Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 8. 4. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  40/2947     8. 4. 2014
1. schvaluje

program 40. schůze rady kraje, konané dne 8. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2948     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Martina Sikory o ověření zápisu z 39. schůze rady kraje konané dne 25. 3. 2014
  40/2948     8. 4. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu ze 40. schůze rady kraje, konané dne 8. 4. 2014: Mgr. Daniela Havlíka Tomáše Hanzela

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2949     8. 4. 2014
1. schvaluje

termín konání schůze rady kraje, která se uskuteční dne 14. 4. 2014 v 8:00 hodin v zasedací místnosti A313

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení rady kraje č. 35/2640 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/647 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/2950     8. 4. 2014
1. konstatuje

že jediný akcionář obchodní společnosti Bílovecké nemocnice, a.s., se vzdal přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  40/2950     8. 4. 2014
2. rozhodla

o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 8.700.000 Kč, s tím, že a) upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 87 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií d) emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.000 Kč e) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem f) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem ve výši 8.700.000 Kč předem určenému zájemci – Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, peněžitý vklad bude rozdělen na 87 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, v listinné podobě, celkem zájemce - Moravskoslezský kraj upíše 87 ks akcií g) na základě veřejné nabídky podle ust. § 480-483 zák. č. 90/2012 Sb. nebudou upisovány žádné akcie h) místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava i) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč j) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k) peněžitý vklad ve výši 8.700.000 Kč bude splacen celý před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 263672116/0300, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií
  40/2950     8. 4. 2014
3. ukládá

představenstvu Bílovecké nemocnice, a.s. podle ustanovení § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících Zodp.: představenstvo Bílovecké nemocnice, a.s. Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  40/2951     8. 4. 2014
1. schvaluje

investici obchodní společnosti dle zpracovaného projektu ve výši 2.090.880,-- Kč s DPH na realizaci akce „Revitalizace zeleně v areálu nemocnice Bílovec“ obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2952     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/2952     8. 4. 2014
2. žádá

ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: plk. Ing. Zdeněk Nytra Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2953     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Modernizace operačních sálů“ vyhlašované organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle předloženého materiálu
  40/2953     8. 4. 2014
2. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Modernizace operačních sálů“ realizovanou organizací Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, prostřednictvím třetí osoby formou elektronické aukce
  40/2953     8. 4. 2014
3. doporučuje

řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, jmenovat pro veřejnou zakázku, dle bodu 2) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotících komisí: Ing. Jiřího Martinka, člena rady kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotících komisí: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Mgr. MUDr. Evu Misiačkovou, odbor zdravotnictví
  40/2953     8. 4. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 24. 4. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 4) změněn usnesením č. 57/4508 ze dne 11. 12. 2014
  40/2954     8. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice 2014 – VI. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  40/2954     8. 4. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2014 – VI. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  40/2954     8. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – VI. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  40/2954     8. 4. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Silnice 2013 – III. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. arch. Beata Vinklárková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy 7. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Jaroslav Kořínek - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Libor Částka - odbor dopravy 7. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje
  40/2954     8. 4. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2955     8. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Realizace stavby v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku" - chráněné bydlení Rýmařov““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  40/2955     8. 4. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Realizace stavby v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku" - chráněné bydlení Rýmařov““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  40/2955     8. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  40/2955     8. 4. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Pavel Sýkora - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2956     8. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Informační technologie, stabilní hasicí zařízení a chlazení datového centra pro projekt "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o."“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  40/2956     8. 4. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  40/2956     8. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 5. Mgr. Ivo Václavek - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 5. Bc. Petr Kočvara - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/2811 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  40/2957     8. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce Nákup technického a didaktického vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky instalatérských oborů" II., a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  40/2957     8. 4. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Nákup technického a didaktického vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky instalatérských oborů" II., a to: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  40/2957     8. 4. 2014
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané Nákup technického a didaktického vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky instalatérských oborů" II., která bude současně komisí zvláštní dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství mládeže a sportu 4. Ing. Petr Smažák - odbor školství mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství mládeže a sportu 4. Ing. Martin Paclt - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  40/2957     8. 4. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Nákup technického a didaktického vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky instalatérských oborů" II., ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství mládeže a sportu 4. Ing. Petr Smažák - odbor školství mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství mládeže a sportu 4. Ing. Martin Paclt - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 34/2553 ze dne 28. 1. 2014 (č. usnesení)
  40/2958     8. 4. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Organizační zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III"“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Educa24 agency, s.r.o. se sídlem: Ostrava – Petřkovice, Žaludová 756/4, PSČ 725 29 IČ: 27838714 za cenu nejvýše přípustnou 4.205.033,20 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 34/2554 ze dne 28. 1. 2014 (č. usnesení)
  40/2959     8. 4. 2014
1. vylučuje

z další účasti v 4. části zadávacího řízení s označením „Vzdělávací program pro pracovníky zabývající se prevencí sociálně patologických jevů“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Centrum nové naděje se sídlem: Palackého 129, Místek, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 70632031
  40/2959     8. 4. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k zakázce označené „Zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III““ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro část 2 - Vzdělávací program pro pracovníky v oblasti sociální práce s dětmi se zdravotním postižením a jejich rodinami 2. SocioFactor s.r.o. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Chopinova 523/10, PSČ 702 00 IČ: 28586336 za cenu nejvýše přípustnou 303.600 Kč bez DPH pro část 3 - Vzdělávací program zaměřený na oblast paliativní péče 2. SocioFactor s.r.o. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Chopinova 523/10, PSČ 702 00 IČ: 28586336 za cenu nejvýše přípustnou 161.200 Kč bez DPH pro část 4 - Vzdělávací program pro pracovníky zabývající se prevencí sociálně patologických jevů 2. SocioFactor s.r.o. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Chopinova 523/10, PSČ 702 00 IČ: 28586336 za cenu nejvýše přípustnou 113.140 Kč bez DPH pro část 6 - Vzdělávání pracovníků v oblasti terénní sociální práce s rodinami s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit 2. SocioFactor s.r.o. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Chopinova 523/10, PSČ 702 00 IČ: 28586336 za cenu nejvýše přípustnou 303.600 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky
  40/2959     8. 4. 2014
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III"“, ve vztahu k částem 1 a 5 veřejné zakázky, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/2813 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  40/2960     8. 4. 2014
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy s uchazečem Czasch spol. s r.o., v zadávacím řízení s názvem „Novostavby a rekonstrukce DOZP - Dolní Životice a 3. etapa Marianum B“, uzavřít smlouvu s uchazečem OSTRAVSKÉ STAVBY a. s., Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00, IČ 64610225, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 20.843.775,- Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  40/2961     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/2961     8. 4. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2962     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 k 15. 3. 2014 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 15. 3. 2014
  40/2962     8. 4. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1) usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2963     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 19. 3. 2014 do 3. 4. 2014, dle předloženého materiálu
  40/2963     8. 4. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2964     8. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 410.405,6 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 15.443,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 300,0 tis. Kč na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5164 - Nájemné 2.480,0 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 2.000,0 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění 270,0 tis. Kč na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 500,0 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,0 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100,0 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 4.600,0 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.100,0 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 100,0 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 1.500,0 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 673,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 700,0 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000,0 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 28.300,0 tis. Kč pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 111.600,0 tis. Kč na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 7.700,0 tis. Kč na § 2223 - Bezpečnost silničního provozu pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 300,0 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 800,0 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.309,0 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.500,0 tis. Kč na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 88,0 tis. Kč na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 500,0 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.000,0 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 10.000,0 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 20,0 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 3.500,0 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 17.648,0 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 30,0 tis. Kč pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 200,0 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 150,0 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70,0 tis. Kč na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 560,0 tis. Kč na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 268,0 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.232,0 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.240,0 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.000,0 tis. Kč na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 378,0 tis. Kč Celkem o 208.816,0 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6202 - Nákup majetkových podílů o 1.000,0 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.200,0 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.300,0 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.244,0 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.171,0 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500,0 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 550,0 tis. Kč na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000,0 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 19.100,0 tis. Kč na § 3523 - Odborné léčebné ústavy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.900,0 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 149.708,0 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 8.000,0 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.500,0 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.500,0 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4.360,0 tis. Kč Celkem o 217.033,0 tis. Kč
  40/2964     8. 4. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  40/2964     8. 4. 2014
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2965     8. 4. 2014
1. schvaluje

