Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 12. 2012


Rada kraje (č. usnesení)
  4/90     4. 12. 2012
1. schvaluje

program 4. schůze rady kraje, konané dne 4. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/91     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu ze 3. schůze rady kraje, konané dne 27. 11. 2012
  4/91     4. 12. 2012
2. volí

ověřovatele zápisu ze 4. schůze rady kraje, konané dne 4. 12. 2012: Mgr. Věra Palková Ing. Ivan Strachoň

Rada kraje (č. usnesení)
  4/92     4. 12. 2012
1. stanoví

že schůzí rady kraje se s hlasem poradním místo poradce hejtmana kraje pravidelně zúčastňuje tajemnice hejtmana kraje, která bude také adresátem materiálů určených pro jednání rady kraje

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  4/93     4. 12. 2012
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2012 a výroční zprávy za rok 2012 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., Ing. Dušana Střižíka, auditora zapsaného v seznamu Komory auditorů České republiky pod číslem 1171, adresa 1. máje 1085/43, 743 01 Bílovec

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře (č. usnesení)
  4/94     4. 12. 2012
1. souhlasí

podle ust. § 67a obchodního zákoníku s uzavřením dodatku č. 22 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov evid. č. 671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s pronajímatelem Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  4/95     4. 12. 2012
1. schvaluje

uzavření Smlouvy o letištních službách se společností Ryanair Ltd. a Smlouvy o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Ltd. dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/96     4. 12. 2012
1. souhlasí

s podnájmem části pozemku parc. č. 1340/7 ostatní plocha v k. ú. Mošnov 699934, obec Mošnov, za účelem provozování dočasného CARGO TERMINÁLU společnosti VOKD, a. s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, IČ 47675853, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 109/6996 ze dne 17. 4. 2012 č. 120/7906 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/97     4. 12. 2012
1. rozhodla

započíst pohledávky Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a. s. se sídlem 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, vyplývajících z Kupní smlouvy o prodeji movitých věcí ev. č. 01866/2008/FIN ze dne 2. 9. 2008 ve znění dodatku č. 1 a z Kupní smlouvy ev. č. 01837/2008/FIN ze dne 25. 8. 2008 ve znění dodatku č. 1, s pohledávkou společnosti Letiště Ostrava, a. s. vůči Moravskoslezskému kraji ve výši 7.586.347,- Kč, vzniklou v důsledku provedení technického zhodnocení a oprav majetku kraje pronajatého společnosti Letiště Ostrava, a. s., a to a) oprava velkého rozsahu Letecko-provozních ploch – II. etapa, na parcelách č. 1006/2 v k. ú. Harty, parc. č. 822/7, 822/12 v k. ú. Mošnov, a na parcelách 410/2 v k. ú. Albrechtičky, dle předloženého materiálu b) generální oprava denního značení na parcelách č. 1006/2 v k. ú. Harty, parc. č. 822/7, 822/12 v k. ú. Mošnov a parc. č. 410/2 v k. ú. Albrechtičky, dle předloženého materiálu c) technické zhodnocení – zateplení budovy č. p. 401 stavba pro dopravu (L2), na pozemku parc. č. st. 344 v k. ú. Mošnov, dle předloženého materiálu d) generální oprava interiéru budovy č. p. 401 stavba pro dopravu (L2), na pozemku parc. č. st. 344 v k. ú. Mošnov, dle předloženého materiálu
  4/97     4. 12. 2012
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o započtení pohledávek se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/98     4. 12. 2012
1. rozhodla

odložit splatnost části nájemného za rok 2011 za užívání podniku Letiště Ostrava - Mošnov ve výši 9.000.000 Kč + DPH, které je nájemce podniku Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, povinen uhradit Moravskoslezskému kraji do 15. 12. 2012, a to z termínu splatnosti „do 15. 12. 2012“ na termín „do 30. 6. 2013“
  4/98     4. 12. 2012
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 22 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov evid. č. 671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s nájemcem Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  4/98     4. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 2251 - Letiště pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 5.131 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o 5.131 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/6 ze dne 22. 11. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/99     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2013, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím dle návrhů uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu
  4/99     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit závazný ukazatel - výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 0 Kč všem příspěvkovým organizacím kraje
  4/99     4. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2013 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.280.193 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 7.609.322 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2013 orgány kraje
  4/99     4. 12. 2012
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje svěřit radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2013 a) provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2013 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2012 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje
  4/99     4. 12. 2012
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2013
  4/99     4. 12. 2012
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2013 pro rok 2014 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  4/99     4. 12. 2012
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2014-2016 uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  4/99     4. 12. 2012
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu
  4/99     4. 12. 2012
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o přídělu do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje z rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 20 mil. Kč
  4/99     4. 12. 2012
10. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) až 9) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 117/7633 ze dne 7. 8. 2012 č. 116/7852 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/100     4. 12. 2012
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smluv v zadávacím řízení na veřejnou zakázku pod označením „Technologické centrum kraje, 1. část“, a to v pořadí: 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou za dodávku ve výši 34.213.478,- včetně DPH 1. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou za dodávku ve výši 34.763.763,- včetně DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/7997 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  4/101     4. 12. 2012
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, ve vztahu k částem 1, 2, 3 a 4 veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  4/101     4. 12. 2012
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, ve vztahu k částem 1, 2, 3 a 4 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 117/7637 ze dne 7. 8. 2012 (č. usnesení)
  4/102     4. 12. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« a »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra«“, a to ve vztahu k části 1 veřejné zakázky »Mechatronika« níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. C SYSTEM CZ a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 63600 Brno - Židenice IČ: 27675645 2. VDI Meta – výrobní družstvo invalidů 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 25861808 3. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 26846888 4. Extra NET s.r.o. Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod IČ: 25521101
  4/102     4. 12. 2012
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« a »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra«“, ve vztahu k části 1 veřejné zakázky »Mechatronika«, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  4/102     4. 12. 2012
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení.
  4/102     4. 12. 2012
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« a »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra«“, ve vztahu k části 1 veřejné zakázky »Mechatronika«, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7387 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  4/103     4. 12. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „»Přístavba Domu umění – Galerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátora BOZP, IČ«“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. Stavební a rozvojová s.r.o. Na Bunčáku 1018/1, 710 00 Slezská Ostrava IČ: 25852647 2. Arch.Design, s.r.o. Sochorova 3178/23, 616 00 Brno IČ: 25764314 3. OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava IČ: 47155337 4. Sdružení: Vedoucí účastník sdružení: PPS Kania s.r.o., Olešní 600/9, 712 00 Ostrava - Muglinov IČ: 26821940 a Člen sdružení: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava – Poruba IČ: 27787443
  4/103     4. 12. 2012
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „»Přístavba Domu umění – Galerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátora BOZP, IČ«“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 6. Sdružení účastníků „KANIA, VPÚ DECP PRAHA a INKOS-OSTRAVA: Vedoucí účastník sdružení: KANIA a.s. Špálová 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz IČ: 26817853 a člen sdružení: VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ: 60193280 a člen sdružení: INKOS-OSTRAVA, a.s. Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, Moravská Ostrava IČ: 48394637 za cenu nejvýše přípustnou 4.863.000,- Kč bez DPH 5. HELIKA, a.s. Beranových 65, 199 21, Praha 18 - Letňany IČ: 60194294 za cenu nejvýše přípustnou 9.845.000,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7291 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  4/104     4. 12. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 8. D.I.S., spol. s r. o. Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno IČ: 46975616 9. MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 IČ: 25138189 15. Sdružení „ALPINE Pavilon interních oborů“ Vedoucí účastník: ALPINE Bau CZ s.r.o. Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí IČ: 45192286 a člen sdružení: ALPINE Bau GmbH Alte Bundesstrasse 10, 5071 Wals bei Salzburg, Rakouská politika Podnikající v ČR prostřednictvím ALPINE Bau GmbH – organizační složka Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí IČ: 49963139 17. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce IČ: 13642464
  4/104     4. 12. 2012
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 12. Metrostav, a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 za cenu nejvýše přípustnou 168.972.637,- Kč bez DPH 4. Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669 za cenu nejvýše přípustnou 173.583.175,- Kč bez DPH 1. VOKD, a.s. Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 47675853 za cenu nejvýše přípustnou 174.968.729,97 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7843 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/105     4. 12. 2012
1. schvaluje

