Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 4. 2018


  Rada kraje

  36/3093                         10. 4. 2018
  1. schvaluje

  program 36. schůze rady kraje konané dne 10. 4. 2018


   Rada kraje

   36/3094                         10. 4. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 35. schůze rady kraje, konané dne 27. 3. 2018

   36/3094                         10. 4. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 36. schůze rady kraje, konané dne 10. 4. 2018:

   -        Jana Krkošku

   -        Jiřího Navrátila, MBA


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

    36/3095                         10. 4. 2018
    1. rozhodla

    o změně stanov obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

     k usnesení rady kraje

     č. 31/2707 ze dne 6. 2. 2018

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 7/713 ze dne 14. 3. 2018

     36/3096                         10. 4. 2018
     1. rozhodla

     o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 14.000.000 Kč, s tím, že

     a.    základní kapitál obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se zvyšuje o 14.000.000 Kč (slovy: čtrnáct miliónů korun českých)

     b.    upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští

     c.    na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 140 kusů (slovy: jedno sto čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá; všechny akcie budou emitovány v zaknihované podobě s charakterem nekótovaných akcií

     d.    všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, a budou splaceny peněžitým vkladem; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují

     e.    akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích

     f.     místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava; lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně

     g.    emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

     h.    upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 14.000.000 Kč (slovy: čtrnáct miliónů korun českých) před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú. 5304XXXXXX/XXXX, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií

     36/3096                         10. 4. 2018
     2. ukládá

     představenstvu Sanatoria Jablunkov, a.s.

     podle ustanovení § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů

     Zodp.: představenstvo Sanatoria Jablunkov, a.s.

     Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

      k usnesení rady kraje

      č. 31/2706 ze dne 6. 2. 2018

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 7/712 ze dne 14. 3. 2018

      36/3097                         10. 4. 2018
      1. rozhodla

      o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 4.500.000 Kč, s tím, že

      a.    upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští

      b.    základní kapitál se zvyšuje upsáním 45 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá

      c.    všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií

      d.    emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.000 Kč za jednu akcii

      e.    zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem

      f.     všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, a budou splaceny peněžitým vkladem ve výši 4.500.000 Kč; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují

      g.    akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích

      h.    místem pro upsání všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce (akcionáře) – Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava

      i.     lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč za jednu akcii

      j.     upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

      k.    peněžitý vklad ve výši 4.500.000 Kč bude splacen celý před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 219XXXXXX/XXXX, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií

      36/3097                         10. 4. 2018
      2. ukládá

      představenstvu Bílovecké nemocnice, a.s.

      podle ustanovení § 433 zákona č 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů

      Zodp.: představenstvo Bílovecké nemocnice, a.s.

      Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 27/2427 ze dne 12. 12. 2017

       36/3098                         10. 4. 2018
       1. rozhodla

       v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit nadlimitní zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

       36/3098                         10. 4. 2018
       2. pověřuje

       společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


        Rada kraje

        36/3099                         10. 4. 2018
        1. rozhodla

        zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka technologického nábytku v rámci projektu "Elektrolaboratoře" II.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

        36/3099                         10. 4. 2018
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka technologického nábytku v rámci projektu "Elektrolaboratoře" II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        36/3099                         10. 4. 2018
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologického nábytku v rámci projektu "Elektrolaboratoře" II.“, a to:

        členové:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        36/3099                         10. 4. 2018
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologického nábytku v rámci projektu "Elektrolaboratoře" II.“, a to:

        členové:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

        Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

        Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje

        Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

        Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

        Mgr. Jana Trombíková, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Tomáš Karas, odbor evropských projektů

        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         36/3100                         10. 4. 2018
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044"

         36/3100                         10. 4. 2018
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         2. ENVIROS, s.r.o.

         se sídlem: Dykova 53/10, 101 00 Praha 10

         IČO: 61503240

         za cenu nejvýše přípustnou 974 000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          36/3101                         10. 4. 2018
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytování služeb odborného posuzovatele reálných odbytových cen“

          36/3101                         10. 4. 2018
          2. rozhodla

          vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          1. FLAGRO a.s.

          se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

          IČO: 28644344

          za cenu nejvýše přípustnou 1.622.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy tohoto materiálu


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 29/2531 ze dne 9. 1. 2018

           36/3102                         10. 4. 2018
           1. rozhodla

           o výpůjčce vyprošťovacího zařízení vč. příslušenství a uzavření smlouvy o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu


            Rada kraje

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

            36/3103                         10. 4. 2018
            1. schvaluje

            rozpočtové opatření, kterým se

            snižují

            běžné výdaje

            na § 5512 -

            Požární ochrana – dobrovolná část

            pol. 5137 -

            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

            o

            1.493,36 tis. Kč

            a

            zvyšují

            běžné výdaje

            na § 5511 -

            Požární ochrana – profesionální část

            pol. 5137 -

            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

            o

            1.493,36 tis. Kč

            36/3103                         10. 4. 2018
            2. rozhodla

            snížit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 242 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

            36/3103                         10. 4. 2018
            3. schvaluje

            rozpočtové opatření, kterým se

            snižují

            nedaňové příjmy

            na § 6113 -

            Zastupitelstva krajů

            pol. 2111 -

            Příjmy z poskytování služeb a výrobků

            o

            242 tis. Kč

            a

            snižují

            běžné výdaje

            na § 6172 -

            Činnost regionální správy

            pol. 5169 -

            Nákup ostatních služeb

            o

            242 tis. Kč


             Rada kraje

             36/3104                         10. 4. 2018
             1. bere na vědomí

             informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 14. 3. 2018

             36/3104                         10. 4. 2018
             2. pověřuje

             náměstka hejtmana kraje

             vyřízením dotazů dle předloženého materiálu

             Zodp.: Jan Krkoška

             Termín: 13. 4. 2018

             36/3104                         10. 4. 2018
             3. pověřuje

             1. náměstka hejtmana kraje

             vyřízením dotazů dle předloženého materiálu

             Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

             Termín: 13. 4. 2018


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 18/1529 ze dne 8. 8. 2017

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 5/410 ze dne 14. 9. 2017

              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

              36/3105                         10. 4. 2018
              1. doporučuje

              zastupitelstvu kraje

              rozhodnout uzavřít DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 05174/2017/KPP ze dne 30. 11. 2017 s Městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              36/3105                         10. 4. 2018
              2. ukládá

              náměstkovi kraje

              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

              Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

              Termín: 14. 6. 2018


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 32/2796 ze dne 27. 2. 2018

               č. 35/3049 ze dne 27. 3. 2018

               36/3106                         10. 4. 2018
               1. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               běžné výdaje

               na § 3315 -

               Činnosti muzeí a galerií

               pol. 5169

               Nákup ostatních služeb

               o

               100,00 tis. Kč

               na § 3319 -

               Ostatní záležitosti kultury

               pol. 5169 -

               Nákup ostatních služeb

               o

               279,30 tis. Kč

               pol. 5494 -

               Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

               o

               50,70 tis. Kč

               na § 3341 -

               Rozhlas a televize

               pol. 5041 -

               Odměna za užití duševního vlastnictví

               o

               180,00 tis. Kč

               Celkem

               610,00 tis. Kč

               a

               zvyšují

               běžné výdaje

               na § 3319 -

               Ostatní záležitosti kultury

               pol. 5041 -

               Odměna za užití duševního vlastnictví

               o

               610,00 tis. Kč

               36/3106                         10. 4. 2018
               2. rozhodla

               ocenit první dvě místa krajské přehlídky „Dospělí dětem“, poskytnout věcné ocenění vybraným divadelním souborům, a to formou dárkového poukazu; každé místo bude oceněno 7-mi kusy poukazů, v hodnotě 500,-Kč/1 kus, na nákup v obchodním domě Forum Nová Karolina


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                36/3107                         10. 4. 2018
                1. bere na vědomí

                žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                36/3107                         10. 4. 2018
                2. rozhodla

                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Technickému muzeu Olomouc 1. ČSTOB z. s., IČO 03691411, ve výši 190.000 Kč, na projekt „Bojovou cestou 1. československé samostatné tankové brigády“ s časovou použitelností od 20. 3. 2018 do 8. 5. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                36/3107                         10. 4. 2018
                3. rozhodla

                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostrava - Kunčičky, IČO 49593714, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Festival Slezská lilie 2018“ s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 7. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                36/3107                         10. 4. 2018
                4. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 3319 -

                Ostatní záležitosti kultury

                pol. 5229 -

                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                o

                390,0 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 3319 -

                Ostatní záležitosti kultury

                pol. 5223 -

                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                o

                200,0 tis. Kč

                pol. 5222 -

                Neinvestiční transfery spolkům

                o

                190,0 tis. Kč

                Celkem

                o

                390,0 tis. Kč


                 Rada kraje

                 36/3108                         10. 4. 2018
                 1. rozhodla

                 zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                 36/3108                         10. 4. 2018
                 2. rozhodla

                 a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                 b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                 36/3108                         10. 4. 2018
                 3. souhlasí

                 se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

                 36/3108                         10. 4. 2018
                 4. souhlasí

                 a.    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                 b.    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                 Rada kraje

