Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 6. 5. 2014

Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3158     6. 5. 2014
1. schvaluje

program 43. schůze rady kraje, konané dne 6. 5. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3159     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Ing. Jiřího Martinka o ověření zápisu ze 42. schůze rady kraje konané dne 24. 4. 2014
  43/3159     6. 5. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu ze 43. schůze rady kraje, konané dne 6. 5. 2014: Mgr. Daniela Havlíka PhDr. Jaroslava Dvořáka
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3160     6. 5. 2014
1. rozhodla

vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu formou výzvy k předložení nabídky v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod označením „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje“
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 32/2424 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3161     6. 5. 2014
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Rozvoj etických standardů“ uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 5. Erudio Patria s.r.o. se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Místecká 1120/103, PSČ 703 00 IČ: 28649800
  43/3161     6. 5. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj etických standardů“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 3. BDO Advisory s.r.o. se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 27244784 za cenu nejvýše přípustnou 520.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3162     6. 5. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Rozvoj služeb TCK (DDÚ, Pořízení HW pro služby TCK, Zvýšení bezpečnosti provozu TCK)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  43/3162     6. 5. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  43/3162     6. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Jan Martínek - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  43/3162     6. 5. 2014
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Rozvoj služeb TCK (DDÚ, Pořízení HW pro služby TCK, Zvýšení bezpečnosti provozu TCK)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 32/2422 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3163     6. 5. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém) III“ uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 3. ID - KARTA s.r.o. se sídlem: Opava 9, Hlavní čp. 21/3, PSČ 747 70 IČ: 25356259 4. COMINFO, a.s. se sídlem: Zlín - Prštné, Nábřeží 695, PSČ 760 01 IČ: 63482576
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3164     6. 5. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III“ – 2. části", dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  43/3164     6. 5. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  43/3164     6. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  43/3164     6. 5. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Denisa Staníková - odbor sociálních věcí náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Dana Sačková - odbor evropských projektů
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3165     6. 5. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací vč. publicity - Zpracování aktualizace grafické části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  43/3165     6. 5. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  43/3165     6. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 6. Ing. Silvie Součková - odbor životního prostředí a zemědělství 7. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Mgr. Tomáš Kupča - odbor informatiky 6. Ing. Lenka Heczková - odbor životního prostředí a zemědělství 7. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3166     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 96 a 97 ze dne 12. 2. 2014, č. 98 -115 ze dne 19. 2. 2014, č. 116 - 128 ze dne 26. 2. 2014, č. 129 - 149 ze dne 5. 3. 2014, č. 150 - 169 ze dne 12. 3. 2014, č. 170 - 180 ze dne 17. 3. 2014, č. 181 - 195 ze dne 24. 3. 2014, č. 196 - 219 ze dne 2. 4. 2014 a č. 220 - 246/T ze dne 9. 4. 2014, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3167     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

