Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 3. 2018


  Rada kraje

  33/2935                         12. 3. 2018
  1. schvaluje

  program 33. schůze rady kraje konané dne 12. 3. 2018


   Rada kraje

   33/2936                         12. 3. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 32. schůze rady kraje, konané dne 27. 2. 2018

   33/2936                         12. 3. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 33. schůze rady kraje, konané dne 12. 3. 2018:

   -        Mgr. Stanislava Folwarczneho

   -        Jiřího Navrátila, MBA


    Rada kraje

    33/2937                         12. 3. 2018
    1. souhlasí

    s umístěním a realizací stavby „Rozšíření statické dopravy parkoviště P3 letiště Leoše Janáčka“ na pozemcích parc. č. 822/43, 822/96, 822/97, 1499 a 1500 v k. ú. a obci Mošnov, včetně rekonstrukce a částečné demolice budovy č.p. 347, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 481 v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to na náklady společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, s celkovým předpokládaným nákladem 4.000.000 Kč bez DPH, dle předloženého materiálu

    33/2937                         12. 3. 2018
    2. bere na vědomí

    že společnost Letiště Ostrava, a. s. realizuje stavbu dle bodu 1. tohoto usnesení na své náklady a souhlasí s tím, že Letiště Ostrava, a. s. bude tuto stavbu odepisovat po dobu trvání nájmu dotčených nemovitých věcí dle Smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004//POR


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     33/2938                         12. 3. 2018
     1. bere na vědomí

     informaci představenstva společnosti o návrhu na provedení rozšíření statické dopravy parkoviště P3, dle projektové dokumentace, na parcelách č. 822/43, 822/96, 822/97, 1499 a 1500 v k. ú. Mošnov, LV 452, a na rekonstrukci budovy s částečnou demolicí, budovy s č. popisným 347, stojící na pozemku parc. č. 481 v k. ú. Mošnov LV 452 ve vlastnictví MSK, a to na náklady společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, s celkovým předpokládaným nákladem 4.000.000 Kč bez DPH

     33/2938                         12. 3. 2018
     2. schvaluje

     dle platných stanov společnosti Letiště Ostrava, a. s. čl. 8 bodu 2. písmene t) provedení investice nad limit 1.000.000 Kč uvedené v bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      33/2939                         12. 3. 2018
      1. bere na vědomí

      informaci představenstva společnosti o návrhu na provedení stavebních úprav budovy „staré HZS“ – budovy bez čp/če, stavby pro dopravu, umístěné na pozemku parc. č. st. 349 v k. ú. a obci Mošnov, na náklady společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, s předpokládaným celkovým nákladem 31.000.000 Kč bez DPH

      33/2939                         12. 3. 2018
      2. schvaluje

      dle platných stanov společnosti Letiště Ostrava, a.s. čl. 8 bodu 2. písmene t) provedení investice nad limit 1.000.000 Kč uvedené v bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


       Rada kraje

       33/2940                         12. 3. 2018
       1. rozhodla

       zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu "Laboratoře technických měření" II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

       33/2940                         12. 3. 2018
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu "Laboratoře technických měření" II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       33/2940                         12. 3. 2018
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu "Laboratoře technických měření" II“, a to:

        

       členové:

       Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        

       náhradníci:

       Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

       PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       33/2940                         12. 3. 2018
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu "Laboratoře technických měření" II“, a to:

        

       členové:

       Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

       Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

       Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

       Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

       Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Jana Švecová, odbor evropských projektů

       Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        33/2941                         12. 3. 2018
        1. rozhodla

        zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

        33/2941                         12. 3. 2018
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        33/2941                         12. 3. 2018
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“, a to:

         

        členové:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        33/2941                         12. 3. 2018
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“, a to:

        členové:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

        Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Bc. Josef Bělica, MBA, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

        Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

        Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

        Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

        Mgr. Roman Kubiena, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Milan Rostek, odbor evropských projektů

        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         33/2942                         12. 3. 2018
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti II“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

         33/2942                         12. 3. 2018
         2. prohlašuje

         že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti II“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         33/2942                         12. 3. 2018
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti II“, a to:

          

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

         Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         33/2942                         12. 3. 2018
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti II“, a to:

          

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

         PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

         Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

         Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

         Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

         Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

         Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

         Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

         Ing. Andrea Suchomelová, odbor evropských projektů

         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 27/2434 ze dne 12. 12. 2017

          33/2943                         12. 3. 2018
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK““ účastníka:

          Z + M Partner, spol. s r.o.

          Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

          IČO: 26843935

          za cenu nejvýše přípustnou 5.971.670,- Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 19/1606 ze dne 29. 8. 2017

           33/2944                         12. 3. 2018
           1. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, další náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko východ“, a to:

           náhradníci:

           Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

           Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            33/2945                         12. 3. 2018
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

            33/2945                         12. 3. 2018
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            33/2945                         12. 3. 2018
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“, a to:

             

            členové:

            Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:

            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

            Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            33/2945                         12. 3. 2018
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“, a to:

             

            členové:

            Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

            PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

            Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            náhradníci:

            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

            Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

            Ing. Marie Srovnalová, odbor investiční a majetkový

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

            Ing. Daniel Cinař, Dis., odbor školství, mládeže a sportu

            Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

            Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 32/2760 ze dne 27.2.2018

             č. 25/2158 ze dne 21.11.2017

             33/2946                         12. 3. 2018
             1. rozhodla

             v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Dodávka technologického nábytku v rámci projektu „Elektrolaboratoře““, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

             33/2946                         12. 3. 2018
             2. pověřuje

             společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka technologického nábytku v rámci projektu „Elektrolaboratoře““, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 24/2093 ze dne 7. 11. 2017

              33/2947                         12. 3. 2018
              1. rozhodla

              vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              2. Společnost „Siluette-Life Innovation-Zámek Nová Horka“

              SILUETTE, s.r.o.

              č.p. 1029, 739 92 Návsí

              IČO: 29440971

              a

              Life Innovation s.r.o.

              Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

                          IČO: 24272141

              33/2947                         12. 3. 2018
              2. rozhodla

              na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
              § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ účastníka:

                 TVARSTAV – REAL, s.r.o.

              Císařská 68, Loučka, 741 01 Nový Jičín

              IČO: 26815648

              za cenu nejvýše přípustnou 8.993.734,97 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 23/1996 ze dne 24. 10. 2017

               33/2948                         12. 3. 2018
               1. rozhodla

               vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro část 1 veřejné zakázky s názvem „Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1. INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.

               U Škol 938, 685 01 Bučovice

               IČO: 03442322

               33/2948                         12. 3. 2018
               2. rozhodla

               na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství“ účastníka:

               pro část 1 veřejné zakázky – Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Slowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

                

               TOKA s.r.o.

               Štursova 9/5, 616 00 Brno - Žabovřesky

               IČO: 25518526

               za cenu nejvýše přípustnou 1.055.264 Kč bez DPH

               pro část 2 veřejné zakázky – Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace

                

               INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.

               U Škol 938, 685 01 Bučovice

               IČO: 03442322

               za cenu nejvýše přípustnou 779.650 Kč bez DPH

               pro část 3 veřejné zakázky – Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

                

               INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.