                 36/3109                         10. 4. 2018
                 1. bere na vědomí

                 podání Svazku obcí mikroregionu Hlučínska s názvem „Otevřený dopis Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 36/3109                         10. 4. 2018
                 2. schvaluje

                 obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 35/3051 ze dne 27. 3. 2018

                  36/3110                         10. 4. 2018
                  1. rozhodla

                  uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, se společností

                  CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.

                  se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000

                  IČO: 48118753

                  za cenu nejvýše přípustnou 1.959.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy tohoto materiálu

                  36/3110                         10. 4. 2018
                  2. rozhodla

                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Provozování železniční dráhy“ ve výši 2.371 tis. Kč

                  36/3110                         10. 4. 2018
                  3. rozhodla

                  navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy“ o částku 2.371 tis. Kč

                  36/3110                         10. 4. 2018
                  4. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 2241 -

                  Železniční dráhy

                  pol.  5169 -

                  Nákup ostatních služeb

                  o

                  2.371 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 2292 -

                  Dopravní obslužnost veřejnými službami

                  pol.  5166 -

                  Konzultační, poradenské a právní služby

                  o

                  2.371 tis. Kč


                   Rada kraje

                   36/3111                         10. 4. 2018
                   1. bere na vědomí

                   petici občanů Města Jablunkov s názvem „za odstranění svodidel v Městské Lomné“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   36/3111                         10. 4. 2018
                   2. schvaluje

                   obsah odpovědi, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 25/2174 ze dne 21. 11. 2017

                    36/3112                         10. 4. 2018
                    1. rozhodla

                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ke smlouvě o dílo č. 06422/2017/KŘ ze dne 14. 12. 2017 na stavbu „Energetické úspory ve SŠ automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově“ se společností MR Design CZ, s.r.o., se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 25388606, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                     36/3113                         10. 4. 2018
                     1. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3639 -

                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     111 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     kapitálové výdaje

                     na § 2212 -

                     Silnice

                     pol.  6121 -

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     111 tis. Kč

                     36/3113                         10. 4. 2018
                     2. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3639-

                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                     pol.  5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     600 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     kapitálové výdaje

                     na § 3112 -

                     Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                     pol.  6121 -

                     Budovy, haly a stavby

                     o

                     600 tis. Kč


                      Rada kraje

                      36/3114                         10. 4. 2018
                      1. souhlasí

                      a)     s umístěním a realizací stavby „Optimalizace tepelného hospodářství Letiště Ostrava, a.s.“ na pozemcích:

                      parc. č. st. 344 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 401 doprava,

                      parc. č. st. 345 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če doprava,

                      parc. č. st. 349 zastavěná plocha a nádvoří,

                      parc. č. st. 356 zastavěná plocha a nádvoří,

                      parc. č. 902/1 ostatní plocha,

                      vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, dle předloženého materiálu

                      b)     s provedením technického zhodnocení majetku kraje specifikovaného v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, v rámci stavby „Optimalizace tepelného hospodářství Letiště Ostrava, a.s.“, a to na náklady společnosti Letiště Ostrava, a.s., č.p. 401 Mošnov, IČO 26827719, s celkovým maximálním nákladem 12.100.000 Kč bez DPH a následným odepisováním této investice nájemcem dle Smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR


                       Rada kraje

                       36/3115                         10. 4. 2018
                       1. souhlasí

                       s umístěním a realizací stavby podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 3006/58 orná půda, v k. ú. a obci Český Těšín, v rámci stavby „16010-046050 0435-17 IVC Český Těšín“, dle předloženého materiálu

                       36/3115                         10. 4. 2018
                       2. rozhodla

                       a)  zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 3006/58 orná půda, v k. ú. a obci Český Těšín, ve vlastnictví kraje ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov, IČO 04084063, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení, v rámci stavby „16010-046050 0435-17 IVC Český Těšín“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                       b)  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                        36/3116                         10. 4. 2018
                        1. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        140,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol. 5166 -

                        Konzultační, poradenské a právní služby

                        o

                        100,00 tis. Kč

                        pol. 5909 -

                        Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                        o

                        40,00 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        140,00 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 102/7899 ze dne 7. 6. 2016

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                         36/3117                         10. 4. 2018
                         1. rozhodla

                         nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v maximální výši 13.634,75 tis. Kč na financování projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“, registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007334, z rozpočtu statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, za podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                         36/3117                         10. 4. 2018
                         2. rozhodla

