Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 17. 7. 2018


  Rada kraje

  42/3712                         17. 7. 2018
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 17. 7. 2018


   Rada kraje

   42/3713                         17. 7. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu ze 41. schůze rady kraje, konané dne 26. 6. 2018

   42/3713                         17. 7. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 42. schůze rady kraje, konané dne 17. 7. 2018:

   -        Ing. Jaroslava Kaniu

   -        Jarmilu Uvírovou


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 37/3164 ze dne 24.4.2018

    č. 25/2164 ze dne 21.11.2017

    42/3714                         17. 7. 2018
    1. rozhodla

    vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

    2. ARRIVA MORAVA a.s.

    Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

    IČO:25827405


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 37/3166 ze dne 24.4.2018

     42/3715                         17. 7. 2018
     1. rozhodla

     v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum II.“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

     42/3715                         17. 7. 2018
     2. pověřuje

     společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum II.“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


      Rada kraje

      42/3716                         17. 7. 2018
      1. rozhodla

      zahájit otevřené podlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem "Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

      42/3716                         17. 7. 2018
      2. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře II“, a to:

      členové:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje

      Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      42/3716                         17. 7. 2018
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře II“, a to:

      členové:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje

      Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

      Plk. Ing. Jiří Němčík, HZS MSK

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

      Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

      Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

      Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje

      Mgr. Jan Šindelka, odbor evropských projektů

      Ing. Martina Guřanová, odbor evropských projektů

      Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 37/3163 ze dne 24.4.2018

       42/3717                         17. 7. 2018
       1. rozhodla

       v souladu s § 122 odst. 1 a na základě doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko II“ účastníka zadávacího řízení:

       ČSAD Havířov a.s.

       U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov

       IČO: 45192081

       za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 37,37 Kč bez DPH


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 37/3157 ze dne 24.4.2018

        č. 29/2526 ze dne 9.1.2018

        42/3718                         17. 7. 2018
        1. rozhodla

        vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro část 1 veřejné zakázky s názvem „Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        4. QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

        Zlín, Pasecká 2374, 76001

        IČO: 47917601

        42/3718                         17. 7. 2018
        2. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP“ účastníka:

        pro část 1 veřejné zakázky – IT učebny

        TOKA a.s.

        Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno

        IČO: 25518526

        za cenu nejvýše přípustnou 2.101.125 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 41/3635 ze dne 26.6.2018

         č. 33/2945 ze dne 12.3.2018

         42/3719                         17. 7. 2018
         1. rozhodla

         v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

         42/3719                         17. 7. 2018
         2. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě II.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

         42/3719                         17. 7. 2018
         3. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         42/3719                         17. 7. 2018
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě II.“, a to:

          

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         42/3719                         17. 7. 2018
         5. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě II.“, a to:

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

         PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

         Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Marie Halamová, odbor investiční a majetkový

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

         Ing. Daniel Cinař, Dis., odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

         Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         42/3719                         17. 7. 2018
         6. schvaluje

         rozpočtové opatření, kterým se

          

         snižují

         běžné výdaje

         na § 3639 -

         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

         pol.  5169 -

         Nákup ostatních služeb

         o

         597 tis. Kč

         na § 3122 -

         Střední odborné školy

         pol. 5137 -

         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

         3 tis. Kč

         Celkem

         o

         600 tis. Kč

          

         a

          

         zvyšují

         kapitálové výdaje

         na § 3122 -

         Střední odborné školy

          

         pol.  6121 -

         Budovy, haly a stavby

         o

         600 tis. Kč


          Rada kraje

          42/3720                         17. 7. 2018
          1. rozhodla

          zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

          42/3720                         17. 7. 2018
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          42/3720                         17. 7. 2018
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““, a to:

           

          členové:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:

          Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

          PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

          Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          42/3720                         17. 7. 2018
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““, a to:

          členové:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

          PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

          Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          náhradníci:

          Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

          Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

          Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

          Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

          Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový

          Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


           Rada kraje

           42/3721                         17. 7. 2018
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Realizace expozice „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

           42/3721                         17. 7. 2018
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace expozice „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           42/3721                         17. 7. 2018
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice““, a to:

            

           členové:

           Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

           Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           42/3721                         17. 7. 2018
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice““, a to:

           členové:

           Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

           Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče

           Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje

           náhradníci:

           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

           Ing. Karin Vitásková, odbor kultury a památkové péče

           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje

           Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

           Ing. Tomáš Gebauer, odbor kultury a památkové péče

           Ing. Hana Vídenská, odbor kultury a památkové péče

           Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

           Bc. Taťána Kahánková, odbor kancelář hejtmana kraje

           Mgr. Nazim Afana, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 37/3168 ze dne 24.4.2018

            č. 31/2663 ze dne 6.2.2018

            42/3722                         17. 7. 2018
            1. rozhodla

            vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro části 1 a 2 veřejné zakázky s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            2. EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

            Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava

            IČO: 25852345

            42/3722                         17. 7. 2018
            2. rozhodla

            na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“ účastníka:

            pro část 1 veřejné zakázky – Tvorba, realizace a pilotní ověření programu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"

            Slezská diakonie

            Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

            IČO: 65468562

            za cenu nejvýše přípustnou 1.645.200 Kč bez DPH

            pro část 2 veřejné zakázky – Zajištění 5 specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD

            Slezská diakonie

            Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

            IČO: 65468562

            za cenu nejvýše přípustnou 1.190.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             42/3723                         17. 7. 2018
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka nábytku v rámci projektu „Laboratoře technických měření““

             42/3723                         17. 7. 2018
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

             Martin Vaněk

             se sídlem Ruská 1163/68, Vítkovice, 703 00 Ostrava

             IČO: 47830662

             za cenu nejvýše přípustnou 156 296 Kč bez DPH


              Rada kraje

              42/3724                         17. 7. 2018
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Kontrolní měření silnic během jejich rekonstrukce pomocí 3D skenování“

              42/3724                         17. 7. 2018
              2. rozhodla

              vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              2. GEODROM s.r.o.

              se sídlem: Moravany, Hlavní 133/32, PSČ 66448

              IČO: 29305381

              za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele


               Rada kraje

               42/3725                         17. 7. 2018
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení propagačních předmětů "Na bicykli k susedom""

               42/3725                         17. 7. 2018
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1. iMi Partner, a.s.

                   se sídlem: Dusíkova 794/3, 638 00 Brno

                   IČO: 25308033

               za cenu nejvýše přípustnou 305.220,30 Kč bez DPH


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                42/3726                         17. 7. 2018
                1. bere na vědomí

                žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                a)    Vodní záchranné služby ČČK Krnov II, pobočného spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                b)   Vodní záchranné služby ČČK Těrlicko, pobočného spolku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                c)    Vodní záchranné služby ČČK Nový Jičín - R, pobočného spolku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                d)   Vodní záchranné služby ČČK Frýdek-Místek, pobočného spolku, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                e)    Vodní záchranné služby ČČK Ostrava, pobočného spolku, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                f)     Vodní záchranné služby ČČK Bruntál, pobočného spolku, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                42/3726                         17. 7. 2018
                2. rozhodla

                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění provozu a technické vybavenosti:

                a)    Vodní záchranné službě ČČK Krnov II, pobočný spolek, IČO 70645493, ve výši 100 tis. Kč

                b)   Vodní záchranné službě ČČK Těrlicko, pobočný spolek, IČO 68898878, ve výši 10 tis. Kč

                c)    Vodní záchranné službě ČČK Nový Jičín - R, pobočný spolek, IČO 65472195, ve výši 100 tis. Kč

                d)   Vodní záchranné službě ČČK Frýdek-Místek, pobočný spolek, IČO 65493974, ve výši 120 tis. Kč

                e)    Vodní záchranné službě ČČK Ostrava, pobočnému spolku, IČO 65468813, ve výši 120 tis. Kč

                f)     Vodní záchranné službě ČČK Bruntál, pobočnému spolku, IČO 70314659, ve výši 70 tis. Kč

                s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                42/3726                         17. 7. 2018
                3. rozhodla

                uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

                a)    Vodní záchrannou službou ČČK Krnov II, pobočným spolkem, IČO 70645493, dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                b)   Vodní záchrannou službou ČČK Těrlicko, pobočným spolkem, IČO 68898878, dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu

                c)    Vodní záchrannou službou ČČK Nový Jičín - R, pobočným spolkem, IČO 65472195, dle návrhu uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu

                d)   Vodní záchrannou službou ČČK Frýdek-Místek, pobočným spolkem, IČO 65493974, dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu

                e)    Vodní záchrannou službou ČČK Ostrava, pobočným spolkem, IČO 65468813, dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu

                f)     Vodní záchrannou službou ČČK Bruntál, pobočným spolkem, IČO 70314659, dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                 42/3727                         17. 7. 2018
                 1. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 kapitálové výdaje

                 na § 5511 -

                 Požární ochrana – profesionální část

                 pol. 6122 -

                 Stroje, přístroje a zařízení

                 o

                 213,65 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 kapitálové výdaje

                 na § 5511 -

                 Požární ochrana – profesionální část

                 pol. 6123 -

                 Dopravní prostředky

                 o

                 213,65 tis. Kč

                 42/3727                         17. 7. 2018
                 2. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 běžné výdaje

                 na § 6223 -

                 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                 pol. 5175 -

