 2018
                            3. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                            Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                            Termín: 14. 3. 2018


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 16/1386 ze dne 1. 3. 2007

                             31/2683                         6. 2. 2018
                             1. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout vykupovat pozemky pro silnice II. třídy a pro silnice III. třídy za minimální kupní cenu ve  výši 50,- Kč/m2 v případech, kdy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykupuje pozemky od fyzických nebo právnických osob do vlastnictví kraje z důvodu výstavby či z důvodu vypořádání majetkových vztahů k pozemkům již zastavěných silnicemi II. a III. tříd, jestliže zákon o oceňování majetku stanovuje hodnotu nižší

                             31/2683                         6. 2. 2018
                             2. ukládá

                             náměstkovi hejtmana kraje

                             předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 1. tohoto usnesení

                             Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                             Termín: 14. 3. 2018


                              Rada kraje

                              31/2684                         6. 2. 2018
                              1. bere na vědomí

                              Plán stavebních akcí vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd spolufinancovaný Státním fondem dopravní infrastruktury

                              31/2684                         6. 2. 2018
                              2. souhlasí

                              se záměrem Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, podat žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o financování staveb v rámci Plánu stavebních akcí vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd dle přílohy č. 1. předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 30/2589 ze dne 23. 1. 2018

                               31/2685                         6. 2. 2018
                               1. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

                               a.    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               b.    k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               31/2685                         6. 2. 2018
                               2. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                               31/2685                         6. 2. 2018
                               3. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                               31/2685                         6. 2. 2018
                               4. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                               31/2685                         6. 2. 2018
                               5. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                               31/2685                         6. 2. 2018
                               6. ukládá

                               náměstkovi hejtmana kraje

                               předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

                               Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                               Termín: 14. 3. 2018


                                Rada kraje

                                31/2686                         6. 2. 2018
                                1. bere na vědomí

                                žádost města Fulnek o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                31/2686                         6. 2. 2018
                                2. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Fulnek, IČO 00297861, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                31/2686                         6. 2. 2018
                                3. ukládá

                                náměstkovi hejtmana kraje

                                předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                Termín: 14. 3. 2018


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 18/1537 ze dne 8. 8. 2017

                                 č. 15/1254 ze dne 12. 6. 2017

                                 31/2687                         6. 2. 2018
                                 1. souhlasí

                                 se změnou projektu „Zaměstnanecká mobilita“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 31/2687                         6. 2. 2018
                                 2. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě na realizaci projektu „Zaměstnanecká mobilita“, ev. č. 03153/2017/DSH, dle Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 této smlouvy, s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 3/127 ze dne 16. 3. 2017

                                  31/2688                         6. 2. 2018
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                                  31/2688                         6. 2. 2018
                                  2. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                                  31/2688                         6. 2. 2018
                                  3. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

                                  31/2688                         6. 2. 2018
                                  4. ukládá

                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                  předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                  Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                  Termín: 14. 3. 2018


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 15/1251 ze dne 12. 6. 2017

                                   31/2689                         6. 2. 2018
                                   1. doplňuje

                                   poradní sbor pro rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje do složení uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    31/2690                         6. 2. 2018
                                    1. rozhodla

                                    zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                    31/2690                         6. 2. 2018
                                    2. rozhodla

                                    a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                    b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                    31/2690                         6. 2. 2018
                                    3. souhlasí

                                    se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                    31/2690                         6. 2. 2018
                                    4. souhlasí

                                    a.    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                    b.    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 102/7867 ze dne 7. 6. 2016

                                    31/2691                         6. 2. 2018
                                    1. souhlasí

                                    se zveřejněním notifikace, tzv. Oznámení předběžných informací bez výzvy k účasti v soutěži - Přímé udělení smlouvy  v Úředním věstníku Evropské unie na části tratě 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka (vyjma linek S2 Ostrava - Svinov – Bohumín; S3 Bohumín – Suchdol nad Odrou a S4 Mošnov, Ostrava Airport – Bohumín); a části tratě 320 Bohumín – Čadca (vyjma linky S2 Bohumín – Mosty u Jablunkova zastávka) v územní působnosti Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

                                    31/2691                         6. 2. 2018
                                    2. souhlasí

                                    se zveřejněním notifikace, tzv. Oznámení předběžných informací bez výzvy k účasti v soutěži - Otevřené řízení pro veřejnou zakázku na služby v Úředním věstníku Evropské unie na trati 321 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 8/576 ze dne 28. 2. 2017

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                     31/2692                         6. 2. 2018
                                     1. rozhodla

                                     nabýt finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kraje ve výši 6.593.726,25 Kč na financování akce „Úprava objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“ za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 013D313008001, ze dne 15. 1. 2018, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017

                                      č. 8/583 ze dne 28. 2. 2017

                                      č. 15/1266 ze dne 12. 6. 2017

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

                                      č. 3/140 ze dne 16. 3. 2017

                                      č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      1. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 17.813.887,65 Kč na financování projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, z toho ve výši 12.310.406,90 Kč ze žádosti „5.1a Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006139 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010870, ze dne 12. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu a 5.503.480,75 Kč ze žádosti „5.1b Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006140 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010873, ze dne 13. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      2. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 2.756.979,11 Kč na financování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006260 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010894, ze dne 12. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      3. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 4.128.218,35 Kč na financování projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006259 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010903, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      4. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.960.322,40 Kč na financování projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006285 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010859, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      5. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.533.270,90 Kč na financování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006275 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010887, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 6 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      6. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 894.460,00 Kč na financování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, nepamátkový objekt“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006286 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010884, ze dne 3. 1. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 7 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      7. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 3.085.845,20 Kč na financování projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006246 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010868, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 8 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      8. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 7.687.394,08 Kč na financování projektu „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, z toho ve výši 6.302.987,28 Kč ze žádosti „5.1a Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006249 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010871, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 9 předloženého materiálu a 1.384.406,80 Kč ze žádosti „5.1b Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006250 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010855, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 10 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      9. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 14.456.036,49 Kč na financování projektu „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“, z toho ve výši 10.882.587,54 Kč ze žádosti „5.1a Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006247 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010883, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 11 předloženého materiálu a 3.573.448,95 Kč ze žádosti „5.1b Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006248 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010885, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 12 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      10. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 2.833.464 Kč na financování projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, z toho ve výši 2.377.685,60 Kč ze žádosti „5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006287 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010888, ze dne 14. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 13 předloženého materiálu a 455.778,40 Kč ze žádosti „5.1b Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006288 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010880, ze dne 14. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 14 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      11. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 791.836,84 Kč na financování projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006144 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010837, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 15 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      12. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 2.016.193,90 Kč na financování projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005981 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010864, ze dne 15. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 16 předloženého materiálu

