Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 3. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  38/2803     11. 3. 2014
1. schvaluje

program 38. schůze rady kraje, konané dne 11. 3. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2804     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a PhDr. Jaroslava Dvořáka o ověření zápisu z 37. schůze rady kraje konané dne 27. 2. 2014
  38/2804     11. 3. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 38. schůze rady kraje, konané dne 11. 3. 2014: RSDr. Karel Kuboš Ing. Jiří Martinek

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  38/2805     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

záměr nabytí pozemku parc. č. 2667/3 trvalý travní porost v k. ú. Morávka a následného prodeje celého rekreačního střediska Morávka - Bukovina, včetně nabytého pozemku parc. č. 2667/3, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 19/1459 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  38/2806     11. 3. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. «“, ve vztahu k části 2 veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  38/2806     11. 3. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení s názvem „Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. «“, ve vztahu k části 2 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/898 ze dne 16. 4. 2013 č. 26/1943 ze dne 15. 10. 2013 č. 32/2416 ze dne 19. 12. 2013 č. 33/2510 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  38/2807     11. 3. 2014
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy uchazečem QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. v části 2 zadávacího řízen s názvem „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, uzavřít smlouvu s uchazečem AMBRA – Group, s.r.o., Nádražní 289, 739 25 Sviadnov, IČ 25379887, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 2.692.874,-- Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/434 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  38/2808     11. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby Metrostav a.s. (ev. č. 00350/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby "Vybudování pavilonu interních oborů“ ve Slezské nemocnici v Opavě, se společností Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Praha 8 PSČ 180 00 IČ: 00014915 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.467.068 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 34/2557 ze dne 28. 1. 2014 (č. usnesení)
  38/2809     11. 3. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k zakázce označené „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách MSK III.“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro 2. část – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na území obce Osoblaha 2. Althaia o.p.s. se sídlem: Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha IČ: 22892150 za cenu nejvýše přípustnou 26.900 Kč bez DPH za měsíc pro 3. část – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na území obce Hlinka 2. Althaia o.p.s. se sídlem: Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha IČ: 22892150 za cenu nejvýše přípustnou 32.900 Kč bez DPH za měsíc za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky
  38/2809     11. 3. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách MSK III.“, ve vztahu k částem 1 a 4 veřejné zakázky, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1956 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  38/2810     11. 3. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ II – 1. část“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. HELAGO-CZ, s.r.o. se sídlem: Hradec Králové, Kladská 1082, PSČ 500 03 IČ: 25963961 za cenu nejvýše přípustnou 5.818.150 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/2182 ze dne 19. 11. 2013 (č. usnesení)
  38/2811     11. 3. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup technického a didaktického vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky instalatérských oborů"“ uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. ESL, a.s. se sídlem: Dukelská třída 247/69, Brno, PSČ 614 00 IČ: 63473780 2. ENBRA, a.s. se sídlem: Durďákova 5, Brno, PSČ 613 00 IČ: 44015844 3. TEMEX, spol. s.r.o. se sídlem: Erbenova 293/19, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00 IČ: 42767873