               U Škol 938, 685 01 Bučovice

               IČO: 03442322

               za cenu nejvýše přípustnou 825.000 Kč bez DPH

               pro část 4 veřejné zakázky – Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

                

               INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.

               U Škol 938, 685 01 Bučovice

               IČO: 03442322

               za cenu nejvýše přípustnou 558.860 Kč bez DPH


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 27/2432 ze dne 12.12.2017

                33/2949                         12. 3. 2018
                1. rozhodla

                na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  rámcové smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II“ účastníka:

                LeasePlan Česká republika, s.r.o.

                Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5

                IČO: 63671069

                za cenu nejvýše přípustnou 4.652.871,48 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 33/2950                         12. 3. 2018
                 1. rozhodla

                 zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Výkon IČ včetně výkonu TDS a koordinátora BOZP u stavby "Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti"“, poř. č. 001/2018


                  Rada kraje

                  33/2951                         12. 3. 2018
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt“

                  33/2951                         12. 3. 2018
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                  Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.,

                  se sídlem: Gudrichova 2688/31, Předměstí, 746 01 Opava

                  IČO: 63323524

                  za cenu nejvýše přípustnou 1 699 910 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   33/2952                         12. 3. 2018
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol a školských zařízení

                   - oblast Frýdek-Místek"

                   33/2952                         12. 3. 2018
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   1. REVIS ELEKTRO, s.r.o.

                   se sídlem: 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

                   IČO: 25374478

                   za cenu nejvýše přípustnou 451 921,98 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    33/2953                         12. 3. 2018
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol a školských zařízení - oblast Český Těšín“

                    33/2953                         12. 3. 2018
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    1. HAMROZI s.r.o.

                    se sídlem: Polní 411, Staré Město, 739 61 Třinec

                    IČO: 25842544

                    za cenu nejvýše přípustnou 477.996,44 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     33/2954                         12. 3. 2018
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení celobarevné publikace a roll upů za účelem prezentace hradu Hukvaldy“

                     33/2954                         12. 3. 2018
                     2. rozhodla

                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem pod pořadovým číslem:

                     7. Ing. Dalibor Matějíček

                     se sídlem: Vančurova 735/11, 787 01, Šumperk

                     IČO: 16637879

                     za cenu nejvýše přípustnou 249.788 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      33/2955                         12. 3. 2018
                      1. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol a školských zařízení – oblast Opava"

                      33/2955                         12. 3. 2018
                      2. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                      1. B&P INTERIÉRY s.r.o.

                      se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz

                      IČO: 25392077

                      za cenu nejvýše přípustnou 347 688,52 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       33/2956                         12. 3. 2018
                       1. schvaluje

                       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Elektro úpravy učeben ve školách v rámci projektu "Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK"“

                       33/2956                         12. 3. 2018
                       2. rozhodla

                       vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                       1. EUTEL SERVIS s.r.o.

                           se sídlem: č.p. 360, 739 11 Janovice

                           IČO: 25395726

                       za cenu nejvýše přípustnou 240.677,60 Kč bez DPH


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                        33/2957                         12. 3. 2018
                        1. bere na vědomí

                        žádost Českého svazu bojovníků za svobodu doručenou dne 2. 1. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        33/2957                         12. 3. 2018
                        2. rozhodla

                        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, IČO 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním akcí pořádaných v průběhu roku 2018 ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČO 00442755, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        33/2957                         12. 3. 2018
                        3. rozhodla

                        zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                        33/2957                         12. 3. 2018
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6113 -

                        Zastupitelstva krajů

                        pol.  5901 -

                        Nespecifikované rezervy

                        o

                        50 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na §  3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                        pol. 5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        50 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                         33/2958                         12. 3. 2018
                         1. bere na vědomí

                         a)    žádost subjektu Marek Zlý, dle přílohy č. 1 přílohy předloženého materiálu

                         b)   žádost SnowKidz, z.s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                         33/2958                         12. 3. 2018
                         2. rozhodla

                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Marek Zlý, IČO 76193411, v maximální výši 80 tis. Kč na realizaci projektu „8. reprezentační Duhový ples Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 9. 4. 2018

                         33/2958                         12. 3. 2018
                         3. rozhodla

                         uzavřít se subjektem Marek Zlý, IČO 76193411, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         33/2958                         12. 3. 2018
                         4. rozhodla

                         zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 80 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                         33/2958                         12. 3. 2018
                         5. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 6113 -

                         Zastupitelstva krajů

                         pol.  5901 -

                         Nespecifikované rezervy

                         o

                         80 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3399 -

                         Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                         pol.  5212 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                         o

                         80 tis. Kč


                          Rada kraje

                          33/2959                         12. 3. 2018
                          1. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          přijmout usnesení ve věci přístupu Moravskoslezského kraje k Platformě pro uhelné regiony v transformaci, zřízené Evropskou komisí dne 11. 12. 2017:

                          a.    Moravskoslezský kraj vyjadřuje zásadní zájem být co nejdříve členem Platformy pro uhelné regiony v transformaci

                          b.    Moravskoslezský kraj vítá iniciativu Ministerstva pro místní rozvoj, které bude prosazovat společný vstup všech tuzemských strukturálně postižených regionů sdružených na platformě vládního programu RESTART

                          c.    Moravskoslezský kraj chce v rámci této Platformy pro uhelné regiony v transformaci spolupracovat se všemi evropskými regiony, které prochází útlumem těžby uhlí, především pak se sousedním Slezským vojvodstvím, zejména z důvodu společné černouhelné pánve a identických problémů s ukončováním těžby a přechodem na přírodě šetrnější energetické zdroje

                          d.    Moravskoslezský kraj učiní kroky k doplnění programu RESTART tak, aby obsahoval všechny potřebné nástroje ke splnění podmínek zařazení regionu do Platformy pro uhelné regiony v transformaci

                          33/2959                         12. 3. 2018
                          2. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          uložit náměstkům hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA, a panu Janu Krkoškovi, spolupracovat na plnění usnesení dle bodu 1. tohoto usnesení s vládním zmocněncem pro Moravskoslezský a Ústecký kraj doc. Ing. Jiřím Ciencialou, CSc.