                                      31/2693                         6. 2. 2018
                                      13. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 4.575.769,20 Kč na financování projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005980 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010836 ze dne 15. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 17 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       1 254,64 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 6172 -

                                       Činnost regionální správy

                                       pol. 6111 -

                                       Programové vybavení

                                       o

                                       377,52 tis. Kč

                                       pol. 6125 -

                                       Výpočetní technika

                                       o

                                       877,12 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       1 254,64 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       8 827,50 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       8 827,50 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       1 998,70 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 5212 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                       o

                                       269,90 tis. Kč

                                       pol. 5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                       o

                                       417,70 tis. Kč

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       51,50 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 6312 -

                                       Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                       o

                                       342,50 tis. Kč

                                       pol. 6313 -

                                       Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                       o

                                       17,15 tis. Kč

                                       pol. 6319 -

                                       Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

                                       o

                                       150,00 tis. Kč

                                       pol. 6322 -

                                       Investiční transfery spolkům

                                       o

                                       749,95 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       1 998,70 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       175,00 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 5212 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                       o

                                       147,50 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 6312 -

                                       Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                       o

                                       27,50 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       5. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       2 770 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       570 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 6313 -

                                       Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                       o

                                       2 200 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       6. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       5 000 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       3 500 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 6322 -

                                       Investiční transfery spolkům

                                       o

                                       1 500 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       7. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       350 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       350 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       8. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       26,11 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol. 5909 -

                                       Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                       o

                                       26,11 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       9. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8123 -

                                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                       o

                                       5 190 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3315 -

                                       Činnosti muzeí a galerií

                                       pol. 5651 -

                                       Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       3 190 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 3315 -

                                       Činnosti muzeí a galerií

                                       pol. 6451 -

                                       Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       2 000 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                        5 190 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       10. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       3 181,60 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 6172 -

                                       Činnost regionální správy

                                       pol. 5137 -

                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                       o

                                       1 257,00 tis. Kč

                                       pol. 5139 -

                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                       o

                                       5,00 tis. Kč

                                       pol. 5166 -

                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                       o

                                       1 159,60 tis. Kč

                                       pol. 5167 -

                                       Služby školení a vzdělávání

                                       o

                                       6,10 tis. Kč

                                       pol. 5168 -

                                       Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                       o

                                       704,90 tis. Kč

                                       pol. 5172 -

                                       Programové vybavení

                                       o

                                       49,00 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       3 181,60 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       11. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       2 400 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 5511 -

                                       Požární ochrana - profesionální část

                                       pol. 6339 -

                                       Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                       o

                                       2 400 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       12. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       1 378,52 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 5279 -

                                       Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                                       pol. 6322 -

                                       Investiční transfery spolkům

                                       o

                                       1 378,52 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       13. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       4 469,53 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 5512 -

                                       Požární ochrana – dobrovolná část

                                       pol. 6341 -

                                       Investiční transfery obcím

                                       o

                                       4 469,53 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       14. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       7 735 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 5512 -

                                       Požární ochrana – dobrovolná část

                                       pol. 6341 -

                                       Investiční transfery obcím

                                       o

                                       7 735 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       15. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       2 300 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 5511 -

                                       Požární ochrana – profesionální část

                                       pol. 6122 -

                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                       o

                                       2 300 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       16. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       18 000 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 5521 -

                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                       pol. 6341 -

                                       Investiční transfery obcím

                                       o

                                       18 000 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       17. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       220 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 5521 -

                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                       pol. 5319 -

                                       Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                       o

                                       85 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje            

                                       na § 5521 -

                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                       pol. 6339 -

                                       Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                       o

                                       135 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       18. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       62,44 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3341 -

                                       Rozhlas a televize

                                       pol. 5041 -

                                       Odměny za užití duševního vlastnictví

                                       o

                                       62,44 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       19. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       638,55 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3636 -

                                       Územní rozvoj

                                       pol. 5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                       o

                                       286,20 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 3636 -

                                       Územní rozvoj

                                       pol. 6313 -

                                       Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                       o

                                       352,35 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       20. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       7 499,40 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3636 -

                                       Územní rozvoj

                                       pol. 5332 -

                                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                                       o

                                       7 499,40 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       21. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       150 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3636 -

                                       Územní rozvoj

                                       pol. 5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                       o

                                       150 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       22. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       600,00 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3636 -

                                       Územní rozvoj

                                       pol. 5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                       o

                                       291,74 tis. Kč

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       208,04 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 3636 -

                                       Územní rozvoj

                                       pol. 6313 -

                                       Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                       o

                                       100,22 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       23. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       5 250 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3636 -

                                       Územní rozvoj

                                       pol. 5332 -

                                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                                       o

                                       5 250 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       24. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       291 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5332 -

                                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                                       o

                                       291 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       25. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       2 772,65 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       2 772,65 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       26. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       63 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 4339 -

                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       63 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       27. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       2,25 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol. 5909 -

                                       Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                       o

                                       2,25 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       28. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       9,54 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol. 5909 -

                                       Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                       o

                                       9,54 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       29. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       612,26 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3635 -

                                       Územní plánování

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       612,26 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       30. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       149,40 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3769 -

                                       Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       149,40 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       31. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       610 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3769 -

                                       Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       610 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       32. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       10 000 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 2399 -

                                       Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                                       pol. 5321 -

                                       Neinvestiční transfery obcím

                                       o

                                       10 000 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       33. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       150 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3742 -

                                       Chráněné části přírody

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       150 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       34. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       9 145,30 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3769 -

                                       Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                       pol. 5909 -

                                       Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                       o

                                       9 145,30 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       35. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       121 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3769 -

                                       Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                       pol. 5166 -

                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                       o

                                       121 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       36. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       354,51 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3729 -

                                       Ostatní nakládání s odpady

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       354,51 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       37. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       405,50 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                       o

