Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 17. 2. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  36/2688     17. 2. 2014
1. schvaluje

program 36. schůze rady kraje, konané dne 17. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2689     17. 2. 2014
1. volí

ověřovatele zápisu z 36. schůze rady kraje, konané dne 17. 2. 2014: Ing. Jiřího Martinka Mgr. Daniela Havlíka

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 33/2536 ze dne 14. 1. 2014 č. 34/2591 ze dne 28. 1. 2014 č. 27/2072 ze dne 22. 10. 2013 č. 28/2134 ze dne 5. 11. 2013 č. 30/2325 ze dne 3. 12. 2013 č. 30/2326 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2690     17. 2. 2014
1. stanoví

a) s účinností od 1. 3. 2014 plat Mgr. Svatopluku Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052 b) s účinností od 1. 3. 2014 plat Mgr. Kamile Demlové, ředitelce organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878 c) s účinností od 1. 4. 2014 plat PhDr. Petru Jančíkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu
  36/2690     17. 2. 2014
2. stanoví

výši odměn ředitelům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 31/2401 ze dne 9. 12. 2013 č. 33/2512 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  36/2691     17. 2. 2014
1. rozhodla

schválit úpravu zadávacích podmínek k veřejné zakázce na stavební práce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, dle předloženého materiálu
  36/2691     17. 2. 2014
2. odvolává

členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“
  36/2691     17. 2. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  36/2691     17. 2. 2014
4. odvolává

členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“
  36/2691     17. 2. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. arch. Beata Vinklárková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 7. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jaroslav Kořínek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje
  36/2691     17. 2. 2014
6. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1461 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  36/2692     17. 2. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – I. etapa“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 4. Doprastav, a.s. Drieňova 27, 826 56 Bratislava, SR IČ: 31333320 9. JHP spol. s r.o. Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10 IČ: 45798290 17. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. Palackého 105, 702 00 Ostrava IČ: 25317628 22. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov IČ: 26271303
  36/2692     17. 2. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – I. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ 11. SDS EXMOST spol. s r.o. Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501 za cenu nejvýše přípustnou 48.500.000,- Kč bez DPH 6. SMP CZ, a.s. Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 IČ: 27195147 za cenu nejvýše přípustnou 53.732.695,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2693     17. 2. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ - výběr zhotovitele stavby, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle předloženého materiálu
  36/2693     17. 2. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ - výběr zhotovitele stavby je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  36/2693     17. 2. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ - výběr zhotovitele stavby, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  36/2693     17. 2. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ - výběr zhotovitele stavby, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. arch. Beata Vinklárková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 7. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jaroslav Kořínek - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje
  36/2693     17. 2. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2694     17. 2. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb - 2. etapa transformace organizace Marianum“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
  36/2694     17. 2. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb - 2. etapa transformace organizace Marianum“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  36/2694     17. 2. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  36/2694     17. 2. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/2180 ze dne 19. 11. 2013 (č. usnesení)
  36/2695     17. 2. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Cyklus přednášek pro žáky středních škol v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji" II.“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. České vysoké učení technické v Praze se sídlem: 16000 Praha - Dejvice, Zikova 1903/4 IČ: 68407700 za cenu nejvýše přípustnou 988.080 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2257 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2696     17. 2. 2014
1. rozhodla

zrušit ve všech částech otevřené řízení pod označením „Metodická podpora služeb v rámci projektu "Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II"“, poř. č. 222/2013, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2429 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2697     17. 2. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Realizace stavebních prací v rámci projektu "Hrad Sovinec - zpřístupněné barokního opevnění a podzemní chodby"“, poř. č. 259/2013 v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodů blíže specifikovaných v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2427 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2698     17. 2. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu ROP Moravskoslezsko - Modernizace výuky ve zdravotnických oborech II.“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. TOKA s.r.o. se sídlem: Brno - Žabovřesky, Štursova 9/5, PSČ 616 00 IČ: 25518526 za cenu nejvýše přípustnou 2.987.734 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2699     17. 2. 2014
1. rozhodla

vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu formou výzvy k předložení nabídky v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod označením „Výběr dražebníka pro realizaci veřejných dobrovolných dražeb majetku MSK“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2431 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2700     17. 2. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na výsadbu a obnovu alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. se sídlem: Frýdek-Místek, Slezská 2766, PSČ 738 32 IČ: 45193118 za cenu nejvýše přípustnou 885.848 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2701     17. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit financování akce „Provozování železniční dráhy“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2015 – 2019 a zavázat se vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých letech na tuto akci finanční prostředky v minimální výši 8.200.000 Kč/rok, dle předloženého materiálu
  36/2701     17. 2. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014
  36/2701     17. 2. 2014
3. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k nadlimitní veřejné zakázce na služby, nazvané „Zajištění provozování a provozuschopnosti železniční regionální dráhy Sedlnice - Letiště Leoše Janáčka Ostrava (žst. Mošnov, Ostrava Airport)“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  36/2701     17. 2. 2014
4. jmenuje

