Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 27. 3. 2018


  Rada kraje

  35/3012                         27. 3. 2018
  1. schvaluje

  program 35. schůze rady kraje konané dne 27. 3. 2018


   Rada kraje

   35/3013                         27. 3. 2018
   1. bere na vědomí

   a.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 33. schůze rady kraje, konané dne 12. 3. 2018

   b.    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a MUDr. Martina Gebauera, o ověření zápisu z 34. schůze rady kraje, konané dne 14. 3. 2018

                                        

   35/3013                         27. 3. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 35. schůze rady kraje, konané dne 27. 3. 2018:

   -        Jarmilu Uvírovou

   -        Radomíru Vlčkovou


    Rada kraje

    35/3014                         27. 3. 2018
    1. souhlasí

    s umístěním a realizací stavby „Parkoviště P5 Centrál“ na pozemcích parc. č. 822/16, 822/21, 822/26, 822/115, 822/124, 902/9, 902/10, 902/5, vše ostatní plocha, a parc. č. st. 409 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, a to na náklady společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, s celkovým předpokládaným nákladem 48.200.000 Kč bez DPH a následným odepisováním této investice nájemcem po dobu nájmu podniku


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     35/3015                         27. 3. 2018
     1. bere na vědomí

     informaci představenstva společnosti o návrhu na umístění a realizaci stavby „Parkoviště P5 Centrál“ na pozemcích parc. č. 822/16, 822/21, 822/26, 822/115, 822/124, 902/9, 902/10, 902/5, vše ostatní plocha, a parc. č. st. 409 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, a to na náklady společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, s celkovým předpokládaným nákladem 48.200.000 Kč bez DPH a následným odepisováním této investice nájemcem po dobu nájmu podniku

     35/3015                         27. 3. 2018
     2. schvaluje

     dle platných stanov společnosti Letiště Ostrava, a. s. čl. 8 bodu 2. písmene t) provedení investice nad limit 1.000.000 Kč uvedené v bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      35/3016                         27. 3. 2018
      1. rozhodla

      vyhlásit soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje 2018 dle předloženého materiálu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 31/2710 ze dne 6. 2. 2018

       35/3017                         27. 3. 2018
       1. jmenuje

       s účinností od 1. 5. 2018 včetně

       Mgr. Marii Černockou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 21/1871 ze dne 26. 9. 2017

        35/3018                         27. 3. 2018
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
        § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“ účastníka:

        FICHNA – HUDECZEK a.s.

        Opavská 535/17, 747 18 Píšť

        IČO: 27765857

        za cenu nejvýše přípustnou 23.172.575,46 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 27/2433 ze dne 12. 12. 2017

         35/3019                         27. 3. 2018
         1. rozhodla

         na základě provedeného posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje“ účastníka:

         AV MEDIA, a.s.

         Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

         IČO: 48108375

         za cenu nejvýše přípustnou 11.701.800,- Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 27/2424 ze dne 12. 12. 2017

          35/3020                         27. 3. 2018
          1. rozhodla

          na základě provedeného posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka kolaborativních robotických pracovišť v rámci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0““ účastníka:

          MP Line s.r.o.

          č.p. 28, 743 01 Bílov

          IČO: 05319501

          za cenu nejvýše přípustnou 18.493.800,- Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 31/2665 ze dne 6. 2. 2018

           35/3021                         27. 3. 2018
           1. rozhodla

           v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka

           35/3021                         27. 3. 2018
           2. pověřuje

           společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 30/2573 ze dne 23. 1. 2018

            35/3022                         27. 3. 2018
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu, a to místo původně schváleného podlimitního zadávacího řízení

            35/3022                         27. 3. 2018
            2. schvaluje

            s tím související změnu zadávací dokumentace, dle předloženého materiálu


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 26/2353 ze dne 5. 12. 2017

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

             č. 6/553 ze dne 14. 12. 2017

             35/3023                         27. 3. 2018
             1. rozhodla

             zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

             35/3023                         27. 3. 2018
             2. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko“, a to:

             členové:

             Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             náhradníci:

             Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

             Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

             Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             35/3023                         27. 3. 2018
             3. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko“, a to:

             členové:

             Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

             Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

             Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

             náhradníci:

             Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

             Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

             Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

             Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

             Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

             Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

             Ing. Jana Valová, odbor financí

             Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 22/1936 ze dne 10. 10. 2017

              35/3024                         27. 3. 2018
              1. rozhodla

              na základě provedeného posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK“ účastníka:

              O2 Czech Republic a.s.

              Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

              IČO: 60193336

              za cenu nejvýše přípustnou 860.608,- Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 29/2524 ze dne 9. 1. 2018

               35/3025                         27. 3. 2018
               1. rozhodla

               vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               2.       ROFIS, s.r.o.

               Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, SK

               IČO: 36440523

               35/3025                         27. 3. 2018
               2. rozhodla

               na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
               § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ účastníka:

                         INTOZA s.r.o.

                         Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava

                         IČO: 25873261

               za cenu nejvýše přípustnou 17.830.694 Kč bez DPH


                Rada kraje

                35/3026                         27. 3. 2018
                1. rozhodla

                zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 ‑ 2027“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

                35/3026                         27. 3. 2018
                2. prohlašuje

                že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 ‑ 2027“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                35/3026                         27. 3. 2018
                3. jmenuje

                v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 ‑ 2027“, a to:

                členové:

                Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

                Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                náhradníci:

                Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

                Mgr. Martin Radvan, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

                Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                35/3026                         27. 3. 2018
                4. jmenuje

                v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 ‑ 2027“, a to:

                členové:

                Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

                Mgr. Martin Radvan, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

                Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje

                Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

                Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                náhradníci:

                Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                Ing. Miriam Šůstková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

                Bc. Taťána Kahánková, odbor kancelář hejtmana kraje

                Mgr. Jarmila Csanková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

                Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

                Bc. Pavla Bazgierová, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

                Ing. Pavlína Volná, odbor kancelář hejtmana kraje

                JUDr. Marta Wroblowská, odbor územního plánování a stavebního řádu

                Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                35/3026                         27. 3. 2018
                5. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                zvyšuje

                financování

                pol. 8115 -

                Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                o

                2.500,00 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3639 -

                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                pol.  5166 -

                Konzultační, poradenské a právní služby

                o

                 2.500,00 tis. Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 29/2529 ze dne 9. 1. 2018

                 35/3027                         27. 3. 2018
                 1. rozhodla

                 na základě provedeného posouzení nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů IROP v oblasti školství“ účastníka:

                 PROFIMEDIA s.r.o.

                 třída Spojenců 550/18, Předměstí 746 01 Opava

                 IČO: 41032098

                 za cenu nejvýše přípustnou 4.596.940,- Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  35/3028                         27. 3. 2018
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „„Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby a při dodávkách interiéru stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna"“

                  35/3028                         27. 3. 2018
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  4.       JS Property, a.s.

                  se sídlem:     Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

                  IČ: 27814742

                  za cenu nejvýše přípustnou 264.000 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 33/2955 ze dne 12. 3. 2018

                   35/3029                         27. 3. 2018
                   1. bere na vědomí

                   sdělení o odstoupení vybraného účastníka B&P INTERIÉRY s.r.o., se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 25392077, ze dne 13. 3. 2018, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol a školských zařízení – oblast Opava“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   35/3029                         27. 3. 2018
                   2. rozhodla

                   vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

                   B&P INTERIÉRY s.r.o.

                   se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz

                   IČO: 25392077

                   35/3029                         27. 3. 2018
                   3. rozhodla

                   zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení


                    Rada kraje

                    35/3030                         27. 3. 2018
                    1. rozhodla

                    zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace“, poř. č. 3/2018


                     Rada kraje

                     35/3031                         27. 3. 2018
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“

                     35/3031                         27. 3. 2018
                     2. rozhodla

                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                     DIK stavby s.r.o.

                     se sídlem: Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava

                     IČO: 25914057

                     za cenu nejvýše přípustnou 4.644.106,60 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      35/3032                         27. 3. 2018
                      1. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost ve školách a školských zařízeních – oblast Havířov II“

                      35/3032                         27. 3. 2018
                      2. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                      MATOSA PROFISTAV s.r.o.