                                       167,75 tis. Kč

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       47,25 tis. Kč

                                       pol. 5321 -

                                       Neinvestiční transfery obcím

                                       o

                                       190,50 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       405,50 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       38. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       595 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       595 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       39. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       250 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       200 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol. 6349 -

                                       Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                       o

                                       50 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       40. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8123 -

                                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                       o

                                       210 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3315 -

                                       Činnosti muzeí a galerií

                                       pol. 5651 -

                                       Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       210 tis. Kč

                                       31/2694                         6. 2. 2018
                                       41. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšuje

                                       financování

                                       pol. 8115 -

                                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                       o

                                       110 625 Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3769 -

                                       Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                       pol. 5901 -

                                       Nespecifikované rezervy

                                       o

                                       110 625 Kč


                                        Rada kraje

                                        31/2695                         6. 2. 2018
                                        1. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout

                                        a.    vyjmout z hospodaření organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100579, nemovité věci, a to:

                                        pozemek parc. č. st. 679, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 720, Mariánské Hory, jiná stavba,

                                        pozemek parc. č. 146/11, ostatní plocha,

                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                        vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                        a to ode dne 1. 4. 2018

                                        b.    předat k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, nemovité věci, a to:

                                        pozemek parc. č. st. 679, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 720, Mariánské Hory, jiná stavba,

                                        pozemek parc. č. 146/11, ostatní plocha,

                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                        vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                        a to ke dni 1. 4. 2018

                                        31/2695                         6. 2. 2018
                                        2. souhlasí

                                        a.    s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100579, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                        b.    s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                        c.    s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68  Kyjovice, IČO 71197001, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                        31/2695                         6. 2. 2018
                                        3. ukládá

                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                        předložit návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí a schválení

                                        Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                        Termín: 14. 3. 2018


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                         31/2696                         6. 2. 2018
                                         1. rozhodla

                                         vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 53.279 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy“

                                         31/2696                         6. 2. 2018
                                         2. rozhodla

                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 2.000 Kč

                                         31/2696                         6. 2. 2018
                                         3. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         nedaňové příjmy

                                         na § 6320 -

                                         Pojištění funkčně nespecifikované

                                         pol. 2322 -

                                         Přijaté pojistné náhrady

                                         o

                                         51.279 Kč

                                         a

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3639 -

                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         2.000 Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2241 -

                                         Železniční dráhy

                                         pol. 5171 -

                                         Opravy a udržování

                                         o

                                         53.279 Kč


                                          Rada kraje

                                          31/2697                         6. 2. 2018
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost společnosti THT Ostrava CZ, a.s., Mezinárodní letiště Ostrava č.p. 402, 742 51 Mošnov, IČO 25854542, o prodej pozemků specifikovaných v bodě 2. písm. a. tohoto usnesení v k. ú. a obci Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          31/2697                         6. 2. 2018
                                          2. rozhodla

                                          a.    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                          pozemek parc. č. st. 584 zastavěná plocha a nádvoří,

                                          část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1215-158/2017 ze dne 25. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/189 ostatní plocha o výměře 653 m2,

                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                          vše v k. ú. a obci Mošnov

                                          b.    při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2. písm. a. tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 30/2595 ze dne 23. 1. 2018

                                           31/2698                         6. 2. 2018
                                           1. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout

                                           a.    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                           část pozemku parc. č. 3860/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/5 ostatní plocha, o výměře 62 m2 a

                                           části pozemku parc. č. 3861 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označené jako pozemky parc. č. 3861/2 ostatní plocha, o výměře 145 m2 a parc. č. 3861/3 ostatní plocha, o výměře 106 m2,

                                           se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                           vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                           do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892,

                                           za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                           b.    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a. tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                           31/2698                         6. 2. 2018
                                           2. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout

                                           a.    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                           pozemek parc. č. 1430/10 ostatní plocha,

                                           pozemek parc. č. 1430/11 ostatní plocha,

                                           pozemek parc. č. 1430/12 ostatní plocha a 

                                           pozemek parc. č. 1560/9 ostatní plocha,

                                           se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                           vše v k. ú. a obci Dolní Moravice,

                                           do podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½,

                                           za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 162.504,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                           b.    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a. tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                                           31/2698                         6. 2. 2018
                                           3. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout

                                           a.    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                           část pozemku parc. č. 837 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 276-37/2017 ze dne 1. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 837/2 ostatní plocha, o výměře 37 m2,

                                           se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                           v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy,

                                           do výlučného vlastnictví paní **********,

                                           za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 10.360,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                           b.    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a. tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                                           31/2698                         6. 2. 2018
                                           4. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout

                                           a.    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                           část pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha, o výměře 52 m2,

                                           se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                           v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora,

                                           do výlučného vlastnictví paní **********,

                                           za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 17.680,- bez DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 5 tohoto usnesení

                                           b.    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a. tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                                           31/2698                         6. 2. 2018
                                           5. rozhodla

                                           zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha o výměře 52 m2 (služebný pozemek), v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu mít na služebném pozemku umístěn propustek, provozovat jej a udržovat a v právu vstupovat a vjíždět na služební pozemek za účelem provozování, provádění údržby, oprav a odstranění propustku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši Kč 1.000,-

                                           31/2698                         6. 2. 2018
                                           6. ukládá

                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                           předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

                                           Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                           Termín: 14. 3. 2018


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 20/1785 ze dne 12. 9. 2017

                                            31/2699                         6. 2. 2018
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 03418/2017/KŘ ze dne 2. 10. 2017 na realizaci stavby Stavební úpravy a sanace objektu školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) se společností DEV COMPANY, spol. s r.o., se sídlem Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 47679620, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             31/2700                         6. 2. 2018
                                             1. rozhodla

                                             o záměru směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                             pozemek parc. č. 3703/16 trvalý travní porost,

                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                             v k. ú. a obec Razová,

                                             za nemovitou věc ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČO 01312774, a to:

                                             pozemek parc. č. 812/24 orná půda,

                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                             v k. ú. a obec Pržno


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 30/2603 ze dne 23.1.2018

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                              31/2701                         6. 2. 2018
                                              1. rozhodla

                                              uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 02052/2017/IM ze dne 21. 6. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                              Ridera Stavební a.s.

