Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 6. 2018


  Rada kraje

  41/3626                         26. 6. 2018
  1. schvaluje

  program 41. schůze rady kraje konané dne 26. 6. 2018


   Rada kraje

   41/3627                         26. 6. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu ze 40. schůze rady kraje, konané dne 12. 6. 2018

   41/3627                         26. 6. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 41. schůze rady kraje, konané dne 26. 6. 2018:

   -        Mgr. Stanislav Folwarczny

   -        Radomíra Vlčková


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 8/895 ze dne 14. 6. 2018

    41/3628                         26. 6. 2018
    1. rozhodla

    o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, které nejsou účelově vázány, s tím, že:

    -      základní kapitál se zvyšuje o 14.000.000 Kč

    -      základní kapitál se zvyšuje z nerozděleného zisku z předchozích let, vedeného na účtu 428 – Nerozdělený zisk z minulých let

    -      ke zvýšení základního kapitálu dochází na základě schválené řádné účetní závěrky ověřené auditorem Ing. Martinem Coufalem dne 6. 4. 2018 bez výhrad

    -      zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií ze stávajících 10.000 Kč o částku 140.000 Kč na částku 150.000 Kč

    -      lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové hodnoty činí 10 dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku

    41/3628                         26. 6. 2018
    2. ukládá

    statutárnímu řediteli společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, podle ustanovení § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.,

    zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů

    Zodp.: statutární ředitel společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s.

    Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem

    41/3628                         26. 6. 2018
    3. souhlasí

    s uzavřením kupní smlouvy na nákup pozemku parc. č. 2635/12 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p.1245, část Moravská Ostrava, jiná stavba a pozemku parc. č. 2634/31 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8 610 000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     41/3629                         26. 6. 2018
     1. schvaluje

     řádnou účetní závěrku společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     41/3629                         26. 6. 2018
     2. bere na vědomí

     zápis z jednání dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, ze dne 5. 6. 2018, o přezkoumání účetní závěrky, včetně návrhu dozorčí rady této společnosti na úhradu ztráty za rok 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

     41/3629                         26. 6. 2018
     3. rozhodla

     o úhradě ztráty společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, za rok 2017, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

     41/3629                         26. 6. 2018
     4. bere na vědomí

     zprávu dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism s r.o., IČO 02995832, o její činnosti za rok 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

     41/3629                         26. 6. 2018
     5. bere na vědomí

     zprávu o vztazích společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 36/3099 ze dne 10. 4. 2018

      41/3630                         26. 6. 2018
      1. rozhodla

      na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
      § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka technologického nábytku v rámci projektu "Elektrolaboratoře" II.“ účastníka:

      TEMEX, spol. s r.o.
      Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
      IČO: 42767873

      za cenu nejvýše přípustnou 7.773.214 Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 33/2941 ze dne 12. 3. 2018

       41/3631                         26. 6. 2018
       1. rozhodla

       vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       4. WELDTECH  v.o.s.
       Vranovská 21, 614 00 Brno
       IČO: 63477696

       41/3631                         26. 6. 2018
       2. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ účastníka:

       FRONIUS Česká republika s.r.o.
       Tovární 170, 381 01 Český Krumlov
       IČO: 15887022

       za cenu nejvýše přípustnou 2.656.018,80 Kč bez DPH


        Rada kraje

        41/3632                         26. 6. 2018
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

        41/3632                         26. 6. 2018
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        41/3632                         26. 6. 2018
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“, a to:

        členové:
        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:
        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Martin Vymětal, LL.M.,odbor právní a organizační
        Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        41/3632                         26. 6. 2018
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“, a to:

        členové:
        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový
        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:
        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
        Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
        Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
        Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         41/3633                         26. 6. 2018
         1. rozhodla

         zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

         41/3633                         26. 6. 2018
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         41/3633                         26. 6. 2018
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, a to:

         členové:
         Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
         Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         41/3633                         26. 6. 2018
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, a to:

         členové:

         Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje
         Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový
         Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
         Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje

         náhradníci:
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
         Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
         Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         MSc. Róbert Masarovič, člen zastupitelstva kraje
         Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
         Ing. Ivo Šimko, odbor investiční a majetkový
         Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový
         Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
         Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 30/2570 ze dne 23. 1. 2018

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

          41/3634                         26. 6. 2018
          1. rozhodla

          vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          2. INTOZA s.r.o.

          Varšavská 1583/99, Hulváky, 709 00 Ostrava

          IČO: 25873261

          41/3634                         26. 6. 2018
          2. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
          § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ účastníka:

          MH - STAVBY, s.r.o.

          V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava

          IČO: 27776506

          za cenu nejvýše přípustnou 32.034.809,84 Kč bez DPH

          41/3634                         26. 6. 2018
          3. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

           

          snižují

          běžné výdaje

          na § 3639 -

          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

          pol.  5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          2.300 tis. Kč

           

          a

           

          zvyšují

          kapitálové výdaje

          na § 3122 -

          Střední odborné školy

           

          pol.  6121 -

          Budovy, haly a stavby

          o

          2.300 tis. Kč


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 33/2945 ze dne 12. 3. 2018

           41/3635                         26. 6. 2018
           1. rozhodla

           vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           2.       MH - STAVBY, s.r.o.

           V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava

           IČO: 27776506

           3.       RENESA - stavební firma s.r.o

           Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava

           IČO: 62305620


            Rada kraje

            41/3636                         26. 6. 2018
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

            41/3636                         26. 6. 2018
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            41/3636                         26. 6. 2018
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“, a to:

            členové:

            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:

            Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

            Mgr. Daniel Rychlík, odbor sociálních věcí

            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            41/3636                         26. 6. 2018
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“, a to:

            členové:

            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

            Mgr. Daniel Rychlík, odbor sociálních věcí

            Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje

            náhradníci:

            Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

            Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

            Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje

            Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

            Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

            Ing. Břetislav Hlaváč, odbor investiční a majetkový

            Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

            Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


             Rada kraje

             41/3637                         26. 6. 2018
             1. rozhodla

             zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

             41/3637                         26. 6. 2018
             2. prohlašuje

             že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

             41/3637                         26. 6. 2018
             3. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“, a to:

              

             členové:

             Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              

             náhradníci:

             Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

             Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

             Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             41/3637                         26. 6. 2018
             4. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“, a to:

              

             členové:

             Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

             Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

             náhradníci:

             Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

             Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

             Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

             Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

             Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí

             Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

             Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

             Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

             Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


              Rada kraje

              41/3638                         26. 6. 2018
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“

              41/3638                         26. 6. 2018
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

              DIK stavby s. r. o.

              Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava, Kunčičky

              IČO: 25914057

              za cenu nejvýše přípustnou 5 286 678,02 Kč bez DPH


               Rada kraje

               41/3639                         26. 6. 2018
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Generel rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2018-2030“

               41/3639                         26. 6. 2018
               2. rozhodla

               zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Generel rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2018-2030“, poř. č. 097/2018


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                41/3640                         26. 6. 2018
                1. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 4339 -

                Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                pol. 5169 -

                Nákup ostatních služeb

                o

                154,7 tis. Kč

                pol. 5229 -

                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                o

                800,0 tis. Kč

                Celkem

                o

                954,7 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 4339 -

                Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                pol. 5164 -

                Nájemné

                o

                35,7 tis. Kč

                pol. 5175 -

                Pohoštění

                o

                63,7 tis. Kč

                pol. 5194 -

                Věcné dary

                o

                855,3 tis. Kč

                Celkem

                o

                954,7 tis. Kč

                41/3640                         26. 6. 2018
                2. rozhodla

                zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním „Dne pěstounství v MSK“ subjektu:

                Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

                se sídlem: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava

                IČO: 75125285

                za cenu nejvýše přípustnou 1.025.211 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                41/3640                         26. 6. 2018
                3. rozhodla

                poskytnout věcné dary pro účastníky „Dne pěstounství MSK“ z řad pěstounských rodin, konaného dne 13. 10. 2018, formou volných vstupenek, dle předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 36/3121 ze dne 10.4.2018

                 č. 30/2602 ze dne 23.1.2018

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                 41/3641                         26. 6. 2018
                 1. rozhodla

                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce střechy zámečnické haly“ organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 845299, ve výši 190.000,00 Kč

                 41/3641                         26. 6. 2018
                 2. schvaluje

                 snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 845299, o částku 218.693,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce střechy zámečnické haly“

                 41/3641                         26. 6. 2018
                 3. rozhodla

                 zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 190 tis. Kč s účelovým určením na akci „Celková rekonstrukce střechy školy“ realizovanou pro organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130

                 41/3641                         26. 6. 2018
                 4. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 kapitálové výdaje

                 na § 3123 -

                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                 pol.  6351 -

                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                 o

                 218,69 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 kapitálové výdaje

                 na § 3122 -

                 Střední odborné školy

                 pol.  6121 -

                 Budovy, haly a stavby

                 o

                 190,00 tis. Kč

                 na § 6409 -

                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                 pol.  6901 -

                 Rezervy kapitálových výdajů

                 o

                 28,69 tis. Kč

                 Celkem

                 o

                 218,69 tis. Kč

                 41/3641                         26. 6. 2018
                 5. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Celková rekonstrukce střechy budovy Masarykovy SŠ zemědělské a VOŠ v Opavě“

                 41/3641                         26. 6. 2018
                 6. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 5. tohoto usnesení s dodavatelem:

                 Mlýnek, s.r.o.

                 se sídlem: U Cukrovaru 1663/4a, Kateřinky, 747 05 Opava

                 IČO: 46577793

                 za cenu nejvýše přípustnou 2 817 392 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  41/3642                         26. 6. 2018
                  1. rozhodla

                  v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku „Nákup automobilů 2018“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

                  41/3642                         26. 6. 2018
                  2. rozhodla

                  zahájit otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup automobilů 2018“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

                  41/3642                         26. 6. 2018
                  3. jmenuje

                  v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 7 odst. 1 písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání obálek ve složení:

                  členové:

                  Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

                  Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  náhradníci:

                  Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                  Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Mgr. Petra Brodová, MPA, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

                  Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  41/3642                         26. 6. 2018
                  4. jmenuje

                  v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 7 odst. 1 písm. b) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybraným dodavatelem, v zadávacím řízení s názvem „Nákup automobilů 2018“, a to:

                  členové:

                  Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                  Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

                  Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

                  náhradníci:

                  Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

                  JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D. LL.M., odbor právní a organizační

                  Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Richard Balner, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Mgr. Petra Brodová, MPA, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Mgr. Ing. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

                  Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

                  Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                  Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

                  Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

                  Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                  Ing. Radmila Müllerová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                   Rada kraje

                   41/3643                         26. 6. 2018
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění cateringu pro účely konference TBEX 2018“

                   41/3643                         26. 6. 2018
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku k jednotlivým částem veřejné zakázky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli:

                   pro 1. část veřejné zakázky: Zahajovací recepce

                   Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

                   Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava

                   IČO: 75125285

                   za cenu nejvýše přípustnou 301.500 Kč bez DPH

                   pro 2. část veřejné zakázky: Catering gong

                   CPI Hotels, a.s.

                   Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10

                   IČO: 47116757

                   za cenu nejvýše přípustnou 693.896 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    41/3644                         26. 6. 2018
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění 8. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“

                    41/3644                         26. 6. 2018
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    1. Agentura Orange s.r.o. 

                    se sídlem: Maxe Švabinského 2239, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

                    IČO: 26856425

                    za cenu nejvýše přípustnou 1.744.616 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     41/3645                         26. 6. 2018
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Územní studie "Vedení silnice I/57 v úseku Kunín - Šenov - Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018““

                     41/3645                         26. 6. 2018
                     2. rozhodla

                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                     2. SHB, akciová společnost

                     se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                     IČO: 25324365

                     za cenu nejvýše přípustnou 1.440.000 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      41/3646                         26. 6. 2018
                      1. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění techniky pro účely konference TBEX 2018“

                      41/3646                         26. 6. 2018
                      2. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                      Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

                      Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava

                      IČO: 75125285

                      za cenu nejvýše přípustnou 1 653 420 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                       č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                       41/3647                         26. 6. 2018
                       1. rozhodla

                       na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                       MORAVSKOSLEZSKÉ INVESTICE A DEVELOPMENT, a.s.

                       se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

                       IČO: 47673168, DIČ: CZ47673168,

                       jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

                       za cenu nejvýše přípustnou 409.842 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                       41/3647                         26. 6. 2018
                       2. rozhodla

                       vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků dodavateli:

                       VELETRHY BRNO, a.s.

                       se sídlem: Výstaviště 1, 64700 Brno,

                       IČO: 25582518, DIČ: CZ25582518,

                       za cenu nejvýše přípustnou 290.158 Kč vč. DPH

                       41/3647                         26. 6. 2018
                       3. rozhodla

                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Smart region“ ve výši 350 tis. Kč

                       41/3647                         26. 6. 2018
                       4. rozhodla

                       navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 350 tis. Kč

                       41/3647                         26. 6. 2018
                       5. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 2299 -

                       Ostatní záležitosti v dopravě

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       350 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       350 tis. Kč


                        Rada kraje

                        41/3648                         26. 6. 2018
                        1. schvaluje

                        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup automatizovaných externích defibrilátorů“

                        41/3648                         26. 6. 2018
                        2. rozhodla

                        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem pod pořadovým číslem:

                        1.       Medsol s.r.o.
                        se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000
                        IČO: 24201596

                        za cenu nejvýše přípustnou 1.170.400 Kč bez DPH


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 22/1946 ze dne 10. 10. 2017

                         41/3649                         26. 6. 2018
                         1. rozhodla

                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 04193/2017/KŘ ze dne 8. 11. 2017 na realizaci stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál“ se zhotovitelem, kterým je společnost FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         41/3649                         26. 6. 2018
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                          

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3639 -

                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         740 tis. Kč

                          

                         a

                          

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                          

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         740 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                          41/3650                         26. 6. 2018
                          1. schvaluje

                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, o částku 1.300.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Oprava a demolice komínů" s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018

                          41/3650                         26. 6. 2018
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol.  6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          1.300 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3122 -

                          Střední odborné školy

                          pol.  5331 -

                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                          o

                          1.300 tis. Kč


                           Rada kraje

                           41/3651                         26. 6. 2018
                           1. rozhodla

                           a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín IČ 00096296, a to:

                           pozemek parc. č. 700, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez čp/če, občanská vybavenost,

                           pozemek parc. č. 701, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 288, občanská vybavenost, Fulnek,

                           pozemek parc. č. 706, ostatní plocha,

                           pozemek parc. č. 736/2, ostatní plocha,

                           se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                           vše v k. ú. a obec Fulnek

                           b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby

                            

                            


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 38/3310 ze dne 15.5.2018

                            41/3652                         26. 6. 2018
                            1. rozhodla

                            uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 03616/2015/IM uzavřené dne 6. 1. 2016 mezi krajem jako půjčitelem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 35/3025 ze dne 27.3.2018

