Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 19. 12. 2013

Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 8/502 ze dne 12. 2. 2013
             č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013
  (č. usnesení)
  24/2477     19. 12. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, IČ 00095630, na objektu ve vlastnictví Moravskoslezského kraje hrad Hukvaldy - opravy jihozápadní hradební zdi mezi mottou a kaplí hradu Hukvaldy v roce 2014 dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2409     19. 12. 2013
1. schvaluje

program 32. schůze rady kraje, konané dne 19. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2410     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu z 30. schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013 b) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Martina Sikory o ověření zápisu z 31. schůze rady kraje konané dne 9. 12. 2013
  32/2410     19. 12. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 32. schůze rady kraje, konané dne 19. 12. 2013: JUDr. Josefa Babku Ing. RSDr. Svatomíra Recmana
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 26/1977 ze dne 15. 10. 2013
  (č. usnesení)
  32/2411     19. 12. 2013
1. rozhodla

zrušit bod 3 písm. a) usnesení rady kraje č. 26/1977 ze dne 15. 10. 2013
  32/2411     19. 12. 2013
2. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  32/2411     19. 12. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2014 příjemci Česká sportovní a.s., IČ 25748521, ve výši 2.000.000 Kč na náklady spojené s pořádáním I. kola Světové skupiny Davis Cupu ČR – Nizozemí; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, pronájem haly, instalaci tribun a produkční zajištění s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014
  32/2411     19. 12. 2013
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2412     19. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 270.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2016
  32/2412     19. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2413     19. 12. 2013
1. doplňuje

návrh programu 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 19. 12. 2013, o body s názvem a) Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na rok 2014 v oblasti podpory sportu b) Návrh na zahájení přípravy projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona
  č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.,
  se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545,
  jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj
  (č. usnesení)
  32/2414     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

výhled hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, v roce 2014, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2415     19. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce Výběr zhotovitele stavby „Domov Bílá Opava – rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
  32/2415     19. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Výběr zhotovitele stavby „Domov Bílá Opava – rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  32/2415     19. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Domov Bílá Opava – rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  32/2415     19. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Domov Bílá Opava – rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 13/898 ze dne 16. 4. 2013
             č. 26/1943 ze dne 15. 10. 2013
  (č. usnesení)
  32/2416     19. 12. 2013
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace, původní rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů MAKRA DIDAKTA s.r.o a TEMEX, spol. s.r.o a o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TOKA s.r.o. ve vztahu k části 4 veřejné zakázky „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“ ze dne 19. 10. 2013
  32/2416     19. 12. 2013
2. schvaluje

výzvy podle ust. § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách uchazečům 1. MAKRA DIDAKTA s.r.o. Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk - Drahelice IČ: 27916758 7. TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 42767873 10. TOKA s.r.o. Štursova 9/5, 616 00 Brno IČ: 25518526
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2417     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci k hodnotícím komisím veřejných zakázek, jejichž zadávací řízení bylo zahájeno po 22. 11. 2012, a v nichž je Moravskoslezský kraj zastupován externí společností, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 16/1144 ze dne 28. 5. 2013
             č. 26/1940 ze dne 15. 10. 2013
  (č. usnesení)
  32/2418     19. 12. 2013
1. rozhodla

ve vazbě na vyjádření zástupce poskytovatele dotace o uplatnění sankce ve výši 5% hodnoty zakázky uzavřít smlouvu v zadávacím řízení s názvem „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice“, uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako první v pořadí, tj. SWIETELSKY stavební s.r.o., a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 11/715 ze dne 21. 3. 2013
  (č. usnesení)
  32/2419     19. 12. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2013 – III. etapa“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. Sdružení Silnice 2013 – III. etapa Vedoucí sdružení: HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ: 26068338 9. Metrostav a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 15. Dálniční stavby Praha, a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 40614948 16. BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410, 320 64 Plzeň IČ: 45357269 17. SART – stavby a rekonstrukce a.s. Klatovská 410, 320 64 Plzeň IČ: 45357269 20. Vladimír Fišer Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČ: 12169528 22. Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 150, 628 00 Brno IČ: 45474281 26. JANKOSTAV s.r.o. Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice IČ: 25855581 27. MODOS spol. s r.o. Masarykova 34, 772 00 Olomouc IČ: 00576832 29. SAT s.r.o. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 49451251
  32/2419     19. 12. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2013 – III. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ 7. JHP spol. s r.o. Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10 IČ: 45798290 za cenu nejvýše přípustnou 29.774.058,90 Kč bez DPH 25. ECOVIA Haná s.r.o. Hamerská 58, 783 71 Olomouc – Holice IČ: 27825531 za cenu nejvýše přípustnou 27.743.158,10 Kč bez DPH 24. SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov IČ: 25357352 za cenu nejvýše přípustnou 30.718.647,-- Kč bez DPH pro část 2 VZ 11. Porr a.s. Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 IČ: 43005560 za cenu nejvýše přípustnou 19.386.271,-- Kč bez DPH 13. ALPINE Bau CZ s.r.o. Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí IČ: 45192286 za cenu nejvýše přípustnou 18.230.815,98 Kč bez DPH 8. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov IČ: 26271303 za cenu nejvýše přípustnou 19.796.681,90 Kč bez DPH pro část 3 VZ 3. BITUNOVA spol. s r.o. Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava IČ: 49433601 za cenu nejvýše přípustnou 13.699.598,04 Kč bez DPH 28. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 za cenu nejvýše přípustnou 15.896.811,96 Kč bez DPH pro část 4 VZ 6. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 23.378.802,85 Kč bez DPH 14. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava, SK IČ: 34112103 za cenu nejvýše přípustnou 24.752.193,56 Kč bez DPH 10. SMP CZ, a.s. Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 IČ: 27195147 za cenu nejvýše přípustnou 29.670.941,09 Kč bez DPH pro část 5 VZ 4. OAT, s.r.o. Nedokončená 363, 102 00 Praha 10 IČ: 49616374 za cenu nejvýše přípustnou 11.334.694,10 Kč bez DPH 18. SLOV-VIA, s.r.o. Nám. sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, SK IČ: 44541252 za cenu nejvýše přípustnou 11.480.487,20 Kč bez DPH 12. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 IČ: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 12.820.662,42 Kč bez DPH pro část 6 VZ 5. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 24.786.352,86 Kč bez DPH 23. SILNICE.CZ s.r.o. Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ: 26792711 za cenu nejvýše přípustnou 23.956.377,28 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje 19/1460 ze dne 11. 7. 2013
  (č. usnesení)
  32/2420     19. 12. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v užším řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“, níže uvedeného zájemce, který podal žádost o účast a neprokázal splnění kvalifikace, dle předloženého materiálu: 3. Sdružení GG – CGM Vedoucí sdružení: GEOSAN GROUP a.s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. Kontaktní adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7 IČ: 25671464
  32/2420     19. 12. 2013
2. bere na vědomí