                                              se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

                                              IČO: 45192464

                                              dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                              31/2701                         6. 2. 2018
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol.  6901 -

                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                              o

                                              2.714 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 4357 -

                                              Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                              pol.  6121 -

                                              Budovy, haly a stavby

                                              o

                                              2.714 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 54/4209 ze dne 21. 10. 2014

                                               31/2702                         6. 2. 2018
                                               1. rozhodla

                                               zrušit usnesení rady kraje č. 54/4209 ze dne 21. 10. 2014

                                               31/2702                         6. 2. 2018
                                               2. rozhodla

                                               a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                               část pozemku parc. č. 449/36 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278 - 10/2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 449/38 orná půda, o výměře 5120 m2

                                               část pozemku parc. č. 1278/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278 - 10/2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1278/6 ostatní plocha, o výměře 589 m2,

                                               pozemek parc. č. 449/30 orná půda,

                                               pozemek parc. č. 449/31 orná půda,

                                               pozemek parc. č. 449/32 orná půda,

                                               pozemek parc. č. 449/33 orná půda,

                                               pozemek parc. č. 449/34 orná půda,

                                               pozemek parc. č. 449/35 orná půda,

                                               pozemek parc. č. 458 orná půda,

                                               pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha,

                                               včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                               vše v k. ú. a obec Nošovice

                                               b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                31/2703                         6. 2. 2018
                                                1. souhlasí

                                                s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 3. etapa“, organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                31/2703                         6. 2. 2018
                                                2. doporučuje

                                                řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                členy hodnotící komise:

                                                MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                náhradníky hodnotící komise:

                                                Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                                Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                                31/2703                         6. 2. 2018
                                                3. ukládá

                                                řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 3. etapa“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                 31/2704                         6. 2. 2018
                                                 1. souhlasí

                                                 s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                 31/2704                         6. 2. 2018
                                                 2. doporučuje

                                                 řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                 členy hodnotící komise:

                                                 MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                 Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                 náhradníky hodnotící komise:

                                                 Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví

                                                 Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                                 31/2704                         6. 2. 2018
                                                 3. ukládá

                                                 řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                 Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                 Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 62/4852 ze dne 17. 2. 2015

                                                  31/2705                         6. 2. 2018
                                                  1. rozhodla

                                                  s účinností od 7. 2. 2018

                                                  vydat Plán pokrytí území Moravskoslezského kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                   31/2706                         6. 2. 2018
                                                   1. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 4,5 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01 Bílovec, IČO 26865858

                                                   31/2706                         6. 2. 2018
                                                   2. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 2. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01 Bílovec, IČO 26865858

                                                   31/2706                         6. 2. 2018
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3522 -

                                                   Ostatní nemocnice

                                                   pol. 6413 -

                                                   Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                   o

                                                   4.500 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3522 -

                                                   Ostatní nemocnice

                                                   pol. 6201 -

                                                   Nákup akcií

                                                   o

                                                   4.500 tis. Kč

                                                   31/2706                         6. 2. 2018
                                                   4. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                   Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                   Termín: 14. 3. 2018


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                    31/2707                         6. 2. 2018
                                                    1. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 14 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                                                    31/2707                         6. 2. 2018
                                                    2. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                                                    31/2707                         6. 2. 2018
                                                    3. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                    Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                    Termín: 14. 3. 2018


                                                     Rada kraje

                                                     31/2708                         6. 2. 2018
                                                     1. bere na vědomí

                                                     výzvu JUDr. Karla Poláka, advokáta, ze dne 25. 1. 2018 adresovanou organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, ve věci mimosoudního řešení škodní události ze dne 31. 8. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     31/2708                         6. 2. 2018
                                                     2. schvaluje

                                                     obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                      č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

                                                      č. 27/2475 ze dne 12. 12. 2017

                                                      31/2709                         6. 2. 2018
                                                      1. souhlasí

                                                      s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, Ing. Pavlem Rydrychem, ředitelem Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 3/122 ze dne 2. 2. 2005

                                                       31/2710                         6. 2. 2018
                                                       1. bere na vědomí

                                                       a.    vzdání se funkce Mgr. Petra Fabiána, PhD., ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, ke dni 31. 1. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       b.   informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, vykonává, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Bc. Robert Nowak, a s účinností od 6. 2. 2018 včetně, z důvodu neobsazenosti vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace, bude tuto funkci vykonávat i nadále

                                                       31/2710                         6. 2. 2018
                                                       2. stanoví

                                                       s účinností od 6. 2. 2018 včetně

                                                       plat Bc. Robertu Nowakovi, zástupci statutárního orgánu organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                                       31/2710                         6. 2. 2018
                                                       3. pověřuje

                                                       Bc. Roberta Nowaka, zástupcem statutárního orgánu organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, k plnění povinností uvedených v § 42k odst. 1 a 2 a § 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, k podání žádosti o státní příspěvek a zastupování zřizovatele v řízení o tomto příspěvku

                                                       31/2710                         6. 2. 2018
                                                       4. vyhlašuje

                                                       výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                       31/2710                         6. 2. 2018
                                                       5. jmenuje

                                                       členy komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, ve složení:

                                                       předseda komise

                                                       MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

                                                       členové komise

                                                       Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

                                                       Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                       Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                       Ing. Daniela Bräuerová, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                       PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

                                                       31/2710                         6. 2. 2018
                                                       6. pověřuje

                                                       funkcí tajemnice výběrové komise Janu Brodovou, zaměstnankyni Moravskoslezského kraje, zařazenou k výkonu práce do krajského úřadu, odboru zdravotnictví; případně zastupujícího zaměstnance z odboru zdravotnictví nebo z odboru sociálních věcí


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 3/156 ze dne 16.3.2017

                                                        31/2711                         6. 2. 2018
                                                        1. bere na vědomí

                                                        informaci o stavu projektu „i-AIR REGION“ předloženého do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 3/162 ze dne 16. 3. 2017

                                                         31/2712                         6. 2. 2018
                                                         1. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout odvolat Ing. Petru Solanskou, nar. ********** jako zástupce Moravskoslezského kraje z Řídicího výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

                                                         31/2712                         6. 2. 2018
                                                         2. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout delegovat Ing. Martina Hiltavského, nar. ********** jako zástupce Moravskoslezského kraje v Řídicím výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

