Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 27. 5. 2014

Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3210     27. 5. 2014
1. schvaluje

program 44. schůze rady kraje, konané dne 27. 5. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3211     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a PhDr. Jaroslava Dvořáka o ověření zápisu ze 43. schůze rady kraje konané dne 6. 5. 2014
  44/3211     27. 5. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu ze 44. schůze rady kraje, konané dne 27. 5. 2014: Mgr. Věra Palková Ing. RSDr. Recman
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3107 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3212     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení uvedených v přehledu ukončených konkurzů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  44/3212     27. 5. 2014
2. jmenuje

a) dnem 1. 6. 2014 Ing. Arnošta Kleina na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace na dobu určitou do 31. 5. 2020, při úvazku 0,5 b) dnem 1. 8. 2014 navržené uchazeče konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství, na dobu určitou do 31. 7. 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  44/3212     27. 5. 2014
3. stanoví

a) s účinností od 1. 6. 2014 mzdu Ing. Arnoštu Kleinovi, řediteli organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace v souvislosti se jmenováním dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu b) s účinností od 1. 7. 2014 plat řediteli organizace v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu c) s účinností od 1. 8. 2014 platy ředitelům organizací v oblasti školství v souvislosti se jmenováním dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3213     27. 5. 2014
1. jmenuje

dnem 1. 6. 2014 Ing. Martina Novosada na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, na dobu neurčitou
  44/3213     27. 5. 2014
2. stanoví

s účinností od 1. 6. 2014 plat Ing. Martinovi Novosadovi, řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  44/3213     27. 5. 2014
3. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ve výši 2 mil. Kč
  44/3213     27. 5. 2014
4. stanoví

závazný ukazatel „přípustný objem prostředků na platy“ pro rok 2014 příspěvkové organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 50 %
  44/3213     27. 5. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.000,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000,00 tis. Kč
  44/3213     27. 5. 2014
6. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí, a to: části stavby - budovy č. p. 504, část obce Mariánské Hory, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 501, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, mezi Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava, IČ 00600920, jako půjčitelem a Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvková organizace, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle přeloženého materiálu
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
  (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště
  Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401,
  PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem
  je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře
  k usnesení rady kraje č. 42/3073 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3214     27. 5. 2014
1. schvaluje

dohodu o započtení emisního kursu upsaných akcií emitenta Letiště Ostrava, a. s. uzavřenou s Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692, ve věci započtení pohledávky Moravskoslezského kraje ve výši 10.800.000,-- Kč, odpovídající 2. splátce nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2012 s pohledávkou obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. vůči Moravskoslezskému kraji na splacení emisního kursu ve výši 9.000.000,-- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
  o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště
  Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401,
  PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem
  je Moravskoslezský kraj
  (č. usnesení)
  44/3215     27. 5. 2014
1. schvaluje

výroční zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3215     27. 5. 2014
2. schvaluje

auditovanou řádnou účetní závěrku společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2013, dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3215     27. 5. 2014
3. rozhodla

o úhradě ztráty za rok 2013 způsobem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, včetně zaúčtování emisního ážia ve výši 16.000.000,-- Kč na krytí ztrát minulých let
  44/3215     27. 5. 2014
4. bere na vědomí

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Letiště Ostrava, a. s., dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  44/3215     27. 5. 2014
5. bere na vědomí

zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s. o vztazích mezi propojenými osobami, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  44/3215     27. 5. 2014
6. bere na vědomí

stanovisko auditora k výroční zprávě za rok 2013, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
  o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště
  Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401,
  PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je
  Moravskoslezský kraj
  (č. usnesení)
  44/3216     27. 5. 2014
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2014 a výroční zprávy za rok 2014 společnosti Letiště Ostrava, a. s., Ing. Věru Pavelcovou, auditorku zapsanou v seznamu KA ČR pod číslem 1374, Nová 475/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 23/1615 ze dne 20. 8. 2013
  (č. usnesení)
  44/3217     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o pohledávce Moravskoslezského kraje vůči obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, ve výši 10.890.000,-- Kč, odpovídající 1. splátce nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2013, dle předloženého materiálu
  44/3217     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 9.000.000,-- Kč do obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, z toho 1.000.000,-- Kč do základního kapitálu společnosti a 8.000.000,-- Kč ke splacení emisního ážia, dle předloženého materiálu
  44/3217     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 2) tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  44/3217     27. 5. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dohodu o započtení pohledávky Moravskoslezského kraje podle bodu 1) tohoto usnesení s pohledávkou obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., vůči Moravskoslezskému kraji na splacení emisního kursu ve výši 9.000.000,-- Kč dle bodu 2) tohoto usnesení, za podmínky, že dojde k upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 3) tohoto usnesení
  44/3217     27. 5. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
  (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti
  Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov,
  Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným
  společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře
  (č. usnesení)
  44/3218     27. 5. 2014
1. rozhodla

o změně Stanov obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
  o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium
  Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442,
  PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je
  Moravskoslezský kraj
  (č. usnesení)
  44/3219     27. 5. 2014
1. schvaluje

výroční zprávu za rok 2013 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3219     27. 5. 2014
2. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., ze dne 6. 5. 2014 o přezkoumání účetní závěrky a návrh na krytí ztráty za rok 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3219     27. 5. 2014
3. schvaluje

auditovanou řádnou účetní závěrku za rok 2013 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3219     27. 5. 2014
4. rozhodla

o krytí ztráty za rok 2013 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3219     27. 5. 2014
5. bere na vědomí

zprávu o vztazích obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3219     27. 5. 2014
6. schvaluje

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
  o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium
  Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442,
  PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem
  je Moravskoslezský kraj
  (č. usnesení)
  44/3220     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, za 1. čtvrtletí roku 2014, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
  o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká
  nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec,
  IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský
  kraj
  (č. usnesení)
  44/3221     27. 5. 2014
1. schvaluje

výroční zprávu za rok 2013 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3221     27. 5. 2014
2. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., ze dne 6. 5. 2014 o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3221     27. 5. 2014
3. schvaluje

auditovanou řádnou účetní závěrku za rok 2013 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3221     27. 5. 2014
4. rozhodla

o rozdělení zisku za rok 2013 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3221     27. 5. 2014
5. bere na vědomí

zprávu o vztazích obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3221     27. 5. 2014
6. schvaluje

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
  o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká
  nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec,
  IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský
  kraj
  (č. usnesení)
  44/3222     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za 1. čtvrtletí roku 2014, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009
             č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013
  (č. usnesení)
  44/3223     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informace z oblasti zdravotní péče, informace o ekonomické činnosti a informace o zdravotnické produkci příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2013, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3223     27. 5. 2014
2. bere na vědomí

Zprávy o auditu účetních závěrek k 31. 12. 2013 příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
  44/3223     27. 5. 2014
3. bere na vědomí

Zprávy o činnosti interního auditu a výsledcích finančních kontrol příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem za rok 2013, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
  44/3223     27. 5. 2014
4. bere na vědomí

Závěrečné inventarizační zápisy příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných syntetických a analytických účtů k 31. 12. 2013 s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
  44/3223     27. 5. 2014
5. schvaluje

účetní závěrky za rok 2013 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00841641, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava c) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek d) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec e) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná f) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov g) Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČ 63024594, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov h) Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČ 68177992, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava i) Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, Metylovice 1, 739 49 Metylovice j) Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
  44/3223     27. 5. 2014
6. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření za rok 2013 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, a příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 do peněžních fondů u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví či pokrytí ztrát let minulých, dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu
  44/3223     27. 5. 2014
7. rozhodla

o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2013 na vrub výsledku hospodaření let budoucích u organizace: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec c) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná d) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009
  (č. usnesení)
  44/3224     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČ 47675861, která se uskuteční dne 29. 5. 2014, a jejím programu dle příloh č. 1 až 6 předloženého materiálu
  44/3224     27. 5. 2014
2. zmocňuje

JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M. jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., příp. Mgr. Marcelu Rybovou jako náhradníka k jednání na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., konané dne 29. 5. 2014, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  44/3225     27. 5. 2014
1. projednala

