Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 7. 8. 2018


  Rada kraje

  44/3794                         7. 8. 2018
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 7. 8. 2018


   Rada kraje

   44/3795                         7. 8. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a MUDr. Martina Gebauera, o ověření zápisu ze 43. schůze rady kraje, konané dne 30. 7. 2018

   44/3795                         7. 8. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 44. schůze rady kraje, konané dne 7. 8. 2018:

   -        Jana Krkošku

   -        Ing. Víta Slováčka


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    44/3796                         7. 8. 2018
    1. bere na vědomí

    ukončení funkčního období Bc. Vratislavy Krnáčové ve funkci členky představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, a schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 21. 6. 2018, dle předloženého materiálu

    44/3796                         7. 8. 2018
    2. volí

    MUDr. Tomáše Nykla,**********, členem představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, ke dni 7. 8. 2018


     Rada kraje

     44/3797                         7. 8. 2018
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup speciální detekční techniky pro HZS MSK“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

     44/3797                         7. 8. 2018
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup speciální detekční techniky pro HZS MSK“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     44/3797                         7. 8. 2018
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup speciální detekční techniky pro HZS MSK“, a to:

     členové:
     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:
     Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje
     Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
     Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     44/3797                         7. 8. 2018
     4. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup speciální detekční techniky pro HZS MSK“, a to:

     členové:
     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
     Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje
     Bc. Petr Pernický, HZS MSK
     Ing. Libor Šlachta, HZS MSK
     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     náhradníci:
     Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
     Ing. Martin Nekula, HZS MSK
     Ing. Josef Hrbáček, HZS MSK
     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
     Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje
     Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje
     Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
     Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 40/3549 ze dne 12.6.2018

      44/3798                         7. 8. 2018
      1. rozhodla

      v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“, z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka

      44/3798                         7. 8. 2018
      2. pověřuje

      společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“ včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 41/3632 ze dne 26. 6. 2018

       44/3799                         7. 8. 2018
       1. rozhodla

       v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“, z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka

       44/3799                         7. 8. 2018
       2. pověřuje

       společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 38/3272 ze dne 15. 5. 2018

        44/3800                         7. 8. 2018
        1. rozhodla

        v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě II“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

        44/3800                         7. 8. 2018
        2. pověřuje

        společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě II“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


         Rada kraje

         44/3801                         7. 8. 2018
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup zásahových automobilů pro řídícího důstojníka HZS MSK“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

         44/3801                         7. 8. 2018
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup zásahových automobilů pro řídícího důstojníka HZS MSK“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         44/3801                         7. 8. 2018
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup zásahových automobilů pro řídícího důstojníka HZS MSK“, a to:

         členové:
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje
         Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         44/3801                         7. 8. 2018
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup zásahových automobilů pro řídícího důstojníka HZS MSK“, a to:

         členové:
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje
         Ing. Jan Bojko, HZS MSK
         Ing. Pavel Melecký, HZS MSK
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:
         Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
         Ing. Martin Nekula, HZS MSK
         Ing. Jiří Kuczaj, HZS MSK
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje
         Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje
         Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 32/2758 ze dne 27.2.2018

          44/3802                         7. 8. 2018
          1. rozhodla

          na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka informačního systému „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj““ účastníka:

          OKsystem a.s.
          Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – Nusle
          IČO: 27373665

          za cenu nejvýše přípustnou 78.397.745,- Kč bez DPH

          dle předloženého materiálu


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 35/3026 ze dne 27.3.2018

           44/3803                         7. 8. 2018
           1. rozhodla

           na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027“ účastníka:

           BeePartner a.s.
           nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
           IČO: 03589277
           za cenu nejvýše přípustnou 2.090.000,- Kč bez DPH


            Rada kraje

            44/3804                         7. 8. 2018
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Výběr dodavatele vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

            44/3804                         7. 8. 2018
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            44/3804                         7. 8. 2018
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“, a to:

            členové:
            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:
            Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
            Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            44/3804                         7. 8. 2018
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“, a to:

            členové:
            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
            Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje
            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
            Ing. Jiří Dokoupil, odbor investiční a majetkový
            Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje

            náhradníci:
            Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
            Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
            Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje
            Ing. Jindřiška Körbelová, odbor investiční a majetkový
            Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
            Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový
            Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje
            Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje
            Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 39/3371 ze dne 29.5.2018

             44/3805                         7. 8. 2018
             1. rozhodla

             na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební část - Laboratoře virtuální reality“ účastníka:

             pro část 1 veřejné zakázky – Frýdek – Místek

             HAMPR a.s.
             Vlastina 888/34, 161 00 Praha 6
             IČO: 61859362

             za cenu nejvýše přípustnou 1.631.537,12 Kč bez DPH

             pro část 2 veřejné zakázky – Jablunkov

             HAMPR a.s.
             Vlastina 888/34, 161 00 Praha 6
             IČO: 61859362

             za cenu nejvýše přípustnou 1.548.328,32 Kč bez DPH

             pro část 3 veřejné zakázky – Karviná

             HAMPR a.s.
             Vlastina 888/34, 161 00 Praha 6
             IČO: 61859362
             za cenu nejvýše přípustnou 1.799.526,93 Kč bez DPH


              Rada kraje

              44/3806                         7. 8. 2018
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „E-kola pro Moravskoslezský kraj 2018"

              44/3806                         7. 8. 2018
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              1. TOPKOLO s.r.o.
              se sídlem: Servisní 5556/1, 722 00 Ostrava
              IČO: 03746143
              za cenu nejvýše přípustnou 1 810 959 Kč bez DPH


               Rada kraje

               44/3807                         7. 8. 2018
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zvýšení kapacity infrastruktury SŽDC v návaznosti na výstavbu a rozvoj kontejnerového terminálu Mošnov“

               44/3807                         7. 8. 2018
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1. Dopravní projektování, spol. s r.o.
               se sídlem: Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
               IČO: 25361520
               za cenu nejvýše přípustnou 397.600 Kč bez DPH


                Rada kraje

                44/3808                         7. 8. 2018
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup protichemických ochranných obleků II.“

                44/3808                         7. 8. 2018
                2. rozhodla

                vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                1. Dräger Safety s.r.o.
                se sídlem: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
                IČO: 26700778
                za cenu nejvýše přípustnou 616.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 44/3809                         7. 8. 2018
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění školení profesionalizace řidičů složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje při vedení vozidla ve zvýšených rychlostech“

                 44/3809                         7. 8. 2018
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1. Automotodrom Brno, a.s.
                 se sídlem: Masarykův okruh 201, 664 81, Ostrovačice
                 IČO: 60728825
                 za cenu nejvýše přípustnou 1.435.200 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  44/3810                         7. 8. 2018
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka zkušebního pracoviště pro motory v rámci projektu „Elektrolaboratoře““

                  44/3810                         7. 8. 2018
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                  pro 2. část veřejné zakázky:

                  HELAGO-CZ, s.r.o.
                  se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
                  IČO: 25963961
                  za cenu nejvýše přípustnou 644 900 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   44/3811                         7. 8. 2018
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění a realizace Roadshow a závodů pro cyklisty "Na bicykli k susedom"“