                                                         31/2712                         6. 2. 2018
                                                         3. ukládá

                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                         předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                         Zodp.: Jan Krkoška

                                                         Termín: 14. 3. 2018


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                          31/2713                         6. 2. 2018
                                                          1. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          0,97 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5163 -

                                                          Služby peněžních ústavů

                                                          o

                                                          0,97 tis. Kč

                                                          31/2713                         6. 2. 2018
                                                          2. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          300 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5329 -

                                                          Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                          o

                                                          300 tis. Kč

                                                          31/2713                         6. 2. 2018
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          10,0 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5152 -

                                                          Teplo

                                                          o

                                                          10,0 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                           31/2714                         6. 2. 2018
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost obce Šenov u Nového Jičína ze dne 17. 1. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           31/2714                         6. 2. 2018
                                                           2. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 obci Šenov u Nového Jičína, IČO 60798432, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní hala“ ve výši 2.000.000 Kč, maximálně však ve výši 6,64 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           31/2714                         6. 2. 2018
                                                           3. rozhodla

                                                           navýšit akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 2.000.000 Kč

                                                           31/2714                         6. 2. 2018
                                                           4. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 6409 -

                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                           pol. 5901 -

                                                           Nespecifikované rezervy

                                                           o

                                                           2.000.000 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové výdaje            

                                                           na § 3639 -

                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                           pol. 6341 -

                                                           Investiční transfery obcím

                                                           o

                                                           2.000.000 Kč

                                                           31/2714                         6. 2. 2018
                                                           5. ukládá

                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                           Zodp.: Jan Krkoška

                                                           Termín: 14. 3. 2018


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                            31/2715                         6. 2. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost o poskytnutí dotace subjektu Cyklocestovatelé, IČO 22826327, ve výši 30.000 Kč na projekt „Cyklocestovatelský festival Cyklocestování“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            31/2715                         6. 2. 2018
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Cyklocestovatelé, IČO 22826327, maximálně ve výši 30.000 Kč, na projekt „Cyklocestovatelský festival Cyklocestování“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 a uzavřít se subjektem Cyklocestovatelé smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            31/2715                         6. 2. 2018
                                                            3. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 2143 -

                                                            Cestovní ruch

                                                            pol. 5213 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                            o

                                                            30 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje            

                                                            na § 2143 -

                                                            Cestovní ruch

                                                            pol. 5222 -

                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                            o

                                                            30 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                             31/2716                         6. 2. 2018
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost o poskytnutí dotace subjektu Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum, IČO 22759883, ve výši 50.000 Kč na projekt „Duchovní svět v odlesku kovu - Starověké čínské rituální předměty ze sbírek Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                             31/2716                         6. 2. 2018
                                                             2. rozhodla

                                                             poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum, IČO 22759883, maximálně ve výši 50.000 Kč, na projekt „Duchovní svět v odlesku kovu - Starověké čínské rituální předměty ze sbírek Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018 a uzavřít se subjektem Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

                                                             31/2716                         6. 2. 2018
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5213 -

                                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                             o

                                                             50 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje            

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 5222 -

                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             50 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                              31/2717                         6. 2. 2018
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost o poskytnutí dotace subjektu Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 01881841, ve výši 200.000 Kč na projekt „KOVÁŘSKÉ SONÁTY 2018“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                              31/2717                         6. 2. 2018
                                                              2. rozhodla

                                                              poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 01881841, maximálně ve výši 200.000 Kč, na projekt „KOVÁŘSKÉ SONÁTY 2018“, s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2018 a uzavřít se subjektem Kováři Moravskoslezského kraje, z. s. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                              31/2717                         6. 2. 2018
                                                              3. rozhodla

                                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ ve výši 100 tis. Kč

                                                              31/2717                         6. 2. 2018
                                                              4. rozhodla

                                                              navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 100 tis. Kč

                                                              31/2717                         6. 2. 2018
                                                              5. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5213 -

                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                              o

                                                              100 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje            

                                                              na § 3319 -

                                                              Ostatní záležitosti kultury

                                                              pol. 5229 -

                                                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                              o

                                                              100 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje            

                                                              na § 2143 -

                                                              Cestovní ruch

                                                              pol. 5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              200 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                               31/2718                         6. 2. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost o poskytnutí dotace subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, ve výši 200.000 Kč na projekt „MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ – 16. ročník“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                               31/2718                         6. 2. 2018
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout neinvestiční dotaci subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, maximálně ve výši 200.000 Kč, na projekt „MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ – 16. ročník“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uzavřít se subjektem OUTDOOR FILMS s.r.o. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 26/2322 ze dne 5.12.2017

                                                                č. 26/2323 ze dne 5.12.2017

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                31/2719                         6. 2. 2018
                                                                1. rozhodla

                                                                na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                                                Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

                                                                Se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

                                                                IČ: 02995832

                                                                jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

                                                                za cenu nejvýše přípustnou 4.858.150 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 31/2720                         6. 2. 2018
                                                                 1. souhlasí

                                                                 s účastí Moravskoslezského kraje jako přidruženého partnera  v projektu „Ce-mobility - E-mobility in Central Europe“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, dle předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                                                  č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

                                                                  č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                                                  č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

                                                                  č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                                                  č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                                  31/2721                         6. 2. 2018
                                                                  1. rozhodla

                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  31/2721                         6. 2. 2018
                                                                  2. rozhodla

                                                                  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                  31/2721                         6. 2. 2018
                                                                  3. bere na vědomí

                                                                  informaci o odstoupení od dotace žadatelky **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/05364, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                  31/2721                         6. 2. 2018
                                                                  4. bere na vědomí

                                                                  informaci o odstoupení od dotace žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/05416, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                  31/2721                         6. 2. 2018
                                                                  5. bere na vědomí

                                                                  žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 6 až 10 předloženého materiálu

                                                                  31/2721                         6. 2. 2018
                                                                  6. rozhodla

                                                                  schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky a dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 27/2481 ze dne 12.12.2017

                                                                  31/2722                         6. 2. 2018
                                                                  1. rozhodla