k veřejné zakázce uvedené v bodě 3) tohoto usnesení a) jednací komisi pro ústní jednání se zájemcem, b) komisi pro posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona a c) hodnotící komisi podle § 74 odst. 1 zákona, všechny ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy 4. Ing. Tomáš Procházka - odbor dopravy 5. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Libor Částka - odbor dopravy 4. Ing. Václav Elbl - odbor dopravy 5. Mgr. Radovan Hořínek - odbor právní a organizační 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2702     17. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti NEMOROS s.r.o. ze dne 14. 1. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2702     17. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci NEMOROS s.r.o., IČ 27775992, na úhradu uznatelných nákladů spojených s účastí slečny Alexandry Volkmerové ve dnech 8. – 9. dubna 2014 ve Varšavě na akci „Diamenciki I Edycja“, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2014, dle předloženého materiálu
  36/2702     17. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 20,5 tis. Kč
  36/2702     17. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2703     17. 2. 2014
1. schvaluje

výroční zprávu o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2704     17. 2. 2014
1. vysílá

Miroslava Nováka, hejtmana kraje, Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje a Tomáše Hanzla, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu do Francie (Cannes) ve dnech 11. – 14. 3. 2014 za účelem účasti na veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2014 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 č. 90/5615 ze dne 10. 8. 2011 č. 108/6943 ze dne 3. 4. 2012 č. 113/7424 ze dne 19. 6. 2012 č. 15/1129 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  36/2705     17. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01006/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2706     17. 2. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcné dary pro partnery a zahraniční hosty Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2707     17. 2. 2014
1. souhlasí

s návrhem termínu, doby a místa pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/497 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  36/2708     17. 2. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ na rok 2014 ve výši 15.260 Kč b) rozvojový program „Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“ na rok 2014 ve výši 127.733 Kč dle předloženého materiálu
  36/2708     17. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 142.993 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 142.993 Kč
  36/2708     17. 2. 2014
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace, IČ 61989037, ve výši 15.260 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ na rok 2014
  36/2708     17. 2. 2014
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a Mateřská škola Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ 48805271, ve výši 127.733 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“ na rok 2014
  36/2708     17. 2. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 269.369 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 269.369 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1971 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2709     17. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2709     17. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu
  36/2709     17. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  36/2709     17. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.362,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 229,0 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 229,5 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 179,5 tis. Kč Celkem 2.000,0 tis. Kč
  36/2709     17. 2. 2014
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2119 ze dne 5. 11. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2710     17. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2710     17. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
  36/2710     17. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  36/2710     17. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 8.000,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 7.941,8 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 58,2 tis. Kč Celkem 8.000,0 tis. Kč
  36/2710     17. 2. 2014
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1972 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2711     17. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2711     17. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014
  36/2711     17. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  36/2711     17. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.544,5 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 355,5 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 100,0 tis. Kč Celkem 2.000,0 tis. Kč
  36/2711     17. 2. 2014
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 č. 18/1397 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  36/2712     17. 2. 2014
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná, IČ 00844853, Ing. Rostislavem Šimanským, provozně-technickým náměstkem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/2197 ze dne 19. 11. 2013 (č. usnesení)
  36/2713     17. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  36/2713     17. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o použití dotací na úhradu uznatelných nákladů projektů vynaložených na realizaci projektů v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
  36/2713     17. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 681,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 141,3 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 71,1 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 469,0 tis. Kč Celkem o 681,4 tis. Kč
  36/2713     17. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/766 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  36/2714     17. 2. 2014
1. schvaluje

s účinností od 18. 2. 2014 změnu úhrad při zvláštním užívání silnic II. a III. tříd dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2715     17. 2. 2014
1. bere na vědomí

plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2014 dle předloženého materiálu
  36/2715     17. 2. 2014
2. souhlasí

s plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2014 v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2301 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2716     17. 2. 2014
1. souhlasí

s doplněním plánu rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/1029 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  36/2717     17. 2. 2014
1. souhlasí