                 Pohoštění

                 o

                 40 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje

                 na § 6223 -

                 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                 pol. 5164 -

                 Nájemné

                 o

                 40 tis. Kč


                  Rada kraje

                  42/3728                         17. 7. 2018
                  1. bere na vědomí

                  informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 24. 5. 2018 do 10. 7. 2018, dle předloženého materiálu

                  42/3728                         17. 7. 2018
                  2. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                  Termín: 13. 9. 2018


                   Rada kraje

                   42/3729                         17. 7. 2018
                   1. bere na vědomí

                   informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                    č. 6/532 ze dne 14.12.2017

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    1. bere na vědomí

                    žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle příloh č. 2-10 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    2. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu MÚZA-Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, ve výši 35.000 Kč, na projekt „2. ročník celostátního happeningu ZUŠ Open – propagační roll-upy“ s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    3. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Salesiánské středisko volného času Don Bosco, IČO 65468961, ve výši 25.000 Kč, na projekt „Obraz Velké pašije pro širokou veřejnost“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    4. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu obec Ludgeřovice, IČO 00300390, ve výši 60.000 Kč, na projekt „Oslavy 100 let od ukončení 1. světové války“ s časovou použitelnosti od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    5. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje panu MgA. Tomáši Thonovi, Ph.D., IČO 13605763, ve výši 35.000 Kč, na projekt „Podpora přípravy a realizace vydání – unikátní badatelský nález neznámého českého skladatele ve Vídni; Josef Lipavský (1772 – 1810) – Varhanní skladby“ s časovou použitelnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    6. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Nadační fond Magdaleny Kožené, IČO 04845293, ve výši 50.000 Kč, na projekt „ZUŠ Open 2018“ s časovou použitelnosti od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    7. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, IČO 60798351, ve výši 40.000 Kč, na projekt „Pamětní deska Msgr. Jana Šrámka“ s časovou použitelnosti od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    8. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Sdružení přátel sboru Ondrášek z.s., IČO 65472250, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Mezinárodní festival v Japonsku“ s časovou použitelnosti od 22. 7. 2018 do 31 8. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    9. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Akcičky smích.radost.odpočinek, z.s., IČO 02133962, ve výši 150.000 Kč, na projekt „Spokey Rainbow Run 2018“ s časovou použitelnosti od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    10. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Street Light Production s.r.o., IČO 04617479, ve výši 199.000 Kč, na projekt „Dětská zóna – Létofest 2018“ s časovou použitelnosti od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    11. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol.  5229 -

                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                    o

                    538,40 tis. Kč

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol.  5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                    205,60 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    744,00 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 3312 -

                    Hudební činnost

                    pol. 5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    200,00 tis. Kč

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol. 5212 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                    o

                    35,00 tis. Kč

                    pol. 5213 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                    o

                    199,00 tis. Kč

                    pol. 5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    225,00 tis. Kč

                    pol. 5223 -

                    Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                    o

                    25,00 tis. Kč

                    pol. 5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    60,00 tis. Kč

                    Celkem

                    744,00 tis. Kč

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    12. rozhodla

                    zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o 205.600 Kč

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    13. bere na vědomí

                    žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle příloh č. 12-17 předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    14. rozhodla

                    neposkytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                    42/3730                         17. 7. 2018
                    15. ukládá

                    náměstkovi hejtmana kraje

                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

                    Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                    Termín: 13. 9. 2018


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    1. rozhodla

                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu „13451 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ ve výši 281.000,00 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na realizaci projektu „D 2018 rádiový systém monitorování mikroklimatu, P. Marie, Sv. Jan“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 32628/2018 SOOKS

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    2. rozhodla

                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu „13451 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ ve výši 75.000,00 Kč pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, na realizaci projektu „D 2018 zásuvková mapová skříň“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 32627/2018 SOOKS

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    3. rozhodla

                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve výši 3.900.000,00 Kč pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, na realizaci projektu „vlastní umělecká činnost v roce 2018“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 6022/2018 OULK

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    4. rozhodla

                    nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu „Kulturní aktivity“ ve výši 200.000,00 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, na realizaci projektu „Ivan Pinkava a Eliáš Dolejší“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 12677/2017 OULK

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    5. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    zvyšují

                    neinvestiční přijaté transfery

                    pol. 4116 –

                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                    ze státního rozpočtu

                    o

                    4 230,00 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    investiční přijaté transfery

                    pol. 4216 –

                    Ostatní investiční přijaté transfery

                    ze státního rozpočtu

                    o

                    226,00 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    4 456,00 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje           

                    na § 3311 -

                    Divadelní činnost

                    pol. 5336 -

                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                     

                    3 900,00 tis. Kč

                    na § 3315 -

                    Činnosti muzeí a galerií

                     

                    pol. 5336 -

                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                     

                    330,00 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    kapitálové výdaje       

                    na § 3315 -

                    Činnosti muzeí a galerií

                    pol. 6356 -

                    Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    226,00 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    4 456,00 tis. Kč

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    6. schvaluje

                    závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 151.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „D 2018 rádiový systém monitorování mikroklimatu, P Marie, Sv. Jan“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 32628/2018 SOOKS s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    7. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 130.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „D 2018 rádiový systém monitorování mikroklimatu, P Marie, Sv. Jan“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 32628/2018 SOOKS s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    8. schvaluje

                    závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic “ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 75.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „D 2018 zásuvková mapová skříň“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 32627/2018 SOOKS s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    9. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 3.900.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „vlastní umělecká činnost v roce 2018“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 6022/2018 OULK s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                    42/3731                         17. 7. 2018
                    10. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 200.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Ivan Pinkava a Eliáš Dolejší“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 12677/2017 OULK s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018


                     Rada kraje

                     42/3732                         17. 7. 2018
                     1. bere na vědomí

                     stížnost Ing. ********** k Návrhu železničního jízdního řádu 2018/2019 týkající se vlaků dálkové osobní dopravy, vedených jak v závazku veřejné služby, tak na komerční, podnikatelské riziko dopravce ve věci požadavku k zajištění „rychlého spojení“ v úseku Ostrava – Břeclav

                     42/3732                         17. 7. 2018
                     2. schvaluje

                     schvaluje obsah vyjádření ke stížnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 35/3051 ze dne 27.3.2018

                      č. 16/1348 ze dne 27.6.2017

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 8/834 ze dne 14.6.2018

                      č. 5/423 ze dne 14.9.2017

                      42/3733                         17. 7. 2018
                      1. rozhodla

                      uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 7/426 ze dne 7.2.2017

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                       42/3734                         17. 7. 2018
                       1. rozhodla

                       uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě evid. č. 00405/2017/KŘ ze dne 28. 2. 2017 na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se  společností

                       FLAGRO a.s.

                       se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz

                       IČO: 28644344,

                       dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                        42/3735                         17. 7. 2018
                        1. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        52,40 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 2212 -

                        Silnice

                        pol. 5154 -

                        Elektrická energie

                        o

                        52,40 tis. Kč


                         Rada kraje

                         42/3736                         17. 7. 2018
                         1. bere na vědomí

                         žádost pana ********** o udělení souhlasu s převodem pozemku parc. č. 681 orná půda, v k. ú. a obci Otice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         42/3736                         17. 7. 2018
                         2. souhlasí

                         s převodem pozemku parc. č. 681 orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví pana **********do vlastnictví společnosti ZP Otice, a.s., Hlavní 266, Otice, IČO 64609910, za podmínky zachování předkupního práva k předmětnému pozemku dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                         42/3736                         17. 7. 2018
                         3. bere na vědomí

                         žádost organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234, o prodej části pozemku parc. č. 2144/1 ostatní plocha, v k. ú. a obci Veřovice, dle přílohy 4. předloženého materiálu

                         42/3736                         17. 7. 2018
                         4. rozhodla

                         a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                         část pozemku parc. č. 2144/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2308-186/2017 ze dne 22. 11. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2144/58 ostatní plocha, o výměře 131 m2,

                         se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                         v k. ú. a obci Veřovice

                         b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 19/1609 ze dne 29.8.2017

                          42/3737                         17. 7. 2018
                          1. rozhodla

                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 03469/2017/IM ze dne 10. 10. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III/48425) I. etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                          ALPINE Bau CZ a.s.