                                                                  uzavřít Smlouvu o pořadatelství TBEX EUROPE 2018 mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism, IČO 49277600, a TBEX, LLC, Delaware Limited Company se sídlem v 29991 Canyon Hills Rd. 1709-531, Lake Elsinore, California Spojené státy Americké, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                                                                  31/2722                         6. 2. 2018
                                                                  2. rozhodla

                                                                  navýšit akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 3.000 tis. Kč

                                                                  31/2722                         6. 2. 2018
                                                                  3. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  kapitálové výdaje

                                                                  na § 6409 -

                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                  pol. 6901 -

                                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                                  o

                                                                  3.000 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 2143 -

                                                                  Cestovní ruch

                                                                  pol. 5169 -

                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                  3.000 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                                                   č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                   31/2723                         6. 2. 2018
                                                                   1. rozhodla

                                                                   na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                                                   AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

                                                                   Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

                                                                   IČ: 47673168,

                                                                   jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

                                                                   za cenu nejvýše přípustnou 825.438 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                   31/2723                         6. 2. 2018
                                                                   2. rozhodla

                                                                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Smart region“ ve výši 242.000 Kč

                                                                   31/2723                         6. 2. 2018
                                                                   3. rozhodla

                                                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Aktivity zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj na základě rámcové smlouvy“ o částku 242.000 Kč

                                                                   31/2723                         6. 2. 2018
                                                                   4. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 2299 -

                                                                   Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                                                   pol. 5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   242,0 tis. Kč

                                                                   na § 3639 -

                                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                   pol. 5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   301,3 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   543,3 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje            

                                                                   na § 3639 -

                                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                   pol. 5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   242,0 tis. Kč

                                                                   pol. 5166 -

                                                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                   o

                                                                   301,3 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   543,3 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 7/460 ze dne 7. 2. 2017

                                                                    31/2724                         6. 2. 2018
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    31/2724                         6. 2. 2018
                                                                    2. doporučuje

                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                    vzít na vědomí Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    31/2724                         6. 2. 2018
                                                                    3. ukládá

                                                                    náměstkyni hejtmana kraje

                                                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                    Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                    Termín: 14. 3. 2018

                                                                    31/2724                         6. 2. 2018
                                                                    4. ukládá

                                                                    krajskému úřadu

                                                                    zpracovat a předložit radě kraje a zastupitelstvu kraje Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017

                                                                    Zodp.: Ing. Jan Filgas, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

                                                                    Termín: nejpozději do 30. 4. 2019


                                                                     Rada kraje

                                                                     31/2725                         6. 2. 2018
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost obce Nošovice ze dne 18. 12. 2017 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích“ v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     31/2725                         6. 2. 2018
                                                                     2. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Nošovice, IČO 00577049, na realizaci projektu „Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích“ v roce 2018 ve výši 455.100 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů s časovou použitelností ode dne 27. 4. 2017 do dne 30. 11. 2018 a uhrazených do dne 30. 11. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     31/2725                         6. 2. 2018
                                                                     3. ukládá

                                                                     náměstkyni hejtmana kraje

                                                                     předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                     Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                     Termín: 14. 3. 2018


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017

                                                                      31/2726                         6. 2. 2018
                                                                      1. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017 -2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      31/2726                         6. 2. 2018
                                                                      2. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.345.100 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

                                                                      31/2726                         6. 2. 2018
                                                                      3. ukládá

                                                                      náměstkyni hejtmana kraje

                                                                      předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                      Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                      Termín: 14. 3. 2018

                                                                      31/2726                         6. 2. 2018
                                                                      4. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšuje

                                                                      financování

                                                                      pol. 8115 -

                                                                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                      o

                                                                      1.345,1 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3900 -

                                                                      Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                      pol. 5321 -

                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      699,1 tis. Kč

                                                                      pol. 5213 -

                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                      o

                                                                      646,0 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      1.345,1 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       31/2727                         6. 2. 2018
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádost statutárního města Opava ze dne 6. 12. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 17. 1. 2018, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       31/2727                         6. 2. 2018
                                                                       2. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 17.374 Kč určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                                                       31/2727                         6. 2. 2018
                                                                       3. ukládá

                                                                       náměstkyni hejtmana kraje

                                                                       předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                       Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                       Termín: 14. 3. 2018


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                                                        č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                                                                        31/2728                         6. 2. 2018
                                                                        1. rozhodla

                                                                        na základě rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 ev. č. 02179/2015/D1/2017/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, objednat realizaci aktivity „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK“ pro rok 2018 za cenu nejvýše přípustnou 800.000 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

                                                                        31/2728                         6. 2. 2018
                                                                        2. rozhodla

                                                                        na základě rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 ev. č. 02179/2015/D1/2017/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, objednat realizaci aktivity „Podpora intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v MSK“ pro rok 2018 za cenu nejvýše přípustnou 300.000 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         31/2729                         6. 2. 2018
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 9. 11. 2017 ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         31/2729                         6. 2. 2018
                                                                         2. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018 ve výši 900.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                         31/2729                         6. 2. 2018
                                                                         3. bere na vědomí

                                                                         žádost pobočného spolku ZO ČSOP Sovinecko ze dne 5. 1. 2018 ve věci poskytnutí dotace na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                         31/2729                         6. 2. 2018
                                                                         4. rozhodla

                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČO 69594481, na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2018 ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                         31/2729                         6. 2. 2018
                                                                         5. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 6409 -

                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                         pol.  5901 -

                                                                         Nespecifikované rezervy

                                                                         o

                                                                         100 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3741 -

                                                                         Ochrana druhů a stanovišť

                                                                         pol.  5222 -

                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                         o

                                                                         100 tis. Kč

                                                                         31/2729                         6. 2. 2018
                                                                         6. ukládá

                                                                         náměstkyni hejtmana kraje

                                                                         předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

                                                                         Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                         Termín: 14. 3. 2018


                                                                          Rada kraje

                                                                          31/2730                         6. 2. 2018
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Mosty u Jablunkova, ze dne 5. 1. 2018 ve věci poskytnutí dotace na soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          31/2730                         6. 2. 2018
                                                                          2. rozhodla

                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Mosty u Jablunkova, IČ 66933625, na soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2018 v maximální výši 50.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           62/4842 ze dne 17. 2. 2015

                                                                           31/2731                         6. 2. 2018
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           a.    informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, Rostislava Škubníka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 18. 2. 2015

