Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 28. 1. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  34/2548     28. 1. 2014
1. schvaluje

program 34. schůze rady kraje, konané dne 28. 1. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2549     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu z 33. schůze rady kraje konané dne 14. 1. 2014
  34/2549     28. 1. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 34. schůze rady kraje, konané dne 28. 1. 2014: Ing. Jiřího Martinka Tomáše Hanzela

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  34/2550     28. 1. 2014
1. schvaluje

smlouvu o úvěru č. 0104/14/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s., pobočka Nový Jičín, Štefánkova 12, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1946 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  34/2551     28. 1. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP II)“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Libeň IČ: 25684213 2. Sdružení T-MAPY a DIGIS pro DMVS NÚAP MSK Vedoucí účastník: T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové IČ: 47451084
  34/2551     28. 1. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP II)“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  34/2551     28. 1. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2254 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2552     28. 1. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Kampaň v multikinech 2014“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 1. MOTÝL MEDIA s.r.o. se sídlem: Valašské Meziříčí, Žerotínova 720/16, PSČ 757 01 IČ: 26867583 4. Agentura Orange s.r.o. se sídlem: Frýdek-Místek - Frýdek, Maxe Švabinského 2239, PSČ 738 01 IČ: 26856425
  34/2552     28. 1. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky pod označením „Kampaň v multikinech 2014“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. Knowlimits s.r.o. se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1948/16, PSČ 155 00 IČ: 63677792 za cenu nejvýše přípustnou 1.099.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2553     28. 1. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Organizační zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III"", dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  34/2553     28. 1. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  34/2553     28. 1. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  34/2553     28. 1. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Denisa Staníková - odbor sociálních věcí náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Dana Sačková - odbor evropských projektů

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2554     28. 1. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III“", dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  34/2554     28. 1. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  34/2554     28. 1. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  34/2554     28. 1. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Denisa Staníková - odbor sociálních věcí náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Dana Sačková - odbor evropských projektů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1643 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  34/2555     28. 1. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA - JIH“ a při jejím vybavení interiérem a gastrotechnologií včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. JS Property, a.s. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00 IČ: 27814742 za cenu nejvýše přípustnou 1.137.400 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2556     28. 1. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněná bydlení“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, s úpravou obchodních podmínek
  34/2556     28. 1. 2014
2. prohlašuje

že předmět plnění zadávacího řízení dle bodu 1) tohoto usnesení je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  34/2556     28. 1. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  34/2556     28. 1. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  34/2556     28. 1. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Jana Vonsová - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Tomáš Karas - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2557     28. 1. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  34/2557     28. 1. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  34/2557     28. 1. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  34/2557     28. 1. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Daniel Vrána - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2513 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  34/2558     28. 1. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku pod označením „Zajištění vnitrostátní a mezinárodní propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce“, se společností: České aerolinie a.s. se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6 IČ: 45795908 za cenu nejvýše přípustnou 4.900.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2559     28. 1. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  34/2559     28. 1. 2014
2. stanoví

