Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 27. 2. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  37/2735     27. 2. 2014
1. schvaluje

program 37. schůze rady kraje, konané dne 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2736     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu z 35. schůze rady kraje konané dne 11. 2. 2014 b) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a Mgr. Daniela Havlíka o ověření zápisu z 36. schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2014
  37/2736     27. 2. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 37. schůze rady kraje, konané dne 27. 2. 2014: Mgr. Věra Palková PhDr. Jaroslav Dvořák

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/223 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  37/2737     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

dopis politického klubu ODS v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje ze dne 5. 2. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2737     27. 2. 2014
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, návrh na odvolání Ing. Petra Konůpky z funkce člena dozorčí rady této obchodní společnosti
  37/2737     27. 2. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2738     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

že MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, MBA, zanikl podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mandát člena zastupitelstva kraje dnem 26. 2. 2014, kdy bylo jeho oznámení o odstoupení z této funkce doručeno hejtmanovi kraje
  37/2738     27. 2. 2014
2. bere na vědomí

že podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastoupila dne 27. 2. 2014 na uprázdněný mandát člena zastupitelstva kraje náhradnice MVDr. Barbora Jelonková, členka volební strany ČSSD
  37/2738     27. 2. 2014
3. bere na vědomí

oznámení MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, o odstoupení z funkce předsedy výboru zdravotního zastupitelstva kraje
  37/2738     27. 2. 2014
4. bere na vědomí

oznámení MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, o odstoupení z funkce člena komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje
  37/2738     27. 2. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci o odstoupení MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, z funkce člena zastupitelstva kraje a z funkce předsedy výboru zdravotního zastupitelstva kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2137 ze dne 6. 6. 2012 č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  37/2739     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138 o změnu termínu ukončení realizace projektu „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ z původního 28. 2. 2014 na nový 30. 6. 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  37/2739     27. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu termínu ukončení projektu „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ z původního 28. 2. 2014 na nový 30. 6. 2014, podpořený v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí Moravskoslezského kraje“, který realizuje obec Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138, IČ 00296112
  37/2739     27. 2. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 1652/2011/RRC na projekt „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ s obcí Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138, IČ 00296112, dle předloženého materiálu
  37/2739     27. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 27. 2. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2740     27. 2. 2014
1. doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 27. 2. 2014, o body s názvem a) Žádost politického klubu ODS v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje o změnu členství v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., a ve výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje b) Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Karlovice c) Návrh na volbu předsedy výboru zdravotního zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2741     27. 2. 2014
1. souhlasí

s investičním záměrem Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 48804525, čerpání dotace Ministerstva zdravotnictví pro zdravotnické záchranné služby na připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro rok 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2742     27. 2. 2014
1. souhlasí

s odpisem pohledávky ve výši 6.228.422,30 Kč do nákladů organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, E. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a s ukončením vymáhání takto odepsané pohledávky
  37/2742     27. 2. 2014
2. bere na vědomí

informaci o očekávaném zhoršeném výsledku hospodaření roku 2014 z důvodu odpisu pohledávky ve výši 6.228.422,30 Kč do nákladů organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, E. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 31/2401 ze dne 9. 12. 2013 č. 33/2512 ze dne 14. 1. 2014 č. 36/2691 ze dne 17. 2. 2014 (č. usnesení)
  37/2743     27. 2. 2014
1. souhlasí

