Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 6. 2018


  Rada kraje

  40/3544                         12. 6. 2018
  1. schvaluje

  program 40. schůze rady kraje konané dne 12. 6. 2018


   Rada kraje

   40/3545                         12. 6. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Víta Slováčka a MUDr. Martina Gebauera, o ověření zápisu z 39. schůze rady kraje, konané dne 29. 5. 2018

   40/3545                         12. 6. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 40. schůze rady kraje, konané dne 12. 6. 2018:

   -        Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

   -        Jiří Navrátil, MBA


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 7673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    40/3546                         12. 6. 2018
    1. schvaluje

    řádnou účetní závěrku společnosti Moravskoslezské Investice a  Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    40/3546                         12. 6. 2018
    2. rozhodla

    o rozdělení zisku společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

    40/3546                         12. 6. 2018
    3. schvaluje

    výroční zprávu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    40/3546                         12. 6. 2018
    4. schvaluje

    zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Moravskoslezské Investice a  Development,   a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    40/3546                         12. 6. 2018
    5. schvaluje

    zprávu o majetku společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    40/3546                         12. 6. 2018
    6. bere na vědomí

    zprávu společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    40/3546                         12. 6. 2018
    7. bere na vědomí

    zápisy z jednání správní rady společnosti Moravskoslezské Investice a  Development,   a.   s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    40/3546                         12. 6. 2018
    8. bere na vědomí

    stanovisko auditora k účetní závěrce společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 7673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     40/3547                         12. 6. 2018
     1. rozhodla

     o odměně pro statutárního ředitele Ing. Tomáše Kolárika společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     40/3547                         12. 6. 2018
     2. rozhodla

     o odměně pro členy správní rady společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


      Rada kraje

      40/3548                         12. 6. 2018
      1. bere na vědomí

      Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      40/3548                         12. 6. 2018
      2. stanoví

      příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury úkoly na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      40/3548                         12. 6. 2018
      3. schvaluje

      účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2017 dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

      40/3548                         12. 6. 2018
      4. schvaluje

      zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2017 a příděly ze zlepšených výsledků hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví kultury dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

      40/3548                         12. 6. 2018
      5. rozhodla

      o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín, IČO 000962961, ve výši -824 641,93 Kč úhradou ze zlepšených výsledků hospodaření příštích období

      40/3548                         12. 6. 2018
      6. stanoví

      výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

      40/3548                         12. 6. 2018
      7. stanoví

      závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 30 %


       Rada kraje

       40/3549                         12. 6. 2018
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

       40/3549                         12. 6. 2018
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       40/3549                         12. 6. 2018
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“, a to:

       členové:

       Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

       Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       40/3549                         12. 6. 2018
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“, a to:

       členové:

       Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

       PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

       Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Marie Halamová, odbor investiční a majetkový

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

       Ing. Dis. Daniel Cinař, odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

       Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 31/2657 ze dne 6.2.2018

        40/3550                         12. 6. 2018
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě“ účastníka:

        BDSTAV MORAVA s.r.o.

        Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

        IČO: 26807947

        za cenu nejvýše přípustnou 30.161.320,93 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 32/2753 ze dne 27.2.2018

         40/3551                         12. 6. 2018
         1. rozhodla

         na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Novostavba tělocvičny pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace“ účastníka:

         BYSTROŇ Group a.s.

         Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz

         IČO: 27800466

         za cenu nejvýše přípustnou 33.903.966,62 Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 35/3023 ze dne 27. 3. 2018

          40/3552                         12. 6. 2018
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko - Místecko“ účastníka zadávacího řízení:

          ČSAD Frýdek - Místek a.s.

          Politických obětí 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

          IČO: 451 92 073

          za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 37,65 Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 30/2567 ze dne 23. 1. 2018

           40/3553                         12. 6. 2018
           1. rozhodla

           na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP“ účastníka:

           pro část 1 veřejné zakázky – Střední škola, Havířov-Šumbark – projekt Modernizace výuky svařování

            

           VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

           Cihelní 1575/14, 702 00 Moravská Ostrava

           IČO: 28606582

           za cenu nejvýše přípustnou 2.000.122 Kč bez DPH

           pro část 2 veřejné zakázky – Střední škola techniky a služeb, Karviná – projekt Elektrolaboratoře

            

           VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

           Cihelní 1575/14, 702 00 Moravská Ostrava

           IČO: 28606582

           za cenu nejvýše přípustnou 4.071.887 Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 33/2940 ze dne 12. 3. 2018

            40/3554                         12. 6. 2018
            1. rozhodla

            na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu "Laboratoře technických měření" II“ účastníka:

            UNIMETRA, spol. s r.o.

            Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00 Ostrava

            IČO: 47669098

            za cenu nejvýše přípustnou 5.317.080 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 27/2422 ze dne 12. 12. 2017

             č. 31/2667 ze dne 6. 2. 2018

             40/3555                         12. 6. 2018
             1. rozhodla

             vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

             6.       Mgr. Radek Ryšánek

             Jugoslávská 685/132, 613 00, Brno - Černá Pole

             IČO: 74607910

             8.       Pavel Storzer

             Jistebník 314, 742 82 Jistebník

             IČO: 10613838

             40/3555                         12. 6. 2018
             2. rozhodla

             na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“ účastníka:

             pro část 1 veřejné zakázky – Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“

              

             ATELIERY Bárta s.r.o.

             Žižkova 312, 508 01 Hořice

             IČO: 27478548

             za cenu nejvýše přípustnou 1.308.032 Kč bez DPH

             pro část 2 veřejné zakázky – Restaurování uměleckořemeslného nábytku v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“

              

             ATELIERY Bárta s.r.o.

             Žižkova 312, 508 01 Hořice

             IČO: 27478548

             za cenu nejvýše přípustnou 196.700 Kč bez DPH

             pro část 5 veřejné zakázky – Restaurování uměleckořemeslného nábytku a modelu kostela v rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“

             Zdeněk Špaček

             Mezimostí 451, 679 32 Svitávka

             IČO: 13076418

             za cenu nejvýše přípustnou 529.125 Kč bez DPH


              Rada kraje

              40/3556                         12. 6. 2018
              1. rozhodla

              zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

              40/3556                         12. 6. 2018
              2. prohlašuje

              že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

              40/3556                         12. 6. 2018
              3. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, a to:

              členové:

              Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              náhradníci:

              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

              Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              40/3556                         12. 6. 2018
              4. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, a to:

              členové:

              Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

              Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

              Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

              Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje

              náhradníci:

              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

              Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

              Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

              Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

              Ing. Ludmila Kopcová, odbor investiční a majetkový

              Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

              Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


               Rada kraje

               40/3557                         12. 6. 2018
               1. rozhodla

               zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

               40/3557                         12. 6. 2018
               2. prohlašuje

               že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

               40/3557                         12. 6. 2018
               3. jmenuje

               v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, a to:

               členové:

               Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

               Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

               náhradníci:

               Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

               Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

               JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

               Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

               Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               40/3557                         12. 6. 2018
               4. jmenuje

               v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, a to:

               členové:

               Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

               Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

               Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

               Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

               Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

               náhradníci:

               Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

               Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

               Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

               Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

               Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje

               JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

               Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový

               Ing. Ludmila Kopcová, odbor investiční a majetkový

               Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

               Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

               Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 38/3271 ze dne 15.5.2018

                č. 25/2160 ze dne 21.11.2017

                40/3558                         12. 6. 2018
                1. rozhodla

                v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Dokončení rozestavěné stavby "Těšínské divadlo – Malá scéna““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

                40/3558                         12. 6. 2018
                2. pověřuje

                společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dokončení rozestavěné stavby "Těšínské divadlo – Malá scéna““, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


                 Rada kraje

                 40/3559                         12. 6. 2018
                 1. rozhodla

                 zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

                 40/3559                         12. 6. 2018
                 2. prohlašuje

                 že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                 40/3559                         12. 6. 2018
                 3. jmenuje

                 v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“, a to:

                 členové:

                 Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

                 Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                 Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                 náhradníci:

                 Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                 Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                 Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                 Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

                 Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                 40/3559                         12. 6. 2018
                 4. jmenuje

                 v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“, a to:

                 členové:

                 Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

                 Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                 Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

                 Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                 Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje

                 náhradníci:

                 Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                 Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                 Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

                 Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                 Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje

                 Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

                 Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

                 Ing. Ludmila Kopcová, odbor investiční a majetkový

                 Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

                 Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                  Rada kraje

                  40/3560                         12. 6. 2018
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Pořízení a doplnění výukových pracovišť PLC"

                  40/3560                         12. 6. 2018
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  1. TEMEX, spol. s r.o.

                  se sídlem: Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

                  IČO: 42767873

                  za cenu nejvýše přípustnou 918 835 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   40/3561                         12. 6. 2018
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávky a instalace nábytku do přírodovědných a odborných učeben středních škol v rámci projektu IROP – II“

                   40/3561                         12. 6. 2018
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku k jednotlivým částem veřejné zakázky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli:

                   pro 1. část veřejné zakázky: SPŠ Karviná

                   Hilbert Interiéry s.r.o.