návrh programu 9. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 24. 4. 2014
  40/2965     8. 4. 2014
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/2 ze dne 12. 2. 2001 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2966     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost Asociace krajů České republiky ze dne 26. 3. 2014 o úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/2966     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2014 ve výši 700 tis. Kč Asociaci krajů České republiky, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ 70933146, dle předloženého materiálu
  40/2966     8. 4. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2967     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČ 27467759, v celkové výši 300 tis. Kč na nákup záchranného materiálu, speciálního zdravotního materiálu, horolezeckého materiálu a kancelářské techniky s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu, z toho: a) pro Oblast Beskydy, Ondřejnická 896, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ve výši 200 tis. Kč b) pro Oblast Jeseníky, Domašov č. 76, 790 85 Domašov, ve výši 100 tis. Kč
  40/2967     8. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, na vybavení členů humanitární jednotky stejnokrojem a technickými prostředky a na vybavení učebny technickými prostředky ve výši 50 tis. Kč s termínem použití od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  40/2967     8. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 800 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 800 tis. Kč
  40/2967     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 2) usnesení č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 rozdělení dotace z „z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.000 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 5.000 tis. Kč, České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků a na pořízení vozidla včetně vybavení pro oddělení dálniční policie“ na „z toho neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 5.800 tis. Kč České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků a na pořízení vozidel včetně vybavení“
  40/2967     8. 4. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 7) usnesení č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 termín použití dotace z „od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014“ na „od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014“
  40/2967     8. 4. 2014
6. bere na vědomí

žádosti České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ze dne 19. 2. 2014 a ze dne 11. 3. 2014, dle příloh č. 3 a 6 předloženého materiálu
  40/2967     8. 4. 2014
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ ve výši 100 tis. Kč
  40/2967     8. 4. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy 100 tis. Kč Celkem 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 200 tis. Kč
  40/2967     8. 4. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci ve výši 130 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, k úhradě uznatelných nákladů akce „Den policie, bezpečnostních a integrovaných složek“ s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  40/2967     8. 4. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci ve výši 70 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, k úhradě uznatelných nákladů akce „Mezinárodní mistrovství policejních zásahových jednotek“ s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  40/2967     8. 4. 2014
11. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1), 4), 5), 9) a 10) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2968     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost paní ********** ze dne 20. 2. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/2968     8. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje paní **********, na úhradu nákladů v souvislosti s organizací oblastního kola dětské pěvecké soutěže „Festival Brána a Folkový kvítek“ ve výši 15 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2014 do 30. 4. 2014 dle předloženého materiálu
  40/2968     8. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 15 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2969     8. 4. 2014
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, a Ing. Petra Havránka, člena zastupitelstva kraje, na zahraniční pracovní cestu do Ruské federace (Vologda) ve dnech 27. dubna až 1. května 2014 za účelem prezentace na mezinárodní výstavě turistického ruchu Brána Severu, která se koná v partnerském regionu Vologodská oblast a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2970     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

Analýzu rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/2970     8. 4. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání analýzu dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2971     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 25. 3. 2014 do 4. 4. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2972     8. 4. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 5. 2014 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2973     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 předloženého materiálu
  40/2973     8. 4. 2014
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 2 předloženého materiálu
  40/2973     8. 4. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 5. 2014 plat ředitelům škol uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  40/2973     8. 4. 2014
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatých opatření zřizovatele uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu ředitelům škol Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 30. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/482 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  40/2974     8. 4. 2014
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu
  40/2974     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1794 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  40/2975     8. 4. 2014
1. schvaluje

návrh na ocenění nejúspěšnějších účastníků krajského kola soutěže N-Trophy uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  40/2975     8. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout věcné dary – knižní poukázky v hodnotě 500 Kč pro soutěžící na 1. - 3. místě v krajském kole soutěže N-Trophy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2976     8. 4. 2014
1. souhlasí

s provedením opravy ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) formou výměny oken na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 1794, část obce Karviná-Nové Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3435/268 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, předaném k hospodaření organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 36/2709 ze dne 17. 2. 2014 č. 36/2710 ze dne 17. 2. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/667 ze dne 27. 2. 2014 č. 8/668 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/2977     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v příloze č. 1 usnesení č. 8/667 zastupitelstva kraje ze dne 27. 2. 2014 název a časové použití projektu příjemce Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o., IČ 25838857, podpořeného v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/2977     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v příloze č. 1 usnesení č. 8/668 zastupitelstva kraje ze dne 27. 2. 2014 podíl požadované dotace na plánovaných nákladech/výdajích v % příjemce Taneční studio Vítkovice o.s., IČ 61988804, podpořeného v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  40/2977     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2978     8. 4. 2014
1. souhlasí

s uzavřením dohody o splátkách mezi organizací Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Moravská 964/2, PSČ 703 00, IČ 14451093 a OFO - recycling s.r.o., se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 11/9, PSČ 690 02, IČ 26871301 dle přílohy č. 1
  40/2978     8. 4. 2014
2. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Moravská 964/2, PSČ 703 00, IČ 14451093 ve výši odpovídající zákonnému úroku z prodlení dle důvodové zprávy předloženého materiálu v případě, že dlužník řádně a včas splní závazky vyplývající z dohody o splátkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2979     8. 4. 2014
1. rozhodla