a) u usnesení č. 169/5923 bod 2) ze dne 5. 3. 2008 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2014 b) u usnesení č. 180/6422 bod 2) ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2014 c) u usnesení č. 32/1522 bod 4) ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2014 d) u usnesení č. 38/1942 bod 2) ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2014 e) u usnesení č. 50/2582 bod 6) ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2014 f) u usnesení č. 56/3131 bod 2) ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2014 g) u usnesení č. 76/4594 bod 19) ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2014 h) u usnesení č. 77/4686 bod 2) ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2014 i) u usnesení č. 98/6283 bod 2) ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2015 j) u usnesení č. 118/7750 bod 16) ze dne 21. 8. 2012 termín další kontroly plnění na leden 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2560     28. 1. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 641,9 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 641,9 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.750,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 950,0 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.800,5 tis. Kč Celkem o 2.750,5 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 500 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 500 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 592,9 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 592,9 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 11,7 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 11,7 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 528,11 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 528,11 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 89,9 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 89,9 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 118 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 118 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.759,12 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 9.759,12 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.310,26 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6123 - Dopravní prostředky o 2.310,26 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 22,37 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5132 - Ochranné pomůcky o 22,37 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.000 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.395,38 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.395,38 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.100 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2.100 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.657,56 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3.433,35 tis. Kč na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.832,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.391,71 tis. Kč Celkem o 6.657,56 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.898,75 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 2.042,45 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 523,00 tis. Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 1.333,30 tis. Kč Celkem o 3.898,75 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.118,04 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 150,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 138,50 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.829,54 tis. Kč Celkem o 3.118,04 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 12.676,98 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 272,98 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 10.701,55 tis. Kč pol. 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím o 239,20 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 386,85 tis. Kč Celkem o 11.600,58 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 86,70 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 792,20 tis. Kč pol. 6354 - Investiční transfery veřejným výzkumným institucím o 90,00 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím o 107,50 tis. Kč Celkem o 1.076,40 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.435,3 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 5.435,3 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.000 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.913,46 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.772,02 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 141,44 tis. Kč Celkem o 1.913,46 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 245,66 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 22,66 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 8,56 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 214,44 tis. Kč Celkem o 245,66 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.882,95 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.031,85 tis. Kč pol. 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům o 65,55 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 921,10 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 401,80 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 235,35 tis. Kč Celkem o 2.655,65 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 210,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 175,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.592,40 tis. Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 249,90 tis. Kč Celkem o 2.227,30 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.221,51 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 34,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,70 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 115,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 962,97 tis. Kč pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 6,34 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 93,00 tis. Kč Celkem o 1.221,51 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 387 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 303 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 84 tis. Kč Celkem o 387 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 360,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 78,0 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 92,5 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 190,0 tis. Kč Celkem o 360,5 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.307,2 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.307,2 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 14.863,3 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 14.863,3 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 86,02 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 86,02 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 10.000 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 106,06 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 106,06 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.250 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 4.000 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 250 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 20.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 20.000 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.000 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 7.708,76 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 7.708,76 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.500 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.500 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 851,84 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 851,84 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 7.525 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.525 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
40. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, ve výši 7.525.000,00 Kč účelově určený na akci „Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 vč. ramp, Kopřivnice“
  34/2560     28. 1. 2014
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1 117 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 1 117 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 289 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6125 - Výpočetní technika o 289 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 568 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 221 tis. Kč pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 22 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 325 tis. Kč Celkem o 568 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2 457 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 2 457 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 605 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 605 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 133,98 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 133,98 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.184,47 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,66 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem o 99,48 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.084,99 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.477,68 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 200,10 tis. Kč Celkem o 5.677,78 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,66 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 250,00 tis. Kč Celkem o 349,48 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.328,30 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 386,95 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 186,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,74 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,79 tis. Kč Celkem o 250,03 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 136,92 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.666,35 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.250,00 tis. Kč Celkem o 4.916,35 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 223,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 55,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,07 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,94 tis. Kč Celkem o 299,76 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.616,59 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.213,09 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 6.354,00 tis. Kč Celkem o 11.567,09 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 186,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,74 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,79 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč Celkem o 300,03 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 11.267,06 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 293,11 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 40,29 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,08 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,63 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,18 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110,89 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,40 tis. Kč Celkem o 167,47 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 125,64 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 246,52 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 10,27 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,58 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,93 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,07 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 108,72 tis. Kč Celkem o 122,57 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 123,95 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 254,30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3,09 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,78 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,29 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110,10 tis. Kč Celkem o 114,30 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 140,00 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 560,91 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3,09 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,78 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,29 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110,12 tis. Kč Celkem o 114,32 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 446,59 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 255,49 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 30,96 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,74 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,78 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,14 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110,12 tis. Kč Celkem o 151,74 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 103,75 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 40,10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 29,83 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,46 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč Celkem o 40,10 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 379,86 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 112,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 7,00 tis. Kč Celkem o 157,56 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 222,30 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 36,21 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 26,94 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,73 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,42 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,12 tis. Kč Celkem o 36,21 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 131,6 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 131,6 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 130,8 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 130,8 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 131,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 131,5 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 238,60 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 104,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 26,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,36 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,44 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 33,80 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 35,00 tis. Kč Celkem o 238,60 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.499,94 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.742,85 tis. Kč Celkem o 4.242,79 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 595,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 148,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 53,55 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,50 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč Celkem o 899,80 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 3.142,99 tis. Kč Celkem o 3.342,99 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
65. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 49,99 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 49,99 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
66. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 332,23 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 112,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 181,67 tis. Kč Celkem o 332,23 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 334,65 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 112,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč Celkem o 150,56 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 184,09 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 49 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 49 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
69. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 237,70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč Celkem o 67,21 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 170,49 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
70. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.564,28 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 5.319,03 tis. Kč Celkem o 6.883,31 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč Celkem o 134,42 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.748,89 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
71. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.588,52 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.772,23 tis. Kč Celkem o 5.360,75 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč Celkem o 134,42 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.226,33 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.319,47 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 4.616,33 tis. Kč Celkem o 6.935,80 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč Celkem o 134,42 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.801,38 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
73. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 791,54 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.551,50 tis. Kč Celkem o 2.343,04 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč Celkem o 67,21 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.275,83 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
74. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 418,92 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 150,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč Celkem o 201,63 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 217,29 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
75. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 246,65 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 150,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč Celkem o 201,63 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 45,02 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
76. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 116,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,75 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem o 100,82 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15,18 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
77. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 27,58 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 20,50 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,13 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,85 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,10 tis. Kč Celkem o 27,58 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
78. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 349,55 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč Celkem o 67,21 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 282,34 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
79. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 357,97 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč Celkem o 67,21 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 290,76 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
80. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.289,1 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.289,1 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
81. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 153,22 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč Celkem o 67,21 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 86,01 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
82. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 331,04 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 231,04 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
83. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 146,52 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 20,78 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,20 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,87 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,09 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 118,58 tis. Kč Celkem o 146,52 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
84. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 148,57 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 18,70 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 4,68 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,69 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,08 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 123,42 tis. Kč Celkem o 148,57 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
85. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 48,82 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 36,30 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,09 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,27 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč Celkem o 48,82 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
86. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 17,16 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 17,16 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
87. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 40.955,22 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 37.239,28 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 4,07 tis. Kč Celkem o 37.243,35 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 3.711,87 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
88. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 68.092,83 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 9.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 3.400,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.050,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 4.500,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 19.200,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 7.800,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 18.960,79 tis. Kč Celkem o 63.910,79 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 478,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 300,00 tis. Kč pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 98,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.300,00 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.006,04 tis. Kč Celkem o 4.182,04 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
89. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 30.729,79 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 26.684,25 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 4.045,54 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
90. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 20.413,84 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.500,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.600,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.500,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.585,78 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.400,00 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.060,00 tis. Kč Celkem o 19.645,78 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 68,06 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 100,00 tis. Kč pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 200,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 200,00 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím o 200,00 tis. Kč Celkem o 768,06 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
91. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 37.539,01 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30.666,82 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 38,65 tis. Kč Celkem o 30.705,47 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 6.833,54 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
92. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 30.473,54 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.300,00 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.200,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 3.300,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 960,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.390,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.900,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 9.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.090,64 tis. Kč Celkem o 30.140,64 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 85,60 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 159,09 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 88,21 tis. Kč Celkem o 332,90 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
93. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.101 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 6.101 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
94. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 484,22 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.140,00 tis. Kč Celkem o 1.624,22 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 48,53 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,14 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,38 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,20 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.263,97 tis. Kč Celkem o 1.329,22 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 295,00 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
95. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.203,42 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 884,14 tis. Kč Celkem o 5.087,56 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 33,49 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 8,39 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,15 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 816,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 78,00 tis. Kč Celkem o 939,06 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.900,50 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 248,00 tis. Kč Celkem o 4.148,50 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
96. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 675,45 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 63,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 15,95 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,47 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,29 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 42,12 tis. Kč Celkem o 130,58 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 544,87 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
97. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 374,19 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 84,79 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečeníi a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 21,21 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7,66 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,39 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 220,14 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč Celkem 374,19 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
98. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 831,81 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.802,00 tis. Kč Celkem o 4.633,81 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 39,16 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,80 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,54 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,18 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.590,24 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 75,51 tis. Kč Celkem 3.718,43 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 915,38 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
99. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 63,22 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 176,83 tis. Kč Celkem o 240,05 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 7,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1,85 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,07 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12,80 tis. Kč Celkem 22,80 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 17,24 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 200,01 tis. Kč Celkem o 217,25 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
100. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 320,13 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 61,93 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 15,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,60 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,29 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 43,59 tis. Kč Celkem 126,91 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 193,22 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
101. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 36,32 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 36,32 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
102. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 112,55 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 112,55 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
103. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 112,55 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 112,55 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
104. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 112,55 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 112,55 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
105. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 91,57 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 91,57 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
106. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.866,60 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 6.385,40 tis. Kč Celkem o 8.252,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 10,97 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,99 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,05 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.799,12 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 275,41 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 7,70 tis. Kč Celkem 3.099,99 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 11,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5.141,01 tis. Kč Celkem o 5.152,01 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
107. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 910,40 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.823,42 tis. Kč Celkem o 2.733,82 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 35,86 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 8,97 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,24 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.905,33 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,84 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 237,65 tis. Kč Celkem 2.195,05 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 11,67 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 527,10 tis. Kč Celkem o 538,77 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
108. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 837,41 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 129,70 tis. Kč Celkem o 967,11 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 675,90 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 39,00 tis. Kč Celkem 782,11 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 185,00 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
109. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 375,54 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 240,00 tis. Kč Celkem o 615,54 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 82,78 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 20,70 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7,46 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,36 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 45,82 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 27,72 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 36,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12,00 tis. Kč Celkem o 232,84 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 382,70 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
110. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 13.791,82 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 113,80 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.256,90 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 683,70 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 918,10 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 227,50 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 229,90 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 115,00 tis. Kč Celkem o 3.544,90 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,19 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.206,73 tis. Kč Celkem o 10.246,92 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
111. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 63 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 63 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
112. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.418,00 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 13.367,09 tis. Kč Celkem o 19.785,09 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 223,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 55,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,07 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,94 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.000,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem o 1.399,76 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.340,33 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 8.000,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 45,00 tis. Kč Celkem o 18.385,33 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
113. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 680,13 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 89,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 22,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,01 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,38 tis. Kč Celkem o 119,64 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 560,49 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
114. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 592,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 592,5 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
115. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.241,90 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 0,23 tis. Kč Celkem o 3.242,13 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.242,13 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
116. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.470 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.470 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
117. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.445,53 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 30,22 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,56 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,72 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.095,77 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.208,13 tis. Kč Celkem o 4.445,53 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
118. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 230 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 230 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
119. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 199,97 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,40 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 198,57 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
120. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 230 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 230 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
121. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 3.804,61 tis. Kč z 237.385,48 tis. Kč na 241.190,09 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
122. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 475 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 475 tis. Kč
  34/2560     28. 1. 2014
123. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2561     28. 1. 2014
1. schvaluje