                   44/3811                         7. 8. 2018
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   1. Agentura Orange s.r.o.
                   se sídlem: Maxe Švabinského 2239, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
                   IČO: 26856425
                   za cenu nejvýše přípustnou 1.294.958 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 35/3035 ze dne 27.3.2018

                    44/3812                         7. 8. 2018
                    1. rozhodla

                    opakovat nákup elektrické energie postupem dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     44/3813                         7. 8. 2018
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka nábytku a vybavení v rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ II“

                     44/3813                         7. 8. 2018
                     2. rozhodla

                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                     První KEY - STAV, a.s.
                     se sídlem: Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec
                     IČO: 25385127

                     za cenu nejvýše přípustnou 249 710 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      44/3814                         7. 8. 2018
                      1. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka traktoru a vlečky pro výcvik autoškoly v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““

                      44/3814                         7. 8. 2018
                      2. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                      NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
                      se sídlem: Háj 322, 798 12 Kralice na Hané
                      IČO: 63489911
                      za cenu nejvýše přípustnou 1 407 500 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       44/3815                         7. 8. 2018
                       1. schvaluje

                       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka osobního automobilu pro výcvik autoškoly v rámci projektu "Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve SOŠ Bruntál““

                       44/3815                         7. 8. 2018
                       2. rozhodla

                       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                       1. AUTOBOND GROUP a.s.

                       se sídlem: Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00 Praha 9

                       IČO: 27567575

                       za cenu nejvýše přípustnou 236.844,96 Kč bez DPH


                        Rada kraje

                        44/3816                         7. 8. 2018
                        1. schvaluje

                        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka nákladního automobilu pro výuku autoškoly v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““

                        44/3816                         7. 8. 2018
                        2. rozhodla

                        vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                        1. HAGEMANN a.s.

                        se sídlem: Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

                        IČO: 26826925

                        44/3816                         7. 8. 2018
                        3. rozhodla

                        zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Dodávka nákladního automobilu pro výuku autoškoly v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““, poř. č. 122/2018


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                         44/3817                         7. 8. 2018
                         1. bere na vědomí

                         žádost společnosti TARRA pyrotechnik s.r.o. ze dne 26. 6. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         44/3817                         7. 8. 2018
                         2. rozhodla

                         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje TARRA pyrotechnik s.r.o., IČO 49611984, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Festival ohňostrojů Hlučín 2018“ ve výši 40 tis. Kč, s časovou použitelností od 8. 6. 2018 do 30. 11. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s TARRA pyrotechnik s.r.o., IČO 49611984, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         44/3817                         7. 8. 2018
                         3. rozhodla

                         zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 40 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                         44/3817                         7. 8. 2018
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 6113 -

                         Zastupitelstva krajů

                         pol.  5901 -

                         Nespecifikované rezervy

                         o

                         40 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3399 -

                         Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                         o

                         40 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                          44/3818                         7. 8. 2018
                          1. rozhodla

                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ ve výši 2.400 tis. Kč

                          44/3818                         7. 8. 2018
                          2. rozhodla

                          zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 2.400 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“

                          44/3818                         7. 8. 2018
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 5512 -

                          Požární ochrana – dobrovolná část

                          pol. 6122 -

                          Stroje, přístroje a zařízení

                          o

                           2.400 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje            

                          na § 5519 -

                          Ostatní záležitosti požární ochrany

                          pol. 5137 -

                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                          o

                           2.400 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017

                           44/3819                         7. 8. 2018
                           1. bere na vědomí

                           žádost obce Březová o prodloužení termínu realizace projektu související s pořízením 3 ks dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           44/3819                         7. 8. 2018
                           2. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Březová, IČO 00299880, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 2. usnesení č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2019“, dle předloženého materiálu

                           44/3819                         7. 8. 2018
                           3. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01970/2017/KH uzavřené dne 26. 6. 2017 s obcí Březová, IČO 00299880, jíž se mění termín realizace a termín vyúčtování projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           44/3819                         7. 8. 2018
                           4. ukládá

                           hejtmanovi kraje

                           předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                           Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                           Termín: 13. 9. 2018


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 3/74 ze dne 6.12.2016

                            č. 13/979 ze dne 18.5.2017

                            č. 32/2774 ze dne 27.2.2018

                            č. 26/2339 ze dne 5.12.2017

                            44/3820                         7. 8. 2018
                            1. zřizuje

                            podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkčním období 2016-2020 komisi organizační

                            44/3820                         7. 8. 2018
                            2. stanoví

                            maximální počet členů komise organizační, a to 11 (předseda + 10 členů)

                            44/3820                         7. 8. 2018
                            3. jmenuje

                            podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedu a členy komise organizační:

                            předseda:
                            prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., člen zastupitelstva kraje

                            členové:
                            Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje
                            Ing. Jakub Unucka, MBA, člen zastupitelstva kraje
                            Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje
                            Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo, člen zastupitelstva kraje
                            JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje
                            Miroslav Novák, člen zastupitelstva kraje
                            Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje
                            Ing. Tomáš Kotyza
                            Mgr. Klára Janoušková, M.A.
                            JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

                            44/3820                         7. 8. 2018
                            4. mění

                            Jednací řád rady kraje a komisí rady kraje dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 41/3667 ze dne 26. 6. 2018

                             44/3821                         7. 8. 2018
                             1. bere na vědomí

                             informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018

                             44/3821                         7. 8. 2018
                             2. ukládá

                             hejtmanovi kraje

                             předložit informace dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                             Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                             Termín: 13. 9. 2018


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 27/2446 ze dne 12.12.2017

                              č. 18/1503 ze dne 8.8.2017

                              č. 39/3378 ze dne 29.5.2018

                              44/3822                         7. 8. 2018
                              1. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje
                              rozhodnout darovat

                              a)    2 ks vodního skútru - plavidla varianty A,

                              b)   2 ks vodního skútru - plavidla varianty B,

                              c)    4 ks záchranné platformy ke skútru,

                              d)   1 ks přívěsu pro přepravu skútrů,

                              e)    2350 ks širokospektrálních ochranných filtrů

                              České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

                              44/3822                         7. 8. 2018
                              2. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje
                              rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

                              a)    2 ks vodního skútru - plavidla varianty A,

                              b)   2 ks vodního skútru - plavidla varianty B,

                              c)    4 ks záchranné platformy ke skútru,

                              d)   1 ks přívěsu pro přepravu skútrů,

                              e)    2350 ks širokospektrálních ochranných filtrů

                              s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              44/3822                         7. 8. 2018
                              3. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje
                              rozhodnout darovat

                              a)    2 ks stanu s nafukovací konstrukcí HF-42E, vč. příslušenství,

                              b)   3 ks vytápěcího naftového agregátu,

                              c)    1 ks DVD vč. licence k filmu "Safeguard Territory"

                              České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

                              44/3822                         7. 8. 2018
                              4. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje
                              rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

                              a)    2 ks stanu s nafukovací konstrukcí HF-42E, vč. příslušenství,

                              b)   3 ks vytápěcího naftového agregátu,

                              c)    1 ks DVD vč. licence k filmu "Safeguard Territory"