že v souladu se závěry uvedenými v protokolu o posouzení kvalifikace v souladu s § 59 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou k podání nabídky vyzváni níže uvedení zájemci, kteří splnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu: 1. Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669 2. Sdružení „Integrované výjezdové centrum, Průmstav – VOKD – Bstav“ Vedoucí sdružení: PRŮMSTAV, a.s. Sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 Kontaktní adresa: Holandská 2, 639 00 Brno IČ: 25105825 4. Sdružení „MTS a FIRESTA pro IVC v Ostravě“ Vedoucí sdružení: Metrostav, a.s. Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 Kontaktní adresa: Divize 1, Zámostní 1238/39, 710 00 Ostrava IČ: 00014915 5. VCES a.s. Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 Kontaktní adresa: Vážní 456, 503 41 Hradec Královéˇ IČ: 26746573 6. Sdružení „IVC HOCHTIEF – VÍTKOVICE“ Vedoucí sdružení: HOCHTIEF CZ a.s. Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 Kontaktní adresa: divize Pozemní stavby Morava Sokolská tř. 2800/99, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 46678468 7. IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno IČ: 25322257 8. OHL ŽS, a.s. Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří Kontaktní adresa: Divize Ostrava, Hlávkova 1, 702 04 Ostrava – Přívoz IČ: 46342796 9. Skanska a.s. Sídlo: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov Kontaktní adresa: Divize Pozemní stavitelství Závod Morava, Nad Tyrkou 101, 739 61
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2176 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  32/2421     19. 12. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2012, ev. č. 2521/2012/IM, na zabezpečení dodatečných stavebních prací u realizace stavby “II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba“, se společností: SILNICE MORAVA s.r.o. se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov IČ: 25357352 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 7.862.351,76 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2422     19. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém) III“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  32/2422     19. 12. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2422     19. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Gabriela Vysocká - odbor informatiky 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Mgr. et. Mgr. Pavel Kadlec - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2422     19. 12. 2013
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém) III“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2423     19. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka zařízení pro kuchyňský provoz a prádelenský provoz "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě"“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  32/2423     19. 12. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2423     19. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2423     19. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Monika Knápková - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Andrea Suchomelová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2174 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  32/2424     19. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj etických standardů“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  32/2424     19. 12. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2424     19. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Dagmar Onderková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2424     19. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a interního auditu 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Blanka Štefanková - odbor kontroly a interního auditu 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Mgr. Dagmar Onderková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 28/2100 ze dne 5. 11. 2013
  (č. usnesení)
  32/2425     19. 12. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Propagační spoty Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III“ II“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 1. Knowlimits s.r.o. se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1948/16, PSČ 155 00 IČ: 63677792 2. Lukáš Gargulák, DiS místo podnikání: třída Kpt. Jaroše 1935/18, 602 00 Brno - Černá Pole IČ: 75757664 3. YEZEDE s.r.o. se sídlem: Velehrad, Buchlovská 9, PSČ 687 06 IČ: 28338103 4. Karel Kajfosz místo podnikání: Hlavní třída 196/64, 736 01 Havířov - Město IČ: 60033754 7. Petr Michal místo podnikání: Krásnopolská 326/69, 725 26 Ostrava - Krásné Pole IČ: 76146898 8. ECHOpix s.r.o. se sídlem: Čsl. armády 842/52, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov IČ: 29458552
  32/2425     19. 12. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky pod označením „Propagační spoty Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III“ II“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 5. Pixels Production s.r.o. se sídlem: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 29276918 za cenu nejvýše přípustnou 520.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2426     19. 12. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na systém pro podporu autentizace uživatele čipovou kartou (Kartové centrum), se společností: OKsystem s.r.o. se sídlem: Na Pankráci 1690/125, Praha 4, 140 21 IČ: 27373665 za cenu nejvýše přípustnou 791.500 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2172 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  32/2427     19. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu ROP Moravskoslezsko - Modernizace výuky ve zdravotnických oborech II“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  32/2427     19. 12. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu ROP Moravskoslezsko - Modernizace výuky ve zdravotnických oborech II“, a to: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2427     19. 12. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu ROP Moravskoslezsko - Modernizace výuky ve zdravotnických oborech II“, která bude současně komisí zvláštní dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2427     19. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu ROP Moravskoslezsko - Modernizace výuky ve zdravotnických oborech II“, ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2428     19. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Havířov a Frýdek-Místek“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  32/2428     19. 12. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2428     19. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Monika Knápková - odbor sociálních věcí náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Mgr. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Kaštovská - odbor evropských projektů
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2429     19. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Realizace stavebních prací v rámci projektu "Hrad Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby"“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  32/2429     19. 12. 2013
2. prohlašuje

