Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 4. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  41/3054     14. 4. 2014
1. schvaluje

program 41. schůze rady kraje, konané dne 14. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  41/3055     14. 4. 2014
1. volí

ověřovatele zápisu ze 41. schůze rady kraje, konané dne 14. 4. 2014: Mgr. Věru Palkovou Ing. RSDr. Svatomíra Recmana

Rada kraje (č. usnesení)
  41/3056     14. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice 2015 – 7 staveb“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  41/3056     14. 4. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2015 – 7 staveb“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  41/3056     14. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2015 – 7 staveb“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  41/3056     14. 4. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Silnice 2015 – 7 staveb“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. arch. Beata Vinklárková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jaroslav Kořínek - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje
  41/3056     14. 4. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  41/3057     14. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská, 2. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  41/3057     14. 4. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská, 2. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  41/3057     14. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská, 2. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  41/3057     14. 4. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská, 2. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. arch. Beata Vinklárková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jaroslav Kořínek - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje
  41/3057     14. 4. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  41/3058     14. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o přípravě podkladů pro národní vymezení priority „SC 1.1. - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť Transevropskou dopravní síť (TEN-T)“ Integrovaného regionálního operačního programu
  41/3058     14. 4. 2014
2. schvaluje

vymezení prioritní sítě silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji pro potřeby vymezení priority „SC 1.1. - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť Transevropskou dopravní síť (TEN-T)“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/678 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  41/3059     14. 4. 2014
1. bere na vědomí

petici občanů České republiky za zachování osobního provozu na trati 314 z Opavy do Jakartovic, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  41/3059     14. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit obsah odpovědi k petici, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  41/3059     14. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  41/3060     14. 4. 2014
1. bere na vědomí

rozhodnutí zastupitelstva statutárního města Ostrava, IČ 00845451, pokračovat v Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II v souladu s platnou Smlouvou o sdružení finančních prostředků bez prodloužení termínu výzvy k předkládání žádostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  41/3060     14. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II s kontinuální výzvou do vyčerpání částky alokované na tento program v Regionálním rozvojovém fondu ve výši 1.000 tis. Kč
  41/3060     14. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček II, financovaných z Regionálního rozvojového fondu, dle bodu 2) usnesení
  41/3060     14. 4. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) a 3) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  41/3061     14. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje založit obchodní společnost Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
  41/3061     14. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  41/3061     14. 4. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje zvolit jednatele obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava: Mgr. Martin Radvan – vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  41/3061     14. 4. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje zvolit členy dozorčí rady obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
  41/3061     14. 4. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 1 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
  41/3061     14. 4. 2014
6. souhlasí

s umístěním sídla obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o., v budově č. p. 504, objekt k bydlení, na pozemku parc. č. st. 501, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na adrese Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, za podmínky, že tato obchodní společnost bude rozhodnutím zastupitelstva kraje založena
  41/3061     14. 4. 2014
7. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  41/3062     14. 4. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 575 tis. Kč na předprojektovou přípravu obnovy poustevny Libušín na Pustevnách do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, IČ 00098604, dle předloženého materiálu
  41/3062     14. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 575 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 575 tis. Kč
  41/3062     14. 4. 2014
3. ukládá

náměstkům hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman, Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  41/3063     14. 4. 2014
1. doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 24. 4. 2014, o body s názvem a) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Silnice 2015 – 7 staveb“, poř. č. 73/2014 b) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská, 2. etapa“, poř. č. 72/2014 c) Petice za zachování osobního provozu na trati 314 z Opavy do Jakartovic d) Návrh na vyhlášení Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček II e) Návrh na založení obchodní společnosti na podporu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji – Moravian–Silesian Tourism, s.r.o. f) Návrh na poskytnutí finančního daru Moravskoslezského kraje na předprojektovou přípravu obnovy shořelé poustevny Libušín na Pustevnách

  frame-scrollup