                                                                           b.    informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při střední škole organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, Ing. Markéty Heraltové a Daniela Jaška, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 1. 3. 2015

                                                                           31/2731                         6. 2. 2018
                                                                           2. jmenuje

                                                                           a.    dnem 18. 2. 2018 Rostislava Škubníka členem školské rady při střední škole organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371

                                                                           b.    dnem 1. 3. 2018 Ing. Markétu Heraltovou a Daniela Jaška členy školské rady při střední škole organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 29/2559 ze dne 9. 1. 2018

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                            31/2732                         6. 2. 2018
                                                                            1. schvaluje

                                                                            kategorizaci partnerů v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            31/2732                         6. 2. 2018
                                                                            2. rozhodla

                                                                            uzavřít podnájemní smlouvu k dočasnému užívání budovy Multifunkční auly GONG se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            31/2732                         6. 2. 2018
                                                                            3. svěřuje

                                                                            hejtmanovi kraje

                                                                            uzavírání smluv s partnery ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 zařazenými do kategorie Partner dle Kategorizace partnerů, která je uvedena v příloze č. 1 předloženého materiálu, jejichž předmětem je reklamní, marketingové či obdobné plnění včetně plnění poskytnutého partnery (protiplnění), a to za podmínky schválení kategorizace

                                                                            31/2732                         6. 2. 2018
                                                                            4. rozhodla

                                                                            uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            31/2732                         6. 2. 2018
                                                                            5. rozhodla

                                                                            uzavřít smlouvu o spolupráci při výrobě televizního pořadu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             31/2733                         6. 2. 2018
                                                                             1. souhlasí

                                                                             s realizací projektu „Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady ZŠ Havířov –Šumbark, Školní 2“, se způsobem zajištění jeho financování z finančních prostředků organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, a se zajištěním udržitelnosti výstupů projektu po dobu pěti let od ukončení projektu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 25/2282 ze dne 21. 11. 2017

                                                                              31/2734                         6. 2. 2018
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2018 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                              31/2734                         6. 2. 2018
                                                                              2. schvaluje

                                                                              ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                              31/2734                         6. 2. 2018
                                                                              3. rozhodla

                                                                              poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč fyzickým osobám dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jako ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2018


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 18/1571 ze dne 8. 8. 2017

                                                                               31/2735                         6. 2. 2018
                                                                               1. souhlasí

                                                                               s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Inovace VOV_zdravotnická oblast“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, jako žadatelem a organizací České vysoké učení technické v Praze, Zikova 1903/4, Praha 9, IČO 68407700, jako partnerem projektu s finančním plněním


                                                                                Rada kraje

                                                                                31/2736                         6. 2. 2018
                                                                                1. rozhodla

                                                                                uzavřít „Memorandum o spolupráci“ realizované v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                 31/2737                         6. 2. 2018
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 6 předloženého materiálu

                                                                                 31/2737                         6. 2. 2018
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                 a.    Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Přípravné soustředění žáků KPS Ostrava před Mistrovstvím ČR s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018

                                                                                 b.    Mensa České republiky, IČO 45248591, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Talent gymnázií s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 5. 2018

                                                                                 dle předloženého materiálu

                                                                                 31/2737                         6. 2. 2018
                                                                                 3. rozhodla

                                                                                 uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                                                 a.    Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                 b.    Mensa České republiky, IČO 45248591, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                 31/2737                         6. 2. 2018
                                                                                 4. schvaluje

                                                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                                 a.    Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, ve výši 30.000 Kč účelově určený na zajištění krajského kola soutěže Autoopravář Junior 2018, kategorie Karosář, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

                                                                                 b.    Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací soutěže O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

                                                                                 31/2737                         6. 2. 2018
                                                                                 5. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 snižují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 6409 -

                                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                 pol. 5901 -

                                                                                 Nespecifikované rezervy

                                                                                 o

                                                                                  80 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 3419 -

                                                                                 Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                  80 tis. Kč


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  31/2738                         6. 2. 2018
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 5.864.922,60 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                  31/2738                         6. 2. 2018
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                                  31/2738                         6. 2. 2018
                                                                                  3. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  zvyšují

                                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                                  pol. 4116 -

                                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                  o

                                                                                  5.864.934 Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3112 -

                                                                                  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  121.276 Kč

                                                                                  na § 3114 -

                                                                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  888.289 Kč

                                                                                  na § 3121 -

                                                                                  Gymnázia

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  1.863.965 Kč

                                                                                  na § 3122 -

                                                                                  Střední odborné školy

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  2.089.844 Kč

                                                                                  na § 3123 -

                                                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  901.560 Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                    o

                                                                                  5.864.934 Kč


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  31/2739                         6. 2. 2018
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ve výši 857.500 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                                  31/2739                         6. 2. 2018
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                  31/2739                         6. 2. 2018
                                                                                  3. rozhodla

                                                                                  poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol organizaci Základní a Mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 122.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                  31/2739                         6. 2. 2018
                                                                                  4. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  zvyšují

                                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                                  pol. 4116 -

                                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                  o

                                                                                  857.500 Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3113 -

                                                                                  Základní školy

                                                                                  pol. 5213 -

                                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                  o

                                                                                  122.500 Kč

                                                                                  pol. 5339 -

                                                                                  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  245.000 Kč

                                                                                  na § 3117 -

                                                                                  První stupeň základních škol

                                                                                  pol. 5339 -

                                                                                  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  490.000 Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                  857.500 Kč

                                                                                  31/2739                         6. 2. 2018
                                                                                  5. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  zvyšují

                                                                                  nedaňové příjmy

                                                                                  na § 6409 -

                                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                  pol. 2229 -

                                                                                  Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                  o

                                                                                  131.361 Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 6409 -

                                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                  pol. 5364 -

                                                                                  Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                                  o

                                                                                  131.361 Kč


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 90/7119 ze dne 9. 2. 2016

                                                                                  31/2740                         6. 2. 2018
                                                                                  1. souhlasí

                                                                                  s realizací projektu organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace s názvem „Cesta NaNovo“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  31/2740                         6. 2. 2018
                                                                                  2. souhlasí

