Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 4. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  42/3064     24. 4. 2014
1. schvaluje

program 42. schůze rady kraje, konané dne 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3065     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a pana Tomáše Hanzela o ověření zápisu ze 40. schůze rady kraje konané dne 8. 4. 2014 b) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu ze 41. schůze rady kraje konané dne 14. 4. 2014
  42/3065     24. 4. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu ze 42. schůze rady kraje, konané dne 24. 4. 2014: JUDr. Josefa Babku Ing. Jiřího Martinka

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3066     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 4. 4. 2014 do 22. 4. 2014, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 4. 3. 2014 do 7. 4. 2014, dle předloženého materiálu
  42/3066     24. 4. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/223 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  42/3067     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

dopis politického klubu ODS v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje ze dne 22. 4. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  42/3067     24. 4. 2014
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168 a) návrh na odvolání Ing. Petra Konůpky z funkce člena dozorčí rady této obchodní společnosti b) návrh na volbu Ing. Richarda Sladkého členem dozorčí rady této obchodní společnosti
  42/3067     24. 4. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  42/3068     24. 4. 2014
1. jmenuje

členem komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje p. Vavřince Pečinku

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3037 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  42/3069     24. 4. 2014
1. rozhodla

změnit v bodech 1 až 3 svého usnesení č. 40/3037 ze dne 8. 4. 2014 název projektu z „Dialog of Knowledge, Creativity and Practice with sustainability for local resilience” financovatelného z Programu Erasmus+ na „Building local capacity for competitive education“
  42/3069     24. 4. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit se zmocněním obce Jaunjelgava (Lotyšsko) jako koordinátora projektu „Building local capacity for competitive education“, dle předloženého materiálu
  42/3069     24. 4. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3049 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  42/3070     24. 4. 2014
1. mění

v usnesení rady kraje č. 40/3049 bod 1) písm. a) ze dne 8. 4. 2014 text: „…do podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½,…“ na text: „…do podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální 3/4, a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální 1/4,…“
  42/3070     24. 4. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 24. 4. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3071     24. 4. 2014
1. doplňuje

návrh programu 9. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 24. 4. 2014, o bod s názvem „Návrh politického klubu ODS na změnu členství ve výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje a v dozorčí radě Agentury pro regionální rozvoj, a.s.“ a o dodatky k materiálům pod čísly 4/4, 10/14 a 11/8

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/712 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  42/3072     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o skončení 5letého funkčního období předsedy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, Ing. Pavla Schneidera, ke dni 22. dubna 2014
  42/3072     24. 4. 2014
2. odvolává

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) Ing. Michaelu Bachoríkovou, b) Ing. Michala Holubce, z funkce členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, ke dni 24. 4. 2014
  42/3072     24. 4. 2014
3. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) Ing. Pavla Schneidera, b) Ing. Michaelu Bachoríkovou, c) Ing. Michala Holubce, členy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, na 5leté funkční období počínající dnem 25. 4. 2014

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj za přítomnosti notáře k usnesení rady kraje č. 38/2838 ze dne 11. 3. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/751 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  42/3073     24. 4. 2014
1. rozhodla

zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. upsáním nových akcií, a to o částku 1.000.000 Kč s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 10 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá; akcie nebudou registrované (kótované); c) s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů akcií takto: přednostní právo lze vykonat v sídle jediného akcionáře Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, PSČ 702 18, ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto přednostního práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií, na 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč, 4.919 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, 2.861 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 11 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem 10 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá v listinné podobě v emisním kursu 900.000,-- Kč za jednu akcii, rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie; d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); g) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií s využitím přednostního práva ve výši 9.000.000,-- Kč před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; připouští se, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu byla započtena pohledávka zájemce – Moravskoslezského kraje vůči emitentovi ve výši 10.800.000,-- Kč z titulu 2. splátky nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2012, vyplývající ze smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov uzavřené mezi stranami dne 28. 6. 2004; započtení bude výhradní formou splacení emisního kursu; smlouva o započtení musí být uzavřena písemně ve lhůtě sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  42/3074     24. 4. 2014
1. schvaluje