a) žádost GBOB CZ s.r.o. doručenou dne 7. 4. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost DTO CZ, s.r.o. ze dne 15. 1. 2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu c) žádost Ostravského ruského domu, doručenou dne 5. 3. 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  43/3167     6. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: a) GBOB CZ s.r.o., IČ 24274721, na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „The Global Battle of the Bands“ ve výši 23,2 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu b) DTO CZ, s.r.o., IČ 47666439, na úhradu uznatelných nákladů akce „Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie“ ve výši 40 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014 c) Ostravskému ruskému domu, IČ 27023672, na úhradu nákladů spojených s nájmem nebytových prostor na adrese Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava a s nájmem sálu za účelem pořádání slavnostního koncertu ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
  43/3167     6. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 113,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 23,2 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 40,0 tis. Kč na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50,0 tis. Kč Celkem o 113,2 tis. Kč
  43/3167     6. 5. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2963 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  43/3168     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlé petici adresované orgánům kraje za období od 23. 4. 2014 do 29. 4. 2014, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 8. 4. 2014 do 25. 4. 2014, dle předloženého materiálu
  43/3168     6. 5. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3169     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 5. 4. 2014 do 30. 4. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3170     6. 5. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (včetně DPH) na akci „Výměna oken budovy školy Husova 283 v Bohumíně – III. Etapa ZÁVĚREČNÁ (JV pohled – dvůr)“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 283, část obce Nový Bohumín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 193 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, předaném k hospodaření organizaci Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3171     6. 5. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 6. 2014 plat řediteli a zástupci statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 120/7942 ze dne 18. 9. 2012
             č. 24/1730 ze dne 3. 9. 2013
             č. 26/1974 ze dne 15. 10. 2013
             č. 28/2112 ze dne 5. 11. 2013
             č. 30/2278 ze dne 3. 12. 2013
             č. 30/2282 ze dne 3. 12. 2013
             č. 34/2571 ze dne 28. 1. 2014
             č. 35/2632 ze dne 11. 2. 2014
  (č. usnesení)
  43/3172     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výsledcích změnového řízení v rejstříku škol a školských zařízení středních a vyšších odborných škol poskytujících vzdělávání v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3173     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace, kterou nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3174     6. 5. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3175     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 2, 4, 6 a 8 předloženého materiálu
  43/3175     6. 5. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 70.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní soutěže středních škol „Zlatý pohár LINDE“ a účastí na mezinárodní středoškolské soutěži svářečů v Číně; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, zajištění víz, očkování ubytování, stravování a materiál pro soutěže s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014
  43/3175     6. 5. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Palas Dance, IČ 22762884, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního soutěžního a přehlídkového festivalu „Tanec pro Ukrajinu“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, cestovné, ceny, materiál, nájem a odměny porotě s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 b) Christophe Delattre, IČ 73310531, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním sportovně – kulturní akce Run-Up - běh do schodů; finanční prostředky jsou určeny na ceny, propagaci a technické zajištění s časovou použitelností od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 c) TJ Bystřice o.s., IČ 26572770, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního fotbalového turnaje v Bystřici; finanční prostředky jsou určeny na ceny, ubytování, stravování, občerstvení, propagaci a materiální zabezpečení s časovou použitelností od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014 d) TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního cyklistického Závodu Míru/Course dela Paix U23; finanční prostředky jsou určeny na ceny, ubytování, stravování, dopravu a technické zajištění s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2014
  43/3175     6. 5. 2014
4. schvaluje

návrh na ocenění v rámci soutěže na téma finanční gramotnost uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu
  43/3175     6. 5. 2014
5. rozhodla

poskytnout finanční prostředky ve výši 10.000 Kč fyzické osobě uvedené v příloze č. 10 předloženého materiálu jako ocenění v rámci soutěže na téma finanční gramotnost
  43/3175     6. 5. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 160 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 210 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč Celkem 420 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 130 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 30 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 10 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč Celkem 420 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3176     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na květen a červen 2014 do 21. 5. 2014 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  43/3176     6. 5. 2014
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí“ na rok 2014 ve výši 119.014 Kč b) rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 9.691.600 Kč c) rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 ve výši 23.916.000 Kč dle předloženého materiálu
  43/3176     6. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 119.014 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 36.652 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 82.362 Kč Celkem 119.014 Kč
  43/3176     6. 5. 2014
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí“ na rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  43/3176     6. 5. 2014
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí“ na rok 2014 pro soukromou organizaci GALILEO SCHOOL - bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o., IČ 28660790, ve výši 36.652 Kč
  43/3176     6. 5. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9.691.600 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.691.600 Kč
  43/3176     6. 5. 2014
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace zřízené krajem: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 8.929.000 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 762.600 Kč
  43/3176     6. 5. 2014
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 s účelovým určením na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ pro organizace: a) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 8.929.000 Kč b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 762.600 Kč
  43/3176     6. 5. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 23.916.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.006.000 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.136.000 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 2.208.000 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 9.566.000 Kč Celkem 23.916.000 Kč
  43/3176     6. 5. 2014
10. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 organizacím v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  43/3176     6. 5. 2014
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 organizacím v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  43/3176     6. 5. 2014
12. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 organizacím: a) Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., IČ 25826484, ve výši 133.000 Kč b) Střední odborná škola Třineckých železáren, IČ 27856216, ve výši 623.000 Kč c) Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., IČ 25831101, ve výši 431.000 Kč d) VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, ve výši 1.021.000 Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009
  (č. usnesení)
  43/3177     6. 5. 2014
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, v celkové výši 140.367,08 Kč, za panem **********, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3178     6. 5. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 122.855,50 Kč b) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 87.504,50 Kč c) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 128.186 Kč
  43/3178     6. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 338.547 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 338.547 Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 8/482 ze dne 12. 2. 2013
             č. 23/1659 ze dne 20. 8. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3179     6. 5. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizované akce „Zpracování odborných posudků, činnost nezávislých odborných komisí a znalců“, ve výši 25 tis. Kč
  43/3179     6. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci organizaci Fakultní nemocnice Ostrava, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 00843989, ve výši 25 tis. Kč na organizaci kongresu XII. Ostravských traumatologických dnů, konaného ve dnech 8. – 10. 10. 2014 v Rožnově pod Radhoštěm, s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014
  43/3179     6. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3521 - Fakultní nemocnice pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 25 tis. Kč
  43/3179     6. 5. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 u organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 842.496 Kč, s účelovým určením na projekt „Sdružeňáček – Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p.o.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  43/3179     6. 5. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 842.497 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 842.497 Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3180     6. 5. 2014
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 36/2714 ze dne 17. 2. 2014
  (č. usnesení)
  43/3181     6. 5. 2014
1. schvaluje