                      Palackého 689/2, Město, 736 01 Havířov

                      IČO: 05510775

                      za cenu nejvýše přípustnou 379 716,85 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       35/3033                         27. 3. 2018
                       1. schvaluje

                       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Vestavba výtahu v rámci zajištění bezbariérovosti – Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o.“

                       35/3033                         27. 3. 2018
                       2. rozhodla

                       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                       KONE, a.s. 

                       Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6

                       IČO: 00176842

                       za cenu nejvýše přípustnou 576 000 Kč bez DPH


                        Rada kraje

                        35/3034                         27. 3. 2018
                        1. rozhodla

                        v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka zemního plynu pro Moravskoslezský kraj 2019“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

                        35/3034                         27. 3. 2018
                        2. bere na vědomí

                        záměr postupovat při zajištění nákupu zemního plynu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                        35/3034                         27. 3. 2018
                        3. rozhodla

                        zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona
                        č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

                        35/3034                         27. 3. 2018
                        4. rozhodla

                        o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se subjektem Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace, IČ 60609397, který k tomuto bude centrálním zadavatelem vyzván, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         35/3035                         27. 3. 2018
                         1. rozhodla

                         v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2019“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

                         35/3035                         27. 3. 2018
                         2. bere na vědomí

                         záměr postupovat při zajištění nákupu elektrické energie dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                         35/3035                         27. 3. 2018
                         3. rozhodla

                         zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona
                         č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                          35/3036                         27. 3. 2018
                          1. bere na vědomí

                          žádost Ivana Sekaniny, IČO 88522407, ze dne 5. 3. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          35/3036                         27. 3. 2018
                          2. rozhodla

                          zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“

                          35/3036                         27. 3. 2018
                          3. rozhodla

                          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ivanu Sekaninovi, IČO 88522407, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Hodinový vnuk ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s Ivanem Sekaninou, IČO 88522407, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           

                          35/3036                         27. 3. 2018
                          4. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 6113 -

                          Zastupitelstva krajů

                          pol.  5901 -

                          Nespecifikované rezervy

                          o

                          200 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3900 -

                          Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                          pol. 5212 -

                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                          o

                          200 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                           35/3037                         27. 3. 2018
                           1. bere na vědomí

                           žádost Českého svazu bojovníků za svobodu doručenou dne 10. 2. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           35/3037                         27. 3. 2018
                           2. rozhodla

                           poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, IČO 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním celoroční činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu, oblastního výboru Nový Jičín, ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČO 00442755, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           35/3037                         27. 3. 2018
                           3. rozhodla

                           zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                           35/3037                         27. 3. 2018
                           4. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 6113 -

                           Zastupitelstva krajů

                           pol.  5901 -

                           Nespecifikované rezervy

                           o

                           50 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na §  3319 -

                            Ostatní záležitosti kultury

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery  spolkům

                           o

                           50 tis. Kč


                            Rada kraje

                            35/3038                         27. 3. 2018
                            1. bere na vědomí

                            informaci o počtu a způsobu vyřízení petic a stížností adresovaných orgánům Moravskoslezského kraje v roce 2017, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             35/3039                         27. 3. 2018
                             1. bere na vědomí

                             návrh textu Deklarace o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Plzeňským Prazdrojem, a.s., IČ 45357366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             35/3039                         27. 3. 2018
                             2. rozhodla

                             uzavřít Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Plzeňským Prazdrojem, a.s., IČ 45357366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             35/3039                         27. 3. 2018
                             3. pověřuje

                             hejtmana kraje k podpisu Deklarace o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Plzeňským Prazdrojem, a.s., IČ 45357366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                              35/3040                         27. 3. 2018
                              1. bere na vědomí

                              žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              35/3040                         27. 3. 2018
                              2. rozhodla

                              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 150 tis. Kč na vzdělávání a materiální vybavení složek českého červeného kříže zařazených do integrovaného záchranného systému, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                              35/3040                         27. 3. 2018
                              3. rozhodla

                              uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                               35/3041                         27. 3. 2018
                               1. rozhodla

                               zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 3.114 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje“

                               35/3041                         27. 3. 2018
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšuje

                               financování

                               pol.  8115 -

                               Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                               o

                                    

                                    

                               3.061 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol.  6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                                         53 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 5311 -

                               Bezpečnost a veřejný pořádek

                               pol.  6123 -

                               Dopravní prostředky

                               o

                                     3.114 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 34/1625 ze dne 24. 9. 2009

                                35/3042                         27. 3. 2018
                                1. rozhodla

                                pokračovat v tradici soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“

                                35/3042                         27. 3. 2018
                                2. rozhodla

                                poskytnout věcné dary pro vítěze v sedmi kategoriích soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ dle předloženého materiálu

                                35/3042                         27. 3. 2018
                                3. pověřuje

                                hejtmana kraje

                                předáním darů vítězům současného ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskuteční 15. května 2018 v Dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice

                                Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                35/3042                         27. 3. 2018
                                4. pověřuje

                                hejtmana kraje

                                k podpisu „Memoranda o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost“, uzavíranému mezi Radou kvality ČR, jejíž know-how soutěže využívá, a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                35/3042                         27. 3. 2018
                                5. pověřuje

                                hejtmana kraje

                                k vyhlášení dalšího ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ do konce roku 2018

                                Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                 35/3043                         27. 3. 2018
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost subjektu MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 35/3043                         27. 3. 2018
                                 2. rozhodla

                                 poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, v maximální výši 200 tis. Kč na realizaci projektu „Nákup dodávky“, s časovou použitelností od 2. 1. 2018 do 30. 9. 2018

                                 35/3043                         27. 3. 2018
                                 3. rozhodla

                                 uzavřít se subjektem MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 35/3043                         27. 3. 2018
                                 4. rozhodla

                                 zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“

                                 35/3043                         27. 3. 2018
                                 5. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6113 -

                                 Zastupitelstva krajů

                                 pol.  5901 -

                                 Nespecifikované rezervy

                                 o

                                 200 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje            

                                 na § 3900 -

                                 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                 pol.  6321 -

                                 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                 o

                                 200 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  35/3044                         27. 3. 2018
                                  1. souhlasí

                                  s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 28. 2. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                  35/3044                         27. 3. 2018
                                  2. stanoví

                                  a.    u usnesení č. 30/2297 bod 5. ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na květen 2018

                                  b.    u usnesení č. 28/2515 bod 3. ze dne 14. 12. 2017 termín další kontroly plnění na 10. 4. 2018


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                   35/3045                         27. 3. 2018
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost společnosti DANTER – reklama a potisk, s.r.o., ze dne 19. 3. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   35/3045                         27. 3. 2018
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu Regionální ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Febiofest Ostrava 2018 ve výši 199 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018, dle předloženého materiálu

                                   35/3045                         27. 3. 2018
                                   3. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   35/3045                         27. 3. 2018
                                   4. rozhodla

                                   zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 199 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“

                                   35/3045                         27. 3. 2018
                                   5. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 6113 -

                                   Zastupitelstva krajů

                                   pol.  5901 -

                                   Nespecifikované rezervy

                                   o

                                   199 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na §  3313 -

                                   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

                                   pol.  5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                   o

                                   199 tis. Kč

                                   35/3045                         27. 3. 2018
                                   6. ukládá

                                   hejtmanovi kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                                   Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                   Termín: 14. 6. 2018


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 16/1678 ze dne 25.9.2015

                                    č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

                                    č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                    35/3046                         27. 3. 2018
                                    1. schvaluje

