Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 3. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  39/2864     25. 3. 2014
1. schvaluje

program 39. schůze rady kraje, konané dne 25. 3. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2865     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu RSDr. Karla Kuboše a Ing. Jiřího Martinka o ověření zápisu z 38. schůze rady kraje konané dne 11. 3. 2014
  39/2865     25. 3. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 39. schůze rady kraje, konané dne 25. 3. 2014: JUDr. Josefa Babku Martina Sikoru

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2866     25. 3. 2014
1. rozhodla

že následující schůze rady kraje se uskuteční jako výjezdní: 24. 6. 2014 – Rýmařov 26. 8. 2014 – Vítkov 4. 11. 2014 – Kopřivnice

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 31/2397 ze dne 9. 12. 2013 č. 31/2400 ze dne 9. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2867     25. 3. 2014
1. rozhodla

odvolat Mgr. Barbaru Duksovou z funkce člena komise pro otevírání obálek a Mgr. Petru Fliegerovou, MPA, z funkce náhradníka komise pro otevírání obálek
  39/2867     25. 3. 2014
2. rozhodla

jmenovat v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejné zakázky „Silnice 2014 – II. etapa“, a to ve vztahu k části 1 veřejné zakázky a „Silnice 2014 – V. etapa“, a to ve vztahu k části 4 veřejné zakázky, a to: člen: 3. Mgr. Milan Šebesta, LL. M., MT Legal s.r.o, advokátní kancelář náhradník: 3. Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o, advokátní kancelář

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 8/444 ze dne 12. 2. 2013 č. 24/1701 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  39/2868     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

informaci o rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže o zrušení zadávacího řízení pod označením „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště)“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  39/2868     25. 3. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky v souvislosti se zrušením zadávacího řízení s názvem „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště)“ včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 19/1459 ze dne 11. 7. 2013 č. 38/2806 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  39/2869     25. 3. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. «“, část 1 veřejné zakázky, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Hypokramed, s.r.o. Plzeňská 113, 150 00 Praha 5 IČ: 49616528 3. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10 IČ: 24165841 4. Medixray, s.r.o. Hollého 23, 921 01 Piešťany, Slovensko IČ: 34109188 6. B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 IČ: 48586285
  39/2869     25. 3. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. «“, ve vztahu k části 1 veřejné zakázky, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  39/2869     25. 3. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení s názvem „Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. «“, ve vztahu k části 1 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2870     25. 3. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  39/2870     25. 3. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  39/2870     25. 3. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Daniel Cinař - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Jindřich Částka - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2871     25. 3. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ 2., a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  39/2871     25. 3. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  39/2871     25. 3. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 6. Mgr. Denisa Staníková - odbor sociálních věcí náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 6. Mgr. Dana Sačková - odbor evropských projektů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2701 ze dne 17. 2. 2014 (č. usnesení)
  39/2872     25. 3. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku pod označením „Zajištění provozování a provozuschopnosti železniční regionální dráhy Sedlnice - Letiště Leoše Janáčka Ostrava (žst. Mošnov, Ostrava Airport)“, se subjektem: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1 - Nové Město IČ: 70994234 za ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2873     25. 3. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Pořízení vybavení v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě" II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  39/2873     25. 3. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  39/2873     25. 3. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  39/2873     25. 3. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Havránková - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Daniel Cinař, DiS. - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2874     25. 3. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví v rámci projektu "Moderní zkušební laboratoře" se subjektem: Ing. Jiří Pokorný – JIP-TECH Sídlo: U silnice 35, 161 00 Praha 6 PSČ: 161 00 IČ: 60455268 za cenu nejvýše přípustnou cenu 990.810 Kč bez DPH, a to v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2875     25. 3. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provádění dobrovolných dražeb majetku Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2018, se společností NAXOS a.s. se sídlem: Praha 5, Holečkova č. p. 103, č. or. 31, PSČ 150 00 IČ: 26445867 za cenu nejvýše přípustnou určenou 2,45 % z ceny dosažené vydražením dle důvodové zprávy tohoto materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2876     25. 3. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce v rámci projektu „Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě“, se subjektem: SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. se sídlem: Karviná – Nové Město, Bohumínská 1878/6, PSČ 735 06 IČ: 48393835 za cenu nejvýše přípustnou 4.488.884,10 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2877     25. 3. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Nákup osobního automobilu - limuzíny“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  39/2877     25. 3. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  39/2877     25. 3. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2878     25. 3. 2014
1. rozhodla

vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu formou výzvy k předložení nabídky v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod označením „Zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci staveb pro sociální péči“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  39/2879     25. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. (ev. č. 01363/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby "Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín“, se společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, Ostrava-Přívoz PSČ: 702 00 IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.689.638,54 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2880     25. 3. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 28. 2. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  39/2880     25. 3. 2014
2. stanoví

a) u usnesení č. 29/2232 bod 3) ze dne 19. 11. 2013 termín další kontroly plnění na 31. března 2014 b) u usnesení č. 33/2517 bod 2) ze dne 14. 1. 2014 termín další kontroly plnění na červen 2014
  39/2880     25. 3. 2014
3. vyřazuje

z další kontroly plnění usnesení rady kraje usnesení č. 34/2592 bod 2) ze dne 28. 1. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2881     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost nadace NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka ze dne 28. 1. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2881     25. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje nadaci NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, IČ 29235715, na úhradu nákladů projektu „Na kole dětem – sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí“ ve výši 10 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  39/2881     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10 tis. Kč
  39/2881     25. 3. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému“ ve výši 35 tis. Kč
  39/2881     25. 3. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému pol. 5164 - Nájemné o 20 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 15 tis. Kč Celkem o 35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích pol. 5175 - Pohoštění o 35 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/251 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2882     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

přehled žádostí o poskytnutí individuálních dotací na zabezpečení péče o válečné hroby doručených Moravskoslezskému kraji v roce 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2882     25. 3. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10 tis. Kč
  39/2882     25. 3. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby Tělocvičné jednotě Sokol Vítkovice, IČ 42767547, na akci „Oprava pamětní desky popravených členů Sokola“ ve výši 10.000,- Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  39/2882     25. 3. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout individuální účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby vybraným obcím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  39/2882     25. 3. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2883     25. 3. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 8.283.000,- Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2014 za podmínek uvedených v Rozhodnutí Č. j. MV-18091-6/PO-IZS-2014 ze dne 17. 2. 2014
  39/2883     25. 3. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.283 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 8.283 tis. Kč
  39/2883     25. 3. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 5.950.000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a příloze č. 2 předloženého materiálu
  39/2883     25. 3. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.000 tis. Kč
  39/2883     25. 3. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.000.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu
  39/2883     25. 3. 2014
6. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 3) a 5) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2884     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlé petici adresované orgánům kraje za období od 11. 2. 2014 do 18. 3. 2014, dle předloženého materiálu
  39/2884     25. 3. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2885     25. 3. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 1070 - Rybářství pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,50 tis. Kč na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 6,92 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 127,62 tis. Kč na § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 764,30 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 30,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 58,30 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,10 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 15,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 170,97 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,42 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 3,60 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 50,14 tis. Kč pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 13,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 8,16 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 38,64 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 353,91 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 206,93 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 5 067,88 tis. Kč Celkem o 6 922,39 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 6 922,39 tis. Kč
  39/2885     25. 3. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.320,4 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Strojí, přístroje a zařízení o 1.298,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 22,4 tis. Kč Celkem o 1.320,4 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2886     25. 3. 2014
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2886     25. 3. 2014
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2887     25. 3. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 150 kusů mobilních odvlhčovačů v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  39/2887     25. 3. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2888     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 23. 2. 2014 do 24. 3. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu
  39/2888     25. 3. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci o dopisech adresovaných zastupitelstvu kraje za období od 23. 2. 2014 - 24. 3. 2014 zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2889     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Koločava, Zakarpatská oblast, Ukrajina, ze dne 14. 11. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2889     25. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč subjektu ViZa, dobročinný fond, se sídlem náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika, identifikační kód právnické osoby 35952787, určený pro realizaci projektu dobročinné pomoci ukrajinské obci Koločava, dle předloženého materiálu
  39/2889     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6222 - Rozvojová zahraniční pomoc pol. 5531 - Peněžní dary do zahraničí o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2890     25. 3. 2014
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Francie (Paříž) ve dnech 7. až 8. dubna 2014 za účelem prezentace projektu s názvem „Destinační management Moravskoslezského kraje“ a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  39/2890     25. 3. 2014
2. rozhodla