že předmět plnění zadávacího řízení dle bodu 1) tohoto usnesení je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  32/2429     19. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2429     19. 12. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2429     19. 12. 2013
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Martin Staniek - obor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Jiří Dokoupil - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 28/2098 ze dne 5. 11. 2013
  (č. usnesení)
  32/2430     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby TESLICE CZ s.r.o. (ev. č. 01076/2013/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Náš svět, p. o., Pržno239, 739 11, Frýdlant n. O., sanace střech“, se společností: TESLICE CZ s.r.o. se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01 IČ: 27775003 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 463.253,25 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2184 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  32/2431     19. 12. 2013
1. rozhodla

změnit zadávací podmínky k zadávacímu řízení označenému „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje II.“, o jehož zahájení rozhodla Rada kraje usnesením č. 29/2184 ze dne 19. 11. 2013, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2432     19. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP III“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  32/2432     19. 12. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2432     19. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 25/1872 ze dne 19. 9. 2013
             č. 29/2174 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  32/2433     19. 12. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“, 8. část VZ: Rozvoj strategického plánování v oblasti cestovního ruchu níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým čísly: 12. Sdružení ENTERPRISE a VŠP: Enterprise plc, s.r.o. se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Jeremenkova 485/13, PSČ 703 00 IČ: 26787474 Vysoká škola podnikání, a.s. se sídlem: Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 25861271
  32/2433     19. 12. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“, a to se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: Pro 1. část VZ: Zpracování analýzy současně nastaveného systému řízení rizik a návrh na zlepšení systému a jeho optimalizace včetně seznámení vedoucích zaměstnanců a interních auditorů 10. Ernst & Young, s.r.o. se sídlem: Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00 IČ: 26705338 za cenu nejvýše přípustnou 294.000 Kč bez DPH Pro 2. část VZ: Nastavení dokumentu Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu 11. Český institut interních auditorů, o.s. se sídlem: 12000 Praha - Nové Město, Karlovo náměstí 319/3 IČ: 62932632 za cenu nejvýše přípustnou 45.000 Kč bez DPH Pro 3. část VZ: Zpracování externího hodnocení kvality interního auditu 10. Ernst & Young, s.r.o. se sídlem: Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00 IČ: 26705338 za cenu nejvýše přípustnou 120.000 Kč bez DPH Pro 4. část VZ: Seminář k nastavení auditních postupů v řídícím a kontrolním systému organizace 8. DYNATECH s.r.o. se sídlem: Brno, Mlýnská 13, PSČ 602 00 IČ: 25501003 za cenu nejvýše přípustnou 199.350 Kč bez DPH Pro 5. část VZ: Tvorba a aplikace strategického plánování 2. CERT Kladno, s.r.o. se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno IČ: 49550721 za cenu nejvýše přípustnou 342.500 Kč bez DPH Pro 7. část VZ: Implementace principů projektového řízení do organizace 5. BDO Advisory s.r.o. se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 27244784 za cenu nejvýše přípustnou 446.000 Kč bez DPH Pro 8. část VZ: Rozvoj strategického plánování v oblasti cestovního ruchu 13. PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00 IČ: 28576217 za cenu nejvýše přípustnou 300.000 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2296 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  32/2434     19. 12. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Dodávka a implementace Provozního manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje a nemocnic Moravskoslezského kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  32/2434     19. 12. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  32/2434     19. 12. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Jan Vaněk Ph.D. - Slezská nemocnice v Opavě, p.o. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Leona Šrubařová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Jan Martínek - odbor informatiky 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Tomáš Walach - Nemocnice Třinec, p.o.
  32/2434     19. 12. 2013
4. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 30/2296 ze dne 3. 12. 2013
Rada kraje
  
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/821 ze dne 16. 12. 2009
  (č. usnesení)
  32/2435     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o uskutečněné zahraniční pracovní cestě Miroslava Nováka, hejtmana kraje, do Rumunska (Bukurešť) ve dnech 25. – 26. 11. 2013 za účelem účasti na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy ČLR k 16 zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy a za podmínek uvedených v přiloženém materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2436     19. 12. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008
  (č. usnesení)
  32/2437     19. 12. 2013
1. vydává

„Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2438     19. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 156 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 156 tis. Kč
  32/2438     19. 12. 2013
2. rozhodla

poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2014 v Moravskoslezském kraji v maximální výši 3.000,- Kč dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2439     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 5. 11. 2013 do 11. 12. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2440     19. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.131.000 Kč na § 2212 - Silnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20.014.900 Kč na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 46.830 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 762.740 Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 5.000 Kč Celkem o 23.960.470 Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 211.491 Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 299.544 Kč Celkem o 511.035 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 24.471.505 Kč
  32/2440     19. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1211 - Daň z přidané hodnoty 82.000,00 tis. Kč pol. 1361 - Správní poplatky 263,00 tis. Kč Celkem o 82.263,00 tis. Kč a s n i ž u j í daňové příjmy pol. 1121 - Daň z příjmů právnických osob 20.000,00 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 1070 - Rybářství pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1,49 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 278,30 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,89 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17,91 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) 1 000,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 792,51 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 79,52 tis. Kč Celkem o 64 459,62 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 64 459,62 tis. Kč
  32/2440     19. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 0,23 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 0,23 tis. Kč
  32/2440     19. 12. 2013
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 809,40 tis. Kč na refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
  32/2440     19. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 809,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 809,4 tis. Kč
  32/2440     19. 12. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 510 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 510 tis. Kč
  32/2440     19. 12. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 54,14 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 54,14 tis. Kč
  32/2440     19. 12. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené o 21 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 21 tis. Kč
  32/2440     19. 12. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5161 - Služby pošt o 150,0 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 160,0 tis. Kč pol. 5154 - Elektrická energie o 490,0 tis. Kč Celkem o 800,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 400,0 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 400,0 tis. Kč Celkem o 800,0 tis. Kč
  32/2440     19. 12. 2013
10. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 53,91 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů spojených s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 2013 dle předloženého materiálu
  32/2440     19. 12. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 53,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 9,17 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 44,74 tis. Kč Celkem o 53,91 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2441     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o porozumění při koordinaci příprav projektu „Produktovod Loukov – Sedlnice“ a při jeho případné realizaci, se společností Čepro, a.s., IČ 60193531, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2442     19. 12. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2014 plat zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové organizace v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2443     19. 12. 2013
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi organizací Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 4, příspěvková organizace, IČ 00849910, jako nájemcem a městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063, jako pronajímatelem, týkající se zúžení předmětu nájmu o nebytové prostory v části budovy č. p. 24, stavba pro administrativu, na pozemku parc. č. 358 v k. ú. a obci Hlučín, dle předloženého materiálu
  32/2443     19. 12. 2013
2. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu části nebytových prostor uzavřené mezi organizací Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 4, příspěvková organizace, IČ 00849910, jako nájemcem a městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063, jako pronajímatelem, týkající se rozšíření předmětu nájmu o nebytové prostory o výměře 89,4 m² v II. NP budovy č. p. 24, stavba pro administrativu, na pozemku parc. č. 358 a části nebytových prostor o výměře 11,5 m² v I. NP budovy č. p. 25, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 360, vše v k. ú. a obci Hlučín, na dobu neurčitou od 1. 1. 2014, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2444     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, vůči dlužníkům: a) paní **********, ve výši 119.304 Kč s příslušenstvím b) pan **********, a pan **********, ve výši 184.238 Kč s příslušenstvím
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 26/1969 ze dne 15. 10. 2013
  (č. usnesení)
  32/2445     19. 12. 2013
1. vyhodnocuje

nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2013 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 27/2053 ze dne 22. 10. 2013
  (č. usnesení)
  32/2446     19. 12. 2013
1. schvaluje

stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace v místě poskytovaných školských služeb Milotice nad Opavou 27 na období do 31. 8. 2014 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí
  32/2446     19. 12. 2013
2. schvaluje

stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace na období do 30. 6. 2014 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 4 do 5 dětí
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2447     19. 12. 2013
1. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávek organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919, vůči: a) **********, v celkové výši 23.048 Kč b) **********, v celkové výši 70.957 Kč
  32/2447     19. 12. 2013
2. souhlasí

s jednorázovým odepsáním pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení ve výši 94.005 Kč do nákladů organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2448     19. 12. 2013
1. rozhodla

přijmout finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování: a) individuálního projektu prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost, v oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání ve výši 509.277,21 Kč b) Dotace na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 29.542 Kč dle předloženého materiálu
  32/2448     19. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 509.278 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 509.278 Kč
  32/2448     19. 12. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, s účelovým určením na projekt „Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu“ o částku 509.277,21 Kč (reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0041)
  32/2448     19. 12. 2013
4. stanoví

prodloužení časové použitelnosti neinvestičních účelových prostředků na dofinancování vyučovaného předmětu řízení motorových vozidel poskytnutých organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, ve výši 1.485.000 Kč do 30. 6. 2014
  32/2448     19. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 29.542 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 29.542 Kč
  32/2448     19. 12. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, o částku 15.039 Kč b) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 14.503 Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009
             č. 116/7596 ze dne 24. 6. 2012
  (č. usnesení)
  32/2449     19. 12. 2013
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná, IČ 00844853, Ing. Petrem Kovaříkem, ředitelem nemocnice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009
  (č. usnesení)
  32/2450     19. 12. 2013
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytných pohledávek Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, v celkové výši 1.299.233,36 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 43/2212 ze dne 9. 12. 2009
  (č. usnesení)
  32/2451     19. 12. 2013
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, se sídlem Elišky Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek‑Místek, IČ 00534188, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, ve výši 30 mil. Kč, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu, a s uzavřením Smlouvy o zástavě pohledávek s Komerční bankou, a.s. dle podmínek definovaných v příloze č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 93/5853 ze dne 21. 9. 2011
             č. 119/7847 ze dne 5. 9. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011
  (č. usnesení)
  32/2452     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a společností Nemocnice Nový Jičín a.s., IČ 25886207, se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 65/3990 ze dne 20. 10. 2010
             č. 119/7897 ze dne 5. 9. 2012
             č. 7/388 ze dne 29. 1. 2013
  (č. usnesení)
  32/2453     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. – Nemocniční park“
  32/2453     19. 12. 2013
2. rozhodla

zrušit závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, IČ 00844896, o částku 2.052.403 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. – Nemocniční park“
  32/2453     19. 12. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 2.052.403 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. – Nemocniční park“
  32/2453     19. 12. 2013
4. souhlasí

s úhradou nákladů za vícepráce ve výši 490.535,50 Kč u akce „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. – Nemocniční park“, dle předloženého materiálu
  32/2453     19. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.052.403 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.052.403 Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2454     19. 12. 2013
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určeného na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, u organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 15.000 Kč
  32/2454     19. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15.000 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 15.000 Kč
  32/2454     19. 12. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 164.700 Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 61.693 Kč c) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 395/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, o částku 15.058 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 118.733 Kč
  32/2454     19. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 360.184 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 360.184 Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 123/8215 ze dne 30. 10. 2012
             č. 13/918 ze dne 4. 6. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2455     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zpracování analýzy a návrhu koncepce v oblasti komplementu – laboratorních výkonů v rámci sítě nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, včetně vyhodnocení zpracovaných informací, na základě auditu provedeného externí auditorskou společností, dle předloženého materiálu
  32/2455     19. 12. 2013
2. souhlasí

s realizací konkrétních koncepčních postupů pro efektivní fungování laboratoří v rámci sítě nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009
  (č. usnesení)
  32/2456     19. 12. 2013
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem pohledávky Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 395/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, v celkové výši 56.787 Kč, za panem **********, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 24/1755 ze dne3. 9. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011
  (č. usnesení)
  32/2457     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu realizace projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ dle předloženého materiálu
  32/2457     19. 12. 2013
2. souhlasí

s návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 691.190 Kč včetně DPH a potřebě dodatečných víceprací v maximální výši 1.285.220 Kč včetně DPH při realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 24/1754 ze dne 2. 4. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011
  (č. usnesení)
  32/2458     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Zateplení Nemocnice Albrechtice“ dle předloženého materiálu
  32/2458     19. 12. 2013
2. souhlasí

s návrhem rozsahu méněprací ve výši 550.246,24 Kč včetně DPH a potřebě dodatečných víceprací v maximální výši 2.216.062 Kč včetně DPH při realizaci projektu „Zateplení Nemocnice Albrechtice“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2459     19. 12. 2013
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 44 Ostrava, IČ 48804525, ve výši 9.000 tis. Kč
  32/2459     19. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 9.000 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2460     19. 12. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  32/2460     19. 12. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  32/2460     19. 12. 2013
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení
  32/2460     19. 12. 2013
4. souhlasí

a) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení b) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení
  32/2460     19. 12. 2013
5. rozhodla

odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č.21/1578 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  32/2461     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 21 ke Smlouvě ev. č. 02118/2006/DSH o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 12/843 ze dne 2. 4. 2013
             č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013
             č. 26/1989 ze dne 15. 10. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
  32/2462     19. 12. 2013
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 12/843 ze dne 2. 4. 2013 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0183/3, 0209/3, 0301/3, 0727/3, 0739/3 a 0933/3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  32/2462     19. 12. 2013
2. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 26/1989 ze dne 15. 10. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádosti uvedené pod pořadovým číslem 0017/1 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2463     19. 12. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 1.329.000,-- Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  32/2463     19. 12. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový investiční transfer právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, ve výši 1.329.000,-- Kč na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Dražůvka – přehrážky km 7,170; 7,250“ a „HB Vysutý potok km 0,245 – 0,585“, dle předloženého materiálu
  32/2463     19. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.329 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 1.329 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2464     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti ELEKTROWIN a.s. ze dne 25. 11. 2013 o spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  32/2464     19. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít dohodu o spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s., IČ 27257843, na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 34/2586 ze dne 28. 1. 2014
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 38/2836 z 11. 3. 2014 a usnesením č. 53/4104 ze dne 7. 10. 2014
  32/2465     19. 12. 2013
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, a to na základě 1. Společné výzvy Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  32/2465     19. 12. 2013
2. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 8.420 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2466     19. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 240,00 tis. Kč a snižuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 240,00 tis. Kč
  32/2466     19. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 5,53 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,53 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2467     19. 12. 2013
1. schvaluje

podmínky Společného programu na podporu výměny kotlů, ve znění účinném ode dne 31. 12. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  32/2467     19. 12. 2013
2. vyhlašuje

ke dni 2. 1. 2014 4. SPOLEČNOU VÝZVU Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  32/2467     19. 12. 2013
3. schvaluje

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Společný program na podporu výměny kotlů dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  32/2467     19. 12. 2013
4. ukládá

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zajistit zveřejnění příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu na webových stránkách Moravskoslezského kraje dne 23. 12. 2013 Zodp.: Ing. Silvie Součková Termín: 23. 12. 2013
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2468     19. 12. 2013
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno na silničním pozemku ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění inženýrských sítí, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  32/2468     19. 12. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 63/3801 ze dne 22. 9. 2010
             č. 97/6170 ze dne 16. 11. 2011
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1874 ze dne 14. 12. 2011
  (č. usnesení)
  32/2469     19. 12. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava, IČ 00100579, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2209 ze dne 19. 11. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 25/2267 ze dne 25. 9. 2008
             č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011
  (č. usnesení)
  32/2470     19. 12. 2013
1. rozhodla

změnit text usnesení rady kraje č. 29/2209 ze dne 19. 11. 2013 v bodě 1 písm. b) tak, že příjmení „**********“ bude nahrazeno příjmením „**********“
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 13/926 ze dne 16. 4. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2471     19. 12. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 308.774 Kč, s účelovým určením na projekt „Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  32/2471     19. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 308.775 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 308.775 Kč
  32/2471     19. 12. 2013
3. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Jiřině Zdražilové, ředitelce organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  32/2471     19. 12. 2013
4. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Soni Lichovníkové, ředitelce organizace Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  32/2471     19. 12. 2013
5. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Anně Hamelové, ředitelce organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  32/2471     19. 12. 2013
6. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Miroslavě Chodurové, ředitelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 24/1786 ze dne 3. 9. 2013
  (č. usnesení)
  32/2472     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost o změnu časové použitelnosti poskytnuté investiční dotace organizace Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  32/2472     19. 12. 2013
2. rozhodla

o změně časové použitelnosti poskytnuté investiční dotace do investičního fondu ve výši 700.000 Kč organizaci kraje Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu v Karviné, ul. Vydmuchov 1835, na projekt „4. etapa transformace organizace Marianum“, z termínu od 3. 9. 2013 do 31. 12. 2013 na termín od 3. 9. 2013 do 30. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 161/5684 ze dne 16. 1. 2008
  (č. usnesení)
  32/2473     19. 12. 2013
1. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2014 změnu Přílohy č. 1, „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 15/1057 ze dne 14. 5. 2013
  (č. usnesení)
  32/2474     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01250/2013/KŘ k projektu „Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava“, registrační číslo CZ.1.10./2.1.00/18.01187, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb se společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o. se sídlem Pasecká 2374, 760 01 Zlín, IČ 47917601, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
                  č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2475     19. 12. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc říjen 2013 ve výši 576.840 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 156206/2013, ze dne 6. 12. 2013, a za měsíc listopad 2013 ve výši 642.200 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 169386/2013, ze dne 11. 12. 2013 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc říjen 2013 ve výši 15.960 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 154157/2013, ze dne 26. 11. 2013, a za měsíc listopad 2013 ve výši 261.440 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 167390/2013, ze dne 11. 12. 2013
  32/2475     19. 12. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Občanskému sdružení Heřmánek, Náměstí O. Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, Náměstí O. Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc listopad 2013 ve výši 195.320 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 168842/2013, ze dne 11. 12. 2013 b) Fondu ohrožených dětí, občanskému sdružení, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc listopad 2013 ve výši 706.800 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 166964/2013, ze dne 11. 12. 2013 c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc listopad 2013 ve výši 68.400 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 167339/2013, ze dne 10. 12. 2013 d) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc září 2013 ve výši 235.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 168370/2013, ze dne 10. 12. 2013 e) občanskému sdružení OPORA DĚTEM, Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za listopad 2013 ve výši 230.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 168380/2013, ze dne 11. 12. 2013
  32/2475     19. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.932.840 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 68.400 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.132.400 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 235.600 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.932.840 Kč Celkem o 1.496.440 Kč
  32/2475     19. 12. 2013
4. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc listopad 2013 ve výši 325.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 172393/2013, ze dne 17. 12. 2013
  32/2475     19. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 325.280 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 325.280 Kč
  32/2475     19. 12. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 13. 3. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2476     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  32/2476     19. 12. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 20.000,-- Kč s účelovým určením na honoráře a ubytování umělců vystupujících na Novoročních koncertech, s časovou použitelností od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014
  32/2476     19. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 110/7206 ze dne 15. 5. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012
  (č. usnesení)
bod 1) nahrazen usnesením č. 54/4193 ze dne 21. 10. 2014
  32/2478     19. 12. 2013
1. rozhodla

přijmout investiční účelovou dotaci poskytnutou z rozpočtu města Vítkov ve výši 3.199.727,28 Kč na financování projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/12.01120 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Vítkov
  32/2478     19. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace k projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/12.01120 s Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  32/2479     19. 12. 2013
1. rozhodla