jako příkazce s převodem práv a povinností plynoucích z příkazní smlouvy č. 01450/2013/EP u staveb „Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Sedliště)“ a „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku po hranici kraje“ na třetí osobu, podle důvodové zprávy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2531 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  36/2718     17. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 34 ke Smlouvě ev. č. 02047/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností ČSAD Frýdek-Místek a.s., se sídlem Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45192073, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2719     17. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti ASEKOL s.r.o. ze dne 3. 1. 2014 ve věci poskytnutí dotace na projekt Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2719     17. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti ASEKOL s.r.o., IČ 27373231, na projekt Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2014 ve výši 200.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2014 do dne 31. 12. 2014 a uhrazených do dne 2. 2. 2015 včetně, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2720     17. 2. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 34,22 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  36/2720     17. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 34,22 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 34,22 tis. Kč
  36/2720     17. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 600,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 600,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2721     17. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, ze dne 21. 10. 2013, ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích a na provoz Návštěvnického centra Dům přírody Poodří v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2721     17. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČ 47657901, ve výši 660 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  36/2721     17. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČ 47657901, ve výši 100 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem Návštěvnického centra Dům přírody Poodří v roce 2014 dle žádosti uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
  36/2721     17. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014
  36/2721     17. 2. 2014
5. bere na vědomí

žádost Nadace na pomoc zvířatům, ze dne 2. 11. 2013, ve věci poskytnutí dotace na provoz této nadace v roce 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  36/2721     17. 2. 2014
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Nadaci na pomoc zvířatům, IČ 25817981, ve výši 150 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem této nadace, vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2722     17. 2. 2014
1. bere na vědomí

návrh poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2722     17. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2722     17. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 915,30 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 2 a bodem 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu
  36/2722     17. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2307 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2723     17. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2723     17. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. IX odst. 5 dotačního programu
  36/2723     17. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  36/2723     17. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 261,50 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 261,50 tis. Kč
  36/2723     17. 2. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/341 ze dne 15. 1. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002 (č. usnesení)
  36/2724     17. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle dotačního programu „Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ ŽPZ/04/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které jsou podporami malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L a čísle 379 dne 28. 12. 2006
  36/2724     17. 2. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014
  36/2724     17. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.086,53 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 468,63 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 105,44 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 512,46 tis. Kč Celkem o 1.086,53 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2318 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2725     17. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2725     17. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. XII odst. 8 a 9 tohoto dotačního programu
  36/2725     17. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  36/2725     17. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 27. 2. 2014
  36/2725     17. 2. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.485,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 762,30 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 722,80 tis. Kč Celkem o 1.485,10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7350 ze dne 6. 6. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  36/2726     17. 2. 2014
1. schvaluje

transformační plán organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6901 ze dne 20. 3. 2012 (č. usnesení)
  36/2727     17. 2. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 7, 794 01 Opava, IČ 71197036, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2728     17. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Evropské centrum pantomimy neslyšících, o.s., o finanční podporu projektu „Mezikrajová postupová přehlídka OTEVŘENO“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  36/2728     17. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Evropské centrum pantomimy neslyšících, o.s., IČ 65767659, ve výši 15.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Mezikrajová postupová přehlídka OTEVŘENO“, s časovou použitelností od 17. 2. 2014 do 31. 5. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  36/2728     17. 2. 2014
3. bere na vědomí

žádost spolku Sdružení přátel dětského pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína o finanční podporu projektu „Účast sboru ZUŠ Ondrášek na Mezinárodním festivalu ve Washingtonu“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  36/2728     17. 2. 2014
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Sdružení přátel dětského pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína, IČ 65472250, ve výši 100.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Účast sboru ZUŠ Ondrášek na Mezinárodním festivalu ve Washingtonu“, s časovou použitelností od 17. 2. 2014 do 31. 8. 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  36/2728     17. 2. 2014
5. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti Lichnov u Nového Jičína o finanční příspěvek na opravu křížové cesty v kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  36/2728     17. 2. 2014
6. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Lichnov u Nového Jičína, IČ 47863030, na úhradu nákladů souvisejících s restaurováním křížové cesty v kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
  36/2728     17. 2. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 115,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 15,0 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100,0 tis. Kč Celkem o 115,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2328 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2729     17. 2. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu
  36/2729     17. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 957,50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 100,70 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 716,80 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 140,00 tis. Kč Celkem o 957,50 tis. Kč
  36/2729     17. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu
  36/2729     17. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.794,80 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 276,30 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 601,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 197,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 265,50 tis. Kč Celkem o 1.339,80 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 185,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 70,00 tis. Kč pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 200,00 tis. Kč Celkem o 455,00 tis. Kč
  36/2729     17. 2. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu
  36/2729     17. 2. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 790,80 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 157,80 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 130,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 193,40 tis. Kč Celkem o 531,20 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 259,60 tis. Kč
  36/2729     17. 2. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu
  36/2729     17. 2. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 500,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 288,80 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 98,70 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 112,50 tis. Kč Celkem o 500,00 tis. Kč
  36/2729     17. 2. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 14 předloženého materiálu
  36/2729     17. 2. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 598,10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 359,30 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 60,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 178,80 tis. Kč Celkem o 598,10 tis. Kč
  36/2729     17. 2. 2014
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 15 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 16 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 17 předloženého materiálu
  36/2729     17. 2. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.500,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 400,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 900,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 200,00 tis. Kč Celkem o 1.500,00 tis. Kč
  36/2729     17. 2. 2014
13. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1), 3), 5), 7), 9) a 11) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2730     17. 2. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5139 - Nákup materiálu o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč Celkem 80,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 80,00 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení.
  36/2730     17. 2. 2014
3. schvaluje