                                    podmínky včetně příloh dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ dle příloh č. 1 až 6 předloženého materiálu

                                    35/3046                         27. 3. 2018
                                    2. vyhlašuje

                                    dotační program „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ s účinností ke dni 28. 3. 2018 dle předloženého materiálu

                                    35/3046                         27. 3. 2018
                                    3. rozhodla

                                    snížit akci „Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ o částku 4.000 tis. Kč

                                    35/3046                         27. 3. 2018
                                    4. rozhodla

                                    vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „DP – Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ ve výši 4.000 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                     35/3047                         27. 3. 2018
                                     1. rozhodla

                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016, bod 8 písm. c) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 38,52 tis. Kč

                                     35/3047                         27. 3. 2018
                                     2. rozhodla

                                     navýšit akci rozpočtu „Ocenění udělovaná v odvětví kultury“ o částku 38,52 tis. Kč

                                     35/3047                         27. 3. 2018
                                     3. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšují

                                     nedaňové příjmy

                                     na § 6402 -

                                     Finanční vypořádání minulých let

                                     pol. 2223

                                     Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                     o

                                     38,52 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3319 -

                                     Ostatní záležitosti kultury

                                     pol. 5494

                                     Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                     o

                                     38,52 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      1. bere na vědomí

                                      žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1-5 předloženého materiálu

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu českých divadelních ochotníků, z.s., IČ 47610654, ve výši 93.600 Kč, na projekt „Projekt celoročního systematického vzdělávání amatérských divadelníků – II. Část 2018" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      3. rozhodla

                                      poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Klubu žen Lhotka z.s., IČ 60801859, ve výši 170.000 Kč, na projekt „Sochovy národopisné slavnosti" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      4. rozhodla

                                      poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Centru pro seniory Trojlístek, z.s., IČ 04743954, ve výši 40.000, Kč, na projekt „II. Benefiční koncert" s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      5. rozhodla

                                      poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00418013, ve výši 95.000 Kč, na projekt „XXXIV. ročník Hlučínské lilie" s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      6. rozhodla

                                      poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje **********, ve výši 70.000 Kč, na projekt „Účast v sérii závodů World DanceSport Federation 2018" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      7. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3319 -

                                      Ostatní záležitosti kultury

                                      pol. 5229 -

                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                      o

                                      468,6 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3312 -

                                      Hudební činnost

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      210 tis. Kč

                                      na § 3319 -

                                      Ostatní záležitosti kultury

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      93,6 tis. Kč

                                      pol. 5321 -

                                      Neinvestiční transfery obcím

                                      o

                                      95 tis. Kč

                                      pol. 5493 -

                                      Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                      o

                                                     70 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      468,6 tis. Kč

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      8. rozhodla

                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury” ve výši 182 tis. Kč

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      9. rozhodla

                                      navýšit akci „Program podpory aktivit v oblasti kultury“ o částku 182 tis. Kč

                                      35/3048                         27. 3. 2018
                                      10. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3319 -

                                      Ostatní záležitosti kultury

                                      pol. 5229 -

                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                      o

                                      182 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3319 -

                                      Ostatní záležitosti kultury

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      182 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 32/2796 ze dne 27. 2. 2018

                                       35/3049                         27. 3. 2018
                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snížit

                                       běžné výdaje

                                       na § 3319 -

                                       Ostatní záležitosti kultury

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       180,00 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3341 -

                                       Rozhlas a televize

                                       pol. 5041 -

                                       Odměna za užití duševního vlastnictví

                                       o

                                       180,00 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 7/687 ze dne 14.3.2018

                                        35/3050                         27. 3. 2018
                                        1. jmenuje

                                        dnem 1. 4. 2018

                                        Mgr. Jiřího Matěje na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČ 06839517, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na dobu neurčitou

                                        35/3050                         27. 3. 2018
                                        2. stanoví

                                        s účinností od 1. 4. 2018

                                        plat Mgr. Jiřímu Matějovi, řediteli organizace s názvem Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČ 06839517, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 102/7867 ze dne 7. 6. 2016

                                         č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

                                         35/3051                         27. 3. 2018
                                         1. bere na vědomí

                                         informaci o postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou drážní osobní dopravou v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb v drážní dopravě dle předloženého materiálu

                                         35/3051                         27. 3. 2018
                                         2. ukládá

                                         odboru dopravy a chytrého regionu

                                         připravit na příští schůzi rady kraje materiál, jehož předmětem bude návrh na  rozhodnutí o uzavření smlouvy se společností CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář, dle nabídky na poskytování právních služeb na notifikaci II

                                         Zodp.: Ing. Ivo Muras

                                         Termín: 10. 4. 2018


                                          Rada kraje

                                          35/3052                         27. 3. 2018
                                          1. rozhodla

                                          zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                          35/3052                         27. 3. 2018
                                          2. rozhodla

                                          a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                          b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                          35/3052                         27. 3. 2018
                                          3. souhlasí

                                          se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                          35/3052                         27. 3. 2018
                                          4. souhlasí

                                          a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                          b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 12/893 ze dne 25.4.2017

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                          35/3053                         27. 3. 2018
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru plynoucích ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, týkající se stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci, na Moravskoslezský kraj se subjekty:

                                          a)    Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín, IČ 62331639

                                          b)   BMCH s.r.o., se sídlem 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 48394190

                                          dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                           35/3054                         27. 3. 2018
                                           1. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                            

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2212-

                                           Silnice

                                           pol.  5171 -

                                           Opravy a udržování

                                           o

                                           185 tis. Kč

                                            

                                           a

                                            

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 2212 -

                                           Silnice

                                            

                                           pol.  6121 -

                                           Budovy, haly a stavby

                                           o

                                           185 tis. Kč

                                           35/3054                         27. 3. 2018
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                            

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 4350-

                                           Domovy pro seniory

                                           pol.  6121 -

                                           Budovy, haly a stavby

                                           o

                                           18 tis. Kč

                                            

                                           a

                                            

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4350 -

                                           Domovy pro seniory

                                            

                                           pol.  5137 -

                                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                           o

                                           18 tis. Kč

                                           35/3054                         27. 3. 2018
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                            

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3315-

                                           Činnosti muzeí a galerií

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           20,57 tis. Kč

                                            

                                           a

                                            

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3315 -

                                           Činnosti muzeí a galerií

                                            

                                           pol.  5166 -

                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                           o

                                           20,57 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            35/3055                         27. 3. 2018
                                            1. rozhodla

                                            a)    nabýt darem do vlastnictví kraje movité věci, a to materiálové zásoby – 500 ks termoregulačních hlavic značky Siemens a Honeywell včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví společnosti EVČ s.r.o., Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 676, IČO 13582275

                                            b)   předat movité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení v počtu 491 ks k hospodaření organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Ostrava - Mariánské Hory, IČO 03103820, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem


                                             Rada kraje

                                             35/3056                         27. 3. 2018
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             35/3056                         27. 3. 2018
                                             2. rozhodla

                                             a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, do vlastnictví církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění pozdějších dodatků

                                             b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                              35/3057                         27. 3. 2018
                                              1. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              nedaňové příjmy

                                              pol. 2412 -

                                              Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

                                              o

                                              13,89 tis. Kč

                                              na § 2143 -

                                              Cestovní ruch

                                               

                                              pol. 2111 -

                                              Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                              o

                                              7,62 tis. Kč

                                              pol. 2212 -

                                              Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                              o

                                              135 tis. Kč

                                              na § 2229 -

                                              Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                              pol. 2324 -

                                              Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                              o

                                              34 tis. Kč

                                              pol. 2329 -

                                              Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                              o

                                              96 tis. Kč

                                              na § 2292 -

                                              Dopravní obslužnost

                                              pol. 2212 -

                                              Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                              o

                                              906,63 tis. Kč

                                              na § 3421 -

                                              Využití volného času dětí a mládeže

                                              pol. 2324 -

                                              Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                              o