nabýt prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na finanování účelových dotací v odvětví školství na: a) individuální projekt „Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytujících sociální služby“ poskytnutý Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 124.621,36 Kč b) rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 (č. j. MSMT – 5 076/2013-51) ve výši 1.743.909 Kč dle předloženého materiálu
  40/2979     8. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 124.623 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 124.623 Kč
  40/2979     8. 4. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, na projekt „Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytujících sociální služby“ o částku 124.621,36 Kč (reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00079)
  40/2979     8. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.743.909 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 12.153 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.219.320 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 34.433 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 2.025 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 364.478 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 89.220 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 22.280 Kč Celkem 1.743.909 Kč
  40/2979     8. 4. 2014
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ 69987181, ve výši 34.433 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013“
  40/2979     8. 4. 2014
6. rozhodla

poskytnut a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  40/2979     8. 4. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  40/2979     8. 4. 2014
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013“ organizacím: a) EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o., IČ 25380401, ve výši 12.153 Kč b) Obchodní akademie Karviná, s.r.o., IČ 46580336, ve výši 2.025 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/330 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  40/2980     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství k zajištění financování investičních i neinvestičních výdajů projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ realizovaného na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období do 31. 12. 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu
  40/2980     8. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků příspěvkových organizací o 14.682 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.397 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.285 tis. Kč
  40/2980     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, ve výši 3.000.000 Kč k zajištění financování neinvestičních výdajů projektu „SPŠ Vítkovice – Moderní škola pro moderní výuku 2“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osy Počáteční vzdělávání
  40/2980     8. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se a snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč
  40/2980     8. 4. 2014
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2981     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22 předloženého materiálu
  40/2981     8. 4. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní soutěže „Pro Bohemia Ostrava“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, materiál, osobní náklady a služby s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 b) Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním „Regionálních sportovních her dětských domovů“; finanční prostředky jsou určeny na stravování, odměny soutěžícím a služby s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 c) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „O Pohár Beskyd“; finanční prostředky jsou určeny na materiálně technické zabezpečení, ceny soutěžícím, stravování, propagaci a odměny porotě s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
  40/2981     8. 4. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava, IČ 02385635, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením republikového finále Poháru AŠSK „O nejlepší pohybovou skladbu“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 b) PYGMALION, s.r.o., IČ 25824147, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním literární soutěže v anglickém jazyce „GATE“; finanční prostředky jsou určeny na ceny pro soutěžící, knihy, kancelářské potřeby a mzdové náklady zkušební komise s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 c) Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním fotbalového turnaje Kouba CUP U15; finanční prostředky jsou určeny na nájmy, organizaci, dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 10. 2014 d) Bruslařský klub LR Cosmetic Ostrava, IČ 66739659, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní akce v krasobruslení – ISU Junior Grand Prix „Czech Skate 2014“; finanční prostředky jsou určeny na nájmy ledových ploch, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 7. 2014 do 30. 11. 2014 e) Maraton klub Seitl Ostrava, IČ 66181062, ve výši 198.000 Kč na zajištění běžeckého závodu „Ostravský maraton“; finanční prostředky jsou určeny na výdaje za nájemné, ceny, ubytování, stravování, materiál, technické zajištění a propagaci akce s časovou použitelností od 1. 2. 2014 do 30. 11. 2014
  40/2981     8. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Neinvestiční transfery spolkům o 598 tis. Kč Celkem 628 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 10 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 598 tis. Kč Celkem 628 tis. Kč
  40/2981     8. 4. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Sdružení sportovních klubů VÍTKOVICE, IČ 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního atletického mítinku „ZLATÁ TRETRA“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění a přípravu mítinku, dopravu účastníků, tiskové konference, pronájmy, ozvučení, materiálové zajištění, ubytování a stravování při zajištění přípravy mítinku, odměny technické čety, tlumočníků, zabezpečení televizního signálu včetně rozvodů, pronájem televizních monitorů, zabezpečení internetového provozu a telefonních linek, zabezpečení náhradního el. zdroje, instalaci a provoz tiskového střediska, činnost bezpečnostní agentury, náklady spojené s dopingovou kontrolou, fotodokumentací, propagací a reklamou a zajištění fyzioterapeutické a lékařské péče s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 b) Moravská sportovní a.s., IČ 28355237, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním semifinálového utkání Světové skupiny Fed Cupu ČR – Itálie; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, pronájem haly, instalaci tribun a produkční zajištění s časovou použitelností od 1. 2. 2014 do 31. 8. 2014 c) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 500.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s činností servisních center sportu Moravskoslezské krajské organizace České unie sportu; finanční prostředky jsou určeny na výdaje za nájemné, energie, služby a provozní náklady (telefon, internet, spotřební materiál), cestovné a mzdové náklady s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 d) Město Kopřivnice, IČ 00298077, ve výši 20.000 Kč na zajištění běžeckého závodu „Běh rodným krajem Emila Zátopka“; finanční prostředky jsou určeny na náklady spojené s účastí členů Českého klubu olympioniků a na doprovodný program s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014
  40/2981     8. 4. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit účelové určení u uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00426/2014/ŠMS u příjemce CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
  40/2981     8. 4. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.520 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 4.000 tis. Kč Celkem 7.520 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 5.500 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.000 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 20 tis. Kč Celkem 7.520 tis. Kč
  40/2981     8. 4. 2014
8. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 5) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2894 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  40/2982     8. 4. 2014
1. rozhodla

vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  40/2983     8. 4. 2014
1. souhlasí

s ukončením Smluv o nájmu nebytových prostor v budově bez čp/če garáž na pozemku parc. č. 216/2 v k. ú. Hlučín, a to dvou garáží o jednotlivé výměře 21 m², uzavřených mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 48804525, a organizací Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, IČ 00601837, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  40/2983     8. 4. 2014
2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce prostor v budově bez čp/če garáž, která je součástí pozemku parc. č. 216/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Hlučín, a to dvou garáží o jednotlivé výměře 21 m², mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 48804525, a organizací Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, IČ 00601837, a to na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu a přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2984     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu
  40/2984     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci organizaci Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ 00635162, ve výši 3.680 tis. Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2014
  40/2984     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2985     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ze dne 5. 3. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/2985     8. 4. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP – Program na podporu projektů ve zdravotnictví“, ve výši 30 tis. Kč
  40/2985     8. 4. 2014
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci organizaci Ostravská univerzita v Ostravě, se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČ 61988987, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace IV. ročníku Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, která se uskuteční dne 28. 4. 2014 v Ostravě, s časovou použitelností od 8. 4. 2014 do 30. 6. 2014
  40/2985     8. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 30 tis. Kč
  40/2985     8. 4. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 14,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 14,52 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 122/8082 ze dne 16. 10. 2012 č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  40/2986     8. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo evidenční číslo 00362/2013/ZDR, v rámci projektu „Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ se společností Linet spol. s r.o., se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný, IČ 00507814, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2987     8. 4. 2014
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ 00844641 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu nemocnice SZZ Krnov“ z Operačního programu Životní prostředí
  40/2987     8. 4. 2014
2. souhlasí