                              s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              44/3822                         7. 8. 2018
                              5. ukládá

                              hejtmanovi kraje

                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

                              Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                              Termín: 13. 9. 2018


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                               44/3823                         7. 8. 2018
                               1. bere na vědomí

                               žádost Prime Communications, s.r.o., doručené dne 12. 4. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               44/3823                         7. 8. 2018
                               2. rozhodla

                               poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Prime Communications, s.r.o., IČO 28274288, na úhradu nákladů na propagaci projektu, služby mediálního konzultanta, režii spojenou s přípravami slavnostního galavečeru, služby grafika a pracovníka IT, nákup předplatného Deníku pro vítězku, bigboardy a mediální prostor za účelem uspořádání 9. ročníku soutěže Žena regionu v maximální výši 60 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                               44/3823                         7. 8. 2018
                               3. rozhodla

                               uzavřít s Prime Communications, s.r.o., IČO 28274288, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               44/3823                         7. 8. 2018
                               4. rozhodla

                               zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 60 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“

                               44/3823                         7. 8. 2018
                               5. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 6113 -

                               Zastupitelstva krajů

                               pol. 5901 -

                               Nespecifikované rezervy

                               o

                               60 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na §  3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol. 5213 -

                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                               o

                               60 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                44/3824                         7. 8. 2018
                                1. bere na vědomí

                                a)    žádost ********** o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                b)   žádost ********** o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                c)    žádost ********** o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                44/3824                         7. 8. 2018
                                2. rozhodla

                                poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80 tis. Kč:

                                a)    **********, **********na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok ve Francii“, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2018 do 1. 9. 2019

                                b)   **********,********** na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok ve Francii“, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2018 do 1. 9. 2019

                                c)    **********, **********na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok ve Francii“, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2018 do 1. 9. 2019

                                44/3824                         7. 8. 2018
                                3. rozhodla

                                uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s:

                                a)    **********, **********dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                b)   **********, **********dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                c)    **********, **********dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                 44/3825                         7. 8. 2018
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost Muzea v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o změnu závazného ukazatele dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 44/3825                         7. 8. 2018
                                 2. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 200.000 Kč účelově určenou na vytvoření jednotného vizuálního stylu, jeho implementaci a modernizaci webových stránek Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace, v rámci akce "Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK" s časovou použitelnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                 44/3825                         7. 8. 2018
                                 3. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6409 -

                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                 pol. 5901 -

                                 Nespecifikované rezervy

                                 o

                                 200,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje           

                                 na § 3315 -

                                 Činnost muzeí a galerií

                                 pol. 5331 -

                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 200,00 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                  44/3826                         7. 8. 2018
                                  1. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci programu „Kulturní aktivity“ ve výši 10.000,00 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na realizaci projektu „Muzejní škola (nejen) pro seniory IV“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 57-13000/2017-ZPO/ORNK

                                  44/3826                         7. 8. 2018
                                  2. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci programu „Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“ ve výši 90.000,00 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na realizaci projektu „Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 13-991/2018-LK/ORNK

                                  44/3826                         7. 8. 2018
                                  3. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci programu „Kulturní aktivity“ ve výši 30.000,00 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, na realizaci projektu „Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 33‑12960/2017-ZPO/ORNK

                                  44/3826                         7. 8. 2018
                                  4. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  zvyšují

                                  neinvestiční přijaté transfery

                                  pol. 4116 –

                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                  ze státního rozpočtu

                                  o

                                  130,00 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3315 -

                                  Činnosti muzeí a galerií

                                  pol. 5336 -

                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  130,00 tis. Kč

                                  44/3826                         7. 8. 2018
                                  5. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 10.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Muzejní škola (nejen) pro seniory IV“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 57-13000/2017-ZPO/ORNK s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                  44/3826                         7. 8. 2018
                                  6. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 90.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 13-991/2018-LK/ORNK s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                  44/3826                         7. 8. 2018
                                  7. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 30.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 33-12960/2017-ZPO/ORNK s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 32/2798 ze dne 27.2.2018

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 7/674 ze dne 14.3.2018

                                   č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                   44/3827                         7. 8. 2018
                                   1. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3319 -

                                   Ostatní záležitosti kultury

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   315,0 tis. Kč

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   463,2 tis. Kč

                                   Celkem

                                   778,2 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3319 -

                                   Ostatní záležitosti kultury

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                   o

                                   204,0 tis. Kč

                                   pol. 5229 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                   o

                                   250,0 tis. Kč

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   324,2 tis. Kč

                                   Celkem

                                   778,2 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                    44/3828                         7. 8. 2018
                                    1. bere na vědomí

                                    žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle příloh č. 2 – 6 předloženého materiálu

                                    44/3828                         7. 8. 2018
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 – 11 předloženého materiálu

                                    44/3828                         7. 8. 2018
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3322 -

                                    Zachování a obnova kulturních památek

                                    pol.  5229 -

                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                    o

                                    878,9 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje            

                                    na § 3322 -

                                    Zachování a obnova kulturních památek

                                    pol.  5223 -

                                    Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                    o

                                    548,9 tis. Kč

                                    na § 3326 -

                                    Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

                                    pol.  5223 -

                                    Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                    o

                                    330,0 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    878,9 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 6/532 ze dne 14.12.2017

                                    44/3829                         7. 8. 2018
                                    1. bere na vědomí

                                    žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2018 dle příloh č. 2-5 předloženého materiálu

                                    44/3829                         7. 8. 2018
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 6-9 předloženého materiálu

                                    44/3829                         7. 8. 2018
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol.  5901 -

                                    Nespecifikované rezervy

                                    o

                                    330,0 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje            

                                    na § 3311 -

                                    Divadelní činnost

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                     20,0 tis. Kč

                                    na § 3312 -

                                    Hudební činnost

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    30,0 tis. Kč

                                    na § 3319 -

                                    Ostatní záležitosti kultury

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    280,0 tis. Kč

                                    Celkem

                                    330,0 tis. Kč

                                    44/3829                         7. 8. 2018
                                    4. rozhodla

                                    zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o 330 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 39/3404 ze dne 29.5.2018

                                    č. 41/3668 ze dne 26.6.2018

                                    44/3830                         7. 8. 2018
                                    1. bere na vědomí

                                    zápis o průběhu výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    44/3830                         7. 8. 2018
                                    2. jmenuje

                                    dnem 15. 8. 2018

                                    MgA. Petra Kracíka, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, dle předloženého materiálu

                                    44/3830                         7. 8. 2018
                                    3. stanoví

                                    s účinností od 15. 8. 2018

                                    plat MgA. Petru Kracíkovi, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, dle předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 41/3674 ze dne 26.6.2018

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/36 ze dne 22.12.2016

                                     44/3831                         7. 8. 2018
                                     1. bere na vědomí

                                     informaci o průběhu jednání 62. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                      č. 7/687 ze dne 14. 3. 2018

                                      44/3832                         7. 8. 2018
                                      1. schvaluje

