Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 2. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  35/2612     11. 2. 2014
1. schvaluje

program 35. schůze rady kraje, konané dne 11. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2613     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a p. Tomáše Hanzela o ověření zápisu z 34. schůze rady kraje konané dne 28. 1. 2014
  35/2613     11. 2. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 35. schůze rady kraje, konané dne 11. 2. 2014: Ing. RSDr. Svatomíra Recmana Ing. Ivana Strachoně

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2614     11. 2. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice II/452 Bruntál - Mezina“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  35/2614     11. 2. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice II/452 Bruntál – Mezina II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  35/2614     11. 2. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice II/452 Bruntál – Mezina II“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  35/2614     11. 2. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákon, pro veřejnou zakázku „Silnice II/452 Bruntál – Mezina II“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Ivo Muras odbor dopravy a silničního hospodářství náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Libor Částka odbor dopravy a silničního hospodářství

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1699 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  35/2615     11. 2. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  35/2615     11. 2. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  35/2615     11. 2. 2014
3. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle předloženého materiálu
  35/2615     11. 2. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  35/2615     11. 2. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení II“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Ivo Muras odbor dopravy a silničního hospodářství náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Libor Částka odbor dopravy a silničního hospodářství
  35/2615     11. 2. 2014
6. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2104 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  35/2616     11. 2. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“, a to 3. část veřejné zakázky: „Podpora rozvoje dovedností v oblasti práce s lidmi se zdravotním postižením“, 4. část veřejné zakázky: „Podpora rozvoje dovedností v oblasti komunikační a při řešení konfliktů“, 5. část veřejné zakázky: „Podpora rozvoje dovedností v oblasti sociální práce na obcích a u poskytovatelů sociálních služeb“, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2099 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  35/2617     11. 2. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě III“ uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. PROFIL NÁBYTEK, a.s. se sídlem: Humpolec, Hradská 280, PSČ 396 01 IČ: 48202118
  35/2617     11. 2. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě III“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. AUDY s.r.o. se sídlem: Brno, Živného 1a, PSČ 635 00 IČ: 00544426 za cenu nejvýše přípustnou 1.661.176 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/22 ze dne 9. 11. 2012 (č. usnesení)
  35/2618     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu s účinností od 27. 2. 2014
  35/2618     11. 2. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2619     11. 2. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 48,5 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 48,5 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, ve výši 48.500,-- Kč, účelově určenou na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu v Karviné, ul. Karola Śliwky 620/7, na projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“
  35/2619     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 850 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 850 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, ve výši 850.000,-- Kč, účelově určenou na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu v Ostravě, ul. Hornická 2806, na projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“
  35/2619     11. 2. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 700 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 700 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
6. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, ve výši 700.000,-- Kč, účelově určenou na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu v Karviné, ul. Vydmuchov 1835, na projekt „4. etapa transformace organizace Marianum“
  35/2619     11. 2. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 30.493,92 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 30.493,92 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.315 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazení o 1.315 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 454,73 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 454,73 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.121,55 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3315 - Činnost muzeí a galerií pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.121,55 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.645,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3315 - Činnost muzeí a galerií pol. 5171 - Opravy a udržování o 6.229,46 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 415,54 tis. Kč Celkem o 6.645,00 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
12. schvaluje