                             41/3653                         26. 6. 2018
                             1. rozhodla

                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 04727/2018/IM ze dne 2. 5. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                             INTOZA s.r.o.,

                             se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky,

                             IČO: 25873261,

                             dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                              41/3654                         26. 6. 2018
                              1. rozhodla

                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce kotelny v budově č. p. 1258“ organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, ve výši 300.000,00 Kč

                              41/3654                         26. 6. 2018
                              2. schvaluje

                              snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, o částku 346.510,10 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce kotelny v budově č. p. 1258"

                              41/3654                         26. 6. 2018
                              3. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizacím:

                              a.    Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159, o částku 300.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce elektroinstalace III. etapa" s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                              b.    Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, o částku 500.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Plynofikace budovy domova" s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                              41/3654                         26. 6. 2018
                              4. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 3299 -

                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                              pol.  5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              500,00 tis. Kč

                              a

                              snižují

                              kapitálové výdaje

                              na § 3121 -

                              Gymnázia

                              pol.  6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              346,51 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              kapitálové výdaje

                              na § 3121 -

                              Gymnázia

                              pol.  6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              300,00 tis. Kč

                              na § 3133 -

                              Dětské domovy

                              pol.  6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              500,00 tis. Kč

                              na § 6409 -

                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                              pol.  6901 -

                              Rezervy kapitálových výdajů

                              o

                              46,51 tis. Kč

                              Celkem

                              o

                              846,51 tis. Kč

                              41/3654                         26. 6. 2018
                              5. rozhodla

                              změnit u závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, název akce z původního názvu „Výměna oken na školní budově a rekonstrukce vstupu“ na nový název „Výměna oken na školní a dílenské budově a rekonstrukce vstupu“, s časovou použitelností do 31. 12. 2019 a změnit účel použití schválených investičních finančních prostředků dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 21/1870 ze dne 26. 9. 2017

                               41/3655                         26. 6. 2018
                               1. rozhodla

                               uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04054/2017/IM ze dne 17. 10. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“, se zhotovitelem stavby – společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               41/3655                         26. 6. 2018
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               7.209,00 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 2212 -

                               Silnice

                                

                               pol.  6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               7.209,00 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                41/3656                         26. 6. 2018
                                1. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                 

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 4357-

                                Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                pol. 6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                34,90 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 4357 -

                                Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                 

                                pol. 5137 -

                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                o

                                16,70 tis. Kč

                                pol. 5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                8,50 tis. Kč

                                Celkem

                                o

                                25,20 tis. Kč

                                a

                                 

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 4357 - 

                                Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                pol. 6122 -

                                Stroje, přístroje a zařízení

                                o

                                9,70 tis. Kč

                                41/3656                         26. 6. 2018
                                2. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                 

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3122 -

                                Střední odborné školy

                                pol.  5137 -

                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                o

                                3,00 tis. Kč

                                a

                                 

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3122 -

                                Střední odborné školy

                                pol. 6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                2.028,00 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3122 -

                                Střední odborné školy

                                 

                                pol.  6122 -

                                Stroje, přístroje a zařízení

                                o

                                2.031,00 tis. Kč

                                41/3656                         26. 6. 2018
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                 

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 2212 -

                                Silnice

                                pol.  6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                955,30 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 2212 -

                                Silnice

                                 

                                pol.  5137 -

                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                o

                                37,30 tis. Kč

                                pol.  5171 -

                                Opravy a udržování

                                o

                                918,00 tis. Kč

                                Celkem

                                o

                                955,30 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 41/3657                         26. 6. 2018
                                 1. schvaluje

                                 zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výběr pojišťovacího makléře“

                                 41/3657                         26. 6. 2018
                                 2. rozhodla

                                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu o poradenství v oblasti pojišťovnictví k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                                 SATUM CZECH s.r.o.

                                 se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                                 IČO: 25373951

                                 za cenu nejvýše přípustnou 60.000 Kč bez DPH

                                 41/3657                         26. 6. 2018
                                 3. zmocňuje

                                 Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje

                                 k podpisu smlouvy o poradenství v oblasti pojišťovnictví včetně plné moci uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                  41/3658                         26. 6. 2018
                                  1. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  zvyšují

                                  nedaňové příjmy

                                  pol. 2412 -

                                  Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

                                  o

                                  13,89 tis. Kč

                                  na § 2229 -

                                  Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                   

                                  pol. 2324 -

                                  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                  o

                                  56,00 tis. Kč

                                  pol. 2329 -

                                  Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                  o

                                  59,00 tis. Kč

                                  na § 2292 -

                                  Dopravní obslužnost

                                   

                                  pol. 2212 -

                                  Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                  o

                                  58,00 tis. Kč

                                  na § 3421 -

                                  Využití volného času dětí a mládeže

                                   

                                  pol. 2324 -

                                  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                  o

                                  1,32 tis. Kč

                                  na § 3599 -

                                  Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                   

                                  pol. 2212 -

                                  Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                  o

                                  8,00 tis. Kč

                                  na § 6172 -

                                  Činnost regionální správy

                                   

                                  pol. 2111 -

                                  Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                  o

                                  0,02 tis. Kč

                                  pol. 2324 -

                                  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                  o

                                  15,83 tis. Kč

                                  na § 6310 -

                                  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                   

                                  pol. 2141 -

                                  Příjmy z úroků (část)

                                  o

                                  0,21 tis. Kč

                                  na § 6402 -

                                  Finanční vypořádání minulých let

                                   

                                  pol. 2223 -

                                  Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                  o

                                  105,46 tis. Kč

                                  pol. 2229 -

                                  Ostatní přijaté vratky transferů

                                  o

                                  271,33 tis. Kč

                                  Celkem

                                  o

                                  589,06 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol. 6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  589,06 tis. Kč

                                  41/3658                         26. 6. 2018
                                  2. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  daňové příjmy

                                  pol. 1123 -

                                  Daň z příjmů právnických osob za kraje

                                  o

                                  2.546,17 tis. Kč

                                  a

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 6399 -

                                  Ostatní finanční operace

                                  pol. 5365 -

                                  Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

                                  o

                                  2.546,17 tis. Kč

                                  41/3658                         26. 6. 2018
                                  3. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  zvyšují

                                  nedaňové příjmy

                                  na § 6402 -

                                  Finanční vypořádání minulých let

                                  pol. 2223 -

                                  Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                  o

                                  296,66 tis. Kč

                                  pol. 2229 -

                                  Ostatní přijaté vratky transferů

                                  o

                                  105,14 tis. Kč

                                  Celkem

                                  o

                                  401,80 tis Kč

                                  a

                                  snižují

                                  přijaté transfery

                                  pol. 4116 -

                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                  o

                                  401,80 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   41/3659                         26. 6. 2018
                                   1. bere na vědomí

                                   dopis starosty města Orlová ze dne 28. 5. 2018 ve věci sdělení stanoviska k možnosti převedení budovy ZUŠ do majetku města dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   41/3659                         26. 6. 2018
                                   2. schvaluje

                                   obsah odpovědi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 27/2463 ze dne 12. 12. 2017

                                    č. 33/2968 ze dne 12. 3. 2018

                                    č. 39/3451 ze dne 29. 5. 2018

                                    41/3660                         26. 6. 2018
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 06125/2016/KŘ ze dne 26. 10. 2016 na stavbu „Pavilon H - stavební úpravy a přístavba“ s Ing. Štěpánem Šňupárkem, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 72978325, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    41/3660                         26. 6. 2018
                                    2. rozhodla