                                      rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 – 2020 organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      44/3832                         7. 8. 2018
                                      2. stanoví

                                      závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2018 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši 1.742.600 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      44/3832                         7. 8. 2018
                                      3. stanoví

                                      závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2018“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, dle předloženého materiálu

                                      44/3832                         7. 8. 2018
                                      4. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši 1.900.000 Kč, účelově určený na realizaci projektu „Vysokorychlostní datová síť“, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                      44/3832                         7. 8. 2018
                                      5. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ ve výši 3.000.000 Kč na rok 2018 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, účelově určený na realizaci projektu „MSKfreeWiFi“ v rámci reprodukce majetku kraje, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                      44/3832                         7. 8. 2018
                                      6. schvaluje

                                      závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ ve výši 1.500.000 Kč na rok 2018 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, účelově určený na realizaci projektu „MSKfreeWiFi“ v rámci reprodukce majetku kraje, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                      44/3832                         7. 8. 2018
                                      7. rozhodla

                                      snížit akci rozpočtu kraje „Internet věcí“ o částku 6.400 tis. Kč

                                      44/3832                         7. 8. 2018
                                      8. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2299 -

                                      Ostatní záležitosti v dopravě

                                      pol.  5168 -

                                      Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                      o

                                      6.400 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol.  5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      4.900 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje            

                                      na § 3636 -

                                      Územní rozvoj

                                      pol.  6351 -

                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      1.500 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       44/3833                         7. 8. 2018
                                       1. rozhodla

                                       o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        44/3834                         7. 8. 2018
                                        1. rozhodla

                                        zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                        44/3834                         7. 8. 2018
                                        2. rozhodla

                                        a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                        b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                        44/3834                         7. 8. 2018
                                        3. souhlasí

                                        se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                        44/3834                         7. 8. 2018
                                        4. souhlasí

                                        a.    s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                        b.    s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 9/648 ze dne 14. 3. 2017

                                        44/3835                         7. 8. 2018
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 02026/2017/IM ze dne 29. 6. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/473 Frýdek-Místek, průtah“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                        SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
                                        se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
                                        oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
                                        IČO: 48035599

                                        dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        44/3835                         7. 8. 2018
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                         

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        pol.  5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        550 tis. Kč

                                         

                                        a

                                         

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 2212 -

                                        Silnice

                                         

                                        pol.  6121 -

                                        Budovy, haly a stavby

                                        o

                                        550 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         44/3836                         7. 8. 2018
                                         1. bere na vědomí

                                         informaci o vzdání se funkce vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad JUDr. Věry Korčové ke dni 31. 7. 2018 a ukončení jejího pracovního poměru

                                         44/3836                         7. 8. 2018
                                         2. jmenuje

                                         na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 7. 8. 2018 včetně

                                         Ing. Bc. Libora Vajdu vedoucím odboru investičního a majetkového


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 42/3737 ze dne 17.7.2018

                                          č. 19/1609 ze dne 29.8.2017

                                          44/3837                         7. 8. 2018
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 03469/2017/IM ze dne 10. 10. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III/48425) I. etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                          ALPINE Bau CZ a.s.
                                          se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
                                          IČO: 02604795

                                          dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                          44/3837                         7. 8. 2018
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                           

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          346,43 tis. Kč

                                           

                                          a

                                           

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 2212 -

                                          Silnice

                                           

                                          pol.  6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                           346,43 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 33/2965 ze dne 12. 3. 2018

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

                                           44/3838                         7. 8. 2018
                                           1. bere na vědomí

                                           informaci o financování projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, číslo EDS 114D244006001, dle předloženého materiálu

                                           44/3838                         7. 8. 2018
                                           2. rozhodla

                                           podat žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky na akci „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, číslo EDS 114D244006001, dle předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            44/3839                         7. 8. 2018
                                            1. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje
                                            rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:
                                            pozemek parc. č. 822/95 ostatní plocha,
                                            v k. ú. a obci Mošnov,
                                            se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                            z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha, IČO 69797111,

                                            za kupní cenu ve výši 380.000 Kč a za podmínek dle předloženého materiálu

                                            44/3839                         7. 8. 2018
                                            2. ukládá

                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                            předložit k rozhodnutí zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                            Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                            Termín: 13. 9. 2018

                                            44/3839                         7. 8. 2018
                                            3. rozhodla

                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 34.000 Kč

                                            44/3839                         7. 8. 2018
                                            4. rozhodla

                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Nájemné“ o částku 34.000 Kč

                                            44/3839                         7. 8. 2018
                                            5. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol. 5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            34 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol. 5164 -

                                            Nájemné

                                            o

                                            34 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             44/3840                         7. 8. 2018
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost církevní organizace Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava‑Vítkovice, IČO 44940998, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             44/3840                         7. 8. 2018
                                             2. rozhodla

                                             a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, do vlastnictví církevní organizace Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 44940998, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015

                                             b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                              Rada kraje

                                              44/3841                         7. 8. 2018
                                              1. souhlasí

                                              a)     s umístěním a realizací stavby „Průmyslová hala v Logistickém centru Mošnov“ stavebníka PST-Invest Mošnov, spol. s r. o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06513379, na pozemcích parc. č. 1360 trvalý travní porost, parc. č. 1361/1 orná půda, parc. č. 1361/2 orná půda, parc. č. 1361/3 orná půda a parc. č. 1362/1 orná půda, vše v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

                                              b)     s vynětím částí pozemků parc. č. 1360 trvalý travní porost, parc. č. 1361/1 orná půda, parc. č. 1361/2 orná půda, parc. č. 1361/3 orná půda a parc. č. 1362/1 orná půda, vše v k. ú. a obci Mošnov ze zemědělského půdního fondu v souvislosti se stavbou „Průmyslová hala v Logistickém centru Mošnov“ stavebníka PST-Invest Mošnov, spol. s r. o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06513379, dle předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                               44/3842                         7. 8. 2018
                                               1. rozhodla

                                               navýšit akci rozpočtu kraje „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy“ o částku 120.000 Kč

                                               44/3842                         7. 8. 2018
                                               2. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               nedaňové příjmy

                                               na § 6320 -

                                               Pojištění funkčně nespecifikované

                                               pol. 2322 -

                                               Přijaté pojistné náhrady

                                               o

                                               75,56 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               kapitálové příjmy

                                               na § 3522 -

                                               Ostatní nemocnice

                                               pol. 3113 -

                                               Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

                                               o

                                               44,44 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 3522 -

                                               Ostatní nemocnice

                                               pol. 6122 -

                                               Stroje, přístroje a zařízení

                                               o

                                               120,00 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 27/2423 ze dne 12. 12. 2017

                                                44/3843                         7. 8. 2018
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02448/2018/IM ze dne 22. 3. 2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice nad Odrou“, se zhotovitelem stavby – společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5, IČ 60838744, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                44/3843                         7. 8. 2018
                                                2. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                 

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol.  5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                270 tis. Kč

                                                 

                                                a

                                                 

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 2212 -

                                                Silnice

                                                 