                                              1,32 tis. Kč

                                              na § 3599 -

                                              Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                              pol. 2212 -

                                              Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                              o

                                              0,5 tis. Kč

                                              na § 3769 -

                                              Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                              pol. 2111 -

                                              Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                              o

                                              69,81 tis. Kč

                                              na § 5171 -

                                              Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

                                              pol. 2324 -

                                              Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                              o

                                              6,22 tis. Kč

                                              na § 6172 -

                                              Činnost regionální správy

                                              pol. 2324 -

                                              Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                              o

                                              11,23 tis. Kč

                                              na § 6310 -

                                              Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                              pol. 2141 -

                                              Příjmy z úroků (část)

                                              o

                                              0,21 tis. Kč

                                              pol. 2329 -

                                              Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                              o

                                              0,19 tis. Kč

                                              na § 6320 -

                                              Pojištění funkčně nespecifikované

                                              pol. 2322 -

                                              Přijaté pojistné náhrady

                                              o

                                              8,5 tis. Kč

                                              na § 6402 -

                                              Finanční vypořádání minulých let

                                              pol. 2223 -

                                              Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                              o

                                              24,89 tis. Kč

                                              pol. 2229 -

                                              Ostatní přijaté vratky transferů

                                              o

                                              1.005,88 tis. Kč

                                              Celkem

                                              o

                                              2.321,89 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 6901 -

                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                              o

                                              2.321,89 tis. Kč

                                              35/3057                         27. 3. 2018
                                              2. rozhodla

                                              nabýt finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky do rozpočtu kraje ve výši 373,08 tis. Kč na realizaci projektu Udržitelný Moravskoslezský kraj

                                              35/3057                         27. 3. 2018
                                              3. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              přijaté transfery

                                              pol. 4113 -

                                              Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                                              o

                                              373,08 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 6901 -

                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                              o

                                              373,08 tis. Kč

                                              35/3057                         27. 3. 2018
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6172 -

                                              Činnost regionální správy

                                              pol. 5168 -

                                              Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                              o

                                              820,4 tis. Kč

                                              na § 5273 -

                                              Ostatní správa v oblasti krizového řízení

                                              pol. 5168 -

                                              Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                              o

                                              93,2 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6172 -

                                              Činnost regionální správy

                                              pol.  5042 -

                                              Odměny za užití počítačových programů

                                              o

                                              820,4 tis. Kč

                                              na § 5273 -

                                              Ostatní správa v oblasti krizového řízení

                                              pol.  5042 -

                                              Odměny za užití počítačových programů

                                              o

                                              93,2 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 51/3996 ze dne 11. 9. 2014

                                               č. 32/2833 ze dne 27. 2. 2018    

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               1. rozhodla

                                               a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov, IČO 00601292, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat v části služebného pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS Krnov – Jiráskova + 5“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               2. rozhodla

                                               uzavřít „Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.“, mezi krajem a společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, vztahující se k pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 841, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, dle předloženého materiálu

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               3. rozhodla

                                               udělit ředitelce organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov, IČO 00601292, Mgr. Janě Chlebovské plnou moc k zastupování Moravskoslezského kraje při jednáních v rámci dohody uvedené v bodě 2. tohoto usnesení a k podpisu této dohody

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               4. souhlasí

                                               s umístěním a realizací stavby zemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 356/18 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Jamartice, obec Rýmařov, v rámci stavby „Rýmařov, Jamartice, p. č. 35623, Josef Šustr, IV-12-8014636“, dle předloženého materiálu

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               5. rozhodla

                                               a)    zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 356/18 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Jamartice, obec Rýmařov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov, IČO 00601331, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku zemní kabelové vedení NN, v rámci stavby „Rýmařov, Jamartice, p. č. 35623, Josef Šustr, IV-12-8014636“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 5. písm. a) tohoto usnesení

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               6. rozhodla

                                               a)    zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 3103/1 ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 870 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu umístit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat na části služebného pozemku přípojku splaškové kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním splaškové kanalizace, v rámci stavby „Kanalizační přípojka – RMP Frýdek-Místek“ na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               7. rozhodla

                                               zrušit bod 3. usnesení rady kraje č. 51/3996 ze dne 11. 9. 2014

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               8. rozhodla

                                               zřídit věcná břemena – služebnosti k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 00601292, a to:

                                               a)    k pozemku č. parc. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 145, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 841, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, a pozemku parc. č. 2631 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 858, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, vše v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat v budovách, které jsou součástí uvedených pozemků, objektové předávací stanice, včetně potřebného obslužného zařízení a provádět na objektových předávacích stanicích úpravy za účelem jejich obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti, včetně jejich odstranění, v rozsahu vymezeném v zákresu na situačním snímku

                                               b)   k části pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na služebném pozemku teplovodní přípojku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2943-605/2014 ze dne 4. 6. 2014

                                               c)    k části pozemku parc. č. 2633 ostatní plocha v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na služebném pozemku teplovodní přípojku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3186-669/2017 ze dne 2. 10. 2017

                                               vše ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 45193410, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 144.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               9. rozhodla

                                               zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 987 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 456 občanská vybavenost, vše v k. ú. a obci Štramberk, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 148 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 111 rodinný dům, v současné době ve vlastnictví **********spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku vodovodní přípojku a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na služebný pozemek v souvislosti s provozováním, opravami, údržbou a odstraněním vodovodní přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3128 - 77/2017 ze dne 14. 2. 2018, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 7.500 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               10. rozhodla

                                               zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1213/41 ostatní plocha, parc. č.  1215/2 ostatní plocha, parc. č. 1217/2 vodní plocha, parc. č. 1917/1 ostatní plocha, parc. č. 1918 ostatní plocha, všechny v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, IČO 00297488, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov, IČO 13644297, spočívající v právu zřídit a provozovat v částech služebných pozemků horkovod včetně přípojek a příslušenství a v právu vstupovat v nutném rozsahu na služebné pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodu včetně přípojek a příslušenství, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1828-57/2017 ze dne 6. 7. 2017, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšené o DPH v zákonné výši; kraj jako oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí a náklady

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               11. souhlasí

                                               s umístěním a realizací stavby „Šenov u N.J., ŘSD, přeložky VN a NN“ na části pozemku parc. č. 691/8 ostatní plocha, v k. ú. a obec Šenov u Nového Jičína, dle předloženého materiálu

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               12. rozhodla

                                               a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 691/8 ostatní plocha, v k. ú. a obec Šenov u Nového Jičína, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČO 00848077, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku zemní kabelové vedení VN, v rámci stavby „Šenov u N.J., ŘSD, přeložky VN a NN“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný

                                               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 12. písm. a) tohoto usnesení

                                               35/3058                         27. 3. 2018
                                               13. rozhodla

                                               a)    zrušit bod 7. usnesení rady kraje č. 32/2833 ze dne 27. 2. 2018

                                               b)   uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Zimní stadion - rekonstrukce“ mezi statutárním městem Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, IČ 00300535, jako stavebníkem a krajem jako vlastníkem nemovitého majetku, a to:

                                               budovy č. p. 461, Město, občanská vybavenost, stojící na pozemcích parc. č. 6/11, 6/13, 6/15, 6/22, všechny zastavěná plocha a nádvoří,

                                               budovy č. p. 475, Město, občanská vybavenost, stojící na pozemcích parc. č. 6/19,  6/20, 6/21, všechny zastavěná plocha a nádvoří,

                                               pozemku parc. č. 6/2 ostatní plocha,

                                               vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                35/3059                         27. 3. 2018
                                                1. souhlasí

                                                s provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení majetku ve vlastnictví kraje v roce 2018 v maximální celkové výši 7.400 tis. Kč bez DPH prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                35/3059                         27. 3. 2018
                                                2. souhlasí