s účinností od 6. 5. 2014 dodatek č. 1 - úhrady při zvláštním užívání silnic II. a III. tříd dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013
  (č. usnesení)
  43/3182     6. 5. 2014
1. schvaluje

s účinností od 6. 5. 2014 stanovení nové výše úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích silnic II. a III. tříd, účelových komunikací a ostatních nemovitostech ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3183     6. 5. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 72,90 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  43/3183     6. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 72,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 72,90 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3184     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ze dne 7. 2. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání 14. ročníku konference ODPADY 21, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  43/3184     6. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, na pořádání 14. ročníku konference ODPADY 21 ve výši 90.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 3. 2014 do dne 30. 6. 2014 a uhrazených do dne 31. 7. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  43/3184     6. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3185     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

petici občanů požadující urychlené vyřešení současné neúnosné dopravní situace v obci Ropice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  43/3185     6. 5. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2328 ze dne 3. 12. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014
                  č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3186     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o: a) odmítnutí dotací organizací Romodrom o.p.s., IČ 26537036, b) souhlasu náhradního žadatele s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014, dle příloh č. 1 - 2 předloženého materiálu
  43/3186     6. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 30,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 30,80 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 120/7978 ze dne 18. 9. 2012
             č. 5/276 ze dne 20. 12. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3187     6. 5. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 96.052,99 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  43/3187     6. 5. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 188.338,62 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  43/3187     6. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 284.393 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 96.054 Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 188.339 Kč Celkem 284.393 Kč
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3188     6. 5. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, za březen 2014 ve výši 379.240 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 49699/2014, ze dne 28. 4. 2014
  43/3188     6. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.227.200 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 13.847.960 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 379.240 Kč Celkem o 14.227.200 Kč
  43/3188     6. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3189     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o finanční podporu projektu „18. ročník festivalu Další břehy“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  43/3189     6. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, ve výši 50.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „18. ročník festivalu Další břehy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  43/3189     6. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 12. 6. 2014
  43/3189     6. 5. 2014
4. bere na vědomí