dokument Krajská příloha k národní RIS 3 za Moravskoslezský kraj, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3225     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí indikátory globálního cíle, strategických a specifických cílů, které jsou součástí dokumentu Krajská příloha k národní RIS 3 za Moravskoslezský kraj, dle předloženého materiálu
  44/3225     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dokument Krajská příloha k národní RIS 3 za Moravskoslezský kraj, s výjimkou částí uvedených v bodě 2) tohoto usnesení
  44/3225     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1, 2 a 3) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3226     27. 5. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Výběr zhotovitele stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  44/3226     27. 5. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Výběr zhotovitele stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  44/3226     27. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  44/3226     27. 5. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3227     27. 5. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  44/3227     27. 5. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  44/3227     27. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  44/3227     27. 5. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 21/1537 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  44/3228     27. 5. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. Gambro Czech Republic s.r.o. Kabelíkova 1/2682, 750 02 Přerov IČ: 48390194
  44/3228     27. 5. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialyzační monitory“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 IČ: 45790884 za cenu nejvýše přípustnou za dodávku 1.582.000,00 Kč bez DPH. za cenu nejvýše přípustnou za poskytování částečného paušálního servisu 22.750,- Kč bez DPH / rok za cenu nejvýše přípustnou za poskytování individuálního servisu 450,- Kč bez DPH / hodinu 3. B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 IČ: 48586285 za cenu nejvýše přípustnou za dodávku 4.159.500,00 Kč bez DPH za cenu nejvýše přípustnou za poskytování částečného paušálního servisu 58.500,- Kč bez DPH / rok za cenu nejvýše přípustnou za poskytování individuálního servisu 280,- Kč bez DPH / hodinu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3229     27. 5. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu, v případě schválení odůvodnění veřejné zakázky dle bodu 4 zastupitelstvem kraje
  44/3229     27. 5. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  44/3229     27. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. plk. Ing. Jan Bojko - oddělení služeb HZS MSK 8. kpt. Ing. Pavel Melecký - strojní služby HZS MSK náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. kpt. Ing. Martin Nekula - technické služby HZS MSK 8. kpt. Ing. Jiří Kuczaj - strojní služby HZS MSK
  44/3229     27. 5. 2014
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3230     27. 5. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu, v případě schválení odůvodnění veřejné zakázky dle bodu 4 zastupitelstvem kraje
  44/3230     27. 5. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  44/3230     27. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. plk. Ing. Jan Bojko - oddělení služeb HZS MSK 8. kpt. Ing. Pavel Melecký - strojní služby HZS MSK náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. kpt. Ing. Martin Nekula - technické služby HZS MSK 8. kpt. Ing. Jiří Kuczaj - strojní služby HZS MSK
  44/3230     27. 5. 2014
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3231     27. 5. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Nákup hasičské výškové techniky“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu, v případě schválení odůvodnění veřejné zakázky dle bodu 4) zastupitelstvem kraje
  44/3231     27. 5. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Nákup hasičské výškové techniky“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  44/3231     27. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Nákup hasičské výškové techniky“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. plk. Ing. Jan Bojko - oddělení služeb HZS MSK 8. kpt. Ing. Pavel Melecký - strojní služby HZS MSK náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. kpt. Ing. Martin Nekula - technické služby HZS MSK 8. kpt. Ing. Jiří Kuczaj - strojní služby HZS MSK
  44/3231     27. 5. 2014
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013
  (č. usnesení)
  44/3232     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2011 uzavřené se zhotovitelem stavby HSF Systém a.s. (ev. č. 01803/2011/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj – pracoviště Karviná-Ráj“, se společností: HSF System, a.s. se sídlem: Mourová 1131, 739 32 Vratimov IČ: 25903101 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.206.799,79 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3233     27. 5. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Výběr zhotovitele „Humanizace zařízení – 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  44/3233     27. 5. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr zhotovitele „Humanizace zařízení – 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy.
  44/3233     27. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  44/3233     27. 5. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Břetislav Hlaváč - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013
  (č. usnesení)
  44/3234     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2011 uzavřené se zhotovitelem stavby - VOKD, a.s. (ev. č. 01804/2011/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Havířov“, se společností VOKD, a.s. Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 47675853 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 340.444,63 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3090 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3235     27. 5. 2014
1. provedla

u veřejné zakázky „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu ROP Moravskoslezsko - Modernizace výuky ve zdravotnických oborech II.“ poř. č. 272/2013 nové posouzení kvalifikace s výsledky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3235     27. 5. 2014
2. provedla

u veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení nové posouzení a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s výsledky dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3235     27. 5. 2014
3. rozhodla

na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. TOKA s.r.o. se sídlem: Brno - Žabovřesky, Štursova 9/5, PSČ 616 00 IČ: 25518526 za cenu nejvýše přípustnou 2.987.734 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 43/3163 ze dne 6. 5. 2014
  (č. usnesení)
  44/3236     27. 5. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce nazvané „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém) III“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. OKsystem s.r.o. se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 140 21 IČ: 27373665 za cenu nejvýše přípustnou 881.444 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3237     27. 5. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění péče o zvláště chráněná území Moravskoslezského kraje“, se subjekty: pro 1. část veřejné zakázky – Bukovec Ing. Vlastimil Toman s místem podnikání: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín IČ: 40309053 za cenu nejvýše přípustnou 309.600 Kč bez DPH pro 2. část veřejné zakázky – Heraltický potok Ekolyceum s místem podnikání: Stará Silnice 76, Opava, 747 07 IČ: 27000346 za cenu nejvýše přípustnou 47.400 Kč bez DPH pro 3. část veřejné zakázky – Hukvaldy SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. s místem podnikání: Třinec - Dolní Lištná 10, PSČ 739 61 IČ: 27762688 za cenu nejvýše přípustnou 24.400 Kč bez DPH pro 4. část veřejné zakázky – Kamenec ZO ČSOP MYRICARIA Dobrá s místem podnikání: č. p. 369, 739 51 Dobrá IČ: 49591452 za cenu nejvýše přípustnou 50.000 Kč bez DPH pro 5. část veřejné zakázky – Kamenná Salamandr s.r.o. s místem podnikání: Rožnov pod Radhoštěm, Tvarůžkova 1805, PSČ 756 61 IČ: 26871513 za cenu nejvýše přípustnou 53.800 Kč bez DPH pro 6. část veřejné zakázky – Koutské a Zábřežské louky Mgr. David Honěk EKOJOB s místem podnikání: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov IČ: 67333958 za cenu nejvýše přípustnou 180.000 Kč bez DPH pro 7. část veřejné zakázky – Královec Michal Šuráň s místem podnikání: Štítná nad Vláří 130, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov IČ: 67513913 za cenu nejvýše přípustnou 105.432 Kč bez DPH pro 8. část veřejné zakázky – Meandry Lučiny Zámecký dvůr s.r.o. s místem podnikání: Havířov – Bludovice, U Statku 301/1, PSČ 736 01 IČ: 27834395 za cenu nejvýše přípustnou 95.868 Kč bez DPH pro 9. část veřejné zakázky – Novodvorský močál Salamandr s.r.o. s místem podnikání: Rožnov pod Radhoštěm, Tvarůžkova 1805, PSČ 756 61 IČ: 26871513 za cenu nejvýše přípustnou 47.800 Kč bez DPH pro 10. část veřejné zakázky – Pod Hukvaldskou oborou Salamandr s.r.o. s místem podnikání: Rožnov pod Radhoštěm, Tvarůžkova 1805, PSČ 756 61 IČ: 26871513 za cenu nejvýše přípustnou 8.400 Kč bez DPH pro 11. část veřejné zakázky – Skalské rašeliniště RNDr. Leo Bureš s místem podnikání: Podlesí 30, 793 31, Světlá Hora IČ: 14573491 za cenu nejvýše přípustnou 33.000 Kč bez DPH pro 12. část veřejné zakázky – Stará řeka Adam Zaucha s místem podnikání: Dlouhá třída 1173/101c, 736 01 Havířov – Podlesí IČ: 61933716 za cenu nejvýše přípustnou 41.000 Kč bez DPH pro 13. část veřejné zakázky – Svinec Ing. Vlastimil Toman s místem podnikání: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín IČ: 40309053 za cenu nejvýše přípustnou 139.000 Kč bez DPH pro 14. část veřejné zakázky – Štěpán Mgr. David Honěk EKOJOB s místem podnikání: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov IČ: 67333958 za cenu nejvýše přípustnou 341.600 Kč bez DPH pro 15. část veřejné zakázky – Velké Doly SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. s místem podnikání: Třinec - Dolní Lištná 10, PSČ 739 61 IČ: 27762688 za cenu nejvýše přípustnou 29.600 Kč bez DPH pro 16. část veřejné zakázky – Vřesová stráň SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. s místem podnikání: Třinec - Dolní Lištná 10, PSČ 739 61 IČ: 27762688 za cenu nejvýše přípustnou 19.200 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1436 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  44/3238     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 10. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby EUROVIA CS, a.s. (ev. č. 12188/2012/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, se společností: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19 IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 3.229.408,22 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 34/2556 ze dne 28. 1. 2014
  (č. usnesení)
  44/3239     27. 5. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o. se sídlem: Olomouc, Tovární 41 A, PSČ 772 00 IČ: 45195706 3. NBS Invest, a.s. se sídlem: Havířov - Prostřední Suchá, U Skleníků 1395/1a, PSČ 735 64 IČ: 25815288 5. VAPES CE s.r.o. se sídlem: Horní Suchá, Stonavská 51/6, PSČ 735 35 IČ: 25888595 6. KELSTA s. r. o. se sídlem: Ostravská 921/23a, Fryštát, 733 01 Karviná IČ: 47975199 11. HAMROZI s.r.o. se sídlem: Polní 411, Staré Město, 739 61 Třinec IČ: 25842544 12. P.O.stav-trade, spol. s r.o. se sídlem: Karviná - Staré Město, Bohumínská 404/14, PSČ 733 01 IČ: 27789012 14. MERKO CZ, a.s. se sídlem: Ostrava - Hrabová, U Řeky 600, PSČ 720 00 IČ: 25364642
  44/3239     27. 5. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu o dílo v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 7. Milan Holec stavební firma s.r.o. se sídlem: Třinec – Lybžice, Nábřeží č. p. 1029, PSČ 739 61 IČ: 26861178 za cenu nejvýše přípustnou 6.892.500 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3087 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3240     27. 5. 2014
1. provedla

u veřejné zakázky „Novostavby a rekonstrukce DOZP - Dolní Životice a 3. etapa Marianum B“ poř. č. 240/2013 nové posouzení kvalifikace s výsledky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3240     27. 5. 2014
2. provedla

u veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení nové posouzení a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s výsledky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3240     27. 5. 2014
3. rozhodla