                          33/2959                         12. 3. 2018
                          3. ukládá

                          hejtmanovi kraje

                          předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                          Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                          Termín: 14. 3. 2018


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 16/1615 ze dne 25. 9. 2015

                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                           33/2960                         12. 3. 2018
                           1. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určeného na podporu rozvoje muzejnictví v příspěvkových organizacích kraje v odvětví kultury v rámci akce Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 69/5688 ze dne 9. 6. 2015

                           33/2961                         12. 3. 2018
                           1. zrušuje

                           ke dni 1. 4. 2018

                           Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury, které zřizuje Moravskoslezský kraj, schválené usnesením rady kraje č. 69/5688 ze dne 9. 6. 2015 s účinností ode dne 1. 7. 2015

                           33/2961                         12. 3. 2018
                           2. schvaluje

                           s účinností od 1. 4. 2018

                           Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury, které zřizuje Moravskoslezský kraje dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            33/2962                         12. 3. 2018
                            1. rozhodla

                            zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

                            33/2962                         12. 3. 2018
                            2. rozhodla

                            a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                            b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                            33/2962                         12. 3. 2018
                            3. rozhodla

                            odstoupit od smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení


                            Rada kraje

                            33/2963                         12. 3. 2018
                            1. souhlasí

                            s provedením technického zhodnocení majetku ve vlastnictví kraje, a to budovy bez čp/če stavba pro dopravu (příletová hala), která je součástí pozemku parc. č. st. 345 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Mošnov, formou realizace akce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vyhlídková terasa“, v maximální celkové výši 8.264 tis. Kč bez DPH, prostřednictvím obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle předloženého materiálu

                            33/2963                         12. 3. 2018
                            2. rozhodla

                            uhradit budoucí pohledávku obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu technického zhodnocení majetku kraje dle bodu 1. tohoto usnesení a uzavřít s touto obchodní společností Dohodu o technickém zhodnocení pronajatého majetku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            33/2963                         12. 3. 2018
                            3. rozhodla

                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Pravidelná letecká doprava“ ve výši 4.300.000 Kč

                            33/2963                         12. 3. 2018
                            4. rozhodla

                            navýšit akci rozpočtu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vyhlídková terasa“ o 4.300.000 Kč

                            33/2963                         12. 3. 2018
                            5. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 2259 -

                            Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy

                            pol. 5192 -

                            Poskytnuté náhrady

                            o

                            4.300 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 2251 -

                            Letiště

                            pol. 6121 -

                            Budovy, haly a stavby

                            o

                            4.300 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 21/1870 ze dne 26. 9. 2017

                             33/2964                         12. 3. 2018
                             1. rozhodla

                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04054/2017/IM ze dne 17. 10. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“, se zhotovitelem stavby – společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             33/2964                         12. 3. 2018
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                              

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             500 tis. Kč

                              

                             a

                              

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                              

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             500 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 30/2594 ze dne 23. 1. 2018

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

                              33/2965                         12. 3. 2018
                              1. bere na vědomí

                              změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 114D244006001, ze dne 13. 7. 2017, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem vnitra České republiky k projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 13. 2. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                               33/2966                         12. 3. 2018
                               1. rozhodla

                               uzavřít dohodu o převodu práv a povinností souvisejících s realizací přeložek vodovodních řadů v rámci projektu „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 45193665, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                                č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                                33/2967                         12. 3. 2018
                                1. rozhodla

                                uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, tj. společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 42767377, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                33/2967                         12. 3. 2018
                                2. rozhodla

                                uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Silnice II/474 Jablunkov – Návsí“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, tj. společností Dopravní projektování, spol. s r.o., se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25361520, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 30/2602 ze dne 23.1.2018

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                 33/2968                         12. 3. 2018
                                 1. rozhodla

                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, ve výši 47.650.000,00 Kč

                                 33/2968                         12. 3. 2018
                                 2. rozhodla

                                 zrušit závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 59.800.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy"

                                 33/2968                         12. 3. 2018
                                 3. schvaluje

                                 změnu financování akcí „Novostavba lékárny a onkologie“ Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace a „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba“ Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace v plné výši z rozpočtu kraje na rok 2018

                                 33/2968                         12. 3. 2018
                                 4. rozhodla

                                 zrušit závazný ukazatel „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2018 stanovený v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 organizacím:

                                 a.    Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 24.500.000,00 Kč účelově určený na akci „Novostavba lékárny a onkologie“

                                 b.    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 23.150.000,00 Kč účelově určený na akci „Pavilon H - stavební úpravy a přístavba“

                                 33/2968                         12. 3. 2018
                                 5. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 nedaňové příjmy

                                 na § 3522 -

                                 Ostatní nemocnice

                                 pol.  2122 -

                                 Odvody příspěvkových organizací

                                 o

                                 47.650 tis. Kč

                                 a

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3522 -

                                 Ostatní nemocnice

                                 pol.  6351 -

                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 47.650 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 13/959 ze dne 18.5.2017

                                  33/2969                         12. 3. 2018
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01886/2017/IM ze dne 14. 6. 2017 na realizaci stavby „Stavební úpravy pláště budovy gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, se zhotovitelem, kterým je společnost

                                  MH - STAVBY, s.r.o.

                                  se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava

                                  IČO: 27776506,

                                  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  33/2969                         12. 3. 2018
                                  2. rozhodla

                                  zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 878,93 tis. Kč s účelovým určením na akci „Stavební úpravy pláště budovy gymnázia“ realizovanou pro organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601411

                                  33/2969                         12. 3. 2018
                                  3. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol.  6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  878,93 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3121 -

                                  Gymnázia

                                  pol.  5171 -

                                  Opravy a udržování

                                  o

                                  878,93 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015

                                   č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

                                   č. 19/1978 ze dne 21. 4. 2016

                                   č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   1. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout vyčlenit projekt s názvem „Přeložka silnice III/4848 F-M – Palkovická, návaznost na obchvat F-M“, financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 72.000.000 Kč z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1630 ze dne 25.9.2015

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   schválit změnu názvu projektu „Přeložka silnice III/4848 F-M – Palkovická, návaznost na obchvat F-M“ na „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   3. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 72.000.000 Kč

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   4. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   5. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   6. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady projektu 32.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2023

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   7. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 32.000.000 Kč

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   8. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   9. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   10. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  s předpokládanými náklady projektu 80.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2023

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   11. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 80.000.000 Kč

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   12. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   13. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   14. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  s předpokládanými náklady projektu 72.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2023 

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   15. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 72.000.000 Kč

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   16. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   17. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   18. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  s předpokládanými náklady projektu 110.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2023

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   19. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2018 – 2023 ve výši 110.000.000 Kč

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   20. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   21. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“ v maximální výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   22. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ koncipovaného jako tzv. zásobníkový projekt

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   23. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout ukončit přípravu projektu „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   24. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   25. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                    

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   1.800 tis. Kč

                                    

                                   a

                                    

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                    

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   640 tis. Kč

                                    

                                   a

                                    

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                    

                                   pol.  6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   1.160 tis. Kč

                                   33/2970                         12. 3. 2018
                                   26. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana

                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. – 24. tohoto usnesení

                                   Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                   Termín: 14. 3. 2018


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 30/2595 ze dne 23. 1. 2018

                                    33/2971                         12. 3. 2018
                                    1. souhlasí

                                    s umístěním a realizací zařízení transformovny/trafostanice 22/0,4kV o výkonu 250kVA v rámci stavby „Frýdek-obnova DTS FM_7035“ na části pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

                                    33/2971                         12. 3. 2018
                                    2. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout

                                    a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                    část pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po dokončení stavby zařízení transformovny/trafostanice 22/0,4kV o výkonu 250kVA v rámci stavby „Frýdek-obnova DTS FM_7035“ nahrazen geometrickým plánem vyhotoveném na základě zaměření skutečného provedení stavby,

                                    se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                    vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

                                    do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 800 Kč za 1 m2 navýšenou o DPH v zákonné výši a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                    c)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu provést stavbu dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