                   Se sídlem: Pobřežní 249/46, 18600, Praha 8 – Karlín

                   IČO: 28661133

                   za cenu nejvýše přípustnou 226 080 Kč bez DPH

                   pro 2. část veřejné zakázky: SŠ Bohumín

                   Hilbert Interiéry s.r.o.

                   Se sídlem: Pobřežní 249/46, 18600, Praha 8 – Karlín

                   IČO: 28661133

                   za cenu nejvýše přípustnou 226 080 Kč bez DPH

                   pro 3. část veřejné zakázky: SPŠ Ostrava + SG Opava

                   NÁDENÍČEK INTERIÉRY s.r.o.

                   Se sídlem: Litultovice 86, 747 55, Litultovice

                   IČO: 06040195

                   za cenu nejvýše přípustnou 483 714 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 39/3385 ze dne 29.5.2018

                    40/3562                         12. 6. 2018
                    1. rozhodla

                    zrušit usnesení rady kraje č. 39/3385 ze dne 29. 5. 2018

                    40/3562                         12. 6. 2018
                    2. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci staveb na silnicích  II/479 Ostrava, ul. Opavská a II/474 Jablunkov – Návsí“

                    40/3562                         12. 6. 2018
                    3. rozhodla

                    vyloučit z další účasti pro 1. část veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu 2, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    2.       ČECH - ENGINEERING, a.s.

                    se sídlem: Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava

                    IČO: 25394983

                    40/3562                         12. 6. 2018
                    4. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem pod pořadovým číslem:

                    1. Road control system a.s.

                    se sídlem: Sládkova 1920/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                    IČO: 27796558

                    za cenu nejvýše přípustnou 119.000 Kč bez DPH pro 1. část veřejné zakázky tj. „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská"

                    3. NABOZ-servis, s.r.o.

                    se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

                    IČO: 06395074

                    za cenu nejvýše přípustnou 45.000 Kč bez DPH pro 2. část veřejné zakázky, tj. "Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí"


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 27/2449 ze dne 12. 12. 2017

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                     40/3563                         12. 6. 2018
                     1. rozhodla

                     zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 1.500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

                     40/3563                         12. 6. 2018
                     2. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     kapitálové výdaje

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                     pol.  6901 -

                     Rezervy kapitálových výdajů

                     o

                      1.500 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 2141 -

                     Vnitřní obchod

                     pol. 5041 -

                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                     o

                      10 tis. Kč

                     pol. 5139 -

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                      895 tis. Kč

                     pol. 5164 -

                     Nájemné

                     o

                      25 tis. Kč

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                      550 tis. Kč

                     pol. 5175 -

                     Pohoštění

                     o

                      20 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     1.500 tis. Kč

                     40/3563                         12. 6. 2018
                     3. rozhodla

                     ocenit studenty středních škol Moravskoslezského kraje za umístění na prvních třech místech v cukrářské soutěži Marlenka Cup 2018 a za vynikající výsledky ve studiu, celkem 30 kusy dárkových poukázek v hodnotě 500,- Kč za jednu poukázku, dle předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

                      40/3564                         12. 6. 2018
                      1. bere na vědomí

                      a.    rezignaci Ing. Richarda Sladkého na členství v komisi pro výzkum, vývoj a inovační podnikání rady kraje, ke dni 8. 6. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      b.    návrh na jmenování Ing. Vladimíra Návrata, člena zastupitelstva kraje, členem komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání rady kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      40/3564                         12. 6. 2018
                      2. jmenuje

                      ode dne 12. 6. 2018

                      podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Vladimíra Návrata, člena zastupitelstva kraje, členem komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání rady kraje


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                       40/3565                         12. 6. 2018
                       1. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven na rok 2018“ ve výši 241.000,00 Kč pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, na realizaci těchto projektů:

                       a)    „Kurzy počítačové gramotnosti“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 18141/2018 OULK-OLK ve výši 59.000 Kč

                       b)   „Digitalizace regionálních monografií“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 18628/2018 OULK-OLK ve výši 38.000 Kč

                       c)    „Průzkum knihovního fondu MSVK a měření jeho fyzikálních vlastností“ dle podmínek v rozhodnutí č. 18629/2018 OULK-OLK ve výši 66.000 Kč

                       d)   „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 18947/2018 OULK-OLK ve výši 78.000 Kč

                       40/3565                         12. 6. 2018
                       2. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu „Kulturní aktivity-Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) ve výši 125.000,00 Kč pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, na realizaci projektu „Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 18858/2018 OM

                       40/3565                         12. 6. 2018
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       přijaté transfery

                       pol. 4116 –

                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                       ze státního rozpočtu

                       o

                       366,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3314 -

                       Činnosti knihovnické

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                        

                       241,00 tis. Kč

                       na § 3315 -

                       Činnosti muzeí a galerií

                        

                       pol. 5336 –         

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       125,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       366,00 tis. Kč

                       40/3565                         12. 6. 2018
                       4. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 241.000 Kč účelově určenou na realizaci projektů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:

                       a)    „Kurzy počítačové gramotnosti“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 18141/2018 OULK-OLK ve výši 59.000 Kč

                       b)   „Digitalizace regionálních monografií“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 18628/2018 OULK-OLK ve výši 38.000 Kč

                       c)    „Průzkum knihovního fondu MSVK a měření jeho fyzikálních vlastností“ dle podmínek v rozhodnutí č. 18629/2018 OULK-OLK ve výši 66.000 Kč

                       d)   „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 18947/2018 OULK-OLK ve výši 78.000 Kč

                       40/3565                         12. 6. 2018
                       5. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 125.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 18858/2018 OM s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 39/3404 ze dne 29.5.2018

                        40/3566                         12. 6. 2018
                        1. bere na vědomí

                        informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín, IČO 00100536, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu od 1. 7. 2018 Ing. Iris Heclové z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                        40/3566                         12. 6. 2018
                        2. stanoví

                        s účinností od 1. 7. 2018 včetně

                        plat Ing. Iris Heclové, zástupci statutárního orgánu organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín, IČO 00100536, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                         40/3567                         12. 6. 2018
                         1. bere na vědomí

                         žádost Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace IČO 00373231, o změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         40/3567                         12. 6. 2018
                         2. schvaluje

                         snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 700 tis. Kč

                         40/3567                         12. 6. 2018
                         3. schvaluje

                         závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, ve výši 700.000 Kč s účelovým určením na nákup akvizic do sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, v rámci akce „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                         40/3567                         12. 6. 2018
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         700 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol. 6351 -

                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         700 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 6/539 ze dne 14. 12. 2017

                          40/3568                         12. 6. 2018
                          1. souhlasí

                          s provedením úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, konkrétně s instalací klimatizace ve vstupním objektu pobočky Archeopark, ul. Karvinská č. p. 455 v k.ú. Podobora


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                           40/3569                         12. 6. 2018
                           1. bere na vědomí