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výběr zhotovitele stavby »Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice«“, dle předloženého materiálu
  4/105     4. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012
  4/105     4. 12. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Výběr zhotovitele stavby »Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice«“, a to: Členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  4/105     4. 12. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Výběr zhotovitele stavby »Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice«“, a to: Členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový Náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7841 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/106     4. 12. 2012
1. schvaluje

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Realizace stavby – Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, dle předloženého materiálu
  4/106     4. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit upravené odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012
  4/106     4. 12. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Realizace stavby – Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, a to: Členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  4/106     4. 12. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Realizace stavby – Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, a to: Členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový Náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7735 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  4/107     4. 12. 2012
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku, montáž a ustavení nábytku v budově č. p. 562 ve městě Kopřivnice, v budově č. p. 336 v obci Sedlnice a objektu č. p. 33 v obci Moravice se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: Pro část chráněné bydlení Kopřivnice: 2. READY INTERIER s.r.o. se sídlem: Vocelova 1135, Hradec Králové, PSČ 500 02 IČ: 28787943 za cenu nejvýše přípustnou 532.421,00 Kč bez DPH, tj. 638.905,20 Kč vč. DPH Pro část chráněné bydlení Sedlnice: 2. READY INTERIER s.r.o. se sídlem: Vocelova 1135, Hradec Králové, PSČ 500 02 IČ: 28787943 za cenu nejvýše přípustnou 598.440,00 Kč bez DPH, tj. 718.128,00 Kč vč. DPH Pro část chráněné bydlení Moravice: 2. READY INTERIER s.r.o. se sídlem: Vocelova 1135, Hradec Králové, PSČ 500 02 IČ: 28787943 za cenu nejvýše přípustnou 801.769,00 Kč bez DPH, tj. 962.122,80 Kč vč. DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8086 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  4/108     4. 12. 2012
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na poskytování terénních programů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“ II.“, a to v pořadí: 1. Slezská diakonie se sídlem: 737 01 Český Těšín, Na Nivách 259/7 IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 379.998 Kč 2. Charita Frýdek-Místek se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 45235201 za cenu nejvýše přípustnou 385.506 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7092 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  4/109     4. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby Beskydská stavební, a.s., IČ 28618891 (ev. č. 01339/2012/IM), na realizaci dodatečných stavebních prací u stavby „Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení“, se společností: Beskydská stavební, a. s. se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 274.535,70 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7092 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 7/430 ze dne 29. 1. 2013
  4/110     4. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby Beskydská stavební, a. s., IČ 28618891 (ev. č. 01338/2012/IM), na realizaci dodatečných stavebních prací u stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice “, se společností: Beskydská stavební, a. s. se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 72.821,78 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/111     4. 12. 2012
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Realizace výstavní expozice MSK na investičním veletrhu MIPIM 2013 v Cannes“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  4/111     4. 12. 2012
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  4/111     4. 12. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Bc. Michaela Kubejková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  4/111     4. 12. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 6. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Bc. Michaela Kubejková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Erich Bartoš - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 6. Ing. Tomáš Fiedler - odbor kancelář hejtmana kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  4/112     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/112     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 6.579 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle § 16b písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších přepisů, přičemž neinvestiční část dotace činí 6.466 tis. Kč a investiční část dotace činí 113 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2014 b) poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 2.421 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2014
  4/112     4. 12. 2012
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1957 ze dne 29. 02. 2012 (č. usnesení)
  4/113     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  4/113     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout, že stav účtu kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. bude na konci roku 2013 kladný nebo nulový, pokud zastupitelstvo kraje v průběhu roku 2013 nerozhodne jinak
  4/113     4. 12. 2012
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 (č. usnesení)
  4/114     4. 12. 2012
1. vydává

„Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/20 ze dne 9. 11. 2012 (č. usnesení)
  4/115     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje pověřit výbory zastupitelstva kraje a) finanční b) kontrolní c) pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost d) pro národnostní menšiny e) pro dopravu f) pro kulturu a památky g) pro tělovýchovu a sport h) pro územní plánování i) pro životní prostředí j) sociální k) zahraniční l) zdravotní plněním úkolů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
  4/115     4. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/116     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 k 22. 11. 2012 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2012
  4/116     4. 12. 2012
2. bere na vědomí

rozsah změn realizovaných orgány kraje v období od 1. 1. 2012 – 22. 11. 2012, kterými došlo k navýšení závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.250.308 tis. Kč na 16.182.407 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 9.613.411 tis. Kč na 18.632.814 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/116     4. 12. 2012
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/117     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 737 - 760 ze dne 10. 10. 2012, č. 761 - 776 ze dne 17. 10. 2012, č. 777 - 789 ze dne 24. 10. 2012, č. 790 - 801 ze dne 31. 10. 2012, č. 802 - 818/D ze dne 8. 11. 2012 a č. 819 - 847 ze dne 14. 11. 2012 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/73 ze dne 18. 12. 2008 (č. usnesení)
  4/118     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o konání 48. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/118     4. 12. 2012
2. zmocňuje

hejtmana kraje Miroslava Nováka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. k jednání na 48. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 11. 12. 2012 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/119     4. 12. 2012
1. souhlasí

s návrhem na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2013, dle předloženého materiálu
  4/119     4. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/120     4. 12. 2012
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2012, dle předloženého materiálu
  4/120     4. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/17 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  4/121     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 1. (ustavujícím) zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 9. 11. 2012, dle předloženého materiálu
  4/121     4. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/122     4. 12. 2012
1. schvaluje