závazný ukazatel a zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  36/2730     17. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 8,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 8,00 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 300,00 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 89,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 89,00 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 7,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 7,30 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 100,00 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 309,06 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 309,06 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 2.489,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 2.489,95 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 378,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 185,13 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 193,60 tis. Kč Celkem o 378,73 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.000,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 1.000,00 tis. Kč
  36/2730     17. 2. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 60,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  36/2731     17. 2. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 450 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 450 tis. Kč
  36/2731     17. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2015 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  36/2732     17. 2. 2014
1. bere na vědomí

návrh na zrušení kuchařské soutěže s názvem „ŠmakŠéf“ dle předloženého materiálu
  36/2732     17. 2. 2014
2. rozhodla

zrušit kuchařskou soutěž “ŠmakŠéf"
  36/2732     17. 2. 2014
3. bere na vědomí

návrh na uspořádání 4. ročníku aktivity „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ s cílem pomoci znovuobjevení původních regionálních pochoutek a propagace Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu
  36/2732     17. 2. 2014
4. stanoví

že náměstek hejtmana kraje, Ing. Ivan Strachoň, provede jmenování členů odborné poroty pro kulinářskou soutěž Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 31. 8. 2014
  36/2732     17. 2. 2014
5. rozhodla

vyhlásit 4. ročník soutěže “Jak šmakuje Moravskoslezsko", která bude probíhat v období od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014, a schvaluje její pravidla uvedená v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2733     17. 2. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav a umístěním elektroměru v budově č. p. 110, jež je součástí pozemku parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Fulnek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Základní umělecké školy J. A. Komenského, Studénka, příspěvkové organizace, Butovická 376, Studénka, IČ 62330349, v rozsahu dle předloženého materiálu
  36/2733     17. 2. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Přechody pro chodce na ul. Frýdecké v Českém Těšíně“ na pozemku parc. č. 1779 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Albrechtovy střední školy, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, s městem Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, dle předloženého materiálu
  36/2733     17. 2. 2014
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Rekonstrukce ulice Jurečkova II“ na pozemku parc. č. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, IČ 00373231, se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu
  36/2733     17. 2. 2014
4. rozhodla

uzavřít Dohodu o právu provést stavbu „Stavba dílen v areálu Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně“, umístěné na pozemku parc. č. 1836/1 vodní plocha v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, mezi krajem jako stavebníkem a Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, jako vlastníkem dotčeného pozemku, dle předloženého materiálu
  36/2733     17. 2. 2014
5. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 02375/2011/IM ze dne 10. 10. 2011, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, mezi krajem a statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, dle předloženého materiálu
  36/2733     17. 2. 2014
6. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „KR – Přeložka PS326 SPgŠ“ na pozemku parc. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, dle předloženého materiálu
  36/2733     17. 2. 2014
7. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov, IČ 00601292, ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s., 28. Října 3337/7, Ostrava, IČ 45193410, spočívající v právu zřízení a provozování parovodní přípojky v rámci stavby „KR-Přeložka PS326 SPgŠ“ na služebném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, rekonstrukcí a odstraněním parovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 7 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  36/2734     17. 2. 2014
1. doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 27. 2. 2014, o body s názvem a) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem označením „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, poř. č. 250/2013 b) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ - výběr zhotovitele stavby, poř. č. 20/2014 c) Návrh na zajištění financování akce „Provozování železniční dráhy“ v souvislosti s provozováním regionální dráhy Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport d) Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 e) Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 f) Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014 g) Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014“ h) Dotace na podporu ochrany přírody v Moravskoslezském kraji i) Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013 j) Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce k) Příspěvky na hospodaření v lesích za rok 2013 l) Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje m) Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních programů radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2014

  frame-scrollup