  38/2811     11. 3. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením Nákup technického a didaktického vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky instalatérských oborů", poř. č. 242/2013 v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2256 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2812     11. 3. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Realizace staveb v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku"“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky - Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze 1. TOGET s.r.o. se sídlem: Nežárská 618, Praha 9, PSČ 198 00 IČ: 27716384 pro 2. část zakázky - Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem 1. TOGET s.r.o. se sídlem: Nežárská 618, Praha 9, PSČ 198 00 IČ: 27716384 9. Czasch spol. s r.o. se sídlem: Opavská 1174/8, Bruntál, PSČ 792 01 IČ: 47972947 pro 3. část zakázky - Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově 1. TOGET s.r.o. se sídlem: Nežárská 618, Praha 9, PSČ 198 00 IČ: 27716384 6. Ekotempo spol. s r.o. se sídlem: Mikulášská 1059/46, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, PSČ 794 01 IČ: 15503771 9. Czasch spol. s r.o. se sídlem: Opavská 1174/8, Bruntál, PSČ 792 01 IČ: 47972947
  38/2812     11. 3. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Realizace staveb v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku" se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky - Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze 9. Czasch spol. s r.o. se sídlem: Opavská 1174/8, Bruntál, PSČ 792 01 Č: 47972947 za cenu nejvýše přípustnou 9.720.580 Kč bez DPH pro 2. část zakázky - Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem 2. PSS Přerovská stavební a.s. se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I - město, PSČ 750 02 IČ: 27769585 za cenu nejvýše přípustnou 18.222.180 Kč bez DPH
  38/2812     11. 3. 2014
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Realizace staveb v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku", ve vztahu k 3. části veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2258 ze dne 3. 12. 2014 (č. usnesení)
  38/2813     11. 3. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Sanace střech objektů areálu Náš svět, p.o. Pržno“, a to pro část 1 - Transformace Zámku Dolní Životice A, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. CONE-STAVITELSTVÍ, a. s. se sídlem: Ostrava – Přívoz, Kosmova 17/1126, 702 00 IČ: 25357603
  38/2813     11. 3. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Novostavby a rekonstrukce DOZP - Dolní Životice a 3. etapa Marianum B“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: Pro 1 část veřejné zakázky: Transformace Zámku Dolní Životice A 4. Czasch spol. s r.o. se sídlem: Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 za cenu nejvýše přípustnou 20.115.655 Kč bez DPH Pro 2 část veřejné zakázky: 3. Etapa transformace organizace Marianum B 3. OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00 IČ: 64610225 za cenu nejvýše přípustnou 8.345.017 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2814     11. 3. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výkon inženýrsko-investorské činnosti a technického dozoru stavebníka pro stavbu "Silnice II/452 Bruntál - Mezina km 24,61-28,61" dodavatelům dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  38/2814     11. 3. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  38/2814     11. 3. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  38/2814     11. 3. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jiří Dokoupil - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Jaroslav Kořínek - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2616 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  38/2815     11. 3. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v částech 1 a 2 zadávacího řízení pod označením „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. MUDr. Miroslav Novotný se sídlem: Priessnitzova 1034/7, 790 03 Jeseník IČ: 43961762 2. Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Jahnova 867/12, PSČ 709 00 IČ: 28659392 3. EDUCO CENTRUM, o.p.s. se sídlem: Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2377/9, PSČ 794 01 IČ: 26869250
  38/2815     11. 3. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“, a to 1. část veřejné zakázky: „Podpora supervize v Moravskoslezském kraji“ a 2. část veřejné zakázky: „Podpora rozvoje dovedností v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů“ poř. č. 223/2013 v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1635 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  38/2816     11. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby - MŽT Stavitelství, a.s. (ev. č. 01185/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Novostavba chráněného bydlení na pozemku p. č. 45 v k. ú. Starý Bohumín“, se společností MŽT Stavitelství, a.s. se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00 IČ: 27762157 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 254.013,75 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2817     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