aby investorem akce „Revitalizace zeleně v areálu nemocnice SZZ Krnov“ a příjemcem dotace bylo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ 00844641
  40/2987     8. 4. 2014
3. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ 00844641 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu nemocnice a LDN Albrechtice“ z Operačního programu Životní prostředí
  40/2987     8. 4. 2014
4. souhlasí

aby investorem akce „Revitalizace zeleně v areálu nemocnice a LDN Albrechtice“ a příjemcem dotace bylo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ 00844641
  40/2987     8. 4. 2014
5. souhlasí

s provedením úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ 00844641 spočívajících v kácení, ošetření a nové výsadbě dřevin

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2988     8. 4. 2014
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, k projektu „Revitalizace zeleně v areálu Slezské nemocnice v Opavě“ z Operačního programu Životní prostředí
  40/2988     8. 4. 2014
2. souhlasí

aby investorem akce „Revitalizace zeleně v areálu Slezské nemocnice v Opavě“ a příjemcem dotace byla Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750
  40/2988     8. 4. 2014
3. souhlasí

s provedením úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, spočívajících v kácení, ošetření a nové výsadbě dřevin

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2989     8. 4. 2014
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu f) s návrhem dodatku č. 22 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu g) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská č. 34/1, 793 42 Rýmařov, část Janovice, IČ 63024594, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu h) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu i) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu j) s návrhem dodatku č. 25 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu
  40/2989     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2451 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/2990     8. 4. 2014
1. souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o úvěru, účelově na financování pořízení přístrojové, popř. dopravní techniky a stavební úpravy v areálu nemocnice včetně DPH“ mezi subjekty Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, ve výši 30 mil. Kč, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2991     8. 4. 2014
1. souhlasí

s podáním žádosti organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o dotaci na akci „Modernizace operačních sálů“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, jako náhradní projekt čerpání finančních prostředků
  40/2991     8. 4. 2014
2. souhlasí

aby investorem akce "Modernizace operačních sálů“ a příjemcem dotace byla organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242
  40/2991     8. 4. 2014
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, spočívajících v provedení modernizace operačních sálů umístěných v monobloku nemocnice, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2992     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/2992     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/2992     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/2992     8. 4. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2993     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/2993     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  40/2993     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  40/2993     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  40/2993     8. 4. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  40/2993     8. 4. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2994     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2014 - II. část, dle předloženého materiálu
  40/2994     8. 4. 2014
2. souhlasí

s plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2014 – II. část v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/2994     8. 4. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 20.000.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2995     8. 4. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění inženýrských sítí a podzemních vedení všeho druhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  40/2995     8. 4. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2996     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

zajištění pokračování zvýšené četnosti čištění vybraných komunikací od polétavého prachu PM10 na vybraných průtazích měst dle předloženého materiálu
  40/2996     8. 4. 2014
2. souhlasí

se zajištěním pokračování zvýšené četnosti čištění vybraných komunikací od polétavého prachu PM10 na vybraných průtazích měst dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2997     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

návrh Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města Ostravy pro plánovací období 2014 – 2020
  40/2997     8. 4. 2014
2. rozhodla

uzavřít Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města Ostravy pro plánovací období 2014 – 2020 se statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2998     8. 4. 2014
1. stanoví

závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši 128.319.000,-- Kč organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/2999     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

a) informaci o výsledku hospodaření za rok 2013, b) informaci o účelových prostředcích poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2013, c) informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů za rok 2013, vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  40/2999     8. 4. 2014
2. schvaluje

a) zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2013, b) příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 1.723.196,39 Kč, vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  40/2999     8. 4. 2014
3. stanoví

odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu v předloženém materiálu
  40/2999     8. 4. 2014
4. schvaluje

účetní závěrku za rok 2013 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3000     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o skončení 5letého funkčního období předsedy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, Ing. Pavla Schneidera, ke dni 22. dubna 2014
  40/3000     8. 4. 2014
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na odvolání členů představenstva: a) Ing. Michaely Bachoríkové, b) Ing. Michala Holubce, ke dni 24. 4. 2014
  40/3000     8. 4. 2014
3. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu členů představenstva: a) Ing. Pavla Schneidera, b) Ing. Michaely Bachoríkové, c) Ing. Michala Holubce, na 5leté funkční období počínající dnem 25. 4. 2014
  40/3000     8. 4. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/678 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/3001     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

dopis občana Moravskoslezského kraje ********** ve věci žádosti o opakování rozhodnutí a zvážení hlasování Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve věci neobjednání drážní osobní dopravy na trati 314 Opava východ – Jakartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3001     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit obsah odpovědi k dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/3001     8. 4. 2014
3. bere na vědomí

petici občanů České republiky za zachování osobního provozu na trati 314 z Opavy do Jakartovic dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  40/3001     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  40/3001     8. 4. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/345 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  40/3002     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost dopravce ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 25. 2. 2014 ve věci smlouvy o závazku veřejné služby dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3002     8. 4. 2014
2. bere na vědomí

žádost dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s., ze dne 25. 2. 2014 ve věci smlouvy o závazku veřejné služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/3002     8. 4. 2014
3. stanoví

využití části finančních prostředků ve výši 9.240.870,-- Kč poskytnutých dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2013, k pokrytí investic v období roku 2014, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  40/3002     8. 4. 2014
4. stanoví