                           žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu

                           40/3569                         12. 6. 2018
                           2. rozhodla

                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku Jazz Open Ostrava, IČO 04620160, ve výši 100.000 Kč, na projekt „Jazz Open Ostrava 2018“ s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 7. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                           40/3569                         12. 6. 2018
                           3. rozhodla

                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Milan Dobeš Museum, nadační fond, IČO 06410073, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Milan Dobeš Museum“ s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                           40/3569                         12. 6. 2018
                           4. rozhodla

                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu TROJHALÍ KAROLINA, IČO 72089237, v maximální výši 150.000 Kč, na projekt „Výstava terakotové armády v Ostravě“ s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                           40/3569                         12. 6. 2018
                           5. rozhodla

                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Valašskému folklornímu spolku, IČO 41084713, ve výši 150.000 Kč, na projekt „Frenštátské slavnosti 2018“ s časovou použitelností od 5. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                           40/3569                         12. 6. 2018
                           6. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           Na § 3319 -

                           Ostatní záležitosti kultury

                           pol. 5229 -

                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                           o

                            

                           600,0 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           600,0 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 3312 -

                           Hudební činnost

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           100,0 tis. Kč

                           na § 3315 -

                           Činností muzeí a galerií

                           pol. 5229 -

                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                           o

                           200,0 tis. Kč

                           na § 3319 -

                           Ostatní záležitosti kultury

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           300,0 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           600,0 tis. Kč


                            Rada kraje

                            40/3570                         12. 6. 2018
                            1. rozhodla

                            zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                            40/3570                         12. 6. 2018
                            2. rozhodla

                            a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                            b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                            40/3570                         12. 6. 2018
                            3. souhlasí

                            se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                            40/3570                         12. 6. 2018
                            4. souhlasí

                            a)    s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                            b)   s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 25/2209 ze dne 21. 11. 2017

                            40/3571                         12. 6. 2018
                            1. rozhodla

                            uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí se společností České dráhy, a.s., evidenční číslo smlouvy 06796/2017/DSH uzavřené dne 14. 12. 2017, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 63/5030 ze dne 5.3.2015

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                             40/3572                         12. 6. 2018
                             1. rozhodla

                             uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4120943599 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) v rámci stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              40/3573                         12. 6. 2018
                              1. bere na vědomí

                              informaci o spolupráci Moravskoslezského kraje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava na projektu řešícím objektivizaci rozdělování veřejných zdrojů pro hospodaření krajů v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                              40/3573                         12. 6. 2018
                              2. pověřuje

                              náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu zastupováním Moravskoslezského kraje jakožto aplikačního garanta při spolupráci s Vysokou školou báňskou ‑ Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, na projektu řešícím objektivizaci rozdělování veřejných zdrojů pro hospodaření krajů v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                               40/3574                         12. 6. 2018
                               1. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3322 -

                               Zachování a obnova kulturních památek

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               2.008,39 tis. Kč

                               pol.  5171 -

                               Opravy a udržování

                               o

                               9.000,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               11.008,39 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3322 -

                               Zachování a obnova kulturních památek

                                

                               pol. 5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               1.531,22 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 3322 -

                               Zachování a obnova kulturních památek

                                

                                

                               pol. 6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               6.920,44 tis. Kč

                               pol. 6122 -

                               Stroje, přístroje a zařízení

                               o

                               2.556,73 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               9.477,17 tis. Kč

                               40/3574                         12. 6. 2018
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3315 -

                               Činnosti muzeí a galerií

                               pol. 5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               109,57 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 3315 -

                               Činnosti muzeí a galerií

                                

                               pol. 6122 -

                               Stroje, přístroje a zařízení

                               o

                               109,57 tis. Kč

                               40/3574                         12. 6. 2018
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 2212 -

                               Silnice

                               pol.  6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               2.228,50 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 2212 -

                               Silnice

                                

                               pol.  5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               22,50 tis. Kč

                               pol.  5171

                               Opravy a udržování

                               o

                               2.206,00 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               2.228,50 tis. Kč

                               40/3574                         12. 6. 2018
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               snižují

                               neinvestiční přijaté transfery

                               pol.  4116 -

                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               71,70 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               investiční přijaté transfery

                               pol.  4216 -

                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               71,70 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 107/6841 ze dne 20.3.2012

                                40/3575                         12. 6. 2018
                                1. souhlasí

                                a)     s umístěním a realizací stavby „Ostrava Airport Multimodal Park – IO 16.1 Vsakovací objekt“ stavebníka Ostrava Aiport Multimodal Park, s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28938186, na pozemcích parc. č. 1361/1 orná půda, parc. č. 1361/2 orná půda a parc. č. 1361/3 orná půda, vše v k. ú. a obci Mošnov, a na pozemcích parc. č. 1122/6 orná půda, parc. č. 1122/16 orná půda, parc. č. 1123/1 ostatní plocha, parc. č. 1124 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1125 zahrada a parc. č. 1129/1 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Sedlnice, dle předloženého materiálu

                                b)     s vynětím částí pozemků parc. č. 1361/1 orná půda, parc. č. 1361/2 orná půda a parc. č. 1361/3 orná půda, vše v k. ú. a obci Mošnov, a částí pozemků parc. č. 1122/6 orná půda, parc. č. 1122/16 orná půda a parc. č. 1125 zahrada, vše v k. ú. a obci Sedlnice ze zemědělského půdního fondu v souvislosti se stavbou „Ostrava Airport Multimodal Park – IO 16.1 Vsakovací objekt“ stavebníka Ostrava Aiport Multimodal Park, s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28938186, dle předloženého materiálu

                                40/3575                         12. 6. 2018
                                2. rozhodla

                                zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 245 ostatní plocha, parc. č. 482/15 ostatní plocha a parc. č. 7610/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 650/1 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, nyní ve vlastnictví Kraje a v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 18 Frýdek-Místek, IČO 00534188, spočívající v právu zřízení, uložení a provozování zemní kabelové přípojky NN a zemní přípojky slaboproudu – chráničky HDPE pro rozvody TEL a LAN, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem údržby, kontroly, stavebních úprav, oprav a modernizace zemní kabelové přípojky NN a zemní přípojky slaboproudu – chráničky HDPE pro rozvody TEL a LAN, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5240-20/2016 ze dne 7. 3. 2016, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 37/3193 ze dne 24.4.2018

                                 40/3576                         12. 6. 2018
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce a podlicenční smlouvě ev. č. 00931/2010/IM, uzavřené dne 2. 6. 2010 mezi krajem jako půjčitelem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  40/3577                         12. 6. 2018
                                  1. souhlasí

                                  s provedením demolice  stávajícího oplocení sportoviště na pozemku parc. č. 71/199 ostatní plocha, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a ve výpůjčce České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, v rozsahu dle zákresu

                                  40/3577                         12. 6. 2018
                                  2. rozhodla

                                  vyřadit stávající oplocení specifikované v bodě 1. návrhu usnesení z majetku kraje ke dni jeho likvidace, dle předloženého materiálu

                                  40/3577                         12. 6. 2018
                                  3. souhlasí

                                  s výstavbou nového oplocení sportoviště na pozemku parc. č. 71/199 ostatní plocha, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu dle zákresu, Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, bez nároku na vypořádání stavby oplocení v případě ukončení výpůjčky


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 31/2702 ze dne 6. 2. 2018

                                   40/3578                         12. 6. 2018
                                   1. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                   část pozemku parc. č. 449/36 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278-10/2018 ze dne 1. 2. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 449/38 orná půda, o výměře 5120 m2,

                                   část pozemku parc. č. 1278/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278-10/2018 ze dne 1. 2. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1278/6 ostatní plocha, o výměře 589 m2,

                                   pozemek parc. č. 449/30 orná půda,

                                   pozemek parc. č. 449/31 orná půda,

                                   pozemek parc. č. 449/32 orná půda,

                                   pozemek parc. č. 449/33 orná půda,

                                   pozemek parc. č. 449/34 orná půda,

                                   pozemek parc. č. 449/35 orná půda,

                                   pozemek parc. č. 458 orná půda,

                                   pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha,

                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                   vše v k. ú. a obec Nošovice,