závazný ukazatel „účelově určený příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, ve výši 415.538,-- Kč účelově určený na akci „Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku“
  35/2619     11. 2. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.265,43 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.265,43 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.334,7 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.334,7 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
15. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, ve výši 3.334.700,-- Kč, účelově určený na akci „Stavební úpravy a modernizace prádelny“
  35/2619     11. 2. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
17. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, ve výši 1.000.000,-- Kč účelově určený na akci „Výměna otvorových výplní - 2. etapa“
  35/2619     11. 2. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.050 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.050 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
19. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 1.050.000,-- Kč účelově určený na akci „Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru“
  35/2619     11. 2. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 15.628,76 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.960,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 4.668,76 tis. Kč Celkem o 15.628,76 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 251,08 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 251,08 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.937,28 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.937,28 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
23. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 10.937.273,60 Kč účelově určený na akci „Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová“
  35/2619     11. 2. 2014
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.647,35 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.647,35 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
25. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 4.647.342,26 Kč účelově určený na akci „Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná“
  35/2619     11. 2. 2014
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.415,44 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.415,44 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
27. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 4.415.435,-- Kč účelově určený na akci „Úpravy rozvodů mediplynů Karviná“
  35/2619     11. 2. 2014
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5 132,35 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví pol. 6111 - Programové vybavení o 5 132,35 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 540 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 540 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
30. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 540.000,-- Kč, s účelovým určením na akci „Výměna podlahových krytin“
  35/2619     11. 2. 2014
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4 040,77 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4 040,77 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
32. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, ve výši 4.040.761,55 Kč, účelově určený na akci „Vybavení Iktového centra“
  35/2619     11. 2. 2014
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4 295,39 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4 295,39 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
34. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ve výši 4.295.388,15 Kč, účelově určený na akci „Vybavení Iktového centra“
  35/2619     11. 2. 2014
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 746,82 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 746,82 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
36. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 746.816,-- Kč, účelově určený na akci „Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“
  35/2619     11. 2. 2014
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 650 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 650 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
38. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 650.000,-- Kč, účelově určený na akci „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“
  35/2619     11. 2. 2014
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1 400 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1 400 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
40. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 1.400.000,-- Kč, účelově určený na akci „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“
  35/2619     11. 2. 2014
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 89,8 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 89,8 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.500 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.500 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1 500 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1 500 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
44. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 s účelovým určením na akci „Analýza bezpečnosti nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 250.000,-- Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 250.000,‑‑ Kč c) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 250.000,-- Kč d) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 250.000,-- Kč e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 250.000,-- Kč f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 250.000,-- Kč
  35/2619     11. 2. 2014
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 945 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 945 tis. Kč
  35/2619     11. 2. 2014
46. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 s účelovým určením na akci „Optimalizace laboratorního informačního systému nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 745.000,-- Kč b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 200.000,-- Kč
  35/2619     11. 2. 2014
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 258,61 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 89,90 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 35,18 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 24,24 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 109,29 tis. Kč Celkem o 258,61 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2620     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku JAGELLO 2000 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu realizace akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014“ v areálu Letiště Ostrava, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2620     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku JAGELLO 2000, IČ 70640866, na výdaje související se zabezpečením akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014“ ve výši 1.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014, dle předloženého materiálu
  35/2620     11. 2. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2621     11. 2. 2014
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2014, dle předloženého materiálu
  35/2621     11. 2. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2270 ze dne 3. 12. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2622     11. 2. 2014
1. souhlasí

s návrhem na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2013, dle příloh č. 1 - 20 předloženého materiálu
  35/2622     11. 2. 2014
2. souhlasí

s návrhem doplňku č. 1 „Zásad pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
  35/2622     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.195 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 1.000 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti o 195 tis. Kč Celkem o 1.195 tis. Kč
  35/2622     11. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené o 5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 5 tis. Kč
  35/2622     11. 2. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2623     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

a) žádost Českého svazu bojovníků za svobodu ze dne 28. 11. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Československé obce legionářské ze dne 19. 9. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) žádost Global Networks s.r.o. ze dne 9. 1. 2014 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu d) žádost Vojenského sdružení rehabilitovaných AČR ze dne 27. 12. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu e) žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice ze dne 6. 1. 2014 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  35/2623     11. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: a) Českému svazu bojovníků za svobodu, IČ 00442755, pro potřeby Českého svazu bojovníků za svobodu Městského výboru Ostrava na výdaje související se zajištěním soutěže na téma „Ostravsko‑opavská operace“ a na výdaje související se zajištěním putovní výstavy „Mnichov – okupace – osvobození“ ve výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2014 b) Československé obci legionářské, IČ 45247455, pro krajskou Jednotu České obce legionářské Moravskoslezského kraje na výdaje spojené s uskutečněním oslav 100. výročí založení ČS legií v Moravskoslezském kraji, konaných ve dnech 5. – 6. 9. 2014 ve výši 120 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2014 c) Global Networks s.r.o., IČ 26856999, na výdaje související se zajištěním úhrady režijních výdajů souvisejících s pořádáním 10. ročníku „Irského kulturního festivalu“ ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2014 do 30. 4.2014 d) Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR, IČ 49279319, na výdaje související se zajištěním úhrady režijních výdajů ústředí Vojenského sdružení rehabilitovaných AČR ve výši 10 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 e) Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, IČ 01541641, na výdaje související s podporou 8. ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2014“ ve výši 100 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2014
  35/2623     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč
  35/2623     11. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 120 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 120 tis. Kč
  35/2623     11. 2. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč
  35/2623     11. 2. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2624     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 10.000 tis. Kč České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na financování nákladů spojených s rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  35/2624     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mořkov, IČ 00298191, na pořízení teleskopického osvětlovacího stožáru a elektrocentrály, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  35/2624     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 60 tis. Kč obci Žabeň, IČ 00576867, na úhradu nákladů spojených s přestavbou vozidla VW Transporter, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  35/2624     11. 2. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 85 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Pustá Polom, IČ 00300608, na pořízení lanového navijáku k CAS, s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  35/2624     11. 2. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2625     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 5 ks stanů se samonosnou nafukovací konstrukcí, vč. příslušenství v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  35/2625     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 1 ks stanu se samonosnou nafukovací konstrukcí, vč. příslušenství v majetku kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava, IČ 75151502, dle předloženého materiálu
  35/2625     11. 2. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2626     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 6. 11. 2013 do 4. 2. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2627     11. 2. 2014
1. schvaluje