                         uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci akce „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“ se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         36/3117                         10. 4. 2018
                         3. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         investiční přijaté transfery

                         pol.  4221 - 

                         Investiční přijaté transfery od obcí

                         o

                         4.047 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 6409 -

                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                         pol.  6901 -

                         Rezervy kapitálových výdajů

                         o

                         4.047 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                          36/3118                         10. 4. 2018
                          1. schvaluje

                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 2.057.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava komunikací nemocnice Orlová" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                          36/3118                         10. 4. 2018
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol.  6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          2.057 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3522 -

                          Ostatní nemocnice

                          pol.  5331 -

                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          2.057 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                           36/3119                         10. 4. 2018
                           1. rozhodla

                           navýšit akci rozpočtu kraje „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy“ o částku 207,10 tis. Kč

                           36/3119                         10. 4. 2018
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           kapitálové příjmy

                           na § 3522 -

                           Ostatní nemocnice

                           pol. 3113 -

                           Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

                           o

                           207,10 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 3522 -

                           Ostatní nemocnice

                           pol. 6122 -

                           Stroje, přístroje a zařízení

                           o

                           207,10 tis. Kč


                            Rada kraje

                            36/3120                         10. 4. 2018
                            1. svěřuje

                            krajskému úřadu podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o vyřazení výpočetní techniky fyzickou likvidací, jejíž pořizovací nebo zůstatková cena nepřevyšuje částku 40 tis. Kč včetně DPH a je starší 8 let, u notebooků a tabletů starší 5 let nebo je nefunkční a náklady na opravu by byly nerentabilní


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                             36/3121                         10. 4. 2018
                             1. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             14.270,6 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol. 5363 -

                             Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                             o

                             6.101,0 tis. Kč

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 5363 -

                             Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                             o

                             8.169,6 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             14.270,6 tis. Kč

                             36/3121                         10. 4. 2018
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             248.460,6 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             nedaňové příjmy

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                             pol. 2122 -

                             Odvody příspěvkových organizací

                             o

                             1.635,0 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 2141 -

                             Vnitřní obchod

                             pol. 5139 -

                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                             o

                             2.110,0 tis. Kč

                             pol. 5164 -

                             Nájemné

                             o

                             130,0 tis. Kč

                             pol. 5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             260,0 tis. Kč

                             na § 2251 -

                             Letiště

                              

                             pol. 5171 -

                             Opravy a udržování

                             o

                             360,0 tis. Kč

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                              

                             pol. 5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             180,0 tis. Kč

                             pol. 5171 -

                             Opravy a udržování

                             o

                             10.955,0 tis. Kč

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             3.386,0 tis. Kč

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                              

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             5.000,0 tis. Kč

                             na § 3124 -

                             Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             4.140,0 tis. Kč

                             na § 3147 -

                             Domovy mládeže

                              

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             1.700,0 tis. Kč

                             na § 3231 -

                             Základní umělecké školy

                              

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             630,0 tis. Kč

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                              

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             5.000,0 tis. Kč

                             na § 3322 -

                             Zachování a obnova kulturních památek

                              

                             pol. 5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             15.000,0 tis. Kč

                             na § 3419 -

                             Ostatní tělovýchovná činnost

                              

                             pol. 5493 -

                             Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                             o

                             200,0 tis. Kč

                             na § 3635 -

                             Územní plánování

                              

                             pol. 5166 -

                             Konzultační, poradenské a právní služby

                             o

                             300,0 tis. Kč

                             pol. 5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             2.000,0 tis. Kč

                             na § 3636 -

                             Územní rozvoj

                              

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             4.000,0 tis. Kč

                             na § 5511 -

                             Požární ochrana - profesionální část

                              

                             pol. 5319 -

                             Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                             o

                             1.355,0 tis. Kč

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                              

                             pol. 5901 -

                             Nespecifikované rezervy

                             o

                             3.214,0 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             59.920,0 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol. 6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             21.630,0 tis. Kč

                             na § 3114 -

                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             3.000,0 tis. Kč

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             21.000,0 tis. Kč

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                              

                             pol. 6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             3.350,0 tis. Kč

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             34.950,0 tis. Kč

                             na § 3123 -

                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             3.850,0 tis. Kč

                             na § 3124 -

                             Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             950,0 tis. Kč

                             na § 3126 -

                             Konzervatoře

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             2.000,0 tis. Kč

                             na § 3133 -

                             Dětské domovy

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             4.400,0 tis. Kč