ediční plán na rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  34/2561     28. 1. 2014
2. schvaluje

inovaci Manuálu jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2562     28. 1. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.500 tis. Kč SH ČMS - krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, na financování nákladů činností realizovaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  34/2562     28. 1. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci ve výši 6.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.000 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 5.000 tis. Kč, České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků a na pořízení vozidla včetně vybavení pro oddělení dálniční policie, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  34/2562     28. 1. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.707,5 tis. Kč statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  34/2562     28. 1. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci ve výši 19.080 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z toho neinvestiční dotaci ve výši 3.100 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 15.980 tis. Kč, České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  34/2562     28. 1. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2563     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 27. 11. 2013 do 24. 1. 2014, dle předloženého materiálu
  34/2563     28. 1. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010 č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010 č. 23/1961 ze dne 9. 2. 2012 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení rady kraje č. 102/6548 ze dne 24. 01. 2012 (č. usnesení)
  34/2564     28. 1. 2014
1. rozhodla

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2014 ve výši 22.000 eur Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností (ESÚS TRITIA s o. o.), dle předloženého materiálu
  34/2564     28. 1. 2014
2. rozhodla

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2014 Evropskému hospodářskému zájmovému sdružení ACCESS EU! - EEIG se sídlem v Bruselu ve výši 7.200 eur dle předloženého materiálu
  34/2564     28. 1. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 30 tis. Kč
  34/2564     28. 1. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2517 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  34/2565     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 19. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  34/2565     28. 1. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 27/2046 ze dne 22. 10. 2013 (č. usnesení)
  34/2566     28. 1. 2014
1. zrušuje

termíny konání a) schůzí RADY KRAJE 25. 2. 2014 13. 3. 2014 22. 4. 2014 b) zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE 13. 3. 2014
  34/2566     28. 1. 2014
2. schvaluje

termíny konání a) schůzí RADY KRAJE: 17. 2. 2014 27. 2. 2014 11. 3. 2014 24. 4. 2014 b) zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE: 27. 2. 2014 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 7/399 ze dne 29. 1. 2013 č. 17/1196 bod 2) ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  34/2567     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o průběžném plnění Legislativního plánu Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2568     28. 1. 2014
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době jarních a velikonočních prázdnin školního roku 2013/2014

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2569     28. 1. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 2. 2014 plat ředitelce příspěvkové organizace v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2570     28. 1. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2571     28. 1. 2014
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostmi o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizací, které nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7103 ze dne 15. 5. 2012 č. 12/856 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  34/2572     28. 1. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331515, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331566, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu f) předat organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  34/2572     28. 1. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 a 5 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I" registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/17.01149, a Smluv o partnerství k projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III" registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/17.01148 v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2573     28. 1. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu ve výši 9.107.313 tis. Kč na financování účelové dotace v odvětví školství na přímé výdaje na vzdělávání pro školy a školské zařízení zřizovaná kraji a obcemi dle předloženého materiálu
  34/2573     28. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9.107.313 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 165.488 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 794 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.710 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 664.066 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 56.568 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 3.860 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 88.130 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 98.500 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 99.570 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 136.834 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24.018 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.970 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 6.329 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 532 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.822 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.112 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 59.215 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 8.393 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.978 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 16.975 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 29.778 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 7.623.671 tis. Kč Celkem 9.107.313 tis. Kč
  34/2573     28. 1. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  34/2573     28. 1. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  34/2573     28. 1. 2014
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  34/2573     28. 1. 2014
6. bere na vědomí