                                    33/2971                         12. 3. 2018
                                    3. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                    Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                    Termín: 14. 3. 2018


                                     Rada kraje

                                     33/2972                         12. 3. 2018
                                     1. souhlasí

                                     s umístěním a realizací stavby „Šumbark 1213/67, SPORT Const, přeložka NNk“ na pozemku parc. č. 1213/32 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, dle předloženého materiálu

                                     33/2972                         12. 3. 2018
                                     2. rozhodla

                                     a)           zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1213/32 ostatní plocha v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO 13644297, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku zemní vedení NN v rámci stavby „Šumbark 1213/67, SPORT Const, přeložka NNk““, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                     b)           uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                     33/2972                         12. 3. 2018
                                     3. souhlasí

                                     s umístěním a realizací stavby „Opava, Kylešovský kopec, obnova vNN/kNN“ na pozemku parc. č. 622/1 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

                                     33/2972                         12. 3. 2018
                                     4. rozhodla

                                     a)  zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 622/1 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 72547651, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku podzemní kabelové vedení NN v rámci stavby „Opava, Kylešovský kopec, obnova vNN/kNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                     b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

                                     33/2972                         12. 3. 2018
                                     5. souhlasí

                                     s umístěním a realizací stavby „Ostrava – Poruba, 825/1 SMO, NNk“ na části pozemku parc. č. 836 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                     33/2972                         12. 3. 2018
                                     6. rozhodla

                                     a)   zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 836 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, IČO 00575933, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku podzemní kabelové vedení NN, v rámci stavby „Ostrava - Poruba, 825/1 SMO, NNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                     b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení

                                     33/2972                         12. 3. 2018
                                     7. souhlasí

                                     s umístěním a realizací stavby „Opava, Karnola, OP_1566, kVN, kNN“ na části pozemku parc. č. 6/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Město, obec Opava, dle předloženého materiálu

                                     33/2972                         12. 3. 2018
                                     8. rozhodla

                                     a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 6/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 848/29, Předměstí, Opava, IČO 47813075, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku součást distribuční soustavy, v rámci stavby „Opava, Karnola, OP_1566, kVN, kNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                     b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 8 písm. a) tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 27/2444 ze dne 12.12.2017

                                      33/2973                         12. 3. 2018
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00045/2018/KŘ ze dne 12. 1. 2018 na zhotovení aktualizace projektové dokumentace s názvem „Výstavba a provozování Integrovaného výjezdového centra Český Těšín – projektová dokumentace interiéru“ a autorský dozor, se zhotovitelem stavby – MARPO s.r.o., IČO 41033078, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                       33/2974                         12. 3. 2018
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       33/2974                         12. 3. 2018
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 48 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatým křížem 2. třídy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       33/2974                         12. 3. 2018
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5229 -

                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                       o

                                       48 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       48 tis. Kč

                                       33/2974                         12. 3. 2018
                                       4. bere na vědomí

                                       žádost organizace MEDICA IBERIA s.r.o, IČO 28656521, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                       33/2974                         12. 3. 2018
                                       5. rozhodla

                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci MEDICA IBERIA s.r.o., IČO 28656521, ve výši 65 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Hra o kilogramy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                       33/2974                         12. 3. 2018
                                       6. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol. 5901 -

                                       Nespecifikované rezervy

                                       o

                                       65 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                       o

                                       65 tis. Kč

                                       33/2974                         12. 3. 2018
                                       7. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       354,40 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5021 -

                                       Ostatní osobní výdaje

                                       o

                                       354,40 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        33/2975                         12. 3. 2018
                                        1. souhlasí

                                        s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci s názvem „Výpůjčka imunochemického analyzátoru a dodávka specifického spotřebního materiálu“ organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                        33/2975                         12. 3. 2018
                                        2. doporučuje

                                        řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                        členy hodnotící komise:

                                        MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                        Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                        náhradníky hodnotící komise:

                                        Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                        Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 92/7250 ze dne 25.2.2016

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                         33/2976                         12. 3. 2018
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3122 -

                                         Střední odborné školy

                                         pol.  5137 -

                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                         o

                                         5.000,00 tis. Kč

                                         a

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3122 -

                                         Střední odborné školy

                                         pol.  6122 -

                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                         o

                                         3.555,00 tis. Kč

                                         pol.  6125 -

                                         Výpočetní technika 

                                         o

                                         3.867,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         7.422,00 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3121 -

                                         Gymnázia

                                         pol.  6121 -

                                         Budovy, haly a stavby

                                         o

                                         2.222,22 tis. Kč

                                         pol.  6122 -

                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                         o

                                         3.555,00 tis. Kč

                                         pol.  6125 -

                                         Výpočetní technika 

                                         o

                                         3.867,00 tis. Kč

                                         na § 3122 -

                                         Střední odborné školy

                                          

                                         pol.  6121 -

                                         Budovy, haly a stavby

                                         o

                                         2.777,78 tis. Kč

                                         Celkem

                                         12.422,00 tis. Kč

                                         33/2976                         12. 3. 2018
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3121 –

                                         Gymnázia

                                         pol.  6122 –

                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                         o

                                         1.030,00 tis. Kč

                                         na § 3122 –

                                         Střední odborné školy

                                         pol.  6122 –

                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                         o

                                         2.121,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         3.151,00 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3121 –

                                         Gymnázia

                                         pol.  5137 –

                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                         o

                                         380,20 tis. Kč

                                         na § 3122 –

                                         Střední odborné školy

                                         pol.  5137 –

                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                         o

                                         2.770,80 tis. Kč

                                         Celkem

                                         3.151,00 tis. Kč

                                         33/2976                         12. 3. 2018
                                         3. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4359 -

                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         30,00 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4359 -

                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                         pol.  5011 - 

                                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                         o

                                         22,00 tis. Kč

                                         pol.  5031 -

                                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                         o

                                          

                                         6,00 tis. Kč

                                         pol.  5032 -

                                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                         o

                                         2,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         30,00 tis. Kč

                                         33/2976                         12. 3. 2018
                                         4. rozhodla

                                         zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 1.879,12 tis. Kč z 333.878,84 tis. Kč na 335.757,96 tis. Kč

                                         33/2976                         12. 3. 2018
                                         5. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                          

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3299 -

                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         2.251,91 tis. Kč

                                          

                                         a

                                          

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3141 -

                                         Školní stravování

                                         pol.  5321 -

                                         Neinvestiční transfery obcím

                                         o

                                         2.251,91 tis. Kč

                                         33/2976                         12. 3. 2018
                                         6. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3533 -

                                         Zdravotnická záchranná služba

                                         pol.  6122 -

                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                         o

                                         1.629,00 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3533 -

                                         Zdravotnická záchranná služba

                                         pol.  6125 - 

                                         Výpočetní technika

                                         o

                                         1.629,00 tis. Kč

                                         33/2976                         12. 3. 2018
                                         7. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol.  4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         1.434,85 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4339 -

                                         Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         1.434,85 tis. Kč

                                         33/2976                         12. 3. 2018
                                         8. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3122 -