                          se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

                          IČO: 02604795,

                          dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          42/3737                         17. 7. 2018
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3639 -

                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                          pol.  5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          300 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 2212 -

                          Silnice

                          pol.  6121 -

                          Budovy, haly a stavby

                          o

                          300 tis. Kč


                           Rada kraje

                           42/3738                         17. 7. 2018
                           1. rozhodla

                           darovat movité věci specifikované v příloze č. 1 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje do vlastnictví společnosti MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, Českobratrská 1788/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 29444659


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                            42/3739                         17. 7. 2018
                            1. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšují

                            nedaňové příjmy

                            pol. 2412 -

                            Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

                            o

                            13,89 tis. Kč

                            na § 2143 -

                            Cestovní ruch

                            pol. 2111 -

                            Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                            o

                            9,39 tis. Kč

                            na § 2229 -

                            Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                            pol. 2324 -

                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                            o

                            3,00 tis. Kč

                            na § 2292 -

                            Dopravní obslužnost

                            pol. 2212 -

                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                            o

                            69,05 tis. Kč

                            na § 3421 -

                            Využití volného času dětí a mládeže

                            pol. 2324 -

                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                            o

                            1,32 tis. Kč

                            na § 6310 -

                            Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                            pol. 2141 -

                            Příjmy z úroků (část)

                            o

                            0,20 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                            96,85 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol. 6901 -

                            Rezervy kapitálových výdajů

                            o

                            96,85 tis. Kč

                            42/3739                         17. 7. 2018
                            2. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 6113 -

                            Zastupitelstva krajů

                            pol. 5168 -

                            Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                            o

                            48,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 6113 -

                            Zastupitelstva krajů

                            pol. 6125 -

                            Výpočetní technika

                            o

                            48,00 tis. Kč


                             Rada kraje

                             42/3740                         17. 7. 2018
                             1. bere na vědomí

                             žádost Společenství vlastníků Rooseveltova 2990/9, Opava, Rooseveltova 2990/9, 746 01 Opava-Předměstí, IČO 02835568, o prodej pozemku specifikovaného v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             42/3740                         17. 7. 2018
                             2. rozhodla

                             a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, a to:

                             část pozemku parc. č. 571/7 zahrada oddělenou geometrickým plánem č. 5513-76/2018 ze dne 4. 7. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 571/18 zahrada o výměře 112 m2,

                             se všemi součástmi a příslušenstvím uvedené nemovité věci v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

                             b)     při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                              Rada kraje

                              42/3741                         17. 7. 2018
                              1. rozhodla

                              a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                              pozemek parc. č. 2801/2 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím tohoto pozemku, v k. ú. a obci Štramberk

                              b)   při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                               42/3742                         17. 7. 2018
                               1. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, s účelovým určením na úhradu výdajů za studii využití objektu na ul. Krakovská 1095/33 v Ostravě v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ o 102.850 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

                               42/3742                         17. 7. 2018
                               2. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, s účelovým určením na úhradu výdajů za studii využití budovy č. p. 2309 na ul. Boženy Němcové v Opavě v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ o 78.650 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

                               42/3742                         17. 7. 2018
                               3. rozhodla

                               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 181.500 Kč

                               42/3742                         17. 7. 2018
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol. 5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               181,50 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3123 -

                               Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               181,50 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                42/3743                         17. 7. 2018
                                1. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                 

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 4357 -

                                Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                pol. 5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                8,50 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 4357 -

                                Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                 

                                pol. 5167 -

                                Služby školení a vzdělávání

                                o

                                8,50 tis. Kč

                                42/3743                         17. 7. 2018
                                2. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                 

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3315 -

                                Činnosti muzeí a galerií

                                pol. 6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                2.072,59 tis. Kč

                                a

                                 

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3315 -

                                Činnosti muzeí a galerií

                                pol. 5137 -

                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                o

                                780,49 tis. Kč

                                pol. 5139 -

                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                o

                                0,37 tis. Kč

                                pol. 5171 -

                                Opravy a udržování

                                o

                                969,49 tis. Kč

                                Celkem

                                o

                                1.750,35 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3315 -

                                Činnosti muzeí a galerií

                                 

                                pol. 6122 -

                                Stroje, přístroje a zařízení

                                o

                                322,24 tis. Kč

                                42/3743                         17. 7. 2018
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                 

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3322 -

                                Zachování a obnova kulturních památek

                                pol. 5171 -

                                Opravy a udržování

                                o

                                62,88 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3322 -

                                Zachování a obnova kulturních památek

                                 

                                pol. 5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                62,88 tis. Kč

                                42/3743                         17. 7. 2018
                                4. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                 

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3122 -

                                Střední odborné školy

                                pol. 5137 -

                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                o

                                1.100,00 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3122 -

                                Střední odborné školy

                                 

                                pol. 6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                600,00 tis. Kč

                                pol. 6122 -

                                Stroje, přístroje a zařízení

                                o

                                2.200,00 tis. Kč

                                Celkem

                                o

                                2.800,00 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3122 -

                                Střední odborné školy

                                 

                                pol. 6123 -

                                Dopravní prostředky

                                o

                                3.900,00 tis. Kč

                                42/3743                         17. 7. 2018
                                5. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                 

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3112 -

                                Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                pol. 5137 -

                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                o

                                3,00 tis. Kč

                                a

                                 

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3112 -

                                Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                pol. 6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                428,00 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3112 -

                                Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                 

                                pol. 5167 -

                                Služby školení a vzdělávání

                                o

                                2,00 tis. Kč

                                a

                                 

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3112 -

                                Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                pol. 6122 -

                                Stroje, přístroje a zařízení

                                o

                                429,00 tis. Kč

                                42/3743                         17. 7. 2018
                                6. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                 

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 2212 -

                                Silnice

                                pol. 5171 -

                                Opravy a udržování

                                o

                                700,00 tis. Kč

                                 

                                a

                                 

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 2212 -

                                Silnice

                                 

                                pol. 6121 -

                                Budovy, haly a stavby

                                o

                                700,00 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                 42/3744                         17. 7. 2018
                                 1. rozhodla

                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce střechy tělocvičny“ organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, ve výši 1.100.000,00 Kč

                                 42/3744                         17. 7. 2018
                                 2. schvaluje

                                 snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, o částku 1.500.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce střechy tělocvičny“

                                 42/3744                         17. 7. 2018
                                 3. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, o částku 1.100.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zateplení obvodového pláště - objekt Polská“ s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                                 42/3744                         17. 7. 2018
                                 4. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3121 -

                                 Gymnázia

                                 pol.  6351 -

                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 1.500 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3122 -

                                 Střední odborné školy

                                 pol.  6351 -

                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 1.100 tis. Kč

                                 na § 6409 -

                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                 pol.  6901 -

                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                 o

                                 400 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 1.500 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 108/8445 ze dne 6.9.2016

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 21/2233 ze dne 22.9.2016

                                  42/3745                         17. 7. 2018
                                  1. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 42 603 958,83 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0007115 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000155, ze dne 11. 4. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                  42/3745                         17. 7. 2018
                                  2. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 79 886 181,96 Kč na financování projektu „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0007108 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000164, ze dne 17. 5. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                  42/3745                         17. 7. 2018
                                  3. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 39 892 347,57 Kč na financování projektu „Silnice 2017 Frýdek - Místek“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0006913 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000165, ze dne 17. 5. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                  42/3745                         17. 7. 2018
                                  4. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 131 645 832,66 Kč na financování projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0006890 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000183, ze dne 19. 6. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   42/3746                         17. 7. 2018
                                   1. rozhodla

                                   o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Havířov, IČO 62331582, a to:

                                   pozemek parc. č. 511/120 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 511/121 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 511/122 ostatní plocha,

                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                   vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov

                                   42/3746                         17. 7. 2018
                                   2. rozhodla

                                   o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, Víta Nejedlého 591/4, Karviná, IČO 62331752, a to:

                                   část pozemku parc. č. 497/100 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3312-60/2018 ze dne 6. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 497/286 ostatní plocha o výměře 487 m2,

                                   část pozemku parc. č. 497/100 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3312-60/2018 ze dne 6. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 497/287 ostatní plocha o výměře 941 m2,

                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                   vše v k. ú. Ráj, obec Karviná

                                   42/3746                         17. 7. 2018
                                   3. bere na vědomí

                                   a)    žádost společnosti SeePOINT družstvo, Ptáčník 714, 739 45 Fryčovice, IČO 27843122, o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                   b)   žádost společnosti Sanace a stavby APOLLO s.r.o., U nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 27778428, o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                   42/3746                         17. 7. 2018
                                   4. rozhodla

                                   a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Vítkovice, Ostrava, a to:

                                   pozemek parc. č. st. 3210 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1209, část Mariánské Hory, jiná stavba,

                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                   vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

                                   b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                   42/3746                         17. 7. 2018
                                   5. rozhodla

                                   o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to:

                                   část pozemku parc. č. 2246 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 3504-57/2018 ze dne 17. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 60 m2,

                                   část pozemku parc. č. 2249/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3504-57/2018 ze dne 17. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2249/5 ostatní plocha, o výměře 12.010 m2,

                                   se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                   vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                    42/3747                         17. 7. 2018
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01600/2018/KŘ ze dne 27. 2. 2018 na realizaci stavby „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů – bourací práce a inž. sítě“ se zhotovitelem, kterým je společnost POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, se sídlem Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO 25606468, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 107/8308 ze dne 23. 8. 2016

                                     42/3748                         17. 7. 2018
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít dodatek č. 1 k budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, evid. číslo 04568/2016/IM, uzavřenou se společností:

                                     ČEZ Distribuce, a.s.