informaci o počtu a způsobu vyřízení petic, stížností a ostatních podání adresovaných orgánům Moravskoslezského kraje v roce 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2687 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/653 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  38/2818     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 11. 2. 2014 do 3. 3. 2014, dle předloženého materiálu
  38/2818     11. 3. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp. Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2819     11. 3. 2014
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 27. 2. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2820     11. 3. 2014
1. vysílá

Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Ruské federace (Moskva) ve dnech 18. až 20. března 2014 za účelem prezentace kraje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu MITT v Moskvě a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  38/2820     11. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro partnery a zahraniční hosty Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2821     11. 3. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 90/5629 ze dne 10. 8. 2011 č. 77/4716 ze dne 2. 3. 2011 (č. usnesení)
  38/2822     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

a) informaci o úmrtí člena školské rady při střední škole organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, který byl radou kraje jmenován dnem 1. 9. 2011 b) informaci o uplynutí funkčního období členů školské rady při střední škole organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Mgr. Dany Váhalové, poslankyně Parlamentu ČR, a PhDr. Jaroslava Dvořáka, starosty Nového Jičína, kteří byli radou kraje jmenováni dnem 7. 4. 2011
  38/2822     11. 3. 2014
2. souhlasí

a) s návrhem na jmenování Ing. Ladislava Kozáka, člena Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, členem školské rady při organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dnem 12. 3. 2014 b) s návrhem na opětovné jmenování Mgr. Dany Váhalové, poslankyně Parlamentu ČR, a PhDr. Jaroslava Dvořáka, starosty Nového Jičína, členy školské rady při střední škole organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, dnem 8. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2631 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  38/2823     11. 3. 2014
1. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství: Školní statek, Opava, příspěvková organizace předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje, 1. člen určený zřizovatelem členové: Miroslav Novák - hejtman kraje, 2. člen určený zřizovatelem PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství PhDr. Pavel Grenar - ředitel Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce Ing. Marie Melecká - pracovnice školského zařízení v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo; v případě, kdy se 2. člen konkurzní komise určený zřizovatelem vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka Mgr. Daniela Havlíka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise; v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka Ing. Hanu Havránkovou, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2824     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  38/2824     11. 3. 2014
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve škole na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  38/2824     11. 3. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 4. 2014 plat řediteli školy uvedenému v příloze č. 3 předloženého materiálu
  38/2824     11. 3. 2014
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatého opatření zřizovatele uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu řediteli školy Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 31. 3. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2825     11. 3. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Modernizace dílen pro výuku Technické praxe“ zpracovaného organizací Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IČ 62331574, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  38/2825     11. 3. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu dle bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  38/2825     11. 3. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2826     11. 3. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 562/2, ostatní plocha, o výměře 677 m² v k. ú. Opava-Město, obec Opava, který je ve vlastnictví statutárního města Opava, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, jako půjčitelem, a organizací Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2759 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  38/2827     11. 3. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ve výši 240.492,40 Kč b) Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014 ve výši 187.500 Kč dle předloženého materiálu
  38/2827     11. 3. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 427.993 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 240.493 Kč na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 187.500 Kč Celkem 427.993 Kč
  38/2827     11. 3. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s účelovým určením na projekty „EU peníze školám“ organizaci Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, o částku 240.492,40 Kč (reg. č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3828)
  38/2827     11. 3. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci „Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014“ organizaci: a) Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, o částku 55.500 Kč s účelovým určením na financování projektu „Vytvoření pozitivních vazeb mezi žáky navzájem a mezi žáky a jejich třídním učitelem v nových školních kolektivech“ b) Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, o částku 79.900 Kč s účelovým určením na financování projektu „Prevence nás osloví" c) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČ 00601641, o částku 52.100 Kč s účelovým určením na financování projektu „Asi jinej gang"
  38/2827     11. 3. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 794 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.539.697 tis. Kč Celkem 1.540.491 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 310.371 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.510 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 353.804 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 57.025 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.527 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 29.394 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 100.590 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.828 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 100.621 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 134.849 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 24.462 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.889 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 165.333 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 467 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 118.773 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.033 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.061 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 62.029 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 9.828 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.053 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 15.979 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 28.065 tis. Kč Celkem 1.540.491 tis. Kč
  38/2827     11. 3. 2014
6. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  38/2827     11. 3. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  38/2827     11. 3. 2014
8. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  38/2827     11. 3. 2014
9. bere na vědomí

informaci o termínech a výši prostředků, které jsou poskytovány dle §161 zákona č. 561/2004 Sb. na březen, duben 2014 školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  38/2827     11. 3. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 250 tis. Kč
  38/2827     11. 3. 2014
11. rozhodla