návrh programu 8. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 27. 2. 2014
  35/2627     11. 2. 2014
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2628     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) souhlasit s návrhem k udělení čestného názvu Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, organizaci Gymnázium s polským jazykem vyučovacím – Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493 b) souhlasit s návrhem k udělení čestného názvu Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, organizaci Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390
  35/2628     11. 2. 2014
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2629     11. 2. 2014
1. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 32.063 Kč ze stanoveného odvodu 47.463 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace, IČ 70995231, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  35/2629     11. 2. 2014
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace, IČ 70995231, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2630     11. 2. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 3. 2014 plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2631     11. 2. 2014
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2632     11. 2. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2633     11. 2. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ve výši 178.287,60 Kč b) na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 2.684.400 Kč c) dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014“ ve výši 270.000 Kč dle předloženého materiálu
  35/2633     11. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.862.689 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 178.289 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.684.400 Kč Celkem 2.862.689 Kč
  35/2633     11. 2. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s účelovým určením na projekty „EU peníze školám“ organizaci Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČ 70640718, o částku 178.287,60 Kč (reg. č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3791)
  35/2633     11. 2. 2014
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace zřízené krajem: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 2.126.900 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 557.500 Kč
  35/2633     11. 2. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 2.126.900 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 557.500 Kč
  35/2633     11. 2. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 270,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 230,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 40,00 tis. Kč Celkem 270,00 tis. Kč
  35/2633     11. 2. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s časovou použitelností od 24. 1. 2014 do 31. 12. 2014, který je určen na úhradu stravování, ubytování, jízdné, materiál, věcné dary, nájemné, tisk, poštovné, telefonní poplatky, dohody o provedení práce a ostatní služby spojené s provedením činnosti, příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem: a) Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, o částku 160.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola soutěže Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva b) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČ 00852619, o částku 70.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola soutěže Nejmilejší koncert
  35/2633     11. 2. 2014
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s časovou použitelností od 24. 1. 2014 do 31. 12. 2014 s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola Gastronomické soutěže AHOL CUP 2014 organizaci AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, ve výši 40.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na úhradu stravování, ubytování, jízdné, materiál, věcné dary, nájemné, tisk, poštovné, telefonní poplatky, dohody o provedení práce a ostatní služby spojené s provedením činnosti

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2634     11. 2. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Zemědělský výzkum, spol. s r.o., IČ 26296080 (předkladatel projektu), s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (partneři projektu), v rámci projektu „Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“, a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  35/2634     11. 2. 2014
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Vysoká škola podnikání, a.s., IČ 25861271 (předkladatel projektu), s organizací Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842761 (partner projektu), v rámci projektu „Poznej tajemství vědy“, a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 6/481 ze dne 19. 9. 2013 č. 7/620 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2635     11. 2. 2014
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČ 62330420, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  35/2635     11. 2. 2014
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2636     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, č. 2, č. 4, č. 6 a č. 8 předloženého materiálu
  35/2636     11. 2. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 14.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním juniorské barmanské soutěže „O pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje“ a baristické soutěže „Mistr kávy“; finanční prostředky jsou určeny na zhotovení a zpracování videozáznamu ze soutěží a pořízení pohárů pro nejúspěšnější soutěžící s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
  35/2636     11. 2. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením gastronomické soutěže „AHOL – CUP 2014“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, pronájem a ubytování s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014 b) ABF, a. s., IČ 63080575, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením regionálního kola Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravné, pronájmy, mzdové náklady, propagaci a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 c) Český tenisový svaz vozíčkářů, IČ 63831180, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního halového turnaje v tenise na vozíku Karviná Indoor 2014; finanční prostředky jsou určeny na pronájmy, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 d) POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce ČEZ STREET HOCKEY 2014; finanční prostředky jsou určeny na pronájem velkoplošné výsledkové tabule, stěhovací služby, výstavbu florbalových hřišť, tisk, propagaci, ceny soutěžícím a ostatní osobní výdaje s časovou použitelností od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2014
  35/2636     11. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 80 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150 tis. Kč Celkem 430 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 80 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč Celkem 430 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/481 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  35/2637     11. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování reklamních a propagačních služeb v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2013 se společností VÍTKOVICE, a.s., IČ 45193070, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  35/2637     11. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 300,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 247,92 tis. Kč na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 52,08 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2638     11. 2. 2014
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na akci „Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek–Místek, IČ 00534188“
  35/2638     11. 2. 2014
2. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, jmenovat pro veřejnou zakázku, dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2639     11. 2. 2014
1. rozhodla