                                    uzavřít trojstrannou dohodu o převodu veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy evid. č. 06125/2016/KŘ na zhotovení projektové dokumentace výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, mezi Moravskoslezským krajem, Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a Ing. Štěpánem Šňupárkem, se sídlem 30. dubna 14, 702 00 Ostrava, IČO 72978325, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    41/3660                         26. 6. 2018
                                    3. schvaluje

                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 33.574.930,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Pavilon H – stavební úpravy a přístavba" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

                                    41/3660                         26. 6. 2018
                                    4. rozhodla

                                    změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních na neinvestiční u akcí reprodukce majetku kraje:

                                    a)    „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba“ realizované pro organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, ve výši 175,45 tis. Kč

                                    b)   „Novostavba lékárny a onkologie“ realizované pro organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, ve výši 181,50 tis. Kč

                                    41/3660                         26. 6. 2018
                                    5. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol.  6121 -

                                    Budovy, haly a stavby

                                    o

                                    33.931,88 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                     

                                    pol.  5166 -

                                    Konzultační, poradenské a právní služby

                                    o

                                    356,95 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                     

                                    pol.  6351 -

                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    33.574,93 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    33.931,88 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 8/815 ze dne 14. 6. 2018

                                     41/3661                         26. 6. 2018
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost spolku JAGELLO 2000, z.s., o vydání souhlasu Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru v části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava a s omezením vstupu veřejnosti na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     41/3661                         26. 6. 2018
                                     2. rozhodla

                                     vydat souhlas Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru v termínu 10. – 17. září 2018 v části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kde se koná akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky, dle předloženého materiálu

                                     41/3661                         26. 6. 2018
                                     3. rozhodla

                                     vydat souhlas Moravskoslezského kraje s omezením vstupu veřejnosti v době 10. ‑ 17. září 2018 na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky, které jsou v bezprostředním sousedství areálu akce a jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                      41/3662                         26. 6. 2018
                                      1. bere na vědomí

                                      a)    žádost společnosti Ostrava Fashion Weekend s.r.o., ze dne 23. 5. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      b)   žádost spolku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s., ze dne 4. 5. 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                      41/3662                         26. 6. 2018
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                                      a)    společnosti Ostrava Fashion Weekend s.r.o., IČO 04857275, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním 3. ročníku Ostrava Fashion Weekend ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                                      b)   spolku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s., IČO 60126361, na úhradu nákladů projektu XXXV. členské schůze a jarního celostátního odborového semináře STMOÚ ČR, Ostrava, 20. – 22. 5. 2018 v maximální výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností od 10. 1. 2018 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

                                      41/3662                         26. 6. 2018
                                      3. rozhodla

                                      uzavřít:

                                      a)    se společností Ostrava Fashion Weekend s.r.o., IČO 04857275, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      b)   se spolkem Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s., IČO 60126361, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                      41/3662                         26. 6. 2018
                                      4. rozhodla

                                      zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                                      41/3662                         26. 6. 2018
                                      5. rozhodla

                                      zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 70 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“

                                      41/3662                         26. 6. 2018
                                      6. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6113 -

                                      Zastupitelstva krajů

                                      pol. 5901 -

                                      Nespecifikované rezervy

                                      o

                                      270 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3399 -

                                      Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                                      pol. 5213 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám

                                      o

                                      200 tis. Kč

                                      na § 3299 -

                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                      o

                                      70 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      270 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                       41/3663                         26. 6. 2018
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost Česko-polské obchodní komory ze dne 21. 3. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       41/3663                         26. 6. 2018
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-polské obchodní komoře, IČO 25833901, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Setkání podnikatelů“ v maximální výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018, dle předloženého materiálu

                                       41/3663                         26. 6. 2018
                                       3. rozhodla

                                       uzavřít s Česko-polskou obchodní komorou, IČO 25833901, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       41/3663                         26. 6. 2018
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 6113 -

                                       Zastupitelstva krajů

                                       pol. 5901 -

                                       Nespecifikované rezervy

                                       o

                                       70 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na §  2191 -

                                        Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

                                       pol. 5229 -

                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                       o

                                       70 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        41/3664                         26. 6. 2018
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít Smlouvu o partnerství se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 48804525, Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, za účelem vytvoření partnerství a vzájemné spolupráce v rámci realizace projektu „Profesionalizace řidičů složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         41/3665                         26. 6. 2018
                                         1. bere na vědomí

                                         informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          41/3666                         26. 6. 2018
                                          1. souhlasí

                                          s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                          41/3666                         26. 6. 2018
                                          2. stanoví

                                          a.    u usnesení č. 103/6739 bod 4. ze dne 14. 2. 2017 termín další kontroly plnění na 30. května 2019

                                          b.    u usnesení č. 28/2516 bod 4. ze dne 14. 12. 2017 termín další kontroly plnění na červenec 2018

                                          c.    u usnesení č. 36/3096 bod 2. ze dne 10. 4. 2018 termín další kontroly plnění na červenec 2018

                                          d.    u usnesení č. 36/3097 bod 2. ze dne 10. 4. 2018 termín další kontroly plnění na červenec 2018

                                          41/3666                         26. 6. 2018
                                          3. vyřazuje

                                          usnesení č. 30/2297 bod 5. ze dne 3. 12. 2013 z další kontroly plnění usnesení rady kraje


                                           Rada kraje

                                           41/3667                         26. 6. 2018
                                           1. bere na vědomí

                                           informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 8. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 14. 6. 2018 dle předloženého materiálu s úpravou

                                           41/3667                         26. 6. 2018
                                           2. pověřuje

                                           náměstka hejtmana kraje

                                           vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                                           Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                           Termín: 13. 7. 2018

                                           41/3667                         26. 6. 2018
                                           3. pověřuje

                                           náměstka hejtmana kraje

                                           vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                                           Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                           Termín: 13. 7. 2018


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 39/3404 ze dne 29. 5. 2018

                                            41/3668                         26. 6. 2018
                                            1. stanoví

                                            s účinností ode dne 1. 8. 2018

                                            plat řediteli organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, Mgr. Jiřímu Jůzovi Ph.D., podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                            41/3668                         26. 6. 2018
                                            2. stanoví

                                            s účinností ode dne 1. 9. 2018

                                            plat řediteli organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, PaedDr. Zbyškovi Ondřekovi, podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                            41/3668                         26. 6. 2018
                                            3. jmenuje

                                            Mgr. Ilju Racka, Ph.D., členem komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536


                                             Rada kraje

                                             41/3669                         26. 6. 2018
                                             1. souhlasí

                                             s uzavřením nové nájemní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, v budově č.p. 1801, na ul. Sokolská třída č. or. 30, Ostrava-Moravská Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8., Ostrava, IČO 00845451, jako pronajímatelem a Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava, IČO 00100579, jako nájemcem, dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                              41/3670                         26. 6. 2018
                                              1. schvaluje

                                              navýšit neinvestiční finanční prostředky na akci „Podpora rozvoje kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 36,3 tis. Kč

                                              41/3670                         26. 6. 2018
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol.  5901 -

                                              Nespecifikované rezervy

                                              o

                                              36,3 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3322 -

                                              Zachování a obnova kulturních památek

                                              pol. 5139 -

                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                              o

                                              36,3 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                               41/3671                         26. 6. 2018
                                               1. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 6409 -

                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                               pol.  5901 -

                                               Nespecifikované rezervy

                                               o

                                               242 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 3315 -

                                               Činnosti muzeí a galerií

                                               pol. 6111 –

                                               Programové vybavení

                                               o

                                               242 tis. Kč

                                               41/3671                         26. 6. 2018
                                               2. rozhodla