                                     Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

                                     IČO 24729035

                                     dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 35/3062 ze dne 27.3.2018

                                      č. 20/1778 ze dne 12.9.2017

                                      42/3749                         17. 7. 2018
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 05601/2017/IM ze dne 23. 11. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                      První KEY-STAV, a.s

                                      se sídlem: Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec

                                      IČO: 25385127,

                                      dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 36/3112 ze dne 10.4.2018

                                       č. 25/2174 ze dne 21.11.2017

                                       42/3750                         17. 7. 2018
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ke smlouvě o dílo č. 06422/2017/KŘ ze dne 14. 12. 2017 na stavbu „Energetické úspory ve SŠ automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově“ se společností MR Design CZ, s.r.o., se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 25388606, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                       42/3750                         17. 7. 2018
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                        

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       120 tis. Kč

                                       a

                                        

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 3122 -

                                       Střední odborné školy

                                        

                                       pol. 6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       120 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 32/2838 ze dne 27.2.2018

                                        42/3751                         17. 7. 2018
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 02062/2017/KŘ ze dne 30. 5. 2017 na realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                        42/3751                         17. 7. 2018
                                        2. rozhodla

                                        vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 14.350 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně - vybavení“

                                        42/3751                         17. 7. 2018
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol.  6901 -

                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                        o

                                        14.350 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 5521 -

                                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                        pol. 6122 -

                                        Stroje, přístroje a zařízení

                                        o

                                        14.350 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 21/2238 ze dne 22. 9. 2016

                                         42/3752                         17. 7. 2018
                                         1. rozhodla

                                         předat organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 19.034.903,25 Kč včetně DPH, uvedený v přílohách č. 1 až 3 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení


                                          Rada kraje

                                          42/3753                         17. 7. 2018
                                          1. souhlasí

                                          s uzavřením nájemní smlouvy mezi Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a vítězem veřejné soutěže na provozování bufetu v areálu Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, jejímž předmětem bude pronájem části budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 2290/37, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava; pronajata bude část prostor o výměře 86,21 m2 (místnost v 1.NP budovy vrátnice), na dobu 48 měsíců, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 40/3585 ze dne 12. 6. 2018

                                           42/3754                         17. 7. 2018
                                           1. bere na vědomí

                                           informaci ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, a organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o hospodaření organizací a využití finančních prostředků poskytnutých formou zvýšeného příspěvku na provoz s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost Nadačního fondu Pavla Novotného, IČO 04918304, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            2. rozhodla

                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ ve výši 50 tis. Kč a o tuto částku navýšit finanční prostředky na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            3. rozhodla

                                            poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Nadačnímu fondu Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dobrovolnictví u onkologických pacientů v nemocnicích nacházejících se v MSK pro rok 2018“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            4. bere na vědomí

                                            žádost MDDr. Evy Kalusové, IČO 07062842, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            5. rozhodla

                                            poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 MDDr. Evě Kalusové, IČO 07062842, ve výši 200 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Zubní ordinace Šilheřovice“, s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 1. 9. 2018, dle předloženého materiálu, a s touto fyzickou osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            6. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol. 5901 -

                                            Nespecifikované rezervy

                                            o

                                            200 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3549 -

                                            Ostatní speciální zdravotnická péče

                                            pol. 6312 -

                                            Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                            o

                                            200 tis. Kč

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            7. bere na vědomí

                                            oznámení organizace DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, o nečerpání dotace ze dne 2. 7. 2018, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            8. bere na vědomí

                                            žádost organizace Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            9. rozhodla

                                            poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ve výši 199 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů kongresu „VII. Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí“, s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                            42/3755                         17. 7. 2018
                                            10. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3599 -

                                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                            pol. 5166 -

                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                            o

                                            1.500 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3599 -

                                            Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                            pol. 5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            1.500 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                             42/3756                         17. 7. 2018
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zakoupení 1 ks Fundus kamery pro oční oddělení

                                             42/3756                         17. 7. 2018
                                             2. souhlasí

                                             s pořízením Fundus kamery Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, formou nákupu na splátky, dle předloženého materiálu

                                             42/3756                         17. 7. 2018
                                             3. schvaluje

                                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě a jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 1.500.000 Kč, účelově určený na pořízení Fundus kamery pro oční oddělení v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 29/2549 ze dne 9. 1. 2018

                                              č. 35/3067 ze dne 27. 3. 2018

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              1. rozhodla

                                              nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost v maximální výši 4.295.520 Kč na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008890, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008890, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              2. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o částku ve výši 1.073.880 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Podpora provozu dětské skupiny Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008890

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              3. rozhodla

                                              nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 4.158.860 Kč na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              4. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 4.158.860 Kč, účelově určený na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. OZS-5/19/1102/2018

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              5. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              5.232,74 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              1.073,88 tis. Kč

                                              na § 3533 -

                                              Zdravotnická záchranná služba

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              4.158,86 tis. Kč

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              6. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku ve výši 1.542.434,90 Kč na celkovou výši 3.154.394,10 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000017

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              7. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 61.009.064,94 Kč na celkovou výši 88.011.749,27 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000017

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              8. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              1.608,77 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              investiční přijaté transfery

                                              pol. 4216 -

                                              Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              60.942,72 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              1.608,77 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 6356 -

                                              Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              60.942,72 tis. Kč

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              9. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              66,33 tis. Kč

                                              pol. 5651 -

                                              Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              596,83 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 6351 -

                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              66,33 tis. Kč

                                              pol. 6451 -

                                              Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              596,83 tis. Kč

                                              42/3757                         17. 7. 2018
                                              10. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              nedaňové příjmy

                                              pol. 2451 -

                                              Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                              o

                                              4.667,83 tis. Kč

                                              a

                                              snižuje

                                              dlouhodobé financování

                                              pol. 8124 -

                                              Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                              o

                                              4.667,83 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 40/3584 ze dne 12. 6. 2018

                                               42/3758                         17. 7. 2018
                                               1. zřizuje

                                               pracovní skupinu pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji

                                               42/3758                         17. 7. 2018
                                               2. jmenuje

                                               vedoucího a členy pracovní skupiny dle bodu 1. tohoto usnesení ve složení

                                               vedoucí pracovní skupiny:

                                               MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

                                               členové pracovní skupiny:

                                               1.    Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví

                                               2.    MUDr. Ladislav Václavec, MBA, Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, ředitel

                                               3.    JUDr. Zdeněk Horák, MBA, Bílovecká nemocnice, a.s., ředitel

                                               4.    Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ředitel

                                               5.    MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ředitel

                                               6.    MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA, Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, primář interního oddělení a Beskydského gastrocentra, krajský garant za obor vnitřní lékařství

                                               7.    MUDr. Hana Burianová, 2. místostarosta města Bílovec

                                               8.    Ing. Stanislav Saksa, město Orlová

                                               9.    MUDr. Tomáš Knybel, město Orlová

                                               42/3758                         17. 7. 2018
                                               3. rozhodla

                                               změnit termín plnění usnesení rady kraje č. 40/3584, body 6. a 7., z termínu „prosinec 2018“ na „červen 2019“


                                                Rada kraje

                                                42/3759                         17. 7. 2018
                                                1. bere na vědomí

                                                dopis zástupců města Bílovec ze dne 21. 6. 2018 (zn. MBC/17810/18/S/Zah 818/2018), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                42/3759                         17. 7. 2018
                                                2. schvaluje

                                                obsah odpovědi na dopis uvedený v bodě 1. tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                42/3759                         17. 7. 2018
                                                3. bere na vědomí

                                                „Petici občanů za zachování provozu v Bílovecké nemocnici, a.s., ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                42/3759                         17. 7. 2018
                                                4. schvaluje

                                                obsah odpovědi na „Petici občanů za zachování provozu v Bílovecké nemocnici, a.s., ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                42/3759                         17. 7. 2018
                                                5. bere na vědomí

                                                dopis zástupců odborových organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o., pracoviště Orlová, ze dne 2. 7. 2018, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                42/3759                         17. 7. 2018
                                                6. schvaluje

                                                obsah odpovědi na dopis uvedený v bodě 5. tohoto usnesení, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 17/1466 ze dne 18.7.2017

                                                 42/3760                         17. 7. 2018
                                                 1. bere na vědomí

                                                 změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03D000064 ze dne 22. 5. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/16_040/0002226 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 12. 3. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 39/3470 ze dne 29.5.2018

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                  č. 8/871 ze dne 14.6.2018

                                                  42/3761                         17. 7. 2018
                                                  1. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ve výši 20.979.934,50 Kč na financování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“, registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000024 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_18_008_24, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                  42/3761                         17. 7. 2018
                                                  2. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  zvyšují

                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                  pol.  4116 -

                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                  o

                                                   

                                                  20.979,95 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje            

                                                  na § 3113 -

                                                  Základní školy

                                                   

                                                   

                                                  pol.  5321 -

                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                  o

                                                  330,06 tis. Kč

                                                  pol.  5336 -

                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  413,40 tis. Kč

                                                  na § 3117 -

                                                  První stupeň základních škol

                                                   

                                                  pol.  5321 -

                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                  o

                                                  7,38 tis. Kč

                                                  na § 3141 -

                                                  Školní stravování

                                                   

                                                  pol.  5213 -

                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                  o

                                                  24,20 tis. Kč

                                                  pol.  5223 -

                                                  Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                                  o