s doplněním zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 7/380 ze dne 29. 1. 2013 č. 11/736 ze dne 21. 3. 2013 č. 19/1457 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  37/2744     27. 2. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Dodávka a instalace didaktických pomůcek v rámci projektu »Podpora přírodovědných předmětů«“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  37/2744     27. 2. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení s názvem „Dodávka a instalace didaktických pomůcek v rámci projektu »Podpora přírodovědných předmětů«“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/802 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  37/2745     27. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby - „Sdružení BYTOSTAV – VOSTAV„ (ev. č. 01198/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově“, se společnostmi ve sdružení „Sdružení BYTOSTAV – VOSTAV„ Ridera Stavební a.s. - vedoucí účastník sdružení IČ: 45192464 VOSTAV MORAVA a.s. - druhý účastník sdružení IČ: 25836129 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 3.020.185,91 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2746     27. 2. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup mobiliáře pro projekt „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  37/2746     27. 2. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Jiří Martinek náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  37/2746     27. 2. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság odbor evropských projektů 5. Ing. Milan Novotný odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová odbor evropských projektů 5. Ing. Martin Staniek odbor investiční a majetkový 6. Ing. Marek Matějka odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  37/2747     27. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2011 uzavřené se zhotovitelem stavby SSKA – Stavební společnost Karviná, a. s. (ev. č. 01889/2012/EP) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení vybraných objektů nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“, se společností: SSKA – Stavební společnost Karviná, a. s. se sídlem: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město IČ 48393835 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.714.353,63 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2748     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 1 - 16 ze dne 2. 1. 2014, č. 17 - 39 ze dne 8. 1. 2014, č. 40 - 54 ze dne 15. 1. 2014, č. 55 - 75/V ze dne 22. 1. 2014, č. 76 - 82 ze dne 29. 1. 2014, č. 83 - 90 ze dne 3. 2. 2014 a č. 91 - 95 ze dne 10. 2. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2749     27. 2. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  37/2749     27. 2. 2014
2. stanoví

a) u usnesení č. 140/5074 bod 6) ze dne 5. 9. 2007 termín další kontroly plnění na 31. 1. 2015 b) u usnesení č. 25/1902 bod 7) ze dne 19. 9. 2013 termín další kontroly plnění na leden 2015
  37/2749     27. 2. 2014
3. vyřazuje

z další kontroly plnění usnesení rady kraje a) usnesení č. 191/6987 bod 3) ze dne 3. 9. 2008 b) usnesení č. 32/2501 bod 2) ze dne 19. 12. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2750     27. 2. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 221.335 Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 30.709 Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 1.463.758 Kč Celkem o 1.494.467 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 1.715.802 Kč
  37/2750     27. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 368.633 Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 368.633 Kč
  37/2750     27. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 32.100 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 27.000 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 5.100 Kč Celkem o 32.100 Kč
  37/2750     27. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.317 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 2.317 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1879 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  37/2751     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti THT, s.r.o., IČ 46508147, ze dne 5. 2. 2014 o zánik závazku ze smlouvy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2751     27. 2. 2014
2. rozhodla

uzavřít dohodu o ukončení závazku z kupní smlouvy evidenční číslo 02415/2013/KŘ na dodání chemického automobilu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se společností THT, s.r.o., IČ 46508147, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  37/2752     27. 2. 2014
1. odkládá

materiál č. 4/6 „Žádost politického klubu ODS v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje o změnu členství v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., a v komisi pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje“ k dalšímu projednání s předsedou tohoto politického klubu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2753     27. 2. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemcích parc. č. 575/11 a 580/3 o výměře 120,38 m² a v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 576 o výměře 87,78 m², na adrese Pohořská 8, Odry vše v k. ú. Odry, obec Odry, mezi vlastníkem nemovitosti městem Odry, se sídlem Masarykovo nám. 25, IČ 00298221, jako pronajímatelem, a organizací Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, se sídlem Pohořská 6/480, Odry, IČ 62330373, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2754     27. 2. 2014
1. souhlasí