                                         Střední odborné školy

                                         pol.  6122 -

                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                         o

                                         15.868,10 tis. Kč

                                         pol.  6125 -

                                         Výpočetní technika 

                                         o

                                         5.900,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         21.768,10 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3121 -

                                         Gymnázia

                                         pol.  5137 -

                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                         o

                                         5.900,00 tis. Kč

                                         pol.  5167 -

                                         Služby školení a vzdělávání

                                         o

                                         150,00 tis. Kč

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         74,00 tis. Kč

                                         Pol.  5172 -

                                         Programové vybavení

                                         o

                                         1.650,00 tis. Kč

                                         na § 3122 -

                                         Střední odborné školy

                                         pol.  5137 -

                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                         o

                                         7.800,00 tis. Kč

                                         pol.  5167 -

                                         Služby školení a vzdělávání

                                         o

                                         190,00 tis. Kč

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         54,10 tis. Kč

                                         Pol.  5172 -

                                         Programové vybavení

                                         o

                                         2.150,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         17.968,10 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          33/2977                         12. 3. 2018
                                          1. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ financovatelného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s předpokládanými náklady 69.000.000 Kč

                                          33/2977                         12. 3. 2018
                                          2. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                          33/2977                         12. 3. 2018
                                          3. rozhodla

                                          předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, Investiční priority 3 – Zachování, podpora, ochrana a  rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu, za předpokladu schválení zahájení přípravy projektu zastupitelstvem kraje

                                          33/2977                         12. 3. 2018
                                          4. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ financovatelného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s předpokládanými náklady 27.000.000 Kč

                                          33/2977                         12. 3. 2018
                                          5. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427 dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                          33/2977                         12. 3. 2018
                                          6. rozhodla

                                          předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, Investiční priority 3 – Zachování, podpora, ochrana a  rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu, za předpokladu schválení zahájení přípravy projektu zastupitelstvem kraje

                                          33/2977                         12. 3. 2018
                                          7. ukládá

                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                          předložit návrh dle bodů 1. až 4. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                          Termín: 14. 3. 2018


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 19/1713 ze dne 29.8.2017

                                           č. 4/256 ze dne 22.12.2016

                                           č. 26/2384 ze dne 5. 12. 2017

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 3/178 ze dne 16.3.2017

                                           č. 5/454 ze dne 14.9.2017

                                           č. 6/606 ze dne 14. 12. 2017

                                           33/2978                         12. 3. 2018
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost o prodloužení termínu realizace akce obce Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           33/2978                         12. 3. 2018
                                           2. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           zmírnit podmínky programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

                                           33/2978                         12. 3. 2018
                                           3. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01878/2017/RRC s obcí Žabeň, IČ 00576867, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                           33/2978                         12. 3. 2018
                                           4. bere na vědomí

                                           žádost Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, IČO 73184560, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                           33/2978                         12. 3. 2018
                                           5. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01047/2018/RRC s Kulturním zařízením Ostrava-Jih, příspěvkovou organizací, IČO 73184560, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                           33/2978                         12. 3. 2018
                                           6. ukládá

                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                           předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                           Zodp.: Jan Krkoška

                                           Termín: 14. 6. 2018


                                            Rada kraje

                                            33/2979                         12. 3. 2018
                                            1. rozhodla

                                            přijmout věcný dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nápoje v hodnotě 60.000 Kč od společnosti Kofola a.s., IČ 27767680, s využitím na kulturně společenských akcích Moravskoslezského kraje


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                             33/2980                         12. 3. 2018
                                             1. schvaluje

                                             podmínky dotačního programu s názvem Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             33/2980                         12. 3. 2018
                                             2. rozhodla

                                             vyhlásit dotační program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018 dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                              33/2981                         12. 3. 2018
                                              1. schvaluje

                                              podmínky dotačního programu s názvem „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2018-2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              33/2981                         12. 3. 2018
                                              2. rozhodla

                                              vyhlásit dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2018-2019 dle předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                               33/2982                         12. 3. 2018
                                               1. schvaluje

                                               podmínky dotačního programu s názvem „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               33/2982                         12. 3. 2018
                                               2. rozhodla

                                               vyhlásit dotační program „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                33/2983                         12. 3. 2018
                                                1. schvaluje

                                                podmínky dotačního programu s názvem Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                33/2983                         12. 3. 2018
                                                2. rozhodla

                                                vyhlásit dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018 dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 4/313 ze dne 15. 6. 2017

                                                 č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015

                                                 33/2984                         12. 3. 2018
                                                 1. schvaluje

                                                 Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2018/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  33/2985                         12. 3. 2018
                                                  1. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout zahájit přípravu projektu „Dopravní dispečink“ s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč a dobou realizace v letech 2019 – 2021 za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o zřízení příspěvkové organizace „Moravskoslezské datové centrum“, dle předloženého materiálu

                                                  33/2985                         12. 3. 2018
                                                  2. ukládá

                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                  předložit návrh dle bodu 1. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

                                                  Zodp.: Jan Krkoška

                                                  Termín: 14. 3. 2018


                                                   Rada kraje

                                                   33/2986                         12. 3. 2018
                                                   1. souhlasí

                                                   aby obec Nošovice, se sídlem Nošovice 58, 739 51 Dobrá, IČO 00577049, prováděla systematickou výsadbu  trvalých porostů na pozemku parc. č. 568/7 v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, za podmínek uvedených v důvodové zprávě materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                    33/2987                         12. 3. 2018
                                                    1. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout přistoupit v roli partnera k projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ předkládaného do programu Urban Innovative Action

                                                    33/2987                         12. 3. 2018
                                                    2. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout zahájit přípravu projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ financovatelného z programu Urban Innovative Action

                                                    33/2987                         12. 3. 2018
                                                    3. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ předkládaný do programu Urban Innovative Action v letech 2018 – 2022 ve výši 13.200.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                    33/2987                         12. 3. 2018
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3639 -

                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    200,00 tis. Kč

                                                    a

                                                    snižují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol.  6901 -

                                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                                    o

                                                    13.000,00 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3719 -

                                                    Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    13.200,00 tis. Kč

                                                    33/2987                         12. 3. 2018
                                                    5. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit návrh dle bodu 1. – 3. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

                                                    Zodp.: Jan Krkoška

                                                    Termín: 14. 3. 2018


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                     33/2988                         12. 3. 2018
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost subjektu MR Duduš s.r.o., IČO 05611041, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt Modernizace vybavení části penzionu

                                                     33/2988                         12. 3. 2018
                                                     2. rozhodla

                                                     neposkytnout investiční dotaci ve výši 200.000 Kč subjektu MR Duduš s.r.o., IČO 05611041, na projekt Modernizace vybavení části penzionu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 30/2624 ze dne 23. 1. 2018

                                                      33/2989                         12. 3. 2018
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o změně financování dotace na projekt Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody

                                                      33/2989                         12. 3. 2018
                                                      2. rozhodla

                                                      schválit změnu způsobu poskytnutí finančních prostředků v článku V. bodě 1. smlouvy se subjektem KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje usnesením č. 30/2624 ze dne 23. 1. 2018, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                       33/2990                         12. 3. 2018
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu ZIK-ZAK Vratimov, z.s., IČO 26990865, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 190.000 Kč na projekt Výprava a účast mažoretek ZIK-ZAK Vratimov na Mistrovství světa v Norsku