informaci o termínech a výši prostředků, které jsou poskytovány dle §161 zákona č. 561/2004 Sb. na leden, únor 2014 školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2574     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu
  34/2574     28. 1. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemcům: a) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Krajská organizace SPMP ČR Moravskoslezský kraj, IČ 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Sportovní olympiády 2014; finanční prostředky jsou určeny na spotřební materiál, věcné odměny, ubytování, stravování, dopravu a pronájmy s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 b) SKI CLUB PAULÁT HAVÍŘOV, IČ 64628914, ve výši 80.000 na úhradu nákladů spojených s přípravou ********** na Zimní olympijské hry v Soči 2014 a další závody ve sjezdovém lyžování v sezóně 2013/2014; finanční prostředky jsou určeny na pronájem svahů, dopravu, stravování, cestovné, ubytování, ski pasy, výstroj a výzbroj s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014
  34/2574     28. 1. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 280 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 280 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/536 ze dne 26. 2. 2013 č. 9/537 ze dne 26. 2. 2013 č. 16/1147 ze dne 28. 5. 2013 č. 18/1372 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  34/2575     28. 1. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331515, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602132, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu
  34/2575     28. 1. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Mechatronika", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/19.01196 a „Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/19.01195, v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2576     28. 1. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v oblasti školství: a) dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2014 ve výši 154.580.000 Kč b) na rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014“ ve výši 1.624.000 Kč dle předloženého materiálu
  34/2576     28. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 154.580.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 188.943 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.426.895 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 581.479 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.066.370 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.209.797 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 677.130 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.261.237 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 14.366 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 39.229.619 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.340.169 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 46.735.264 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.663.400 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 198.820 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 742.017 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 9.342 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 880.172 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.111.062 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 451.093 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 146.977 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.005.073 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 583.015 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.131.811 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 169.145 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 7.202.811 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.437.772 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 5.194.093 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.583.522 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 338.606 Kč Celkem 154.580.000 Kč
  34/2576     28. 1. 2014
3. rozhodla

o poskytnutí neinvestiční dotace pro soukromé školy a školská zařízení pro rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  34/2576     28. 1. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.624,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 784,00 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 840,00 tis. Kč Celkem 1.624,00 tis. Kč
  34/2576     28. 1. 2014
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014: a) Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, ve výši 110.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových soutěží dle přílohy č. 2 bodu III předloženého materiálu a ve výši 479.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 2 bodu I předloženého materiálu b) Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 2 bodu II předloženého materiálu
  34/2576     28. 1. 2014
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014: a) Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, o částku 110.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových soutěží dle přílohy č. 2 bodu III předloženého materiálu a o částku 479.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 2 bodu I předloženého materiálu b) Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, o částku 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 2 bodu II předloženého materiálu
  34/2576     28. 1. 2014
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na zabezpečení na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových soutěží dle přílohy č. 2 bodu III předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi: a) Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 377.000 Kč b) Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek-Místek, ve výši 162.000 Kč c) Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 78.000 Kč d) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 115.000 Kč e) Středisko volného času, Opava, příspěvková organice, IČ 72071397, ve výši 108.000 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/231 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  34/2577     28. 1. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČ 00846881, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62331582, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842761, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu
  34/2577     28. 1. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Podpora přírodovědných předmětů", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01213 v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu včetně dodatků

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1074 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  34/2578     28. 1. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 18.630.188,26 Kč včetně DPH, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 93/5859 ze dne 21. 9. 2011 č. 9/585 ze dne 26. 2. 2013 č. 21/1573 ze dne 25. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2013 (č. usnesení)
  34/2579     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

sdělení společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. v záležitosti vyčíslení nákladů nemocnice v souvislosti s realizací projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ uvedené v příloze č. 6 předloženého materiálu
  34/2579     28. 1. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu podniku se společností Nemocnice Nový Jičín a.s. IČ 25886207 a to za podmínky, že bude schválena dohoda o splátkách dle bodu 3) tohoto usnesení
  34/2579     28. 1. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dohody o splátkách v rámci Dodatku č. 4 Smlouvy č. 02262/ZDR/2011 o nájmu podniku mezi Moravskoslezským krajem a společností Nemocnice Nový Jičín a.s. dle předloženého materiálu Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/935 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1180 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  34/2580     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ dle předloženého materiálu
  34/2580     28. 1. 2014
2. souhlasí

s návrhem rozsahu méněprací ve výši 139,30 tis. Kč včetně DPH a potřebě dodatečných víceprací v maximální výši 855,45 tis. Kč včetně DPH při realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006 č. 55/3027 ze dne 20. 5. 2010 č. 61/6455 ze dne 21. 7. 2010 č. 75/4569 ze dne 2. 2. 2011 č. 84/5128 ze dne 19. 5. 2011 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  34/2581     28. 1. 2014
1. schvaluje