                                   do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň, IČO 45357366,

                                   za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení

                                   40/3578                         12. 6. 2018
                                   2. souhlasí

                                   s dotčením pozemků parc. č. 449/15 ostatní plocha a parc. č. 1337/1 ostatní plocha, oba v k. ú. a obci Nošovice, ve vlastnictví kraje, přesahem bezpečnostního pásma plynárenského zařízení – VTL plynovodu DN 200, PN 40, které má v úmyslu společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň, IČO 45357366, vybudovat na pozemcích parc. č. 449/34 orná půda, parc. č. 449/35 orná půda, parc. č. 449/36 orná půda, parc. č. 458 orná půda, parc. č. 449/30 orná půda, parc. č. 449/31 orná půda, parc. č. 1277/11 ostatní plocha, parc. č. 1277/13 ostatní plocha a parc. č. 568/9 ostatní plocha, všechny v k. ú. a obci Nošovice, za podmínky prodeje pozemků dle bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

                                   40/3578                         12. 6. 2018
                                   3. rozhodla

                                   zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části nově vzniklého pozemku parc. č. 449/38 orná půda odděleného dle geometrického plánu č. 1278-10/2018 ze dne 1. 2. 2018 a dále k částem pozemků parc. č. 449/32 orná půda, parc. č. 449/35 orná půda, parc. č. 458 orná půda, parc. č. 1277/11 ostatní plocha, parc. č. 481/1 ostatní plocha, parc. č. 589/2 ostatní plocha, parc. č. 596/1 ostatní plocha a parc. č. st. 521 zastavěná plocha a nádvoří, všechny v k. ú. a obci Nošovice, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 449/15 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nošovice, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřídit na služebných pozemcích kanalizační vedení, provozovat jej a udržovat a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a odstraňováním kanalizačního vedení, na dobu neurčitou, v rozsahu daném geometrickým plánem vyhotoveným dle situačního snímku na základě skutečného stavu, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; kraj jako oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí, vše za podmínky prodeje pozemků dle bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

                                   40/3578                         12. 6. 2018
                                   4. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                   Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                   Termín: 14. 6. 2018


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 14/1064 ze dne 30. 5. 2017

                                    40/3579                         12. 6. 2018
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č. 4000215577 v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, PSČ 602 00, IČ 27935311,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 5/503 ze dne 14. 9. 2017

                                     40/3580                         12. 6. 2018
                                     1. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout

                                     a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                     pozemek parc. č. 508/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 317, stavba občanského vybavení,

                                     pozemek parc. č. 511 ostatní plocha, / 5

                                     část pozemku parc. č. 508/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 508/17 ostatní plocha o výměře 3496 m2,

                                     část pozemku parc. č. 105/13 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 105/15 ostatní plocha o výměře 21 m2,

                                     část pozemku parc. č. 517/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 517/10 ostatní plocha o výměře 769 m2, jehož součástí je trafostanice,

                                     pozemek parc. č. 517/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 372 m2 dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016,

                                     pozemek parc. č. 517/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 309, stavba technického vybavení,

                                     pozemek parc. č. 516/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 240 m2 dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016,

                                     část pozemku parc. č. 522/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 522/5 ostatní plocha o výměře 125 m2,

                                     část pozemku parc. č. 526 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 526/2 zahrada o výměře 182 m2,

                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                     vše v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice,

                                     z vlastnictví města Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, IČO 00298077,

                                     za následujících podmínek:

                                     i)       kraj se zavazuje na předmětu převodu realizovat výstavbu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem o celkové využitelné kapacitě minimálně 60 lůžek, včetně přilehlého zázemí (zahrada, parkovací plochy)

                                     ii)     kraj se zavazuje zajistit v předmětu převodu provozování pobytové sociální služby po dobu nejméně 20 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí pro nabyvatele

                                     iii)    kraj se zavazuje zajistit na své náklady vypracování projektové dokumentace pro účely vydání územního rozhodnutí nejpozději do 31. 12. 2019 a vypracování projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení nejpozději do 31. 12. 2020

                                     iv)    v případě, že kraj nezahájí výstavbu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem ani do dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, je město Kopřivnice oprávněno odstoupit od smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a kraj se zavazuje poskytnout bezodkladně nezbytnou součinnost tak, aby bylo docíleno převodu vlastnického práva k předmětu převodu zpět na město Kopřivnice

                                     v)     kraj se zavazuje zřídit ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitých věcí zákaz zcizení předmětu převodu jako právo věcné ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj

                                     b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení

                                     40/3580                         12. 6. 2018
                                     2. ukládá

                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                     předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                     Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                     Termín: 14. 6. 2018


                                      Rada kraje

                                      40/3581                         12. 6. 2018
                                      1. stanoví

                                      s účinností od 1. 7. 2018 včetně

                                      plat MUDr. Ladislavu Václavcovi, MBA, řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                      40/3581                         12. 6. 2018
                                      2. stanoví

                                      s účinností od 1. 7. 2018 včetně

                                      plat MUDr. Ladislavu Václavcovi, MBA, řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                       40/3582                         12. 6. 2018
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost Unie ROSKA – reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       40/3582                         12. 6. 2018
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Unii ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, ve výši 15 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace odborného semináře „Světový den roztroušené sklerózy v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       40/3582                         12. 6. 2018
                                       3. bere na vědomí

                                       žádost organizace DTO CZ, s.r.o., IČO 47666439, o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                       40/3582                         12. 6. 2018
                                       4. rozhodla

                                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci DTO CZ, s.r.o., IČO 47666439, ve výši 60 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášením Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2018, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                       40/3582                         12. 6. 2018
                                       5. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 6113

                                       Zastupitelstva krajů

                                       pol. 5901 -

                                       Nespecifikované rezervy

                                       o

                                       75 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                       o

                                       60 tis. Kč

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       15 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                        40/3583                         12. 6. 2018
                                        1. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, účelově určený na optimalizační procesy a činnosti příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                        40/3583                         12. 6. 2018
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5166 -

                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                        o

                                        3.000 tis. Kč

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        3.000 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        6.000 tis. Kč

                                        40/3583                         12. 6. 2018
                                        3. bere na vědomí

                                        žádost organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o změnu podmínek čerpání (časové použitelnosti) závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na odstranění nedostatků zjištěných kontrolou na interním oddělení nemocnice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        40/3583                         12. 6. 2018
                                        4. schvaluje

                                        změnit v řádku 12 přílohy č. 1 k usnesení č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018 u akce „Odstranění nedostatků zjištěných kontrolou na interním oddělení nemocnice" (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) časovou použitelnost z „1. 11. 2017 - 30. 6. 2018“ na „1. 11. 2017 - 31. 12. 2018“, dle předloženého materiálu

                                        40/3583                         12. 6. 2018
                                        5. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, účelově určeného na dofinancování nanonástřiků příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                        40/3583                         12. 6. 2018
                                        6. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        146,90 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        146,90 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 26/2325 ze dne 5. 12. 2017

                                        č. 32/2849 ze dne 27. 2. 2018

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/576 ze dne 14. 12. 2017

                                        č. 7/717 ze dne 14. 3. 2018

                                        40/3584                         12. 6. 2018
                                        1. bere na vědomí

                                        návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

                                        40/3584                         12. 6. 2018
                                        2. souhlasí

                                        s optimalizačními úpravami struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        40/3584                         12. 6. 2018
                                        3. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        schválit optimalizační úpravy struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        40/3584                         12. 6. 2018
                                        4. ukládá

                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                        předložit zastupitelstvu kraje návrh optimalizace dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení ke schválení

                                        Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                        Termín: 14. 6. 2018

                                        40/3584                         12. 6. 2018
                                        5. ukládá

                                        vedoucímu odboru zdravotnictví

                                        informovat radu kraje o průběhu implementace navržených optimalizačních úprav struktury poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

                                        Termín: listopad 2018

                                        40/3584                         12. 6. 2018
                                        6. ukládá

                                        ředitelům nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                        implementovat optimalizační úpravy struktury poskytované lůžkové zdravotní péče, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        Zodp.: ředitelé nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                        Termín: prosinec 2018

                                        40/3584                         12. 6. 2018
                                        7. doporučuje

                                        řediteli Bílovecké nemocnice, a.s.