investici obchodní společnosti dle zpracovaného projektu ve výši 2.600.306,-- Kč včetně DPH na realizaci akce „Park sanatoria v Jablunkově“ realizovanou obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2415 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3075     24. 4. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem Výběr zhotovitele stavby „Domov Bílá Opava – rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. Čestav – Plus, s.r.o. Ostravice 60, 739 14, Ostravice IČ: 28587014 7. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 64610225 8. Unicont Opava s.r.o. Hradecká 646/4, 746 01 Opava IČ: 65142756 9. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice IČ: 26807947 11. DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, 686 03 Staré Město IČ: 26244161 12. MH – STAVBY s.r.o. V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506
  42/3075     24. 4. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Domov Bílá Opava – rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a. s. Zarámí 4077, 760 40 Zlín IČ: 25309439 za cenu nejvýše přípustnou 20.352.732,- Kč bez DPH 5. První KEY – STAV, a.s. Lánská 128, Třinec 739 61 IČ: 25385127 za cenu nejvýše přípustnou 24.704.570,28 Kč bez DPH 2. Sdružení: „MANAG – RÝMSTAV CZ“ Vedoucí účastník sdružení: MANAG, a.s. Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ: 47906898 za cenu nejvýše přípustnou 28.141.056,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3076     24. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  42/3076     24. 4. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  42/3076     24. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3077     24. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Archeopark Chotěbuz – 2. část“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  42/3077     24. 4. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Archeopark Chotěbuz – 2. část“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  42/3077     24. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Archeopark Chotěbuz – 2. část“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  42/3077     24. 4. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Archeopark Chotěbuz – 2. část“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3078     24. 4. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 60 ks kompletních přetlakových vzduchových izolačních přístrojů, včetně příslušenství, se společností Dräger Safety s.r.o. se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-64/, čp. 1392, PSČ 101 00 IČ: 267 00 778 za cenu nejvýše přípustnou 1.961.130 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3079     24. 4. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Zjišťování potřeb obcí s obecním úřadem, zajištění metodické podpory pro obce s pověřeným obecním úřadem a realizace vzdělávacích akcí pro projekt „Plánování sociálních služeb II““, poř. č. 48/2014, se subjekty: pro 1. část – zjišťování potřeb obcí s obecním úřadem v procesu plánování sociálních služeb AUGUR Consulting s.r.o. se sídlem: Hlučín, Rovniny 102, okres Opava, PSČ 748 01 IČ 25358014 za cenu nejvýše přípustnou 318.200 Kč bez DPH pro 2. část – zajištění individuální metodické podpory pro obce s pověřeným obecním úřadem AUGUR Consulting s.r.o. se sídlem: Hlučín, Rovniny 102, okres Opava, PSČ 748 01 IČ 25358014 za cenu nejvýše přípustnou 242.200 Kč bez DPH pro 4. část – zajištění vzdělávání v case managementu sociálních služeb Sdružení sociálních asistentů se sídlem: Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 1180/7, PSČ 702 00 IČ 26642638 za cenu nejvýše přípustnou 103.000 Kč bez DPH
  42/3079     24. 4. 2014
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu označenou „Zjišťování potřeb obcí s obecním úřadem, zajištění metodické podpory pro obce s pověřeným obecním úřadem a realizace vzdělávacích akcí pro projekt „Plánování sociálních služeb II““, poř. č. 48/2014, a to v části č. 3 – zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti plánování sociálních služeb

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3080     24. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  42/3080     24. 4. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3080     24. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3080     24. 4. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Daniel Vrána - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2423 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3081     24. 4. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Dodávka zařízení pro kuchyňský provoz a prádelenský provoz "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“, a to se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: Pro 1. část - Dodávka zařízení pro kuchyňský provoz „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě" 2. MAVA spol. s r.o. se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Sovova 1291/5, PSČ 703 00 IČ: 48397555 za cenu nejvýše přípustnou 1.206.006,05 Kč bez DPH Pro 2. část - Dodávka zařízení pro prádelenský provoz „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě" 3. POTRAVINOMONT s.r.o. se sídlem: Přerov, Přerov I - Město, Sušilova 1264/45, PSČ 750 02 IČ: 25838580 za cenu nejvýše přípustnou 527.820 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3082     24. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách MSK – Frýdek-Místek“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  42/3082     24. 4. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3082     24. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Daniel Vrána - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/2814 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  42/3083     24. 4. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na výkon inženýrsko-investorské činnosti a technického dozoru stavebníka pro stavbu "Silnice II/452 Bruntál - Mezina km 24,61-28,61" se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. SHB, akciová společnost se sídlem: Ostrava, Masná 1493/8, PSČ 702 00 IČ: 25324365 za cenu nejvýše přípustnou 245.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7910 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  42/3084     24. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o. (ev. č. 02449/2012/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zámek Bruntál – oprava fasád a střech v nádvoří zámku“, se společností: Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o. se sídlem: Opava – Předměstí, Gudrichova 2688/31, PSČ 746 01 IČ: 63323524 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 577.265,30 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3085     24. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP) III“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  42/3085     24. 4. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3085     24. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Ervín Severa - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ivan Ivanov - odbor informatiky 4. Ing. arch. Dagmar Saktorová - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3052 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  42/3086     24. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Pořízení motorových vozidel pro příspěvkové organizace kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  42/3086     24. 4. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Radim Bednarčík - odbor kontroly a sdílených služeb Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3086     24. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Radim Bednarčík - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2960 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  42/3087     24. 4. 2014
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Czasch spol. s r.o. pro část 1 a uchazeče OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. pro část 2 ve vztahu k veřejné zakázce Novostavby a rekonstrukce DOZP - Dolní Životice a 3. etapa Marianum B. ze dne 11. 3. 2014 a rozhodnutí zadavatele uzavřít smlouvu pro část 1 této veřejné zakázky s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., ze dne 8. 4. 2014
  42/3087     24. 4. 2014
2. schvaluje

výzvu podle ust. § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách uchazeči 1. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 64610225