                             na § 3146 -

                             Zařízení výchovného poradenství

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             965,0 tis. Kč

                             na § 3231 -

                             Základní umělecké školy

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             8.170,0 tis. Kč

                             na § 3315 -

                             Činnosti muzeí a galerií

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             3.500,0 tis. Kč

                             na § 3322 -

                             Zachování a obnova kulturních památek

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             4.500,0 tis. Kč

                             na § 3419 -

                             Ostatní tělovýchovná činnost

                              

                             pol. 6322 -

                             Investiční transfery spolkům

                             o

                             100,0 tis. Kč

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             9.500,0 tis. Kč

                             na § 3526 -

                             Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                              

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             1.000,0 tis. Kč

                             na § 3636 -

                             Územní rozvoj

                              

                             pol. 6341 -

                             Investiční transfery obcím

                             o

                             10.000,0 tis. Kč

                             na § 4357 -

                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                              

                             pol. 6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             13.070,0 tis. Kč

                             na § 5521 -

                             Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                              

                             pol. 6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             300,0 tis. Kč

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                              

                             pol. 6901 -

                             Rezervy kapitálových výdajů

                             o

                             43.940,6 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             190.175,6 tis. Kč

                             36/3121                         10. 4. 2018
                             3. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                             36/3121                         10. 4. 2018
                             4. schvaluje

                             závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                             36/3121                         10. 4. 2018
                             5. schvaluje

                             závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši 4.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                             36/3121                         10. 4. 2018
                             6. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 9.500.000 Kč, s účelovým určením na akci „Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace“, s časovou použitelností 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018

                             36/3121                         10. 4. 2018
                             7. ukládá

                             odvod do rozpočtu kraje na rok 2018 organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, ve výši 1.635.000 Kč na spolufinancování akce „Oprava fasády historické budovy školy“, a to formou závazného ukazatele


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             1. bere na vědomí

                             žádost Odborného léčebného ústavu Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o poskytnutí příspěvku na akci „Pořízení zdravotnických přístrojů“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             2. schvaluje

                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 2.155.372 Kč, účelově určený na realizaci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             3. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             kapitálové výdaje

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             955,38 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 3526 -

                             Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             955,38 tis. Kč

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             4. bere na vědomí

                             žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o poskytnutí příspěvku na akci „Obnova tabletového systému“ ze dne 8. 3. 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             5. rozhodla

                             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory nerealizované akce „Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 10.200 tis. Kč a použít tuto úsporu k financování akce „Obnova tabletového systému“ organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             6. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 4.000 tis. Kč, účelově určený na realizaci akce „Obnova tabletového systému“, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             7. schvaluje

                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 6.200 tis. Kč, účelově určený na realizaci akce „Obnova tabletového systému“, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             8. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             kapitálové výdaje

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             4.000 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             4.000 tis. Kč

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             9. souhlasí

                             s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci s názvem „Obnova tabletového systému“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČO 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             10. doporučuje

                             řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČO 00534242, jmenovat pro veřejnou zakázku na akci „Obnova tabletového systému“ jako zástupce zřizovatele

                             členy hodnotící komise:

                             MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                             Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                             náhradníky hodnotící komise:

                             Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                             Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                             36/3122                         10. 4. 2018
                             11. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3599 -

                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                             pol. 5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             3,53 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3599 -

                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                             pol. 5164 -

                             Nájemné

                             o

                             3,53 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                              36/3123                         10. 4. 2018
                              1. bere na vědomí

                              žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o schválení příspěvku na provoz dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              36/3123                         10. 4. 2018
                              2. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR o částku 5.000 tis. Kč s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací s časovou použitelností od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

                              36/3123                         10. 4. 2018
                              3. bere na vědomí

                              žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o schválení příspěvku na provoz dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              36/3123                         10. 4. 2018
                              4. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 5.000 tis. Kč s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací s časovou použitelností od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                               36/3124                         10. 4. 2018
                               1. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3121 -

                               Gymnázia

                               pol.  5167 -

                               Služby školení a vzdělávání  

                               o

                               12,00 tis. Kč

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol.  5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               43,00 tis. Kč

                               pol.  5167 -

                               Služby školení a vzdělávání  

                               o

                               14,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               69,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3121 -

                               Gymnázia

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               24,00 tis. Kč

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               45,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               69,00 tis. Kč

                               36/3124                         10. 4. 2018
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               investiční přijaté transfery

                               pol.  4216 -

                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                                

                               209,66 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               neinvestiční přijaté transfery

                               pol.  4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               209,66 tis. Kč

                               36/3124                         10. 4. 2018
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               500,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3741 -