návrh programu 2. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 20. 12. 2012 s doplněním
  4/122     4. 12. 2012
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/123     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost obce Roudno ze dne 20. 11. 2012 o poskytnutí dotace na úhradu části nákladů na rekonstrukci hasičské zbrojnice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/123     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 60 tis. Kč obci Roudno, se sídlem Roudno 56, 792 01 Bruntál, IČ 00296295, na úhradu uznatelných nákladů na výměnu vrat hasičské zbrojnice, s časovou použitelností dotace od 20. 12. 2012 do 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu
  4/123     4. 12. 2012
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/13 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  4/124     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 16. 11 2012 do 3. 12. 2012, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 2. 11. 2012 do 3. 12. 2012
  4/124     4. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/125     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 14 kusů dekontaminačních sprch v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  4/125     4. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/20 ze dne 9. 11. 2012 (č. usnesení)
  4/126     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost Kongresu Poláků v České republice o delegaci zástupců do Výboru pro národnostní menšiny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/126     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit obsah odpovědi hejtmana kraje na žádost Kongresu Poláků v České republice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou
  4/126     4. 12. 2012
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6647 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1963 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  4/127     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost obce Albrechtice, se sídlem Obecní 186, 735 43 Albrechtice, IČ 00297429 o prodloužení časové použitelnosti poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/127     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01045/2012/KH, ze dne 25. 5. 2012 s obcí Albrechtice, se sídlem Obecní 186, 735 43 Albrechtice, IČ 00297429, jímž se mění časová použitelnost dotace z „od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012“ na „od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  4/127     4. 12. 2012
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/128     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v České republice dle předloženého materiálu
  4/128     4. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/129     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce ve školách a školském zařízení uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  4/129     4. 12. 2012
2. rozhodla

přijmout opatření zřizovatele ve školách a školském zařízení na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/130     4. 12. 2012
1. souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v prosinci 2012 a lednu 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  4/131     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, příspěvková organizace, IČ 00845213, vůči dlužníkovi OLkom a.s., se sídlem Holická 1091, 779 00 Olomouc, IČ 25518381, ve výši 42.704 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  4/132     4. 12. 2012
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu bytových prostor o výměře 63,90 m² v budově č. p. 1198, občanská vybavenost, na pozemku parcela č. 510, v k. ú. Bludovice, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Havířov ‑ Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Havířov ‑ Podlesí, IČ 62331582, paní ********** po dobu trvání pracovního poměru v organizaci Gymnázium, Havířov ‑ Podlesí, příspěvková organizace, od 1. 1. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  4/133     4. 12. 2012
1. souhlasí

s pronájmem části pozemku parcelní číslo 596/1 zahrada v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Základní škola a Mateřské škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614, Karviná – Nové Město, IČ 63024616, na dobu neurčitou: a) p. Pavlu Krejčímu, bytem Ruská 1776/13, Karviná – Nové Město b) p. Ladislavu Šislerovi, bytem Ruská 1782/21, Karviná – Nové Město c) p. Ludmile Kucherkové, bytem Osvobození 1513, Karviná – Nové Město d) p. Jurajovi Vavrovi, bytem Studentská 940/8, Karviná – Mizerov dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1789 ze dne 21. 9. 2011 č. 21/1791 ze dne 21. 9. 2011 č. 23/2015 ze dne 29. 2. 2012 č. 23/2019 ze dne 29. 2. 2012 č. 24/2145 ze dne 6. 6. 2012 č. 24/2146 ze dne 6. 6. 2012 č. 24/2194 ze dne 6. 6. 2012 č. 25/2265 ze dne 5. 9. 2012 č. 25/2514 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/134     4. 12. 2012
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, IČ 61989339, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČ 61989321, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace, IČ 48004774, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, IČ 48004898, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu f) s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, IČ 62330268, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu g) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu h) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČ 47998296, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu i) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČ 47813563, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu j) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu k) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace, IČ 47813466, uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu l) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, IČ 47811927, uvedeným v příloze č. 12 předloženého materiálu m) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919, uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu n) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČ 00852732, uvedeným v příloze č. 14 předloženého materiálu o) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace, IČ 60802472, uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu p) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČ 00852619, uvedeným v příloze č. 16 předloženého materiálu q) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, IČ 60043661, uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu r) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 68334222, uvedeným v příloze č. 18 předloženého materiálu s) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, uvedeným v příloze č. 19 předloženého materiálu t) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, uvedeným v příloze č. 20 předloženého materiálu u) s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, uvedeným v příloze č. 21 předloženého materiálu v) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, uvedeným v příloze č. 22 předloženého materiálu w) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602027, uvedeným v příloze č. 23 předloženého materiálu x) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, uvedeným v příloze č. 24 předloženého materiálu y) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, uvedeným v příloze č. 25 předloženého materiálu z) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, uvedeným v příloze č. 26 předloženého materiálu aa) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, uvedeným v příloze č. 27 předloženého materiálu bb) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, uvedeným v příloze č. 28 předloženého materiálu cc) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, uvedeným v příloze č. 29 předloženého materiálu dd) s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, uvedeným v příloze č. 30 předloženého materiálu ee) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, uvedeným v příloze č. 31 předloženého materiálu
  4/134     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/135     4. 12. 2012
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2013 a) platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) mzdy řediteli a zástupci statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/136     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na rok 2013 dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu
  4/136     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2013 příjemcům: a) Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, o. s., IČ 48805416, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zajištěním 21. ročníku mezinárodní soutěže pro dívky středních škol pod názvem MISS RENETA; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akce, internetové a fotografické služby, choreografii a zajištění projekce finálového večera s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 b) Moravskoslezská krajská organizace Českého svazu tělesné výchovy, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s podporou přípravy sportovně talentované mládeže; finanční prostředky jsou určeny na úhradu materiálového vybavení, kancelářské potřeby, propagaci, věcné odměny, nájmy sportovních zařízení, odměny rozhodčích, ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení – pitný režim, stravování, ubytování a poplatky za spoje s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 c) Moravskoslezská krajská organizace Českého svazu tělesné výchovy, IČ 70926379, ve výši 200.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením účasti některých členů reprezentační výpravy Moravskoslezského kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013; finanční prostředky jsou určeny na zajištění trenérů včetně odměn, sportovního vybavení, ubytování a dopravy některých členů výpravy s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 d) Moravskoslezská krajská organizace Českého svazu tělesné výchovy, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s činností servisních sportovních sdružení ČSTV v Moravskoslezském kraji; finanční prostředky jsou určeny na výdaje za nájemné, energie, služby a provozní náklady (telefon, internet, spotřební materiál), cestovné a mzdové náklady s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 e) Česká sport-tenis s.r.o., IČ 28549759, ve výši 1.000.000 Kč na náklady spojené s pořádáním čtvrtfinálového utkání Světové skupiny FED Cupu ČR – Austrálie; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, pronájem haly, instalaci tribun a produkční zajištění s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 f) CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 2.000.000 Kč na podporu přípravy mladých talentovaných sportovců Moravskoslezského kraje; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za nájmy, dopravu, ubytování a stravování členů centra na soustředěních a přípravných soutěžích, zdravotní péči, materiální vybavení a regeneraci sportovců, tisk, spoje, kancelářský materiál a ostatní osobní náklady s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 g) Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Moravskoslezského kraje, IČ 70931208, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací okrskových a okresních kol sportovních soutěží „typu C“; finanční prostředky jsou určeny na odměny soutěžícím, materiální vybavení sportovních soutěží, kancelářské potřeby, jízdné, cestovné účastníků, poplatky za spoje, nájmy sportovních zařízení a zaplacení závazků z uzavřených dohod o provedení práce s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
  4/136     4. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout finanční dar z rozpočtu kraje na rok 2013 příjemci Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s poskytováním finanční podpory olympionikům, žijícím v Moravskoslezském kraji, kteří jsou v tíživé finanční situaci
  4/136     4. 12. 2012
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/137     4. 12. 2012
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) přímé výdaje na vzdělávání pro školy a školské zařízení zřizovaná kraji a obcemi ve výši 14.135.000 Kč b) Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 ve výši 57.151 Kč c) projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ve výši 267.431,40 Kč d) program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2012“ ve výši 409.300 Kč dle předloženého materiálu
  4/137     4. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.135 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.964 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 37 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 6.119 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 467 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 4 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 913 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 818 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.217 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.125 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 120 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 79 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 140 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 66 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 13 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 459 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 61 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 23 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 177 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 316 tis. Kč Celkem 14.135 tis. Kč
  4/137     4. 12. 2012
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2012 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  4/137     4. 12. 2012
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2012 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  4/137     4. 12. 2012
5. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 školského zákona na rok 2012 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  4/137     4. 12. 2012
6. bere na vědomí