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3088     24. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 2.000 tis. Kč
  42/3088     24. 4. 2014
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup 1 ks technického automobilu chemického a 2 ks technických automobilů protiplynových“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  42/3088     24. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3088     24. 4. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3088     24. 4. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. plk. Ing. Jan Bojko - HZS MSK 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Petr Adamus - HZS MSK 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2434 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3089     24. 4. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a implementace Provozního manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje a nemocnic Moravskoslezského kraje“, a to se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. ICZ a. s. se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/10, PSČ 147 00 IČ: 25145444 za cenu nejvýše přípustnou 2.780.497 Kč bez DPH za dodávku a implementaci Provozního manažerského informačního systému a za cenu nejvýše přípustnou 36.163 Kč bez DPH/1 kalendářní měsíc za servisní a uživatelskou podporu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2698 ze dne 17. 2. 2014 (č. usnesení)
  42/3090     24. 4. 2014
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TOKA s.r.o. v rámci veřejné zakázky veřejné zakázky „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu ROP Moravskoslezsko - Modernizace výuky ve zdravotnických oborech II.“ ze dne 17. 2. 2014
  42/3090     24. 4. 2014
2. schvaluje

výzvu podle ust. § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách uchazeči 1. TOKA s.r.o. Štursova 9/5, 616 00 Brno IČ: 25518526

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3091     24. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Metodická podpora služeb v rámci projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“ 2“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  42/3091     24. 4. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3091     24. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Mgr. Daniel Rychlík - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3092     24. 4. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a instalace mikroskopické techniky a měřících souprav pro počítačem podporované experimenty v rámci projektu "Modernizace výuky ve zdravotnických oborech", dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  42/3092     24. 4. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3092     24. 4. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  42/3092     24. 4. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Mgr. Bc. Roman Kubiena - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Aleš Trnka - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3093     24. 4. 2014
1. rozhodla

vyslat Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Osvětim) dne 28. 4. 2014 za účelem účasti na pietním aktu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  42/3093     24. 4. 2014
2. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje na zahraniční pracovní cestu do Polska (Zabrze) dne 5. května 2014 za účelem účasti na odborné konferenci a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3094     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 5. 4. 2014 do 16. 4. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/4112 ze dne 25. 11. 2010 (č. usnesení)
  42/3095     24. 4. 2014
1. souhlasí

s rozšířením integrovaného systému běžných účtů vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., o účet Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČ 75082616, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3096     24. 4. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 3. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  42/3096     24. 4. 2014
2. stanoví

a) u usnesení č. 29/2232 bod 3) ze dne 19. 11. 2013 termín další kontroly plnění na 30. 4. 2014 b) u usnesení č. 39/2922 bod 4) ze dne 25. 3. 2014 termín další kontroly plnění na 30. 4. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3097     24. 4. 2014
1. rozhodla

vyslat Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Francie (Saint Germain en Laye) ve dnech 15. – 18. 5. 2014 za účelem účasti na propagační akci kraje Marché européen (Evropský trh) a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3098     24. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 150,00 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 4,05 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 105,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 9,40 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 392,70 tis. Kč Celkem o 661,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 661,15 tis. Kč
  42/3098     24. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2251 - Letiště pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 7.616,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 7.616,00 tis. Kč
  42/3098     24. 4. 2014
3. bere na vědomí

informaci o úpravě vlastního podílu příspěvkové organizace Muzeum Těšínska, IČ 00305847 u akce „Stavební úpravy související se stěhováním do budovy na ul. Masarykovy sady č. p. 103 v Českém Těšíně“ na částku 4.518 tis. Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3099     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

a) žádost klubu free.lepus.cz doručenou dne 28. 3. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc., přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařské fakulty OU ze dne 7. 1. 2014 a žádost nakladatelství Galén, spol. s.r.o., ze dne 14. 2. 2014 dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu
  42/3099     24. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: a) klubu free.lepus.cz, IČ 26578051, na úhradu nákladů v souvislosti s realizací závodu „Hyundai Perun SkyMarathon“ ve výši 50 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 dle předloženého materiálu b) nakladatelství Galén, spol. s.r.o. IČ 49356399, na výdaje související s vydáním odborné lékařské publikace Intenzivní medicína (2010 – 2014) ve výši 20 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2014 do 1. 9. 2014, dle předloženého materiálu
  42/3099     24. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 20 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč Celkem o 70 tis. Kč
  42/3099     24. 4. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví Činnost zastupitelstva kraje v souvislosti s nižší úhradou členského příspěvku Moravskoslezského kraje na rok 2014 Asociaci krajů České republiky, ve výši 300 tis. Kč a u úspory v odvětví Prezentace kraje a ediční plán u ukončené akce „Příspěvky mezinárodním organizacím“ ve výši 19,19 tis. Kč
  42/3099     24. 4. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím o 19,19 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 300,00 tis. Kč Celkem o 319,19 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 319,19 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 (č. usnesení)
  42/3100     24. 4. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zahraniční partnery Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, k usnesení rady kraje č. 5/223 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/816 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  42/3101     24. 4. 2014
1. rozhodla