o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu jako ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2014
  38/2827     11. 3. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.090 Kč a zvyšuj běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.852 Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 2.238 Kč Celkem o 9.090 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2828     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 – 5, 7, 9, 11, 13 předloženého materiálu
  38/2828     11. 3. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, o částku 100.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním Celostátních sportovních her sluchově postiženého žactva; finanční prostředky jsou určeny na stravování, ubytování, nájmy, služby, materiál a odměny rozhodčím a organizátorům s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014 b) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního kola „Turnaje mladých fyziků“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, stravování, ubytování, ceny soutěžícím a odměny porotě s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014 c) Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „EkoEnergie 14 – pomoc životnímu prostředí“; finanční prostředky jsou určeny na ceny pro soutěžící, občerstvení pro účastníky, mzdové náklady koordinátorů a soutěžní poroty s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014 d) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, o částku ve výši 10.000 Kč na zabezpečení Regionální soutěže z práva pro žáky středních škol; finanční prostředky budou použity na občerstvení, odměny odborné porotě a ceny pro soutěžící s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
  38/2828     11. 3. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, IČ 70631727, ve výši 65.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celostátního kola Dějepisné olympiády; finanční prostředky jsou určeny na stravování, ubytování, dopravu, nájmy, tisk, materiál a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 b) Školní sportovní klub Beskydy, o.s., IČ 22733582, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Mistrovství České republiky ve volejbale kadetů; finanční prostředky jsou určeny na pronájmy, ubytování, stravování a materiál s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014 c) Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, IČ 26523825, ve výši 100.000 Kč na náklady spojené se zajištěním akce Bambiriáda 2014 v Moravskoslezském kraji; finanční prostředky jsou určeny na propagační materiál, spotřební materiál, stravování, trička, technické zajištění, odměny a ceny pro účastníky a odměnu pro moderátora akce s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2014 d) Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s., IČ 00531413, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací krajského kola 8. ročníku celorepublikové soutěže „Školní časopis roku 2014“; finanční prostředky jsou určeny na workshopy, mzdové náklady hodnotitelů, odměny pro soutěžící, stravování a pronájem prostor s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 e) EXAGE, spol. s r.o., IČ 64087999, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem Velká herní zóna konaného v rámci 5. ročníku Ostravského veletrhu hraček 2014; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, materiální vybavení a propagaci s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014
  38/2828     11. 3. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 65 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 160 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150 tis. Kč Celkem 375 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 65 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 130 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 50 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100 tis. Kč Celkem 375 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2829     11. 3. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Optická laboratoř“ zpracovaného organizací Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
  38/2829     11. 3. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  38/2829     11. 3. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému v bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  38/2830     11. 3. 2014
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnankyní organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, paní Martinou Běhunčíkovu, provozně-technickým náměstkem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7233 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2831     11. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 00081/2012/ZDR, v rámci projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ se společností EDOMED a.s., se sídlem U vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3, IČ 63673169, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 172/6105 ze dne 2. 4. 2008 č. 5/264 ze dne 20. 12. 2012 č. 49/2555 ze dne 17. 2. 2010 č. 15/1093 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  38/2832     11. 3. 2014
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, ve výši 20 mil. Kč, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu
  38/2832     11. 3. 2014
2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 74813750, a Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, ve výši 25 mil. Kč, dle podmínek definovaných v příloze č. 2, předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2833     11. 3. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 48804525, na budově objektu a přilehlých plochách záchranné služby ve Frýdku - Místku na parcelách č. 7698/3, 666/4, 650/18, 650/35 v k. ú. Frýdek, v předpokládané výši 5,5 mil. Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2834     11. 3. 2014
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2531 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  38/2835     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

dopis Jaroslavy Kantorové ze dne 20. 2. 2014 ve věci výpovědi smlouvy o závazku veřejné služby dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  38/2835     11. 3. 2014
2. bere na vědomí

žádost ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Karviná a.s. ze dne 29. 1. 2014 ve věci dokrytí provozních záloh dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  38/2835     11. 3. 2014
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2014 dopravci: a) ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, o 600.000,-- Kč na 309.800.000,-- Kč b) TQM – holding s.r.o., IČ 49606395, o 1.055.000,-- Kč na 82.555.000,-- Kč
  38/2835     11. 3. 2014
4. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013 č. 26/1989 ze dne 15. 10. 2013 č. 32/2465 ze dne 19. 12. 2013 č. 33/2533 ze dne 14. 1. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  38/2836     11. 3. 2014
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0733/3, 0797/3 a 0943/3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  38/2836     11. 3. 2014
2. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 26/1989 ze dne 15. 10. 2013, v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 32/2465 ze dne 19. 12. 2013 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 33/2533 ze dne 14. 1. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0083/1, 0163/1, 0197/1, 0547/1, 0583/1 a 1045/1, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2837     11. 3. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.719,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5493 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám o 39,70 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.680,00 tis. Kč Celkem o 1.719,70 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2247 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2838     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