využití části finančních prostředků ve výši 238.287,-- Kč poskytnutých dopravci Městský dopravní podnik Opava, a.s., IČ 64610250, v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2013, k pokrytí investic v období let 2014 - 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  40/3003     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Třinecko – Jablunkovsko, dle předloženého materiálu
  40/3003     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 tohoto materiálu
  40/3003     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrhu dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3004     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Občanské sdružení Perseus, ze dne 14. 1. 2014, ve věci poskytnutí dotace na pořádání 40. ročníku filmového festivalu EKOFILM 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3004     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Občanské sdružení Perseus, IČ 22693378, ve výši 500 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodního filmového festivalu EKOFILM 2014, vzniklých a uhrazených ode dne 1. 6. 2014 do dne 30. 11. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  40/3004     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014
  40/3004     8. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 500 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1113 ze dne 23. 6. 2010 č. 3/259 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  40/3005     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3005     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrh sady indikátorů udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/3005     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3006     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj, a.s., ze dne 19. 12. 2013 ve věci poskytnutí dotace na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3006     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ ve výši 800.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 12. 2014 a uhrazených do dne 15. 1. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  40/3006     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3007     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost občanů zastoupených panem **********, doručenou dne 17. 3. 2014, ve věci účelové investiční dotace na výstavbu vodovodního řadu v obci Dolní Lutyně, ul. Luční, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3007     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje občanům zastoupeným panem ********** na výstavbu vodovodního řadu v obci Dolní Lutyně, ul. Luční, dle předloženého materiálu
  40/3007     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3008     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje zřídit příspěvkovou organizaci kraje Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, s účinností od 1. 6. 2014
  40/3008     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vydat dnem 24. 4. 2014 zřizovací listinu příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle předloženého materiálu
  40/3008     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014
  40/3008     8. 4. 2014
4. souhlasí

s umístěním sídla příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace v budově č. p. 504, objekt k bydlení, na pozemku parc. č. st. 501, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na adrese Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, za podmínky, že tato příspěvková organizace bude rozhodnutím zastupitelstva kraje zřízena

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3009     8. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 1070 - Rybářství pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,97 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 35,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 5,57 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 23,09 tis. Kč Celkem o 66,63 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 45,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 111,84 tis. Kč
  40/3009     8. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.060,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.060,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3010     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost Diecézní charity ostravsko-opavské o finanční podporu projektu „Slezská lilie 2014“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3010     8. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Diecézní charitě ostravsko-opavské, IČ 66181127, ve výši 30.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Slezská lilie 2014“, s časovou použitelností od 8. 4. 2014 do 31. 7. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/3010     8. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 30,0 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3011     8. 4. 2014
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 27, 746 01 Opava, IČ 00016772, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry, IČ 48804894, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu f) s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu g) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, Na Bělidle 815, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 00847267, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu h) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu i) s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu j) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu k) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná – Nové Město, IČ 00847330, uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu l) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, uvedeným v příloze č. 12 předloženého materiálu m) s návrhem dodatku č. 24 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu n) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, uvedeným v příloze č. 14 předloženého materiálu o) s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu p) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedeným v příloze č. 16 předloženého materiálu q) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu r) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036, uvedeným v příloze č. 18 předloženého materiálu s) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, uvedeným v příloze č. 19 předloženého materiálu t) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, uvedeným v příloze č. 20 předloženého materiálu
  40/3011     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3012     8. 4. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc únor 2014 ve výši 389.880 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 35702/2014, ze dne 28. 3. 2014
  40/3012     8. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 389.880 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 389.880 Kč
  40/3012     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8097 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  40/3013     8. 4. 2014
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  40/3013     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3014     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Brušperk o finanční podporu na restaurování pískovcového kříže, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3014     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Brušperk, IČ 00296538, ve výši 40.000,-- Kč na úhradu nákladů na restaurování pískovcového kříže, s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 30. 11. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/3014     8. 4. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ ve výši 40.000,-- Kč
  40/3014     8. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 40 tis. Kč
  40/3014     8. 4. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3015     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace o finanční podporu na realizaci projektu „Světoví sólisté a dirigenti v sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3015     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00373222, ve výši 1.000.000,-- Kč na realizaci projektu „Světoví sólisté a dirigenti v sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/3015     8. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.000 tis. Kč
  40/3015     8. 4. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  40/3016     8. 4. 2014
1. projednala

Vyhodnocení realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 za rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3016     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Vyhodnocení realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 za rok 2013, dle předloženého materiálu
  40/3016     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3017     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci obci Heřmanovice, IČ 00295981 ve výši 1 623 tis. Kč
  40/3017     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012 č. 7/582 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3018     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, již schválenému příjemci, a to prodloužením termínu časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3018     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  40/3019     8. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00231/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, týkající se prodloužení doby realizace projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6165 ze dne 16. 11. 2011 č. 104/6784 ze dne 23. 2. 2012 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3020     8. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.848,37 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.900,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 880,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.040,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 4.483,37 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.045,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.500,00 tis. Kč Celkem o 14.848,37 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.900,00 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.100,00 tis. Kč Celkem o 4.000,00 tis. Kč
  40/3020     8. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.226,97 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.226,97 tis. Kč Celkem o 3.226,97 tis. Kč
  40/3020     8. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.924,38 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 924,38 tis. Kč Celkem o 4.924,38 tis. Kč
  40/3020     8. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.245,26 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 6.245,26 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.998,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 2,00 tis. Kč Celkem o 4.000,00 tis. Kč
  40/3020     8. 4. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 3 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3021     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, IČ 00535966, o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.500 tis. Kč, účelově určené na odstranění havarijního stavu opěrné zdi podél komunikace III/01151, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3021     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dolní Lomná, IČ 00535966, ve výši 1.500 tis. Kč, určenou na úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havarijního stavu opěrné zdi podél komunikace III/01151, s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  40/3021     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3022     8. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o mediálním partnerství se společností LIN a. s., sídlem Křemencova 175/4, 110 00 Praha 1, IČ 25720767, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3023     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 300.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3023     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 300.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2014, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014
  40/3023     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/4739 ze dne 2. 3. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1466 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  40/3024     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3024     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, na projekt „Škola dnes a zítra – inovativní přístup k výuce technických a přírodovědných oborů“, dle předloženého materiálu
  40/3024     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3025     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost Krajské hospodářské komory o poskytnutí dotace na projekt „Centrum mezinárodního obchodu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3025     8. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, na spolufinancování uznatelných nákladů „Centra mezinárodního obchodu“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  40/3025     8. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2674 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/695 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/3026     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků Masarykovy střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace“ na „Výstavba fóliovníků v Opavě“
  40/3026     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů ve Střední zahradnické škole, Ostrava, příspěvková organizace“ na „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“
  40/3026     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba fóliovníků v Opavě“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 8.000.000 Kč
  40/3026     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  40/3026     8. 4. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  40/3026     8. 4. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  40/3026     8. 4. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Jazykové učebny středních odborných škol“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  40/3026     8. 4. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  40/3026     8. 4. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  40/3026     8. 4. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  40/3026     8. 4. 2014
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  40/3026     8. 4. 2014
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  40/3026     8. 4. 2014
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  40/3026     8. 4. 2014
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  40/3026     8. 4. 2014
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci k projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  40/3026     8. 4. 2014
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci k projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  40/3026     8. 4. 2014
17. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci k projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  40/3026     8. 4. 2014
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci k projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  40/3026     8. 4. 2014
19. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci k projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  40/3026     8. 4. 2014
20. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci k projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  40/3026     8. 4. 2014
21. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 20) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2675 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/696 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/3027     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel“ na „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“
  40/3027     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 100.500.000 Kč
  40/3027     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“
  40/3027     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí, že fyzická realizace projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
  40/3027     8. 4. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 100.500.000 Kč
  40/3027     8. 4. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“
  40/3027     8. 4. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí, že fyzická realizace projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
  40/3027     8. 4. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup hasičské výškové techniky“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 100.500.000 Kč
  40/3027     8. 4. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nákup hasičské výškové techniky“
  40/3027     8. 4. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí, že fyzická realizace projektu „Nákup hasičské výškové techniky“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
  40/3027     8. 4. 2014
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1-10) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2678 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/3028     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu „Nákup sanitek pro RLP a RZP“, připravovaného k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  40/3028     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“ financovatelného z Integrovaného operačního programu s předpokládanými náklady projektu 80.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  40/3028     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2678 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/3029     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 37.000.000 Kč
  40/3029     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  40/3029     8. 4. 2014
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  40/3029     8. 4. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3030     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 9.700.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
  40/3030     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2673 ze dne 27. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/694 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/3031     8. 4. 2014
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2676 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/697 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/3032     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu
  40/3032     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Silnice 2015 – Mariánskohorská“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2014-2015, dle předloženého materiálu
  40/3032     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit změnu názvu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, na „Silnice 2015 – 7 staveb“
  40/3032     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2015 – 7 staveb“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 295.172.000 Kč“
  40/3032     8. 4. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2015 – Mariánskohorská“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 100.179.000 Kč“
  40/3032     8. 4. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2015 – 7. staveb“ v roce 2014
  40/3032     8. 4. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2015 - Mariánskohorská“ v roce 2014
  40/3032     8. 4. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí, že fyzická realizace projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
  40/3032     8. 4. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí, že fyzická realizace projektu „Silnice 2015 - Mariánskohorská“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
  40/3032     8. 4. 2014
10. rozhodla