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) odvolat Ing. Petra Konůpku z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168 b) zvolit Ing. Richarda Sladkého členem dozorčí rady uvedené obchodní společnosti

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3102     24. 4. 2014
1. souhlasí

s omezením a přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu v měsících červenci a srpnu 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3103     24. 4. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 5. 2014 platy ředitelkám příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3104     24. 4. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2014 ve výši 149.650.000 Kč dle předloženého materiálu
  42/3104     24. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 149.650.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 253.643 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.438.754 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 533.395 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.012.823 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.974.296 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 664.625 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 9.854.416 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 8.481 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 37.818.192 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.237.057 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 44.124.294 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.373.476 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 193.883 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 642.342 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 12.664 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 849.790 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.008.183 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 431.136 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 144.148 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.123.169 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 564.973 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.052.565 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 164.629 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.705.313 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.195.499 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.941.066 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.508.833 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 268.355 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.550.000 Kč Celkem 149.650.000 Kč
  42/3104     24. 4. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3105     24. 4. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (včetně DPH) na akci „Zateplení obvodového pláště a výměna oken v budově č. p. 1729, č. or. 27 v ulici Na Hradbách, Moravská Ostrava“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 1729 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 567/5 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava předané k hospodaření organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávaní pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 826/7, Nový Jičín, IČ 62330403, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3106     24. 4. 2014
1. schvaluje

podmínky Programu na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ realizovaného v rámci programu EU Mládež v akci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  42/3106     24. 4. 2014
2. rozhodla

vyhlásit Program na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ realizovaného v rámci programu EU Mládež v akci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  42/3106     24. 4. 2014
3. zřizuje

komisi pro hodnocení projektů podaných do Programu na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ realizovaného v rámci programu EU Mládež v akci, ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2894 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  42/3107     24. 4. 2014
1. odvolává

a) Ing. Markétu Heraltovou, členku školské rady, z funkce člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, b) Mgr. Davida Pavlisku, vedoucího oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, z funkce člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
  42/3107     24. 4. 2014
2. jmenuje

a) Daniela Jaška, člena školské rady, členem konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, b) Mgr. Věru Palkovou, náměstkyni hejtmana kraje, odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, členem konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2894 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  42/3108     24. 4. 2014
1. rozhodla

o vyřazení uchazečů z konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací: a) Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, b) Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, c) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, d) Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, e) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, f) Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, g) Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, h) Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, i) Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, j) Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace uvedených v přílohách č. 1 - 10 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3109     24. 4. 2014
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3110     24. 4. 2014
1. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky příjemcům: a) Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 173.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 b) Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek-Místek, ve výši 89.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 20. 7. 2014 c) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 43.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 20. 7. 2014 d) Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 40.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 20. 7. 2014 e) Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 72071397, ve výši 73.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 20. 7. 2014; finanční prostředky jsou určeny na stravování, jízdné, všeobecný materiál, věcné odměny, nájemné, tisk, poštovné, telefonní poplatky, ostatní služby a ostatní osobní náklady spojené s provedením činnosti

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3111     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 předloženého materiálu
  42/3111     24. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Boxin club Poruba o.s., IČ 26580586, ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti mladých boxerů na Mistrovství světa juniorů v Bulharsku; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2014 b) ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, IČ 00444715, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Sjezd chemických společností“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, stravování a tisk sborníku, s časovou použitelností od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014 c) Múza – sdružení uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů se zabezpečením projektu „Janáčkova filharmonie dětem“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné a ubytování žáků, honoráře pro dirigenta a lektory, poplatky OSA, propagační materiály, s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 30. 9. 2014 d) RWR s.r.o., IČ 27793460, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů se zabezpečením mezinárodního tenisového turnaje „PROSPERITA OPEN 2014“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, dopravu, reklamní předměty a finanční prémie hráčům s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2014
  42/3111     24. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 25 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč Celkem 245 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 25 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč Celkem 245 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3112     24. 4. 2014
1. ukládá