vyslat JUDr. Josefa Babku, 1. náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Varšava) ve dnech 2. až 3. dubna 2014 za účelem účasti na odborné konferenci a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  39/2891     25. 3. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcné dary Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Divadelní společnost Jitřenka, se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675/21, IČ 48804509, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  39/2892     25. 3. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 a příloze č. 3 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 a příloze č. 5 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 63024616, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 a příloze č. 7 předloženého materiálu d) předat organizaci Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČ 66741335, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 a příloze č. 9 předloženého materiálu e) předat organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 a příloze č. 11 předloženého materiálu f) předat organizaci Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace, IČ 00601977, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 a příloze č. 13 předloženého materiálu g) předat organizaci Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 a příloze č. 15 předloženého materiálu h) předat organizaci Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 a č. 17 předloženého materiálu
  39/2892     25. 3. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01235, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  39/2893     25. 3. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 60802774, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 a příloze č. 3 předloženého materiálu b) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 60045922, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 a příloze č. 5 předloženého materiálu c) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331752, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 a příloze č. 7 předloženého materiálu d) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330381, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 a příloze č. 9 předloženého materiálu e) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, IČ 00849936, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 a příloze č. 11 předloženého materiálu f) předat organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 45234370, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 a příloze č. 13 předloženého materiálu
  39/2893     25. 3. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01234, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2631 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  39/2894     25. 3. 2014
1. rozhodla

jmenovat konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2895     25. 3. 2014
1. souhlasí

s pronájmem prostor sloužících k podnikání o výměře 28 m² v budově bez č. p./č. e., objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. st. 1044/4 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola společného stravování, příspěvková organizace, Krakovská 1095, Ostrava, IČ 00577260, mezi touto organizací a fyzickou osobou **********, od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2896     25. 3. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce oplocení školního areálu ulice Středoškolská 3“ na nemovitém majetku kraje, a to na pozemku parc. č. 623/116 a pozemku parc. č. 623/92, oba ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, předaném k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 3, Ostrava – Zábřeh, IČ 00602116, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2897     25. 3. 2014
1. rozhodla

odstranit nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00844691, a to: budovu bez čp/če, objekt lesního hospodářství, na pozemku parc. č. st. 1430, budovu bez čp/če, objekt lesního hospodářství, na pozemku parc. č. st. 1431, vše v k. ú. a obci Bílá, dle předloženého materiálu
  39/2897     25. 3. 2014
2. zmocňuje

ředitele organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, k zastupování Moravskoslezského kraje při zajišťování a realizaci odstranění stavby uvedené v bodě 1) návrhu usnesení a dále k zastupování Moravskoslezského kraje v řízeních a postupech podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících ve věci odstranění této stavby

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2898     25. 3. 2014
1. souhlasí