s pronájmem prostor sloužících k podnikání v přízemním podlaží o výměře 26 m² v budově č. p. 1111, část obce Nové Město, občanská vybavenost, na pozemcích parc. č. 3259/1, parc. č. 3259/2 a parc. č. 3259/4 v k. ú. Karviná – Město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 60/1111, Karviná – Nové Město, IČ 13644254, jako pronajímatelem, a to společnosti ORTAS-důlní, s.r.o., Tř. Osvobození 1388/60a, Karviná – Nové Město, IČ 25371304, jako nájemcem, od 1. 3. 2014 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2755     27. 2. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 ve výši 3.892.709 Kč b) rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 – modul B“ ve výši 14.243.565 Kč c) programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2014“ ve výši 209.600 Kč d) rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 – modul A ve výši 1.480.519 Kč dle předloženého materiálu
  37/2755     27. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 18.345.874 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.886.011 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 12.762.477 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.251.209 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 236.577 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 209.600 Kč Celkem 18.345.874 Kč
  37/2755     27. 2. 2014
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 pro organizace: a) Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, ve výši 40.711 Kč, b) Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČ 47813172, ve výši 138.610 Kč, c) Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, ve výši 82.390 Kč
  37/2755     27. 2. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 pro organizace: a) Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, o částku 40.711 Kč, b) Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČ 47813172, o částku 138.610 Kč, c) Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, o částku 82.390 Kč
  37/2755     27. 2. 2014
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  37/2755     27. 2. 2014
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  37/2755     27. 2. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  37/2755     27. 2. 2014
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  37/2755     27. 2. 2014
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2013“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  37/2755     27. 2. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.480.519 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 66.630 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 317.159 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 986.124 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 110.606 Kč Celkem 1.480.519 Kč
  37/2755     27. 2. 2014
11. rozhodla

poskytnout a přidělit účelovou neinvestiční dotaci na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2014 – modul A příjemcům: a) Soukromá základní škola, spol. s r.o., IČ 25368702, ve výši 266.520 Kč na mzdové náklady asistentů pedagoga s přepočteným úvazkem 2,00 b) Základní škola logopedická s.r.o., IČ 25369474, ve výši 453.084 Kč na mzdové náklady asistentů pedagoga s přepočteným úvazkem 3,40 c) Mateřská škola a Základní škola DUHA s.r.o., IČ 25373897, ve výši 533.040 Kč na mzdové náklady asistentů pedagoga s přepočteným úvazkem 4,00 d) Základní škola a Mateřská škola Monty School, IČ 71340912, ve výši 50.639 Kč na mzdové náklady asistenta pedagoga s přepočteným úvazkem 0,38 e) EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o., IČ 25380401, ve výši 110.606 Kč na mzdové náklady asistenta pedagoga s přepočteným úvazkem 0,83 f) Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o., IČ 28660803, ve výši 66.630 Kč na mzdové náklady asistenta pedagoga s přepočteným úvazkem 0,50

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7585 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2231 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  37/2756     27. 2. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813148, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602116, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331566, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  37/2756     27. 2. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Moderní zkušební laboratoře, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01362, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  37/2757     27. 2. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 60802774, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 60045922, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331752, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330381, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, IČ 00849936, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 45234370, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  37/2757     27. 2. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01234, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  37/2758     27. 2. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 60802774, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 60045922, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331752, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330381, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, IČ 00849936, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 45234370, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  37/2758     27. 2. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01234, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2115 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  37/2759     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  37/2759     27. 2. 2014
2. schvaluje

ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2760     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, o kladné stanovisko zřizovatele, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2760     27. 2. 2014
2. vydává

kladné stanovisko zřizovatele k žádosti organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, které je náležitostí žádosti o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce dle článku 2 písmene f) Výnosu č. 9/2013 ze dne 18. prosince 2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce, č. j. MSMT-46350/2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2761     27. 2. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2761     27. 2. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015“ dle podmínek dotačního programu uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
  37/2761     27. 2. 2014
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2762     27. 2. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Modernizace výuky biologie, anglický jazyk jako součást její výuky“ zpracovaného organizací Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IČ 00601641, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  37/2762     27. 2. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu dle bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  37/2762     27. 2. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2763     27. 2. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY“ zpracovaného organizací Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  37/2763     27. 2. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu dle bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  37/2763     27. 2. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému dle bodu 1) tohoto usnesení
  37/2763     27. 2. 2014
4. souhlasí