                                        implementovat optimalizační úpravy struktury poskytované lůžkové zdravotní péče, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        Zodp.: ředitel Bílovecké nemocnice, a.s.

                                        Termín: prosinec 2018


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 20/2049 ze dne 23. 6. 2016

                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         1. rozhodla

                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory nerealizované akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o.“ organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, ve výši 9.900 tis. Kč a použít tuto úsporu k financování akce „Příspěvek na provoz v odvětví zdravotnictví“ organizacím Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         2. schvaluje

                                         snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 9.900 tis. Kč, účelově určený na akci „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o.“

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         3. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout o zrušení kofinancování projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o.“, organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, ve výši 9.900 tis. Kč

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         4. bere na vědomí

                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o schválení příspěvku na provoz, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         5. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR o částku 4.950 tis. Kč s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací s časovou použitelností od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         6. bere na vědomí

                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o schválení příspěvku na provoz, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         7. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 4.950 tis. Kč s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací s časovou použitelností od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         8. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol. 6351 -

                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         9.900 tis. Kč

                                         pol. 6451 -

                                         Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         44.550 tis. Kč

                                         a

                                         snižuje

                                         dlouhodobé financování

                                         pol.  8123 -

                                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                         o

                                         44.550 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol.  5331 -

                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         9.900 tis. Kč

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         9. ukládá

                                         řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, a organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, předložit radě kraje informaci o hospodaření organizací a využití finančních prostředků – zvýšeného příspěvku na provoz s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti dle bodů 5. a 7. návrhu usnesení

                                         Zodp.: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce

                                         Termín: 26. 6. 2018

                                         40/3585                         12. 6. 2018
                                         10. ukládá

                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                         předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 3. toho usnesení k rozhodnutí

                                         Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                         Termín: 14. 6. 2018


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 29/2549 ze dne 9. 1. 2018

                                          č. 37/3208 ze dne 24. 4. 2018

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          1. rozhodla

                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost v maximální výši 4.295.520 Kč na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny „Sdružeňáček“ Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o.“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008883, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008883, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          2. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, o částku ve výši 1.073.880 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny „Sdružeňáček“ Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008883

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          3. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol. 4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          1.073.880 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3522 -

                                          Ostatní nemocnice

                                          pol. 5336 -

                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          1.073.880 Kč

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          4. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 4.210,80 Kč na celkovou ve výši 538.237,60 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000046

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          5. rozhodla

                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 63.497.696,42 Kč na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001447, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000016, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          6. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 2.639.736 Kč na celkovou ve výši 2.933.040 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000016

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          7. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 60.857.527,42 Kč na celkovou ve výši 67.619.956,02 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000016

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          8. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol. 4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          2.648.750 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          investiční přijaté transfery

                                          pol. 4216 -

                                          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          75.861.000 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3522 -

                                          Ostatní nemocnice

                                          pol. 5336 -

                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          2.648.750 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3522 -

                                          Ostatní nemocnice

                                          pol. 6356 -

                                          Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          75.861.000 Kč

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          9. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3522 -

                                          Ostatní nemocnice

                                          pol. 6351 -

                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          4.220 Kč

                                          pol. 6451 -

                                          Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          37.900 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3522 -

                                          Ostatní nemocnice

                                          pol. 5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          4.220 Kč

                                          pol. 5651 -

                                          Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          37.900 Kč

                                          40/3586                         12. 6. 2018
                                          10. rozhodla

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          nedaňové příjmy

                                          pol. 2451 -

                                          Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                          o

                                          7.696.831 Kč

                                          a

                                          snižuje

                                          dlouhodobé financování

                                          pol. 8124 -

                                          Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                          o

                                          7.696.831 Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 24/2130 ze dne 7.11.2017

                                           40/3587                         12. 6. 2018
                                           1. bere na vědomí

                                           změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000011 ze dne 12. 9. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Rozvoj Architektury ICT Moravskoslezského kraje“, registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002010 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), číslo 117D03K000011 ze dne 20. 3. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 3/156 ze dne 16.3.2017

                                            40/3588                         12. 6. 2018
                                            1. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Programu Interreg V‑A  Česká republika - Polsko v maximální výši 2.672,20 EUR na financování projektu „i‑AIR REGION“, registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko ze dne 23. 04. 2018, vydaného Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                            40/3588                         12. 6. 2018
                                            2. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Programu Interreg V‑A Česká republika – Polsko v maximální výši 45.427,80 EUR na financování projektu „i‑AIR REGION“, registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075 za podmínek uvedených v Dohodě o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko uzavřené s vedoucím partnerem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO 00576310, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 15/1286 ze dne 12.6.2017

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                             č. 6/586 ze dne 14.12.2017

                                             40/3589                         12. 6. 2018
                                             1. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Doubrava, IČ 00562424, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             40/3589                         12. 6. 2018
                                             2. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                             40/3589                         12. 6. 2018
                                             3. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Fulnek, IČ 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                             40/3589                         12. 6. 2018
                                             4. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Hodslavice, IČ 00297917, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                             40/3589                         12. 6. 2018
                                             5. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Janovice, IČ 00493619, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                             40/3589                         12. 6. 2018
                                             6. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Klimkovice, IČ 00298051, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                             40/3589                         12. 6. 2018
                                             7. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Třinec, IČ 00297313, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                             40/3589                         12. 6. 2018
                                             8. ukládá

                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                             předložit zastupitelstvu návrhy dle bodů 1. až 7. tohoto usnesení

                                             Zodp.: Jan Krkoška

                                             Termín: 14. 6. 2018


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                              č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

                                              č. 35/3074 ze dne 27.3.2018

                                              č. 37/3219 ze dne 24.4.2018

                                              č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                              č. 29/2556 ze dne 9.1.2018

                                              č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

                                              č. 38/3324 ze dne 15.5.2018

                                              č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                              č. 21/1911 ze dne 26.9.2017

                                              č. 14/1147 ze dne 30.5.2017

                                              č. 33/2991 ze dne 12.3.2018

                                              č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                              č. 6/389 ze dne 24.1.2017

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              1. rozhodla

                                              poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              3. rozhodla

                                              neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              4. bere na vědomí

                                              informaci o odstoupení žadatelů dle příloh č. 5 až 8 od poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, jejichž souhrnný seznam včetně výše poskytnuté podpory je uveden v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              5. bere na vědomí

                                              žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 10 až 28 předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              6. rozhodla

                                              schválit výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              7. bere na vědomí

                                              žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              8. rozhodla

                                              zavřít s žadatelkou uvedenou v bodě 7. tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              9. bere na vědomí

                                              žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla žadatele **********, nar. **********bytem********** pořadové číslo žádosti ********** v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              10. rozhodla

                                              zavřít s žadatelem uvedenými v bodě 9. tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              11. bere na vědomí

                                              informaci o úmrtí žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, schválené usnesením rady kraje č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              12. rozhodla

                                              zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, původnímu příjemci **********, nar**********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, schválené usnesením rady kraje č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                              40/3590                         12. 6. 2018
                                              13. rozhodla

                                              poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, v rámci žádosti pořadové číslo ********** nové příjemkyni **********, nar. **********, bytem **********a uzavřít s touto příjemkyní dohodu o narovnání dle přílohy č. 38 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 32/2868 ze dne 27. 2. 2018

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                              40/3591                         12. 6. 2018
                                              1. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout

                                              a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                              b)   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. a čl. XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                              c)    neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                              40/3591                         12. 6. 2018
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3636 -

                                              Územní rozvoj

                                              pol. 5213 -

                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                              o