                                               vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Zakoupení jednotného vstupenkového systému“ ve výši 242 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                41/3672                         26. 6. 2018
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                41/3672                         26. 6. 2018
                                                2. rozhodla

                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji“ ve výši 15.000 Kč

                                                41/3672                         26. 6. 2018
                                                3. schvaluje

                                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, o částku 15.000 Kč s účelovým určením na cestovné, dopravu a ubytování spojené s realizací projektu „Mezinárodní festival mladých talentů „Hvězdička“ Ukrajina, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018

                                                41/3672                         26. 6. 2018
                                                4. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižuje

                                                běžné výdaje

                                                na § 3319 -

                                                Ostatní záležitosti kultury

                                                pol. 5229 –

                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                o

                                                15 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšuje

                                                běžné výdaje

                                                na § 3299  -

                                                Ostatní záležitosti  vzdělávání

                                                pol.  5331 -

                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                15 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                 č. 6/532 ze dne 14.12.2017

                                                 41/3673                         26. 6. 2018
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle příloh č. 1-5 předloženého materiálu

                                                 41/3673                         26. 6. 2018
                                                 2. rozhodla

                                                 poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ********** ve výši 190.000 Kč, na projekt „Účast a příprava na sérii závodů World Dance Sport Federation 2018/2019“ s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 1. 7. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                 41/3673                         26. 6. 2018
                                                 3. rozhodla

                                                 poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná, IČO 05733260, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Účast na 1. ročníku mezinárodní soutěže pěveckých sborů v Tokiu“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 4. 8. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                 41/3673                         26. 6. 2018
                                                 4. rozhodla

                                                 poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Místní skupině Polského kulturně-odvětvového svazu v Českém Těšíně-Olza z.s., IČO 03969304, ve výši 100.000 Kč, na projekt „Účast folklorního souboru Olza na „International Folklore Festival Ohrid Necklace“ v Makedonii“ s časovou použitelnosti od 4. 7. 2018 do 31. 8. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                 41/3673                         26. 6. 2018
                                                 5. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3299 -

                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                 pol.  5229 -

                                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                 o

                                                 70 tis. Kč

                                                 na § 3319 -

                                                 Ostatní záležitosti kultury

                                                 pol.  5229 -

                                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                 o

                                                 350 tis. Kč

                                                 na § 6113 -

                                                 Zastupitelstva krajů

                                                 pol.  5901 -

                                                 Nespecifikované rezervy

                                                 o

                                                 70 tis. Kč

                                                 Celkem

                                                 o

                                                 490 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje            

                                                 na § 3312 -

                                                 Hudební činnost

                                                 pol.  5229 -         

                                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                 o

                                                 200 tis. Kč

                                                 na § 3319 -

                                                 Ostatní záležitosti kultury

                                                 pol. 5222 -

                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                 o

                                                 100 tis. Kč

                                                 pol.  5493 -

                                                 Účelové neinvestiční dotace fyzickým osobám

                                                 o

                                                 190 tis. Kč

                                                 Celkem

                                                 490 tis. Kč

                                                 41/3673                         26. 6. 2018
                                                 6. rozhodla

                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora talentů“ ve výši 70.000 Kč

                                                 41/3673                         26. 6. 2018
                                                 7. rozhodla

                                                 zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o 140.000 Kč

                                                 41/3673                         26. 6. 2018
                                                 8. rozhodla

                                                 změnit časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Technické muzeum Olomouc 1. ČSTOB z.s., IČO 03691411, o jejímž poskytnutí rozhodla rada kraje svým usnesením č. 36/3107 z 10. 4. 2018 z „od 20. 3. 2018 do 8. 5. 2018“ na „od 20. 3. 2018 do 30. 12. 2018“

                                                 41/3673                         26. 6. 2018
                                                 9. rozhodla

                                                 změnit časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici z.s., IČO 48772283, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/673 z 14. 3. 2018 z „od 2. 1. 2018 do 12. 5. 2018“ na „od 2. 1. 2018 do 31. 7. 2018“


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                                  41/3674                         26. 6. 2018
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o konání 62. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a jejím programu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  41/3674                         26. 6. 2018
                                                  2. zmocňuje

                                                  náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 62. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 27. 6. 2018 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                   41/3675                         26. 6. 2018
                                                   1. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2299 -

                                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   2.407,9 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje            

                                                   na § 2299 -

                                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                                   pol.  5166 -

                                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                                   o

                                                   2.407,9 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 5/178 ze dne 7. 1. 2009

                                                    č. 191/6869 ze dne 3. 9. 2008

                                                    41/3676                         26. 6. 2018
                                                    1. rozhodla

                                                    a)    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 5/178 ze dne 7. 1. 2009 tak, že u smlouvy č. BR/95/d/2008/Ha, bod 1, str. 1 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                                    b)   změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 191/6869 ze dne 3. 9. 2008 tak, že u smlouvy č. OV/74/d/2008/Gr, bod 2, str. 20 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                                    41/3676                         26. 6. 2018
                                                    2. rozhodla

                                                    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                    Rada kraje

                                                    41/3677                         26. 6. 2018
                                                    1. rozhodla

                                                    zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                    41/3677                         26. 6. 2018
                                                    2. rozhodla

                                                    a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                    b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                    41/3678                         26. 6. 2018
                                                    1. bere na vědomí

                                                    návrh na nadlimitní čištění vybraných silnic Moravskoslezského kraje v letním období, dle předloženého materiálu

                                                    41/3678                         26. 6. 2018
                                                    2. souhlasí

                                                    s nadlimitním čištěním vybraných silnic Moravskoslezského kraje v letním období, dle předloženého materiálu

                                                    41/3678                         26. 6. 2018
                                                    3. rozhodla

                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu „Smart region“ ve výši 800.000 Kč

                                                    41/3678                         26. 6. 2018
                                                    4. schvaluje

                                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 1.600.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                    41/3678                         26. 6. 2018
                                                    5. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 2299 -

                                                    Ostatní záležitosti v dopravě

                                                    pol. 5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    800 tis. Kč

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol. 5901 -

                                                    Nespecifikované rezervy

                                                    o

                                                    800 tis. Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    1.600 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 2212 -

                                                    Silnice

                                                    pol. 5331 -

                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    1.600 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 38/3297 ze dne 15.5.2018

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                     41/3679                         26. 6. 2018
                                                     1. rozhodla

                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Pravidelná letecká doprava“ ve výši 384.000 Kč

                                                     41/3679                         26. 6. 2018
                                                     2. rozhodla

                                                     navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 384.000 Kč

                                                     41/3679                         26. 6. 2018
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2293

                                                     Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                                                     pol. 5192

                                                     Poskytnuté náhrady

                                                     o

                                                     384 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2251 -

                                                     Letiště

                                                     pol. 5166 -

                                                     Konzultační, poradenské a právní služby

                                                     o

                                                     384 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017

                                                      41/3680                         26. 6. 2018
                                                      1. rozhodla

                                                      změnit termíny pro předložení průběžné informace o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů roku 2018, dle bodu 4. usnesení rady kraje č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017, a to „ze 17. 7. 2018 na 7. 8. 2018“ a „z 23. 10. 2018 na 6. 11. 2018“, dle předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       41/3681                         26. 6. 2018
                                                       1. souhlasí

                                                       s uzavřením nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, a společností ČEZ, a.s., IČO 45274649, na pronájem částí pozemků parcela č. 563/9 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 563/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Dolní Líštná, obec Třinec, za účelem instalace a provozování dobíjecích stanic pro elektromobily, na dobu 10 let s právem opce na prodloužení doby nájmu o dalších 10 let, dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        41/3682                         26. 6. 2018
                                                        1. souhlasí