                                                pol.  6121 -

                                                Budovy, haly a stavby

                                                o

                                                270 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017

                                                 č. 15/1266 ze dne 12. 6. 2017

                                                 č. 31/2693 ze dne 6. 2. 2018

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

                                                 č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017

                                                 44/3844                         7. 8. 2018
                                                 1. rozhodla

                                                 nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v max. výši 22.016.271,00 Kč na financování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006410, za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011284, ze dne 18. 6. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                 44/3844                         7. 8. 2018
                                                 2. bere na vědomí

                                                 změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010884, ze dne 3. 1. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, nepamátkový objekt“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006286, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010884, ze dne 28. 6.  2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  44/3845                         7. 8. 2018
                                                  1. rozhodla

                                                  o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to pergolu umístěnou na části pozemku parc. č. 1493/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Český Těšín, který je ve vlastnictví města Český Těšín


                                                   Rada kraje

                                                   44/3846                         7. 8. 2018
                                                   1. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje
                                                   rozhodnout

                                                   a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                   pozemek parc. č. st. 731 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                   pozemek parc. č. 543/1 ovocný sad,

                                                   vše v k. ú. a obci Metylovice,

                                                   se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                   z vlastnictví **********. 25. 4. 1964, bytem Ferdiše Duši 978, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,

                                                   za kupní cenu ve výši 4.900.000 Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                   b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice č. p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                   44/3846                         7. 8. 2018
                                                   2. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit k rozhodnutí zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                   Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                   Termín: 13. 9. 2018

                                                   44/3846                         7. 8. 2018
                                                   3. rozhodla

                                                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 4.900 tis. Kč

                                                   44/3846                         7. 8. 2018
                                                   4. rozhodla

                                                   vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 na akci rozpočtu „Nákup nemovitostí v obci Metylovice“ ve výši 4.900 tis. Kč

                                                   44/3846                         7. 8. 2018
                                                   5. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové příjmy

                                                   na § 3639 -

                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                   pol. 3112 -

                                                   Příjmy z prodeje ostatních nemovitých  věcí a jejich částí

                                                   o

                                                   4.900 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3526 -

                                                   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                                                   pol. 6121 -

                                                   Budovy, haly a stavby

                                                   o

                                                   710,01 tis. Kč

                                                   pol. 6130 -

                                                   Pozemky

                                                   o

                                                   4.189,99 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   4.900,00 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 35/3058 ze dne 27. 3. 2018

                                                    44/3847                         7. 8. 2018
                                                    1. rozhodla

                                                    zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 578/3 ostatní plocha, k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 580/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 204 rodinný dům, a pozemku parc. č. 581 zahrada, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, v současné době v podílovém spoluvlastnictví paní ********** a pana **********, každý v podílu ideální 1/2, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zpřístupnění panujících pozemků, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí hradí kraj

                                                    44/3847                         7. 8. 2018
                                                    2. rozhodla

                                                    zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 578/3 ostatní plocha, k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 579 orná půda, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, v současné době v podílovém spoluvlastnictví paní **********, paní ********** a paní **********, každá v podílu ideální 1/3, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zpřístupnění panujícího pozemku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí hradí kraj

                                                    44/3847                         7. 8. 2018
                                                    3. rozhodla

                                                    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2249/1 ostatní plocha a parc. č. 2252 ostatní plocha, oba v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvkové organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, ve prospěch společnosti VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, Bruntál, IČO 47675861, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v částech služebných pozemků vodovod, vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, opravováním, údržbou a odstraňováním vodovodu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2918-216/2011 ze dne 15. 11. 2011, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                    44/3847                         7. 8. 2018
                                                    4. rozhodla

                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ev. č. 04130/2018/IM ze dne 26. 4. 2018 uzavřené mezi krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 39/3446 ze dne 29. 5. 2018

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                     44/3848                         7. 8. 2018
                                                     1. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a výstavby Domova Březiny“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 210.000 tis. Kč

                                                     44/3848                         7. 8. 2018
                                                     2. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavby Domova Březiny“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 210.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                                     44/3848                         7. 8. 2018
                                                     3. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 41.000 tis. Kč

                                                     44/3848                         7. 8. 2018
                                                     4. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 41.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                                     44/3848                         7. 8. 2018
                                                     5. ukládá

                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                     předložit návrh dle bodu 1. až 4. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

                                                     Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                     Termín: 13. 9. 2018


                                                      Rada kraje

                                                      44/3849                         7. 8. 2018
                                                      1. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                      budovu č.p. 3641, Frýdek, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 650/8 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                      vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                      z vlastnictví organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188

                                                      b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                      2. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit k rozhodnutí zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                      Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                      Termín: 13. 9. 2018


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                       44/3850                         7. 8. 2018
                                                       1. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                        

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        

                                                       pol. 5137 -

                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                       o

                                                       3,00 tis. Kč

                                                        

                                                       a

                                                        

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        

                                                       pol. 6121 -

                                                       Budovy, haly a stavby

                                                       o

                                                       695,00 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        

                                                       pol. 5167 -

                                                       Služby školení a vzdělávání

                                                       o

                                                       2,00 tis. Kč

                                                       a

                                                        

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        

                                                       pol. 6122 -

                                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                                       o

                                                       696,00 tis. Kč

                                                       44/3850                         7. 8. 2018
                                                       2. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                        

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                       pol. 6121 -

                                                       Budovy, haly a stavby

                                                       o

                                                       3.531,90 tis. Kč

                                                       a

                                                        

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                        

                                                       pol. 5137 -

                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                       o

                                                       1,90 tis. Kč

                                                        

                                                       a

                                                        

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                        

                                                       pol. 6122 -

                                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                                       o

                                                       3.530,00 tis. Kč

                                                       44/3850                         7. 8. 2018
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                        

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol. 6121 -

                                                       Budovy, haly a stavby

                                                       o

                                                       1,90 tis. Kč

                                                       a

                                                        

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        

                                                       pol. 5139 -

                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                       o

                                                       1,90 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 41/3649 ze dne 26. 6. 2018

                                                        44/3851                         7. 8. 2018
                                                        1. rozhodla

                                                        uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 04193/2017/KŘ ze dne 8. 11. 2017 na realizaci stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál“ se zhotovitelem, kterým je společnost FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        44/3851                         7. 8. 2018
                                                        2. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                         

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3639 -

                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        358 tis. Kč

                                                         

                                                        a

                                                         

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3122 -

                                                        Střední odborné školy

                                                         

                                                        pol.  6121 -

                                                        Budovy, haly a stavby

                                                        o

                                                        358 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje
                                                         č. 31/2670 ze dne 6. 2. 2018

                                                         44/3852                         7. 8. 2018
                                                         1. rozhodla

                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01896/2018/KŘ ze dne 5. 3. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce budov krajského úřadu – IRC regulace“, se zhotovitelem stavby, kterým je společnost AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o, se sídlem Štefánikova 248, 742 58 Příbor, IČ 25393758, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 42/3740 ze dne 17. 7. 2018

                                                          44/3853                         7. 8. 2018
                                                          1. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout

                                                          a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 571/7 zahrada oddělenou geometrickým plánem č. 5513-76/2018 ze dne 4.7.2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 571/18 zahrada o výměře 112 m2,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                                          do podílového spoluvlastnictví:

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1034/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 389/10263,

                                                          ********** spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 622/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1029/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1016/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 622/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 420/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 622/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 621/10263,

                                                          společnosti Rezidence Gabriela s. r. o., Na Vyhlídce 718, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 28655036, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 392/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 620/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 610/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 616/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1033/10263,

                                                          **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 617/10263

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny**********ve výši**********79.340 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                          b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          44/3853                         7. 8. 2018
                                                          2. ukládá

                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                          předložit k rozhodnutí zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                          Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                          Termín: 13. 9. 2018


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                                           44/3854                         7. 8. 2018
                                                           1. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna vodovodních přípojek“ s časovou použitelností od 7. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                                           44/3854                         7. 8. 2018
                                                           2. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, o částku 5.500.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce školní jídelny“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                           44/3854                         7. 8. 2018
                                                           3. rozhodla

                                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 5.750 tis. Kč

                                                           44/3854                         7. 8. 2018
                                                           4. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové příjmy

                                                           na § 3639 -

                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                           pol.  3112 -

                                                           Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                                                           o

                                                           5.750 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3114 -

                                                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                           pol.  5331 -

                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           250 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3122 -

                                                           Střední odborné školy

                                                           pol.  6351 -

                                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           5.500 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            44/3855                         7. 8. 2018
                                                            1. souhlasí

                                                            s umístěním a realizací stavby distribuční soustavy elektřiny a podzemního komunikační vedení na pozemcích parc. č. 872/7 ostatní plocha a parc. č. 1092/3 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nošovice a pozemku parc. č. 342/7 ostatní plocha v k. ú. a obci Vojkovice, v rámci stavby „Horní Tošanovice, kabel VN 22kV“, dle předloženého materiálu

                                                            44/3855                         7. 8. 2018
                                                            2. rozhodla

                                                            a)    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 872/7 ostatní plocha a parc. č. 1092/3 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nošovice, a k části pozemku parc. č. 342/7 ostatní plocha v k. ú. a obci Vojkovice, vše ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, IČO 24729035 spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na částech služebných pozemků zařízení distribuční soustavy elektřiny a podzemní komunikační vedení, v rámci stavby „Horní Tošanovice, kabel VN 22kV“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně síře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                            b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 27/2437 ze dne 12.12.2017

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                                                             44/3856                         7. 8. 2018
                                                             1. rozhodla

                                                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00992/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ se hotovitelem, kterým je společnost

                                                             MORYS s.r.o.
                                                             se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
                                                             IČO: 42864771
                                                             dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 37/3197 ze dne 24.4.2018

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                              44/3857                         7. 8. 2018
                                                              1. rozhodla

                                                              uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo evid. č. 02052/2017/IM ze dne 21. 6. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se hotovitelem, kterým je společnost

                                                              Ridera Stavební a.s.
                                                              se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava
                                                              IČO: 45192464
                                                              dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                              44/3857                         7. 8. 2018
                                                              2. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                               

                                                              snižují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 6409 -

                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                              pol.  6901 -

                                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                                              o

                                                              277,50 tis. Kč

                                                               

                                                              a

                                                               

                                                              zvyšují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 4357 -

                                                              Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                               

                                                              pol.  6121 -

                                                              Budovy, haly a stavby

                                                              o

                                                              277,50 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                               44/3858                         7. 8. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce páteřního rozvodu teplé vody“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               44/3858                         7. 8. 2018
                                                               2. schvaluje

                                                               závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 7.000.000 Kč, účelově určený na realizaci akce „Rekonstrukce páteřního rozvodu teplé vody“, s časovou použitelností od 30. 7. 2018 do 31. 12. 2018

                                                               44/3858                         7. 8. 2018
                                                               3. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 6409 -

                                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                               pol.  6901 -

                                                               Rezervy kapitálových výdajů

                                                               o

                                                               7.000 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 3522 -

                                                               Ostatní nemocnice

                                                               pol. 6351 -

                                                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               7.000 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                44/3859                         7. 8. 2018
                                                                1. rozhodla

                                                                o záměru darovat nemovité věci, a to:
                                                                část pozemku parc. č. 4038 trvalý travní porost
                                                                část pozemku parc. č. 4039/2 trvalý travní porost
                                                                vše v rozsahu dle zákresu v příloze č. 1 předloženého materiálu
                                                                vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek
                                                                předmětné pozemky budou darovány za podmínky jejich nabytí do vlastnictví kraje


                                                                 Rada kraje

                                                                 44/3860                         7. 8. 2018
                                                                 1. souhlasí

                                                                 s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Dodávky diagnostických testů včetně výpůjčky biochemického a imunochemického analytického systému“ organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, dle předloženého materiálu

                                                                 44/3860                         7. 8. 2018
                                                                 2. doporučuje

                                                                 řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188

                                                                 jmenovat pro nadlimitní veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                                 členy hodnotící komise:
                                                                 MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                                                 Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                                 náhradníky hodnotící komise:
                                                                 Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
                                                                 Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 38/3313 ze dne 15. 5. 2018

                                                                  č. 39/3456 ze dne 29. 5. 2018

                                                                  44/3861                         7. 8. 2018
                                                                  1. schvaluje

                                                                  snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 účelově určeného na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                  44/3861                         7. 8. 2018
                                                                  2. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3522 -

                                                                  Ostatní nemocnice

                                                                  pol. 5336 -

                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                  o

                                                                  882,16 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  snižují

                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                  pol. 4116 -

                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                  o

                                                                  882,16 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje
                                                                  č. 88/6984 ze dne 12. 1. 2016
                                                                  č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006
                                                                  č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013
                                                                  č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013
                                                                  č. 38/3318 ze dne 15. 5. 2018

                                                                  44/3862                         7. 8. 2018
                                                                  1. stanoví

                                                                  odměny ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje
                                                                   č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017
                                                                   č. 41/3680 ze dne 26. 6. 2018

                                                                   44/3863                         7. 8. 2018
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů za období leden - červen 2018 dle předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 31/2703 ze dne 6. 2. 2018

                                                                    44/3864                         7. 8. 2018
                                                                    1. souhlasí

                                                                    se změnou hodnotících kritérií nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 3. etapa“, jejímž zadavatelem je organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, dle předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                                                     č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

                                                                     44/3865                         7. 8. 2018
                                                                     1. souhlasí

                                                                     s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace" Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                                     44/3865                         7. 8. 2018
                                                                     2. doporučuje

                                                                     řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                                     členy hodnotící komise:

                                                                     MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                                     Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                                     náhradníky hodnotící komise:

                                                                     Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                                                     Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                                                     44/3865                         7. 8. 2018
                                                                     3. bere na vědomí

                                                                     žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o změnu podmínek čerpání (časové použitelnosti) závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     44/3865                         7. 8. 2018
                                                                     4. schvaluje