informaci o zvýšení rozpisu rozpočtu a výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 školského zákona do 15. 12. 2012 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  4/137     4. 12. 2012
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 57.151 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 57.151 Kč
  4/137     4. 12. 2012
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 267,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 267,44 tis. Kč
  4/137     4. 12. 2012
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s účelovým určením na projekty „EU peníze školám“ organizaci Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČ 70640718, o částku 267.431,40 Kč (reg. č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3791
  4/137     4. 12. 2012
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 409,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 409,30 tis. Kč
  4/137     4. 12. 2012
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2012“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  4/137     4. 12. 2012
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 6,00 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 3121 - Gymnázia pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 5,06 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 6,93 tis. Kč Celkem 11,99 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 303,00 tis. Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 21,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 16,70 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatní služeb o 23,07 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,40 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 0,90 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 4,03 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 1,38 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 5,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 36,53 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 41,00 tis. Kč na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5169 - Nákup ostatní služeb o 9,00 tis. Kč Celkem 465,01 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 291,00 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 33,00 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50,00 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 109,00 tis. Kč Celkem 483,00 tis. Kč
  4/137     4. 12. 2012
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2012 příspěvkovým organizacím kraje: a) Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 50.000 Kč, s účelovým určením na úhradu mzdových nákladů nepedagogických pracovníků b) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČ 00852619, o částku 109.000 Kč, s účelovým určením na opravu podlahových krytin a obměnu vybavení dětského domova

Rada kraje (č. usnesení)
  4/138     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2012 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  4/138     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/139     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o výsledku inventarizace majetku organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu
  4/139     4. 12. 2012
2. souhlasí

s návrhem dalšího postupu ve věci uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/140     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

dopis p. I. Hronce ve věci konkursního řízení na ředitele Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace, který byl doručen na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 2. 11. 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/140     4. 12. 2012
2. schvaluje

obsah odpovědi na dopis dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje k usnesení rady kraje (č. usnesení)
  4/141     4. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 55 tis. Kč
  4/141     4. 12. 2012
2. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje 2012 ve výši 55.000,-- Kč účelově určené na odstranění havárie parního rozvodu v podlaze kuchyně nemocnice v rámci akce „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ pro organizaci Nemocnice Nový Jičín a.s., IČ 25886207, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/142     4. 12. 2012
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2013 včetně plat Ing. Petru Kovaříkovi, řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  4/142     4. 12. 2012
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2013 včetně plat Mgr. Petru Fabiánovi, řediteli organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 108/6983 ze dne 3. 4. 2012 č. 116/7592 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/143     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, o navýšení příspěvku na provoz na rok 2012, účelově na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/143     4. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč
  4/143     4. 12. 2012
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2012, účelově určený na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“ u organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 600 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  4/144     4. 12. 2012
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytných pohledávek Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, v celkové výši 117.005,46 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/145     4. 12. 2012
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  4/145     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012 (č. usnesení)
  4/146     4. 12. 2012
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce ARO“ Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle předloženého materiálu
  4/146     4. 12. 2012
2. doporučuje

řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Ing. Hanu Buryovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Ing. Martina Jalůvku, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/147     4. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.129.223 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.129.223 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  4/148     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
  4/148     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, v maximální výši 45.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace v maximální výši 43.200.000,-- Kč a investiční dotace v maximální výši 1.800.000,-- Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2014, dle předloženého materiálu
  4/148     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/149     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostravy ze dne 2. 11. 2012 č. j. SMO/353792/12 o poskytnutí dotace určené na zachování dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/149     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 105.567.105 Kč statutárnímu městu Ostravě na zachování dopravní obslužnosti dle předloženého materiálu
  4/149     4. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit obsah odpovědi na žádost statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  4/149     4. 12. 2012
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/150     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“
  4/150     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, v maximální výši 1.000.000,-- Kč pro organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 15. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  4/150     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3315 ze dne 20. 5. 2004 (č. usnesení)
  4/151     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o zpracované situační zprávě o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok 2011 a o postupu realizace úkolů stanovených nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004, kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7567 ze dne 24. 7. 2012 č. 120/7940 ze dne 19. 8. 2012 č. 123/8176 ze dne 30. 10. 2012 č. 123/8178 ze dne 30. 10. 2012 č. 3/77 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  4/152     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 12.743,90 tis. Kč
  4/152     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/152     4. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižuje kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 12.743,90 tis. Kč a snižuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 12.743,90 tis. Kč
  4/152     4. 12. 2012
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/153     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost Regionální agrární komory Ostravsko, doručenou dne 26. 11. 2012, ve věci partnerství Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Územní rozvoj jako nástroj racionalizace využití venkovského a příměstského prostoru“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/153     4. 12. 2012
2. schvaluje

partnerství kraje v rámci projektu Regionální agrární komory Ostravsko, IČ 25850741, „Územní rozvoj jako nástroj racionalizace využití venkovského a příměstského prostoru“ dle předloženého materiálu
  4/153     4. 12. 2012
3. schvaluje

předložení žádosti Regionální agrární komory Ostravsko do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k projektu společnému s Moravskoslezským krajem dle bodu 2) tohoto usnesení a zmocňuje hejtmana kraje k podpisu této žádosti