na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část veřejné zakázky: Transformace Zámku Dolní Životice A 2. Czasch spol. s r.o. se sídlem: Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 za cenu nejvýše přípustnou 20.115.655 Kč bez DPH pro 2. část veřejné zakázky: 3. Etapa transformace organizace Marianum B 3. OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00 IČ: 64610225 za cenu nejvýše přípustnou 8.345.017 Kč bez DPH
  44/3240     27. 5. 2014
4. rozhodla

v případě neposkytnutí součinnosti vybranými uchazeči dle bodu 3) tohoto usnesení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení s uchazeči, kteří se umístili jako druzí v pořadí, tj. pro 1. část veřejné zakázky: Transformace Zámku Dolní Životice A OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00 IČ: 64610225 za cenu nejvýše přípustnou 20.843.775 Kč bez DPH pro 2. část veřejné zakázky: 3. Etapa transformace organizace Marianum B PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40 IČ: 25309439 za cenu nejvýše přípustnou 8 946 818 Kč bez DPH
  44/3240     27. 5. 2014
5. rozhodla

v případě neposkytnutí součinnosti uchazeči, kteří se umístili jako druzí v pořadí dle bodu 4) tohoto usnesení, uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení s uchazeči, kteří se umístili jako třetí v pořadí, tj. pro 1. část veřejné zakázky: Transformace Zámku Dolní Životice A PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40 IČ: 25309439 za cenu nejvýše přípustnou 22 626 292 Kč bez DPH pro 2. část veřejné zakázky: 3. Etapa transformace organizace Marianum B Bystroň group a.s. Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00 IČ: 27800466 za cenu nejvýše přípustnou 10 580 090 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3241     27. 5. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení stavebních prací spočívajících ve vytvoření nové návštěvnické trasy na hradě Sovinci, se společností: TOGET s.r.o. se sídlem: Nežárská 618, Praha 9, 198 00 IČ: 27716384 za cenu nejvýše přípustnou 4.353.368,57 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2259 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3242     27. 5. 2014
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS“, 3. část VZ: „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS“ / 3. UZV, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 3. S & T Plus s.r.o. se sídlem: Praha, Novodvorská 994, PSČ 142 21 IČ 25701576 4. Electric Medical Service, s.r.o. se sídlem: Ledce 74, PSČ 664 62 IČ 49970267 5. MEDIFINE a.s. se sídlem: Brno, Florianova 440/17, PSČ 612 00 IČ 27718948 6. AUDIOSCAN, spol. s r.o. se sídlem: Praha 2, Oldřichova 107/50, PSČ 128 00 IČ 40615421
  44/3242     27. 5. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS“, a to se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: Pro 1. část VZ: „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS“ / 1. CT 2. Siemens, s.r.o. se sídlem: Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00 IČ 00268577 za cenu nejvýše přípustnou 12.506.400 Kč bez DPH Pro 2. část VZ: „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS“ / 2. RTG 1. AURA Medical s.r.o. se sídlem: Praha, K Verneráku 4, PSČ 148 00 IČ 65412559 za cenu nejvýše přípustnou 11.690.000 Kč bez DPH Pro 4. část VZ: „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS“ / 4. PACS 8. OR-CZ spol. s r.o. se sídlem: Moravská Třebová, Brněnská 19, PSČ 571 01 IČ 48168921 za cenu nejvýše přípustnou 2.315.200 Kč bez DPH
  44/3242     27. 5. 2014
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS“, a to jeho 3. část „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS“ / 3. UZV z důvodů vyloučení všech uchazečů dle bodu 1) usnesení a po uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona za předpokladu, že nebudou v této lhůtě podány řádné námitky
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3243     27. 5. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 540 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 540 tis. Kč
  44/3243     27. 5. 2014
2. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup vozidlových radiostanic vč. montážních sad“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  44/3243     27. 5. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  44/3243     27. 5. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 5. plk. Ing. Jan Bojko - HZS MSK 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 5. Bc. David Jedziniak - vrchní komisař oddělení komunikačních a informačních systémů HZS MSK 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2879 ze dne 25. 3. 2014
  (č. usnesení)
  44/3244     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. (ev. č. 01363/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby "Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín“, se společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00 IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 578.045,77 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 42/3066 ze dne 24. 4. 2014
             č. 43/3168 ze dne 6. 5. 2014
  (č. usnesení)
  44/3245     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 30. 4. 2014 do 26. 5. 2014, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 26. 4. 2014 do 20. 5. 2014, dle předloženého materiálu
  44/3245     27. 5. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3246     27. 5. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 4. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  44/3246     27. 5. 2014
2. stanoví

a) u usnesení č. 29/2232 bod 3) ze dne 19. 11. 2013 termín další kontroly plnění na 31. 5. 2014 b) u usnesení č. 42/3138 body 2) a 4) ze dne 24. 4. 2014 termín další kontroly plnění na 31. 5. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  44/3247     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) souhlasit s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2013 bez výhrad b) schválit Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3247     27. 5. 2014
2. bere na vědomí

vypořádání Regionálního rozvojového fondu, Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje za rok 2013 v souladu s jejich statuty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3247     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout přidělit finanční prostředky do Sociálního fondu ve výši 484,64 tis. Kč na základě zúčtování za rok 2013
  44/3247     27. 5. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 586,32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 586,32 tis. Kč
  44/3247     27. 5. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3247     27. 5. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o použití výsledku hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaného v rámci účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2013 ve výši 401.513 tis. Kč převedením na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
  44/3247     27. 5. 2014
7. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2013 dle bodu 1) tohoto usnesení, informaci dle bodu 2) tohoto usnesení, návrh Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2013 dle bodu 5) tohoto usnesení a k rozhodnutí návrh dle bodu 3) a 6) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3248     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 k 6. 5. 2014 b) plnění příjmů a cerpání výdajů k 30. 4. 2014
  44/3248     27. 5. 2014
2. bere na vědomí

doplnění Analýzy rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  44/3248     27. 5. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1) a 2) usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3249     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s., ze dne 8. 5. 2014, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3249     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., IČ 00442755, pro potřeby Českého svazu bojovníků za svobodu Městského výboru Ostrava na výdaje související s vytvořením filmového studijního materiálu pro střední školy na téma „Holocaust v Čechách a na Moravě“ ve výši 64 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014
  44/3249     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 64 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 64 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 ze dne 18. 11. 2009
  (č. usnesení)
  44/3250     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s důrazem na vznik případného závazku dle bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  44/3250     27. 5. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3251     27. 5. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 1070 - Rybářství pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,5 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 75 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 0,5 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,5 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 10,37 tis. Kč na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,59 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 11 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,2 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,5 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 1,69 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 123,37 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 157,91 tis. Kč Celkem o 391,13 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 391,13 tis. Kč
  44/3251     27. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 11.113,60 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 140,17 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.973,43 tis. Kč
  44/3251     27. 5. 2014
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 10.973.428 Kč účelově určenou na akci „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy“
  44/3251     27. 5. 2014
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu vyhlášenými na 23. a 24. května 2014
  44/3251     27. 5. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 100,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6117 - Volby do Evropského parlamentu pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 71,3 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 17,8 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,4 tis. Kč pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 3,5 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,0 tis. Kč Celkem o 100,0 tis. Kč
  44/3251     27. 5. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje o 5.088,38 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 5.088,38 tis. Kč
  44/3251     27. 5. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 35 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 35 tis. Kč
  44/3251     27. 5. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 13,95 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 13,95 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3252     27. 5. 2014
1. souhlasí

s návrhem Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje
  44/3252     27. 5. 2014
2. jmenuje

za Moravskoslezský kraj 6. člena Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje Ing. Tomáše Kotyzu
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 25/2203 ze dne 5. 9. 2012
                  č. 6/416 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
  44/3253     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČ 00296643, na přestavbu vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Skalice dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
3. bere na vědomí

žádost obce Kyjovice o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup zánovní cisternové automobilové stříkačky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Kyjovice, IČ 00534722, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
5. bere na vědomí

žádost obce Malá Morávka o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě nákladů spojených s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v obci Malá Morávka dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci v maximální výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Malá Morávka, IČ 00296201, k úhradě uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v obci Malá Morávka, dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
7. bere na vědomí

žádost obce Sedliště o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě nákladů spojených s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v obci Sedliště dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Sedliště, IČ 00297178, k úhradě nákladů spojených s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v obci Sedliště, dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
9. bere na vědomí

žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Třinec-Nebory o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě nákladů spojených s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v městě Třinci, část Nebory dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
10. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Třinec-Nebory, IČ 75075539, k úhradě nákladů spojených s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v městě Třinci, části Nebory, dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
11. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě nákladů spojených s realizací preventivní akce „Policejní pohádky“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
12. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji“ ve výši 20 tis. Kč, u akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ ve výši 230 tis. Kč a u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč
  44/3253     27. 5. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 230 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 100 tis. Kč Celkem o 350 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 500 tis. Kč
  44/3253     27. 5. 2014
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, k úhradě uznatelných nákladů akce „Policejní pohádky“, dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
15. bere na vědomí

žádost obce Mokré Lazce o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup zánovní cisternové automobilové stříkačky, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mokré Lazce, IČ 00300462, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
17. bere na vědomí