žádost Oddílu bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s. o finanční podporu projektu „Odkaz starých mistrů – BUDO na hradě“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  43/3189     6. 5. 2014
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oddílu bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., IČ 22664874, ve výši 20.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Odkaz starých mistrů – BUDO na hradě, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  43/3189     6. 5. 2014
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 20.000,-- Kč
  43/3189     6. 5. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50,0 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 20,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50,0 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20,0 tis. Kč Celkem o 70,0 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  43/3190     6. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvy o partnerství k projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizacemi: a) Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní náměstí 9/42, 794 01 Krnov, IČ 60780541, b) Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1, 793 95 Město Albrechtice, IČ 60780487, c) Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, se sídlem Čapkova 6/440, 795 01 Rýmařov, IČ 00852481, d) Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace, se sídlem nám. J. Žižky 6/1141, 792 01 Bruntál, IČ 60780568, e) Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, se sídlem Padlých hrdinů 292, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 64120384, f) Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, se sídlem Slezská 1100, 735 14 Orlová – Poruba, IČ 62331680, g) Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 1a/1471, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ 62331647, h) Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 24/124, 743 01 Bílovec, IČ 62330276, i) Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace, se sídlem Derkova 1/154, 741 01 Nový Jičín, IČ 62330292, j) Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Butovická 376, 742 13 Studénka, IČ 62330349, k) Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 955, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 62330357, l) Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, se sídlem Solná 8/417, 746 01 Opava, IČ 47813512, m) Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, se sídlem Lidická 639, 749 01 Vítkov, IČ 47813598, n) Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, se sídlem Nádražní 11, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ 47813539, o) Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem U Bašty 4/613, 748 01 Hlučín, IČ 00849910, p) Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, se sídlem Lidická 5, 742 83 Klimkovice, IČ 62330420, q) Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, se sídlem Hlučínská 7/272, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ 61989177, r) Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, se sídlem Hudební 6/596, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 61989185, s) Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, se sídlem Sokolská třída 15/1179, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 61989207, t) Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, se sídlem Edisonova 90/796, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 61989223, u) Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, se sídlem Sologubova 9/A/3039, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 63731983, dle předloženého materiálu
  43/3190     6. 5. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvy o partnerství k projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizacemi: a) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava, IČ 47813130 b) Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, se sídlem Sokola Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín, IČ 60337320 c) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, se sídlem Školní 416, 739 91 Jablunkov, IČ 00100340 d) Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 1122/92, 794 01 Krnov, IČ 14450909 e) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00844691 f) Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, se sídlem Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov, IČ 00601331 g) Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, se sídlem Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava, IČ 13644327 h) Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 690/32, 737 01 Český Těšín, IČ 00577235 i) Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava, IČ 00602051 j) Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00561151 k) Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov, IČ 00844985 dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 34/2594 ze dne 28. 1. 2014
  (č. usnesení)
  43/3191     6. 5. 2014
1. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 8/2014 ke dni 6. 5. 2014
  43/3191     6. 5. 2014
2. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 9/2014 s platností ode dne 7. 5. 2014
  43/3191     6. 5. 2014
3. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II“, verze 5/2014 ke dni 6. 5. 2014
  43/3191     6. 5. 2014
4. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II“, verze 6/2014 s platností ode dne 7. 5. 2014
  43/3191     6. 5. 2014
5. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, verze 3/2014 ke dni 6. 5. 2014
  43/3191     6. 5. 2014
6. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, verze 4/2014 s platností ke dni 7. 5. 2014
  43/3191     6. 5. 2014
7. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“, verze 1/2014 s platností ode dne 7. 5. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
  (č. usnesení)
  43/3192     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  43/3192     6. 5. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00192/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, IČ 00849821, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 26/2005 ze dne 15. 10. 2013
  (č. usnesení)
  43/3193     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádosti subjektu 1. FK Spartak Jablunkov, IČ 22737693, o prominutí pohledávky odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí pohledávky penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté na neinvestiční výdaje související s nákupem materiálního vybavení pro mladé sportovce
  43/3193     6. 5. 2014
2. rozhodla

prominout odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, subjektu 1. FK Spartak Jablunkov, IČ 22737693, ve výši 30.000 Kč u dotace poskytnuté na neinvestiční výdaje související s nákupem materiálního vybavení pro mladé sportovce
  43/3193     6. 5. 2014
3. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, subjektu 1. FK Spartak Jablunkov, IČ 22737693, u dotace poskytnuté na neinvestiční výdaje související s nákupem materiálního vybavení pro mladé sportovce
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3194     6. 5. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 57 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 57 tis. Kč
  43/3194     6. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 250 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 750 tis. Kč Celkem o 1.000 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 38/2851 ze dne 11. 3. 2014
  (č. usnesení)
  43/3195     6. 5. 2014
1. rozhodla