                               Ochrana druhů a stanovišť

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               500,00 tis. Kč

                               36/3124                         10. 4. 2018
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3121 -

                               Gymnázia

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               34,00 tis. Kč

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               66,60 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               100,60 tis. Kč

                               a

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol.  6122 -

                               Stroje, přístroje a zařízení

                               o

                               400,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3121 -

                               Gymnázia

                               pol.  5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               400,00 tis. Kč

                               pol.  5172 -

                               Programové vybavení

                               o

                               34,00 tis. Kč

                               na § 3122 -

                               Střední odborné školy

                               pol.  5172 -

                               Programové vybavení

                               o

                               66,60 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               500,60 tis. Kč

                               36/3124                         10. 4. 2018
                               5. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 4379 -

                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               2,00 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 4379 -

                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                               pol.  5136 -

                               Knihy, učební pomůcky a tisk

                               o

                               2,00 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 3/142 ze dne 6. 12. 2016

                                č. 8/496 ze dne 28. 2. 2017

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016

                                č. 3/166 ze dne 16. 3. 2017

                                36/3125                         10. 4. 2018
                                1. rozhodla

                                nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 23.228.129,79 Kč na financování projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 13464/2018-55/1, ze dne 6. 3. 2018, Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                36/3125                         10. 4. 2018
                                2. rozhodla

                                nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 7.936.206,13 Kč na financování projektu „Laboratoře technických měření“ registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005389 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14746/2018-55/1, ze dne 20. 3. 2018, Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                 36/3126                         10. 4. 2018
                                 1. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 investiční přijaté transfery

                                 pol. 4216 -

                                 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 9.390,58 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol. 4116 -

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 9.390,58 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  36/3127                         10. 4. 2018
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost Města Hořice, IČO 00271560, o zapůjčení 2 motocyklů z Expozice historických motocyklů v Ostravě u příležitosti výstavy pod názvem „Pocta Hořickým závodům a lidem kolem nich“, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                  36/3127                         10. 4. 2018
                                  2. rozhodla

                                  uzavřít s Městem Hořice, IČO 00271560, smlouvu o výpůjčce 2 motocyklů z Expozice historických motocyklů v Ostravě na výstavu pod názvem „Pocta Hořickým závodům a lidem kolem nich“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 5/444 ze dne 14. 9. 2017

                                   36/3128                         10. 4. 2018
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“ z 30. 5. 2018 na 30. 11. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   36/3128                         10. 4. 2018
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04062/2017/RRC se subjektem KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                   36/3128                         10. 4. 2018
                                   3. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                   Termín: 14. 6. 2018


                                    Rada kraje

                                    36/3129                         10. 4. 2018
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost subjektu „Brněnská B“, IČO 22607790, o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč na projekt Dokumentární film Morava 1918, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    36/3129                         10. 4. 2018
                                    2. rozhodla

                                    neposkytnout individuální dotaci subjektu „Brněnská B“, IČO 22607790, na projekt Dokumentární film Morava 1918, s odůvodněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                    36/3129                         10. 4. 2018
                                    3. bere na vědomí

                                    žádost subjektu BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, o poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč na projekt Film TŘI, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                    36/3129                         10. 4. 2018
                                    4. rozhodla

                                    neposkytnout individuální dotaci subjektu BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, na projekt Film TŘI, s odůvodněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                     36/3130                         10. 4. 2018
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s., ze dne 5. 3. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     36/3130                         10. 4. 2018
                                     2. rozhodla

                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Tělovýchovné jednotě Milíkov, z.s., IČO 60043580, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Slavnosti na hřišti“ ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     36/3130                         10. 4. 2018
                                     3. bere na vědomí

                                     žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Šenov ze dne 13. 3. 2018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                     36/3130                         10. 4. 2018
                                     4. rozhodla

                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Šenov, IČO 47659700, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Oslava výročí 110 let sboru dobrovolných hasičů Šenov“ ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 1. 9. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                     36/3130                         10. 4. 2018
                                     5. rozhodla

                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 100 tis. Kč

                                     36/3130                         10. 4. 2018
                                     6. rozhodla

                                     navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o 100 tis. Kč

                                     36/3130                         10. 4. 2018
                                     7. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3639 -

                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                     pol. 5222 -

                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                     o

                                     100 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje            

                                     na § 3319 -

                                     Ostatní záležitosti kultury

                                     pol. 5222 -

                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                     o

                                     100 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

                                      36/3131                         10. 4. 2018
                                      1. bere na vědomí

                                      informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „TROJHALÍ KAROLINA“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