                                                                     změnu časové použitelnosti závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, v celkové výši 24.926.190 Kč, s účelovým určením na akci „Rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace", z „od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2019“


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                      44/3866                         7. 8. 2018
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Havarijní oprava vzduchotechniky Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      44/3866                         7. 8. 2018
                                                                      2. schvaluje

                                                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 750 tis. Kč, účelově určený na akci „Havarijní oprava vzduchotechniky Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace“, s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                      44/3866                         7. 8. 2018
                                                                      3. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      kapitálové výdaje

                                                                      na § 6409 -

                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                      pol. 6901 -

                                                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                                                      o

                                                                      750 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3522 -

                                                                      Ostatní nemocnice

                                                                      pol. 5331 -

                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      750 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 32/2848 ze dne 27. 2. 2018

                                                                       č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 7/720 ze dne 14. 3. 2018

                                                                       44/3867                         7. 8. 2018
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádost organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o změnu financování v rámci akce „Vybudování NIP a DIOP“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       44/3867                         7. 8. 2018
                                                                       2. schvaluje

                                                                       snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR o částku 627.787,63 Kč na částku 1.372.212,37 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování NIP a DIOP“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                       44/3867                         7. 8. 2018
                                                                       3. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR o částku 627.787 Kč na celkovou částku 24.046.787 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování NIP a DIOP“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                       44/3867                         7. 8. 2018
                                                                       4. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3522 -

                                                                       Ostatní nemocnice

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       627.787 Kč

                                                                       pol. 5651 -

                                                                       Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       627.787 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3522 -

                                                                       Ostatní nemocnice

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       627.787 Kč

                                                                       pol. 6451 -

                                                                       Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       627.787 Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 25/2261 ze dne 21. 11. 2017

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 6/520 a č. 6/585 ze dne 14. 12. 2017

                                                                        44/3868                         7. 8. 2018
                                                                        1. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 20.896.919,34 Kč na financování projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-29/2018, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                        44/3868                         7. 8. 2018
                                                                        2. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         

                                                                        zvyšují

                                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                                        na § 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                        ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        8.358,78 tis. Kč

                                                                         

                                                                        a

                                                                         

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 4319 -

                                                                        Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                        pol.  5164 -

                                                                        Nájemné

                                                                        o

                                                                        10,00 tis. Kč

                                                                        pol.  5167 -

                                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                                        o

                                                                        20,00 tis. Kč

                                                                        pol.  5169 -

                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                        o

                                                                        8.308,78 tis. Kč

                                                                        pol.  5173 -

                                                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                        o

                                                                        20,00 tis. Kč

                                                                        Celkem

                                                                        8.358,78 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         44/3869                         7. 8. 2018
                                                                         1. rozhodla

                                                                         poskytnout věcný dar v hodnotě 5.000 Kč akademickému sochaři panu **********, narozenému **********, bytem **********, dle předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 7/739 ze dne 14.3.2018

                                                                          44/3870                         7. 8. 2018
                                                                          1. rozhodla

                                                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v maximální výši 5.980,66 EUR na financování projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“, registrační číslo: NFP304030C867, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ze dne 21. 5. 2018, vydaného Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 20/2085 ze dne 23.6.2016

                                                                           44/3871                         7. 8. 2018
                                                                           1. rozhodla

                                                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v maximální výši 185,02 EUR na financování projektu „Geopark Megoňky-Šance“, registrační číslo: NFP304020C821, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ze dne 21. 5. 2018, vydaného Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                           44/3871                         7. 8. 2018
                                                                           2. rozhodla

                                                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v maximální výši 3.145,35 EUR na financování projektu „Geopark Megoňky-Šance“, registrační číslo: NFP304020C821, za podmínek uvedených v Dohodě o spolupráci partnerů uzavřené s vedoucím partnerem městem Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO 313971, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 3/132 ze dne 6.12.2016

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            1. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3123 -

                                                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                            pol.  5137 -

                                                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                            o

                                                                            200,00 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            kapitálové výdaje

                                                                            na § 3123 -

                                                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                            pol.  6122 -

                                                                            Stroje, přístroje a zařízení

                                                                            o

                                                                            200,00 tis. Kč

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            2. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            kapitálové výdaje

                                                                            na § 3122-

                                                                            Střední odborné školy

                                                                            pol.  6125-

                                                                            Výpočetní technika

                                                                            o

                                                                            1.085,00 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3122-

                                                                            Střední odborné školy

                                                                            pol.  5171 -

                                                                            Opravy a udržování

                                                                            o

                                                                            85,00 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            kapitálové výdaje

                                                                            na § 3122-

                                                                            Střední odborné školy

                                                                            pol.  6121 -

                                                                            Budovy, haly a stavby

                                                                            o

                                                                            1.000,00 tis. Kč

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            3. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3121 -

                                                                            Gymnázia

                                                                            pol.  5169 -

                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            20,50 tis. Kč

                                                                            na § 3122 -

                                                                            Střední odborné školy

                                                                            pol.  5169 -

                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            34,40 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            54,90 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3121 -

                                                                            Gymnázia

                                                                            pol.  5123 -

                                                                            Podlimitní technické zhodnocení

                                                                            o

                                                                            20,50 tis. Kč

                                                                            na § 3122 -

                                                                            Střední odborné školy

                                                                            pol.  5123 -

                                                                            Podlimitní technické zhodnocení

                                                                            o

                                                                            34,40 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            54,90 tis. Kč

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            4. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3322 -

                                                                            Zachování a obnova kulturních památek

                                                                            pol.  5171 -

                                                                            Opravy a udržování

                                                                            o

                                                                            70,00 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3322 -

                                                                            Zachování a obnova kulturních památek

                                                                            pol.  5137 -

                                                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                            o

                                                                            25,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5169 -

                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            25,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5175 -

                                                                            Pohoštění

                                                                            o

                                                                            20,00 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            70,00 tis. Kč

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            5. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3719 -

                                                                            Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                                            pol.  5169 -

                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            134,42 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3719 -

                                                                            Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                                            pol.  5011 - 

                                                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                            o

                                                                            100,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5031 -

                                                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                            o

                                                                            25,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5032 -

                                                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                            o

                                                                            9,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5038 -

                                                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                            o

                                                                            0,42 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            134,42 tis. Kč

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            6. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 4379 -

                                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                            pol.  5169 -

                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            100,00 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 4379 -

                                                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                            pol.  5173

                                                                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                            o

                                                                            100,00 tis. Kč

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            7. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšují

                                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                                            pol.  4116 -

                                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                            o

                                                                            1.334,79 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6172 -

                                                                            Činnost regionální správy

                                                                            pol.  5021 -

                                                                            Ostatní osobní výdaje

                                                                            o

                                                                            70,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5031 -

                                                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                            o

                                                                            17,50 tis. Kč

                                                                            pol.  5032 -

                                                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                            o

                                                                            6,30 tis. Kč

                                                                            pol.  5038 -

                                                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                            o

                                                                            0,30 tis. Kč

                                                                            pol.  5137 -

                                                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                            o

                                                                            150,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5139 -

                                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                            o