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1849 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/154     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/154     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012
  4/154     4. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.604,09 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 177,84 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 445,37 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 18,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 814,23 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 148,65 tis. Kč Celkem o 1.604,09 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/155     4. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.985,36 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.417,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům o 3.985,36 tis. Kč a kapitálové výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 6.417,00 tis. Kč Celkem o 10.402,36 tis. Kč
  4/155     4. 12. 2012
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů do rozpočtu kraje ve výši 177,72 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  4/155     4. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 177,72 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 177,72 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8162 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  4/156     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat nemovitosti z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Albrechtičky, Albrechtičky 131, IČ 00600814, a to: pozemek parc. č. 327/2 ostatní plocha, pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 539/1, parcela původ Pozemkový katastr (PK), vše v k. ú. Albrechtičky, obec Albrechtičky, vše včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí
  4/156     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 obci Albrechtičky, IČ 00600814, v maximální výši 2.000.000,-- Kč na realizaci projektu „Místní komunikace Albrechtičky – Petřvaldík“, oprava komunikace a propustku na katastrálním území Albrechtičky, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013, dle předloženého materiálu
  4/156     4. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2242 - Provoz veřejné drážní dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 2.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.000 tis. Kč
  4/156     4. 12. 2012
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/157     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rekonstrukci ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/157     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 městu Bílovec, IČ 00297755, v maximální výši 500.000,-- Kč na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  4/157     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/158     4. 12. 2012
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  4/158     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  4/159     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost o finanční podporu podanou organizací Náš svět, příspěvková organizace, se sídlem Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb
  4/159     4. 12. 2012
2. schvaluje

zapojení organizace Náš svět, příspěvková organizace, se sídlem Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 (č. usnesení)
  4/160     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/160     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/161     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ze dne 19. 11. 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/161     4. 12. 2012
2. rozhodla

přijmout peněžitý dar v souladu s § 59 odst. 2e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisu, ve výši 900,-- Kč od Reinharda Konietzneho, bytem Wermatswilerstrasse 90, CH - 8610 Uster, Švýcarsko, který věnoval Moravskoslezskému kraji k dobročinným účelům
  4/161     4. 12. 2012
3. souhlasí

s nákupem vybavení speciálních výslechových místností v Moravskoslezském kraji v ceně do 65,1 tis. Kč pro Českou republiku – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, dle předloženého materiálu
  4/161     4. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 64,2 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary o 0,9 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 65,1 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  4/162     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost obce Těrlicko o změnu v nákladovém rozpočtu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/162     4. 12. 2012
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1594/2012/RRC ze dne 23. 7. 2012 s obcí Těrlicko, IČ 00297666, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 25/2527 ze dne 5. 9. 2012 k usnesením rady kraje č. 113/7471 ze dne 19. 6. 2012 č. 119/7844 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/163     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost Místní akční skupiny Hrubý Jeseník, IČ 27028640, dle přílohy č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace
  4/163     4. 12. 2012
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02307/2012/RRC ze dne 15. 10. 2012 s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník, IČ 27028640, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7795 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/164     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje, IČ 22610707, o prodloužení termínu realizace projektu a předložení závěrečného vyúčtování dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/164     4. 12. 2012
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02154/2012/RRC ze dne 1. 10. 2012 s Krajským sdružením NS MAS ČR Moravskoslezského kraje, IČ 22610707, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 30. 9. 2013 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 31. 10. 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010 č. 20/1648 ze dne 22. 6. 2011 č. 22/1869 ze dne 14. 12. 2011 č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  4/165     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužit termín k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/165     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 85/5330 ze dne 1. 6. 2011 č. 18/1059 ze dne 10. 6. 2009 č. 22/1870 ze dne 14. 12. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/202 ze dne 22. 4. 2009 č. 7/4012 ze dne 14. 10. 2009 č. 12/1071 ze dne 23. 6. 2010 č. 20/1648 ze dne 22. 6. 2011 č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  4/166     4. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ č. 02285/2011/RRC, ze dne 7. 10. 2011, a č. 002286/2011/RRC ze dne 7. 10. 2011 s městem Odry, IČ 00298221, č. 03052/2009/RRC, ze dne 15. 12. 2009, s obcí Zátor, IČ 00296473, č. 01878/2012/RRC, ze dne 13. 8. 2012 s obcí Horní Bludovice, IČ 00296686, č. 01536/2009/RRC, ze dne 28. 7. 2009 a č. 01537/2009/RRC ze dne 28. 7. 2009 s obcí Bystřice, IČ 00296562, č. 00643/2010/RRC, ze dne 4. 5. 2010 s městem Město Albrechtice, IČ 00296228, č. 02602/2011/RRC ze dne 23. 11. 2011, a č. 02600/2011/RRC ze dne 23. 11. 2011 s městem Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, a č. 02442/2011/RRC, ze dne 25. 10. 2011 s DSO Slezský vodohospodářský svazek, IČ 71224530, jejichž předmětem je prodloužení termínu realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu dle příloh č. 3, 6, 10, 13, 19, 25, 29, 32, 35 a 38 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2110 ze dne 6. 6. 2012 k usnesením rady kraje č. 98/6317 ze dne 30. 11. 2011 č. 109/7059 ze dne 17. 4. 2012 č. 110/7222 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  4/167     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“ č. 02167/2012/RRC ze dne 9. 10. 2012 s obcí Valšov, IČ 00576034, č. 01725/2012/RRC ze dne 6. 8. 2012 s obcí Kružberk, IČ 00635537, č. 01722/2012/RRC ze dne 3. 8. 2012 s obcí Horní Životice, IČ 00576085 a č. 02055/2012/RRC ze dne 21. 9. 2012 s obcí Velké Heraltice, IČ 00300837, jejichž předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu dle příloh č. 3, 6, 9 a 12 předloženého materiálu
  4/167     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 117/7695 ze dne 7. 8. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2110 ze dne 6. 6. 2012 č. 25/2224 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/168     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci obci Háj ve Slezsku, IČ 00300021, ve výši 80.000 Kč
  4/168     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6716 ze dne 14. 2. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010 č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  4/169     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o zahájení procesu registrace a následném vzniku Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností
  4/169     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje delegovat Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, jako člena a Martina Sikoru, náměstka hejtmana, jako náhradníka do Valného shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností
  4/169     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje ukládá předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6709 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1997 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  4/170     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje nahradit text bodu 1) usnesení č. 23/1997 ze dne 29. 2. 2012 textem tohoto znění: „rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti“ realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost organizacím: a) RPIC-ViP s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Výstavní čp. 2224/8, PSČ 709 00, IČ 25826051, ve výši 3.337.322,18 Kč (2.977.322,18 Kč neinvestiční prostředky, 360.000,-- Kč investiční prostředky) s časovou použitelností neinvestiční části dotace od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2015 a investiční části dotace od data přijetí investičních prostředků na účet příjemce do 31. 3. 2015 b) Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, ve výši 1.687.960,38 Kč (neinvestiční prostředky) s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2015“
  4/170     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti“ realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s organizací RPIC-ViP s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Výstavní čp. 2224/8, PSČ 709 00, IČ 25826051, dle předloženého materiálu
  4/170     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/171     4. 12. 2012
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ předkládaného do 7. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4 Marketing regionu
  4/171     4. 12. 2012
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ se společnostmi: a) MAFLEX-CZ, s. r. o. se sídlem v Mostech u Jablunkova, IČ 26797500 - Hotel Grúň b) Laserová léčebné centrum, s. r. o. se sídlem v Ostravě, IČ 25846426 - Restaurace Lovecký zámeček c) Gasrobitr, s. r. o. se sídlem v Hlučíně, IČ 25825747 - Hostinec Penzion Lhotka d) Sepetná, v. o. s. se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ 25863304 - Horský hotel Sepetná e) SYSTEMIS Czech, s. r. o. se sídlem v Ostravě, IČ 25824481 - Hotel a restaurace Jaškovská krčma f) RAPIDOIL HAKO, s. r. o se sídlem v Ostravě, IČ 26873079 - Penzion Třebovický mlýn g) Roubenka s. r. o. se sídlem ve Štramberku, IČ 25822721 - Hotel Roubenka h) Zámek Zábřeh, s. r. o. se sídlem v Ostravě, IČ 27795799 - Zámek Zábřeh