                                      36/3131                         10. 4. 2018
                                      2. zmocňuje

                                      Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „TROJHALÍ KAROLINA“, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

                                       č. 33/2992 ze dne 12. 3. 2018

                                       č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                       č. 31/2721 ze dne 6. 2. 2018

                                       č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

                                       č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

                                       č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                       č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

                                       č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                       č. 16/1370 ze dne 27. 6. 2017

                                       č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       1. rozhodla

                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       2. rozhodla

                                       neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       3. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       4. ukládá

                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                       předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

                                       Zodp.: Jan Krkoška

                                       Termín: 14. 6. 2018

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       5. bere na vědomí

                                       žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace

                                       a)     v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

                                       b)     v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 7 až 19 předloženého materiálu

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       6. rozhodla

                                       schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       7. bere na vědomí

                                       podání pana **********, nar. **********, bytem **********, pořadové č. žádosti **********, kterým nesouhlasí s rozhodnutím rady kraje o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       8. rozhodla

                                       setrvat na svém rozhodnutí o neposkytnutí dotace panu **********, nar. **********, bytem **********, pořadové č. žádosti **********, dle bodu 2. svého usnesení č. 31/2721 ze dne 6. 2. 2018

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       9. schvaluje

                                       obsah odpovědi na podání uvedené v bodě 7. tohoto usnesení dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                       36/3132                         10. 4. 2018
                                       10. rozhodla

                                       zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 33/2992 ze dne 12. 3. 2018 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti ********** a **********


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                       36/3133                         10. 4. 2018
                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3729 -

                                       Ostatní nakládání s odpady

                                       pol.  5168 -

                                       Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                                        

                                       o

                                        

                                       40 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3729 -

                                       Ostatní nakládání s odpady

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       40 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014

                                        36/3134                         10. 4. 2018
                                        1. rozhodla

                                        poskytnout peněžité dary ve výši a příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu, dle předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 32/2890 ze dne 27. 2. 2018

                                        36/3135                         10. 4. 2018
                                        1. bere na vědomí

                                        informaci o průběhu a výsledku valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci, IČO 28564111, konané dne 13. 3. 2018 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                         36/3136                         10. 4. 2018
                                         1. bere na vědomí

                                         informaci o počtu žáků ve třídě označené jako sekunda A druhého ročníku oboru
                                         79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                         36/3136                         10. 4. 2018
                                         2. rozhodla

                                         s účinností od 1. 9. 2018

                                         povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako tercie A ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                          Rada kraje

                                          36/3137                         10. 4. 2018
                                          1. souhlasí

                                          s termíny a místy zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 32/2902 ze dne 27. 2. 2018

                                           36/3138                         10. 4. 2018
                                           1. jmenuje

                                           konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                           Rada kraje

                                           36/3139                         10. 4. 2018
                                           1. souhlasí

                                           se zapojením Základní umělecké školy, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 62, příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.“ na území ORP Bohumín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           36/3139                         10. 4. 2018
                                           2. souhlasí

                                           se zapojením Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.“ na území ORP Třinec, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           36/3139                         10. 4. 2018
                                           3. souhlasí

                                           se zapojením Základní umělecké školy, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.“ na území ORP Třinec, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            36/3140                         10. 4. 2018
                                            1. schvaluje

                                            stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, IČO 62330268, na období do 31. 7. 2018 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                             36/3141                         10. 4. 2018
                                             1. bere na vědomí

                                             žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu

                                             36/3141                         10. 4. 2018
                                             2. schvaluje

                                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                             a.    Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Řemeslo má zlaté dno“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                             b.    Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 61989258, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Regionální sportovní hry dětských domovů 2018“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                             c.    Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 61989258, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Sportovní hry dětských domovů České republiky s mezinárodní účastí v roce 2018“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                             d.    Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 60337320, o částku 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „European Business Game 2018“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018


                                              Rada kraje

                                              36/3142                         10. 4. 2018
                                              1. stanoví

                                              s účinností od 1. 5. 2018

                                              platy ředitelům a zástupci statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu s úpravou


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 33/3000 ze dne 12. 3. 2018

                                               č. 26/2333 ze dne 5. 12. 2017

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               1. rozhodla

                                               nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

                                               a)   rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017“ - Modul SŠ ve výši 2.192.219 Kč

                                               b)   financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 325.033,20 Kč

                                               dle předloženého materiálu

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               2. rozhodla

                                               poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017“ - Modul SŠ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               3. schvaluje

                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017“ - Modul SŠ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               4. rozhodla

                                               poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO 69987181, ve výši 13.963 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017“ - Modul SŠ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               5. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               neinvestiční přijaté transfery