                                                       33/2990                         12. 3. 2018
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 190.000 Kč subjektu ZIK-ZAK Vratimov, z.s., IČO 26990865, na projekt Výprava a účast mažoretek ZIK-ZAK Vratimov na Mistrovství světa v Norsku a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                       33/2990                         12. 3. 2018
                                                       3. rozhodla

                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ ve výši 190 tis. Kč

                                                       33/2990                         12. 3. 2018
                                                       4. rozhodla

                                                       navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 190 tis. Kč

                                                       33/2990                         12. 3. 2018
                                                       5. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                       190 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 3419 -

                                                       Ostatní tělovýchovná činnost

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       190 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                        33/2991                         12. 3. 2018
                                                        1. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2143 -

                                                        Cestovní ruch

                                                        pol. 5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        36,3 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2143 -

                                                        Cestovní ruch

                                                        pol. 5168 -

                                                        Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                        o

                                                        36,3 tis. Kč

                                                        33/2991                         12. 3. 2018
                                                        2. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3639 -

                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                        pol. 5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        560,70 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3639 -

                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                        pol. 5011 -

                                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                        o

                                                        417,12 tis. Kč

                                                        pol. 5031-

                                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                        o

                                                        104,28 tis. Kč

                                                        pol. 5032-

                                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                        o

                                                        37,54 tis. Kč

                                                        pol. 5038-

                                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                        o

                                                        1,76 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        560,70 tis. Kč

                                                        33/2991                         12. 3. 2018
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3639 -

                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                        pol. 5169-

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        2.237,6 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3639 -

                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                        pol. 5011 -

                                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                        o

                                                        1.440,0 tis. Kč

                                                        pol. 5021-

                                                        Ostatní osobní výdaje

                                                        o

                                                        308,0 tis. Kč

                                                        pol. 5031-

                                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                        o

                                                        360,0 tis. Kč

                                                        pol. 5032-

                                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                        o

                                                        129,6 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        2.237,6 tis. Kč

                                                        33/2991                         12. 3. 2018
                                                        4. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3636 -

                                                        Územní rozvoj

                                                        pol. 5213 -

                                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                        o

                                                        250,0 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3636 -

                                                        Územní rozvoj

                                                        pol. 6313 -

                                                        Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                        o

                                                        250,0 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                                         č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

                                                         č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

                                                         č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

                                                         č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                                         č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

                                                         č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

                                                         č. 21/1911 ze dne 26.9.2017

                                                         č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                         33/2992                         12. 3. 2018
                                                         1. rozhodla

                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         33/2992                         12. 3. 2018
                                                         2. rozhodla

                                                         neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                         33/2992                         12. 3. 2018
                                                         3. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                         33/2992                         12. 3. 2018
                                                         4. ukládá

                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                         předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                         Zodp.: Jan Krkoška

                                                         Termín: 14. 6. 2018

                                                         33/2992                         12. 3. 2018
                                                         5. bere na vědomí

                                                         informaci o odstoupení od dotace žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/04025, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 26/2385 ze dne 5. 12. 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                         33/2992                         12. 3. 2018
                                                         6. bere na vědomí

                                                         žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 7 až 18 předloženého materiálu

                                                         33/2992                         12. 3. 2018
                                                         7. rozhodla

                                                         schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                         33/2992                         12. 3. 2018
                                                         8. bere na vědomí

                                                         žádost žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/00424, o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

                                                         33/2992                         12. 3. 2018
                                                         9. rozhodla

                                                         uzavřít s žadatelem **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/00424, dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 26 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 27/2442 ze dne 12. 12. 2017

                                                         33/2993                         12. 3. 2018
                                                         1. rozhodla

                                                         uzavřít smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě  se subjekty:

                                                         a.    Hostinec u Feldů, se sídlem Náměstí 68, 742 83 Klimkovice, IČO 25825780

                                                         b.    HR Penzion Jurášek s.r.o., se sídlem 28. října 491/66, 702 00 Ostrava, IČO 04680766

                                                         c.    Obec Vrbno pod Pradědem, se sídlem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457

                                                         d.    Obec Karlova Studánka, se sídlem Karlova Studánka 17, 793 24 Karlova Studánka, IČO 00296104

                                                         e.    Město Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139

                                                         f.     Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., se sídlem Vítkovice 30004, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 75125285

                                                         g.    Mikroregion Slezská Harta, se sídlem Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Leskovec nad Moravicí 204, IČO 71193821

                                                         h.    SEPETNÁ v.o.s., se sídlem Příborská 333, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25863304

                                                         i.     SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., Malá Morávka 122, 793 36 Malá Morávka, IČO 26864924

                                                         j.     Pustevny s.r.o. Trojanovice 477, 744 01 Trojanovice, IČO 27775658

                                                         dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                                          č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

                                                          č. 20/1832 ze dne 12. 9. 2017

                                                          č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

                                                          č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

                                                          č. 5/474 ze dne 14. 9. 2017

                                                          č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                                          33/2994                         12. 3. 2018
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., o poskytnutí dotace na služby v obecném hospodářském zájmu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          33/2994                         12. 3. 2018
                                                          2. rozhodla

                                                          uzavřít Smlouvu o spolupráci v oblasti podpory podnikání s městem Krnov, IČO 00296139, a se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          33/2994                         12. 3. 2018
                                                          3. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                          33/2994                         12. 3. 2018
                                                          4. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, ve výši 39.500.000 Kč účelově určenou na výkon služeb v obecném hospodářském zájmu v rozsahu pověření dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                          33/2994                         12. 3. 2018
                                                          5. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                          33/2994                         12. 3. 2018
                                                          6. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout dofinancovat Moravskoslezskému inovačnímu centru Ostrava, a.s., IČO 25379631, činnosti vymezené ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu kraje v letech 2019 – 2021, a to ročně ve výši 10 mil. Kč

                                                          33/2994                         12. 3. 2018
                                                          7. rozhodla

                                                          navýšit akci „Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.“ o částku 1.500.000 Kč

                                                          33/2994                         12. 3. 2018
                                                          8. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se:

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 6409 -

                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                          pol. 6901 -

                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                          o

                                                          1.500 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje            

                                                          na § 3639 -

                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          1.500 tis. Kč

                                                          33/2994                         12. 3. 2018
                                                          9. ukládá

                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                          předložit návrhy dle bodů 3. – 6. zastupitelstvu kraje

                                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                                          Termín: 14. 3. 2018


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                           33/2995                         12. 3. 2018
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost pobočného spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná doručenou dne 7. 2. 2018 ve věci poskytnutí dotace na krajskou výstavu Život na zahradě, včetně mezinárodní soutěže dětí, v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           33/2995                         12. 3. 2018
                                                           2. rozhodla

                                                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO 00433918, na krajskou výstavu Život na zahradě, včetně mezinárodní soutěže dětí, v roce 2018 v maximální výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2018 do dne 15. 11. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           33/2995                         12. 3. 2018
                                                           3. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3799 -