uzavřít Dohodu o budoucí realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace sil. II/480 Kopřivnice -Štramberk“ s městem Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3032     8. 4. 2014
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1624 ze dne 20. 8. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  40/3033     8. 4. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 52.426.218,94 Kč na financování projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/27.01469, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  40/3033     8. 4. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/27.01469, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3034     8. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 111,17 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 111,17 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje a) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, o částku 300.000 Kč, b) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, o částku 319.376 Kč, c) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku 727.000 Kč, d) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 359.376,49 Kč e) Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, o částku 876.694,32 Kč s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  40/3034     8. 4. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkové organizaci kraje - Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, o částku 1.850.679,38 Kč, s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  40/3034     8. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 810,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 602,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 150,65 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 54,23 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,53 tis. Kč Celkem 810,00 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 6,42 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6,42 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 o částku 6.414 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  40/3034     8. 4. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 8,46 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8,46 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134 o částku 8.456 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  40/3034     8. 4. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 21,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 21,44 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČ 45234370, o částku 21.433 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  40/3034     8. 4. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradentství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 16,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradentství pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 16,00 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12,00 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5175 - Pohoštění o 15,00 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,00 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 8,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 8,00 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
16. bere na vědomí

informaci o průběhu realizace projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ za účelem úhrady provedených víceprací dle předloženého materiálu
  40/3034     8. 4. 2014
17. souhlasí