                                               pol. 4116 -

                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                               o

                                               2.192.219 Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3121 -

                                               Gymnázia

                                               pol. 5336 -

                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               1.605.951 Kč

                                               pol. 5339 -

                                               Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               13.963 Kč

                                               na § 3122 -

                                               Střední odborné školy

                                               pol. 5336 -

                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               572.305 Kč

                                               Celkem

                                               2.192.219 Kč

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               6. schvaluje

                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               7. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               neinvestiční přijaté transfery

                                               pol. 4116 -

                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                               o

                                               325.036 Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3113 -

                                               Základní školy

                                               pol. 5336 -

                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               191.531 Kč

                                               na § 3114 -

                                               Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                               pol. 5336 -

                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               133.505 Kč

                                               Celkem

                                                 o

                                               325.036 Kč

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               8. rozhodla

                                               zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci zřízené krajem Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČO 47813491, o částku 1.500.000 Kč s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               9. schvaluje

                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci zřízené krajem Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČO 47813491, o částku 1.500.000 Kč s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               10. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3299 -

                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                               pol. 5901 -

                                               Nespecifikované rezervy

                                               o

                                               1.500.000 Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3114 -

                                               Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                               pol. 5336 -

                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               1.500.000 Kč

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               11. schvaluje

                                               závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, ve výši 530.000 Kč s účelovým určením na zřízení přístupového, docházkového a informačního systému v rámci akce "Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení" s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               12. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3299 -

                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                               pol. 5331 -

                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               530.000 Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 3124 -

                                               Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                               pol. 6351 -

                                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               530.000 Kč

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               13. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               nedaňové příjmy

                                               na § 6409 -

                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                               pol. 2229 -

                                               Ostatní přijaté vratky transferů

                                               o

                                               3.242 Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 6409 -

                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                               pol. 5364 -

                                               Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                               o

                                               3.242 Kč

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               14. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3299 -

                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                               pol. 5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               2.213.090 Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3299 -

                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                               pol. 5041 -

                                               Odměny za užití duševního vlastnictví

                                               o

                                               2.213.090 Kč

                                               36/3143                         10. 4. 2018
                                               15. souhlasí

                                               s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací:

                                               a)    Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, ve výši 1.100.000 Kč, na financování investiční akce „Rekonstrukce učeben pro obor hotelnictví“

                                               b)   Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, ve výši 500.000 Kč na dokrytí finančních zdrojů na opravu hlavního vstupu do budovy školy


                                               Rada kraje

                                               36/3144                         10. 4. 2018
                                               1. bere na vědomí

                                               žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                                               36/3144                         10. 4. 2018
                                               2. schvaluje

                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                               a)    Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČO 61989185, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Účast Ostravského dětského sboru na 5. ročníku Mezinárodního fóra mladých hudebníků ve Varšavě“ s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018

                                               b)   Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Mladí umělci s Moravskou filharmonií Olomouc“ s časovou použitelností od 2. 1. 2018 do 31. 7. 2018

                                               36/3144                         10. 4. 2018
                                               3. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3421 -

                                               Využití volného času dětí a mládeže

                                               pol. 5222 -

                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                               o

                                               70 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3421 -

                                               Využití volného času dětí a mládeže

                                               pol. 5331 -

                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               70 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 31/2740 ze dne 6. 2. 2018

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                36/3145                         10. 4. 2018
                                                1. rozhodla

                                                nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 2.846.970,09 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Cesta NaNovo“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                36/3145                         10. 4. 2018
                                                2. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 2.846.970,09 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Cesta NaNovo“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/066/0007316

                                                36/3145                         10. 4. 2018
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                přijaté transfery

                                                pol. 4116 -

                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                o

                                                2.846.972 Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 4357 -

                                                Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                pol. 5336 -

                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                2.846.972 Kč

                                                36/3145                         10. 4. 2018
                                                4. rozhodla

                                                poskytnout odměnu Mgr. Lukášovi Spurnému, řediteli organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 22/1987 ze dne 10. 10. 2017

                                                 36/3146                         10. 4. 2018
                                                 1. souhlasí

                                                 s postupem obdarování vybraných organizací v rámci akce „Den pečujících, aneb spolu ruku v ruce“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  36/3147                         10. 4. 2018
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Vytvoření jednolůžkových pokojů v CHB Kopřivnice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  36/3147                         10. 4. 2018
                                                  2. souhlasí

                                                  s realizací akce „Vytvoření jednolůžkových pokojů v CHB Kopřivnice“ organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, v maximální výši 750.000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                   frame-scrollup