                                                           Ostatní ekologické záležitosti

                                                           pol.  5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           200 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3792 -

                                                           Ekologická výchova a osvěta

                                                           pol.  5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           200 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 24/2136 ze dne 7. 11. 2017

                                                            33/2996                         12. 3. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            petici občanů proti vydání povolení k provozu společnosti ODLAKOVNA SILVER s.r.o., IČ 05016339, provozovna Krmelínská 831, 739 44 Brušperk, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            33/2996                         12. 3. 2018
                                                            2. bere na vědomí

                                                            odpověď na petici občanů proti vydání povolení k provozu společnosti ODLAKOVNA SILVER s.r.o., IČ 05016339, provozovna Krmelínská 831, 739 44 Brušperk, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                             33/2997                         12. 3. 2018
                                                             1. rozhodla

                                                             poskytnout dárkové poukazy v hodnotě 1.000 Kč/os., tj. v celkové výši 52.000 Kč, dětem jako ocenění za podílení se na tvorbě brožur v rámci akce rozpočtu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             33/2997                         12. 3. 2018
                                                             2. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3792 -

                                                             Ekologická výchova a osvěta

                                                             pol. 5229 -

                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                             o

                                                             52,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3792 -

                                                             Ekologická výchova a osvěta

                                                             pol. 5194 -

                                                             Věcné dary

                                                             o

                                                             52,00 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 15/1073 ze dne 14. 5. 2013

                                                              č. 77/6180 ze dne 10. 9. 2015

                                                              33/2998                         12. 3. 2018
                                                              1. rozhodla

                                                              uzavřít darovací smlouvu mezi společností MARLENKA international s.r.o., IČO 25900706, a Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              33/2998                         12. 3. 2018
                                                              2. ukládá

                                                              hejtmanovi kraje

                                                              podepsat darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a společností MARLENKA international s.r.o.

                                                              Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                              Termín: do 31. 3. 2018


                                                               Rada kraje

                                                               33/2999                         12. 3. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, o kladné stanovisko zřizovatele, dle přílohy předloženého materiálu

                                                               33/2999                         12. 3. 2018
                                                               2. vydává

                                                               kladné stanovisko zřizovatele k žádosti organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, které je náležitostí žádosti o povolení výuky předmětu v cizím jazyce dle článku 2 písm. f) Výnosu č. 9/2013, č. j. MSMT-46350/2013 ze dne 18. prosince 2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

                                                               33/2999                         12. 3. 2018
                                                               3. stanoví

                                                               za předpokladu povolení vyučování předmětu v cizím jazyce v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy předloženého materiálu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, že povolení vyučování předmětu v cizím jazyce nezakládá nárok na nadnormativní dofinancování přímých nákladů na vzdělávání ze státního rozpočtu ani z rozpočtu zřizovatele


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                1. rozhodla

                                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                a)           financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školský zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2018 ve výši 15.703.925 Kč,

                                                                b)           rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul C – Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 68.400 Kč,

                                                                c)            rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul B – Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 233.647 Kč,

                                                                d)           rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018 – modul B ve výši 4.006.680 Kč,

                                                                e)           dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2018 ve výši 200.000 Kč,

                                                                f)            na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.806.474,77 Kč

                                                                dle předloženého materiálu

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                2. rozhodla

                                                                zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                3. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                4. rozhodla

                                                                zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                5. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                15.703.925 Kč

                                                                a

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol. 5901 -

                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                o

                                                                1.976.903.475 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3111 -

                                                                Mateřské školy

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                393.000 Kč

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                393.804.600 Kč

                                                                na § 3112 -

                                                                Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                14.455.500 Kč

                                                                na § 3113 -

                                                                Základní školy

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                  5.793.100 Kč

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                481.487.650 Kč

                                                                na § 3114 -

                                                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                35.934.500 Kč

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                2.244.000 Kč

                                                                na § 3117 -

                                                                První stupeň základních škol

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                43.700.350 Kč

                                                                na § 3121 -

                                                                Gymnázia

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                92.004.700 Kč

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                2.466.000 Kč

                                                                na § 3122 -

                                                                Střední odborné školy

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                162.902.000 Kč

                                                                na § 3123 -

                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                57.175.000 Kč

                                                                na § 3124 -

                                                                Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                25.993.000 Kč

                                                                na § 3126 -

                                                                Konzervatoře

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                11.141.000 Kč

                                                                na § 3133 -

                                                                Dětské domovy

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                33.031.000 Kč

                                                                na § 3141 -

                                                                Školní stravování

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                37.386.000 Kč

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                231.923.000 Kč

                                                                na § 3143 -

                                                                Školní družiny a kluby

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                11.938.000 Kč

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                169.488.000 Kč

                                                                na § 3145 -

                                                                Internáty

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                3.119.000 Kč

                                                                na § 3146 -

                                                                Zařízení výchovného poradenství

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                25.626.000 Kč

                                                                na § 3147 -

                                                                Domovy mládeže

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                18.808.000 Kč

                                                                na § 3150 -

                                                                Vyšší odborné školy

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                15.147.000 Kč

                                                                na § 3231 -

                                                                Základní umělecké školy

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                78.479.000 Kč

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                12.367.000 Kč

                                                                na § 3233 -

                                                                Střediska volného času

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                1.011.000 Kč

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                24.790.000 Kč

                                                                Celkem

                                                                1.992.607.400 Kč

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                6. bere na vědomí

                                                                informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na březen a duben 2018 do 29. 3. 2018 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                7. rozhodla

                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, IČO 70933979, ve výši 51.000 Kč s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul C – Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                8. rozhodla

                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromé škole Mateřská škola Profa z.s., IČO 05668247, ve výši 17.400 Kč s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul C – Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                9. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                68.400 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3111-

                                                                Mateřské školy

                                                                pol. 5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                17.400 Kč

                                                                na § 3113 -

                                                                Základní školy

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                51.000 Kč

                                                                Celkem

                                                                68.400 Kč

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                10. rozhodla

                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO 48805271, ve výši 190.147 Kč s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul B – Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců, s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                11. rozhodla

                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromé škole Mateřská škola Profa z.s., IČO 05668247, ve výši 43.500 Kč s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul B – Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců, s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                12. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                233.647 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3111-

                                                                Mateřské školy

                                                                pol. 5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                43.500 Kč

                                                                na § 3113 -

                                                                Základní školy

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                190.147 Kč

                                                                Celkem

                                                                233.647 Kč

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                13. rozhodla

                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, ve výši 132.736 Kč s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018 – modul B s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                14. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, o částku 132.736 Kč s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018 – modul B s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                15. rozhodla

                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                16. rozhodla

                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018 – modul B soukromé škole Základní škola a Mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 130.784 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                17. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                4.006.680 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3111 -

                                                                Mateřské školy

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                384.936 Kč

                                                                na § 3113 -

                                                                Základní školy

                                                                pol. 5213 -

                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                právnickým osobám

                                                                o

                                                                 

                                                                 

                                                                130.784 Kč

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                132.736 Kč

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                3.274.600 Kč