s výpůjčkou části pozemku parcelní číslo 2693/1, ostatní plocha, v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, o výměře 3.200 m², předaném k hospodaření organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava, IČ 00845299, sdružení Happy Sport Opava, se sídlem Antonína Sovy 1250/28, Opava, IČ 65888774, od 1. 4. 2014 na dobu 10 let, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2899     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2012/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2899     25. 3. 2014
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2900     25. 3. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 397.544 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.183 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 24.476 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 57.113 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 83.738 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 102.615 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15.966 tis. Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.786 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.342 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.196 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 28.810 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.382 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 630 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.143 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 19.890 tis. Kč na § 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.539 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.346 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.448 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 35.941 tis. Kč Celkem 397.544 tis. Kč
  39/2900     25. 3. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  39/2900     25. 3. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, o částku 1.120.000 Kč s účelovým určením na náklady spojené se zajištěním testování žáků v rámci přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách
  39/2900     25. 3. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 921,30 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 712,30 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 313,80 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.119,50 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 433,10 tis. Kč Celkem 5.500,00 tis. Kč
  39/2900     25. 3. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  39/2900     25. 3. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.080 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 281 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 559 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.080 tis. Kč Celkem 3.000 tis. Kč
  39/2900     25. 3. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na udržení dostupnosti středního vzdělávání organizacím: a) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 1.080.000 Kč b) Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70947911, o částku 281.000 Kč c) Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 1.080.000 Kč d) Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, o částku 559.000 Kč
  39/2900     25. 3. 2014
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u nerozpočtovaných příjmů ve výši 758 tis. Kč
  39/2900     25. 3. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 12.188 Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 29.902 Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 6.000 Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 709.910 Kč Celkem 745.812 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 458.000 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 300.000 Kč Celkem 758.000 Kč
  39/2900     25. 3. 2014
10. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ příspěvkovým organizacím: a) Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČ 64628183, ve výši 458.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Nákup konvektomatu, děličky těsta a pečící trouby“ b) Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667 ve výši 300.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Nákup konvektomatu“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2901     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 4, 6, 8 a 10 předloženého materiálu
  39/2901     25. 3. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního soutěžního setkání žáků oborů „Malíř-natěrač“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování materiál a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
  39/2901     25. 3. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, IČ 00444715, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Chemie na Slezskoostravském hradě 2014“; finanční prostředky jsou určeny na materiál, pronájem, stravování, dopravu a ceny soutěžícím, s časovou použitelností od 1. 2. 2014 do 31. 8. 2014 b) OR AŠSK Nový Jičín, IČ 72557087, ve výši 13.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením republikového finále minifotbalu základních škol; finanční prostředky jsou určeny na občerstvení a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 c) Moravskoslezský krajský fotbalový svaz, IČ 60609541, ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením finále Krajského poháru mužů ve fotbale; finanční prostředky jsou určeny na ceny, pronájem, tisk a odměny s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 d) **********, ve výši 35.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením účasti Výběru Moravskoslezského kraje na hokejovém turnaji Easter cup 2014; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2014 e) **********, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením expedice „New route Gasherbrum I“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, cestovné a materiální vybavení s časovou použitelností od 1. 2. 2014 do 30. 11. 2014
  39/2901     25. 3. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 63 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 130 tis. Kč Celkem 193 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 63 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 115 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 15 tis. Kč Celkem 193 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  39/2902     25. 3. 2014
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem pohledávky Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 48804525, v celkové výši 144.631,50 Kč, za společností Dopravní podnik města Ostravy, a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, IČ 61974757, dle předloženého materiálu
  39/2902     25. 3. 2014
2. souhlasí

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čp/če - garáž na pozemku parc. č. 216/2 v k. ú. Hlučín o výměře 21 m², uzavřené mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 48804525, a **********, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2014 (č. usnesení)
  39/2903     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost Nadace pro transplantace kostní dřeně ze dne 7. 2. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2903     25. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, IČ 45333378, účelově určený na podporu dárcovství kostní dřeně v roce 2014, dle předloženého materiálu
  39/2903     25. 3. 2014
3. rozhodla