                                                  78,21 tis. Kč

                                                  pol.  5321 -

                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                  o

                                                  19.903,97 tis. Kč

                                                  pol.  5336 -

                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  222,73 tis. Kč

                                                  Celkem

                                                  20.979,95 tis. Kč

                                                  42/3761                         17. 7. 2018
                                                  3. schvaluje

                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 38/3329 ze dne 15. 5. 2018

                                                  42/3762                         17. 7. 2018
                                                  1. rozhodla

                                                  změnit způsob vyplacení dotace schválené usnesením rady kraje č. 38/3329 ze dne 15. 5. 2018 subjektu FEMININE s.r.o., IČO 25963261, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 26/2378 ze dne 5. 12. 2017

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost subjektu LODĚNICE POD HRADEM, z.s., IČO 22836276, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt Vodácká turistika na Loděnici pod hradem 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   2. rozhodla

                                                   poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč subjektu LODĚNICE POD HRADEM, z.s., IČO 22836276, na projekt Vodácká turistika na Loděnici pod hradem 2018, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   3. bere na vědomí

                                                   žádost subjektu Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČO 14450216, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt Propagace Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   4. rozhodla

                                                   poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČO 14450216, na projekt Propagace Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, s časovou použitelností od 15. 6. 2018 do 15. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   5. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2143 -

                                                   Cestovní ruch

                                                   pol. 5213-

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                   o

                                                   200 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje            

                                                   na § 2143 -

                                                   Cestovní ruch

                                                   pol. 5219 -

                                                   Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

                                                   o

                                                   200 tis. Kč

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   6. bere na vědomí

                                                   žádost subjektu Spolek POSEJDON, IČO 26997479, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   7. rozhodla

                                                   poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč subjektu Spolek POSEJDON, IČO 26997479, na projekt Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 2018, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   8. bere na vědomí

                                                   žádost subjektu Spolek FDF team Olomouc, IČO 27059430, o prodloužení termínu realizace projektu „Vytvoření projektu – Traily pod Pradědem“ z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   9. rozhodla

                                                   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07066/2017/RRC se subjektem Spolek FDF team Olomouc, IČO 27059430, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   10. bere na vědomí

                                                   žádost subjektu Národní památkový ústav, IČO 75032333, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 180.000 Kč na projekt Důl umění dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   11. rozhodla

                                                   poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 180.000 Kč subjektu Národní památkový ústav, IČO 75032333, na projekt Důl umění, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                   42/3763                         17. 7. 2018
                                                   12. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 2143 -

                                                   Cestovní ruch

                                                   pol. 5213-

                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                   o

                                                   180 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje            

                                                   na § 2143 -

                                                   Cestovní ruch

                                                   pol. 5339 -

                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   180 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                                    č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

                                                    č. 37/3219 ze dne 24.4.2018

                                                    č. 36/3132 ze dne 10.4.2018

                                                    č. 29/2556 ze dne 9.1.2018

                                                    č. 38/3324 ze dne 15.5.2018

                                                    č. 40/3590 ze dne 12.6.2018

                                                    č. 15/1279 ze dne 12.6.2017

                                                    č. 21/1911 ze dne 26.9.2017

                                                    č. 13/1021 ze dne 18.5.2017

                                                    č. 16/1370 ze dne 27.6.2017

                                                    č. 14/1147 ze dne 30.5.2017

                                                    č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                    č. 6/389 ze dne 24.1.2017

                                                    č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    1. rozhodla

                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    2. rozhodla

                                                    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    3. rozhodla

                                                    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    4. bere na vědomí

                                                    žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 5 až 15 předloženého materiálu

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    5. rozhodla

                                                    schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    6. bere na vědomí

                                                    žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ dle příloh č. 19 - 28 předloženého materiálu

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    7. rozhodla

                                                    schválit žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ a uzavřít s žadateli příslušné dohody o narovnání, vše dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    8. bere na vědomí

                                                    informaci o odstoupení od schválených žádostí o dotace u žadatelů dle přílohy č. 32 - 34 předloženého materiálu

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    9. bere na vědomí

                                                    žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                                                    42/3764                         17. 7. 2018
                                                    10. rozhodla

                                                    uzavřít s žadatelkou uvedenou v bodě 9 tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 38 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                    42/3765                         17. 7. 2018
                                                    1. jmenuje

                                                    hodnotitele v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                     42/3766                         17. 7. 2018
                                                     1. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3639 -

                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                     pol. 5139 -

                                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                     o

                                                     100 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3639 -

                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                     pol. 5166 -

                                                     Konzultační, poradenské a právní služby

                                                     o

                                                     100 tis. Kč

                                                     42/3766                         17. 7. 2018
                                                     2. rozhodla

                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Aktivity spojené s Cyrilometodějskou tématikou“ ve výši 100.000 Kč

                                                     42/3766                         17. 7. 2018
                                                     3. rozhodla

                                                     navýšit akci rozpočtu „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 100.000 Kč

                                                     42/3766                         17. 7. 2018
                                                     4. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5139 -

                                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                     o

                                                     700 tis. Kč

                                                     pol. 5041 -

                                                     Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                     o

                                                     200 tis. Kč

                                                     pol. 5164 -

                                                     Nájemné

                                                     o

                                                     200 tis. Kč

                                                     pol. 5175 -

                                                     Pohoštění

                                                     o

                                                     400 tis. Kč

                                                     Pol. 5179 -

                                                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                     o

                                                     500 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     2.000 tis. Kč

                                                      

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     2.000 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 35/3071 ze dne 27.3.2018

                                                      42/3767                         17. 7. 2018
                                                      1. rozhodla

                                                      uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 04316/2018/EP v rámci projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956, se společností Centralní Szkoła Państwowé Straży Pożarné v Częstochowé, se sídlem ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, Polsko, NIP 573-11-77-649, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                       42/3768                         17. 7. 2018
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu Tělovýchovná jednota Beskyd Bukovec, z.s., IČO 19015186, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Běžkaření na Trojmezí“

                                                       42/3768                         17. 7. 2018
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Tělovýchovná jednota Beskyd Bukovec, z.s., IČO 19015186, na projekt „Běžkaření na Trojmezí“ maximálně ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 16. 11. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       42/3768                         17. 7. 2018
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       200 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje            

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 6322 -

                                                       Investiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       200 tis. Kč

                                                       42/3768                         17. 7. 2018
                                                       4. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu Cesta draka, z.s., IČO 05634580, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 177.000 Kč na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě“

                                                       42/3768                         17. 7. 2018
                                                       5. rozhodla

                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Cesta draka, z.s., IČO 05634580, na projekt „Dračí lodě na Slezské Hartě“ maximálně ve výši 177.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                        42/3769                         17. 7. 2018
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 49.000 Kč na projekt „Zvláštní parní vlaky 16. 6. 2018“

                                                        42/3769                         17. 7. 2018
                                                        2. rozhodla

                                                        neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                         42/3770                         17. 7. 2018
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČO 00409871, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu „Udělení cen Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 2018" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         42/3770                         17. 7. 2018
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout neinvestiční dotaci Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČO 00409871, ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu „Udělení cen Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 2018", s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu

                                                         42/3770                         17. 7. 2018
                                                         3. rozhodla

                                                         uzavřít se Sdružením českých spotřebitelů, z.ú., IČO 00409871, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         42/3770                         17. 7. 2018
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol. 6341 -

                                                         Investiční transfery obcím

                                                         o

                                                         40 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2141 -

                                                         Vnitřní obchod

                                                         pol. 5229 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         40 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                          42/3771                         17. 7. 2018
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost společnosti Chutě života, s.r.o. ze dne 27. 6. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          42/3771                         17. 7. 2018
                                                          2. rozhodla

                                                          neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 společnosti Chutě života, s.r.o., IČO 24813753, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Barista Cup Ostrava 2018“ ve výši 118.000 Kč

                                                          42/3771                         17. 7. 2018
                                                          3. bere na vědomí

                                                          žádost společnosti Luxury Shops, s.r.o. ze dne 27. 6. 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          42/3771                         17. 7. 2018
                                                          4. rozhodla

                                                          neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 společnosti Luxury Shops, s.r.o., IČO 29382033, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj zpracování textilu díky nové ekologické latexové technologii tisku“ ve výši 200.000 Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                           č. 6/585 ze dne 14. 12. 2017

                                                           č. 7/737 ze dne 14. 3. 2018

                                                           42/3772                         17. 7. 2018
                                                           1. rozhodla

                                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 21.899.869,68 Kč na financování projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, registrační číslo: CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/15/091/0009640, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                           42/3772                         17. 7. 2018
                                                           2. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                            

                                                           zvyšují

                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                           na § 4116 -

                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                           ze státního rozpočtu

                                                           o

                                                           8.759,95 tis. Kč

                                                            

                                                           a

                                                            

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 4229 -

                                                           Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                                           pol.  5169 -

                                                           Nákup ostatních služeb

                                                           o

                                                           251,00 tis. Kč

                                                            

                                                           a

                                                            

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 4229 -

                                                           Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                                           pol.  5011 -

                                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                           o

                                                           272,00 tis. Kč

                                                           pol.  5031 -

                                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                           o

                                                           68,00 tis. Kč

                                                           pol.  5032 -

                                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                           o

                                                           24,48 tis. Kč

                                                           pol.  5038 -

                                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                           o