o výjimce dle bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 20 tis. Kč
  35/2639     11. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci organizaci ENVIRTA CZ s.r.o., se sídlem Dobrovolného 641/8, Praha 9 – Černý Most, PSČ 198 00, IČ 24807800, ve výši 20 tis. Kč na spolufinancování konference Slezské dny preventivní medicíny, která se uskuteční ve dnech 5. 3. – 7. 3. 2014 v Lázních Darkov, s časovou použitelností od 2. 1. 2014 do 31. 5. 2014
  35/2639     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2640     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 8,7 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858
  35/2640     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858
  35/2640     11. 2. 2014
3. prohlašuje

že Moravskoslezský kraj jako jediný akcionář obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, se vzdává přednostního práva na upisování akcií této obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne o peněžitém vkladu dle bodu 1) tohoto usnesení
  35/2640     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2641     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o poskytnutí finančních prostředků k financování akce „Odborný seminář pro lékaře - internisty“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2641     11. 2. 2014
2. bere na vědomí

žádost organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o poskytnutí finančních prostředků k financování akce „Den zdravotníků“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  35/2641     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 130 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 130 tis. Kč
  35/2641     11. 2. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 60.000 Kč, účelově určenou na dofinancování nákladů souvisejících s konáním akce „Odborný seminář pro lékaře - internisty“
  35/2641     11. 2. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 70.000 Kč, účelově určenou na dofinancování nákladů souvisejících s konáním akce „Den zdravotníků“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2642     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

a) žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, ze dne 23. 1. 2014 o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, IČ 00843989, ze dne 29. 1. 2013 o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  35/2642     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, v maximální výši 4 mil. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
  35/2642     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, IČ 00843989, ve výši 500 tis. Kč na úhradu nevymahatelných pohledávek za realizovaná toxikologická vyšetření u osob sociálně slabých nebo bezdomovců, vzniklých v období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014
  35/2642     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2643     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2643     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  35/2643     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  35/2643     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2644     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

petici občanů Bašky, místní části Hodoňovice požadující urychlené zahájení výstavby protihlukové stěny u silnice č. I/56, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2644     11. 2. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 (č. usnesení)
  35/2645     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  35/2645     11. 2. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2646     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o poskytnutí bezúročné dlouhodobé finanční zápůjčky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 za účelem profinancování projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2646     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o zápůjčce mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692 a obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, v celkové maximální výši 2.300.000,-- Kč, se splatností nejpozději do 30. 6. 2015, na předfinancování částky daně z přidané hodnoty u dodavatelských faktur, vztahujících se k projektům spolufinancovaných z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko - „Poskytování dopravních informací cestujícím“, „Propagace veřejné dopravy a ODISbus“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  35/2646     11. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/251 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  35/2647     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  35/2647     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  35/2647     11. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014
  35/2647     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 30. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2648     11. 2. 2014
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 10 a návrhem aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  35/2648     11. 2. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1407 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  35/2649     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2014 a další období dle předloženého materiálu
  35/2649     11. 2. 2014
2. souhlasí