a) vypůjčit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to pozemek parc. č. 999/8 lesní pozemek v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, na dobu určitou do 31. 3. 2015 státnímu podniku Povodí Odry, státní podnik (IČ 70890021), dle předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o výpůjčce dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 41/2115 ze dne 25. 11. 2009
             č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3196     6. 5. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 194.626 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 506 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.650.684 Kč Celkem o 2.845.816 Kč zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 2.845.816 Kč
  43/3196     6. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.000 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3038 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/802 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  43/3197     6. 5. 2014
1. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu” v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  43/3197     6. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 197,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 1.893,72 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 1.339,12 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 1.198,52 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 500,94 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 314,89 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 76,00 tis. Kč Celkem o 5.520,19 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 197,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.893,72 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.339,12 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.198,52 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500,94 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 314,89 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 76,00 tis. Kč Celkem o 5.520,19 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3198     6. 5. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9.979,53 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.979,53 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 82,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 82,21 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  43/3198     6. 5. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  43/3198     6. 5. 2014
4. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 9.800 Kč
  43/3198     6. 5. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 9,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 9,80 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,70 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 7,30 tis. Kč Celkem 11,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,60 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 7,40 tis. Kč Celkem 11,00 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134 o částku 3.526 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  43/3198     6. 5. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 40,00 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 95,10 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 95,10 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 184,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 184,00 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,82 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,49 tis. Kč Celkem 161,31 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 150,56 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,75 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 112,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,48 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 45,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,19 tis. Kč Celkem 311,87 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 20,00 tis. Kč pol. 5161 - Poštovní služby o 1,00 tis. Kč Celkem 21,00 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 273,67 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 273,67 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 49,88 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 49,88 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 526,96 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 526,96 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 23.811,48 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 300,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 387,46 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400,00 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 387,46 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 250,00 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 600,00 tis. Kč CELKEM o 3.124,92 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.600,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 800,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 687,46 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 800,00 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6123 - Dopravní prostředky o 1.250,00 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 900,00 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 14.649,10 tis. Kč CELKEM o 20.686,56 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15.000,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15.000,00 tis. Kč
  43/3198     6. 5. 2014
19. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 232,00 tis. Kč z 248.002,67 tis. Kč na 248.234,67 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2794 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  43/3199     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 3. 2014, sp. zn. 79 A 9/2013, kterým krajský soud zamítl návrh ********** na zrušení části Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydaných Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1426 dne 22. 12. 2010
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 34/2607 ze dne 28. 1. 2014
  (č. usnesení)
  43/3200     6. 5. 2014
1. souhlasí

a) s umístěním a realizací stavby „Nový Jičín čst. p. č. 1169, Pernická, NNK“ na pozemcích ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 558/12 ostatní plocha, pozemek parc. č. 558/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 558/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 558/30 ostatní plocha, pozemek parc. č. 558/33 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, včetně dočasného umístění skládky materiálu a zařízení staveniště na pozemku parc. č. 558/21 ostatní plocha, dle předloženého materiálu b) s kácením 3 ks stromů, za podmínky náhradní výsadby, a keřovitého porostu o ploše cca 30 m², vše na pozemku parc. č. 558/21 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, v souvislosti s realizací stavby „Nový Jičín čst. p. č. 1169, Pernická, NNK“, dle předloženého materiálu
  43/3200     6. 5. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků ve vlastnictví kraje, a to: pozemku parc. č. 558/12 ostatní plocha, pozemku parc. č. 558/16 ostatní plocha, pozemku parc. č. 558/21 ostatní plocha, pozemku parc. č. 558/30 ostatní plocha, pozemku parc. č. 558/33 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní kabelové vedení NN na částech služebných pozemků v rámci stavby „Nový Jičín čst. p. č. 1169, Pernická, NNK“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu situace ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  43/3200     6. 5. 2014
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 3258/6 ostatní plocha a parc. č. 3258/14 ostatní plocha, oba v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, Karviná, IČ 13644254, ve prospěch statutárního města Karviné, Fryštátská 72/1, Karviná, IČ 00297534, spočívající v právu umístit a provozovat na služebných pozemcích 4 stožáry veřejného osvětlení a vést přes služebné pozemky vedení veřejného osvětlení, provozovat je a udržovat je, a to v rámci stavby „Revitalizace ploch v Karviné – Novém Městě“ (dále jen Stavba), na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této Stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3201     6. 5. 2014
1. souhlasí