                                              584,5 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3636 -

                                              Územní rozvoj

                                              pol. 5212 -

                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                              o

                                              509,5 tis. Kč

                                              pol. 5321 -

                                              Neinvestiční transfery obcím

                                              o

                                                75,0 tis. Kč

                                              Celkem

                                              o

                                              584,5 tis. Kč

                                              40/3591                         12. 6. 2018
                                              3. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                              Zodp.: Jan Krkoška

                                              Termín: 14. 6. 2018


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                               40/3592                         12. 6. 2018
                                               1. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 2143 -

                                               Cestovní ruch

                                               pol. 5222 -

                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                               o

                                               21,92 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 2143 -

                                               Cestovní ruch

                                               pol. 5213 -

                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                               o

                                               21,92 tis. Kč

                                               40/3592                         12. 6. 2018
                                               2. rozhodla

                                               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 600.000 Kč

                                               40/3592                         12. 6. 2018
                                               3. rozhodla

                                               navýšit akci rozpočtu „Průmyslová zóna Nošovice“ o částku 600.000 Kč

                                               40/3592                         12. 6. 2018
                                               4. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 3639 -

                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                               pol. 6341 -

                                               Investiční transfery obcím

                                               o

                                               600 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3639 -

                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                               pol. 5171 -

                                               Opravy a udržování

                                               o

                                               600 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 25/2270 ze dne 21. 11. 2017

                                                č. 24/2135 ze dne 7. 11. 2017

                                                č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                                č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

                                                č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                                40/3593                         12. 6. 2018
                                                1. bere na vědomí

                                                informaci o jednání valné hromady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                40/3593                         12. 6. 2018
                                                2. zmocňuje

                                                prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako jeho náhradníka, k vyjádření akcionáře k návrhům usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                40/3593                         12. 6. 2018
                                                3. bere na vědomí

                                                informaci o výsledku předchozího jednání per rollam valné hromady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava dle příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                 40/3594                         12. 6. 2018
                                                 1. rozhodla

                                                 poskytnout věcné ocenění Moravskoslezského kraje v souhrnné maximální hodnotě 30.000 Kč vč. DPH třem nejlépe umístěným soutěžícím v soutěži o nejzajímavější kulinářskou novinku v rámci gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, který pořádá Moravskoslezský kraj

                                                 40/3594                         12. 6. 2018
                                                 2. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 2143 -

                                                 Cestovní ruch

                                                 pol. 5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 8 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje            

                                                 na § 2143 -

                                                 Cestovní ruch

                                                 pol. 5494 -

                                                 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                 o

                                                 8 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                  40/3595                         12. 6. 2018
                                                  1. schvaluje

                                                  podmínky dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  40/3595                         12. 6. 2018
                                                  2. rozhodla

                                                  vyhlásit dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018“ dle předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 7/453 ze dne 7. 2. 2017

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                   40/3596                         12. 6. 2018
                                                   1. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                    

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2299 -

                                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   145,00 tis. Kč

                                                   pol.  5173 -

                                                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                   o

                                                   69,42 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   214,42 tis. Kč

                                                    

                                                   a

                                                    

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2299 -

                                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                                   pol.  5011 -

                                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                   o

                                                   100,00 tis. Kč

                                                   pol.  5031 -

                                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                   o

                                                   25,00 tis. Kč

                                                   pol.  5032 -

                                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                   o

                                                   9,00 tis. Kč

                                                   pol.  5038 -

                                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                   o

                                                   0,42 tis. Kč

                                                   pol.  5321 -

                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                   o

                                                   80,00 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   214,42 tis. Kč

                                                   40/3596                         12. 6. 2018
                                                   2. rozhodla

                                                   zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 100,00 tis. Kč z 336.976,96 tis. Kč na 337.076,96 tis. Kč

                                                   40/3596                         12. 6. 2018
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                   pol.  4116 -

                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   3.122,21 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 5511 -

                                                   Požární ochrana – profesionální část

                                                   pol.  5019 -

                                                   Ostatní platy

                                                   o

                                                   100,00 tis. Kč

                                                   pol.  5029 -

                                                   Ostatní platy za provedenou práci jinde nezařazené

                                                   o

                                                   20,00 tis. Kč

                                                   pol.  5039 -

                                                   Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

                                                   o

                                                   34,00 tis. Kč

                                                   pol.  5021 -

                                                   Ostatní osobní výdaje

                                                   o

                                                   500,00 tis. Kč

                                                   pol.  5031 -

                                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                   o

                                                   63,00 tis. Kč

                                                   pol.  5032 -

                                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                   o

                                                    23,00 tis. Kč

                                                   pol.  5038 -

                                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                   o

                                                   1,10 tis. Kč

                                                   pol.  5139 -

                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                   o

                                                   70,00 tis. Kč

                                                   pol.  5164 -

                                                   Nájemné

                                                   o

                                                   130,00 tis. Kč

                                                   pol.  5167 -

                                                   Služby školení a vzdělávání

                                                   o

                                                   1.000,00 tis. Kč

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   481,11 tis. Kč

                                                   pol.  5173 -

                                                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                   o

                                                   700,00 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   3.122,21 tis. Kč

                                                   40/3596                         12. 6. 2018
                                                   4. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                    

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2212 -

                                                   Silnice

                                                   pol.  5171 -

                                                   Opravy a udržování

                                                   o

                                                   3.562,00 tis. Kč

                                                    

                                                   a

                                                    

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 2212 -

                                                   Silnice

                                                   pol.  6121 -

                                                   Budovy, haly a stavby

                                                   o

                                                   3.562,00 tis. Kč

                                                   40/3596                         12. 6. 2018
                                                   5. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                    

                                                   snižují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3122 -

                                                   Střední odborné školy

                                                   pol.  6122 -

                                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                                   o

                                                   1,00 tis. Kč

                                                    

                                                   a

                                                    

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3122 -

                                                   Střední odborné školy

                                                   pol.  5123 -

                                                   Podlimitní technické zhodnocení

                                                   o

                                                   1,00 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 35/3069 ze dne 27. 3. 2018

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 4/310 ze dne 15. 6. 2017

                                                    40/3597                         12. 6. 2018
                                                    1. rozhodla

                                                    nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v maximální výši 19.628,36 EUR na financování projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“, registrační číslo: NPF304020C852, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. C852, ze dne 26. března 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                    40/3597                         12. 6. 2018
                                                    2. rozhodla

                                                    nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v maximální výši 333.682,14 EUR na financování projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“, registrační číslo: NPF304020C852, za podmínek uvedených v partnerské smlouvě uzavřené s vedoucím partnerem „Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427“, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     40/3598                         12. 6. 2018
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost Obce Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o zapůjčení 1 motocyklu z Expozice historických motocyklů v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     40/3598                         12. 6. 2018
                                                     2. rozhodla

                                                     uzavřít s Obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, smlouvu o výpůjčce 1 motocyklu z Expozice historických motocyklů v Ostravě, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 17/1176 ze dne 4. 6. 2013

                                                      č. 38/2852 ze dne 11. 3. 2014

                                                      č. 60/4703 ze dne 13. 1. 2015

                                                      č. 95/7468 ze dne 5. 4. 2016

                                                      č. 6/338 ze dne 24. 1. 2017

                                                      č. 26/2374 ze dne 5. 12. 2017

                                                      40/3599                         12. 6. 2018
                                                      1. odvolává

                                                      členy Rady pro inovace Moravskoslezského kraje na základě odůvodnění obsaženého v důvodové zprávě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností ke dni 12. 6. 2018

                                                      40/3599                         12. 6. 2018
                                                      2. jmenuje

                                                      členy Rady pro inovace Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s účinností ke dni 13. 6. 2018


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 26/2336 ze dne 5. 12. 2017

                                                       40/3600                         12. 6. 2018
                                                       1. rozhodla