s návrhem rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2014 a další období dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2649     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2014 a další období dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2649     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2650     11. 2. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.650,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.650,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2651     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost Občanského sdružení „Sdružení Romů Severní Moravy“, IČ 69206414, o účelovou neinvestiční dotaci, na projekt „Provoz romského kulturního a společenského centra v Karviné“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2651     11. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Občanskému sdružení „Sdružení Romů Severní Moravy“, IČ 69206414, ve výši 200 tis. Kč, maximálně však ve výši 41,90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Provoz romského kulturního a společenského centra v Karviné“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  35/2651     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  35/2652     11. 2. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav Muzeem v Bruntále, příspěvkovou organizací, IČ 00095354, na objektu ve vlastnictví Moravskoslezského kraje hrad Sovinec – akce „Výměna krytiny střechy – Remtr, Sovinec“ v roce 2014 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2653     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu
  35/2653     11. 2. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 27. 2. 2014
  35/2653     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.352 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 753 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 599 tis. Kč Celkem o 1.352 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2654     11. 2. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc prosinec 2013 ve výši 593.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 4358/2014, ze dne 27. 1. 2014 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc prosinec 2013 ve výši 291.080 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 925/2014, ze dne 22. 1. 2014
  35/2654     11. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, občanskému sdružení, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc listopad 2013 ve výši 2.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 166964/2013, ze dne 16. 1. 2014, a za měsíc prosinec 2013 ve výši 611.800 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 1643/2014, ze dne 3. 2. 2014 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc prosinec 2013 ve výši 172.520 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 4234/2014, ze dne 22. 1. 2014 c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc prosinec 2013 ve výši 34.960 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 3364/2014, ze dne 17. 1. 2014 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc listopad 2013 ve výši 9.880 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 168535/2013, ze dne 3. 1. 2014, a za měsíc prosinec 2013 ve výši 9.880 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu e) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc prosinec 2013 ve výši 206.720 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 2616/2014, ze dne 17. 1. 2014 f) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc prosinec 2013 ve výši 207.480 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 1015/2014, ze dne 22. 1. 2014 g) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc prosinec 2013 ve výši 310.840 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 3395/2014, ze dne 17. 1. 2014
  35/2654     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 13.862.400 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 242.440 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 786.600 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 226.480 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 11.411.400 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 310.840 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 884.640 Kč Celkem o 13.862.400 Kč
  35/2654     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. g) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2655     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, o rozšíření služby o vedlejší hospodářskou činnost, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2655     11. 2. 2014
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  35/2655     11. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/2212 ze dne 19. 11. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  35/2656     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, b) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII dotačního programu, c) neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  35/2656     11. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.410,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 40,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.490,0 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 369,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.511,0 tis. Kč Celkem o 3.410,0 tis. Kč
  35/2656     11. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/2210 ze dne 19. 11. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  35/2657     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem dle čl. VI dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  35/2657     11. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5.000,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 700,0 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 96,3 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 350,0 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.179,1 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfer obcím o 1.679,4 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 995,2 tis. Kč Celkem 5.000,0 tis. Kč
  35/2657     11. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2658     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu
  35/2658     11. 2. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 27. 2. 2014
  35/2658     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 6.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 400 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 56 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 350 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 539 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.500 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.480 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 525 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 150 tis. Kč Celkem o 6.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1282 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  35/2659     11. 2. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 4.200.760 Kč na financování projektu „Plánování sociálních služeb II, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00010 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-78/2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/1280 ze dne 4. 6. 2013 č. 32/2480 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  35/2660     11. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství se společností Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov - Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 268 27 719 k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu
  35/2660     11. 2. 2014
2. konstatuje

že budoucí využití výsledků projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, použije pro účely uskutečňování svých ekonomických činností - zdanitelných plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/628 ze dne 26. 2. 2013 č. 24/1813 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  35/2661     11. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 se Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ realizovanému v rámci Operačního programu Doprava, dle předloženého materiálu
  35/2661     11. 2. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ realizovanému v rámci Operačního programu Doprava, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/83 ze dne 3. 12. 2008 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/51 ze dne 18. 12. 2008 (č. usnesení)
  35/2662     11. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Archeopark Chotěbuz – 2. část“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Muzeem Těšínska, příspěvkovou organizací, se sídlem Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín, IČ 00305847, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  35/2663     11. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01945/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Tribo, o. s., IČ 28555376, týkající se změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2544 ze dne 14. 1. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1430 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  35/2664     11. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít se společností RPG RE Land, s.r.o., IČ 27769143, dodatek č. 1 k Prováděcí dohodě ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny „Nad Barborou“, dle předloženého materiálu
  35/2664     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se společností RPG RE Land, s.r.o., IČ 27769143, dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny „Nad Barborou“, dle předloženého materiálu
  35/2664     11. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2346 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2665     11. 2. 2014
1. rozhodla