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 č. 79/4871 ze dne 23. 3. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/172     4. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 749 Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 278.810 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 102.400 Kč Celkem o 381.210 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 381.959 Kč
  4/172     4. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 855 Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300.000 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 118.100 Kč Celkem o 418.100 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 418.955 Kč
  4/172     4. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 857.043 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 857.043 Kč
  4/172     4. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 9,94 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 4,29 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 15,77 tis. Kč Celkem o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2,38 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 27,62 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 102/6587 ze dne 24. 1. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/173     4. 12. 2012
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 439.234.548,36 Kč na financování projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/22.01334 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  4/173     4. 12. 2012
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 93/6033 ze dne 19. 10. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1648 ze dne 27. 9. 2007 (č. usnesení)
  4/174     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

a) žádost obce Štramberk o zmírnění podmínek poskytnuté dotace b) žádost obce Ludvíkov o zmírnění podmínek poskytnuté dotace c) žádost obce Bohušov o zmírnění podmínek poskytnuté dotace dle předloženého materiálu
  4/174     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: a) uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1993/2007/RER ze dne 6. 12. 2007 s obcí Štramberk, IČ 00298468, jehož předmětem je zmírnění podmínek poskytnuté dotace, b) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1928/2007/RER ze dne 6. 12. 2007 s obcí Ludvíkov, IČ 00576131, jehož předmětem je zmírnění podmínek poskytnuté dotace c) uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2136/2006/RER ze dne 12. 12. 2006 s obcí Bohušov, IČ 00295876, jehož předmětem je zmírnění podmínek poskytnuté dotace
  4/174     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 70/4338 ze dne 15. 12. 2010 č. 18/1562 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  4/175     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

a) žádost obce Malá Štáhle o změnu termínu ve smlouvě b) 2 žádosti obce Velké Heraltice o změnu termínu ve smlouvě dle předloženého materiálu
  4/175     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1583/2010/RRC ze dne 2. 8. 2010 s obcí Malá Štáhle, IČ 00575968, jehož předmětem je prodloužení termínu ve smlouvě, b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1201/2012/RRC ze dne 22. 6. 2011 s obcí Velké Heraltice, IČ 00300837, jehož předmětem je prodloužení termínu ve smlouvě, c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2383/2012/RRC ze dne 26. 10. 2011 s obcí Velké Heraltice, IČ 00300837, jehož předmětem je prodloužení termínu ve smlouvě
  4/175     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  4/176     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále Základní škola Jablunkov, příspěvková organizace, se sídlem Lesní 190, 739 91 Jablunkov, IČ 68334265, dle předloženého materiálu
  4/176     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvodu ve výši 33.825 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Jablunkov, příspěvková organizace, se sídlem Lesní 190, 739 91 Jablunkov, IČ: 68334265, na projekt „Učitel 3. tisíciletí – zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na Jablunkovsku“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Jablunkov, příspěvková organizace, se sídlem Lesní 190, 739 91 Jablunkov, IČ: 68334265, na projekt „Učitel 3. tisíciletí – zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na Jablunkovsku“, dle předloženého materiálu
  4/176     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje K usnesení rady kraje č. 112/7354 ze dne 6. 6. 2012 K usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2239 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/177     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o navýšení poskytnuté návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění přenesení daňové povinnosti u projektů energetických úspor spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí na období do 31. 3. 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu
  4/177     4. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 560,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 560,00 tis. Kč
  4/177     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/178     4. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.940,57 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 283,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 70,95 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 25,55 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,21 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.557,61 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,50 tis. Kč Celkem 6.940,57 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 352,01 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 269,01 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 83,00 tis. Kč Celkem 352,01 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace se sídlem Bruntál, Rýmařovská 15, IČ 60802669, o částku 83.000 Kč s časovou použitelností do 28. 2. 2013
  4/178     4. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5172 - Programové vybavení o 4,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4,00 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 11,99 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 0,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 11,20 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 0,95 tis. Kč Celkem 12,15 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.463,28 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 38,00 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 150,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,28 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.070,00 tis. Kč Celkem 1.463,28 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.140,33 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 643,29 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 100,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 347,04 tis. Kč Celkem 1.140,33 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  4/178     4. 12. 2012
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 0,01 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 0,01 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 54,00 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 14.732,15 tis. Kč Celkem 14.786,15 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 54,00 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 14.732,15 tis. Kč Celkem 14.786,15 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,00 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 162,87 tis. Kč a zvyšují přijaté sankční platby a vratky transferů na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 162,87 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 13,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 13,20 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.400,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.400,00 tis. Kč
  4/178     4. 12. 2012
15. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2012 o 283,75 tis. Kč z 253.507,82 tis. Kč na 253.791,57 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6169 ze dne 16. 11. 2011 č. 52/2758 ze dne 7. 4. 2010 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1873 ze dne 14. 12. 2011 č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  4/179     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 ve znění usnesení č. 22/1873 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2009 – 2012“ na „2009 – 2013“
  4/179     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 6) usnesení č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 – 2013“
  4/179     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/180     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o závěrečném vyúčtování dotací poskytnutých Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje, o.p.s., dle předloženého materiálu
  4/180     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Dohodu o úpravě práv a povinností stran ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02095/2008/EP a ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 00445/2012/EP“ dle předloženého materiálu
  4/180     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: p. Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 č. 118/7814 ze dne 21. 8. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  4/181     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 11) usnesení č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 výši financování z „25.683.000,-- Kč“ na „31.400.000,-- Kč“
  4/181     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011 dobu financování z „2011 – 2012“ na „2011 – 2013“
  4/181     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009 (č. usnesení)
  4/182     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, s kontinuální výzvou do vyčerpání částky alokované na tento program pod podmínkou, že tento program bude schválen rovněž statutárním městem Ostrava
  4/182     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček, dle příloh č. 1 a č. 3 předloženého materiálu
  4/182     4. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  4/182     4. 12. 2012
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změny ve statutu Regionálního rozvojového fondu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  4/182     4. 12. 2012
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu
  4/182     4. 12. 2012
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 5) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 č. 13/1182 ze dne 22. 9. 2010 č. 22/1881 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/183     4. 12. 2012
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu „Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá II. etapa“ realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v maximální výši 58.105,03 eur (1.458.436,25 Kč) za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, dle předloženého materiálu
  4/183     4. 12. 2012
2. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v maximální výši 987.785,57 eur od vedoucího partnera na financování projektu „Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá II. etapa“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1998 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  4/184     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III“ financovatelného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, předpokládané náklady 30.100.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015
  4/184     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III“ předkládaný do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2, v letech 2013 – 2015 ve výši 30.100.000,-- Kč
  4/184     4. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II“ v roce 2013
  4/184     4. 12. 2012
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III“ v roce 2013
  4/184     4. 12. 2012
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, předpokládané náklady 1.500.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2014
  4/184     4. 12. 2012
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 5 Technická pomoc, oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity, v letech 2013 – 2015 ve výši 1.500.000,-- Kč
  4/184     4. 12. 2012
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 5 Technická pomoc, oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity
  4/184     4. 12. 2012
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ financovatelného z programu Partnerství Comenius Regio, předpokládané náklady 440.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015
  4/184     4. 12. 2012
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ předkládaný do programu Partnerství Comenius Regio, v letech 2013 – 2015 ve výši 440.000,-- Kč
  4/184     4. 12. 2012
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ financovatelného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, předpokládané náklady Moravskoslezského kraje 2.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2014
  4/184     4. 12. 2012
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ předkládaný do Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy I - Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce, oblasti podpory I. 3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost, v letech 2013 – 2015 ve výši 2.000.000,-- Kč
  4/184     4. 12. 2012
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: a) předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika za účelem realizace projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí", jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 b) zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o finanční příspěvek c) financování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů na projekt, tj. ve výši 7.000 eur
  4/184     4. 12. 2012
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1998 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2013 – 2015"
  4/184     4. 12. 2012
14. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) - 13) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 69/4251 ze dne 3. 12. 2010 č. 78/4823 ze dne 16. 3. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1561 ze dne 23. 3. 2011 č. 22/1864 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/185     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost obce Nové Lublice, IČ 00534919, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce střechy OÚ a MŠ v obci Nové Lublice“ v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011“ dle předloženého materiálu
  4/185     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011“ a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00980/2011/RRC ze dne 26. 5. 2011 s obcí Nové Lublice, IČ 00534919, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 6. 2013 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 7. 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  4/185     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1072 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  4/186     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost obce Řeka o prodloužení termínu ve smlouvě dle předloženého materiálu
  4/186     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1815/2010/RRC ze dne 30. 8. 2010 s obcí Řeka, IČ 00576891, jehož předmětem je prodloužení termínu ve smlouvě
  4/186     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 117/7699 ze dne 7. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2233 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/187     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o vyčlenění projektu s názvem „3. etapa transformace organizace Marianum A", financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 17.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, z projektu „3. etapa transformace organizace Marianum“
  4/187     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o vyčlenění projektu s názvem „3. etapa transformace organizace Marianum B", financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 39.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, z projektu „3. etapa transformace organizace Marianum“
  4/187     4. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu „3. etapa transformace organizace Marianum A“ financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2013 - 2015 ve výši 17.000.000,-- Kč
  4/187     4. 12. 2012
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu „3. etapa transformace organizace Marianum B“ financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2013 - 2015 ve výši 39.000.000,-- Kč
  4/187     4. 12. 2012
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje nahradit text bodu 1) usnesení č. 23/1992 ze dne 29. 2. 2012 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „3. etapa transformace organizace Marianum“ předkládaný do Integrovaného operačního programu prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace v letech 2012 – 2015 ve výši 5.600.000,-- Kč“
  4/187     4. 12. 2012
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 30/1388 ze dne 5. 8. 2009 č. 34/1691 ze dne 24. 9. 2009 č. 41/2117 ze dne 25. 11. 2009 č. 46/2348 ze dne 20. 1. 2010 č. 52/2758 ze dne 7. 4. 2010 č. 62/3674 ze dne 8. 9. 2010 č. 66/4068 ze dne 3. 11. 2010 č. 77/4746 ze dne 2. 3. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 č. 9/793 ze dne 16. 12. 2009 č. 10/879 ze dne 17. 2. 2010 č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 č. 15/1343 ze dne 10. 11. 2010 č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  4/188     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 dobu financování z „2011 – 2012“ na „2011 – 2013“
  4/188     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 - 2014“
  4/188     4. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 - 2014“
  4/188     4. 12. 2012
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 - 2014“
  4/188     4. 12. 2012
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 9) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 – 2014“
  4/188     4. 12. 2012
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 40) usnesení č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 – 2013“
  4/188     4. 12. 2012
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 14) usnesení č. 10/879 ze dne 17. 2. 2010 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2014“
  4/188     4. 12. 2012
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 31) usnesení č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 – 2013“
  4/188     4. 12. 2012
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 8) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 - 2014“
  4/188     4. 12. 2012
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 – 2013“
  4/188     4. 12. 2012
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 41) usnesení č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 – 2013“
  4/188     4. 12. 2012
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 15/1343 ze dne 10. 11. 2010 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 – 2014“
  4/188     4. 12. 2012
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 dobu financování z „2010 – 2012“ na „2010 – 2013“
  4/188     4. 12. 2012
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 dobu financování z „2011 – 2012“ na „2011 - 2013“
  4/188     4. 12. 2012
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 6) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 - 2014“
  4/188     4. 12. 2012
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 9) usnesení č. 9/793 ze dne 16. 12. 2009 dobu financování z „2009 – 2012“ na „2009 - 2013“
  4/188     4. 12. 2012
17. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) - 16) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/189     4. 12. 2012
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1169, pozemek parc. č. st. 1169 zast. plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 558/11 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 558/31 ostatní plocha o výměře 849 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín b) při prodeji nemovitostí specifikovaných v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  4/190     4. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu podniku ze dne 26. 9. 2011 ev. č. 02262/2011/ZDR dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/191     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat rentgen Superix 164 s příslušenstvím, instalovaný v budově polikliniky č. p. 240 ve Frenštátě pod Radhoštěm, do vlastnictví MUDr. Zdeňka Mutiny, Starojická Lhota 112, Starý Jičín, IČ 60798858, za podmínky zachování současného umístění a využití tohoto přístroje
  4/191     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  4/192     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