informaci o pohledávce Moravskoslezského kraje vůči obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, ve výši 10.800.000,-- Kč, odpovídající 2. splátce nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2012, dle předloženého materiálu
  38/2838     11. 3. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 9.000.000,-- Kč do obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, z toho 1.000.000,-- Kč do základního kapitálu společnosti a 8.000.000,-- Kč ke splacení emisního ážia, dle předloženého materiálu
  38/2838     11. 3. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 2) tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  38/2838     11. 3. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dohodu o započtení pohledávky Moravskoslezského kraje podle bodu 1) tohoto usnesení s pohledávkou obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. vůči Moravskoslezskému kraji na splacení emisního kursu ve výši 9.000.000,-- Kč dle bodu 2) tohoto usnesení, za podmínky, že dojde k upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 3) tohoto usnesení
  38/2838     11. 3. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 2251 - Letiště pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 9.000 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 9.000 tis. Kč
  38/2838     11. 3. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2839     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku ZIK-ZAK Vratimov o finanční podporu projektu „Reprezentace České republiky skupinou ZIK-ZAK Vratimov na Mistrovství Evropy v mažoretkách v Belgii“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  38/2839     11. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku ZIK-ZAK Vratimov, IČ 26990865, ve výši 25.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Reprezentace České republiky skupinou ZIK-ZAK Vratimov na Mistrovství Evropy v mažoretkách v Belgii“, s časovou použitelností od 11. 3. 2014 do 30. 6. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  38/2839     11. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 25,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 25,0 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2840     11. 3. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi organizací Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 27, 746 01 Opava, IČ 00016772, a Statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 120/7978/III ze dne 18. 9. 2012 č. 9/609 ze dne 26. 2. 2013 č. 12/849 ze dne 2. 4. 2013 č. 13/923 ze dne 16. 4. 2013 č. 19/1501 ze dne 11. 7. 2013 č. 25/1914 ze dne 19. 9. 2013 č. 32/2471 ze dne 19. 12. 2013 č. 36/2690 ze dne 17. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2841     11. 3. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 201.629 Kč, s účelovým určením na projekt „Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  38/2841     11. 3. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 126.101,99 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  38/2841     11. 3. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, ve výši 679.432 Kč, s účelovým určením na projekt „CHB Moravice“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  38/2841     11. 3. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, ve výši 789.114 Kč, s účelovým určením na projekt „Cesta k přirozenému životu“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  38/2841     11. 3. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.796.281 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 327.733 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.468.548 Kč Celkem o 1.796.281 Kč
  38/2841     11. 3. 2014
6. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Jiřině Zdražilové, ředitelce organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  38/2841     11. 3. 2014
7. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Lukáši Spurnému, řediteli organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 21/2119 ze dne 6. 6. 2012 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2842     11. 3. 2014
1. ukládá

odvod do rozpočtu kraje na rok 2014 organizaci Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, ve výši 1.015 tis. Kč s účelovým určením na realizaci víceprací v rámci projektu „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín“, a to formou závazného ukazatele
  38/2842     11. 3. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 1.015 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.015 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 22. 12. 2010 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2843     11. 3. 2014
1. rozhodla