„odvod do rozpočtu kraje“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to formou závazného ukazatele
  42/3112     24. 4. 2014
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ příspěvkovým organizacím: a) Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00575933, ve výši 2.100.000 Kč s účelovým určením na akci „Stavební úpravy na ul. Polská 1542/8“ b) Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 3.250.000 Kč s účelovým určením na akci „Odvodnění a hydroizolace objektu bazénu“
  42/3112     24. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 13.830 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.000 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.100 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.250 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.480 tis. Kč Celkem 13.830 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3113     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

a) informaci o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2013 a o stavu vypořádání zhoršených výsledků hospodaření minulých let dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) informaci o výši nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2013 poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) informaci o odvodech nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2013 do rozpočtu kraje uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu d) informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2013 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu e) informaci o aktuální výši nesplacených zůstatků úvěrů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu
  42/3113     24. 4. 2014
2. schvaluje

a) výsledky hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) použití částí výsledků hospodaření za rok 2013 k úhradě ztrát za předchozí období dle přílohy č. 5 části a) předloženého materiálu c) příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 do peněžních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství dle přílohy č. 5 části b) předloženého materiálu
  42/3113     24. 4. 2014
3. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu u příspěvkových organizací v oblasti školství dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  42/3113     24. 4. 2014
4. schvaluje

účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2013 dle přílohy č. 7 části a) až c) předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3114     24. 4. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014“ ve výši 482.249 Kč b) rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ ve výši 1.171.440 Kč dle předloženého materiálu
  42/3114     24. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.653.689 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 40.000 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.091.990 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 245.105 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 180.580 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 96.014 Kč Celkem 1.653.689 Kč
  42/3114     24. 4. 2014
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014“ organizacím: a) Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, IČ 47813199, ve výši 40.000 Kč b) Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, ve výši 52.200 Kč c) Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, ve výši 68.380 Kč
  42/3114     24. 4. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014“ organizacím: a) Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, IČ 47813199, o částku 40.000 Kč b) Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, o částku 52.200 Kč c) Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, o částku 68.380 Kč
  42/3114     24. 4. 2014
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  42/3114     24. 4. 2014
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, ve výši 20.000 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“
  42/3114     24. 4. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, o částku 20.000 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“
  42/3114     24. 4. 2014
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  42/3114     24. 4. 2014
9. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ organizacím: a) Mateřská škola Montevláček, IČ 71342265, ve výši 20.000 Kč b) Mateřská škola ZDRAVÍ s.r.o., IČ 28600738, ve výši 20.000 Kč
  42/3114     24. 4. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 6.075.402 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 975.245 tis. Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 44.445 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.024.622 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 156.463 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 11.946 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 228.871 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 329.120 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 3.656 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 505.225 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 361.656 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 81.145 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 36.305 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.261 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 344.158 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 73.752 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 21.448 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 237.407 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.895 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 62.999 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 48.118 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 49.633 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 242.651 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 36.445 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.063 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 66.589 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 109.284 tis. Kč Celkem 6.075.402 tis. Kč
  42/3114     24. 4. 2014
11. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  42/3114     24. 4. 2014
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  42/3114     24. 4. 2014
13. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  42/3114     24. 4. 2014
14. bere na vědomí

informaci o rozpisu rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání v roce 2014 pro školy a školská zařízení zřízené krajem a obcemi v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení
  42/3114     24. 4. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.680,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 220,0 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 333,0 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 970,0 tis. Kč Celkem 1.523,0 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 877,0 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 280,0 tis. Kč Celkem 1.157,0 tis. Kč
  42/3114     24. 4. 2014
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, o částku 123.000 Kč s účelovým určením na „Rekonstrukci suterénu na grafické dílny a vybudování kreslírny“ b) Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, o částku 970.000 Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce a opravy areálu na ul. Krnovská 9 c) Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602116, o částku 210.000 Kč d) Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČ 64628183, o částku 220.000 Kč s účelovým určením na akci „Oprava teplovodu“
  42/3114     24. 4. 2014
17. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ příspěvkovým organizacím: a) Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, ve výši 877.000 Kč s účelovým určením na „Rekonstrukci suterénu na grafické dílny a vybudování kreslírny“ b) Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, ve výši 280.000 Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce a opravy areálu na ul. Krnovská 9“

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3115     24. 4. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Revitalizace dílen, Ostrava-Zábřeh, U Studia 33“ zpracovaného organizací Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, na základě LX. výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání projektů do Operačního programu Životního prostředí
  42/3115     24. 4. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  42/3115     24. 4. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému v bodu 1) tohoto usnesení
  42/3115     24. 4. 2014
4. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, za účelem snížení tepelných ztrát a zvýšení provozních úspor v rozsahu projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3116     24. 4. 2014
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Zateplení objektů obchodní akademie ve Frýdku-Místku“ zpracovaného organizací Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, na základě LX. výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání projektů do Operačního programu Životního prostředí
  42/3116     24. 4. 2014
2. souhlasí

se zajištěním financování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
  42/3116     24. 4. 2014
3. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektu uvedenému v bodu 1) tohoto usnesení
  42/3116     24. 4. 2014
4. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, za účelem snížení tepelných ztrát a zvýšení provozních úspor v rozsahu projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3117     24. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 668,29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 611,12 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 57,17 tis. Kč Celkem 668,29 tis. Kč
  42/3117     24. 4. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, o částku 57.170 Kč, s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se zabezpečením objektu Domova Anenská ve Frýdku-Místku, na ulici J. Lohrera 779
  42/3117     24. 4. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na zajištění ostrahy staveniště: a) Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, o částku 285.460 Kč b) Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, o částku 325.660 Kč
  42/3117     24. 4. 2014
4. ukládá