uzavřít darovací smlouvu s Nadací pro transplantace kostní dřeně, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, IČ 45333378, dle předloženého materiálu
  39/2903     25. 3. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2904     25. 3. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  39/2904     25. 3. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2905     25. 3. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
  39/2905     25. 3. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  39/2905     25. 3. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2906     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Opava, ze dne 13. 2. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání kynologické akce Memoriál MVDr. Josefa Kuhna v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2906     25. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Opava, IČ 67777503, na pořádání kynologické akce Memoriál MVDr. Josefa Kuhna v roce 2014 ve výši 30.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 30. 9. 2014 a uhrazených do dne 31. 10. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  39/2906     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstvo krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1070 - Rybářství pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1103 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/301 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  39/2907     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Sedlnice ze dne 19. 2. 2014 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2907     25. 3. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a obcí Sedlnice, IČ 00298352, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  39/2907     25. 3. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2723 ze dne 17. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  39/2908     25. 3. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Neplachovice, IČ 00561193, uvedené pod pořadovým číslem 18 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 14. 9. 2015 a upravením časové použitelnosti dotace na 1. 1. 2014 – 14. 10. 2015
  39/2908     25. 3. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2909     25. 3. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podat návrh na volbu člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, a to JUDr. Aleše Sovy, DiS., právníka odboru životního prostředí a zemědělství
  39/2909     25. 3. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí v souvislosti s návrhem JUDr. Aleše Sovy, DiS., za člena dozorčí rady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., podle bodu 1) tohoto usnesení, že je u něj dána překážka tohoto členství podle § 38l odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), protože byl v období ode dne 5. 9. 1998 do dne 2. 12. 1999 členem úvěrové komise I. Družstevní záložny, IČ 64610055, na kterou byl s účinky ode dne 20. 12. 2000 prohlášen konkurs a dosud neuplynuly tři roky ode dne usnesení o zrušení tohoto konkursu po splnění rozvrhového usnesení, přičemž tato překážka podle § 38l odst. 5 obchodního zákoníku odpadne, bude-li dotyčný zvolen za člena dozorčí rady dané společnosti se souhlasem dvou třetin hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě společnosti a obeznámených s uvedenou překážkou
  39/2909     25. 3. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2910     25. 3. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.335,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.335,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2911     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 31. 1. 2014 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji, provoz automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší ve Věřňovicích a výběr nové lokality pro umístění jedné automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2911     25. 3. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, ve výši 1.000 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s měřením znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji, provozem automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší ve Věřňovicích a výběrem nové lokality pro umístění jedné automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší, vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 12. 2014 a uhrazených do dne 31. 1. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  39/2911     25. 3. 2014
3. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 27. 1. 2014 ve věci poskytnutí dotace na podporu provozu projektu „Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  39/2911     25. 3. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, ve výši 900 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s podporou provozu projektu „Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2014, vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 12. 2014 a uhrazených do dne 31. 1. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  39/2911     25. 3. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 140/5002 ze dne 5. 9. 2007 (č. usnesení)
  39/2912     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

informaci o procesu přidělování kapacity dopravní cesty na dráze regionální
  39/2912     25. 3. 2014
2. schvaluje

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2912     25. 3. 2014
3. ukládá

vedoucímu odboru dopravy zajistit zveřejnění přílohy č. 1 předloženého materiálu v Přepravním a tarifním věstníku Zodp.: Ing. Ivo Muras Termín: do 31. 3. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1914 ze dne 19. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  39/2913     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o finanční podporu příspěvkových organizací, dle předloženého materiálu, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. D2, v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
  39/2913     25. 3. 2014
2. schvaluje

zapojení příspěvkových organizací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. D2, v rámci oblasti podpory 3.1 Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
  39/2913     25. 3. 2014
3. schvaluje

vyjádření zřizovatele transformovaných zařízení, dle příloh č. 3, 5 a 7 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  39/2914     25. 3. 2014
1. souhlasí

s provedením změny systému vytápění Muzeem Těšínska, příspěvkovou organizací, IČ 00305847, v roce 2014, a to v objektu Technického muzea v Petřvaldu, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2915     25. 3. 2014
1. souhlasí