žádost obce Šilheřovice o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup zánovní cisternové automobilové stříkačky, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 02218/2012/KH ze dne 2. 10. 2012 s obcí Šilheřovice, IČ 00300730, jímž se zmírňuje povinnost příjemce nezcizit majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z dotace, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
19. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Šilheřovice, IČ 00300730, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
20. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup zánovní cisternové automobilové stříkačky, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
21. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
22. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup nové cisternové automobilové stříkačky, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
23. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
24. bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm o změnu dotační smlouvy dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
25. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 02846/2013/KH ze dne 26. 11. 2013 s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, jímž se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování a časová použitelnost dotace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
  44/3253     27. 5. 2014
26. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 4), 6), 8), 14), 16), 18), 19), 21), 23) a 25) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3254     27. 5. 2014
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 20. 5. 2014, dle předloženého materiálu
  44/3254     27. 5. 2014
2. navrhuje

stanovit u usnesení zastupitelstva kraje č. 7/571, bod 3) ze dne 19. 12. 2013 termín další kontroly plnění na leden 2015, dle předloženého materiálu
  44/3254     27. 5. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3255     27. 5. 2014
1. schvaluje

návrh programu 10. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 12. 6. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3255     27. 5. 2014
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3256     27. 5. 2014
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Žilina) dne 30. 5. 2014 za účelem jednání k problematice cestovního ruchu s podpředsedou Žilinského samosprávného kraje a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  44/3256     27. 5. 2014
2. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Krakov) dne 12. 6. 2014, do Slovenské republiky (Bratislava) dne 9. 10. 2014 a do Rakouské republiky (Vídeň) dne 27. 11. 2014 za účelem prezentace projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  44/3256     27. 5. 2014
3. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zahraniční partnery Moravskoslezského kraje v rámci zahraniční pracovní cesty hejtmana kraje do Arménské republiky dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3257     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost Česko-polské obchodní komory doručenou dne 7. 5. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3257     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-polské obchodní komoře, IČ 25833901, na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací akce „XX. Setkání podnikatelů“ ve výši 70 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2014 do 31. 7. 2014 dle předloženého materiálu
  44/3257     27. 5. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví Prezentace kraje a ediční plán na akci „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 70 tis. Kč v souvislosti s nižší úhradou výdajů za služby
  44/3257     27. 5. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 70 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/263 ze dne 21. 3. 2013
                  č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3258     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít se společností Rádio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ 25817183, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času v Rádiu Čas, dle předloženého materiálu
  44/3258     27. 5. 2014
2. rozhodla

uzavřít se společností MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ 26765586, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času v Hitrádiu Orion, dle předloženého materiálu
  44/3258     27. 5. 2014
3. rozhodla

uzavřít se společností FABEX MEDIA, s.r.o., se sídlem Kosmova 651/16, 702 00 Ostrava, IČ 26849976, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence dle předloženého materiálu
  44/3258     27. 5. 2014
4. rozhodla

uzavřít se společností Pohoda Top Media s.r.o., Karla Svobody 130, 725 27 Ostrava–Plesná, IČ 29395771, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence dle předloženého materiálu
  44/3258     27. 5. 2014
5. rozhodla

uzavřít smlouvu se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava–Mariánské Hory, IČ 25859838, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence dle předloženého materiálu
  44/3258     27. 5. 2014
6. rozhodla

o výjimce dle bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 585,64 tis. Kč
  44/3258     27. 5. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 585,64 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 585,64 tis. Kč
  44/3258     27. 5. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.400 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3.400 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3259     27. 5. 2014
1. rozhodla

vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Čínské lidové republiky ve dnech 6. až 16. června 2014 za účelem jednání oficiální vládní delegace pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky Jana Mládka a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  44/3259     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zahraniční partnery Moravskoslezského kraje v rámci zahraniční pracovní cesty hejtmana kraje do Čínské lidové republiky dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 34/2567 ze dne 28. 1. 2014
  (č. usnesení)
  44/3260     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o průběžném plnění Legislativního plánu Moravskoslezského kraje a o návrhu jeho 2. aktualizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3260     27. 5. 2014
2. schvaluje

Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 2. aktualizace, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
  44/3260     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 2. aktualizace dle bodu 2) tohoto usnesení
  44/3260     27. 5. 2014
4. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: JUDr. Josef Babka Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/662 ze dne 27. 2. 2014
                  č. 8/663 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  44/3261     27. 5. 2014
1. souhlasí

a) se změnou názvu organizace Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, IČ 63731983, na nový název Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2014 b) se změnou názvu organizace Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390, na nový název Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2014 c) se změnou názvu organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493, na nový název Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2014
  44/3261     27. 5. 2014
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, IČ 63731983, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím – Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  44/3261     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí a dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3262     27. 5. 2014
1. rozhodla

ocenit nejúspěšnější žáky středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014
  44/3262     27. 5. 2014
2. schvaluje

podmínky pro ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  44/3262     27. 5. 2014
3. zřizuje

pracovní skupinu pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2761 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3263     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3263     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015 náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015
  44/3263     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3263     27. 5. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50,5 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 156,5 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 168,5 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 624,5 tis. Kč Celkem 1.000,0 tis. Kč
  44/3263     27. 5. 2014
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3264     27. 5. 2014
1. rozhodla

vyhlásit soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2013/2014
  44/3264     27. 5. 2014
2. schvaluje

podmínky soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2013/2014 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  44/3264     27. 5. 2014
3. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2013/2014, ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3107 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3265     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

podnět zřizovateli ze dne 28. 4. 2014 ve věci konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3265     27. 5. 2014
2. souhlasí

s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3265     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje zajistit odeslání odpovědi na podnět zřizovateli Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 3. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3266     27. 5. 2014
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3267     27. 5. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403 (předkladatel projektu), se společností Step by Step ČR, o.p.s., IČ 26545381 (partner projektu) v rámci projektu „SPIRÁLA“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/48.0046), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
Rada kraje
  k usnesení rady kraje
  (č. usnesení)
  44/3268     27. 5. 2014
1. souhlasí

s návrhem sloučení organizací Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, a Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181, s účinností od 1. 1. 2015
  44/3268     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje konstatovat, že organizace Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181, zanikne s účinností od 1. 1. 2015
  44/3268     27. 5. 2014
3. souhlasí

s návrhem, aby se přejímající organizací stala organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211
  44/3268     27. 5. 2014
4. souhlasí

s návrhem, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181 přešly dnem sloučení na přejímající organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211
  44/3268     27. 5. 2014
5. souhlasí

s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  44/3268     27. 5. 2014
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 5) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3269     27. 5. 2014
1. souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 212.400 Kč na realizaci projektu „Bezbariérový vstup k střednímu vzdělávání“ v grantovém řízení Oranžové schody, od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ 26721511, pro organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, dle předloženého materiálu
  44/3269     27. 5. 2014
2. souhlasí

s nabytím majetku pořízeného z finančních prostředků nadačního příspěvku dle bodu 1) usnesení, do vlastnictví zřizovatele, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3270     27. 5. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014, č. j. MSMT-37020/2013-1“ ve výši 590.000 Kč b) Dotační program na podporu integrace romské komunity na projekt „Společná cestička k lepšímu vzdělání“ ve výši 271.000 Kč dle předloženého materiálu
  44/3270     27. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 861 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 54 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 73 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 84 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 354 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 25 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 271 tis. Kč Celkem 861 tis. Kč
  44/3270     27. 5. 2014
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem, obcemi a soukromým školám v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  44/3270     27. 5. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1a tohoto usnesení
  44/3270     27. 5. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, s účelovým určením na realizaci projektu „Společná cestička k lepšímu vzdělání“ o částku 271.000 Kč
  44/3270     27. 5. 2014
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u nerozpočtovaných příjmů ve výši 39.100 Kč
  44/3270     27. 5. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 20.100 Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 16.000 Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3.000 Kč Celkem 19.000 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30.900 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 70.000 Kč
  44/3270     27. 5. 2014
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkové organizaci kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331752, s účelovým určením na posílení mzdových prostředků včetně odvodů o částku 70.000 Kč
  44/3270     27. 5. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 152.640 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 152.640 Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3271     27. 5. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce osobního výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu na Střední průmyslové škole v Karviné“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 1818, část obce Hranice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2427/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818/1a, Hranice, Karviná, IČ 62331515, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
bod 4 písm. e) změněn usnesením č. 48/3586 ze dne 15. 7. 2014
  44/3272     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, a 18 předloženého materiálu
  44/3272     27. 5. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 30.000 Kč
  44/3272     27. 5. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava – Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, IČ 61989339, o částku 11.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojenou s výzdobou vnitřních prostor dětského domova; finanční prostředky jsou určeny na materiál a finanční odměny pro studenty s časovou použitelností od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014 b) Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČ 00852732, o částku ve výši 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce s názvem „Nejmilejší koncert 2014“; finanční prostředky jsou určeny na nájem, osvětlení a ozvučení s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2014 c) Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, o částku ve výši 50.000 Kč účelově určenou na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením celokrajské konference EVVO; finanční prostředky jsou určeny na dohody, dopravu, ubytování, občerstvení, vstupné účastníků, cestovní náhrady přednášejícím, spotřební materiál, propagaci a věcné dary pro žáky a účastníky konference s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013
  44/3272     27. 5. 2014
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Gustav Kotajny, IČ 10606823, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce Těšínský krmáš; finanční prostředky jsou určeny na nákup surovin do soutěží a finanční odměny pro soutěžící s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 10. 2014 b) Český svaz házené, IČ 00548979, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Československé ligy mládeže; finanční prostředky jsou určeny na dopravu a pronájmy s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 c) Fotbalový klub Sokol Mokré Lazce, IČ 70630151, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním fotbalového miniturnaje žáků; finanční prostředky jsou určeny na materiál, ceny, občerstvení a stravování s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014 d) Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace, IČ 75027259, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním slavnostního otevření sportovního areálu; finanční prostředky jsou určeny na ceny, materiál, občerstvení, cestovné a doprovodný program s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014 e) Rehabilitačně sportovní centrum; TJ Respekt, IČ 62331001, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním otevřeného Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen; finanční prostředky jsou určeny na ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014
  44/3272     27. 5. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 21 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 40 tis. Kč na § 3792 - Ekologická osvěta výchova pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 110 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 30 tis. Kč Celkem 251 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 11 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 10 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 30 tis. Kč na § 3792 - Ekologická osvěta a výchova pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 120 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 30 tis. Kč Celkem 251 tis. Kč
  44/3272     27. 5. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Český tenisový svaz, IČ 00538388, ve výši 350.000 Kč úhradu nákladů spojených se zřízením tréninkového střediska mládeže; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za pronájem, služby a spotřebu materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 b) SK K2 o.s., IČ 22691600, ve výši 300.000 Kč úhradu nákladů spojených se zajištěním extrémně vytrvalostního závodu Beskydská sedmička; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 c) Beskydská šachová škola o.s., IČ 49562517, ve výši 70.000 Kč na podporu mladých šachových talentů a jejich startu na MS mládeže 2014 v Jihoafrické republice a ME 2014 v Gruzii; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2014
  44/3272     27. 5. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 720 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 720 tis. Kč
  44/3272     27. 5. 2014
8. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 6) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 28/2101 ze dne 5. 11. 2013
  (č. usnesení)
  44/3273     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 00018/2014/KŘ v rámci projektu „Modernizace výuky informačních technologií“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01382, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se společností AutoCont CZ a.s., IČ 47676795, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3274     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2014 do 27. 5. 2014 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  44/3274     27. 5. 2014
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3275     27. 5. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce části budovy č. p. 732 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 136 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Příbor, a to části západní obvodové zdi o výměře 2,16 m², mezi organizací Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, Příbor, IČ 00601641, společností Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, Ostrava, IČ 64613895 a Městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, IČ 00298328, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3276     27. 5. 2014
1. rozhodla