petici občanů, kteří vyjadřují nesouhlas s návrhem nového Územního plánu Brušperk, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/192     4. 12. 2012
2. schvaluje

odpověď na petici občanů, kteří vyjadřují nesouhlas s návrhem nového Územního plánu Brušperk, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1546 ze dne 28. 6. 2007 č. 24/2080 ze dne 26. 6. 2008 č. 9/816 ze dne 16. 12. 2009 (č. usnesení)
  4/193     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uzavřít souhlasné prohlášení mezi krajem a městem Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, IČ 00297755, o vlastnickém právu města Bílovec k nemovitostem, a to: pozemku parc. č. 607/4 ostatní plocha, pozemku parc. č. 887/2 zahrada, pozemku parc. č. 889 ostatní plocha, pozemku parc. č. 891/45 zahrada, pozemku parc. č. 909/2 ostatní plocha vše v k. ú. Bílovec – město, obec Bílovec, dle předloženého materiálu b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni zápisu vlastnického práva k nemovitostem v katastru nemovitostí ve prospěch města Bílovec
  4/193     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7748 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  4/194     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat nemovitost z vlastnictví kraje, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 171, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, v k. ú. Košatka nad Odrou, obec Stará Ves nad Ondřejnicí, do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 5.000,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  4/194     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/793 ze dne 16. 12. 2009 (č. usnesení)
  4/195     4. 12. 2012
1. rozhodla

vyhlásit fotosoutěž „Zimní srandovánky v Moravskoslezském kraji“ konanou v rámci projektu "Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II", která bude probíhat v termínu od 24. 12. 2012 do 10. 3. 2013 na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Návštěvník dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  4/195     4. 12. 2012
2. jmenuje