s účinností od 28. 1. 2014 Doplněk č. 5 Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, které zřizuje Moravskoslezský kraj, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2582     28. 1. 2014
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2583     28. 1. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, sloupů, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  34/2583     28. 1. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  34/2583     28. 1. 2014
3. rozhodla

odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a od smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnými dohodami se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2584     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

informaci o zajišťování nízkorychlostního vážení nákladních vozidel v silniční dopravě na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  34/2584     28. 1. 2014
2. souhlasí

s návrhem zajištění nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2014, dle předloženého materiálu
  34/2584     28. 1. 2014
3. pověřuje

státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219 prováděním nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 140/5074 ze dne 5. 9. 2007 č. 2/76 ze dne 3. 12. 2008 č. 51/2688 ze dne 17. 3. 2010 (č. usnesení)
  34/2585     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti v roce 2013 Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/843 ze dne 2. 4. 2013 č. 32/2465 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  34/2586     28. 1. 2014
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 12/843 ze dne 2. 4. 2013 tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, u žádosti uvedené pod pořadovým číslem 0205/3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  34/2586     28. 1. 2014
2. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 32/2465 ze dne 19. 12. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádosti uvedené pod pořadovým číslem 0575/1, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  34/2587     28. 1. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, a to na základě 1. Společné výzvy Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  34/2587     28. 1. 2014
2. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 60 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2588     28. 1. 2014
1. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2014 k projektu „Diagnostika stavu bezpečnosti stávajících morálně zastaralých záchytných ocelových systémů na pozemních komunikacích v MSK“ v souladu s „Pravidly pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah“, dle předloženého materiálu
  34/2588     28. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.250 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2223 - Bezpečnost silničního provozu pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2.250 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1265 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  34/2589     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

informace o souhrnných výsledcích Programu prevence kriminality 2013 za Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  34/2589     28. 1. 2014
2. bere na vědomí

informace o vyhodnocení realizace projektu „Posílení finanční gramotnosti klientů azylových domů“ dle předloženého materiálu
  34/2589     28. 1. 2014
3. bere na vědomí

Zprávu o naplňování aktivit Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 – 2016 za rok 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2590     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

žádost „Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica“ o finanční příspěvek na účast na mezinárodním folklorním festivalu v San José v Kostarice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  34/2590     28. 1. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje „Lašskému souboru písní a tanců Ondřejnica“, IČ 60781378, ve výši 100.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s účastí souboru na mezinárodním folklorním festivalu v San José v Kostarice, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  34/2590     28. 1. 2014
3. bere na vědomí

žádost o finanční příspěvek Folklorního Klubu Fogáš na uspořádání 1. Folklorního bálu „po súsedsku“ v Paskově, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  34/2590     28. 1. 2014
4. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Folklornímu Klubu Fogáš, IČ 22905707, ve výši 30.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s uspořádáním 1. Folklorního bálu „po súsedsku“ v Paskově
  34/2590     28. 1. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2134 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  34/2591     28. 1. 2014
1. jmenuje

s účinností od 1. 3. 2014 včetně Mgr. Kamilu Demlovou na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2592     28. 1. 2014
1. rozhodla

o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  34/2592     28. 1. 2014
2. ukládá

příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu Termín: do 20. 2. 2014
  34/2592     28. 1. 2014
3. rozhodla

prominout v plné výši odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843, tj. 73.566 Kč, a to změnou závazného ukazatele

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1680 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  34/2593     28. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Grantové smlouvě COM-REG-2013-009 k projektu „From drop out to Inclusion“ (ev. č. 02068/2013/EP) s Domem zahraniční spolupráce, IČ 61386839, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2482 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2594     28. 1. 2014
1. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 7/2013 ke dni 28. 1. 2014
  34/2594     28. 1. 2014
2. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 8/2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s platností ode dne 29. 1. 2014
  34/2594     28. 1. 2014
3. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II“, verze 4/2013, ke dni 28. 1. 2014
  34/2594     28. 1. 2014
4. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II“, verze 5/2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s platností ode dne 29. 1. 2014
  34/2594     28. 1. 2014
5. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, verze 2/2013 ke dni 28. 1. 2014
  34/2594     28. 1. 2014
6. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, verze 3/2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, s platností ke dni 29. 1. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  34/2595     28. 1. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 14.634.580,-- Kč na financování projektu „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/B4.00004 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-83/2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1807 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  34/2596     28. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se Střední školou technickou a zemědělskou, Nový Jičín, příspěvkovou organizací, se sídlem U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín, IČ 00848077, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7590 ze dne 24. 7. 2012 č. 120/7951 ze dne 18. 9. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/602 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2597     28. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/17.01162, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  34/2597     28. 1. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/17.01163, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 152/5403 ze dne 13. 11. 2007 č. 180/6470 ze dne 4. 6. 2008 č. 109/7053 ze dne 17. 4. 2012 (č. usnesení)
  34/2598     28. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřené dne 21. 12. 2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2008 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 7. 6. 2012 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  34/2599     28. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01681/2012/RRC s příjemcem finanční podpory REKVAL, s.r.o., IČ 26832542, týkající se změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  34/2599     28. 1. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00275/2012/RRC s příjemcem finanční podpory VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, IČ 61989100, týkající se prodloužení doby realizace projektu a změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/591 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2600     28. 1. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 85 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2125 - Podpora podnikání a inovací pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 85 tis. Kč
  34/2600     28. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 34 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 4 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 22 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné o 2 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 6 tis. Kč Celkem o 34 tis. Kč
  34/2600     28. 1. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 870 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 450 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům o 300 tis. Kč Celkem o 870 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2601     28. 1. 2014
1. prohlašuje