                                                           1,15 tis. Kč

                                                           pol.  5139 -

                                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                           o

                                                           30,00 tis. Kč

                                                           pol.  5167 -

                                                           Služby školení a vzdělávání

                                                           o

                                                           398,60 tis. Kč

                                                           pol.  5173 -

                                                           Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                           o

                                                           15,00 tis. Kč

                                                           pol.  5175 -

                                                           Pohoštění

                                                           o

                                                           50,00 tis. Kč

                                                           pol.  5221 -

                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                           o

                                                           1.764,69 tis. Kč

                                                           pol.  5222 -

                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                           o

                                                           603,20 tis. Kč

                                                           pol.  5213 -

                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                           o

                                                           5.783,83 tis. Kč

                                                           Celkem

                                                           9.010,95 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 112/8687 ze dne 18.10.2016

                                                            č. 16/1386 ze dne 27.6.2017

                                                            č. 100/7646 ze dne 3.5.2016

                                                            č. 3/121 ze dne 6.12.2016

                                                            č. 18/1560 ze dne 8.8.2017

                                                            č. 103/8026 ze dne 23.6.2016

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            1. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3121 -

                                                            Gymnázia

                                                             

                                                            pol.  6121 -

                                                            Budovy, haly a stavby

                                                            o

                                                            255,00 tis. Kč

                                                            pol.  6122 -

                                                            Stroje, přístroje a zařízení

                                                            o

                                                            118,00 tis. Kč

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol.  6121 -

                                                            Budovy, haly a stavby

                                                            o

                                                            25,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            398,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol.  6122 - 

                                                            Stroje, přístroje a zařízení

                                                            o

                                                            398,00 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            2. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol.  4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            764,78 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 6172 -

                                                            Činnost regionální správy

                                                            pol.  5011 - 

                                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                            o

                                                            35,00 tis. Kč

                                                            pol.  5021 -

                                                            Ostatní osobní výdaje

                                                            o

                                                            250,00 tis. Kč

                                                            pol.  5031 -

                                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                            o

                                                            53,04 tis. Kč

                                                            pol.  5032 -

                                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                            o

                                                            19,10 tis. Kč

                                                            pol.  5038 -

                                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                            o

                                                            0,90 tis. Kč

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            64,49 tis. Kč

                                                            pol.  5213 -

                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                            o

                                                            28,20 tis. Kč

                                                            pol.  5222 -

                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                            o

                                                            314,05 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            764,78 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            3. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol.  6121 -

                                                            Budovy, haly a stavby

                                                            o

                                                            1.000,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3122 -

                                                            Střední odborné školy

                                                            pol.  6122 - 

                                                            Stroje, přístroje a zařízení

                                                            o

                                                            1.000,00 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            4. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol.  4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            2.166,13 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4379 -

                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                            pol.  5011 - 

                                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                            o

                                                            60,00 tis. Kč

                                                            pol.  5021 -

                                                            Ostatní osobní výdaje

                                                            o

                                                            100,00 tis. Kč

                                                            pol.  5031 -

                                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                            o

                                                            15,00 tis. Kč

                                                            pol.  5032 -

                                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                            o

                                                            5,40 tis. Kč

                                                            pol.  5038 -

                                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                            o

                                                             0,26 tis. Kč

                                                            pol.  5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            5,30 tis. Kč

                                                            pol.  5167 -

                                                            Služby školení a vzdělávání

                                                            o

                                                            1.000,00 tis. Kč

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            960,17 tis. Kč

                                                            pol.  5175 -

                                                            Pohoštění

                                                            o

                                                            20,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            2.166,13 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                             

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3636 -

                                                            Územní rozvoj

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            278,00 tis. Kč

                                                             

                                                            a

                                                             

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3636 -

                                                            Územní rozvoj

                                                             

                                                            pol.  5011 -

                                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                            o

                                                            200,00 tis. Kč

                                                            pol.  5031 -

                                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                            o

                                                            50,00 tis. Kč

                                                            pol.  5032 -

                                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                            o

                                                            18,00 tis. Kč

                                                            pol.  5175 -

                                                            Pohoštění

                                                            o

                                                            10,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            278,00 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            6. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol.  4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            99.611,21 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4379 -

                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            99.611,21 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            7. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                             

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4379 -

                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            40,00 tis. Kč

                                                             

                                                            a

                                                             

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4379 -

                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                            pol.  5137 -

                                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                            o

                                                            40,00 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            8. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 5511 -

                                                            Požární ochrana  - profesionální část

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            30,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 5511 -

                                                            Požární ochrana  - profesionální část

                                                            pol.  5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            30,00 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            9. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol.  4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                            ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            10.475,44 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3123 -

                                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                            pol.  5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                             

                                                            456,38 tis. Kč

                                                            na § 3146 -

                                                            Zařízení výchovného poradenství

                                                             

                                                            pol.  5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                             

                                                            497,27 tis. Kč

                                                            na § 3149 -

                                                            Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                             

                                                            pol.  5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                             

                                                            1.453,57 tis. Kč

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            4.419,87 tis. Kč

                                                            pol.  5221 -

                                                            Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                            o

                                                             

                                                            369,00 tis. Kč

                                                            pol.  5321 -

                                                            Neinvestiční transfery obcím

                                                            o

                                                            3.279,35 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            10.475,44 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            10. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            11. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 5511 -

                                                            Požární ochrana  - profesionální část

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            1.302,00 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 5511 -

                                                            Požární ochrana  - profesionální část

                                                            pol.  5021 -

                                                            Ostatní osobní výdaje

                                                            o

                                                            440,00 tis. Kč

                                                            pol.  5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            70,00 tis. Kč

                                                            pol.  5167 -

                                                            Služby školení a vzdělávání

                                                            o

                                                            130,00 tis. Kč

                                                            pol.  5173 -

                                                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                            o

                                                            190,00 tis. Kč

                                                            pol.  5194 -

                                                            Věcné dary

                                                            o

                                                            115,00 tis. Kč

                                                            pol.  5319 -

                                                            Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                                            o

                                                            357,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            1.302,00 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            12. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                             

                                                            zvyšují

                                                            nedaňové příjmy

                                                            na § 6402 -

                                                            Finanční vypořádání minulých let

                                                             

                                                            pol.  2229 -

                                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                                            o

                                                            97,66 tis. Kč

                                                            a

                                                             

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 6402 -

                                                            Finanční vypořádání minulých let

                                                            pol.  5364 -

                                                            Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                            o

                                                            97,66 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            13. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol.  4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                            ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            36,86 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4329 -

                                                            Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            26,86 tis. Kč

                                                            pol.  5175 -

                                                            Pohoštění

                                                            o

                                                            10,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            36,86 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            14. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            investiční přijaté transfery

                                                            pol.  4216 -

                                                            Ostatní investiční přijaté transfery
                                                            ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            585,34 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol.  4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                            ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            585,34 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            15. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol.  4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                            ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            1.452,20 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3299 -

                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            1.452,20 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            16. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                             

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4359 -

                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                            pol.  5011 -

                                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                            o

                                                            0,13 tis. Kč

                                                            pol.  5031 -

                                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                            o

                                                            0,50 tis. Kč

                                                            pol.  5032 -

                                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                            o

                                                            0,02 tis. Kč

                                                            pol.  5038 -

                                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                            o

                                                            0,69 tis. Kč

                                                            pol.  5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            7,52 tis. Kč

                                                            pol.  5164 -

                                                            Nájemné

                                                            o

                                                            4,88 tis. Kč

                                                            pol.  5166 -

                                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                                            o

                                                            0,07 tis. Kč

                                                            pol.  5167 -

                                                            Služby školení a vzdělávání

                                                            o

                                                            0,57 tis. Kč

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            786,55 tis. Kč

                                                            pol.  5173 -

                                                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                            o

                                                            3,32 tis. Kč

                                                            pol.  5175 -

                                                            Pohoštění

                                                            o

                                                            22,94 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            827,19 tis. Kč

                                                            a

                                                             

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4359 -

                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                            pol.  5909 -

                                                            Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                            o

                                                            12,57 tis. Kč

                                                            na § 6402 -

                                                            Finanční vypořádání minulých let

                                                            pol.  5364 -

                                                            Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                            o

                                                            814,62 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            827,19 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            17. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol.  4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                            ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            4.089,81 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 4319 -

                                                            Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                            pol.  5139 -

                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                            20,00 tis. Kč

                                                            pol.  5164 -

                                                            Nájemné

                                                            o

                                                            30,00 tis. Kč

                                                            pol.  5167 -

                                                            Služby školení a vzdělávání

                                                            o

                                                            100,00 tis. Kč

                                                            pol.  5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            1.939,81 tis. Kč

                                                            pol.  5175 -

                                                            Pohoštění

                                                            o

                                                            2.000,00 tis. Kč

                                                            Celkem

                                                            o

                                                            4.089,81 tis. Kč

                                                            42/3773                         17. 7. 2018
                                                            18. rozhodla

                                                            zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 566,87 tis. Kč z 335.076,96 tis. Kč na 335.643,83 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                            42/3774                         17. 7. 2018
                                                            1. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3639 -

                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                            pol. 5164 -