s úhradou rozdílů vzniklých při fakturaci schválených víceprací z důvodu zaokrouhlování a změny sazby DPH v rámci projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ dle předloženého materiálu
  40/3034     8. 4. 2014
18. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Nemocnice Albrechtice“ ve výši 600.000 Kč
  40/3034     8. 4. 2014
19. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ ve výši 600.000 Kč
  40/3034     8. 4. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 11,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 11,50 tis. Kč
  40/3034     8. 4. 2014
21. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 602,59 tis. Kč z 246.243,87 tis. Kč na 246.846,46 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6699 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1866 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  40/3035     8. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha“, reg. č. CZ.1.10/1.2.00/03.00712, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2921 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  40/3036     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Radě dětí a mládeže Moravskoslezského kraje se sídlem Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava Hrabůvka, IČ 26523825, v maximální výši 490.319,-Kč určenou na realizaci aktivit projektu č. CZ-51-E15-2013-R3 „Napříč krajem s mládeží“ realizovaného v rámci programu Mládež v akci 5.1, s časovou použitelností od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2015, dle předloženého materiálu
  40/3036     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
body 1) – 3) změněny usnesením č. 42/3069 ze dne 24. 4. 2014
  40/3037     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Dialog of Knowledge, Creativity and Practice with sustainability for local resilience” financovatelného z Programu Erasmus+
  40/3037     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Dialog of Knowledge, Creativity and Practice with sustainability for local resilience” financovaného z Programu Erasmus+, KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů v letech 2014 – 2016 ve výši 1.000.000,-- Kč
  40/3037     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Dialog of Knowledge, Creativity and Practice with sustainability for local resilience” do výzvy Programu Erasmus+
  40/3037     8. 4. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  40/3038     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o stavu přípravy realizace projektů zařazených do souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3038     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 text „rozhodlo zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu“ za text „rozhodlo zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
  40/3038     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí riziko možného budoucího závazku kraje dofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v případě, že nebude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí nebo bude dotace poskytnuta nižší než je její očekávaná výše
  40/3038     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s aktualizací finančního rámce jednotlivých projektů vyčleněných ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  40/3038     8. 4. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1-4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3039     8. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 331.676,82 tis. Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 193,85 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 454,00 tis. Kč pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 229,00 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 9.421,47 tis. Kč pol. 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 1.515,00 tis. Kč CELKEM o 11.813,32 tis. Kč a snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 64.460,70 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 359.160,15 tis. Kč pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 3.200,00 tis. Kč CELKEM o 426.820,85 tis. Kč a snižuje dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 318.874,65 tis. Kč pol. 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 168.232,57 tis. Kč CELKEM o 487.107,22 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5164 - Nájemné o 2,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 58,85 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 4,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.682,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 38,82 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 88,88 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 6,55 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 577,65 tis. Kč na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.809,53 tis. Kč na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 131,83 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 263,22 tis. Kč CELKEM o 6.663,33 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 156.019,73 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 84,44 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 38.915,76 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.254,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 94.025,20 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 503,88 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 18.464,88 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 23.137,52 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.323,36 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.108,00 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.797,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.921,90 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 19.967,63 tis. Kč na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.830,18 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100.871,53 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 5.270,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 14.425,50 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.891,98 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.496,00 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 388,04 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 16.132,20 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 63.675,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 23.949,79 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 9.324 tis. Kč CELKEM o 606.777,52 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o 1.416,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 18,00 tis. Kč CELKEM o 1.434,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 581,30 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 78.269,09 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30,03 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,00 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.821,43 tis. Kč na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 53,76 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 94.022,21 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000,00 tis. Kč CELKEM o 97.930,43 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.730,24 tis. Kč
  40/3039     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  40/3040     8. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o oprávnění postavit lešení pro účely stavby s vlastníkem nemovitostí, společností VOŽENÍLEK REALITY s.r.o., se sídlem Tučín 147, Tučín, IČ 28659015, v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  40/3041     8. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o oprávnění provést zateplení objektu včetně výměny oken s vlastníkem nemovitých věcí, společností Poliklinika Hlučín s.r.o., ČSA 1402/6A, Hlučín, IČ 47670606, v rámci stavby „Zateplení budovy odborného učiliště a praktické školy v Hlučíně na ul. ČSA“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3042     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat stavbu komunikace umístěnou na částech pozemků parc. č. 127/2, 133/2, 134/2, 136/1, 136/4, 174/3, 174/4, 174/7, 721/1, 722, 766/1, 2082/1, 2086/1, 2089/8 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, včetně všech součástí a příslušenství, realizovanou v rámci projektu „Via Lyžbice“ k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711
  40/3042     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 34/2604 ze dne 28. 1. 2014 č. 30/2369 ze dne 3. 12. 2013 č. 3/79 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  40/3043     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2246/1, ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 2086-55/2013 ze dne 30. 9. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/39, ostatní plocha, o výměře 25 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Třinec, obec Třinec, do vlastnictví společnosti RASAM CARS a.s., Fryčovická 343, Staříč, IČ 27856771, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 10.600 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  40/3043     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. st. 12, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 63, rodinný dům, část obce Kaňovice, pozemek parc. č. 62, zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, včetně stavby studny umístěné na pozemku parc. č. st. 12, vše v k. ú. Kaňovice, obec Kaňovice, do podílového spoluvlastnictví pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, a pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 524.500 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  40/3043     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 6805/1, ostatní plocha, díl „b“ o výměře 83 m², část pozemku parc. č. 6805/13, ostatní plocha, díl „a“ o výměře 92 m², část pozemku parc. č. 6805/14, ostatní plocha, díl „c“ o výměře 8 m², vše sloučeno do pozemku parc. č. 6805/18, ostatní plocha, o výměře 183 m², vše dle geometrického plánu č. 694-13068/2013 ze dne 17. 7. 2013, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, do vlastnictví společnosti Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Ostrava–Moravská Ostrava, IČ 47675977, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 52.494 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  40/3043     8. 4. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3044     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to: budovu č. p. 517, část obce Místek, občanská vybavenost, stojící na pozemcích parc. č. 1052/1, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1052/3, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1052/1, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 968/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2084, část obce Místek, občanská vybavenost, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zavazuje se plnit nejméně do 31. 12. 2029 tyto podmínky: zachová v předmětných nemovitostech provoz Gymnázia Petra Bezruče Frýdek-Místek, předmětné nemovitosti budou krajem využívány prostřednictvím Gymnázia Petra Bezruče Frýdek-Místek pouze za účelem poskytování vzdělávání ve střední škole, školských služeb a provozování doplňkové činnosti vykonávané v souladu se zřizovací listinou výše uvedené organizace, právnická osoba, která bude užívat předmětné nemovitosti k výše uvedeným účelům, ponese i nadále název „Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek“, v případě, že kraj jako obdarovaný nesplní výše uvedené závazky, zanikají veškerá práva plynoucí z uzavřené darovací smlouvy a kraj jako obdarovaný bude povinen uskutečnit veškeré právní a jiné úkony směřující ke zpětnému převedení vlastnického práva k předmětným nemovitostem zpět na dárce b) předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Čs. armády 517, Frýdek-Místek, IČ 00601411, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  40/3044     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit nemovitou věc z vlastnictví manželů **********, a to: pozemek parc. č. 2706, zahrada, v k. ú. Lichnov u Bruntálu, obec Lichnov, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, do vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši 26.710 Kč s tím, že se kraj zavazuje uhradit také poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, Lichnov 253, IČ 00852732, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  40/3044     8. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3045     8. 4. 2014
1. souhlasí

s provedením oprav v budově č. p. 3328 víceúčelový objekt, část obce Moravská Ostrava, na pozemcích parc. č. 2460/2, 2468/27, 2468/28 a 2468/29, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (objekt Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje), vypůjčitelem Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, za účelem odstranění škod na budově a vybavení, v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  40/3046     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1546/2 zahrada, pozemek parc. č. 1548/1 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1548/16 trvalý travní porost, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec, z vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313
  40/3046     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2242/3 ostatní plocha, ve vlastnictví Města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec, spočívající v právu zřízení, provozování, udržování, oprav a odstraňování dešťové kanalizace DN 100 v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Třinec“ na služebném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním dešťové kanalizace DN 100, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby a jak bude určeno geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  40/3046     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 1331/2 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1332/2 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1332/3 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1336 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1339/2 orná půda, část pozemku parc. č. 1340/26 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1340/27 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1340/28 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1340/29 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1340/35 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1356/2 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1366/3 orná půda, část pozemku parc. č. 1441 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1469/4 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, část pozemku parc. č. 1121/2 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1121/23 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1121/25 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1122/8 orná půda, část pozemku parc. č. 1122/10 orná půda, část pozemku parc. č. 1122/11 orná půda, část pozemku parc. č. 1122/15 orná půda, část pozemku parc. č. 1122/23 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1122/25 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1122/26 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1122/29 orná půda, část pozemku parc. č. 1127 zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 1129/3 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1129/6 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1129/7 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1129/8 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1130/4 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1130/8 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1557/8 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1559/9 vodní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  40/3046     8. 4. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/221 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  40/3047     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 3/221 bod 2) ze dne 21. 3. 2013 text: „prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812“ na text: „prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, 150 00 Praha 5, IČ 26445867“ b) snížit nejnižší podání na výši 590.000 Kč pro opakovanou dobrovolnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 3/221 bod 2) ze dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu
  40/3047     8. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014
  40/3047     8. 4. 2014
3. bere na vědomí

nabídku manželů **********, na prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Třemešná, dle předloženého materiálu
  40/3047     8. 4. 2014
4. rozhodla

odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 3) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3048     8. 4. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Parkoviště ZŠ Jesenická“ na pozemku parc. č. 2263/1 ostatní plocha v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479, stavebníka města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČ 00295892, dle předloženého materiálu
  40/3048     8. 4. 2014
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Metropolitní síť SilesNet Český Těšín – Etapa II – Rozvoj“, v rámci které dojde k vedení vzdušných průvěsů optických kabelů přes části pozemků a k upevnění na budovách ve vlastnictví kraje, a to: budova č. p. 689, část obce Český Těšín, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 1486 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 1490/1 ostatní plocha, v hospodaření Gymnázia, Český Těšín, příspěvkové organizace, Frýdecká 689/30, Český Těšín, IČ 62331639, budova č. p. 690, část obce Český Těšín, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 1492 zastavěná plocha a nádvoří, budova č. p. 611, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 1328 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1493/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1493/4 ostatní plocha a pozemek parc. č. 1330/1 ostatní plocha, v hospodaření Albrechtovy střední školy, Český Těšín, příspěvkové organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, budova bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 1685/26 zastavěná plocha a nádvoří, v hospodaření Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkové organizace, Ostravská 1326/67, Český Těšín, IČ 00100536, vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín
  40/3048     8. 4. 2014
3. rozhodla

uzavřít Dohodu o provedení, umístění a provozování stavby se společností SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, Český Těšín, IČ 25392280, pro stavbu a na nemovitostech uvedených v bodu 2) tohoto usnesení, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, dle předloženého materiálu
  40/3048     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 1685/1 ostatní plocha a parc. č. 3284/1 ostatní plocha, oba k. ú. a obec Český Těšín, ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1, Český Těšín, IČ 00297437, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 1685/3 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1685/4 zastavěná plocha a nádvoří, oba k. ú. a obec Český Těšín, nyní ve vlastnictví kraje, spočívajícího v právu zřídit na služebných pozemcích kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, v rámci stavby „Český Těšín – Těšínské divadlo – přípojka kanalizace“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4) písm. a) tohoto usnesení
  40/3048     8. 4. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 34/2608 ze dne 28. 1. 2014
             č. 38/2858 ze dne 11. 3. 2014
             č. 39/2875 ze dne 25. 3. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/262 ze dne 21. 3. 2013
                  č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013
                  č. 6/482 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
bod 1 písm. a) změněno usnesením č. 42/3070 ze dne 24. 4. 2014
  40/3049     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Jih, IČ 00845213, a to: pozemek parc. č. st. 1382 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1002, část obce Mariánské Hory, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 209/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, do podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 13.003.500,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Jih, IČ 00845213, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím
  40/3049     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit platnost usnesení zastupitelstva kraje č. 3/262 bod 1) ze dne 21. 3. 2013 a usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 5) ze dne 20. 6. 2013
  40/3049     8. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: pozemek parc. č. 2853/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2854 zastavěná plocha a nádvoří, budovu č. p. 1094, část obce Frýdek, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 2854, pozemek parc. č. 2855 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2856 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1204 m² dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014, pozemek parc. č. 2857 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2858 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2859 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 412 m² vzniklý sloučením části pozemku parc. č. 2859 ostatní plocha označené jako díl „e“ o výměře 368 m² a části pozemku parc. č. 2860/1 ostatní plocha označené jako díl “d“ o výměře 44 m² dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014, pozemek parc. č. 2860/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 403 m² dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014, včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, zejména pak rámečkového oplocení, horkovodu, zpevněné plochy a zemního kabelu, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 7.000.000,- Kč, prostřednictvím společnosti Naxos a.s., Praha 5, Holečkova č. p. 103, č. or. 31, IČ 26445867 b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem
  40/3049     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: část pozemku parc. č. 2856 ostatní plocha označena jako díl „b“ o výměře 82 m², část pozemku parc. č. 2859 ostatní plocha označena jako díl „c“ o výměře 31 m² a část pozemku parc. č. 2860/1 ostatní plocha označena jako díl „a“ o výměře 261 m², všechny sloučeny do pozemku parc. č. 2860/3 ostatní plocha o výměře 374 m², dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014 včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, do vlastnictví manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 168.300,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím
  40/3049     8. 4. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 1) ze dne 20. 6. 2013 text: „…prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812,…“ na text: „…prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867,…“ b) snížit nejnižší podání na výši 2.900.000 Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitostí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356, bod 1) ze dne 20. 6. 2013, dle předloženého materiálu
  40/3049     8. 4. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 2) ze dne 20. 6. 2013 text: „…prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812,…“ na text: „…prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867,…“ b) snížit nejnižší podání na výši 4.000.000 Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitostí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356, bod 2) ze dne 20. 6. 2013, dle předloženého materiálu
  40/3049     8. 4. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 6/482 ze dne 19. 9. 2013 text: „…prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812,…“ na text: „…prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867,…“ b) snížit nejnižší podání na výši 2.900.000 Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitostí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 6/482 ze dne 19. 9. 2013, dle předloženého materiálu
  40/3049     8. 4. 2014
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 7) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
příloha č. 9 k materiálu změněna usnesením č. 44/3315 ze dne 27. 5. 2014
  40/3050     8. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit z vlastnictví společnosti RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27769143, do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu, v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, za kupní cenu 212 Kč/m² a za podmínek dle předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) svěřit rozhodování o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1 písm. b) tohoto usnesení za podmínek uvedených v čl. 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3 této smlouvy radě kraje
  40/3050     8. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem z vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, IČ 00297534, do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 5 tohoto materiálu, v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, za podmínek dle předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  40/3050     8. 4. 2014
3. rozhodla

předložit žádost o registraci akce „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, dle předloženého materiálu
  40/3050     8. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) spolufinancovat akci „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje minimálně ve výši 25 % celkových uznatelných nákladů akce, tj. z celkové předpokládané výše 1.000.000 tis. Kč, v letech 2014–2016, za podmínky registrace projektu do Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR b) spolufinancovat akci „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v případě neuznatelných nákladů akce v letech 2014–2016, minimálně ve výši 196.000 tis. Kč
  40/3050     8. 4. 2014
5. rozhodla

uzavřít memorandum o budoucím převodu vlastnického práva k nemovitostem v areálu bývalého dolu Barbora s podnikem DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, IČ 00002739, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  40/3050     8. 4. 2014
6. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 976/5 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1981-11/2014 ze dne 24. 2. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 976/31 ostatní plocha, o výměře 2.897 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
  40/3050     8. 4. 2014
7. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1), 2) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  40/3051     8. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady o 30 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  40/3052     8. 4. 2014
1. bere na vědomí

záměr postupovat při zajištění nákupu motorových vozidel pro příspěvkové organizace kraje dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  40/3052     8. 4. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání s příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu
  40/3052     8. 4. 2014
3. ukládá

příspěvkovým organizacím uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu bezodkladně uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání s Moravskoslezským krajem ve věci nákupu motorových vozidel Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: ihned

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2162 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  40/3053     8. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 10 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  40/3053     8. 4. 2014
2. bere na vědomí

nabídku společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  frame-scrollup