změnit v bodech č. 1) a 2) usnesení rady kraje č. 30/2346 ze dne 3. 12. 2013 text „CTP Invest, spol. s r.o., IČ 26166453“ na text „CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/582 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2666     11. 2. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 50,00 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 32,66 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 82,66 tis. Kč
  35/2666     11. 2. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 32.660 Kč
  35/2666     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 290,9 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 290,9 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2667     11. 2. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30,27 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 21,23 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 9,04 tis. Kč Celkem 30,27 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 656.057,00 Kč b) Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, o částku 536.877,00 Kč s časovou použitelností do 30.6.2015
  35/2667     11. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 345,46 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 257,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 64,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 23,13 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,08 tis. Kč Celkem 345,46 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.966,59 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.966,59 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 3.199,74 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.199,74 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 146,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 53,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 89,00 tis. Kč Celkem 146,00 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2,50 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 26,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 20,00 tis. Kč pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 6,00 tis. Kč Celkem 26,00 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 322,29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 210,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 52,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 18,90 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,89 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 30,00 tis. Kč Celkem 322,29 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 187,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5172 - Programové vybavení o 187,00 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 10,97 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,99 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,05 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.676,89 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 275,41 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 7,70 tis. Kč Celkem o 3.977,76 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 11,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5.260,56 tis. Kč Celkem o 5.271,56 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 10,97 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,99 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,05 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.676,89 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 275,41 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 7,70 tis. Kč Celkem o 3.977,76 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 11,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5.260,56 tis. Kč Celkem o 5.271,56 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 794,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 794,00 tis. Kč
  35/2667     11. 2. 2014
13. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 467 tis. Kč z 241.190,09 tis. Kč na 241.657,09 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  35/2668     11. 2. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v maximální výši 19.371.076,70 Kč na financování projektu „Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků III“, registrační číslo CZ.1.10/2.4.00/06.01428 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  35/2668     11. 2. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků III“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/595 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2669     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu přílohy č. 1 materiálu č. 10/15, na který odkazuje usnesení zastupitelstva kraje č. 7/595 ze dne 19. 12. 2013 dle předloženého materiálu
  35/2669     11. 2. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2360 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/606 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2670     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 - VI. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 130.000.000,-- Kč“
  35/2670     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 - VI. etapa“ v roce 2014
  35/2670     11. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 č. 77/4739 ze dne 2. 3. 2011 č. 65/3973 ze dne 20. 10. 2010 č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009 č. 32/1549 ze dne 2. 9. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 18/1466 ze dne 23. 3. 2011 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 č. 7/391 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  35/2671     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Edu Silesia, o. s., IČ 22669311, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 50 % ze stanoveného odvodu 128.072 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Edu Silesia, o. s., IČ 22669311, na projekt „Inovace ve vzdělávání jako podpůrný prvek rozšíření lektorských dovedností“, tj. v celkové výši 64.036 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Edu Silesia, o. s., IČ 22669311, na projekt „Inovace ve vzdělávání jako podpůrný prvek rozšíření lektorských dovedností“, dle předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
3. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu 1st English, s.r.o., IČ 27834271, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu 1st English, s.r.o., IČ 27834271, na projekt „Tvorba a realizace moderní výuky anglického jazyka metodou 1st English Method s využitím IT techniky“, dle předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
5. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, na projekt „EDUCA IN VÝUKA“, dle předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Statutární město Havířov, IČ 00297488, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 1.062.600 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Statutární město Havířov, IČ 00297488, na projekt „Vznik centra DVPP na území města Havířov – Zvyšování kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků“, tj. v celkové výši 796.950 Kč b) nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvodu ve výši 20.515 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Statutární město Havířov, IČ 00297488, na projekt „Vznik centra DVPP na území města Havířov – Zvyšování kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků“ c) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Statutární město Havířov, IČ 00297488, na projekt „Vznik centra DVPP na území města Havířov – Zvyšování kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků“, dle předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
9. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., IČ: 26867940, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 87,5 % ze stanoveného odvodu 2.020.345,23 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o, IČ 26867940, na projekt „CLIL DATABASE – tvorba metodických a učebních materiálů pro zavádění výuky vybraných předmětů metodou CLIL“, tj. v celkové výši 1.767.802,08 Kč, zaokrouhleně 1.767.802 Kč b) nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvodu ve výši 220.838,84 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o, IČ 26867940, na projekt „CLIL DATABASE – tvorba metodických a učebních materiálů pro zavádění výuky vybraných předmětů metodou CLIL“ c) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o, IČ 26867940, na projekt „CLIL DATABASE – tvorba metodických a učebních materiálů pro zavádění výuky vybraných předmětů metodou CLIL“, dle předloženého materiálu
  35/2671     11. 2. 2014
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2), 4), 6), 8), 10) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  35/2672     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  35/2672     11. 2. 2014
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2412 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/609 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2673     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 275.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2673     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 v roce 2014
  35/2673     11. 2. 2014
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení, za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  35/2673     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2674     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2674     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků Masarykovy střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 8.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2674     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2674     11. 2. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů ve Střední zahradnické škole, Ostrava, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2674     11. 2. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2674     11. 2. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2674     11. 2. 2014
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2675     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč a s předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2675     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Nákup hasičské výškové techniky“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč a s předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2675     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč a s předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2675     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2360 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/606 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2676     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu
  35/2676     11. 2. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7354 ze dne 6. 6. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2677     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění financování u projektů energetických úspor spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí na období do 31. 12. 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu
  35/2677     11. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků příspěvkových organizací o 6.889,72 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.805,62 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.084,10 tis. Kč Celkem o 6.889,72 tis. Kč
  35/2677     11. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  35/2678     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje nahradit text bodu č. 8) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 textem tohoto znění: „bere na vědomí zahájení realizace projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v roce 2013“
  35/2678     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 2) usnesení č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z „280.000.000 Kč“ na „295.000.000 Kč“
  35/2678     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 6) usnesení č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z „24.500.000,-- Kč“ na „45.000.000,-- Kč“
  35/2678     11. 2. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 37.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2678     11. 2. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Pořízení pomůcek pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči zdravotnických zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 29.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2678     11. 2. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Nákup sanitek pro RLP a RZP“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 61.800.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2678     11. 2. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  35/2678     11. 2. 2014
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  35/2679     11. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o oprávnění provést zateplení objektů včetně výměny oken s podílovými spoluvlastníky pozemků, panem ********** a panem ********** v rámci akce „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/515 ze dne 12. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/216 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  35/2680     11. 2. 2014
1. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 8/515 ze dne 12. 2. 2013 tak, že v bodě 1 písm. b) text „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby“ nahrazuje textem „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení“
  35/2680     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit platnost usnesení zastupitelstva kraje č. 3/216 bod 1) ze dne 21. 3. 2013
  35/2680     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 1471 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba, pozemek parc. č. st. 1472 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba, části pozemku parc. č. 558/14 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označené jako pozemek parc. č. 558/14 ostatní plocha o výměře 672 m² a pozemek parc. č. 558/34 ostatní plocha o výměře 728 m², pozemek parc. č. 558/15 ostatní plocha o výměře 391 m² vzniklý oddělením dílu „a“ o výměře 350 m² z pozemku parc. č. 558/15 ostatní plocha a dílu „b“ o výměře 41 m² z pozemku parc. č. 558/16 ostatní plocha na základě geometrického plánu č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012, část pozemku parc. č. 558/15 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 558/36 ostatní plocha o výměře 115 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, do vlastnictví **********, za cenu 930.000,- Kč
  35/2680     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2681     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost **********, o souhlas s umístěním oplocení na hranici mezi pozemky parc. č. 558/26 ostatní plocha ve vlastnictví žadatele a parc. č. 558/14 ostatní plocha ve vlastnictví kraje, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  35/2681     11. 2. 2014
2. souhlasí