s ukončením „Smlouvy o nájmu nemovitostí“ ze dne 30. 8. 2002 – mezi pronajímatelem městem Frenštátem pod Radhoštěm, IČ 00297852, a nájemcem Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, IČ 00096296, dohodou, a to ke dni 31. 5. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 26/1996 ze dne 15. 10. 2013 č. 26/1999 ze dne 15. 10. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2916     25. 3. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, ve výši 120.194,19 Kč, s účelovým určením na projekt „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  39/2916     25. 3. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, ve výši 259.384,77 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  39/2916     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 379.582 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 120.196 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 259.386 Kč Celkem o 379.582 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2917     25. 3. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc únor 2014 ve výši 504.640 Kč na základě rozhodnutí č. j. MSK 36616/2014, ze dne 18. 3. 2014 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc únor 2014 ve výši 177.080 Kč na základě rozhodnutí č. j. MSK 33338/2014, ze dne 11. 3. 2014
  39/2917     25. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc únor 2014 ve výši 657.400 Kč na základě rozhodnutí č. j. MSK 34000/2014, ze dne 12. 3. 2014 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc únor 2014 ve výši 202.920 Kč na základě rozhodnutí č. j. MSK 33990/2014, ze dne 13. 3. 2014 c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc únor 2014 ve výši 83.600 Kč na základě rozhodnutí č. j. MSK 35263/2014, ze dne 17. 3. 2014 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc únor 2014 ve výši 22.800 Kč na základě rozhodnutí č. j. MSK 33993/2014, ze dne 13. 3. 2014 e) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc únor 2014 ve výši 261.440 Kč na základě rozhodnutí č. j. MSK 35284/2014, ze dne 17. 3. 2014 f) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc únor 2014 ve výši 225.720 Kč na základě rozhodnutí č. j. MSK 35287/2014, ze dne 17. 3. 2014
  39/2917     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.135.600 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 309.320 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 860.320 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 284.240 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 681.720 Kč Celkem o 2.135.600 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2918     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje ze dne 4. 12. 2013 o podporu projektu „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2014“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2918     25. 3. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 300 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2014“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  39/2918     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 300 tis. Kč
  39/2918     25. 3. 2014
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2919     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost Československé společnosti vojenské historie o finanční podporu projektu „Oslavy 40. výročí založení klubu vojenské historie Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2919     25. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Československé společnosti vojenské historie, IČ 00577928, ve výši 7.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Oslavy 40. výročí založení klubu vojenské historie Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  39/2919     25. 3. 2014
3. bere na vědomí

žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež o finanční podporu projektu „Krajská přehlídka kulturních a společenských aktivit dětí z Dětských domovů z Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  39/2919     25. 3. 2014
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195, ve výši 20.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Krajská přehlídka kulturních a společenských aktivit dětí z Dětských domovů z Moravskoslezského kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  39/2919     25. 3. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 27 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 27 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2920     25. 3. 2014
1. souhlasí

se zapůjčením uměleckých děl ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace, IČ 00373231, na výstavu „Vládci snů. Symbolismus v českých zemích 1880-1914“, která se bude konat v Mezinárodním centru kultury v Krakově v termínu ode dne 6. 5. 2014 do dne 7. 9. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2541 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  39/2921     25. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Napříč krajem s mládeží“ s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje se sídlem Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava Hrabůvka, IČ 26523825, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/669 ze dne 14. 2. 2012 č. 4/187 ze dne 4. 12. 2012 č. 117/7699 ze dne 7. 8. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 23/1992 ze dne 29. 2. 2012 č. 2/76 ze dne 20. 12. 2012 č. 25/2233 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  39/2922     25. 3. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 3.350.840 Kč na financování projektu „3. etapa transformace organizace Marianum“, registrační číslo CZ.1.06/3.1.00/07.08655 za podmínek uvedených v podmínkách Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  39/2922     25. 3. 2014
2. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 10.415.213 Kč na financování projektu „3. etapa transformace organizace Marianum A“, registrační číslo CZ.1.06/3.1.00/07.08706 za podmínek uvedených v podmínkách Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  39/2922     25. 3. 2014
3. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 526.862 Kč na financování projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, registrační číslo CZ.1.06/3.1.00/07.08797 za podmínek uvedených v podmínkách Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  39/2922     25. 3. 2014
4. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Registracím akcí a Rozhodnutím o poskytnutí dotací na projekty „3. etapa transformace organizace Marianum“, „3. etapa transformace organizace Marianum A“ a „Transformace Zámku Dolní Životice“ realizované v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1370 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/602 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2923     25. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 02750/2012/IM, uzavřené dne 29. 11. 2012, na stavbu "Gymnázium Třinec – rekonstrukce školního hřiště, Třinec“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 29. 8. 2013, se společností: SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, České Budějovice, IČ: 48035599, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  39/2924     25. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00305/2012/RRC s příjemcem finanční podpory město Bruntál, IČ 00295892, týkající se prodloužení doby realizace projektu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  39/2925     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  39/2925     25. 3. 2014
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2926     25. 3. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavebního objektu SO 047 Přípojka SEK v rámci stavby „CTPark Nošovice – N01“ v rozsahu dle předloženého situačního výkresu C.03 ze dne 6. 12. 2013 a za podmínek dle vyjádření společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 21. 2. 2014, a to na pozemcích ve vlastnictví kraje: parc. č. 428/8 zahrada, parc. č. 428/9 orná půda, parc. č. 431/1 orná půda, parc. č. 431/15 ostatní plocha, parc. č. 436/5 zahrada, parc. č. 1212/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, pro stavebníka CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2927     25. 3. 2014
1. rozhodla