ředitelce příspěvkové organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, zajistit ostrahu staveniště tělocvičny Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí, které je umístěno na pozemcích města Frýdlant nad Ostravicí, parc. č. 535/1, 535/7, 535/17, 535/18, ostatní plochy v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, do doby předání staveniště novým zhotovitelům Zodp.: Ing. Petra Schwarzová Termín: ihned

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3118     24. 4. 2014
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na „Dodání sanitních vozidel“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, dle předloženého materiálu
  42/3118     24. 4. 2014
2. doporučuje

řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: 1. Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje 2. Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: 1. Mgr. Leonu Šrubařovou 2. Ing. Jolanu Chrascinovou

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1659 ze dne 20. 8. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3119     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví o stanovení účelu u části provozního příspěvku pro rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  42/3119     24. 4. 2014
2. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ pro rok 2014, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, ve výši 1.940 tis. Kč b) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 1.803 tis. Kč c) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve výši 1.731 tis. Kč d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, ve výši 4.622 tis. Kč e) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, ve výši 2.294 tis. Kč f) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, ve výši 3.163 tis. Kč g) Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice č. p. 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, ve výši 683 tis. Kč h) Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, ve výši 28.000 tis. Kč
  42/3119     24. 4. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 u organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 842.496 Kč, s účelovým určením na projekt „Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  42/3119     24. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 842.497 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 842.497 Kč
  42/3119     24. 4. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 108 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 108 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  42/3120     24. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít „Dohodu o narovnání“ sporných práv ve věci náhrady škody na zdraví vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 71 Co 401/2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  42/3121     24. 4. 2014
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Rekonstrukce stravovacího provozu“ organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, dle předloženého materiálu
  42/3121     24. 4. 2014
2. doporučuje

řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Mgr. Leonu Šrubařovou, odbor zdravotnictví Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3122     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o finančních plánech nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem pro rok 2014, včetně návrhů souhrnných finančních plánů a výsledků hospodaření za rok 2013, dle předloženého materiálu a příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu
  42/3122     24. 4. 2014
2. schvaluje

finanční plány nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem pro rok 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3123     24. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.137.657 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.137.657 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3124     24. 4. 2014
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, k projektu „Zateplení stravovacího zařízení a energobloku SZZ Krnov“ z Operačního programu Životní prostředí
  42/3124     24. 4. 2014
2. souhlasí

aby investorem akce „Zateplení stravovacího zařízení a energobloku SZZ Krnov“ a příjemcem dotace bylo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov, IČ 00844641
  42/3124     24. 4. 2014
3. souhlasí

s prováděním úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, spočívajících ve stavebních úpravách, které povedou ke zlepšení tepelněizolačních vlastností budovy a úsporám energie

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3125     24. 4. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  42/3125     24. 4. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  42/3125     24. 4. 2014
3. rozhodla

a) vypůjčit silniční pozemky dle přílohy č. 3 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o výpůjčce dle tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení
  42/3125     24. 4. 2014
4. rozhodla

a) najmout pozemky ve vlastnictví jiného subjektu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení b) uzavřít nájemní smlouvy dle tohoto unesení se subjektem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 197/7085 ze dne 1. 10. 2008 č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  42/3126     24. 4. 2014
1. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje ze dne 1. 10. 2008 tak, že u smluv č. KA/77/d/2008/RŘ a OV/88/d/2008/Žd mění cenu za zřízení věcných břemen z 0,- Kč na Kč 100 včetně DPH
  42/3126     24. 4. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcných břemen dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  42/3127     24. 4. 2014
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, u žádosti uvedené pod pořadovým číslem 0949/3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3128     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost Regionální agrární komory Ostravsko ze dne 16. 12. 2013 ve věci poskytnutí dotace na činnost Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  42/3128     24. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Regionální agrární komoře Ostravsko, IČ 25850741, na činnost Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 15. 12. 2014 a uhrazených do dne 31. 12. 2014 včetně