předložit žádost o státní dotaci v rámci Programu reprodukce majetku 113 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - Aktualizace IV, vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí na realizaci akce „Rekonstrukce objektu Domova Vítkov“ dle předloženého materiálu
  38/2843     11. 3. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví soc. věcí – dofinancování provozu“ ve výši 17.808 tis. Kč
  38/2843     11. 3. 2014
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 17.808 tis. Kč účelově určenou na akci „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví soc. věcí – dofinancování provozu“
  38/2843     11. 3. 2014
4. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 17.808 tis. Kč účelově určené na akci „Rekonstrukce objektu Domova Vítkov“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1797 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  38/2844     11. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  38/2845     11. 3. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 8.117.553,61 Kč na financování projektu „Podpora péče o ohrožené děti“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00067 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824 – 1158/2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2846     11. 3. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 225,42 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 200,00 tis. Kč pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 25,42 tis. Kč Celkem 225,42 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  38/2846     11. 3. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  38/2846     11. 3. 2014
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  38/2846     11. 3. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 38.064,48 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 300,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 75,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 27,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,26 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 2,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 0,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 37.658,72 tis. Kč Celkem 38.064,48 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6123 - Dopravní prostředky o 5.428,07 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 179,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5.607,17 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 15,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15,50 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, o částku 15.472 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  38/2846     11. 3. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,84 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,84 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 o částku 10.839 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  38/2846     11. 3. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 22,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 22,90 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkové organizaci kraje Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, o částku 22.847 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  38/2846     11. 3. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.187,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.998,81 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 27,00 tis. Kč Celkem 4.187,21 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 107,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 107,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 205,02 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 55,00 tis. Kč Celkem 205,02 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 22,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,53 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,23 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,24 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,00 tis. Kč Celkem 22,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,03 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 223,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 55,80 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,09 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,94 tis. Kč Celkem 300,03 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 5,00 tis. Kč Celkem 15,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 48,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 48,80 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižuj běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 700,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 167,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 240,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 20,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 120,00 tis. Kč Celkem 140,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 267,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.770,13 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 394,60 tis. Kč Celkem 2.164,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.770,13 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 394,60 tis. Kč Celkem 2.164,73 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 67,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 51,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 16,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 630,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 627,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,00 tis. Kč Celkem 630,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.435,28 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 446,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 372,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 205,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 73,62 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 3,43 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 119,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.116,23 tis. Kč Celkem 2.435,28 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč Celkem 4,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 4,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 110,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5172 - Programové vybavení o 110,00 tis. Kč
  38/2846     11. 3. 2014
30. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 1.192,39 tis. Kč z 242.252,48 tis. Kč na 243.444,87 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2485 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  38/2847     11. 3. 2014
1. rozhodla

o změně obsahu příkazní smlouvy uzavírané se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, na zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti, pro stavby realizované v rámci projektů „Silnice 2014 – I. až VI. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 č. 28/2144 ze dne 5. 11. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1280 ze dne 10. 11. 2010 č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010 č. 18/1560 ze dne 23. 3. 2011 č. 20/1648 ze dne 22. 6. 2011 č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012 č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 č. 25/2226 ze dne 5. 9. 2012 č. 25/2230 ze dne 5. 9. 2012 č. 3/208 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/337 ze dne 20. 6. 2013 č. 4/386 ze dne 20. 6. 2013 č. 6/437 ze dne 19. 9. 2013 č. 7/582 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2848     11. 3. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužením termínu k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  38/2848     11. 3. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, již schváleným příjemcům, a to prodloužením termínu časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  38/2848     11. 3. 2014
3. rozhodla

uzavřít dohody o narovnání: a) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00537/2013/RRC ze dne 21. 3. 2013 s obcí Tvrdkov, IČ 00576000, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy b) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00877/2011/RRC ze dne 17. 5. 2011 se Sdružením obcí Rýmařovska, IČ 63024276, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy c) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02829/2011/RRC ze dne 28. 12. 2011 se Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení d) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02796/2013/RRC ze dne 14. 11. 2013 s obcí Třebom, IČ 00635481, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy e) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02465/2012/RRC ze dne 7. 11. 2012 s obcí Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy
  38/2848     11. 3. 2014
4. rozhodla

a) uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01298/2012/RRC ze dne 29. 6. 2012 s obcí Rusín, IČ 00296309, jehož předmětem je prodloužení termínu doložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2014 b) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00534/2013/RRC ze dne 21. 3. 2013 s obcí Skřipov, IČ 00300659, jehož předmětem je prodloužení termínu předložení závěrečného vyúčtování do 2 měsíců ode dne doručení relevantních formulářů spojených se závěrečným vyúčtováním v rámci Programu rozvoje venkova příjemci
  38/2848     11. 3. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/2714 ze dne 17. 3. 2010 č. 98/6322 ze dne 30. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1072 ze dne 23. 6. 2010 č. 24/2112 ze dne 6. 6. 2012 č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  38/2849     11. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohody o narovnání: a) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01887/2010/RRC ze dne 10. 9. 2010 s obcí Markvartovice, IČ 00300411, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02463/2012/RRC ze dne 5. 11. 2012 s městem Příbor, IČ 00298328, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  38/2850     11. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.44 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 0186/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Společnost pro kvalitu školy, o.s., IČ 69610606, týkající se změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2851     11. 3. 2014
1. rozhodla