o výjimce dle bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP – Program na podporu projektů ve zdravotnictví“ ve výši 85 tis. Kč
  44/3276     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Občanské sdružení Počteníčko s babičkou, Břenkova 2974/7, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 01324144, ve výši 85 tis. Kč na spolufinancování projektu „Počteníčko s babičkou“ realizovaném ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014
  44/3276     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 85 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 85 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3277     27. 5. 2014
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Obnova přístroje pro magnetickou rezonanci v SN Opava“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle předloženého materiálu
  44/3277     27. 5. 2014
2. doporučuje

řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 jmenovat pro veřejnou zakázku tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Mgr. Leonu Šrubařovou, odbor zdravotnictví Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/170 ze dne 21. 3. 2013
  (č. usnesení)
  44/3278     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši stanoveného odvodu 5.930 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová, Luční 18, 735 14 Orlová - Lutyně, IČ 64628698, na realizaci projektu „Hipoterapie pro osoby s postižením v Orlové“
  44/3278     27. 5. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3279     27. 5. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  44/3279     27. 5. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
Rada kraje
  (č. usnesení
  44/3280     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  44/3280     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: a) uzavřít budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  44/3280     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3281     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3281     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3281     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3281     27. 5. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  44/3281     27. 5. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  44/3281     27. 5. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 33/2531 ze dne 14. 1. 2014
             č. 38/2835 ze dne 11. 3. 2014
  (č. usnesení)
  44/3282     27. 5. 2014
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky na financování závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2014 dopravci: a) ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, ve výši 32.600.000,-- Kč b) ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, ve výši 55.100.000,-- Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  44/3282     27. 5. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013
                  č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3283     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádosti společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3283     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, z „od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014“ na „od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2015“, dle předloženého materiálu
  44/3283     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit charakter části ve výši 150.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 1.300.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, z investiční účelové dotace na neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu
  44/3283     27. 5. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00652/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je změna ve výši neinvestiční a investiční části dotace, změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, změna podmínek vyplacení neinvestiční části dotace a změna v uznatelných nákladech, dle předloženého materiálu
  44/3283     27. 5. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit charakter části ve výši 150.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 1.100.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Propagace veřejné dopravy a ODISbus, z neinvestiční účelové dotace na investiční dotaci, dle předloženého materiálu
  44/3283     27. 5. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00655/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je změna ve výši neinvestiční a investiční části dotace a změna podmínek vyplacení neinvestiční části dotace, dle předloženého materiálu
  44/3283     27. 5. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit charakter části ve výši 50.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 400.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava), z investiční účelové dotace na neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu
  44/3283     27. 5. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00654/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je převedení investiční části dotace na neinvestiční část a změna podmínek vyplacení dotace, dle předloženého materiálu
  44/3283     27. 5. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč
  44/3283     27. 5. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2223 - Bezpečnost silničního provozu pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2223 - Bezpečnost silničního provozu pol. 5175 - Pohoštění o 30 tis. Kč
  44/3283     27. 5. 2014
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) - 8) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3284     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Mořkov o poskytnutí finanční podpory za účelem úpravy křižovatky silnice II/483 s místními komunikacemi, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3284     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Mořkov, IČ 00298191, ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, na realizaci projektu „MOK sil. II/483 × ul. Zahradní × ul. Horní v obci Mořkov“ s časovou použitelností do 30. 11. 2014, dle předloženého materiálu
  44/3284     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 60 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 140 tis. Kč Celkem o 200 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 200 tis. Kč
  44/3284     27. 5. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 200.000,-- Kč
  44/3284     27. 5. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1586 ze dne 28. 4. 2011
  (č. usnesení)
  44/3285     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období členů orgánů Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., ke dni 5. 6. 2014, a to člena dozorčí rady Ing. Hynka Orsága a člena správní rady Ing. Romana Portužáka, CSc., dle předloženého materiálu
  44/3285     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje opětovně jmenovat ke dni 12. 6. 2014 Ing. Hynka Orsága do funkce člena dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  44/3285     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje jmenovat ke dni 12. 6. 2014 Mgr. Milana Kyseláka do funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  44/3285     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3286     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít se společností EKO-KOM, a.s., IČ 25134701, dohodu o spolupráci při realizaci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2781 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
             č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002
  (č. usnesení)
  44/3287     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ ŽPZ/04/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3287     27. 5. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
  44/3287     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.285.302,-- Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 109.656,-- Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 875.852,-- Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.043.124,-- Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 256.670,-- Kč Celkem o 2.285.302,-- Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3288     27. 5. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 298,24 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za I. čtvrtletí roku 2014
  44/3288     27. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 298,24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 24,53 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 273,71 tis. Kč Celkem o 298,24 tis. Kč
  44/3288     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.675,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.675,00 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3289     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Krnov ze dne 23. 12. 2013, včetně jejího doplnění ze dne 30. 12. 2013 a 11. 4. 2014, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3289     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje městu Krnov, IČ 00296139, ve výši 165.695,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  44/3289     27. 5. 2014
3. bere na vědomí

žádost statutárního města Karviná ze dne 7. 4. 2014, včetně jejího doplnění ze dne 5. 5. 2014, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3289     27. 5. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje statutárnímu městu Karviná, IČ 00297534, ve výši 28.387,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  44/3289     27. 5. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 51/3976 ze dne 11. 9. 2014 a usnesením č. 54/4172 ze dne 21. 10. 2014
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 60/4700 ze dne 13. 1. 2015 a č. 61/4759 ze dne 3. 2. 2015
  44/3290     27. 5. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, a to na základě 4. Společné výzvy Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  44/3290     27. 5. 2014
2. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 15.020 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje
                 č. 25/1120/1 ze dne 30. 9. 2004
                 č. 12/1114 ze dne 23. 6. 2010
  (č. usnesení)
  44/3291     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, kterou se prodlužuje jeho platnost na dobu nejdéle 18 měsíců ode dne účinnosti závazné části nového plánu odpadového hospodářství České republiky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3291     27. 5. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 17/1242 ze dne 4. 6. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  44/3292     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, dne 25. 6. 2014, pozvánku na tuto valnou hromadu a její pořad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3292     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podat návrh na volbu člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, a to Miroslava Nováka, hejtmana kraje, pro nové funkční období
  44/3292     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 41/3058 ze dne 14. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3293     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o aktualizaci podkladů pro národní vymezení priority „SC 1.1. - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť Transevropskou dopravní síť (TEN-T)“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
  44/3293     27. 5. 2014
2. schvaluje

aktualizaci rozsahu prioritní sítě silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji pro potřeby vymezení priority „SC 1.1. - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť Transevropskou dopravní síť (TEN-T)“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3294     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

Souhrnnou zprávu o innosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v odvětví kultury za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3294     27. 5. 2014
2. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2013 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  44/3294     27. 5. 2014
3. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury za rok 2013 a jejich rozdělení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3294     27. 5. 2014
4. stanoví

výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací v odvětví kultury dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3294     27. 5. 2014
5. stanoví