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3129     24. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 755,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 755,00 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 53/4104 ze dne 7. 10. 2014, usnesením č. 54/4172 ze dne 21. 10. 2014 a usnesením č. 51/3976 ze dne 11. 9. 2014
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 60/4700 ze dne 13. 1. 2015, č. 61/4759 ze dne 3. 2. 2015 a č. 64/5116 ze dne 24. 3. 2015
  42/3130     24. 4. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, a to na základě 4. Společné výzvy Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  42/3130     24. 4. 2014
2. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 14.965 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3131     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 22. 1. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky – Východ a pro oblast chovu dančí zvěře Osoblažsko v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  42/3131     24. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČ 67777066, na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky – Východ a pro oblast chovu dančí zvěře Osoblažsko v roce 2014 ve výši 25.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 3. 2014 a uhrazených do dne 2. 6. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  42/3131     24. 4. 2014
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, ze dne 16. 1. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  42/3131     24. 4. 2014
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČ 67777139, na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2014 ve výši 25.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 30. 6. 2014 a uhrazených do dne 31. 7. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  42/3131     24. 4. 2014
5. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Havířov, ze dne 28. 1. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání krajského kola soutěže Zlatá včela 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  42/3131     24. 4. 2014
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Havířov, IČ 63730235, na pořádání krajského kola soutěže Zlatá včela 2014 ve výši 20.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 5. 2014 a uhrazených do dne 30. 6. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  42/3131     24. 4. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1070 - Rybářství pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3132     24. 4. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let, obyvatelce organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 745 41 Petřvald, IČ 00847348, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  42/3132     24. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 102 let, obyvatelce organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 745 41 Petřvald, IČ 00847348, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/574 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3133     24. 4. 2014
1. rozhodla

o úhradě závazku za vyúčtování telefonních služeb společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, za zrušenou příspěvkovou organizaci kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, IČ 73214566
  42/3133     24. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 798 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 798 Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 ze dne 22. 9. 2010 č. 16/1420 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  42/3134     24. 4. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačních programů: a) Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Program protidrogové politiky kraje na rok 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  42/3134     24. 4. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační programy: a) Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014, dle předloženého materiálu b) Program protidrogové politiky kraje na rok 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3135     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost o finanční podporu Potravinové banky v Ostravě, o. s., IČ 26559951, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  42/3135     24. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Potravinové bance v Ostravě, o. s., IČ 26559951, ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 27,38 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Potravinová banka, vzniklých od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a uhrazených do 15. 1. 2015
  42/3135     24. 4. 2014
3. bere na vědomí

žádost obecně prospěšné společnosti ProMancus, o.p.s., IČ 28621221, o finanční podporu 5. ročníku celostátního festivalu „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 2014“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  42/3135     24. 4. 2014
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci obecně prospěšné společnosti ProMancus, o.p.s., IČ 28621221, ve výši 30.000 Kč, maximálně však ve výši 7,5 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou, vzniklých a uhrazených od 15. 3. 2014 do 1. 11. 2014
  42/3135     24. 4. 2014
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 103.474 Kč
  42/3135     24. 4. 2014
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji“, ve výši 8.526 Kč
  42/3135     24. 4. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 66.024 Kč pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 16.450 Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 20.000 Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1.000 Kč Celkem 103.474 Kč a snižují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 118.000 Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 8.526 Kč Celkem o 230.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 30.000 Kč na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200.000 Kč Celkem 230.000 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3136     24. 4. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc březen 2014 ve výši 232.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 48118/2014, ze dne 15. 4. 2014
  42/3136     24. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc březen 2014 ve výši 649.800 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 46438/2014, ze dne 9. 4. 2014, b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc březen 2014 ve výši 218.880 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 50298/2014, ze dne 16. 4. 2014, c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc březen 2014 ve výši 66.880 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 48053/2014, ze dne 9. 4. 2014, d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc březen 2014 ve výši 19.760 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 49693/2014, ze dne 9. 4. 2014, e) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc březen 2014 ve výši 213.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 48133/2014, ze dne 9. 4. 2014, f) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc březen 2014 ve výši 242.440 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 46472/2014, ze dne 11. 4. 2014
  42/3136     24. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.643.880 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 309.320 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 868.680 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 233.320 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 232.560 Kč Celkem o 1.643.880 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 95/6036 ze dne 19. 10. 2011 č. 118/7807 ze dne 21. 8. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  42/3137     24. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/17.01152, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8124 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  42/3138     24. 4. 2014
1. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 10. 3. 2014 dle předloženého materiálu
  42/3138     24. 4. 2014
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 10. 3. 2014 realizovanému v rámci Integrovaného operačního programu
  42/3138     24. 4. 2014
3. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 19. 3. 2014 dle předloženého materiálu
  42/3138     24. 4. 2014
4. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 19. 3. 2014 realizovanému v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/328 ze dne 20. 06. 2013 (č. usnesení)
  42/3139     24. 4. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 7.016.875 Kč na financování projektu „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00016 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-86/2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 30/2348 ze dne 3. 12. 2013 č. 35/2678 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  42/3140     24. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství k projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizacemi: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, se sídlem I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641 b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČO 47813750 c) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČO 00534188 d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853 e) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896 f) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/6696 ze dne 14. 2. 2012 č. 18/1434 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  42/3141     24. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10062933 k projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6701 ze dne 14. 2. 2012 (č. usnesení)
  42/3142     24. 4. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 96.157.775,01 Kč na financování projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká", registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/18.01374 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  42/3142     24. 4. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 30/2348 ze dne 3. 12. 2013 č. 35/2673 ze dne 11. 2. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  42/3143     24. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, a to s: a) Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70890692, b) Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, IČ 75151502 c) Městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré město, IČ 00297313
  42/3143     24. 4. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Městem Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2670 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/693 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  42/3144     24. 4. 2014
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“, do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v období 2014 - 2015
  42/3144     24. 4. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/463 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  42/3145     24. 4. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 5.903.121,35 Kč na financování projektu „Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/C4.00007 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/C4