o záměru vypůjčit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to pozemek parc. č. 999/8 lesní pozemek v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, na dobu určitou do 31. 3. 2015, dle předloženého materiálu
  38/2851     11. 3. 2014
2. souhlasí

s dočasným odnětím pozemku specifikovaného v bodu 1) tohoto usnesení, z plnění funkce lesa, nejdéle do 31. 3. 2015, a to na náklady investora stavby

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1176 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  38/2852     11. 3. 2014
1. odvolává

a) Ing. Pavla Bartoše b) Ing. Pavla Juříčka, Ph.D. c) Ing. Davida Sventka, MBA z funkce členů Rady pro inovace Moravskoslezského kraje
  38/2852     11. 3. 2014
2. jmenuje

a) Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA b) Doc. Ing. Daniela Kaminského, CSc. c) Ing. Jiřího Kubicu d) Ing. Petra Petříka e) Ing. Františka Švrčka členy Rady pro inovace Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 69/4251 ze dne 3. 12. 2010 č. 78/4823 ze dne 16. 3. 2011 č. 4/185 ze dne 4. 12. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1561 ze dne 23. 3. 2011 č. 22/1864 ze dne 14. 12. 2011 č. 2/65 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  38/2853     11. 3. 2014
1. rozhodla

povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 273.000 Kč stanoveného subjektu obec Nové Lublice, IČ 00534919, u dotace poskytnuté na investiční výdaje související s rekonstrukcí střechy OÚ a MŠ v obci Nové Lublice na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  38/2853     11. 3. 2014
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 59 odst. 2 písm. b), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu obec Nové Lublice, IČ 00534919, na investiční výdaje související s rekonstrukcí střechy OÚ a MŠ v obci Nové Lublice

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2854     11. 3. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 44,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 44,8 tis. Kč
  38/2854     11. 3. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 11,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11,5 tis. Kč
  38/2854     11. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 120 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 40 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 80 tis. Kč Celkem o 120 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2855     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost paní **********, o prodej části pozemku specifikovaného v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení
  38/2855     11. 3. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2281 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1136-107/2013 ze dne 8. 11. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2281/2, ostatní plocha, o výměře 149 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2673 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/609 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  38/2856     11. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka ve správních řízeních týkajících se projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 5) změněn usnesením č. 67/5469 ze dne 7. 5. 2015
  38/2857     11. 3. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Oprava VO na ul. Slovanská, Nový Jičín“ na pozemcích parc. č. 622/1 ostatní plocha, parc. č. 622/30 ostatní plocha, parc. č. 633/18 ostatní plocha a parc. č. 653 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín
  38/2857     11. 3. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 622/1 ostatní plocha, pozemku parc. č. 622/30 ostatní plocha, pozemku parc. č. 633/18 ostatní plocha a pozemku parc. č. 653 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje, ve prospěch města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212, spočívajícího v právu umístění a provozování podzemního kabelu veřejného osvětlení a sloupů veřejného osvětlení na částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na části služebných pozemků za účelem uložení, provozování, údržby, oprav a odstranění podzemního kabelu veřejného osvětlení a sloupů veřejného osvětlení v rámci stavby „Oprava VO na ul. Slovanská, Nový Jičín“ na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu situace ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  38/2857     11. 3. 2014
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Osoblaha, Slunečná, parc. č. 452, 453, rozšíření kNN, IV-12-8008699“ na pozemku parc. č. 453 zahrada v k. ú. a obci Osoblaha
  38/2857     11. 3. 2014
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 453 zahrada v k. ú. a obci Osoblaha, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, spočívajícího v právu umístění a provozování kabelového vedení kNN a pojistkové skříně na části služebného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na části služebného pozemku za účelem uložení, provozování, údržby, oprav a odstranění kabelového vedení kNN a pojistkové skříně v rámci stavby „Osoblaha, Slunečná, parc. č. 452, 453, rozšíření kNN, IV-12-8008699“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu situace ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  38/2857     11. 3. 2014
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Cyklostezka Hornopolní × Varenská, Hollarova“, na pozemku parc. č. 382/2 ostatní plocha a pozemku parc. č. 382/5 ostatní plocha, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v novém rozsahu, dle předloženého materiálu
  38/2857     11. 3. 2014
6. rozhodla