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 25 %
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 21/1540 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  44/3295     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00666/2014/SOC k projektu „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín“, registrační číslo CZ.1.10./2.1.00/24.01365, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb se společností AMBRA - Group, s.r.o. se sídlem Nádražní 289, 739 25 Sviadnov, IČ 25379887, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2783 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012
                  č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3296     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

výsledky 1. kola Programu prevence kriminality 2014 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  44/3296     27. 5. 2014
2. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu – kapitoly Ministerstva vnitra ČR finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků úřadů při zajištění veřejných shromáždění“ realizovaného v rámci Programu prevence kriminality 2014, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  44/3296     27. 5. 2014
3. rozhodla

spolufinancovat projekt „Zvyšování kompetencí pracovníků úřadů při zajištění veřejných shromáždění“ v minimální výši 10 % z celkových skutečně vynaložených nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  44/3296     27. 5. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 70,00 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 14,25 tis. Kč Celkem o 84,25 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5164 - Nájemné o 2,20 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné o 64,05 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 12,00 tis. Kč Celkem o 84,25 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3297     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost o finanční podporu Občanského sdružení Počteníčko s babičkou, IČ 01324144, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3297     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Občanskému sdružení Počteníčko s babičkou, IČ 01324144, ve výši 110 tis. Kč, maximálně však ve výši 44,90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Senior slevenka, vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  44/3297     27. 5. 2014
3. bere na vědomí

žádost Armády spásy v České Republice, z. s., IČ 40613411, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3297     27. 5. 2014
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Armádě spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, ve výši 20 tis. Kč, maximálně však ve výši 43,48 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, určenou na úhradu nákladů na realizaci Happeningu k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby, vzniklých a uhrazených od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  44/3297     27. 5. 2014
5. bere na vědomí

žádost o finanční podporu Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  44/3297     27. 5. 2014
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195, ve výši 20 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "6. setkání opuštěných a handicapovaných dětí z MSK“, vzniklých a uhrazených od 15. 5. 2014 do 15. 11. 2014, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  44/3297     27. 5. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 130 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20 tis. Kč Celkem o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 130 tis. Kč Celkem o 150 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 21/1540 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  44/3298     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 00189/2014/SOC k projektu „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských“, registrační číslo CZ.1.10./2.1.00/24.01369, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb se společností ČEGAN, s.r.o. se sídlem Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice, IČ 26274744, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 13/926 ze dne 16. 4. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3299     27. 5. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 361.433,67 Kč, s účelovým určením na projekt „Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  44/3299     27. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 361.435 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 361.435 Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3300     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby za rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3300     27. 5. 2014
2. stanoví

příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje poskytujícím sociální služby úkoly na rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3300     27. 5. 2014
3. schvaluje

účetní závěrky za rok 2013 jednotlivých příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  44/3300     27. 5. 2014
4. schvaluje

mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku organizací Domov Pohoda, příspěvková organizace a Domov U jezera, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  44/3300     27. 5. 2014
5. schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 a příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 do peněžních fondů příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3300     27. 5. 2014
6. stanoví

s účinností od 1. 6. 2014 výši osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3300     27. 5. 2014
7. stanoví

výši odměn ředitelům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  44/3300     27. 5. 2014
8. stanoví

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2014 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, a to podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25 %
  44/3300     27. 5. 2014
9. stanoví

s účinností od 1. 6. 2014 plat Bc. Janě Kuchajdové, ředitelce organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013
  (č. usnesení)
  44/3301     27. 5. 2014
1. souhlasí

s provedením stavby „Český Těšín - Těšínské divadlo – přípojka kanalizace“ v roce 2014 Těšínským divadlem Český Těšín, příspěvkovou organizací, IČ 00100536, a to na pozemcích parc. č. 1685/1 a 3284/1 v k. ú. Český Těšín, které jsou ve vlastnictví města Český Těšín, IČ 00297437, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3302     27. 5. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 160.000,-- Kč na financování projektů realizovaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, dle předloženého materiálu
  44/3302     27. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 160 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 160 tis. Kč
  44/3302     27. 5. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, s účelovým určením na realizaci projektů v rámci programu Veřejné informační služby knihoven: a) „Expertní kurzy počítačové gramotnosti“ o částku 24.000,-- Kč, b) „Ochranné reformátování významných dokumentů Moravskoslezského kraje“ o částku 70.000,-- Kč, c) „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ o částku 66.000,-- Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3303     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Koncepci rozvoje veřejných a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3303     27. 5. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3304     27. 5. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc březen 2014 ve výši 391.400 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 46745/2014, ze dne 30. 4. 2014, a za měsíc duben 2014 ve výši 449.920 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 64594/2014, ze dne 19. 5. 2014 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc duben 2014 ve výši 155.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 62852/2014, ze dne 12. 5. 2014 c) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelně, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 48004898, za měsíc duben 2014 ve výši 21.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 64069/2014, ze dne 20. 5. 2014
  44/3304     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc duben 2014 ve výši 589.760 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 62507/2014, ze dne 19. 5. 2014 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc duben 2014 ve výši 218.880 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu c) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc duben 2014 ve výši 72.200 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 63833/2014, ze dne 15. 5. 2014 d) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc duben 2014 ve výši 188.480 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 48133/2014, ze dne 7. 5. 2014 e) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc duben 2014 ve výši 254.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 63244/2014, ze dne 19. 5. 2014 f) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, za měsíc duben 2014 ve výši 345.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 67599/2014, ze dne 16. 5. 2014
  44/3304     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.686.600 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 254.600 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 808.640 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 260.680 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 345.040 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.017.640 Kč Celkem o 2.686.600 Kč
  44/3304     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. f) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3305     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvy o partnerství k projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizacemi: a) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441 b) Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 13644301 c) Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice, IČ 62331515 d) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624 e) Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Středoškolská 3, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 00602116 f) Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem U Studia 33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 00845213 dle předloženého materiálu
  44/3305     27. 5. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvy o partnerství k projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizacemi: a) Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, se sídlem Jana Palacha 794, 735 81 Bohumín, IČ 62331205 b) Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Čs. armády 517, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601411 c) Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 328/2, 736 01 Havířov-Město, IČ 62331558 d) Gymnázium a Střední odborná škola Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 1329/50, 741 11 Nový Jičín, IČ 00601675 e) Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, se sídlem Fr. Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00842745 f) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, se sídlem Jičínská 528, 742 58 Příbor, IČ 00601641 dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/798 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3306     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ předkládaného do 7. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4 Marketing regionu v letech 2014 – 2015 v celkové výši 9.700.000 Kč
  44/3306     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ v roce 2014
  44/3306     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ předkládaného do 7. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4 Marketing regionu
  44/3306     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/604 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3307     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Mentor - lektor“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizací Centrum nové naděje se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632031
  44/3307     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neziskové organizaci Centrum nové naděje, se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632031, neinvestiční dotaci v maximální výši 1.030.512,- Kč s časovou použitelností nejdříve dnem přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 6. 2015 na realizaci aktivit projektu „Mentor - lektor“ č. CZ.1.07/1.3.00/48.0060 realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  44/3307     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 17/1278 ze dne 4. 6. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/324 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  44/3308     27. 5. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 7.179.618,60 Kč na financování projektu „CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON“, registrační číslo CZ.1.02/5.1.00/12.16940, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D232000116 a ve Smlouvě č. 13140255 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
  44/3308     27. 5. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR k projektu „CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3308     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 70,48 tis. Kč pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 4,50 tis. Kč Celkem 74,98 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 0,37 tis. Kč pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 6,28 tis. Kč Celkem 6,65 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 74,98 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 6,65 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 35/2678 ze dne 11. 2. 2014
             č. 40/3029 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3309     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3310     27. 5. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 27.929,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 200,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 50,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 18,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,84 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1.200,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 560,20 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5.820,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 490,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 19.389,96 tis. Kč Celkem 27.929,00 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 12.717,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 12.717,00 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  44/3310     27. 5. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  44/3310     27. 5. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,00 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 7,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 7,40 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.279,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 250,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 332,97 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 145,74 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 52,47 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,45 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 20,11 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 430,81 tis. Kč Celkem 1.279,55 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 200,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 206,00 tis. Kč Celkem 406,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 297,57 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 74,40 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 26,78 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,25 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 6,00 tis. Kč Celkem 406,00 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.116,34 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.116,34 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 103,28 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 103,28 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 130,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 96,71 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24,18 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,41 tis. Kč Celkem 130,00 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 400,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 297,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 74,40 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 26,80 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,28 tis. Kč Celkem 400,08 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 20,73 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 559,62 tis. Kč Celkem 580,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí o 207,32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 373,03 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 8,26 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,06 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,73 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,03 tis. Kč Celkem 11,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 11,08 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 50,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 50,00 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 53,80 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 53,78 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 32,28 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 40,35 tis. Kč Celkem 180,21 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,35 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,35 tis. Kč Celkem 80,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 40,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,60 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,20 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 40,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,60 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,18 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 24,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,17 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,11 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 60,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 15,02 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,42 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,26 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 30,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,51 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,71 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč Celkem 260,91 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 20,00 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.358,95 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 2.358,95 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 109,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvlášním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 55,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,80 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,40 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 35,00 tis. Kč Celkem 109,20 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.877,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.877,00 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 6.380,20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 6.380,20 tis. Kč
  44/3310     27. 5. 2014
21. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 1.453,92 tis. Kč z 248.234,67 tis. Kč na 249.688,59 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2787 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3311     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout investiční dotaci městu Bílovec, IČ 00297755, ve výši 3 000 tis. Kč dle předloženého materiálu
  44/3311     27. 5. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009
             č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009
             č. 98/6322 ze dne 30. 11. 2011
             č. 10/702 ze dne 5. 3. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 11/971 ze dne 21. 4. 2010
             č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012
             č. 25/2226 ze dne 5. 9. 2012
             č. 4/341 ze dne 20. 6. 2013
             č. 5/396 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  44/3312     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“, a to prodloužením termínu časové použitelnosti dotace, a uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00708/2013/RRC s obcí Hrčava, IČ 00296732, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  44/3312     27. 5. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00309/2011/RRC ze dne 14. 3. 2011 s obcí Dolní Lutyně, IČ 00297461, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01803/2013/RRC ze dne 9. 8. 2013 s příjemcem dotace Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu c) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01806/2013/RRC ze dne 9. 8. 2013 s příjemcem dotace Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
  44/3312     27. 5. 2014
3. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02101/2012/RRC s obcí Řeka, IČ 00576891, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
  44/3312     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2787 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3313     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“ dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015
  44/3313     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“ žadateli KOFING, a.s., IČ 25826336, na projekt „Návrh optimalizace svařovacího procesu k zabránění vzniku krátkých trhlin pro svařování“
  44/3313     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3314     27. 5. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3314     27. 5. 2014
2. vyhlašuje