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3146     24. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 181,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 181,50 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  42/3146     24. 4. 2014
3. schvaluje

závazný ukazatel a zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  42/3146     24. 4. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 18,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5175 - Pohoštění o 17,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč Celkem 18,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 29,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 29,50 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152 o částku 14.787 Kč, b) Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985 o částku 14.536,68 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  42/3146     24. 4. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 15,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 20,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 15,00 tis. Kč Celkem 50,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 116,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 41,00 tis. Kč Celkem 157,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 157,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 62,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 62,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 215,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 150,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 15,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 50,00 tis. Kč Celkem 215,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.754,25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 164,04 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 41,01 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 14,76 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,69 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 77,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.429,75 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 6,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč Celkem 1.754,25 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.180,63 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 208,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 948,06 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 237,02 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 85,33 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 3,98 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 63,59 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 50,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč Celkem 1.388,98 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 354,29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,11 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 220,01 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,03 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,97 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,17 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 75,00 tis. Kč Celkem 354,29 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
14. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 97.320 Kč
  42/3146     24. 4. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,18 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 70,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 15,10 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 3,10 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 671,60 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 40,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 30,80 tis. Kč Celkem 831,78 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 97,32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 251,48 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 677,62 tis. Kč Celkem 929,10 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 150,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 36,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 36,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 22,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 22,52 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
20. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, o částku 22.513 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  42/3146     24. 4. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 270,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 270,75 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 20,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1,80 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 270,09 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 129,25 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 140,84 tis. Kč Celkem o 270,09 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 360,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 360,00 tis. Kč
  42/3146     24. 4. 2014
26. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 1.156,21 tis. Kč z 246.846,46 tis. Kč na 248.002,67 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3147     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, o darování části pozemku specifikovaného v bodě 2) tohoto usnesení, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  42/3147     24. 4. 2014
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 3701/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3042-8/2013 ze dne 15. 4. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3701/91 ostatní plocha, o výměře 169 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/2334 ze dne 6. 1. 2010 (č. usnesení)
  42/3148     24. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je 1 kus stojanu na propagační materiály Moravskoslezského kraje, s Městem Nový Jičín, zastoupeným PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města, IČ 00298212, v celkové pořizovací hodnotě 5.414,49 Kč vč. DPH dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3149     24. 4. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu pod názvem „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
  42/3149     24. 4. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2014 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3150     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

nabídku ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha, IČ 69797111, na převod budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 371/2, v k. ú. a obci Otice
  42/3150     24. 4. 2014
2. rozhodla

odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3151     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Mikroregionu Slezská Harta, IČ 71193821, ve výši 280.900 Kč na projekt Provozování veřejné lodní dopravy na vodní nádrži Slezská Harta
  42/3151     24. 4. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Mikroregionu Slezská Harta, IČ 71193821, maximálně ve výši 150.000 Kč na projekt Provozování veřejné lodní dopravy na vodní nádrži Slezská Harta, s časovou použitelností od 2. 6. 2014 do 14. 11. 2014
  42/3151     24. 4. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3152     24. 4. 2014
1. rozhodla

o uzavření Dohody o společném postupu při zabezpečení předškolního vzdělávání dětí zaměstnanců Moravskoslezského kraje organizací Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace, IČ 63029049 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  42/3152     24. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené o 218,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 218,7 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3053 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  42/3153     24. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 11 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3154     24. 4. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 211,69 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5171 - Opravy a udržování o 211,69 tis. Kč
  42/3154     24. 4. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 51,06 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 51,06 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3155     24. 4. 2014
1. rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části stavby v budově č. p. 2824 objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 2641/56 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  42/3156     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a interního auditu v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2014 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 4 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2014 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 5 - 7 předloženého materiálu
  42/3156     24. 4. 2014
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při finančních kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 4 a v přílohách č. 6 - 7 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 5 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  42/3156     24. 4. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 5. 2014 a) plat Bc. Jiřímu Čaňovi, řediteli organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, J. Valčíka 1/4413, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 64 628 221 b) plat Ing. Zuzaně Serbouskové, ředitelce organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81 Bohumín, IČ 66 932 581 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  42/3156     24. 4. 2014
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3 - 4 a v příloze č. 7 předloženého materiálu Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 28. 4. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2391 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  42/3157     24. 4. 2014
1. schvaluje

změnu plánu kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  frame-scrollup