že předmět smlouvy evidenční číslo 03061/2013/KŘ na dodávku zařízení a technologií včetně softwaru a infrastruktury pro vybudování Technologického centra Moravskoslezského kraje (2. část) spolu se souvisejícími službami v rámci realizace Technologického centra kraje je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  34/2601     28. 1. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy o dílo evidenční číslo 03021/2013/ŠMS spočívající v dodávce, montáži a ustavení gastrovybavení a nábytku v rámci projektu Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  34/2601     28. 1. 2014
3. prohlašuje

že předmět smlouvy o dílo evidenční číslo 03022/2013/ŠMS spočívající v dodávce, montáži a ustavení gastrovybavení a nábytku v rámci projektu Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  34/2601     28. 1. 2014
4. prohlašuje

že předmět smlouvy o dílo evidenční číslo 03024/2013/ŠMS spočívající v dodávce, montáži a ustavení gastrovybavení a nábytku v rámci projektu Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  34/2601     28. 1. 2014
5. prohlašuje

že předmět smlouvy o dílo evidenční číslo 03027/2013/ŠMS spočívající v dodávce, montáži a ustavení gastrovybavení a nábytku v rámci projektu Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  34/2601     28. 1. 2014
6. prohlašuje

že předmět smlouvy o dílo evidenční číslo 03029/2013/ŠMS spočívající v dodávce, montáži a ustavení gastrovybavení a nábytku v rámci projektu Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  34/2601     28. 1. 2014
7. prohlašuje

že předmět smlouvy o dílo evidenční číslo 03033/2013/ŠMS spočívající v dodávce, montáži a ustavení gastrovybavení a nábytku v rámci projektu Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  34/2602     28. 1. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 629,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 629,20 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,89 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 4,43 tis. Kč Celkem 5,32 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.541,38 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.546,70 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, o částku 2.863.680 Kč b) Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, o částku 1.656.000 Kč c) Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, o částku 3.120.355,68 Kč s časovým použitím do 28. 2. 2015
  34/2602     28. 1. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,00 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 21,00 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 4,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4,00 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 4.000 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  34/2602     28. 1. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,50 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkové organizaci kraje Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2, Opava, příspěvková organizace, IČ 00601152 o částku 1.500 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  34/2602     28. 1. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5,70 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, o částku 5.652 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  34/2602     28. 1. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 5,00 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 150,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 100,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 200,00 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 50,00 tis. Kč Celkem 500,00 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
14. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 716.150 Kč
  34/2602     28. 1. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 716,15 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 716,15 tis. Kč
  34/2602     28. 1. 2014
16. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ ve výši 716.150 Kč za podmínky schválení souhlasu radou kraje s návrhem rozsahu méněprací ve výši 139.300 Kč včetně DPH a potřebě dodatečných víceprací v maximální výši 855.450 Kč včetně DPH
  34/2602     28. 1. 2014
17. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkové organizaci kraje Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, o částku 102.281 Kč s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  34/2602     28. 1. 2014
18. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Orlové-Lutyni“ o částku 5.545.000 Kč
  34/2602     28. 1. 2014
19. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici“ ve výši 175.805,71 Kč
  34/2602     28. 1. 2014
20. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek“ ve výši 4.929.566,62 Kč
  34/2602     28. 1. 2014
21. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“ ve výši 1.500.000 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2603     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