                                                       uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na „Zabezpečení odborných služeb pro Moravskoslezský kraj v rámci programového období Evropské unie 2021-2027“ se společností BeePartner a.s. rozšiřující předmět smlouvy o úkony spojené s vyjednáváním cílených výzev a jiných forem zvýhodnění v souvislosti se zapojením kraje do Platformy pro uhelné regiony procházející přeměnou


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                        40/3601                         12. 6. 2018
                                                        1. schvaluje

                                                        podmínky dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        40/3601                         12. 6. 2018
                                                        2. rozhodla

                                                        vyhlásit dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 39/3494 ze dne 29. 5. 2018

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                         40/3602                         12. 6. 2018
                                                         1. zrušuje

                                                         bod č. 4 usnesení č. 39/3494 ze dne 29. 5. 2018, kterým rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu obec Bohušov, IČO 00295876, na realizaci projektu „Přístavba stodoly na rekreačním areálu“ ve výši 400.000 Kč s časovou použitelností od 15. 5. 2018 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         40/3602                         12. 6. 2018
                                                         2. zrušuje

                                                         bod č. 6 usnesení č. 39/3494 ze dne 29. 5. 2018, kterým rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu obec Bohušov, IČO 00295876, na realizaci projektu „Dětské hřiště Bohušov“ ve výši 600.000 Kč s časovou použitelností od 25. 5. 2018 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                         40/3602                         12. 6. 2018
                                                         3. rozhodla

                                                         snížit akci rozpočtu kraje na rok 2018 „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 1.000 tis. Kč

                                                         40/3602                         12. 6. 2018
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 6341 -

                                                         Investiční transfery obcím

                                                         o

                                                         1.000 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje            

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 6901 -

                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                         o

                                                         1.000 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 33/2959 ze dne 12. 3. 2018

                                                          č. 39/3489 ze dne 29. 5. 2018

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018

                                                          40/3603                         12. 6. 2018
                                                          1. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci v upraveném znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi členy Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA v rámci Platformy pro uhelné regiony procházející přeměnou

                                                          40/3603                         12. 6. 2018
                                                          2. ukládá

                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                          předložit zastupitelstvu kraje upravenou přílohu dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                                          Termín: 14. 6. 2018


                                                           Rada kraje

                                                           40/3604                         12. 6. 2018
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost spolku MAS Regionu Poodří, z.s., ze dne 18. 5. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt 4. ročník akce Zemědělství v Poodří 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           40/3604                         12. 6. 2018
                                                           2. rozhodla

                                                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku MAS Regionu Poodří, z.s., IČO 26661578, na projekt 4. ročník akce Zemědělství v Poodří 2018 ve výši 72.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014

                                                            40/3605                         12. 6. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            návrh společnosti EKO-KOM, a.s., ze dne 27. 4. 2018 na uzavření dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci při realizaci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“, dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

                                                            40/3605                         12. 6. 2018
                                                            2. rozhodla

                                                            uzavřít se společností EKO-KOM, a.s., IČO 25134701, dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci při realizaci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ ev. č. 01296/2014/ŽPZ, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 6/392 ze dne 24. 1. 2017

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 4/323 ze dne 15. 6. 2017

                                                             40/3606                         12. 6. 2018
                                                             1. rozhodla

                                                             přijmout podporu ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 31.354.861 Kč určenou na projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ za podmínek uvedených ve smlouvě č. 04231742 o  poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

                                                             40/3606                         12. 6. 2018
                                                             2. rozhodla

                                                             uzavřít smlouvu č. 04231742 se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČO 00020729, o poskytnutí podpory z tohoto fondu na projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                              40/3607                         12. 6. 2018
                                                              1. schvaluje

                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora tříděného sběru“ o 700 tis. Kč

                                                              40/3607                         12. 6. 2018
                                                              2. rozhodla

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 6409 -

                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                              pol.  5901 -

                                                              Nespecifikované rezervy

                                                              o

                                                              700 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3727 -

                                                              Prevence vzniku odpadů

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              o

                                                              700 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                               40/3608                         12. 6. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost Nadace na pomoc zvířatům ze dne 21. 5. 2018 ve věci poskytnutí dotace na činnost této nadace v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               40/3608                         12. 6. 2018
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Nadace na pomoc zvířatům, IČO 25817981, na projekt činnost Nadace na pomoc zvířatům v roce 2018 ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               40/3608                         12. 6. 2018
                                                               3. rozhodla

                                                               navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 200.000 Kč

                                                               40/3608                         12. 6. 2018
                                                               4. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 6409 -

                                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                               pol.  5901 -

                                                               Nespecifikované rezervy

                                                               o

                                                               200 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3799 -

                                                               Ostatní ekologické záležitosti

                                                               pol.  5229 -

                                                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                               o

                                                               200 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                40/3609                         12. 6. 2018
                                                                1. souhlasí

                                                                s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době hlavních prázdnin školního roku 2017/2018


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 38/3346 ze dne 15. 5. 2018

                                                                 40/3610                         12. 6. 2018
                                                                 1. odvolává

                                                                 Mgr. Petra Štece, pedagogického pracovníka organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, z funkce člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

                                                                 40/3610                         12. 6. 2018
                                                                 2. jmenuje

                                                                 RNDr. Rostislava Herrmanna, pedagogického pracovníka organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, členem konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 30/2636 ze dne 23. 1. 2018

                                                                  č. 27/2488 ze dne 12. 12. 2017

                                                                  č. 25/2281 ze dne 21. 11. 2017

                                                                  č. 32/2902 ze dne 27. 2. 2018

                                                                  č. 23/2065 ze dne 24. 10. 2017

                                                                  40/3611                         12. 6. 2018
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  a)    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  b)   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČO 61989193, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  c)    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, IČO 62331701, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                  40/3611                         12. 6. 2018
                                                                  2. jmenuje

                                                                  a)    dnem 1. 7. 2018

                                                                  Mgr. Michala Pokorného, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061

                                                                  b)   dnem 1. 8. 2018

                                                                  1.    Renatu Neubauerovou, dipl. spec., na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČO 61989193

                                                                  2.    Mgr. Barboru Kachlovou, na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, IČO 62331701

                                                                  40/3611                         12. 6. 2018
                                                                  3. stanoví

                                                                  a)    s účinností od 1. 7. 2018

                                                                  plat Mgr. Michalu Pokornému, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                  b)   s účinností od 1. 8. 2018

                                                                  1.    plat Renatě Neubauerové, dipl. spec., na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČO 61989193

                                                                  2.    plat Mgr. Barboře Kachlové, na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, IČO 62331701

                                                                  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   40/3612                         12. 6. 2018
                                                                   1. stanoví

                                                                   a)    s účinností od 1. 7. 2018

                                                                   plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                   b)   s účinností od 1. 8. 2018

                                                                   1.    platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                   2.    mzdu řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                   c)    s účinností od 1. 9. 2018

                                                                   plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    40/3613                         12. 6. 2018
                                                                    1. rozhodla

                                                                    vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, sídlo organizace Těšínská 41/98, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    40/3613                         12. 6. 2018
                                                                    2. odvolává

                                                                    Mgr. Josefa Hartoše

                                                                    z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, dnem 30. 11. 2018, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     40/3614                         12. 6. 2018
                                                                     1. souhlasí

                                                                     se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                                      40/3615                         12. 6. 2018
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1.D prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                      40/3615                         12. 6. 2018
                                                                      2. rozhodla

                                                                      s účinností od 1. 9. 2018

                                                                      povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2.D ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                       Rada kraje

                                                                       40/3616                         12. 6. 2018
                                                                       1. souhlasí

                                                                       s vydáním stipendijního řádu organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 36/3141 ze dne 10. 4. 2018

                                                                        40/3617                         12. 6. 2018
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy 1, 3 a 4 předloženého materiálu

                                                                        40/3617                         12. 6. 2018
                                                                        2. rozhodla

                                                                        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka“; s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018

                                                                        40/3617                         12. 6. 2018
                                                                        3. rozhodla