vyhlásit soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2014 dle předloženého materiálu
  39/2927     25. 3. 2014
2. rozhodla

jmenovat členy odborné komise soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2014 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7208 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  39/2928     25. 3. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 17.462.136,36 Kč na financování projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01402, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  39/2928     25. 3. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01402, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2929     25. 3. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5.854,72 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 600,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 175,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 63,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,94 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1.000,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 600,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 750,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.563,78 tis. Kč Celkem 5.854,72 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, o částku 10.000 Kč, b) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 930.000 Kč, s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  39/2929     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5175 - Pohoštění o 30,00 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč Celkem 11,00 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 57,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 40,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 17,00 tis. Kč Celkem 57,00 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,06 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,28 tis. Kč Celkem 0,34 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 0,34 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 25,00 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5175 - Pohoštění o 15,00 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 853,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 130,69 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 225,08 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 112,54 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 113,75 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 113,75 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 157,30 tis. Kč Celkem 853,11 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 74,28 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 74,28 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.189,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.189,00 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
12. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 80.000 Kč
  39/2929     25. 3. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 80,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 80,00 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 206,18 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 206,18 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 36,39 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 33,28 tis. Kč Celkem o 69,67 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5,46 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5,00 tis. Kč Celkem o 10,46 tis. Kč a zvyšují financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 59,21 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5,70 tis. Kč
  39/2929     25. 3. 2014
17. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ příspěvkové organizaci kraje Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, o částku 5.688,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  39/2929     25. 3. 2014
18. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 1.776.430 Kč
  39/2929     25. 3. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.776,43 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 1.776,43 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1120 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1182 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  39/2930     25. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zajištění výstupů projektu „VIA Lyžbice“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ 00297313, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2931     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč, účelově určené na spolufinancování nákladů souvisejících s pořádáním konference Investment & Business Forum, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2931     25. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje zájmovému sdružení právnických osob Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, ve výši 150 tis. Kč za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním konference Investment & Business Forum s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 30. 11. 2014 dle předloženého materiálu
  39/2931     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Územní rozvoj pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2932     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2932     25. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadateli Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ 22831738, ve výši 50.000 Kč, na financování běžného provozu a poradenské činnosti v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
  39/2932     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2933     25. 3. 2014
1. souhlasí

s předfinancováním projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0008 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje ve výši 14.995,55 tis. Kč dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2479 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2934     25. 3. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 7.581.920 Kč na financování projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-89/2014
  39/2934     25. 3. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.895,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 44,35 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 132,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 63,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 127,27 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.444,03 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 84,85 tis. Kč Celkem 1.895,50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/702 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/341 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  39/2935     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost Knowledge Management Cluster, o. s. „v likvidaci“ o započtení pohledávek dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu
  39/2935     25. 3. 2014
2. rozhodla

uzavřít dohodu o započtení pohledávek s Knowledge Management Cluster, o. s. „v likvidaci“, IČ 27046176, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2795 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  39/2936     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2014, sp. zn. 79 A 8/2013, kterým krajský soud na základě návrhu městyse Litultovice, obcí Jakartovice, Mladecko a Lhotka u Litultovic v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje v textové části v bodě č. 96 zrušil větu: Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2498 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2937     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 79 A 6/2013, kterým krajský soud zamítl návrh obce Nové Heřminovy na zrušení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, přijatých krajským zastupitelstvem dne 22. prosince 2010 usnesením č. 16/1426, v části VZ1 a DZ3a – vodní nádrž Nové Heřminovy a přeložka silnice I/45