                                                        s pořízením přístrojů – štěrbinové lampy a fotoštěrbinové lampy pro oční oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, formou nákupu na splátky, dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                         41/3683                         26. 6. 2018
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z.s., IČO 05300037, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 120.000 Kč na projekt „Pouť Cyrila a Metoděje“

                                                         41/3683                         26. 6. 2018
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z.s., IČO 05300037, na projekt „Pouť Cyrila a Metoděje“ ve výši 120.000 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         41/3683                         26. 6. 2018
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 5213-

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                         o

                                                         120 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje            

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         120 tis. Kč

                                                         41/3683                         26. 6. 2018
                                                         4. bere na vědomí

                                                         žádost subjektu SH ČMH – Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt „Dostihový den ve Světlé Hoře“

                                                         41/3683                         26. 6. 2018
                                                         5. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu SH ČMH – Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, na projekt „Dostihový den ve Světlé Hoře“ ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         41/3683                         26. 6. 2018
                                                         6. rozhodla

                                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ ve výši 100 tis. Kč

                                                         41/3683                         26. 6. 2018
                                                         7. rozhodla

                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 100 tis. Kč

                                                         41/3683                         26. 6. 2018
                                                         8. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 5213-

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                         o

                                                         100 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje            

                                                         na § 3419 -

                                                          Ostatní tělovýchovná činnost

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         100 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                          41/3684                         26. 6. 2018
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost subjektu SPOLEK BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY, IČO 07033061, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 20.000 Kč na projekt „Beskydské hřebenovky“

                                                          41/3684                         26. 6. 2018
                                                          2. rozhodla

                                                          neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje subjektu SPOLEK BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY, IČO 07033061, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 26/2322 ze dne 5.12.2017

                                                           č. 26/2323 ze dne 5.12.2017

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                           41/3685                         26. 6. 2018
                                                           1. rozhodla

                                                           na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                                           Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

                                                           Se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

                                                           IČ: 02995832

                                                           jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

                                                           za cenu nejvýše přípustnou 2.141.700 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 40/3590 ze dne 12.6.2018

                                                            č. 36/3132 ze dne 10.6.2018

                                                            č. 33/2922 ze dne 12.3.2018

                                                            č. 32/2861 ze dne 27.2.2018

                                                            č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

                                                            č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

                                                            č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                                            č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                                            č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

                                                            č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

                                                            č. 21/1191 ze dne 26.9.2017

                                                            č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                            č. 6/389 ze dne 24.1.2017

                                                            č. 11/8476 ze dne 22.9.2016

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            1. rozhodla

                                                            poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            3. rozhodla

                                                            neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            4. bere na vědomí

                                                            informaci o úmrtí žadatelů uvedených v příloze č. 5 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            5. rozhodla

                                                            zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, původním příjemcům dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            6. rozhodla

                                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, novým příjemcům uvedeným v příloze č. 5 a uzavřít s nimi dohody o narovnání, vše dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            7. bere na vědomí

                                                            žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 6 až 19 předloženého materiálu

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            8. rozhodla

                                                            schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky a dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            9. bere na vědomí

                                                            žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            10. rozhodla

                                                            uzavřít s žadatelem uvedeným v bodě 9 tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            11. bere na vědomí

                                                            žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla žadatelů

                                                            a)    v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ dle přílohy č. 32

                                                            b)   v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                                                            41/3686                         26. 6. 2018
                                                            12. rozhodla

                                                            uzavřít s žadateli dle předchozího bodu usnesení dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 34 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                            41/3687                         26. 6. 2018
                                                            1. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                             

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 4354 -

                                                            Chráněné bydlení

                                                            pol.  6121 -

                                                            Budovy, haly a stavby

                                                            o

                                                            284,50 tis. Kč

                                                             

                                                            a

                                                             

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 4354 -

                                                            Chráněné bydlení

                                                            pol.  6130 -

                                                            Pozemky

                                                            o

                                                            284,50 tis. Kč

                                                            41/3687                         26. 6. 2018
                                                            2. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4339 -

                                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            100,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4339 -

                                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                            pol.  5173 -

                                                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                            o

                                                            100,00 tis. Kč

                                                            41/3687                         26. 6. 2018
                                                            3. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se:

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol.  5173 -

                                                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                            o

                                                            60,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol.  5169 - 

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            60,00 tis. Kč

                                                            41/3687                         26. 6. 2018
                                                            4. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se:

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3121 -

                                                            Gymnázia

                                                            pol.  6121 -

                                                            Budovy, haly a stavby

                                                            o

                                                            200,00 tis. Kč

                                                            pol.  6125 -

                                                            Výpočetní technika

                                                            o

                                                            460,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            660,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3121 -

                                                            Gymnázia

                                                            pol.  5137 - 

                                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                            o

                                                            660,00 tis. Kč

                                                            41/3687                         26. 6. 2018
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                             

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4379 -

                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            132,28 tis. Kč

                                                             

                                                            a

                                                             

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4379 -

                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                             

                                                            pol.  5909 -

                                                            Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                            o

                                                            132,28 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                             41/3688                         26. 6. 2018
                                                             1. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3639 -

                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                             pol. 5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             102,85 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3639 -

                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                             pol. 5166 -

                                                             Konzultační, poradenské a právní služby

                                                             o

                                                             102,85 tis. Kč

                                                             41/3688                         26. 6. 2018
                                                             2. rozhodla

                                                             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ ve výši 784.500 Kč

                                                             41/3688                         26. 6. 2018
                                                             3. rozhodla

                                                             navýšit akci rozpočtu „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 784.500 Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 38/3283 ze dne 15. 5. 2018

                                                              41/3689                         26. 6. 2018
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost Diecézní charity ostravsko-opavské, IČO 66181127, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              41/3689                         26. 6. 2018
                                                              2. souhlasí

                                                              se změnou agentury, zajišťující zprostředkování zaměstnání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny, v souladu se smlouvou o poskytování služeb č. 05215/2018/KŘ dle předložené žádosti


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                               41/3690                         26. 6. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná ze dne 4. 6. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Kynologická akce CACT ohařů 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               41/3690                         26. 6. 2018
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná, IČO 67777252, na projekt Kynologická akce CACT ohařů 2018 ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2018 do dne 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               41/3690                         26. 6. 2018
                                                               3. rozhodla

                                                               navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 25.000 Kč

                                                               41/3690                         26. 6. 2018
                                                               4. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 6409 -

                                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                               pol.  5901 -

                                                               Nespecifikované rezervy

                                                               o

                                                               25 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 1070 -

                                                               Rybářství

                                                               pol.  5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               25 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                41/3691                         26. 6. 2018
                                                                1. rozhodla

                                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 33.681 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                41/3691                         26. 6. 2018
                                                                2. rozhodla

                                                                navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 33.681 Kč

                                                                41/3691                         26. 6. 2018
                                                                3. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                přijaté transfery

                                                                pol.  4111 -

                                                                Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                o

                                                                33.681 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3741 -

                                                                Ochrana druhů a stanovišť

                                                                pol.  5192 -

                                                                Poskytnuté náhrady

                                                                o

                                                                33.681 Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 41/3692                         26. 6. 2018
                                                                 1. vydává

                                                                 nařízení kraje o zřízení přírodní památky Libotín a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 41/3692                         26. 6. 2018
                                                                 2. vydává