s prováděním stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč bez DPH spočívajících v rekonstrukci a modernizaci laboratoře virtuální reality, na nemovitém majetku kraje předaném k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, a to v budově bez čp/če stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 2244, která je součástí pozemku parc. č. 2244 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, v případě, že bude investiční projekt dle bodu 1) tohoto usnesení schválen k financování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2764     27. 2. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro sport a volný čas každému z oceněných sportovců Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 z Moravskoslezského kraje dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu v hodnotě: za 1. místo 3000 Kč za 2. místo 2000 Kč za 3. místo 1000 Kč za 4. - 6. místo 500 Kč
  37/2764     27. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 63,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5175 - Pohoštění o 10,0 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 49,5 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 4,0 tis. Kč Celkem 63,5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2765     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu
  37/2765     27. 2. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČ 61989207, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním „Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2014“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, ubytování a mzdové náklady soutěžní poroty s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 b) Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680; o částku 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením účasti dětského pěveckého sboru na festivalu „Světlo za Lidice“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 2. 2014 do 31. 8. 2014
  37/2765     27. 2. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci **********, ve výši 60.000 Kč na zajištění přípravy a účasti na Paralympiádě v Soči 2014 a dalších závodech v alpských disciplínách; finanční prostředky jsou určeny na zajištění lyžařského a kondičního vybavení, lyžařský trénink, dopravu, ubytování, stravování a rehabilitaci s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014
  37/2765     27. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 60 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 60 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2766     27. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít Licenční smlouvu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2013 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2766     27. 2. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 416 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 363 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 53 tis. Kč Celkem 416 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2767     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, od 17. 2. 2014 vykonává v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Ing. Vladimír Chmelař z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  37/2767     27. 2. 2014
2. stanoví

s účinností od 1. 3. 2014 mzdu zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2768     27. 2. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Modernizace dílen pro zefektivnění výuky ve strojírenských oborech“ zpracovaného organizací Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  37/2768     27. 2. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  37/2768     27. 2. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2769     27. 2. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Digitální škola III - modernizace vybavení Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava“, zpracovaného organizací Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  37/2769     27. 2. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  37/2769     27. 2. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2770     27. 2. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika“ zpracovaného organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  37/2770     27. 2. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu uvedeného dle bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  37/2770     27. 2. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2771     27. 2. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Zkvalitnění odborné přípravy žáků v technických oborech“ zpracovaného organizací Střední škola technických oborů, Havířov – Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  37/2771     27. 2. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  37/2771     27. 2. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení
  37/2772     27. 2. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Rozvoj technického vzdělávání na SPŠ Ostrava - Vítkovice“ zpracovaného organizací Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  37/2772     27. 2. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  37/2772     27. 2. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému v bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2773     27. 2. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Modernizace učeben technických předmětů“ zpracovaného organizací Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  37/2773     27. 2. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  37/2773     27. 2. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému v bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2774     27. 2. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu“ zpracovaného organizací Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  37/2774     27. 2. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu dle bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  37/2774     27. 2. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému dle bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2775     27. 2. 2014
1. souhlasí

s pořízením 4 ks sanitních vozidel na splátky organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2776     27. 2. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  37/2776     27. 2. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  37/2776     27. 2. 2014
3. rozhodla

o záměru výpůjčky silničního pozemku ve vlastnictví kraje uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 10/425 ze dne 4. 3. 2009 č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  37/2777     27. 2. 2014
1. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 10/425 ze dne 4. 3. 2009, tak, že u smlouvy č. OV/09/d/2009/Po mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na 100,- Kč včetně DPH
  37/2777     27. 2. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2778     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Česká ZOO ze dne 16. 10. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání 20. ročníku soutěže Bílý slon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2778     27. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Česká ZOO, IČ 66935075, na pořádání 20. ročníku soutěže Bílý slon ve výši 40.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 5. 2014 a uhrazených do dne 1. 7. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  37/2778     27. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstvo krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 40 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2779     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP Sovinecko ze dne 27. 1. 2014 ve věci poskytnutí dotace na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2779     27. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČ 69594481, ve výši 200.000,-- Kč určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2014 a vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 12. 2014 a uhrazených do dne 2. 2. 2015 včetně, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2780     27. 2. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014 (ŽPZ/03/2014) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2780     27. 2. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014 (ŽPZ/03/2014) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2781     27. 2. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 (ŽPZ/04/2014) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2781     27. 2. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 (ŽPZ/04/2014) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/993/1 ze dne 10. 6. 2004 (č. usnesení)
  37/2782     27. 2. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rámci realizace Programu rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 34/2589 ze dne 28. 1. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  37/2783     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

informace o dotačním programu „Program prevence kriminality na rok 2014“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  37/2783     27. 2. 2014
2. bere na vědomí