                                                            Nájemné

                                                            o

                                                            4 tis. Kč

                                                            pol. 5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            9 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3639 -

                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                            pol. 5038 -

                                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                            o

                                                            13 tis. Kč

                                                            42/3774                         17. 7. 2018
                                                            2. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3639 -

                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                            pol. 5169 -

                                                            Nákup ostatních služeb

                                                            o

                                                            200 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3639 -

                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                            pol. 5166 -

                                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                                            o

                                                            200 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 26/2387 ze dne 5. 12. 2017

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                             42/3775                         17. 7. 2018
                                                             1. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 27.268 Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                             42/3775                         17. 7. 2018
                                                             2. rozhodla

                                                             navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 27.268 Kč

                                                             42/3775                         17. 7. 2018
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             přijaté transfery

                                                             pol.  4111 -

                                                             Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                             o

                                                             27.268 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3741 -

                                                             Ochrana druhů a stanovišť

                                                             pol.  5192 -

                                                             Poskytnuté náhrady

                                                             o

                                                             27.268 Kč

                                                             42/3775                         17. 7. 2018
                                                             4. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2018 do rozpočtu kraje ve výši 589.270 Kč v rámci „Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021“ (Program EFEKT 2 pro rok 2018) na základě rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             42/3775                         17. 7. 2018
                                                             5. rozhodla

                                                             navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Územní energetická koncepce“ o částku 589.270 Kč

                                                             42/3775                         17. 7. 2018
                                                             6. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             přijaté transfery

                                                             pol.  4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             589.270 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 2115 -

                                                             Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                                             pol.  5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             589.270 Kč


                                                              Rada kraje

                                                              42/3776                         17. 7. 2018
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost subjektu Balónek z.s. ze dne 17. 5. 2018 o poskytnutí dotace na projekt „Živá voda“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              42/3776                         17. 7. 2018
                                                              2. rozhodla

                                                              neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Balónek z.s., IČO 05374146, na projekt „Živá voda“ dle předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               42/3777                         17. 7. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               a)    informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, vykonává v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Ing. Jan Šenk z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                               b)   informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Pavel Glogar z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                                               42/3777                         17. 7. 2018
                                                               2. stanoví

                                                               a)    s účinností od 18. 7. 2018

                                                               plat Ing. Janu Šenkovi, zástupci statutárního orgánu organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                               b)   s účinností od 1. 8. 2018

                                                               plat Mgr. Pavlu Glogarovi, zástupci statutárního orgánu organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 36/3138 ze dne 10.4.2018

                                                                č. 35/3083 ze dne 27.3.2018

                                                                č. 32/2902 ze dne 27.2.2018

                                                                42/3778                         17. 7. 2018
                                                                1. bere na vědomí

                                                                a)  zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                b)   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                42/3778                         17. 7. 2018
                                                                2. jmenuje

                                                                dnem 1. 8. 2018

                                                                a)     Mgr. Wiesława Faranu, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985

                                                                b)   Mgr. Danu Vilkusovou, na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274

                                                                42/3778                         17. 7. 2018
                                                                3. stanoví

                                                                s účinností od 1. 8. 2018

                                                                a)    plat Wiesławu Faranovi, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985

                                                                b)   Mgr. Daně Vilkusové, na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274

                                                                dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 40/3613 ze dne 12.6.2018

                                                                 42/3779                         17. 7. 2018
                                                                 1. jmenuje

                                                                 konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace:

                                                                 předseda konkurzní komise:

                                                                 Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                 členové:

                                                                 Ing. Mgr. Josef Pukančík - člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen určený radou kraje

                                                                 náhradník:

                                                                 PhDr. Jaroslava Wenigerová - členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, náhradník člena určeného radou kraje

                                                                 PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                                 náhradník:

                                                                 Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                                                 Mgr. Marta Labojová, ředitelka organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                 náhradník:

                                                                 PaedDr. Ilja Maloušková, ředitelka organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                 Mgr. Iveta Galušková – školní inspektorka České školní inspekce

                                                                 Mgr. Joanna Fursová – pedagogický pracovník školy

                                                                 Ing. Bohuslav Niemiec – člen školské rady

                                                                 náhradník:

                                                                 Hana Žůrková – náhradník člena školské rady

                                                                 V případě, kdy se člen konkurzní komise určený radou kraje, ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise.


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 37/3239 ze dne 24.4.2018

                                                                  42/3780                         17. 7. 2018
                                                                  1. rozhodla

                                                                  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2018 ve výši 169.090.349 Kč dle předloženého materiálu

                                                                  42/3780                         17. 7. 2018
                                                                  2. rozhodla

                                                                  poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                  42/3780                         17. 7. 2018
                                                                  3. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  zvyšují

                                                                  přijaté transfery

                                                                  pol. 4116 - 

                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                  ze státního rozpočtu

                                                                  o

                                                                  169.090.349 Kč

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3299 -

                                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                  pol.  5901 -

                                                                  Nespecifikované rezervy

                                                                  o

                                                                  319.206 Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3111-

                                                                  Mateřské školy

                                                                   

                                                                  pol. 5212 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  fyzickým osobám

                                                                  o

                                                                  678.005 Kč

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  10.113.129 Kč

                                                                  pol.  5222 -

                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                  o

                                                                  283.783 Kč

                                                                  na § 3112 -

                                                                  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  1.255.305 Kč

                                                                  na § 3113 -

                                                                  Základní školy

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  8.003.485 Kč

                                                                  na § 3114 -

                                                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                   

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                   

                                                                   

                                                                  12.740.889 Kč

                                                                  na § 3117 -

                                                                  První stupeň základních škol

                                                                   

                                                                  pol.  5212 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                  o

                                                                  1.347.216 Kč

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  2.728.659 Kč

                                                                  na § 3121 -

                                                                  Gymnázia

                                                                   

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                   

                                                                   

                                                                  12.601.220 Kč

                                                                  na § 3122 -

                                                                  Střední odborné školy

                                                                   

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  51.475.824 Kč

                                                                  pol.  5221 -

                                                                  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                  o

                                                                  2.139.885 Kč

                                                                  na § 3123 -

                                                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  34.683.414 Kč

                                                                  pol.  5221 -

                                                                  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                  o

                                                                  4.534.149 Kč

                                                                  na § 3125 -

                                                                  Střediska praktického vyučování

                                                                  a školní hospodářství

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  147.780 Kč

                                                                  pol.  5221 -

                                                                  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                  o

                                                                  692.946 Kč

                                                                  na § 3141 -

                                                                  Školní stravování

                                                                  pol. 5212 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  fyzickým osobám

                                                                  o

                                                                  28.678 Kč

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  2.038.606 Kč

                                                                  pol.  5221 -

                                                                  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                  o

                                                                  106.382 Kč

                                                                  pol.  5222 -

                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                  o

                                                                  11.803 Kč

                                                                  na § 3143 -

                                                                  Školní družiny a kluby

                                                                  pol.  5212 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                  o

                                                                  308.726 Kč

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  2.543.383 Kč

                                                                  na § 3146 -

                                                                  Zařízení výchovného poradenství

                                                                  pol.  5221 -

                                                                  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                  o

                                                                  601.187 Kč

                                                                  na § 3147 -

                                                                  Domovy mládeže

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  607.343 Kč

                                                                  pol.  5221 -

                                                                  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                  o

                                                                  193.109 Kč

                                                                  na § 3150 -

                                                                  Vyšší odborné školy

                                                                   

                                                                  pol.  5212

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                  o

                                                                  1.725.214 Kč

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  7.570.177 Kč

                                                                  pol.  5221 -

                                                                  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                  o

                                                                  57.011 Kč

                                                                  na § 3231 -

                                                                  Základní umělecké školy

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  6.986.176 Kč

                                                                  pol.  5221 -

                                                                  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                  o

                                                                  3.008.582 Kč

                                                                  na § 3233 -

                                                                  Střediska volného času

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                  právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  197.489 Kč

                                                                  Celkem

                                                                  169.409.555 Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 41/3703 ze dne 26. 6. 2018

                                                                  42/3781                         17. 7. 2018
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  dopis radě kraje ze dne 28. 6. 2018 ve věci konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  42/3781                         17. 7. 2018
                                                                  2. souhlasí

                                                                  s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   42/3782                         17. 7. 2018
                                                                   1. souhlasí

                                                                   se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    42/3783                         17. 7. 2018
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    obsah petice zaměstnanců organizace Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace

                                                                    42/3783                         17. 7. 2018
                                                                    2. schvaluje

                                                                    odpověď na petici zaměstnanců organizace Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     1. rozhodla

                                                                     změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     2. schvaluje

                                                                     změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     3. rozhodla

                                                                     změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     4. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3113 -

                                                                     Základní školy

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     579 Kč

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     6.025.833 Kč

                                                                     na § 3114 -

                                                                     Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     140.150 Kč

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     186.866 Kč

                                                                     na § 3117 -

                                                                     První stupeň základních škol

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     756.048 Kč

                                                                     na § 3122 -

                                                                     Střední odborné školy

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     254.632 Kč

                                                                     na § 3123 -

                                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     37.432 Kč

                                                                     na § 3124 -

                                                                     Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     186.866 Kč

                                                                     na § 3143 -

                                                                     Školní družiny a kluby

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     93.434 Kč

                                                                     Celkem

                                                                     7.681.840 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3111 -

                                                                     Mateřské školy

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     8.521 Kč

                                                                     na § 3299 -

                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                     pol. 5901 -