                                                                 nařízení kraje o zřízení přírodní rezervace Hněvošický háj a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 41/3692                         26. 6. 2018
                                                                 3. vydává

                                                                 nařízení kraje o zřízení přírodní památky Červený kámen a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                 41/3692                         26. 6. 2018
                                                                 4. stanoví

                                                                 že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1., 2. a 3. tohoto usnesení náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                  41/3693                         26. 6. 2018
                                                                  1. rozhodla

                                                                  navýšit akci rozpočtu kraje „Plán odpadového hospodářství“ o 150 tis. Kč

                                                                  41/3693                         26. 6. 2018
                                                                  2. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 6409 -

                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                  pol.  5901 -

                                                                  Nespecifikované rezervy

                                                                  o

                                                                  150 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3729 -

                                                                  Ostatní nakládání s odpady

                                                                  pol.  5169 -

                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                  150 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 23/2065 ze dne 24.10.2017

                                                                   41/3694                         26. 6. 2018
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   a)    informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Václav Pustějovský, z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                                   b)   informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Michal Durec, DiS., z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                                   41/3694                         26. 6. 2018
                                                                   2. stanoví

                                                                   s účinností od 1. 8. 2018

                                                                   a)    plat Mgr. Václavu Pustějovského, zástupci statutárního orgánu organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                   b)   plat Mgr. Michal Durec, DiS., zástupci statutárního orgánu organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    41/3695                         26. 6. 2018
                                                                    1. souhlasí

                                                                    s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to prostor v části 1. nadzemního podlaží, kde budou umístěny 3 kamery a s nimi související kabelové rozvody, rozvodná skříň na půdě a zařízení bezdrátového přenosu umístěné na střeše budovy č. p. 1442, část obce Nové Město, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 3458/4, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření Gymnáziu Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, mezi touto organizací a statutárním městem Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                     41/3696                         26. 6. 2018
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     informaci o počtu přijatých žáků pro třídu prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                     41/3696                         26. 6. 2018
                                                                     2. rozhodla

                                                                     s účinností od 1. 9. 2018

                                                                     povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. A oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                      41/3697                         26. 6. 2018
                                                                      1. schvaluje

                                                                      účast Moravskoslezského kraje v projektu Kraje pro bezpečný internet

                                                                      41/3697                         26. 6. 2018
                                                                      2. bere na vědomí

                                                                      žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      41/3697                         26. 6. 2018
                                                                      3. rozhodla

                                                                      poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Kraj Vysočina, IČO 70890749, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Kraje pro bezpečný internet 2018; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019

                                                                      41/3697                         26. 6. 2018
                                                                      4. rozhodla

                                                                      uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemcem Kraj Vysočina, IČO 70890749, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      41/3697                         26. 6. 2018
                                                                      5. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3541 -

                                                                      Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      50,0 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3541 -

                                                                      Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                      pol. 5323 -

                                                                      Neinvestiční transfery krajům

                                                                      o

                                                                      50,0 tis. Kč  

                                                                      41/3697                         26. 6. 2018
                                                                      6. schvaluje

                                                                      Kritérium hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                      41/3697                         26. 6. 2018
                                                                      7. rozhodla

                                                                      poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží v oblasti výpočetní techniky v celkové výši 30.000 Kč pro tři nejúspěšnější školy dle Kritérií hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (čl. III., bod 2)


                                                                       Rada kraje

                                                                       41/3698                         26. 6. 2018
                                                                       1. souhlasí

                                                                       s přijetím nadačního příspěvku ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu „Po schodech“ z kapitoly Oranžové schody 2018 od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511, organizací Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, IČO 47813199; majetek pořízený z nadačního příspěvku organizace nabývá pro zřizovatele


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        1. rozhodla

                                                                        snížit finanční prostředky poskytnuté v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi na rok 2018 o částku 723.532 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        2. rozhodla

                                                                        změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        3. schvaluje

                                                                        změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        4. rozhodla

                                                                        změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        5. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        723.532 Kč

                                                                        a

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3111 -

                                                                        Mateřské školy

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        148.339 Kč

                                                                        na § 3113 -

                                                                        Základní školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        201.953 Kč

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        332.960 Kč

                                                                        na § 3114 -

                                                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        53.165 Kč

                                                                        na § 3122 -

                                                                        Střední odborné školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                         46.383 Kč

                                                                        na § 3123 -

                                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        58.226 Kč

                                                                        na § 3141 -

                                                                        Školní stravování

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        64.912 Kč

                                                                        Celkem

                                                                        905.938 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3117 -

                                                                        První stupeň základních škol

                                                                        pol. 5339 -

                                                                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        84.662 Kč

                                                                        na § 3299 -

                                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                        pol. 5901 -

                                                                        Nespecifikované rezervy

                                                                        o

                                                                        97.744 Kč

                                                                        Celkem

                                                                        182.406 Kč

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        6. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 1.609.057,40 Kč dle předloženého materiálu

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        7. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        8. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        1.609.061 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3121 -

                                                                        Gymnázia

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        490.196 Kč

                                                                        na § 3122 -

                                                                        Střední odborné školy

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        409.816 Kč

                                                                        na § 3123 -

                                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                        pol. 5336 -

                                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        709.049 Kč

                                                                        Celkem

                                                                        1.609.061 Kč

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        9. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        10. rozhodla

                                                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 (bod 8 písm. c) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 9.000 Kč

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        11. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím v odvětví školství:

                                                                        a)   Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, o částku 284.000 Kč

                                                                        b)   Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 10.000 Kč

                                                                        s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        12. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        daňové příjmy

                                                                        pol. 1361 -

                                                                        Správní poplatky

                                                                        o

                                                                        9.000 Kč

                                                                        a

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3299 -

                                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                        pol. 5331 -

                                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        285.000 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3122 -

                                                                        Střední odborné školy

                                                                        pol. 5331 -

                                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        294.000 Kč

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        13. schvaluje

                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, ve výši 1.450.000 Kč s účelovým určením na zajištění dodávky vnitřního vybavení v rámci akce „Novostavba tělocvičny“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2019

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        14. schvaluje

                                                                        závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, ve výši 1.150.000 Kč s účelovým určením na zajištění dodávky vnitřního vybavení v rámci akce „Novostavba tělocvičny“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2019

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        15. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        kapitálové výdaje

                                                                        na § 3121 -

                                                                        Gymnázia

                                                                        pol. 6121 -

                                                                        Budovy, haly a stavby

                                                                        o

                                                                        2.600.000 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3121 -

                                                                        Gymnázia

                                                                        pol. 5331 -

                                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        1.450.000 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        kapitálové výdaje

                                                                        na § 3121 -

                                                                        Gymnázia

                                                                        pol. 6351 -

                                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                        o

                                                                        1.150.000 Kč

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        16. souhlasí

                                                                        s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava sociálního zařízení v budově Wichterlova gymnázia (WC dívky 3. NP, WC zaměstnanci 1. a 2. NP)“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 669, část obce Poruba, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 282 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, předanému k hospodaření organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs. exilu 669/16, Ostrava, IČO 00842702, dle předloženého materiálu

                                                                        41/3699                         26. 6. 2018
                                                                        17. souhlasí

                                                                        s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, ve výši 700.000 Kč na akci „Oprava sociálního zařízení v budově Wichterlova gymnázia (WC dívky 3. NP, WC zaměstnanci 1. a 2. NP)“


                                                                        Rada kraje

                                                                        41/3700                         26. 6. 2018
                                                                        1. stanoví