                                                se započtením budoucích pohledávek společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČ 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu nájemného na rok 2018 vyplývajícího ze smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků, dle předloženého materiálu

                                                35/3059                         27. 3. 2018
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                nedaňové příjmy

                                                na § 2251 -

                                                Letiště

                                                pol. 2132 -

                                                Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                                                o

                                                7.400 tis. Kč

                                                a

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 2251 -

                                                Letiště

                                                pol. 5171 -

                                                Opravy a udržování

                                                o

                                                7.400 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o prodej pozemku parc. č. 2488/5 vodní plocha, v k. ú. a obci Dolní Lomná, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                2. rozhodla

                                                a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                pozemek parc. č. 2488/5 vodní plocha,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                v k. ú. a obci Dolní Lomná

                                                b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                3. bere na vědomí

                                                žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o prodej pozemků parc. č. 1155/33 ostatní plocha a parc. č. 1155/34 ostatní plocha, oba v k. ú. a obci Kujavy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                4. rozhodla

                                                a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                pozemek parc. č. 1155/33 ostatní plocha a

                                                pozemek parc. č. 1155/34 ostatní plocha,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                všechny v k. ú. a obci Kujavy

                                                b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                5. bere na vědomí

                                                žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o prodej pozemků parc. č. 1629/26 ostatní plocha, parc. č. 1629/27 ostatní plocha, parc. č. 1629/29 ostatní plocha a parc. č. 1629/30 ostatní plocha, všechny v k. ú. a obci Staré Heřminovy, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                6. rozhodla

                                                a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                pozemek parc. č. 1629/26 ostatní plocha,

                                                pozemek parc. č. 1629/27 ostatní plocha,

                                                pozemek parc. č. 1629/29 ostatní plocha a

                                                pozemek parc. č. 1629/30 ostatní plocha,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                všechny v k. ú. a obci Staré Heřminovy

                                                b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 6. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                7. bere na vědomí

                                                žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o prodej pozemků parc. č. 851/17 vodní plocha, parc. č. 851/18 vodní plocha, parc. č. 851/19 vodní plocha a parc. č. 851/20 vodní plocha, všechny v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                8. rozhodla

                                                a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                pozemek parc. č. 851/17 vodní plocha,

                                                pozemek parc. č. 851/18 vodní plocha,

                                                pozemek parc. č. 851/19 vodní plocha a

                                                pozemek parc. č. 851/20 vodní plocha,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                všechny v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice

                                                b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 8. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                9. bere na vědomí

                                                žádost paní ********** o prodej pozemku parc. č. 993/6 orná půda, v k. ú. a obci Skotnice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                10. rozhodla

                                                a)  o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                pozemek parc. č. 993/6 orná půda,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                v k. ú. a obci Skotnice

                                                b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 10. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                11. bere na vědomí

                                                žádost obce Trojanovice, Trojanovice 210, IČO 00298514, o darování části pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, v k. ú. a obci Trojanovice, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                35/3060                         27. 3. 2018
                                                12. rozhodla

                                                o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                část pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3805-3/2016 ze dne 6. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3569/31 ostatní plocha, o výměře 2538 m2,

                                                část pozemní komunikace - silnice č. III/4835 umístěné na nově vzniklém pozemku parc. č. 3569/31 ostatní plocha, o výměře 2538 m2,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                vše v k. ú. a obci Trojanovice


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 86/6869 ze dne 17. 12. 2015

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 23/1964/III ze dne 29. 2. 2012

                                                 35/3061                         27. 3. 2018
                                                 1. souhlasí

                                                 s rozsahem navrhovaných změn v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                 35/3061                         27. 3. 2018
                                                 2. rozhodla

                                                 uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. 00481/2012/IM se společností EVČ s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic čp. 676, 530 02, IČ 13582275, na akci „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 20/1778 ze dne 12. 9. 2017

                                                  35/3062                         27. 3. 2018
                                                  1. rozhodla

                                                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 05601/2017/IM ze dne 23. 11. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                  První KEY-STAV, a.s

                                                  se sídlem: Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec

                                                  IČO: 25385127,

                                                  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                   č. 30/2608 ze dne 23. 1. 2018

                                                   35/3063                         27. 3. 2018
                                                   1. souhlasí

                                                   s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, MUDr. Mgr. Zdeňkem Matuškem, ředitelem Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    35/3064                         27. 3. 2018
                                                    1. souhlasí

                                                    s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky mezi „postupitelem“ Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, a „postupníkem“ Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, uzavřenou v souladu s § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                     35/3065                         27. 3. 2018
                                                     1. schvaluje

                                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, účelově určený na zvýšení odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                     35/3065                         27. 3. 2018
                                                     2. bere na vědomí

                                                     žádost Odborného léčebného ústavu Metylovice-Moravskoslezského sanatoria, příspěvková organizace, IČO 00534200, o převod části rezervního fondu k posílení fondu investic, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     35/3065                         27. 3. 2018
                                                     3. souhlasí

                                                     s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 1.800 tis. Kč

                                                     35/3065                         27. 3. 2018
                                                     4. souhlasí

                                                     s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, v celkové výši 43.352 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                     35/3065                         27. 3. 2018
                                                     5. rozhodla

                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 2.000 tis. Kč na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                                     35/3065                         27. 3. 2018
                                                     6. schvaluje

                                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 2.000 tis. Kč, účelově určený na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. OZS-5/8/1102/2018

                                                     35/3065                         27. 3. 2018
                                                     7. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     zvyšují

                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                     pol. 4116 -

                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                     o

                                                     2.000 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3533 -

                                                     Zdravotnická záchranná služba

                                                     pol. 5336 -

                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                     o

                                                     2.000 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     35/3066                         27. 3. 2018
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost organizace NanoZone, s.r.o., IČO 03650073, o prodloužení termínu realizace projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     35/3066                         27. 3. 2018
                                                     2. rozhodla

                                                     změnit v usnesení č. 28/2517 ze dne 14. 12. 2017 v bodě 3. text „s časovou použitelností od 12. 12. 2017 do 1. 4. 2018“ na text „s časovou použitelností od 12. 12. 2017 do 30. 4. 2018“, dle předloženého materiálu

                                                     35/3066                         27. 3. 2018
                                                     3. rozhodla

                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 07292/2017/ZDR ze dne 21. 12. 2017 se subjektem NanoZone, s.r.o., IČO 03650073, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     35/3066                         27. 3. 2018
                                                     4. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3599 -

                                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                     pol. 5229 -

                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                     o

                                                     16.800 Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3599 -

                                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                     pol. 5164 -

                                                     Nájemné

                                                     o

                                                     16.800 Kč

                                                     35/3066                         27. 3. 2018
                                                     5. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3599 -

                                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     217.800 Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3599 -

                                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                     pol. 5167 -

                                                     Služby školení a vzdělávání

                                                     o

                                                     217.800 Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                      35/3067                         27. 3. 2018
                                                      1. rozhodla

                                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 88.513.141,50 Kč na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“

                                                      35/3067                         27. 3. 2018
                                                      2. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku ve výši 1.366.874,10 Kč na celkovou výši 1.611.959,20 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000017

                                                      35/3067                         27. 3. 2018
                                                      3. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 19.926.943.06 Kč na celkovou výši 27.002.684,33 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000017

                                                      35/3067                         27. 3. 2018
                                                      4. schvaluje

                                                       

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                       

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      1.366.880 Kč

                                                       

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      investiční přijaté transfery

                                                       

                                                      pol. 4216 -

                                                      Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      19.926.960 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                       

                                                      na § 3522 -

                                                      Ostatní nemocnice

                                                       

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.366.880 Kč

                                                       

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje

                                                       

                                                      na § 3522 -

                                                      Ostatní nemocnice

                                                       

                                                      pol. 6356 -

                                                      Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      19.926.960 Kč

                                                       