odmítnout finanční podporu projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ za podmínek uvedených ve Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu
  32/2479     19. 12. 2013
2. rozhodla

předložit novou žádost o dotaci projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 17/1280 ze dne 4. 6. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  32/2480     19. 12. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 v bodě 7), a to tak, že text „270.000.000,-- Kč“ nahrazuje textem „275.000.000,-- Kč“ dle předloženého materiálu
  32/2480     19. 12. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 13. 3. 2014
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 18/1342 ze dne 20. 6. 2013
             č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013
             č. 24/1808 ze dne 3. 9. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 4/387 ze dne 20. 6. 2013
             č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013
             č. 6/458 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
  32/2481     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít trojstranné Smlouvy o převodu práv a povinností z mandátních smluv na výkon autorských dozorů u staveb z odvětví silničního hospodářství, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz a příslušnými vykonavateli autorských dozorů, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 28/2141 ze dne 5. 11. 2013
  (č. usnesení)
  32/2482     19. 12. 2013
1. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 6/2013 ke dni 19. 12. 2013
  32/2482     19. 12. 2013
2. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 7/2013 s platností ode dne 20. 12. 2013
  32/2482     19. 12. 2013
3. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II“, verze 3/2013 ke dni 19. 12. 2013
  32/2482     19. 12. 2013
4. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II“, verze 4/2013 s platností ode dne 20. 12. 2013
  32/2482     19. 12. 2013
5. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, verze 1/2013 ke dni 19. 12. 2013
  32/2482     19. 12. 2013
6. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, verze 2/2013 s platností ode dne 20. 12. 2013
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje
                č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
                č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011
                č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
                č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013
                č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013
  (č. usnesení)
  32/2483     19. 12. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ b) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  32/2483     19. 12. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na financování grantového projektu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s časovou použitelností do 28. 2. 2015 příspěvkové organizaci kraje Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, IČ 00601837, ve výši 25.000 Kč na grantový projekt „Malíři, zedníci – s úsměvem na líci“
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
  (č. usnesení)
  32/2484     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00188/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, IČ 70944628, týkající se podstatné změny - snížení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru – Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  32/2484     19. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00237/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, týkající se podstatné změny - prodloužení doby realizace projektu a rozpočtu projektu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2485     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít příkazní smlouvu se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, na zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci níže uvedených staveb: a. Silnice III/4774 Morávka, rekonstrukce mostu ev.č. 4774-19 b. Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/476 v Třinci, ul. Frýdecká c. Rekonstrukce silnice II/483 Fr. p. Radhoštěm – Čeladná d. Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov e. Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná, vnější okruh f. Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín - Brušperk – Fryčovice g. Sil. III/46428 rekonstrukce a modernizace sil. v rámci průmyslové zóny Studénka - Kunín h. Rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný mlýn i. Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/647 Klimkovice – Poruba j. Rekonstrukce mostu ev. č. 46824-4 přes trať za obcí Bolatice k. Rekonstrukce a modernizace silnice č. II /647 Ostrava, ul. Muglinovská l. Rekonstrukce mostu ev.č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice m. Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28 října n. Rekonstrukce sil. II/470 Rychvald – Orlová o. Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská p. Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné - Staré Těchanovice q. Rekonstrukce sil. II/477 Vratimov - Lískovec vč. sil. III/4794 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2486     19. 12. 2013
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  32/2486     19. 12. 2013
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2487     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení FREE WILL o. s., IČ 01745654, o poskytnutí investiční dotace, účelově určené na pořízení mobilního bazénového zvedáku včetně příslušenství uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  32/2487     19. 12. 2013
2. bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty Dolní Lomná, IČ 63026171, o poskytnutí neinvestiční dotace, účelově určené na pořízení sportovního oblečení uvedenou v příloze č. 3 předloženého materiálu
  32/2487     19. 12. 2013
3. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Český svaz Wa–te jitsu do a bojových umění o.s., IČ 66180929 o poskytnutí neinvestiční dotace, účelově určené na pořízení tréninkových a ochranných pomůcek uvedenou v příloze č. 5 předloženého materiálu
  32/2487     19. 12. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón “ ve výši 160.000 Kč
  32/2487     19. 12. 2013
5. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení FREE WILL o. s., IČ 01745654, ve výši 100.000 Kč za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s pořízením mobilního bazénového zvedáku včetně příslušenství s časovou použitelností od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014 dle předloženého materiálu
  32/2487     19. 12. 2013
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Tělovýchovné jednotě Dolní Lomná, IČ 63026171, ve výši 30.000 Kč za účelem pořízení sportovního oblečení s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 28. 2. 2014 dle předloženého materiálu
  32/2487     19. 12. 2013
7. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Český svaz Wa–te jitsu do a bojových umění o.s., IČ 66180929, ve výši 30.000 Kč za účelem pořízení tréninkových a ochranných pomůcek s časovou použitelností od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014 dle předloženého materiálu
  32/2487     19. 12. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 160 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 60 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 100 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 97/6165 ze dne 16. 11. 2011
             č. 104/6784 ze dne 23. 2. 2012
             č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2488     19. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.748,10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.748,10 tis. Kč
  32/2488     19. 12. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.790,99 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.790,99 tis. Kč Celkem 2.790,99 tis. Kč
  32/2488     19. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.045,92 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.045,92 tis. Kč
  32/2488     19. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 18.899,62 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 8.899,62 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně pospěšným společnostem o 2.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000,00 tis. Kč Celkem 18.899,62 tis. Kč
  32/2488     19. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.000 tis. Kč a z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.000 tis. Kč
  32/2488     19. 12. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 103,78 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 103,78 tis. Kč
  32/2488     19. 12. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.806,88 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.806,88 tis. Kč
  32/2488     19. 12. 2013
8. rozhodla