                                                                        odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 8/625 ze dne 28. 2. 2017

                                                                         41/3701                         26. 6. 2018
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         informaci o zrušení akce „Úprava plochy mezi pavilony D a E na hřiště“, kterou měla na pozemku p. č. 193/1 – ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, zajistit organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, dle předloženého materiálu

                                                                         41/3701                         26. 6. 2018
                                                                         2. souhlasí

                                                                         s realizací akce „Sportovní hřiště Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 16“, a to na pozemku p. č. 193/1 – ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, dle předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                          41/3702                         26. 6. 2018
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          41/3702                         26. 6. 2018
                                                                          2. rozhodla

                                                                          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Přemyslovský dvůr, IČO 22749276, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Velký lukostřelecký turnaj V.“ s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018

                                                                          41/3702                         26. 6. 2018
                                                                          3. rozhodla

                                                                          uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Přemyslovský dvůr, IČO 22749276, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          41/3702                         26. 6. 2018
                                                                          4. rozhodla

                                                                          navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 80.000 Kč

                                                                          41/3702                         26. 6. 2018
                                                                          5. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6113 -

                                                                          Zastupitelstva krajů

                                                                          pol. 5901 -

                                                                          Nespecifikované rezervy

                                                                          o

                                                                          80 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3419 -

                                                                          Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          80 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 35/3083 ze dne 27.3.2018

                                                                           41/3703                         26. 6. 2018
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           41/3703                         26. 6. 2018
                                                                           2. rozhodla

                                                                           nejmenovat žádného z uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512

                                                                           41/3703                         26. 6. 2018
                                                                           3. rozhodla

                                                                           o ukončení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 39/3541 ze dne 29. 5. 2018

                                                                            č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                            č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                            41/3704                         26. 6. 2018
                                                                            1. rozhodla

                                                                            schválit Aktualizaci č. 26 Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            41/3704                         26. 6. 2018
                                                                            2. rozhodla

                                                                            schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2018 příjemci dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 77/6256 ze dne 10.9.2015

                                                                            41/3705                         26. 6. 2018
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            informace o vyhlášení výzev subjektů zprostředkujících dotaci na sociální služby

                                                                            41/3705                         26. 6. 2018
                                                                            2. souhlasí

                                                                            s postupem vydávání souhlasného stanoviska s projekty žadatelů předkládající žádosti v rámci vyhlašovaných výzev subjektů zprostředkujících dotaci na sociální služby


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                             41/3706                         26. 6. 2018
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             informaci o propagaci v oblasti náhradní rodinné péče, prostřednictvím aktivit kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                             41/3706                         26. 6. 2018
                                                                             2. souhlasí

                                                                             s realizací „Dne pěstounství v MSK“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                             41/3706                         26. 6. 2018
                                                                             3. souhlasí

                                                                             ocenit tři vybrané náhradní rodiče - pěstouny v celkové maximální výši 30 tis. Kč, a to postupem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                             41/3706                         26. 6. 2018
                                                                             4. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             snižují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 4339 -

                                                                             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                             pol. 5169 -

                                                                             Nákup ostatních služeb

                                                                             o

                                                                             145,43 tis. Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 4339 -

                                                                             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                             pol. 5041 -

                                                                             Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                             o

                                                                             115,43 tis. Kč

                                                                             pol. 5494 -

                                                                             Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                             o

                                                                             30,00 tis. Kč

                                                                             Celkem

                                                                             o

                                                                             145,43 tis. Kč


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 40/3622 ze dne 12. 6. 2018

                                                                              41/3707                         26. 6. 2018
                                                                              1. stanoví

                                                                              s účinností od 1. 7. 2018

                                                                              plat Mgr. Kamile Demlové, ředitelce organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČO 48804878, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                              41/3707                         26. 6. 2018
                                                                              2. stanoví

                                                                              s účinností od 1. 8. 2018

                                                                              a)    plat Mgr. Daně Jančálkové, ředitelce organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

                                                                              b)   plat Bc. Petru Surovkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                               41/3708                         26. 6. 2018
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               a)    žádosti organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894

                                                                               b)   žádost organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886

                                                                               c)    žádost organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010

                                                                               d)   žádost organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 48804843

                                                                               e)    žádost organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267

                                                                               f)      žádost organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001

                                                                               41/3708                         26. 6. 2018
                                                                               2. rozhodla

                                                                               snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ o částku 2.410.000 Kč

                                                                               41/3708                         26. 6. 2018
                                                                               3. rozhodla

                                                                               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny, a které nebyly rozpočtovány ve výši 1.400.000 Kč

                                                                               41/3708                         26. 6. 2018
                                                                               4. rozhodla

                                                                               vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Výměna podlahové krytiny PVC“ ve výši 500.000 Kč

                                                                               41/3708                         26. 6. 2018
                                                                               5. rozhodla

                                                                               vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ ve výši 1.478.000 Kč, s účelovým určením na akci „Pořízení elektronické požární signalizace“ ve výši 350.000 Kč, s účelovým určením na akci „Protipožární sytém EPS“ ve výši 558.000 Kč a s účelovým určením na akci „Modernizace osobního výtahu“ ve výši 924.000 Kč

                                                                               41/3708                         26. 6. 2018
                                                                               6. schvaluje

                                                                               úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                               41/3708                         26. 6. 2018
                                                                               7. schvaluje

                                                                               závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                                               41/3708                         26. 6. 2018
                                                                               8. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               zvyšují

                                                                               nedaňové příjmy

                                                                               na § 4399 -

                                                                               Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                               pol. 2212 -

                                                                               Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                               o

                                                                               72,92 tis. Kč

                                                                               na § 6402 -

                                                                               Finanční vypořádání minulých let

                                                                                

                                                                               pol. 2229 -

                                                                               Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                               o

                                                                               1.327,08 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               1.400,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4357 -

                                                                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                                

                                                                               2.410,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4350 -

                                                                               Domovy pro seniory

                                                                                

                                                                               pol. 5331 -

                                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                               o

                                                                                

                                                                               500,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               kapitálové výdaje

                                                                               na § 4319 -

                                                                               Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                               pol. 6351 -

                                                                               Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                                               o

                                                                                

                                                                               558,00 tis. Kč

                                                                               na § 4350 -

                                                                               Domovy pro seniory

                                                                                

                                                                               pol. 6351 -

                                                                               Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                                               o

                                                                                

                                                                               1.356,00 tis. Kč

                                                                               na § 4357 -

                                                                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                

                                                                               pol. 6351 -

                                                                               Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                                               o

                                                                                

                                                                               1.396,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               3.310,00 tis. Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               41/3709                         26. 6. 2018
                                                                               1. rozhodla

                                                                               o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               41/3709                         26. 6. 2018
                                                                               2. rozhodla

                                                                               o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                41/3710                         26. 6. 2018
                                                                                1. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 6172 -

                                                                                Činnost regionální správy

                                                                                pol. 5011 -

                                                                                Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                                o

                                                                                2.000 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje            

                                                                                na § 6172 -

                                                                                Činnost regionální správy

                                                                                pol. 5021 -

                                                                                Ostatní osobní výdaje

                                                                                o

                                                                                2.000 tis. Kč

                                                                                41/3710                         26. 6. 2018
                                                                                2. rozhodla

                                                                                snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 2.000 tis. Kč z 337.076,96 tis. Kč na 335.076,96 tis. Kč


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 31/2747 ze dne 6. 2. 2018

                                                                                 č. 34/3011 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                 41/3711                         26. 6. 2018
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 že schůze rady kraje dne 17. 7. 2018 se uskuteční jako výjezdní na Osoblažsku


                                                                                  frame-scrollup