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                     7.673.319 Kč

                                                                     Celkem

                                                                     7.681.840 Kč

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     5. bere na vědomí

                                                                     informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na červenec a srpen 2018 do 20. 7. 2018 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     6. rozhodla

                                                                     nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                     a)    dotaci v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši 30.000 Kč

                                                                     b)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.750.364 Kč

                                                                     dle předloženého materiálu

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     7. schvaluje

                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci programu Kulturní aktivity organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, o částku 30.000 Kč s účelovým určením na projekt „Postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro Moravskoslezský kraj“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     8. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                     pol. 4116 -

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     30.000 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3312 -

                                                                     Hudební činnost

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     30.000 Kč

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     9. schvaluje

                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     10. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                     pol. 4116 -

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     2.750.372 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3121 -

                                                                     Gymnázia

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     500.314 Kč

                                                                     na § 3122 -

                                                                     Střední odborné školy

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     2.250.058 Kč

                                                                     Celkem

                                                                     2.750.372 Kč

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     11. rozhodla

                                                                     provést šetření Měření kultury pracoviště ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     12. ukládá

                                                                     ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem
                                                                     zapojit se do šetření Měření kultury pracoviště

                                                                     Zodp.: ředitelé dotčených škol a školských zařízení

                                                                     Termín: 14. 12. 2018

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     13. pověřuje

                                                                     Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403

                                                                     organizací a zajištěním šetření Měření kultury pracoviště

                                                                     Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál, ředitel

                                                                     Termín: 14. 12. 2018

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     14. schvaluje

                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 1.210.000 Kč

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     15. schvaluje

                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, o částku 1.210.000 Kč s účelovým určením na realizaci šetření Měření kultury pracoviště s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     16. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3299 -

                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                     pol. 5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     1.210.000 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3149 -

                                                                     Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                     pol. 5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     1.210.000 Kč

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     17. schvaluje

                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 400.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení areálu školy v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2019

                                                                      

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     18. schvaluje

                                                                     závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 410.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení areálu školy v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2019

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     19. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3299 -

                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                     pol. 5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     810.000 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3122 -

                                                                     Střední odborné školy

                                                                     pol. 5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     400.000 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     kapitálové výdaje

                                                                     na § 3122 -

                                                                     Střední odborné školy

                                                                     pol. 6351 -

                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     410.000 Kč

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     20. rozhodla

                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 (bod 8 písm. c) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 21.510 Kč

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     21. schvaluje

                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, IČO 60043661, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na opravy sociálních zařízení, malování a obnovu koberců v rámci akce Reprodukce majetku kraje v odvětví školství s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     22. schvaluje

                                                                     závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, ve výši 400.000 Kč s účelovým určením na nákup automobilu v rámci akce „Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     23. schvaluje

                                                                     závazný ukazatel příspěvek na provoz organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 6 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     42/3784                         17. 7. 2018
                                                                     24. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     nedaňové příjmy

                                                                     na § 3419 -

                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                     pol. 2212 -

                                                                     Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                     o

                                                                     19.000 Kč

                                                                     na § 6402 -

                                                                     Finanční vypořádání minulých let

                                                                     pol. 2223 -

                                                                     Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                                                     o

                                                                     2.510 Kč

                                                                     Celkem

                                                                     21.510 Kč

                                                                     a

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3299 -

                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                     pol. 5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     645.572 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3121 -

                                                                     Gymnázia

                                                                     pol. 5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     8.250 Kč

                                                                     na § 3122 -

                                                                     Střední odborné školy

                                                                     pol. 5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     8.832 Kč

                                                                     na § 3133 -

                                                                     Dětské domovy

                                                                     pol. 5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     250.000 Kč

                                                                     Celkem

                                                                     267.082 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     kapitálové výdaje

                                                                     na § 3124 -

                                                                     Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                     pol. 6351 -

                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     400.000 Kč


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                     42/3785                         17. 7. 2018
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu

                                                                     42/3785                         17. 7. 2018
                                                                     2. rozhodla

                                                                     poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                     a)    Taneční škola Horizonty Havířov, z.s., IČO 22844201, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast TŠ Horizonty na Mistrovství Evropy 2018“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                                                     b)   Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, pobočný spolek, IČO 70931208, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Okrsková a okresní kola soutěže typu C“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     c)    RIMGO s.r.o., IČO 25857819, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Dotace na přípravu olympioničky a mistryně ČR v obřím slalomu Gabriely Capové“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     d)   Mensa České republiky, IČO 45248591, ve výši 45.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Logická olympiáda 2018 v Moravskoslezském kraji“ s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     e)    Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Podpora činnosti Moravskoslezské krajské asociace Sport pro všechny,z.s.“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     f)     TJ Start Ostrava - Poruba, z.s., IČO 44740344, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Podpora sportovního vývoje dětí a mládeže“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                     42/3785                         17. 7. 2018
                                                                     3. rozhodla

                                                                     uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                                     a)    Taneční škola Horizonty Havířov, z.s., IČO 22844201, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     b)   Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, pobočný spolek, IČO 70931208, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                     c)    RIMGO s.r.o., IČO 25857819, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                     d)   Mensa České republiky, IČO 45248591, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                     e)    Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČO 26681943, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                     f)     TJ Start Ostrava - Poruba, z.s., IČO 44740344, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                     42/3785                         17. 7. 2018
                                                                     4. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3419 -

                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                     pol. 5222 -

                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                     o

                                                                     40 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3419-

                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                     pol. 5229 -

                                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                     o

                                                                     40 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      42/3786                         17. 7. 2018
                                                                      1. souhlasí

                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Revitalizace pracoviště pro svařování“, na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1951/5 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předané k hospodaření organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 13644301, dle předloženého materiálu

                                                                      42/3786                         17. 7. 2018
                                                                      2. souhlasí

                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce sborovny SPŠ“, na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 1598, části obce Místek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 161/1, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČO 00601381, dle předloženého materiálu

                                                                      42/3786                         17. 7. 2018
                                                                      3. souhlasí

                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce druhé rodinné skupiny“, na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 607 na ul. Masarykova, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3211 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Příbor, obec Příbor, předané k hospodaření organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČO 47998296, dle předloženého materiálu

                                                                      42/3786                         17. 7. 2018
                                                                      4. souhlasí

                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava havarijního stavu střechy“ na nemovité věci, a to v budově č. p. 509, část obce Nový Jičín, občanská vybavenost,  která je součástí pozemku parc. č. st. 1668 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, obec Nový Jičín, který je ve vlastnictví kraje a předaný k hospodaření organizaci Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČO 66741335, dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 27/2495 ze dne 12. 12. 2017

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                       42/3787                         17. 7. 2018
                                                                       1. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 806.387,97 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“, realizovaného organizací Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu

                                                                       42/3787                         17. 7. 2018
                                                                       2. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 806.387,97 Kč, organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03533/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001077, ve znění pozdějších změn

                                                                       42/3787                         17. 7. 2018
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       806.389 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4357 -

                                                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       806.389 Kč

                                                                       42/3787                         17. 7. 2018
                                                                       4. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 166.870,63 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

                                                                       42/3787                         17. 7. 2018
                                                                       5. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 166.870,63 Kč, organizaci Sírius příspěvková organizace, IČO 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001031

                                                                       42/3787                         17. 7. 2018
                                                                       6. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                        

                                                                       166.872 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4357 -

                                                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       166.872 Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 17/1491 ze dne 18. 7. 2017

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014

                                                                        42/3788                         17. 7. 2018
                                                                        1. souhlasí

                                                                        s podáním „Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019“ ve výši 2.061.588 tis. Kč a s uvedením předpokládaného požadavku na výši dotace na následující dva rozpočtové roky, a to pro rok 2020 ve výši 2.123.436 tis. Kč a pro rok 2021 ve výši 2.187.140 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         42/3789                         17. 7. 2018
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Moravskoslezského kraje, IČO 05999278, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         42/3789                         17. 7. 2018
                                                                         2. rozhodla

                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci spolku Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Moravskoslezského kraje, IČO 05999278, ve výši 40.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem 10. „Setkání na Hranici“ pořádané v Bielsku-Bialé, vzniklých a uhrazených v období od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                         42/3789                         17. 7. 2018
                                                                         3. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 4399 -

                                                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                          

                                                                         pol. 5222 -

                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                         o

                                                                         40 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3900 -

                                                                         Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                         pol. 5222 -

                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          40 tis. Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          42/3790                         17. 7. 2018
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2018 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 2 předloženého materiálu

                                                                          b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných v samostatné působnosti odborem školství, mládeže a sportu a odborem sociálních věcí ukončených do 30. 6. 2018 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 3 - 4 předloženého materiálu

                                                                          42/3790                         17. 7. 2018
                                                                          2. rozhodla

                                                                          a)    přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 a 4 předloženého materiálu

                                                                          b)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 3 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout


                                                                           frame-scrollup