poskytnout dar Moravskoslezského kraje generálnímu řediteli Incheby, a.s., panu Ing. Alexanderovi Rozinovi, CSc., v celkové maximální výši 11.000 Kč dle předloženého materiálu
  32/2488     19. 12. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5194 - Věcné dary o 11 tis. Kč
  32/2488     19. 12. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 16,58 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 13,58 tis. Kč pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 3,00 tis. Kč Celkem o 16,58 tis. Kč
  32/2488     19. 12. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 177,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5171 - Opravy a udržování o 50 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 127,91 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011
  (č. usnesení)
  32/2489     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  32/2489     19. 12. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2490     19. 12. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15,00 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 15.000,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  32/2490     19. 12. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 19,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 19,00 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Moravská 2/964, 703 00 Ostrava, IČ 14451093, o částku 13.214,00 Kč b) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, o částku 5.688,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  32/2490     19. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 145,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 3,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 25,30 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 116,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1,00 tis. Kč Celkem 145,30 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 3,20 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 0,30 tis. Kč Celkem 3,50 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 14,58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,80 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,18 tis. Kč Celkem 14,58 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 11,06 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,89 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9,96 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,10 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 0,89 tis. Kč Celkem 11,95 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 33, IČ 00602051, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci přípravy akce „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ o částku 3.000,-- Kč
  32/2490     19. 12. 2013
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  32/2490     19. 12. 2013
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  32/2490     19. 12. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 22,28 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 22,28 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 59,92 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,06 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,92 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,27 tis. Kč Celkem 78,17 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 226,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 150,00 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 52,00 tis. Kč Celkem 428,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 506,17 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.142,34 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.142,34 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
15. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 500.000 Kč
  32/2490     19. 12. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 500,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 500,00 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 820,76 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 85,00 tis. Kč Celkem 905,76 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 511,60 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.239,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5172 - Programové vybavení o 178,06 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6112 - Ocenitelná práva o 1.250,60 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 1.250,60 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 26,89 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 26,89 tis. Kč Celkem 53,78 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 26,89 tis. Kč na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 6121 - Budovy, haly a stavby 33,60 tis. Kč Celkem 60,49 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 40,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,60 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,18 tis. Kč na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 25,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,25 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,10 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 20,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,80 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,09 tis. Kč Celkem 114,27 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
20. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 25,08 tis. Kč z 252.188,76 tis. Kč na 252.213,84 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 84,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 84,70 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
22. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 2.142.670,-- Kč
  32/2490     19. 12. 2013
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 2.142,67 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 347,17 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 60,88 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 8,42 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 1.670,49 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 55,71 tis. Kč Celkem o 2.142,67 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 31,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 31,00 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5,00 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
26. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847 s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci projektu "Archeopark Chotěbuz – 2. část“ o částku 210.000,- Kč
  32/2490     19. 12. 2013
27. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847 s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci projektu "Archeopark Chotěbuz – 2. část“ o částku 236.945,- Kč
  32/2490     19. 12. 2013
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 210,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 26,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 236,95 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
29. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem“ ve výši 58.510 Kč
  32/2490     19. 12. 2013
30. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu” v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416 příspěvková organizace, IČ 00100340 o částku 58.503,50 Kč
  32/2490     19. 12. 2013
31. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „ Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384 o částku 35.475,-- Kč
  32/2490     19. 12. 2013
32. stanoví

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu” v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384 ve výši 25.492,50 Kč
  32/2490     19. 12. 2013
33. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu” v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ organizaci Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, IČ 61989223 o částku 30.200,-- Kč
  32/2490     19. 12. 2013
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 25,50 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 58,51 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 58,51 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 25,50 tis. Kč Celkem o 84,01 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 15,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 15,10 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í přijaté splátky půjčených prostředků pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o 1.930,40 tis. Kč a zvyšují přijaté sankční platby a vratky transferů na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 1.930,40 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
37. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 3.592.540 Kč
  32/2490     19. 12. 2013
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í nedaňové příjmy pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o 3.970,04 tis. Kč a s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 26.892,55 tis. Kč pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 35,38 tis. Kč pol. 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 308,25 tis. Kč CELKEM o 27.236,18 tis. Kč a s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 6.677,56 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.680,42 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.197,35 tis. Kč CELKEM o 18.555,33 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.925,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 221,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 878,27 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 419,57 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 0,67 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3.592,54 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 27.000,00 tis. Kč CELKEM o 34.037,05 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.654,08 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 122,32 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.461,44 tis. Kč pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 317,62 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 203,53 tis. Kč CELKEM o 11.758,99 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 1.314,30 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 2212 - Silnice pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 156,93 tis. Kč pol. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o 424,60 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků o 127,13 tis. Kč CELKEM o 708,66 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 102,60 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z národního fondu o 1.082,45 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.959,58 tis. Kč CELKEM o 5.144,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí o 573,48 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
39. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 1.150.000 Kč
  32/2490     19. 12. 2013
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.150,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 1.150,00 tis. Kč
  32/2490     19. 12. 2013
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11,45 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 11,45 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 122/8116 ze dne 16. 10. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2491     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 00688/2012/IM se společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00, IČ 64610225, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 4/171 ze dne 4. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2492     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ se společností Laserové léčebné centrum, s.r.o., IČ 25846426
  32/2492     19. 12. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ s Přemyslem Zbořilem, s místem podnikání Štemplovec 18, 747 74 Holasovice, IČ 02354365, který je provozovatelem restaurace Kotelna Bowling Opava
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 29/2237 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  32/2493     19. 12. 2013
1. rozhodla

změnit přílohu č. 2 k materiálu schválenému usnesením rady kraje č. 29/2237 ze dne 19. 11. 2013
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 24/1806 ze dne 3. 9. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/456 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
  32/2494     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o předání projektových dokumentací a o postoupení licence týkající se projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ s městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, PSČ 793 95, IČ 00296228, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2495     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj, IČ 70630267, o poskytnutí dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt rekonstrukce skautské mohyly Ivančena uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  32/2495     19. 12. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončeného nebo nerealizovaného projektu „Podpora vodáckých aktivit v roce 2013“ ve výši 100.000 Kč
  32/2495     19. 12. 2013
3. rozhodla

poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj, IČ 70630267, na úhradu uznatelných nákladů projektu Rekonstrukce skautské mohyly Ivančena, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015
  32/2495     19. 12. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 100 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením 100 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  32/2496     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sdružení vojenské historie Těšínského Slezska, IČ 22823727, o poskytnutí dotace v celkové výši 100.000 Kč na podporu projektu Military centrum uvedenou v příloze č. 3 předloženého materiálu
  32/2496     19. 12. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dotačního programu - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2011“ ve výši 100.000 Kč
  32/2496     19. 12. 2013
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2011“, o částku 100.000 Kč
  32/2496     19. 12. 2013
4. rozhodla

poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč Sdružení vojenské historie Těšínského Slezska, IČ 22823727, na úhradu uznatelných nákladů projektu Military centrum, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
  32/2496     19. 12. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 100 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 100 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 2 písm. a) změněn usnesením č. 48/3643 ze dne 15. 7. 2014
  32/2497     19. 12. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO (optická síť 3x HDPE), reg. č. projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07332“ na nemovitosti a v rozsahu uvedeném v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  32/2497     19. 12. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 653/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, Moravská Ostrava, IČ 00842761, ve prospěch statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451 (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívajícího v právu zřízení a provozování podzemní komunikační sítě (optická síť 3x HDPE) a v právu vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním podzemní komunikační sítě (optická síť 3x HDPE) v rámci stavby „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO (optická síť 3× HDPE), reg. č. projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07332“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem situace ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí zhotovitel stavby b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  32/2497     19. 12. 2013
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO (optická síť 3x HDPE), reg. č. projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07332“ na nemovitostech a v rozsahu uvedeném v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  32/2497     19. 12. 2013
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 2639/2, ostatní plocha, parc. č. 2641/52, ostatní plocha, parc. č. 2641/96, ostatní plocha, parc. č. 2641/98, ostatní plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje ve prospěch statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451 (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívajícího v právu zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně jeho vytyčovacích bodů a v právu provádění údržby a oprav, rekonstrukce, případně odstranění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO (optická síť 3x HDPE), reg. č. projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07332“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem situace ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí zhotovitel stavby b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  32/2497     19. 12. 2013
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Metropolitní optická síť SilesNet Český Těšín – Etapa I – centrum města“, a to provedení upevnění vzdušných průvěsů optických kabelů na budovách ve vlastnictví kraje, a to: budova č. p. 402, část obce Český Těšín, jiná stavba, na pozemku parc. č. 184/2 zastavěná plocha a nádvoří v hospodaření Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, Sokola Tůmy 402/12, Český Těšín, IČ 60337320, budova č. p. 105, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 185 zastavěná plocha a nádvoří v hospodaření Základní umělecké školy Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace, Sokola Tůmy 105/10, Český Těšín, IČ 68899106, budova č. p. 1955, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 377 zastavěná plocha a nádvoří v hospodaření Gymnázium s polským jazykem vyučovacím – Gimnazjum z Polskim Jazykiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace, Havlíčkova 213/13, Český Těšín, IČ 62331493
  32/2497     19. 12. 2013
6. rozhodla

uzavřít Dohodu o provedení, umístění a provozování stavby se společností SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, Český Těšín, IČ 25392280, pro stavbu a na nemovitostech uvedených v bodu 5) tohoto usnesení, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  32/2497     19. 12. 2013
7. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, pro realizaci stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, jejímž investorem je kraj, na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 6 předloženého
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2498     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

návrh obce Nové Heřminovy na zrušení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje v části VZ1 a DZ3a – vodní nádrž Nové Heřminovy a přeložka silnice I/45 ze dne 18. 11. 2013 vedený u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 79 A 6/2013 a návrh vyjádření krajského úřadu k tomuto návrhu dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  32/2499     19. 12. 2013
1. bere na vědomí

žádosti obce Bílá, Bílá 142, IČ 00577669 o darování pozemku parc. č. 3915/44 a části pozemku parc. č. 3915/19 oddělenou geometrickým plánem č. 412‑198/2013 ze dne 10. 10. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3915/51, vše v k. ú. a obci Bílá, dle předloženého materiálu
  32/2499     19. 12. 2013
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Zastřešení víceúčelového hřiště v k. ú. Bílá“ na pozemku parc. č. 3915/19 v k. ú. a obci Bílá ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691
  32/2499     19. 12. 2013
3. souhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby „Zastřešení víceúčelového hřiště v k. ú. Bílá“ mezi krajem, obcí Bílá, Bílá 142, Staré Hamry, IČ 00577669 a obecním úřadem Ostravice – stavební úřad, Ostravice č. p. 577, IČ 00297046, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  32/2499     19. 12. 2013
4. rozhodla

o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to: pozemek parc. č. 3915/44 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 3915/19 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 412-198/2013 ze dne 10. 10. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3915/51 ostatní plocha o výměře 1216 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků, vše v k. ú. a obci Bílá
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2406 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  32/2500     19. 12. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 02092/2013/IM ze dne 29. 8. 2013 mezi krajem a ********** na pronájem nemovitostí v jeho vlastnictví, a to: pozemku parc. č. 390/6 ostatní plocha, pozemku parc. č. 1331/6 ostatní plocha, oba v katastrálním území Nošovice, obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, pozemku parc. č. 1901/19 ostatní plocha, pozemku parc. č. 2403/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 73 m², dle geometrického plánu č. 1685-543/2013 ze dne 7. 11. 2013 oba v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2013, za nájemné ve výši 25.200 Kč, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 120/7931 ze dne 18. 9. 2012
  (č. usnesení)
  32/2501     19. 12. 2013
1. schvaluje

Doplněk č. 4 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem dle předloženého materiálu
  32/2501     19. 12. 2013
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem postupovat ve vztahu k orgánům kraje podle Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, ve znění Doplňku č. 4 uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: průběžně
  32/2501     19. 12. 2013
3. ukládá

vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu vedoucí odboru zdravotnictví vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury vedoucímu odboru sociálních věcí vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení a schváleném Doplňku č. 4 zásad podle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: PaedDr. Libor Lenčo Bc. Vratislava Krnáčová JUDr. Marta Wroblowská Mgr. Daniel Rychlik Ing. Ivo Muras Termín: 27. 12. 2013
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 123/8232 ze dne 30. 10. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  32/2502     19. 12. 2013
1. zrušuje

„Zásady pro užívání zasedacích místností politických klubů zastupitelstva kraje“ schválené usnesením rady kraje č. 41/2054 ze dne 25. 11. 2009, ve znění pozdějších změn

  frame-scrollup