s umístěním oplocení na hranici mezi pozemky parc. č. 558/26 ostatní plocha a parc. č. 558/14 ostatní plocha za podmínky zachování volného přístupu z pozemku parc. č. 558/14 ostatní plocha k vodoměrné šachtě č. 27 umístěné na pozemku parc. č. 558/26 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 95/6007 bod 3) ze dne 19. 10. 2011 č. 107/6841 bod 1) ze dne 20. 3. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/626 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2682     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1495/2 zahrada a části pozemku parc. č. 1506 ostatní plocha, ve vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ 00297569, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1537/28 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, spočívajícího v právu umístění a provozování plynovodní přípojky v částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění plynovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1608-8/2006 ze dne 10. 4. 2006 b) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1539 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1675 vodní plocha, ve vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ 00297569, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1537/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, spočívajícího v právu umístění a provozování elektrické přípojky v částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění elektrické přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1608-8/2006 ze dne 10. 4. 2006 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši
  35/2682     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1866/1 ostatní plocha, ve vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1866/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, spočívajícího v právu umístění a provozování stavby lapolu, přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, opěrné zdi, bezbariérové rampy, zpevněné plochy, rampy a anglických dvorků na částech služebného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na části služebného pozemku za účelem umístění, provozování, oprav, údržby nebo odstranění stavby lapolu, přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, opěrné zdi, bezbariérové rampy, zpevněné plochy, rampy a anglických dvorků, v rozsahu dle zákresu situace ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 80,- Kč/bm navýšenou o DPH v zákonné výši, nejméně však za cenu 5.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši
  35/2682     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1662/1 ostatní plocha a pozemku parc. č. 1732/1 zahrada, ve vlastnictví města Studénka, náměstí Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ 00298441, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1732/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, spočívajícího v právu umístění a provozování zpevněných ploch a okapového chodníku na částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na části služebných pozemků za účelem uložení, provozování, údržby, oprav a odstranění zpevněných ploch a okapového chodníku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2465-64/2013 ze dne 2. 10. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši b) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1662/1 ostatní plocha a pozemku parc. č. 1641/1 ostatní plocha, ve vlastnictví města Studénka, náměstí Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ 00298441, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 1732/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, spočívajícího v právu umístění a provozování vodovodní přípojky na částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na části služebných pozemků za účelem zřízení, provozování, oprav, údržby a odstranění vodovodní přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2468-64/2013 ze dne 3. 10. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši
  35/2682     11. 2. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2138/1 orná půda, ve vlastnictví pana **********, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 61 orná půda, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, spočívající v právu zřízení, provozování, udržování, oprav a odstraňování plynovodní středotlaké přípojky PEHD 32 v rámci stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním plynovodní středotlaké přípojky PEHD 32, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100,-- Kč/m², přičemž podkladem určení výměry bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  35/2682     11. 2. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/351 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  35/2683     11. 2. 2014
1. rozhodla