                                                                        uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemcem MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                        40/3617                         12. 6. 2018
                                                                        4. rozhodla

                                                                        neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 žadateli **********, datum narození **********,**********bydliště **********, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Studium hudby (hra na cimbál) na univerzitě v USA“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                        40/3617                         12. 6. 2018
                                                                        5. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČO 47813482, o částku 48.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací Soustředění zrakově postižené mládeže v plavání a showdownu; s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018

                                                                        40/3617                         12. 6. 2018
                                                                        6. bere na vědomí

                                                                        žádost Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 60337320, o prodloužení časové použitelnosti finančních prostředků spojených se zajištěním akce „European Business Game 2018“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                        40/3617                         12. 6. 2018
                                                                        7. schvaluje

                                                                        změnu časové použitelnosti závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2018 organizaci Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 60337320, s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „European Business Game 2018“ z „od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018“

                                                                        40/3617                         12. 6. 2018
                                                                        8. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3299 -

                                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                        pol. 5229 -

                                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                        o

                                                                         

                                                                        48 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3299 -

                                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                        pol. 5331 -

                                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        48 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         1. rozhodla

                                                                         nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.299.288 Kč dle předloženého materiálu

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         2. schvaluje

                                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         3. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         zvyšují

                                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                                         pol. 4116 -

                                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                         o

                                                                         2.299.293 Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3114 -

                                                                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                         pol. 5336 -

                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         100.640 Kč

                                                                         na § 3121 -

                                                                         Gymnázia

                                                                         pol. 5336 -

                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         393.693 Kč

                                                                         na § 3122 -

                                                                         Střední odborné školy

                                                                         pol. 5336 -

                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         1.564.122 Kč

                                                                         na § 3124 -

                                                                         Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                         pol. 5336 -

                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         240.838 Kč

                                                                         Celkem

                                                                         2.299.293 Kč

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         4. rozhodla

                                                                         realizovat pilotní ověření programu „YES, I DO“ v pěti školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         5. pověřuje

                                                                         Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403

                                                                         organizací a zajištěním programu „YES, I DO“

                                                                         Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál

                                                                         Termín: 31. 12. 2019

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         6. schvaluje

                                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na pilotní ověření programu „YES, I DO“, organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2019

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         7. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3299 -

                                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                         pol. 5331 -

                                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         1.629.000 Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3122 -

                                                                         Střední odborné školy

                                                                         pol. 5331 -

                                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         830.000 Kč

                                                                         na § 3123 -

                                                                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                         pol. 5331 -

                                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         98.000 Kč

                                                                         na § 3149 -

                                                                         Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                         pol. 5331 -

                                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         701.000 Kč

                                                                         Celkem

                                                                         1.629.000 Kč

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         8. schvaluje

                                                                         závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         9. schvaluje

                                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00561151, o částku 101.000 Kč s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         10. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3299 -

                                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                         pol. 5331 -

                                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         490.000 Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3122 -

                                                                         Střední odborné školy

                                                                         pol. 5331 -

                                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         101.000 Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         kapitálové výdaje

                                                                         na § 3114 -

                                                                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                         pol. 6351 -

                                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         80.000 Kč

                                                                         na § 3122 -

                                                                         Střední odborné školy

                                                                         pol. 6351 -

                                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         249.000 Kč

                                                                         na § 3146 -

                                                                         Zařízení výchovného poradenství

                                                                         pol. 6351 -

                                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         60.000 Kč

                                                                         Celkem

                                                                         389.000 Kč

                                                                         40/3618                         12. 6. 2018
                                                                         11. souhlasí

                                                                         s provedením stavebních prací ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akci „Oprava podlahy v tělocvičně Gymnázia a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm“, a to v budově č. p. 1258, obec Frenštát pod Radhoštěm, občanská vybavenost,  která je součástí pozemku parc. č. st. 1498/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, který je ve vlastnictví kraje a předaný k hospodaření organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, dle předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         40/3619                         12. 6. 2018
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské univerzity, IČO 61988987, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         40/3619                         12. 6. 2018
                                                                         2. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 198.820 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Další akreditované vzdělávání - kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                         40/3619                         12. 6. 2018
                                                                         3. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 4349 -

                                                                         Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                         pol. 5229 -

                                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                         o

                                                                         198,82 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 4399 -

                                                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                         pol. 5332 -

                                                                         Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                          o

                                                                         198,82 tis. Kč

                                                                         40/3619                         12. 6. 2018
                                                                         4. ukládá

                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                         předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                         Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                         Termín: 14. 6. 2018


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 68/5479 ze dne 19. 5. 2015

                                                                          č. 20/1860 ze dne 12. 9. 2017

                                                                          40/3620                         12. 6. 2018
                                                                          1. rozhodla

                                                                          uzavřít Dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci v sociální oblasti mezi Moravskoslezským krajem a Ostravskou univerzitou, Fakultou sociálních studií, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 31/2745 ze dne 6. 2. 2018

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                           40/3621                         12. 6. 2018
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 za Moravskoslezský kraj, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                           40/3621                         12. 6. 2018
                                                                           2. bere na vědomí

                                                                           informace uvedené v dopise č. j. MV-131880-10/OBP-2017, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                                                           40/3621                         12. 6. 2018
                                                                           3. rozhodla

                                                                           nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly Ministerstva vnitra ČR do rozpočtu kraje ve výši 179.100 Kč na financování projektu „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II“ realizovaného v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 dle předloženého materiálu

                                                                           40/3621                         12. 6. 2018
                                                                           4. rozhodla

                                                                           spolufinancovat projekt „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II“ ve  výši minimálně 10 % z celkových skutečně vynaložených nákladů projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                           40/3621                         12. 6. 2018
                                                                           5. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           zvyšují

                                                                           přijaté transfery

                                                                           pol. 4116 -

                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                           o

                                                                           179,1 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4399 -

                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                           pol. 5169 -

                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                           o

                                                                           19,9 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje            

                                                                           na § 4399 -

                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                           pol. 5166 -

                                                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                           o

                                                                           45,0 tis. Kč

                                                                           pol. 5167 -

                                                                           Služby školení a vzdělávání

                                                                           o

                                                                           154,0 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           o

                                                                           199,0 tis. Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            40/3622                         12. 6. 2018
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            40/3622                         12. 6. 2018
                                                                            2. stanoví

                                                                            příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí úkoly na rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            40/3622                         12. 6. 2018
                                                                            3. schvaluje

                                                                            účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2017, dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                            40/3622                         12. 6. 2018
                                                                            4. schvaluje

                                                                            zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 a příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            40/3622                         12. 6. 2018
                                                                            5. stanoví

                                                                            s účinností od 1. 7. 2018

                                                                            výši osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            40/3622                         12. 6. 2018
                                                                            6. rozhodla

                                                                            poskytnout odměny ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                            40/3622                         12. 6. 2018
                                                                            7. stanoví

                                                                            závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2018 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25%


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 39/3542 ze dne 29. 5. 2018

                                                                             40/3623                         12. 6. 2018
                                                                             1. rozhodla

                                                                             změnit usnesení rady kraje č. 39/3542 ze dne 29. 5. 2018 v bodě 7. takto:

                                                                             „doporučuje zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci spolku Ergon – sociální podnik, z. s., IČO 26640899, v maximální výši 750.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Pořízení trafostanice a přípojky vysokého a nízkého napětí“, vzniklých a uhrazených v období od 11. 5. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu“

                                                                             40/3623                         12. 6. 2018
                                                                             2. rozhodla

                                                                             nahradit přílohu č. 6 materiálu rady kraje č. 12/7 ze dne 29. 5. 2018 přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              40/3624                         12. 6. 2018
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              informaci o vzdání se funkce vedoucího odboru investičního a majetkového Ing. Milana Novotného ke dni 30. 6. 2018 a ukončení jeho pracovního poměru


                                                                               Rada kraje

                                                                               40/3625                         12. 6. 2018
                                                                               1. schvaluje

                                                                               Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 2. pololetí roku 2018, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                frame-scrollup