Bezpečnostní analýzu Moravskoslezského kraje (aktualizaci 2014) uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu
  37/2783     27. 2. 2014
3. rozhodla

předložit žádost Moravskoslezského kraje o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na rok 2014 na projekt „Zvyšování kompetencí pracovníků úřadů při zajištění veřejných shromáždění“, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 10 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2784     27. 2. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc leden 2014 ve výši 582.920 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 22005/2014, ze dne 17. 2. 2014 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc leden 2014 ve výši 258.400 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 19853/2014, ze dne 14. 2. 2014
  37/2784     27. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc leden 2014 ve výši 617.120 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 19825/2014, ze dne 10. 2. 2014 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc leden 2014 ve výši 182.400 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 19960/2014, ze dne 12. 2. 2014 c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc leden 2014 ve výši 68.400 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 19755/2014, ze dne 11. 2. 2014 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc leden 2014 ve výši 19.000 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 19752/2014, ze dne 12. 2. 2014 e) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc leden 2014 ve výši 240.160 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 18972/2014, ze dne 11. 2. 2014 f) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc leden 2014 ve výši 245.480 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 22004/2014, ze dne 14. 2. 2014 g) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc leden 2014 ve výši 357.200 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 22527/2014, ze dne 18. 2. 2014
  37/2784     27. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.571.080 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 313.880 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 799.520 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 259.160 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 357.200 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 841.320 Kč Celkem o 2.571.080 Kč
  37/2784     27. 2. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. g) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2785     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost Rusko-českého vědeckého a kulturního fóra, o.p.s., o finanční podporu na pořádání „Dnů Ruska v Ostravě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2785     27. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Rusko-českému vědeckému a kulturnímu fóru, o.p.s., IČ 27849449, ve výši 199.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním „Dnů Ruska v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  37/2785     27. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 199 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 Ostatní záležitosti kultury pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 199 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7844 ze dne 5. 9. 2012 č. 113/7471 ze dne 19. 6. 2012 č. 24/1801 ze dne 3. 9. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 25/2527 ze dne 5. 9. 2012 č. 6/438 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  37/2786     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost Místní akční skupiny Pobeskydí, zájmového sdružení právnických osob, IČ 71212612, jejímž předmětem je změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční
  37/2786     27. 2. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02250/2012/RRC ze dne 8. 10. 2012 s Místní akční skupinou Pobeskydí, zájmovým sdružením právnických osob, IČ 71212612, jehož předmětem je změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  37/2786     27. 2. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2787     27. 2. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“ včetně příloh
  37/2787     27. 2. 2014
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“ ke dni 6. 3. 2014 s termínem ukončení výzvy 11. 4. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 10/672 ze dne 5. 3. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  37/2788     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o schválení podstatných změn v grantových projektech operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uvedené v přílohách č. 2 a č. 5 předloženého materiálu
  37/2788     27. 2. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00192/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, IČ 00849821, týkající se podstatné změny - snížení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru – Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  37/2788     27. 2. 2014
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01222/2013/RRC s příjemcem finanční podpory Sdružení - BES, IČ 70312800, týkající se změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/447 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  37/2789     27. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02539/2013/RRC ze dne 7. 11. 2013 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2790     27. 2. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“, včetně příloh
  37/2790     27. 2. 2014
2. vyhlašuje

podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ ke dni 3. 3. 2014 s termínem ukončení výzvy 31. 3. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2791     27. 2. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.000,00 tis. Kč
  37/2791     27. 2. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602132, o částku 539.978 Kč b) Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, o částku 132.699 Kč s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  37/2791     27. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 840,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 150,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 85,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 35,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 60,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 3,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 375,53 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 80,00 tis. Kč Celkem 840,16 tis. Kč
  37/2791     27. 2. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.926,92 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 223,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 595,15 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 204,55 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 73,67 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 3,45 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 60,60 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 56,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 2,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.691,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 17,00 tis. Kč Celkem 2.926,92 tis. Kč
  37/2791     27. 2. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 19,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 4,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 15,00 tis. Kč Celkem 19,00 tis. Kč
  37/2791     27. 2. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 198,94 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,32 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč Celkem 198,94 tis. Kč
  37/2791     27. 2. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5171 - Opravy a udržování o 240,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 240,00 tis. Kč
  37/2791     27. 2. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč Celkem 100,00 tis. Kč
  37/2791     27. 2. 2014
9. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 595,39 tis. Kč z 241.657,09 tis. Kč na 242.252,48 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/614 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  37/2792     27. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00-11,40, II. stavba“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 107/6902 ze dne 20. 3. 2012 č. 4/188 ze dne 4. 12. 2012 č. 6/352 ze dne 15. 1. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/602 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2793     27. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/19.01195, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2794     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o návrhu ********** na zrušení části opatření obecné povahy - Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydaného Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1426 dne 22. 12. 2010 ze dne 20. 12. 2013 vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 79 A 9/2013 a o vyjádření Moravskoslezského kraje k tomuto návrhu dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2795     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

informaci o návrhu městyse Litultovice, obce Jakartovice, obce Lhotka u Litultovic a obce Mladecko na zrušení části opatření obecné povahy - Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydaného Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 ze dne 28. 11. 2013 vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 79 A 8/2013 a o vyjádření Moravskoslezského kraje k tomuto návrhu dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2796     27. 2. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2796     27. 2. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2797     27. 2. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2797     27. 2. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2798     27. 2. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 376.284,41 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2673 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/609 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2799     27. 2. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o předání projektových dokumentací a o postoupení licence týkající se projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ s městem Třinec, Jablunkovská 160, PSČ 739 61, IČ 00297313, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2800     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Favorit a.s., IČ 25831682, ve výši 150.000 Kč na podporu zahajovací akce výstavy cestovního ruchu Dovolená a Region Ostrava, která se bude konat dne 7. 3. 2014 na Slezskoostravském hradě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  37/2800     27. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci společnosti Favorit a.s., IČ 25831682, v maximální výši 150.000 Kč na podporu zahajovací akce výstavy cestovního ruchu Dovolená a Region Ostrava, která se bude konat dne 7. 3. 2014 na Slezskoostravském hradě, s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014 dle předloženého materiálu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  37/2800     27. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  37/2801     27. 2. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Asociace turistických informačních center České republiky, IČ 62930460, ve výši 30.000 Kč na podporu konference „Turistická informační centra v ČR a jejich přínos pro rozvoj cestovního ruchu“, která se bude konat dne 7. 3. 2014 na Výstavišti Černá louka v Ostravě u příležitosti výstavy cestovního ruchu Dovolená a Region Ostrava
  37/2801     27. 2. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci sdružení Asociace turistických informačních center České republiky, IČ 62930460, v maximální výši 30.000 Kč na podporu konference „Turistická informační centra v ČR a jejich přínos pro rozvoj cestovního ruchu“, která se bude konat dne 7. 3. 2014 na Výstavišti Černá louka v Ostravě, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014 dle předloženého materiálu
  37/2801     27. 2. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  37/2802     27. 2. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „ZDS HA Teplofikace škol na ul. kpt. Jasioka“ na části pozemku parc. č. 1315/10 ostatní plocha v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, dle předloženého materiálu
  37/2802     27. 2. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1315/10 ostatní plocha, v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána Jasioka 635/50, Prostřední Suchá, Havířov, IČ 13644271, ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Ostrava, IČ 45193410, spočívající v právu zřízení a provozování podzemní teplovodní přípojky v rámci stavby „ZDS HA Teplofikace škol na ul. kpt. Jasioka“ na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, rekonstrukcí a odstraněním podzemní teplovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po dokončení stavby nahrazen geometrickým plánem, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3000,-- Kč (bez DPH) navýšenou o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

  frame-scrollup