dotační program „Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3050 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3315     27. 5. 2014
1. rozhodla

změnit přílohu č. 9 k materiálu schválenému usnesením rady kraje č. 40/3050 ze dne 8. 4. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3316     27. 5. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3316     27. 5. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 9/628 ze dne 26. 2. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013
  (č. usnesení)
  44/3317     27. 5. 2014
1. odkládá

materiál č. 10/13 „Informace o realizaci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení, navýšení nezpůsobilých výdajů projektu“ k doplnění a opětovnému předložení na schůzi rady kraje dne 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 17/1279 ze dne 4. 6. 2013
             č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 4/325 ze dne 20. 6. 2013
             č. 6/466 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
  44/3318     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o průběhu realizace projektu „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ a přípravy projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ předložených do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3, Obnova krajinných struktur dle předloženého materiálu
  44/3318     27. 5. 2014
2. souhlasí

s návrhem dalšího postupu u projektu „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu
  44/3318     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
  44/3318     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 91/5748 ze dne 24. 8. 2011
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011
  (č. usnesení )
  44/3319     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z kolaudačního souhlasu, vydaného pro stavbu vodního díla – vodovodního řádu, „SO 351 Přeložka vodovodu“, realizovaného v rámci stavby „Silnice III/4689 Petrovice“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 110/7218 ze dne 15. 5. 2012
             č. 9/613 ze dne 26. 2. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje
             č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012
             č. 3/260 ze dne 21. 3. 2013
  (č. usnesení)
  44/3320     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012 a usnesení zastupitelstva kraje č. 3/260 ze dne 21. 3. 2013 název projektu „Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ na „Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“
  44/3320     27. 5. 2014
2. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 752 278,50 Kč na financování projektu „Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.1.02/2.1.00/12.15836 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. IS SFZP 13139332
  44/3320     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 17,60 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 1,04 tis. Kč Celkem 18,64 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti v ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 18,64 tis. Kč
  44/3320     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011
             č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011
             č. 97/6163 ze dne 16. 11. 2011
             č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
             č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011
             č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011
             č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  44/3321     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 50 % ze stanoveného odvodu 261.261,44 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p. o.“, tj. v celkové výši 130.630,72 Kč, zaokrouhleně 130.630 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, dle předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., IČ 48396214, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 251.812 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., IČ 48396214, na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice“, tj. v celkové výši 188.859 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., IČ 48396214, na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice“, dle předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu město Bruntál, IČ 00295892, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 631.985,40 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, tj. v celkové výši 600.386,13 Kč, zaokrouhleně 600.386 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, dle předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 229.030,56 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, na projekt „Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídících systémů na VSPŠG “, tj. v celkové výši 171.772,92 Kč, zaokrouhleně 171.772 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, na projekt „Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídících systémů na VSPŠG “, dle předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
9. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu SEDUKON, o.p.s., IČ 25894099, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 4.945,70 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu SEDUKON, o.p.s., IČ 25894099, na projekt „Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal“, tj. v celkové výši 3.956,56 Kč, zaokrouhleně 3.956 Kč
  44/3321     27. 5. 2014
11. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 11.276 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“, tj. v celkové výši 10.148,40 Kč, zaokrouhleně 10.148 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“, dle předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
13. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu PYGMALION, s.r.o., IČ 25824147, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu PYGMALION, s.r.o., IČ 25824147, na projekt „Vzdělávací a poradenské centrum Pygmalion“, dle předloženého materiálu
  44/3321     27. 5. 2014
15. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 2), 4), 6), 8), 10), 12) a 14) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3322     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do výzvy A9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  44/3322     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do výzvy A9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb v letech 2014 – 2015 v celkové výši 7.100.000 Kč
  44/3322     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje zahájit realizaci projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ v roce 2014
  44/3322     27. 5. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje předložit žádost o dotaci projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do výzvy A9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  44/3322     27. 5. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 110/7206 ze dne 15. 5. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012
  (č. usnesení)
  44/3323     27. 5. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 95.385.902,92 Kč na financování projektu „Silnice II/462 Vítkov-Větřkovice“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/18.01384 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  44/3323     27. 5. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Silnice II/462 Vítkov-Větřkovice“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1429 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  44/3324     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na investičních veletrzích EXPO REAL 2014 a MIPIM 2015 se statutárním městem Ostrava, IČ 00845451
  44/3324     27. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.800 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5164 - Nájemné o 600 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 700 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 500 tis. Kč Celkem o 1.800 tis. Kč
  44/3324     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  44/3325     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. XI. dotačního programu c) neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ žadateli obec Malá Štáhle, IČ 00575968, dle předloženého materiálu
  44/3325     27. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 1.000 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 21,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.008,1 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 13,3 tis. Kč Celkem o 1.021,4 tis. Kč 3) 44/3325 u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 41/3060 ze dne 14. 4. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014
             č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012
             č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3326     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, IČ 00845451 o vrácení finančních prostředků ve výši 2.250.000 Kč v souladu se smlouvou o Sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692
  44/3326     27. 5. 2014
2. rozhodla

vrátit nevyužité finanční prostředky ve výši 2.250.000 Kč statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451 z účtu sdružených prostředků na základě Smlouvy o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji do 14 dnů ode dne schválení tohoto rozhodnutí
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 29/2228 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
  44/3327     27. 5. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 7.997.509,14 Kč na financování projektu "Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01524 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  44/3327     27. 5. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3328     27. 5. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 440 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 440 tis. Kč
  44/3328     27. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 300 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 300 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 77/4744 ze dne 2. 3. 2011
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011
  (č. usnesení)
  44/3329     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu se společností SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s., se sídlem Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město, IČ 48393835, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 19/1514 ze dne 11. 7. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/394 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  44/3330     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o převodu práv a povinností z budoucí smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční soustavě do napěťové hladiny VN týkající se projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“ se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – Podmokly, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 19/1514 ze dne 11. 7. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/394 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  44/3331     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru týkající se stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“ se Sdružením KANIA, VPÚ DECO PRAHA A INKOS-OSTRAVA, zmocněnec sdružení: KANIA a.s., IČ 26817853, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 2/91 ze dne 10. 12. 2012
  (č. usnesení)
  44/3332     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o potřebě realizace investičních akcí „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy ARO v areálu nemocnice v Novém Jičíně“ a „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy dětského oddělení v areálu nemocnice v Novém Jičíně“ dle předloženého materiálu
  44/3332     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) schválit realizaci investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy ARO v areálu nemocnice v Novém Jičíně“ v celkové výši 3,71 mil. Kč vč. DPH, dle předloženého materiálu b) schválit realizaci investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy dětského oddělení v areálu nemocnice v Novém Jičíně“ v celkové výši 3,65 mil. Kč vč. DPH za podmínky nevyčerpání finančních prostředků z reinvestiční části nájemného za období 2012-2013 určených na havárie v roce 2014, dle předloženého materiálu
  44/3332     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3333     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299, nemovitý majetek, a to: pozemek parc. č. 2744 ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, a to ode dne 13. 6. 2014 b) předat k hospodaření organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, nemovitý majetek, a to: pozemek parc. č. 2744 ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, a to ke dni 13. 6. 2014
  44/3333     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, IČ 62330403, nemovitý majetek, a to: pozemek parc. č. 2674/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2674/28 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 2806 občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2674/58 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ode dne 13. 6. 2014 b) předat k hospodaření organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, nemovitý majetek, a to: pozemek parc. č. 2674/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2674/28 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 2806 občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2674/58 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ke dni 13. 6. 2014
  44/3333     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, pozemek parc. č. 216/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če garáž, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Hlučín, a to ode dne 1. 7. 2014 b) předat k hospodaření organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, IČ 00601837, pozemek parc. č. 216/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če garáž, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Hlučín, a to ke dni 1. 7. 2014
  44/3333     27. 5. 2014
4. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, IČ 62330403, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 26 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu f) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, IČ 00601837, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu
  44/3333     27. 5. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3334     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Olomouc, Sokolská 542/32, 771 95 Olomouc, IČ 00426474, o darování sanitního vozidla specifikovaného v bodě 2) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  44/3334     27. 5. 2014
2. rozhodla