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2373 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2938     25. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o vyplacení pojistného plnění se společností Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu
  39/2938     25. 3. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Platby daní“, ve výši 28,13 tis. Kč
  39/2938     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 28,13 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 28,13 tis. Kč
  39/2938     25. 3. 2014
4. bere na vědomí

informaci o vyplaceném pojistném plnění ve výši 14.780,-- Kč u pojistné události způsobené vichřicí ze dne 24. 12. 2013 na nemovitém majetku kraje pronajatém společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu
  39/2938     25. 3. 2014
5. bere na vědomí

žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČ 25886207, o úhradu nákladů vynaložených na opravu nemovitého majetku kraje v důsledku pojistné události - vichřice ze dne 24. 12. 2013 ve výši 14.780,-- Kč, dle předloženého materiálu
  39/2938     25. 3. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 14,78 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 14,78 tis. Kč
  39/2938     25. 3. 2014
7. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 14.780,-- Kč s účelovým určením na akci „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“ pro společnost Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČ 25886207

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2939     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost církevní právnické osoby Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava, IČ 44940998, o darování movitého majetku, dle předloženého materiálu
  39/2939     25. 3. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat movitý majetek specifikovaný v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, do vlastnictví církevní právnické osoby Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava, IČ 44940998 b) vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným
  39/2939     25. 3. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2940     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „12. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2014“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2940     25. 3. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „12. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2014“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  39/2940     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  39/2941     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČ 00298212, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „Veletrh Novojičínska“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2941     25. 3. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč městu Nový Jičín, IČ 00298212, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „Veletrh Novojičínska“, s časovou použitelností od 15. 5. 2014 do 30. 6. 2014, dle předloženého materiálu
  39/2941     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 30 tis. Kč
  39/2941     25. 3. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2942     25. 3. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí, a to: části budovy č. p. 918, část obce Přívoz, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. st. 894, pozemek parc. č. st. 894, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 512/7, ostatní plocha, pozemek parc. č. 512/8, ostatní plocha, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, mezi Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00602086, jako pronajímatelem a soukromou vysokou školou Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, ul. Harcerzy Września 3, 40-657 Katowice, Polská republika, IČ 272199522, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/385 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  39/2943     25. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo ev. č. 01036/2012/IM ze dne 10. 5. 2012 na realizaci stavby „Těšínské divadlo - Malá scéna“ uzavřené se společností VOKD, a. s., se sídlem Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47675853, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 21/1562 ze dne 25. 7. 2013 č. 17/1187 ze dne 4. 6. 2013 č. 12/802 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  39/2944     25. 3. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohody o ukončení smluv o dílo uzavřených se společností O.K.D.C. mont s.r.o., se sídlem Pavlovova 3059/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 25385747, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  39/2944     25. 3. 2014
2. rozhodla

pokračovat v zajištění realizace akcí jejichž zhotovitelem byla společnost O.K.D.C. mont s.r.o. dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2945     25. 3. 2014
1. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  39/2945     25. 3. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  39/2946     25. 3. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 4. 2014 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 na 688 zaměstnanců
  39/2946     25. 3. 2014
2. schvaluje

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce "Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 3.621 tis. Kč
  39/2946     25. 3. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3.621 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 2.199 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 550 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 198 tis. Kč pol. 5024 - Odstupné o 674 tis. Kč Celkem o 3.621 tis. Kč
  39/2946     25. 3. 2014
4. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 2.799 tis. Kč z 243.444,87 tis. Kč na 246.243,87 tis. Kč

  frame-scrollup