                                                                na § 3117 -

                                                                První stupeň základních škol

                                                                pol. 5339 -

                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                83.624 Kč

                                                                Celkem

                                                                4.006.680 Kč

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                18. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na dotační program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2018“ - Ústřední kolo sportovních her dětských domovů s mezinárodní účastí, s časovou použitelností od 20. 2. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                19. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                200.000 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol. 5336 - 

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                200.000 Kč

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                20. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                33/3000                         12. 3. 2018
                                                                21. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                2.806.478 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3112 -

                                                                Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                128.462 Kč

                                                                na § 3114 -

                                                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                294.649 Kč

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                2.383.367 Kč

                                                                Celkem

                                                                  o

                                                                2.806.478 Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 32/2909 ze dne 27. 2. 2018

                                                                33/3001                         12. 3. 2018
                                                                1. rozhodla

                                                                vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 33/3002                         12. 3. 2018
                                                                 1. souhlasí

                                                                 s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovité věci, a to části budovy č.p. 1995, část města Nový Jičín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1831, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 1995/54, 741 01 Nový Jičín, IČO 70640700, jako půjčitelem, a organizací Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, se sídlem Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín, IČO 601586, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 29/2559 ze dne 9. 1. 2018

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                  33/3003                         12. 3. 2018
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5

                                                                  33/3003                         12. 3. 2018
                                                                  2. doporučuje

                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                  rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Česká sportovní a.s., IČO 25748521, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Davis Cup 2018, group I, II. kolo ČR - Izrael“; s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018

                                                                  33/3003                         12. 3. 2018
                                                                  3. doporučuje

                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                  uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Česká sportovní a.s., IČO 25748521, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  33/3003                         12. 3. 2018
                                                                  4. ukládá

                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                  Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                  Termín: 14. 3. 2018

                                                                  33/3003                         12. 3. 2018
                                                                  5. rozhodla

                                                                  poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                  a)    POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RBP STREET HOCKEY 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                  b)   Sportovní agentura a.s., IČO 26187647, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mládežnické Mistrovství České republiky klubů v ledním hokeji“; s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018

                                                                  33/3003                         12. 3. 2018
                                                                  6. rozhodla

                                                                  uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                                  a)    POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                  b)   Sportovní agentura a.s., IČO 26187647, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                  33/3003                         12. 3. 2018
                                                                  7. rozhodla

                                                                  poskytnout věcné ocenění

                                                                  a)    poukázky na nákup zboží v celkové hodnotě 69.000 Kč 23 nejúspěšnějším sportovcům a klubům vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 dle předloženého materiálu

                                                                  b)   poukázky na potravinářské výrobky v celkové hodnotě 7.500 Kč 5 nejúspěšnějším klubům vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 dle předloženého materiálu

                                                                  c)    poukázky v celkové hodnotě 20.000 Kč 5 nejúspěšnějším klubům vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 dle předloženého materiálu

                                                                  d)   hodinky v hodnotě 6.000 Kč vítězi kategorie objev roku v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 dle předloženého materiálu

                                                                  33/3003                         12. 3. 2018
                                                                  8. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3419 -

                                                                  Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                  pol. 5494 -

                                                                  Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                  o

                                                                  15 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  snižují

                                                                  kapitálové výdaje

                                                                  na § 6409 -

                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                  pol. 6901 - 

                                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                                  o

                                                                  2.000 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3419 -

                                                                  Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                  pol. 5194 -

                                                                  Věcné dary

                                                                  o

                                                                  15 tis. Kč

                                                                  pol. 5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  2.000 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                   33/3004                         12. 3. 2018
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 předloženého materiálu

                                                                   33/3004                         12. 3. 2018
                                                                   2. rozhodla

                                                                   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                   a)    Česká společnost chemická, z.s., IČO 00444715, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Chemie na Slezskoostravském hradě 2018“ s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018

                                                                   b)   ABF, a. s., IČO 63080575, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením regionálního kola Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 5. 2018

                                                                   c)  Asociace amatérských sportů ČR, z.s., IČO 22856072, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Hejtmanův pohár“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018

                                                                   33/3004                         12. 3. 2018
                                                                   3. rozhodla

                                                                   uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                                   a)    Česká společnost chemická, z.s., IČO 00444715, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   b)   ABF, a. s., IČO 63080575, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                   c)    Asociace amatérských sportů ČR, z.s., IČO 22856072, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                   33/3004                         12. 3. 2018
                                                                   4. schvaluje

                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                   a)    Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Pro Bohemia Ostrava 2018“ s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018

                                                                   b)   Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00561151, o částku 27.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Krajská soutěž v poskytování první pomoci pro žáky oboru zdravotnický asistent“ s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                   c)    Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČO 61989207, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2018“ s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018

                                                                   d)   Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „10. ročník Ostravského veletrhu fiktivních firem“ s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018

                                                                   e)    Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Regionální soutěž z práva“ s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018

                                                                   f)     Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Účast na Mistrovství světa ve stolním tenise na Maltě“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

                                                                   g)   Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, o částku 25.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Soutěž poštovních dovedností“ s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018

                                                                   33/3004                         12. 3. 2018
                                                                   5. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 6113 -

                                                                   Zastupitelstva krajů

                                                                   pol. 5901 -

                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                   o

                                                                   50 tis. Kč

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                   pol. 5229 -

                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                   o

                                                                   110 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   160 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                   pol. 5222 -

                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                   o

                                                                   110 tis. Kč

                                                                   pol. 5213 -

                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                   o

                                                                   50 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   160 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    33/3005                         12. 3. 2018
                                                                    1. souhlasí

                                                                    s předložením žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy na pořízení výukové pomůcky organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, na základě jmenovací listiny Centra odborné přípravy a způsobem zajištění jeho financování, dle předloženého materiálu

                                                                    33/3005                         12. 3. 2018
                                                                    2. schvaluje

                                                                    pro účely žádosti o dotaci dle bodu 1. učební pomůcku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    33/3005                         12. 3. 2018
                                                                    3. doporučuje

                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                    rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.660.000 Kč k zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu

                                                                    33/3005                         12. 3. 2018
                                                                    4. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    nedaňové příjmy 

                                                                    pol. 2451 -

                                                                    Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                                                    o

                                                                    1.660 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    kapitálové výdaje

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol.  6451 -

                                                                    Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.660 tis. Kč

                                                                    33/3005                         12. 3. 2018
                                                                    5. ukládá

                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                    Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                    Termín: 14. 6. 2018


                                                                     Rada kraje

                                                                     33/3006                         12. 3. 2018
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     informaci o ztrátě notebooku v majetku Moravskoslezského kraje, který byl vypůjčen členu zastupitelstva kraje Jiřímu Čejkovi, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     33/3006                         12. 3. 2018
                                                                     2. rozhodla

                                                                     požadovat náhradu škody vzniklou na majetku kraje dle bodu 1. tohoto usnesení, v celkové výši 19.600,-- Kč, dle předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      33/3007                         12. 3. 2018
                                                                      1. schvaluje

                                                                      termín konání schůze rady kraje, která se uskuteční dne 14. 3. 2018, a to po skončení zasedání zastupitelstva kraje


                                                                       frame-scrollup