a) darovat sanitní vozidlo VW Transporter TDi, registrační značka 1T4 0545, rok výroby 2002, výrobní číslo WV2ZZZ70Z3H056480, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, do vlastnictví občanského sdružení Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc, Sokolská 542/32, 771 95 Olomouc, IČ 00426474 b) vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3335     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČ 71197044, k hospodaření zahradní altán umístěný na pozemku parc. č. st. 219 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
  44/3335     27. 5. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3336     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Gastronomie a folklor Moravy a Slezska“ mezi: Moravskoslezským krajem, Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem kraje, IČ 70888337, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupeným Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem kraje, IČ 60609460, Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupeným MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje, IČ 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3336     27. 5. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp. Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 38/2855 ze dne 11. 3. 2014
             č. 40/3050 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3337     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2281 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1136-107/2013 ze dne 8. 11. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2281/2 ostatní plocha, o výměře 149 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou, do vlastnictví paní **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 27.500 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  44/3337     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 976/5 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1981-11/2014 ze dne 24. 2. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 976/31 ostatní plocha, o výměře 2.897 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro podnik DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ 00002739 b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  44/3337     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3338     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti Seven Days Agency, s.r.o, IČ 24314781, o poskytnutí dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Adrenalin Cup 2014“
  44/3338     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Adrenalin Cup 2014“ společnosti Seven Days Agency, s.r.o, IČ 24314781, s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 30. 8. 2014
  44/3338     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3339     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost subjektu Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace, IČ 75088380, o poskytnutí dotace v celkové výši 35.000 Kč na projekt „Jabkový den“
  44/3339     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 35.000 Kč na realizaci projektu „Jabkový den“ subjektu Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace, IČ 75088380, s časovou použitelností od 1. 8. 2014 do 30. 10. 2014
  44/3339     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 35 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 35 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3340     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost subjektu Tovaryšstvo beskydských kuchařů, IČ 01820028, o poskytnutí dotace v celkové výši 30.000 Kč na projekt „V. edice festivalu Beskydské kotlíky“
  44/3340     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 30.000 Kč na realizaci projektu „V. edice festivalu Beskydské kotlíky“ subjektu Tovaryšstvo beskydských kuchařů, IČ 01820028, s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2014
  44/3340     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3341     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace maximálně ve výši 673.000 Kč, na provoz vlaků Slezských zemských drah
  44/3341     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 673.000 Kč, subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, na provoz vlaků Slezských zemských drah, s časovou použitelností od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014
  44/3341     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3342     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost subjektu Žijeme sportem, IČ 02216281, o poskytnutí dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Bike Čeladná“
  44/3342     27. 5. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Bike Čeladná“ subjektu Žijeme sportem, IČ 02216281, s časovou použitelností od 20. 4. 2014 do 31. 7. 2014
  44/3342     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 150 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3343     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 400.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. část
  44/3343     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 400.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. část, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014
  44/3343     27. 5. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstev kraje č. 6/472 ze dne 19. 9. 2013
                  č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  44/3344     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost sdružení BESKYDHOST, IČ 26646803, o změnu nákladového rozpočtu projektu „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“
  44/3344     27. 5. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 175 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 175 tis. Kč
  44/3344     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu nákladového rozpočtu projektu „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, který realizuje sdružení BESKYDHOST, IČ 26646803
  44/3344     27. 5. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01604/2012/RRC na projekt „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, se sdružením BESKYDHOST, IČ 26646803, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  44/3344     27. 5. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstev kraje č. 7/610 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  44/3345     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost Cestovní kanceláře BOŠ s.r.o., IČ: 25847236, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“
  44/3345     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“, který realizuje Cestovní kancelář BOŠ s.r.o., IČ: 25847236, z původního 30. 6. 2014 na nový termín 31. 12. 2014
  44/3345     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01707/2012/RRC na projekt „Projekt Ukrajina“, s Cestovní kanceláří BOŠ s.r.o., IČ: 25847236, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  44/3345     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3346     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

sdělení města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, týkající se výše nájemného za pronájem části prostor v budově č. p. 1260, část obce Frýdlant, na pozemku parc. č. 535/20 v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3346     27. 5. 2014
2. souhlasí

se stanovením nájemného ve výši 167.364 Kč/rok za pronájem prostor uvedených v bodě 1) tohoto usnesení ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651
  44/3346     27. 5. 2014
3. nesouhlasí

s ujednáním týkajícím se zvýšení nájemného v souvislosti se zhodnocením investičního charakteru pronajímaných prostor uvedených v bodě 1) tohoto usnesení ve výši 3,5 % z účelně vynaložených nákladů vždy k 1. 1. následujícího roku po realizaci investice a ujednání o zvýšení nájemného od 1. 1. 2015 o částku 15.103 Kč/rok v souvislosti se stavebními úpravami učebny výtvarné výchovy realizovanými v roce 2013
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2797 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
bod 4) změněn usnesením č. 48/3624 ze dne 15. 7. 2014
  44/3347     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3347     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 1. 2014 do 29. 5. 2015 včetně
  44/3347     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 490,7 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 24,2 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 100,0 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 90,9 tis. Kč pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 75,6 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 100,0 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím o 100,0 tis. Kč Celkem 490,7 tis. Kč
  44/3347     27. 5. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 100.000 Kč s účelovým určením na projekt „Zlepšení zázemí pro návštěvníky a revitalizace expozice“
  44/3347     27. 5. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 37/2796 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3348     27. 5. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce: a) „Dotační program - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ ve výši 26.210 Kč b) „Dotační program – Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ ve výši 336.800 Kč c) „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 7.790 Kč
  44/3348     27. 5. 2014
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na dotační program „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ o částku 370.800 Kč
  44/3348     27. 5. 2014
3. rozhodla

udělit Mikroregionu Slezská Harta (TIC Leskovec nad Moravicí), IČ 71193821, výjimku z podmínek dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ dle předloženého materiálu
  44/3348     27. 5. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3348     27. 5. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů vzniklých 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně
  44/3348     27. 5. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7,79 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 144,31 tis. Kč Celkem o 152,10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 118,10 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 34,00 tis. Kč Celkem o 152,10 tis. Kč
  44/3348     27. 5. 2014
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3149 ze dne 24. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  44/3349     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
  44/3349     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2014 mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých u projektů v rámci dotačního titulu č. 2 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně a u dotačního titulu č. 3 od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015 včetně
  44/3349     27. 5. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100,0 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 793,4 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 599,5 tis. Kč pol. 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům o 81,9 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 100,0 tis. Kč Celkem 781,4 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 112,0 tis. Kč
  44/3349     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 43/3208 ze dne 6. 5. 2014
  (č. usnesení)
  44/3350     27. 5. 2014
1. rozhodla

o záměru směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, Revoluční 1122/92, Krnov, IČ 14450909, a to: část pozemku parc. č. 3278 ostatní plocha, díl „a“ o výměře 52 m², část pozemku parc. č. 3279 zastavěná plocha a nádvoří, díl „b“ o výměře 12 m² a část pozemku parc. č. 3280/1 zastavěná plocha a nádvoří, díl „c“ o výměře 6 m², vše nově sloučeno dle geometrického plánu č. 2924-16/2014 ze dne 13. 3. 2014 do pozemku parc. č. 3278/2 ostatní plocha o celkové výměře 70 m², vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, za nemovité věci ve vlastnictví společnosti RETIS GROUP s. r. o., Nádražní 1120/2, Krnov, IČ 49610325, a to: pozemek parc. č. 3280/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m², pozemek parc. č. 3280/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m², část pozemku parc. č. 3274/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2924-16/2014 ze dne 13. 3. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3274/3 ostatní plocha o výměře 4 m², část pozemku parc. č. 3274/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2924-16/2014 ze dne 13. 3. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3274/4 ostatní plocha o výměře 15 m², vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí
  44/3350     27. 5. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 177/3 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 299 m², část pozemku parc. č. 177/3 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/37 ostatní plocha o výměře 142 m², část pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/36 ostatní plocha o výměře 1412 m², vše dle geometrického plánu č. 2175-14/2014 ze dne 29. 4. 2014 a část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/32 ostatní plocha o výměře 5169 m², část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/33 ostatní plocha o výměře 1968 m², vše dle geometrického plánu č. 1815-12/2011 ze dne 12. 5. 2011 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451; obdarovaný hradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  44/3350     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 189/115 nově zapsán jako ostatní plocha, díl „a“ pozemku parc. č. 177/3 ostatní plocha o výměře 134 m² a díl „j“ pozemku parc. č. 177/9 ostatní plocha o výměře 3 m² a díl „b“ pozemku parc. č. 177/17 o výměře 2425 m², nově sloučeny do pozemku parc. č. 177/38 ostatní plocha o výměře 2562 m², vše dle geometrického plánu č. 2175-14/2014 ze dne 29. 4. 2014 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, do vlastnictví Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, Podolí, Praha, IČ 45771570, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.227.804,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  44/3350     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/99 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  44/3351     27. 5. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat nemovitý majetek v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu včetně všech součástí a příslušenství k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  44/3351     27. 5. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3352     27. 5. 2014
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“ mezi krajem jako investorem stavby a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, jako vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 384/1 a parc. č. 384/2, oba ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  44/3352     27. 5. 2014
2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek v rámci stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, mezi krajem (jako investorem stavby), statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451 (jako budoucím povinným) a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (jako budoucím oprávněným), na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  44/3352     27. 5. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 384/1 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch pozemku parc. č. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat vodovodní přípojku v části dotčeného pozemku v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  44/3352     27. 5. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3353     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

návrh na zvolení nového přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  44/3353     27. 5. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3153 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  44/3354     27. 5. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 12 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3355     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

informaci o dopisech právního zástupce Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě a Československé provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské adresovaných orgánům kraje, došlých v období od 22. 4. 2014 do 2. 5. 2014, dle předloženého materiálu
  44/3355     27. 5. 2014
2. souhlasí

s návrhem dalšího postupu ve věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  44/3356     27. 5. 2014
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  44/3356     27. 5. 2014
2. souhlasí

s přenecháním do podnájmu místnost č. 221 o celkové výměře 33,92 m² v části budovy č. p. 2824, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 2641/56 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, řídícímu orgánu IROP

  frame-scrollup