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 3/173 ze dne 16.3.2017

                                                       č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                       č. 6/583 ze dne 14.12.2017

                                                       35/3068                         27. 3. 2018
                                                       1. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace od hlavního koordinátora projektu, regionu GRAND EST (FR), v rámci programu ERASMUS+ v celkové výši 10.800 EUR na financování projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“, registrační číslo 28CA55DB760EB638 za podmínek uvedených v Partnerské smlouvě číslo 2017-1-FR01-KA202-037241

                                                       35/3068                         27. 3. 2018
                                                       2. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       pol. 4152 -

                                                       Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

                                                       o

                                                       160,61 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                       pol.  5173 -

                                                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                       o

                                                       160,61 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 103/8026 ze dne 23.6.2016

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        1. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4339 -

                                                        Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        530,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4339 -

                                                        Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        o

                                                        530,00 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        2. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3122 -

                                                        Střední odborné školy

                                                        pol.  6122 -

                                                        Stroje, přístroje a zařízení

                                                        o

                                                        7.275,78 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3122 -

                                                        Střední odborné školy

                                                        pol.  5137-

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        6.165,78 tis. Kč

                                                        Pol.  5172 -

                                                        Programové vybavení

                                                        o

                                                        60,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        6.225,78 tis, Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3122 -

                                                        Střední odborné školy

                                                        pol.  6121

                                                        Budovy, haly a stavby

                                                        o

                                                        1.050,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        1.050,00 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol.  4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                        ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        1.505,64 tis. Kč

                                                        a

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        409,14 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5011 - 

                                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                        o

                                                        900,00 tis. Kč

                                                        pol.  5021 -

                                                        Ostatní osobní výdaje

                                                        o

                                                        100,00 tis. Kč

                                                        pol.  5031 -

                                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                        a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                        o

                                                         

                                                        225,00 tis. Kč

                                                        pol.  5032 -

                                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                        o

                                                         

                                                        81,00 tis. Kč

                                                        pol.  5038 -

                                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                        o

                                                        3,78 tis. Kč

                                                        pol.  5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        80,00 tis. Kč

                                                        pol.  5164 -

                                                        Nájemné

                                                        o

                                                        100,00 tis. Kč

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        o

                                                        100,00 tis. Kč

                                                        pol.  5173 - 

                                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                        o

                                                        300,00 tis. Kč

                                                        pol.  5175 - 

                                                        Pohoštění

                                                        o

                                                        25,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        1.914,78 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        4. rozhodla

                                                        zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 900,00 tis. Kč z 335.757,96 tis. Kč na 336.657,96 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        5. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                         

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 6172 -

                                                        Činnost regionální správy

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        3.400,00 tis. Kč

                                                        pol.  5173 -

                                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                        o

                                                        30,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        3.430,00 tis. Kč

                                                         

                                                        a

                                                         

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 6172 -

                                                        Činnost regionální správy

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        30,00 tis. Kč

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        o

                                                        3.400,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        3.430,00 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        6. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5175 -

                                                        Pohoštění

                                                        o

                                                        30,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol.  5164 -

                                                        Nájemné

                                                        o

                                                        30,00 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        7. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4329 -

                                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        10,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4329 -

                                                        Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                        pol.  5164 -

                                                        Nájemné

                                                        o

                                                        10,00 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        8. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 5511 -

                                                        Požární ochrana – profesionální část

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        26,80 tis. Kč

                                                        pol.  5173 -

                                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                        o

                                                        117,20 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        144,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 5511 -

                                                        Požární ochrana – profesionální část

                                                        pol.  5019 -

                                                        Ostatní platy

                                                        o

                                                        100,00 tis. Kč

                                                        pol.  5029 -

                                                        Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

                                                        o

                                                        10,00 tis. Kč

                                                        pol.  5039 -

                                                        Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

                                                        o

                                                        34,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        144,00 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        9. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3533 -

                                                        Zdravotnická záchranná služba

                                                        pol.  6122 -

                                                        Stroje, přístroje a zařízení

                                                        o

                                                        7,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3533 -

                                                        Zdravotnická záchranná služba

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        7,00 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        10. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                         

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4319 -

                                                        Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                        pol.  5194 -

                                                        Věcné dary

                                                        o

                                                        50,00 tis. Kč

                                                         

                                                        a

                                                         

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4319 -

                                                        Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                         

                                                        pol.  5164 -

                                                        Nájemné

                                                        o

                                                        50,00 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        11. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3322 -

                                                        Zachování a obnova kulturních památek

                                                        pol.  5171 -

                                                        Opravy a udržování

                                                        o

                                                        719,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3322 -

                                                        Zachování a obnova kulturních památek

                                                        pol.  5136 -

                                                        Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                        o

                                                        254,00 tis. Kč

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        50,00 tis. Kč

                                                        pol.  5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        30,00 tis. Kč

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        385,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        719,00 tis. Kč

                                                        35/3069                         27. 3. 2018
                                                        12. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4379 -

                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        5,00 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4379 -

                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        5,00 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 49/3732 ze dne 5.8.2014

                                                         35/3070                         27. 3. 2018
                                                         1. rozhodla

                                                         podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 soudního řádu správního na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci Návrhu Moravskoslezského kraje na zahájení sporného řízení ze dne 11. 9. 2014 o zproštění povinnosti vrátit Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko části dotace u projektu „Silnice 2009“ ve výši 13.696.663,23 Kč a ve výši 6.362.385 Kč, č. j.: MF-11748/2017/1203-8, dle předloženého materiálu

                                                         35/3070                         27. 3. 2018
                                                         2. rozhodla

                                                         podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 soudního řádu správního na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci Návrhu Moravskoslezského kraje na zahájení sporného řízení ze dne 11. 9. 2014 o zproštění povinnosti vrátit Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko části dotace u projektu „Mosty 2010“ ve výši 11.207.279,88 Kč a ve výši 8.821 009 Kč, č. j.: MF-11746/2017/1203-9, dle předloženého materiálu

                                                         35/3070                         27. 3. 2018
                                                         3. rozhodla

                                                         podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 soudního řádu správního na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci Návrhu Moravskoslezského kraje na zahájení sporného řízení ze dne 11. 9. 2014 o zproštění povinnosti vrátit Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko části dotace u projektu „Silnice 2009 – Obchvat Opava“ ve výši 53.075.870,98 Kč a ve výši 32.927.638 Kč, č. j.: MF-11750/2017/1203-8, dle předloženého materiálu

                                                         35/3070                         27. 3. 2018
                                                         4. rozhodla

                                                         podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 soudního řádu správního na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci Návrhu Moravskoslezského kraje na zahájení sporného řízení ze dne 11. 9. 2014 o zproštění povinnosti vrátit Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko část dotace u projektu „Přeložka komunikace III/4682- Vendryně“ ve výši 13.142.095,48 Kč, č. j.: MF-11743/2017/1203-9, dle předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 8/516 ze dne 28.2.2017

                                                          35/3071                         27. 3. 2018
                                                          1. rozhodla

                                                          uzavřít smlouvu na realizaci specializovaného školení v oblasti záchranářství při chemických a ekologických katastrofách v rámci projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“ se společností Centralna Szkoła Państwowé Straży Pożarné v Częstochowé, se sídlem ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, Polsko, NIP 573-11-77-649, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                           35/3072                         27. 3. 2018
                                                           1. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           zvyšuje

                                                           financování

                                                           pol. 8115 -

                                                           Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                           o

                                                           28.000,00 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           investiční přijaté transfery

                                                           pol.  4221 -

                                                           Investiční přijaté transfery od obcí

                                                           o

                                                           5.000,00 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3713 -

                                                           Změny technologií vytápění

                                                           pol.  6371 -

                                                           Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                                           o

                                                           33.000,00 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 30/2629 ze dne 23.1.2018

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                            35/3073                         27. 3. 2018
                                                            1. rozhodla