členy odborné komise „Zimní srandovánky v Moravskoslezském kraji“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/196     4. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství s Moravskoslezským krajem za účelem přípravy a realizace projektu „Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků III“ s těmito subjekty: a) statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 b) statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 c) statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČ 00297534 d) Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, 742 51, IČ 26827719 e) Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Nám. Svobody 6, 732 01 Frýdek-Místek, IČ 66933901 f) Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ 44741031 g) Euroregion Praděd, se sídlem Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 69594074 h) Beskydy - Valašsko regionální agentura cestovního ruchu, se sídlem Divadelní 8, 741 01 Nový Jičín, IČ 67728103 i) Region Poodří se sídlem Bartošovice 1 – zámek, okres Nový Jičín, 742 54, IČ 69581762 j) KLACR o.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Na Jízdárně 1245/7, IČ 22719822 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012 č. 110/7261 ze dne 15. 5. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012 č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/197     4. 12. 2012
1. rozhodla

změnit podmínky dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  4/197     4. 12. 2012
2. rozhodla

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013“ s těmito subjekty: a) Josef Figura, se sídlem Malá Morávka 256, 793 36, IČ 12089664 b) Klub biatlonu Břidličná, se sídlem Dlouhá 451, 793 51 Břidličná, IČ 65893425 c) Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná, se sídlem Suchá Rudná 609, 793 31 Světlá Hora, IČ 27001792 d) obec Horní Město, se sídlem Horní Město 97, 793 44, IČ 00296015 e) obec Lomnice, se sídlem Lomnice 42, 793 02 Lomnice u Rýmařova, IČ 00296198 f) Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou, se sídlem Na Úbočí 538, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 26614782 g) Ski klub RD Rýmařov, se sídlem Větrná 3, 795 01 Rýmařov, IČ 27003272 h) Sportovní klub policie OLOMOUC, Žižkovo nám. 600/4, 771 36 Olomouc, IČ 49593358 i) Sportovní klub při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, o.s., se sídlem nám. Sv. Michala 12/23, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 47656409 j) SPS – STAS, s.r.o., se sídlem Malá Morávka č. 55, 793 36, IČ 25378082 k) WACHAL s.r.o., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 1, IČ 63474531 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/198     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat nemovitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu včetně všech součástí a příslušenství k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  4/198     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1785 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  4/199     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1785 ze dne 21. 9. 2011 text „za podmínky úhrady kupní ceny 430.960 Kč“ na text „za podmínky úhrady kupní ceny 216.960 Kč“, dle předloženého materiálu
  4/199     4. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/2018 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  4/200     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit z vlastnictví společnosti BYTY HLUČÍN, s.r.o., Velká 2984/23, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27787974, nemovitosti, a to: bytová jednotka č. 1959/103, byt v bytovém domě č. p. 1959 na pozemku parc. č. 3088/289 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 6167/245292 na společných částech bytového domu č. p. 1959 na pozemku parc. č. 3088/289, a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 6167/245292 na pozemku parc. č. 3088/289 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 4674 ostatní plocha, pozemek parc. č. 3088/313 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl o velikosti 6167/245292 na pozemku parc. č. 3088/339 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl o velikosti 6167/245292 na pozemku parc. č. 3088/314 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl o velikosti 6167/1100807 na pozemku parc. č. 3088/173 zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnický podíl o velikosti 6167/1100807 na pozemku parc. č. 3088/332 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl o velikosti 6167/1100807 na pozemku parc. č. 3088/333 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl o velikosti 6167/1100807 na pozemku parc. č. 3088/334 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl o velikosti 6167/1100807 na pozemku parc. č. 3088/335 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl o velikosti 6167/1100807 na pozemku parc. č. 3088/310 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl o velikosti 6167/1100807 na pozemku parc. č. 3088/329 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/29 na pozemku parc. č. 3088/340 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Hlučín, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.521.433 Kč a úhradu poplatku spojeného s vkladem práv do katastru nemovitostí, za podmínky výmazu zástavních práv k výše uvedeným nemovitostem dle předloženého materiálu b) uzavřít svěřenskou smlouvu mezi krajem, společností BYTY HLUČÍN, s.r.o., Velká 2984/23, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27787974, a notářkou Mgr. Petrou Vlčkovou, Na Nábřeží 79/654, 736 00 Havířov-Město, IČ 75024900, dle předloženého materiálu c) předat nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  4/200     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit své usnesení č. 23/2018 ze dne 29. 2. 2012
  4/200     4. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 118/7833 ze dne 21. 8. 2012 č. 110/7261 ze dne 15. 5. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012 č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/201     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost společnosti SKI Beskydy, s.r.o., IČ 26810719, se sídlem Mosty u Jablunkova 1111, 739 98, o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši 448.386 Kč, na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Mostech u Jablunkova a okolí“
  4/201     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 62 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Mostech u Jablunkova a okolí“, maximálně však ve výši 448.386 Kč, společnosti SKI Beskydy, s.r.o., IČ 26810719, se sídlem Mosty u Jablunkova 1111, 739 98, s časovou použitelností od 5. 9. 2012 do 30. 4. 2013
  4/201     4. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2012 účelově určené na akci „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji“ o částku 448.386 Kč
  4/201     4. 12. 2012
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8168 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  4/202     4. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o maximální nepřekročitelné částce nákladů na technické zhodnocení budovy bez čp/če obč. vybavenost na pozemku parc. č. st. 1095/1 v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí
  4/202     4. 12. 2012
2. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 123/8168 ze dne 30. 10. 2012 tak, že v bodě 3) usnesení za text „na náklady společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207,“ doplňuje text „v maximální výši 75 mil. Kč“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2265 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  4/203     4. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vzdát se předkupního práva k části pozemku parc. č. 2353 ostatní plocha o výměře 9 m² oddělené dle geometrického plánu č. 4738-5095/2012 ze dne 6. 9. 2012 a nově označené jako pozemek parc. č. 2353/2, vše v k. ú. Opava – Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu
  4/203     4. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2265 ze dne 5. 9. 2012 bod 3) tak, že v písmenu a) text: „manželé ********** kupují do svého společného jmění manželů ideální podíl na Předmětu koupě ve výši 185/2614, **********, kupuje do svého vlastnictví ideální podíl na Předmětu koupě ve výši 1161/10456, **********, kupuje do svého vlastnictví ideální podíl na Předmětu koupě ve výši 54567/261400,“ nahradí textem: „manželé ********** Nový Jičín kupují do svého společného jmění manželů ideální podíl na Předmětu koupě ve výši 25523/65350,“
  4/203     4. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 02253/2012/IM ze dne 11. 10. 2012, dle předloženého materiálu
  4/203     4. 12. 2012
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/4896 ze dne 6. 4. 2011 (č. usnesení)
  4/204     4. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01164/2010/IM v souvislosti se stavbou „Silnice III/4682 Vendryně přeložka silnice“ se zhotovitelem ALPINE Bau CZ s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13k, PSČ 757 43, IČ 45192286, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/205     4. 12. 2012
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  4/205     4. 12. 2012
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/206     4. 12. 2012
1. schvaluje

doplněk č. 4 Statutu sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu s účinností od 5. 12. 2012 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  4/206     4. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočet Sociálního fondu na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  4/207     4. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  4/208     4. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 110 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Činnost zastupitelstva kraje pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  4/209     4. 12. 2012
1. schvaluje

Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2013, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

  frame-scrollup