že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 2883 vodní plocha v k. ú. Kylešovice, obec Opava, ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČ 69797111, a nevyužije k tomuto pozemku své předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
  35/2683     11. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 4/351 ze dne 20. 6. 2013 bod 5) písmeno a), a to tak, že se text „vlastnické právo pana **********“, nahrazuje textem „vlastnické právo paní **********“, text „ve vlastnictví pana **********“ nahrazuje textem „ve vlastnictví paní **********“ a bod 5) písmeno b) tak, že se text „ve prospěch pana **********“, nahrazuje textem „ve prospěch paní **********“
  35/2683     11. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 4/351 ze dne 20. 6. 2013 bod 6) písmeno a), a to tak, že se text „z vlastnictví pana **********“ nahrazuje textem „z vlastnictví paní **********“
  35/2683     11. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2499 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  35/2684     11. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to: pozemek parc. č. 3915/44 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 3915/19 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 412-198/2013 ze dne 10. 10. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3915/51 ostatní plocha o výměře 1216 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků, vše v k. ú. a obci Bílá, do vlastnictví obce Bílá, Bílá 142, IČ 00577669 b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  35/2684     11. 2. 2014
2. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 3915/20 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 3915/19 ostatní plocha v k. ú. a obci Bílá, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, ve prospěch obce Bílá, Bílá 142, IČ 00577669, spočívající v právu chůze a jízdy přes části služebných pozemků za účelem zajištění přístupu a příjezdu k hřišti na pozemku parc. č. 3915/51 ostatní plocha, v rozsahu dle geometrického plánu č. 412-198/2013 ze dne 10. 10. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí; za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne darovat pozemky dle bodu 1) návrhu usnesení a dojde k převodu vlastnického práva k předmětným pozemkům na obec Bílá
  35/2684     11. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2685     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o změnách v právní úpravě obchodních společností od 1. 1. 2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle předloženého materiálu
  35/2685     11. 2. 2014
2. souhlasí

s dalším postupem ve věci úpravy zakladatelských dokumentů a souvisejících kroků v obchodních společnostech založených krajem, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2686     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  35/2686     11. 2. 2014
2. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  35/2686     11. 2. 2014
3. bere na vědomí

sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, týkající se volby přísedících v roce 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  35/2686     11. 2. 2014
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1) až 3) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  35/2687     11. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlé petici adresované orgánům kraje za období od 25. 1. 2014 do 10. 2. 2014, dle předloženého materiálu
  35/2687     11. 2. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

  frame-scrollup