s provedením demolice nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, a to: části stavby (garáže) č. p. 611, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, jež je součástí pozemku parc. č. 1328 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3202     6. 5. 2014
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Střední škola, Havířov – Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, o částku 3.000.000 Kč účelově určenou na akci „Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace“
  43/3202     6. 5. 2014
2. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Střední škola, Havířov – Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, ve výši 3.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace“
  43/3202     6. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  43/3203     6. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o nájmu ploch pro reklamní účely mezi Moravskoslezským krajem a Letištěm Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov – Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3204     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost Mgr. Olgy Illiadisové, IČ 87135574, o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč, na investiční náklady na zřízení a vybavení informačního centra ve Městě Albrechticích
  43/3204     6. 5. 2014
2. rozhodla

neposkytnout finanční prostředky v celkové výši 100.000 Kč Mgr. Olze Illiadisové, IČ 87135574, na zřízení a vybavení informačního centra ve Městě Albrechticích
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3205     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, o souhlas s provedením prací na odstranění havarijního stavu rozvodů ZTI a ÚT v objektu ARO Nemocnice Nový Jičín a.s. dle předloženého materiálu
  43/3205     6. 5. 2014
2. souhlasí

s provedením prací na odstranění havarijního stavu rozvodů ZTI a ÚT v objektu ARO Nemocnice Nový Jičín a.s. v budově bez čp/če obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 612/1 zastavěná plocha a nádvoří, a v budově bez čp/če obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1729 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3206     6. 5. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Nošovice, parc. č. 428/11, CTP Invest, s“ na pozemcích specifikovaných v bodu 2) písm. a) tohoto usnesení
  43/3206     6. 5. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 428/15 zahrada a parc. č. 436/1 zahrada, vše v k. ú. a obec Nošovice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní přípojku VN 22kV na částech služebných pozemků, v rámci stavby „Nošovice, parc. č. 428/11, CTP Invest, s“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícímu věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2) písm. a) tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 7/434 ze dne 29. 1. 2013
  (č. usnesení)
  43/3207     6. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o postupu výstavby akce "Vybudování pavilonu interních oborů“ ve Slezské nemocnici v Opavě
  43/3207     6. 5. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 00350/2013/IM se zhotovitelem stavby "Vybudování pavilonu interních oborů“ ve Slezské nemocnici v Opavě, kterým je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2239 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  43/3208     6. 5. 2014
1. rozhodla

zrušit bod 2) odst. b) usnesení rady kraje č. 29/2239 ze dne 19. 11. 2013
  43/3208     6. 5. 2014
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 177/3 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 299 m², část pozemku parc. č. 177/3 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/37 ostatní plocha o výměře 142 m², část pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/36 ostatní plocha o výměře 1412 m², vše dle geometrického plánu č. 2175-14/2014 ze dne 29. 4. 2014 a část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/32 ostatní plocha o výměře 5169 m², část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/33 ostatní plocha o výměře 1968 m², vše dle geometrického plánu č. 1815-12/2011 ze dne 12. 5. 2011 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostech věcí, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
  43/3208     6. 5. 2014
3. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 189/115 dosud zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří, díl „a“ pozemku parc. č. 177/3 ostatní plocha o výměře 134 m² a díl „j“ pozemku parc. č. 177/9 ostatní plocha o výměře 3 m² a díl „b“ pozemku parc. č. 177/17 o výměře 2425 m², nově sloučeny do pozemku parc. č. 177/38 ostatní plocha o výměře 2562 m², vše dle geometrického plánu č. 2175-14/2014 ze dne 29. 4. 2014 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostech věcí, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
Rada kraje
  (č. usnesení)
  43/3209     6. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu k řešení situace vzniklé v důsledku nesprávného výpočtu odměny člena zastupitelstva kraje s členem rady kraje PhDr. Jaroslavem Dvořákem dle předloženého návrhu

  frame-scrollup