                                                            přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                                            č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

                                                            č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

                                                            č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                                            č. 29/2556 ze dne 9.1.2018

                                                            č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

                                                            č. 32/2861 ze dne 27.2.2018

                                                            č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

                                                            č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                                            č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                            35/3074                         27. 3. 2018
                                                            1. rozhodla

                                                            poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            35/3074                         27. 3. 2018
                                                            2. rozhodla

                                                            neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                            35/3074                         27. 3. 2018
                                                            3. bere na vědomí

                                                            informaci o odstoupení od dotace žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 23/2059 ze dne 10. 10. 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            35/3074                         27. 3. 2018
                                                            4. bere na vědomí

                                                            žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 5 až 21 předloženého materiálu

                                                            35/3074                         27. 3. 2018
                                                            5. rozhodla

                                                            schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                            35/3074                         27. 3. 2018
                                                            6. bere na vědomí

                                                            žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“:

                                                            a)     žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                            b)     žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                            35/3074                         27. 3. 2018
                                                            7. rozhodla

                                                            uzavřít s žadateli uvedenými v bodě 6. tohoto usnesení dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 32 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                            35/3075                         27. 3. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost subjektu 4Hospitality media s.r.o., IČO 28617223, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30.000 Kč na projekt Food Market, chutě Ostravy

                                                            35/3075                         27. 3. 2018
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč subjektu 4Hospitality media s.r.o., IČO 28617223, na projekt Food Market, chutě Ostravy, s časovou použitelností od 23. 2. 2018 do 30. 3. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 3/176 ze dne 16. 3. 2017

                                                             35/3076                         27. 3. 2018
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost subjektu Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, o umožnění přesunu finančních prostředků v rámci projektu „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu VI“

                                                             35/3076                         27. 3. 2018
                                                             2. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             schválit přesun finančních prostředků mezi položkami 2.3.5 a 4.1.4 Nákladového rozpočtu projektu, který je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00747/2017/RRC, dle předloženého materiálu

                                                             35/3076                         27. 3. 2018
                                                             3. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00747/2017/RRC se subjektem Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                             35/3076                         27. 3. 2018
                                                             4. ukládá

                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                             předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                             Zodp.: Jan Krkoška

                                                             Termín: 14. 6. 2018


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                              35/3077                         27. 3. 2018
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost Technických služeb města Vítkova, příspěvkové organizace ze dne 20. 3. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              35/3077                         27. 3. 2018
                                                              2. rozhodla

                                                              poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Technickým službám města Vítkova, příspěvkové organizaci, IČO 00037494, na realizaci projektu „Pořízení komunálního vysavače pro zlepšení čistoty ovzduší ve městě Vítkov“ ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 36,73 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              35/3077                         27. 3. 2018
                                                              3. rozhodla

                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 200 tis. Kč

                                                              35/3077                         27. 3. 2018
                                                              4. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 6409 -

                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                              pol. 5901 -

                                                              Nespecifikované rezervy

                                                              o

                                                              200 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              kapitálové výdaje            

                                                              na § 3639 -

                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                              pol. 6341 -

                                                              Investiční transfery obcím

                                                              o

                                                              200 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                               35/3078                         27. 3. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, ze dne 19. 2. 2018 ve věci poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               35/3078                         27. 3. 2018
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČO 67777139, na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2018 v maximální výši 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                               35/3078                         27. 3. 2018
                                                               3. bere na vědomí

                                                               žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 21. 2. 2018 ve věci poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky - Východ a pro oblast chovu dančí zvěře Osoblažsko v roce 2018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               35/3078                         27. 3. 2018
                                                               4. rozhodla

                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČO 67777066, na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky - Východ a dančí zvěře Osoblažsko v roce 2018 v maximální výši 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 30. 4. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                               35/3078                         27. 3. 2018
                                                               5. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3799 -

                                                               Ostatní ekologické záležitosti

                                                               pol.  5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               50,00 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 1070 -

                                                               Rybářství

                                                                

                                                               pol.  5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               50,00 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                35/3079                         27. 3. 2018
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádost spolku Ukliďme Česko z. s. ze dne 5. 3. 2018 ve věci udělení záštity hejtmana kraje a poskytnutí finanční podpory akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                35/3079                         27. 3. 2018
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000 Kč spolku Ukliďme Česko z. s., IČO 01715542, za účelem využití v rámci dobrovolnické úklidové akce konané v Moravskoslezském kraji v roce 2018 formou úklidu tzv. černých skládek odpadů v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                35/3079                         27. 3. 2018
                                                                3. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol.  5901 -

                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                o

                                                                10 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3792 -

                                                                Ekologická výchova a osvěta

                                                                pol.  5222 -

                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                10 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                                                 35/3080                         27. 3. 2018
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. C prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                 35/3080                         27. 3. 2018
                                                                 2. rozhodla

                                                                 s účinností od 28. 3. 2018

                                                                 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. C ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                                                  35/3081                         27. 3. 2018
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. A třetího ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                  35/3081                         27. 3. 2018
                                                                  2. rozhodla

                                                                  s účinností od 28. 3. 2018

                                                                  povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. A ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 32/2909 ze dne 27.2.2018

                                                                   35/3082                         27. 3. 2018
                                                                   1. rozhodla

                                                                   vyřadit uchazeče z konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

                                                                   a)  Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                   b)  Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                   c)  Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 32/2902 ze dne 27.2.2018

                                                                    35/3083                         27. 3. 2018
                                                                    1. jmenuje

                                                                    konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 32/2909 ze dne 27.2.2018

                                                                    35/3084                         27. 3. 2018
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                     35/3085                         27. 3. 2018
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 6 předloženého materiálu

                                                                     35/3085                         27. 3. 2018
                                                                     2. rozhodla

                                                                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s., IČO 60341335, ve výši 170.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Zvýšení úrovně sportovních zařízení Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018

                                                                     35/3085                         27. 3. 2018
                                                                     3. rozhodla

                                                                     uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s., IČO 60341335, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     35/3085                         27. 3. 2018
                                                                     4. rozhodla

                                                                     poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Sedlnice, IČO 49590421, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Protihluková stěna SSK Sedlnice s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     35/3085                         27. 3. 2018
                                                                     5. rozhodla

                                                                     uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Sedlnice, IČO 49590421, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                     35/3085                         27. 3. 2018
                                                                     6. rozhodla

                                                                     neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                     a)    Kolo pro život, z.s., IČO 03401707, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Česká Enduro serie 2018 – Enduro Race Morávka“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                     b)   Event media s.r.o., IČO 24269573, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „NightRun a Avon Běh Ostrava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                     35/3085                         27. 3. 2018
                                                                     7. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 6409 -

                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                     pol. 5901 -

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                      270 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3419 -

                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                     pol. 5222 -

                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                     o

                                                                      170 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     kapitálové výdaje

                                                                     na § 3419 -

                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                     pol. 6322 -

                                                                     Investiční transfery spolkům

                                                                     o

                                                                      100 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      35/3086                         27. 3. 2018
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2016/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      35/3086                         27. 3. 2018
                                                                      2. ukládá

                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                      předložit zprávu dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                      Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                      Termín: 14. 6. 2018


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       1. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                       a)   rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí ve výši 473.971 Kč

                                                                       b)   rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou na rok 2018 ve výši 16.533.660 Kč

                                                                       c)    dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018 ve výši 267.500 Kč

                                                                       d)   dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 ve výši 142.309 Kč

                                                                       e)   dotační program Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 806.570 Kč

                                                                       dle předloženého materiálu

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       2. rozhodla

                                                                       poskytnout a přidělit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí ve výši 24.760 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       3. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, o částku 24.760 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       4. rozhodla

                                                                       poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       5. rozhodla

                                                                       poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A – Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       6. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       473.971 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3111 -