a) změnit v usnesení rady kraje č. 6/360 bod 2 písm. a) ze dne 15. 1. 2013, ve znění usnesení rady kraje č. 11/788 bod 8 písm. a) ze dne 21. 3. 2013, text „k částem pozemků parc. č. 381/3 ostatní plocha, parc. č. 381/2 ostatní plocha a parc. č. 382/2 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ na text „k částem pozemků parc. č. 382/2 ostatní plocha a parc. č. 382/5 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu ev. č. 00313/2013/IM ze dne 14. 2. 2013 se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  č. usnesení
bod 1 písm. b) změněn usnesením č. 50/3902 ze dne 26. 8. 2014
  38/2858     11. 3. 2014
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: pozemek parc. č. 2853/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2854 zastavěná plocha a nádvoří budovu č. p. 1094, část obce Frýdek, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 2854, pozemek parc. č. 2855 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2856 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1204 m² dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014, pozemek parc. č. 2857 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2858 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2859 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 412 m² vzniklý sloučením části pozemku parc. č. 2859 ostatní plocha označené jako díl „e“ o výměře 368 m² a části pozemku parc. č. 2860/1 ostatní plocha označené jako díl “d“ o výměře 44 m² dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014, pozemek parc. č. 2860/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 403 m² dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014, včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, zejména pak rámečkové oplocení, horkovod, zpevněné plochy a zemní kabel vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby
  38/2858     11. 3. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: část pozemku parc. č. 2856 ostatní plocha označena jako díl „b“ o výměře 82 m², část pozemku parc. č. 2859 ostatní plocha označena jako díl „c“ o výměře 31 m² a část pozemku parc. č. 2860/1 ostatní plocha označena jako díl „a“ o výměře 261 m², všechny sloučeny do pozemku parc. č. 2860/3 ostatní plocha o výměře 374 m², dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014 včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  38/2858     11. 3. 2014
3. rozhodla

o záměru pronajmout nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to pozemek parc. č. 2634/31 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2859     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, Červeného kříže 1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 49593412, o darování sanitního vozidla dle předloženého materiálu
  38/2859     11. 3. 2014
2. rozhodla

a) darovat sanitní vozidlo MERCEDES - BENZ, registrační značka 1T7 5412, rok výroby 2002, výrobní číslo WDB9036621R440971, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, do vlastnictví Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, Červeného kříže 1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 49593412 b) vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/2334 ze dne 6. 1. 2010 (č. usnesení)
  38/2860     11. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je 1 kus stojanu na propagační materiály Moravskoslezského kraje v pořizovací hodnotě 5.414,49 Kč vč. DPH, s Mgr. Olgou Illiadisovou, IČ 87135574, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2861     11. 3. 2014
1. rozhodla

podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 2.000 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti **********, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 155/5526 ze dne 5. 12. 2007 č. 21/1607 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  38/2862     11. 3. 2014
1. bere na vědomí

že s účinností od 1. 4. 2014 bude výkon interního auditu uvnitř kraje zajišťován prostřednictvím dvou pověřených zaměstnanců kraje, zařazených do krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  38/2863     11. 3. 2014
1. rozhodla

o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  38/2863     11. 3. 2014
2. svěřuje

Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, Olomoucká 86, 746 01 Opava, k hospodaření přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  38/2863     11. 3. 2014
3. svěřuje

Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, k hospodaření přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  frame-scrollup