a) žádost Slezské univerzity v Opavě, IČ 47813059, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově určené na spolufinancování mezinárodní vědecké konference „Hospodářská politika v zemích Evropské unie“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově určené na podporu konference „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově určené na podporu mezinárodní vědecké konference „International Conference on European Integration 2014“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu d) žádost Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určené na podporu multioborové konference „Zoologické dny Ostrava 2014“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  34/2603     28. 1. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČ 47813059, určenou na spolufinancování mezinárodní vědecké konference „Hospodářská politika v zemích Evropské unie“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
  34/2603     28. 1. 2014
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, určenou na podporu konference „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
  34/2603     28. 1. 2014
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 30.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, určenou na podporu mezinárodní vědecké konference „International Conference on European Integration 2014“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
  34/2603     28. 1. 2014
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 30.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, určenou na podporu multioborové konference „Zoologické dny Ostrava 2014“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
  34/2603     28. 1. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 160 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 160 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2604     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti RASAM CARS a.s., Fryčovická 343, Staříč, IČ 27856771, o prodej části pozemku parc. č. 2246/1, ostatní plocha, v k. ú. Třinec, obec Třinec, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  34/2604     28. 1. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to část pozemku parc. č. 2246/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2086-55/2013 ze dne 30. 9. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/39, ostatní plocha, o výměře 25 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Třinec, obec Třinec b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2605     28. 1. 2014
1. rozhodla

že nemá záměr nabýt do vlastnictví kraje ideální 1/3 pozemku parc. č. 551 orná půda, v k. ú. Otice, obec Otice, ve vlastnictví pana **********

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2606     28. 1. 2014
1. rozhodla

a) darovat sanitní vozidlo RENAULT MASTER, registrační značka 1T9 5139, rok výroby 2002, výrobní číslo VF1FDBMH527822597, včetně vnitřního vybavení tohoto vozidla - nosítek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, do vlastnictví občanského sdružení MS VZS ČČK Ostrava, U Rourovny 754, 721 00 Ostrava - Svinov, IČ 65468813 b) vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 95/6007 ze dne 19. 10. 2011 (č. usnesení)
  34/2607     28. 1. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Revitalizace ploch v Karviné – Novém Městě“ na pozemcích parc. č. 3258/6, ostatní plocha, a parc. č. 3258/14, ostatní plocha, oba v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, Karviná, IČ 13644254, stavebníka statutárního města Karviné, Fryštátská 72/1, Karviná, IČ 00297534, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  34/2607     28. 1. 2014
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Vjezd a parkoviště s příjezdovou komunikací pro ZŠ Monty School s.r.o.“ na pozemku parc. č. 1159/1 ostatní plocha v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  34/2607     28. 1. 2014
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1159/1 ostatní plocha v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, Čkalovova 942, Ostrava-Poruba, IČ 64628183, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1157/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti Monty School s.r.o., Domažlická 599/6, Ostrava-Heřmanice, IČ 27779742, spočívající v právu zřízení a provozování dešťové kanalizace DN 300 v rámci stavby „Vjezd a parkoviště s příjezdovou komunikací pro ZŠ Monty School s.r.o.“ na služebném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, rekonstrukcí a odstraněním dešťové kanalizace DN 300, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  34/2607     28. 1. 2014
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Přechody pro chodce na ul. Frýdecké v Českém Těšíně“ na pozemku parc. č. 1779 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Český Těšín, dle předloženého materiálu
  34/2607     28. 1. 2014
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1779 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Český Těšín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, ve prospěch města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, spočívající v právu umístit a provozovat na služebném pozemku stavbu „Přechody pro chodce na ul. Frýdecké v Českém Těšíně“ (dále jen Stavba) a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění Stavby, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2608     28. 1. 2014
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Jih, IČ 00845213, a to: pozemek parc. č. st. 1382 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1002, část obce Mariánské Hory, občanská vybavenost a pozemek parc. č. 209/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, vše k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2609     28. 1. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 41, Nový Jičín, IČ 48804886, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 394.494,-- Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  34/2610     28. 1. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 190 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 190 tis. Kč
  34/2610     28. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6123 - Dopravní prostředky o 2.500 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6123 - Dopravní prostředky o 2.500 tis. Kč
  34/2610     28. 1. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 3.720 tis. Kč pol. 2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku o 8 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 3.720 tis. Kč pol. 2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku o 8 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  34/2611     28. 1. 2014
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a interního auditu v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2013 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 4 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2013 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v příloze č. 5 předloženého materiálu
  34/2611     28. 1. 2014
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při finančních kontrolách u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 ‑ 4 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 5 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  34/2611     28. 1. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 3. 2014 a) plat Mgr. Petru Szymeczkovi, řediteli organizace Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ 13 644 271 b) plat Bronislavu Drobnemu, řediteli organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1/1794, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 00 847 925 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  34/2611     28. 1. 2014
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3 - 4 předloženého materiálu Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 14. 2. 2014

  frame-scrollup