                                                                       Mateřské školy

                                                                       pol. 5222 -

                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                       o

                                                                       29.100 Kč

                                                                       pol. 5339 -

                                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       23.760 Kč

                                                                       na § 3113 -

                                                                       Základní školy

                                                                       pol. 5213 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                       právnickým osobám

                                                                       o

                                                                       165.300 Kč

                                                                       pol. 5339 -

                                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       191.884 Kč

                                                                       na § 3114 -

                                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       24.760 Kč

                                                                       na § 3117 -

                                                                       První stupeň základních škol

                                                                       pol. 5339 -

                                                                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       20.400 Kč

                                                                       na § 3121 -

                                                                       Gymnázia

                                                                       pol. 5213 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                       právnickým osobám

                                                                       o

                                                                       18.767 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       473.971 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       7. rozhodla

                                                                       poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou na rok 2018 pro organizace zřízené krajem:

                                                                       a)   Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 15.485.020 Kč

                                                                       b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 1.048.640 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       8. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou na rok 2018pro organizace zřízené krajem:

                                                                       a)   Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 15.485.020 Kč

                                                                       a)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 1.048.640 Kč

                                                                       s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       9. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       16.533.660 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3121 -

                                                                       Gymnázia

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       16.533.660 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       10. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       11. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       267.500 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       267.500 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       12. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 příspěvkovým organizacím:

                                                                       a)   Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, o částku 64.493 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       a)   Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, o částku 77.816 Kč

                                                                       s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       13. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       142.309 Kč 

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3541 -

                                                                       Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       142.309 Kč 

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       14. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       806.570 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3421 -

                                                                       Využití volného času dětí a mládeže

                                                                       pol. 5222 -

                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                       o

                                                                       806.570 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       15. rozhodla

                                                                       přijmout peněžitý dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100.000 Kč od společností MARLENKA international s.r.o., IČ 25900706

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       16. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na podporu kvality odborného vzdělávání oboru cukrář v rozsahu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 8. 2018

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       17. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       nedaňové příjmy

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                       pol. 2321 -

                                                                       Přijaté neinvestiční dary

                                                                       o

                                                                       100.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       100.000 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       18. rozhodla

                                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 (bod 8 písm. c) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 676.060 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       19. rozhodla

                                                                       navýšit akce rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 225.000 Kč a „Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ o částku 451.060 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       20. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje:

                                                                       a)    Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, o částku 225.000 Kč s účelovým určením na nákup šatních skřínek pro sportovní centrum v rámci akce Reprodukce majetku kraje v odvětví školství s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018

                                                                       b)   Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČO 64628124, o částku 550.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       21. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       daňové příjmy

                                                                       pol. 1361 -

                                                                       Správní poplatky

                                                                       o

                                                                       8.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       nedaňové příjmy

                                                                       na § 6402 -

                                                                       Finanční vypořádání minulých let

                                                                       pol. 2229 -

                                                                       Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                       o

                                                                       668.060 Kč

                                                                       a

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       98.940 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3111 -

                                                                       Mateřské školy

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       550.000 Kč

                                                                       na § 3124 -

                                                                       Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       225.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       775.000 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       22. rozhodla

                                                                       realizovat „Program podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       23. pověřuje

                                                                       organizací a zajištěním „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403

                                                                       Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál

                                                                       Termín: 30. 11. 2018

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       24. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, s účelovým určením na náklady spojené s přípravou a realizací „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ o částku 1.200.000 Kč s časovým použitím od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       25. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.200.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3149 -

                                                                       Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       1.200.000 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       26. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté společností NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, v celkové výši 484.000 Kč včetně DPH za plnění spojené s konáním akce „Sportovec roku 2017 Moravskoslezského kraje“, na základě smlouvy NET4GAS, s.r.o., č. 02800/2018/KH ze dne 20. 3. 2018, dle předloženého materiálu

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       27. rozhodla

                                                                       navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 484.000 tis. Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       28. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       nedaňové příjmy

                                                                       na § 3419 -

                                                                       Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                       pol. 2111 -

                                                                       Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                                       o

                                                                       484.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3419 -

                                                                       Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                       pol. 5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       484.000 Kč

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       29. souhlasí

                                                                       s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, ve výši 200.000 Kč na akci „Oprava fasády historické budovy školy“

                                                                       35/3087                         27. 3. 2018
                                                                       30. souhlasí

                                                                       s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce plynové kotelny Julia Sedláka 16“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 471, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 557 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov, předanému k hospodaření organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, 795 01, IČ 00601331, dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 22/1989 ze dne 10.10.2017

                                                                       35/3088                         27. 3. 2018
                                                                       1. stanoví

                                                                       s účinností od 1. 4. 2018

                                                                       plat ředitelce organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                        35/3089                         27. 3. 2018
                                                                        1. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 568.812,50 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“, realizovaného organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu

                                                                        35/3089                         27. 3. 2018
                                                                        2. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 568.812,50 Kč, organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03534/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007711

                                                                        35/3089                         27. 3. 2018
                                                                        3. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        568.813 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 4357 -

                                                                        Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        568.813 Kč

                                                                        35/3089                         27. 3. 2018
                                                                        4. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 362.710,95 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Aktivní život – cesta k normalitě“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

                                                                        35/3089                         27. 3. 2018
                                                                        5. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 362.710,95 Kč, organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Aktivní život – cesta k normalitě“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007717

                                                                        35/3089                         27. 3. 2018
                                                                        6. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        362.712 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 4357 -

                                                                        Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        362.712 Kč

                                                                        35/3089                         27. 3. 2018
                                                                        7. rozhodla

                                                                        poskytnout odměnu Mgr. Svatoplukovi Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu

                                                                        35/3089                         27. 3. 2018
                                                                        8. rozhodla

                                                                        poskytnout odměnu Mgr. Soně Lichovníkové, ředitelce organizace Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         35/3090                         27. 3. 2018
                                                                         1. rozhodla

                                                                         přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu sociálních služeb ve výši 1.543,98 tis. Kč

                                                                         35/3090                         27. 3. 2018
                                                                         2. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         zvyšují

                                                                         nedaňové příjmy

                                                                         na § 6402 -

                                                                         Finanční vypořádání minulých let

                                                                         pol. 2229 -

                                                                         Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                         o

                                                                         1.543,98 tis. Kč 

                                                                         a

                                                                         snižuje

                                                                         financování

                                                                         pol. 8115 -

                                                                         Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                         o

                                                                         1.543,98 tis. Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                          35/3091                         27. 3. 2018
                                                                          1. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6172 -

                                                                          Činnost regionální správy

                                                                          pol. 5168 -

                                                                          Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                          o

                                                                          65 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6172

                                                                          Činnost regionální správy

                                                                          pol. 5164 -

                                                                          Nájemné

                                                                          o

                                                                          65 tis. Kč

                                                                          35/3091                         27. 3. 2018
                                                                          2. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 2299 -

                                                                          Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                          pol. 5169 -

                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                          o

                                                                          2 000,0 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 2299

                                                                          Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                          pol.  5021 -

                                                                          Ostatní osobní výdaje

                                                                          o

                                                                          1 487,87 tis. Kč

                                                                          pol.  5031 -

                                                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                          o

                                                                          371,97 tis. Kč

                                                                          pol.  5032 -

                                                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                          o

                                                                          133,91 tis. Kč

                                                                          pol.  5038 -

                                                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                          o

                                                                          6,25 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          o

                                                                          2 000,0 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

                                                                           35/3092                         27. 3. 2018
                                                                           1. odvolává

                                                                           ke dni 22. 3. 2018

                                                                           podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Marcela Brože z funkce člena komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje

                                                                           35/3092                         27. 3. 2018
                                                                           2. jmenuje

                                                                           ode dne 28. 3. 2018

                                                                           podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Jaroslava Perútku, členem komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje


                                                                            frame-scrollup