                                                                                  s realizací projektu organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace s názvem „NaNovo a kvalitně“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                   31/2741                         6. 2. 2018
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba, IČO 00845451, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   31/2741                         6. 2. 2018
                                                                                   2. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba, IČO 00845451, ve výši 2.000.000,00 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   31/2741                         6. 2. 2018
                                                                                   3. ukládá

                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                   předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                                   Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                   Termín: 14.03.2018


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 20/1859 ze dne 12.9.2017

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 19/1959 ze dne 21.4.2016

                                                                                    31/2742                         6. 2. 2018
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    přijmout dotaci od poskytovatele města Kopřivnice, IČ 00298077, ve výši maximálně Kč 630.000,-- v letech 2018 - 2020 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                    31/2742                         6. 2. 2018
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Ostrava, IČ 00845451, ve výši maximálně Kč 8.870.000,-- v letech 2019 - 2020 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    31/2742                         6. 2. 2018
                                                                                    3. rozhodla

                                                                                    přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba, IČ 00845451, ve výši maximálně Kč 4.506.000,-- v letech 2018 - 2020 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                     31/2743                         6. 2. 2018
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádost Ing. Jiřího Muladiho, IČO 60312947, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rekordy handicapovaných hrdinů“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                     31/2743                         6. 2. 2018
                                                                                     2. rozhodla

                                                                                     zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 150 tis. Kč

                                                                                     31/2743                         6. 2. 2018
                                                                                     3. rozhodla

                                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Ing. Jiřímu Muladimu, IČO 60312947, na realizaci projektu „Rekordy handicapovaných hrdinů“ ve výši 150 tis. Kč, z toho část dotace ve výši 140 tis. Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a část dotace ve výši 10 tis. Kč stanovenou jako paušální částka pokrývající náklady na koordinaci projektu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                     31/2743                         6. 2. 2018
                                                                                     4. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 6409 -

                                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                     pol. 5901 -

                                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                                     o

                                                                                     150 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 4399 -

                                                                                     Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                     pol. 5212 -

                                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                     o

                                                                                     150 tis. Kč

                                                                                     31/2743                         6. 2. 2018
                                                                                     5. bere na vědomí

                                                                                     žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                     31/2743                         6. 2. 2018
                                                                                     6. rozhodla

                                                                                     poskytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                     31/2743                         6. 2. 2018
                                                                                     7. bere na vědomí

                                                                                     žádost církevní organizace Charita Ostrava, IČO 44940998, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rekonstrukce vodoinstalace v CHD sv. Václava – DPS“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                     31/2743                         6. 2. 2018
                                                                                     8. rozhodla

                                                                                     poskytnout církevní organizaci Charita Ostrava, IČO 44940998, investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč na domov pro seniory, identifikátor – 2640976, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce vodoinstalace v CHD sv. Václava – DPS“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                     31/2743                         6. 2. 2018
                                                                                     9. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 4349 -

                                                                                     Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                     pol. 5229 -

                                                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                     o

                                                                                     200 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 4350 -

                                                                                     Domovy pro seniory

                                                                                     pol. 6323 -

                                                                                     Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                     o

                                                                                     200 tis. Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                      31/2744                         6. 2. 2018
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2018 do rozpočtu kraje ve výši 10.000 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      31/2744                         6. 2. 2018
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      poskytovat účelový neinvestiční transfer - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje, která jsou zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, průběžně na základě jednotlivých vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

                                                                                      31/2744                         6. 2. 2018
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2018 organizacím:

                                                                                      a.    Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, na částku ve výši maximálně 1.500 tis. Kč

                                                                                      b.    Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, na částku ve výši maximálně 2.800 tis. Kč

                                                                                      31/2744                         6. 2. 2018
                                                                                      4. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      10.000 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 4324 -

                                                                                      Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      3.085 tis. Kč

                                                                                      pol. 5223 -

                                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                      o

                                                                                      115 tis. Kč

                                                                                      pol. 5321 -

                                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                                      o

                                                                                      2.500 tis. Kč  

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      4.300 tis. Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      10.000 tis. Kč  


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       31/2745                         6. 2. 2018
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       informace o vyhodnocení realizace projektů „Resocializační program MSK 2017“ a „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích“ dle předloženého materiálu

                                                                                       31/2745                         6. 2. 2018
                                                                                       2. bere na vědomí

                                                                                       informace k Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                       31/2745                         6. 2. 2018
                                                                                       3. souhlasí

                                                                                       s předložením žádosti Moravskoslezského kraje o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 na realizaci projektu „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II“ dle popisu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 10 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                        31/2746                         6. 2. 2018
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost organizace Spolek Počteníčko, IČO 01324144, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Křížovkářská liga“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        31/2746                         6. 2. 2018
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Spolek Počteníčko, IČO 01324144, ve výši 200 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Křížovkářská liga“ s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 15. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        31/2746                         6. 2. 2018
                                                                                        3. bere na vědomí

                                                                                        žádost školské právnické osoby Salesiánské středisko volného času Don Bosco, IČO 65468961, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Pobytové akce pro sociálně slabé v Hodoňovicích“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                        31/2746                         6. 2. 2018
                                                                                        4. rozhodla

                                                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje školské právnické osobě Salesiánské středisko volného času Don Bosco, IČO 65468961, ve výši 169,9 tis. Kč, maximálně však ve výši 61,85 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pobytové akce pro sociálně slabé v Hodoňovicích“, vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        31/2746                         6. 2. 2018
                                                                                        5. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 4342 -

                                                                                        Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        169,9 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 4342 -

                                                                                        Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                                        pol. 5223 -

                                                                                        Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                                                        o

                                                                                        169,9 tis. Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 19/1619 ze dne 29. 8. 2017

                                                                                         31/2747                         6. 2. 2018
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         informaci o podnětu občana kraje Ing. Jaroslava Novotného ze dne 26. 12. 2017 na změnu termínů určených pro zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

                                                                                         31/2747                         6. 2. 2018
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         nerealizovat změnu termínů zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                         31/2747                         6. 2. 2018
                                                                                         3. schvaluje

                                                                                         termíny a místa konání výjezdních schůzí rady kraje:

                                                                                         27. 3. 2018 – Vítkov

                                                                                         24. 4. 2018 – Osoblaha

                                                                                         12. 6. 2018 – Havířov


                                                                                          frame-scrollup