                                                                            50,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5164 -

                                                                            Nájemné

                                                                            o

                                                                            150,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5167 -

                                                                            Služby školení a vzdělávání

                                                                            o

                                                                            570,69 tis. Kč

                                                                            pol.  5169 -

                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            100,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5173 -

                                                                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                            o

                                                                            200,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5175 -

                                                                            Pohoštění

                                                                            o

                                                                            20,00 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            1.334,79 tis. Kč

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            8. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšují

                                                                            nedaňové příjmy

                                                                            na § 6402 -

                                                                            Finanční vypořádání minulých let

                                                                             

                                                                            pol.  2223 -

                                                                            Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                                            o

                                                                            641,50 tis. Kč

                                                                            pol.  2229 -

                                                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                            o

                                                                            113,76 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            755,26 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6402 -

                                                                            Finanční vypořádání minulých let

                                                                            pol.  5364 -

                                                                            Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                            o

                                                                            755,26 tis. Kč

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            9. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 4339 -

                                                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                            pol.  5169 -

                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            227,90 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 4339 -

                                                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                            pol.  5021 -

                                                                            Ostatní osobní výdaje

                                                                            o

                                                                            110,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5031 -

                                                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                            o

                                                                            27,50 tis. Kč

                                                                            pol.  5032 -

                                                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                            o

                                                                            9,90 tis. Kč

                                                                            pol.  5038 -

                                                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                            o

                                                                            0,50 tis. Kč

                                                                            pol.  5173

                                                                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                            o

                                                                            80,00 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            227,90 tis. Kč

                                                                            44/3872                         7. 8. 2018
                                                                            10. rozhodla

                                                                            zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 100,00 tis. Kč z 335.643,83 tis. Kč na 335.743,83 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             44/3873                         7. 8. 2018
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             žádost o výpůjčku nemovitých věcí  v k. ú. Nošovice společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ 45357366 ze dne 2. 8. 2018

                                                                             44/3873                         7. 8. 2018
                                                                             2. rozhodla

                                                                             vypůjčit nemovité věci ve vlastnictví kraje na dobu určitou od 24. 8. 2018
                                                                             do 7. 9. 2018, a to:

                                                                             pozemek 419/1 orná půda o výměře 402 m2,
                                                                             pozemek 449/1 orná půda o výměře 1.015 m2,
                                                                             pozemek 449/4 orná půda o výměře 14.384 m2,
                                                                             pozemek 449/26 orná půda o výměře 12.402 m2,
                                                                             pozemek 449/30 orná půda o výměře 449 m2,
                                                                             pozemek 449/31 orná půda o výměře 575 m2,
                                                                             pozemek 449/32 orná půda o výměře 625 m2,
                                                                             pozemek 449/33 orná půda o výměře 3.427 m2,
                                                                             pozemek 449/34 orná půda o výměře 3.731 m2,
                                                                             pozemek 449/35 orná půda o výměře 669 m2,
                                                                             pozemek 449/36 orná půda o výměře 18.228 m2,
                                                                             pozemek 449/37 orná půda o výměře 513 m2,
                                                                             pozemek 450 orná půda o výměře 303 m2,
                                                                             pozemek 458 orná půda o výměře 292 m2,
                                                                             pozemek 508 orná půda o výměře 360 m2,
                                                                             pozemek 509 orná půda o výměře 892 m2,
                                                                             pozemek 510 orná půda o výměře 1.926 m2,
                                                                             pozemek 522 orná půda o výměře 1.778 m2,
                                                                             pozemek 523 orná půda o výměře 329 m2,
                                                                             pozemek 524 orná půda o výměře 1.136 m2,
                                                                             pozemek 536 orná půda o výměře 2.080 m2,
                                                                             pozemek 552 orná půda o výměře 7.966 m2,
                                                                             pozemek 1277/11 ostatní plocha o výměře 466 m2,

                                                                             včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, zapsané na LV č. 395 vedeného Katastrálním úřadem Moravskoslezského kraje, katastrální pracoviště Frýdek-Místek

                                                                             a

                                                                             pozemek parc. č.:
                                                                             pozemek 449/14 orná půda o výměře 5.672 m2,
                                                                             pozemek 449/15 ostatní plocha o výměře 6.252 m2,
                                                                             pozemek 449/16 ostatní ploch o výměře 2.755 m2,
                                                                             pozemek 1277/1 ostatní plocha o výměře 1.269 m2,

                                                                             včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, zapsané na LV č. 105 vedeného Katastrálním úřadem Moravskoslezského kraje, katastrální pracoviště Frýdek-Místek

                                                                             společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ 45357366, a to za podmínek dle předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 25/2257 ze dne 21.11.2017

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 6/599 ze dne 14.12.2017

                                                                              44/3874                         7. 8. 2018
                                                                              1. rozhodla

                                                                              nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 v maximální výši 4.824.000 Kč na financování projektu „Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK II“, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000106, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 5. 3. 2018, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                               44/3875                         7. 8. 2018
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               žádost Heleny Hradilové, IČO 02959194, o poskytnutí dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Kryté posezení a zázemí pro návštěvníky Ekofarmy Karlovice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               44/3875                         7. 8. 2018
                                                                               2. rozhodla

                                                                               poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje maximálně v celkové výši 200.000 Kč Heleně Hradilové, IČO 02959194, na realizaci projektu „Kryté posezení a zázemí pro návštěvníky Ekofarmy Karlovice“, s časovou použitelností od 15. 6. 2018 do 15. 10. 2019 a uzavřít s Helenou Hradilovou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               44/3875                         7. 8. 2018
                                                                               3. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 2143 -

                                                                               Cestovní ruch

                                                                               pol. 5213 -

                                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                               o

                                                                               200 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               kapitálové výdaje            

                                                                               na § 2143 -

                                                                               Cestovní ruch

                                                                               pol. 6312 -

                                                                               Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                               o

                                                                               200 tis. Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                                44/3876                         7. 8. 2018
                                                                                1. rozhodla

                                                                                navýšit akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 616.800 Kč

                                                                                44/3876                         7. 8. 2018
                                                                                2. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol. 5901 -

                                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                                o

                                                                                239 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 2143 -

                                                                                Cestovní ruch

                                                                                pol. 5139 -

                                                                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                o

                                                                                239 tis. Kč

                                                                                44/3876                         7. 8. 2018
                                                                                3. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol. 5901 -

                                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                                o

                                                                                217,8 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 2143 -

                                                                                Cestovní ruch

                                                                                pol. 5169 -

                                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                                o

                                                                                217,8 tis. Kč

                                                                                44/3876                         7. 8. 2018
                                                                                4. rozhodla

                                                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Realizace cyklostezek v rámci Moravskoslezského kraje“ ve výši 160.000 Kč

                                                                                44/3876                         7. 8. 2018
                                                                                5. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 2143 -

                                                                                Cestovní ruch

                                                                                pol. 5229 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                o

                                                                                160 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 2143 -

                                                                                Cestovní ruch

                                                                                pol. 5175 -

                                                                                Občerstvení

                                                                                o

                                                                                160 tis. Kč

                                                                                44/3876                         7. 8. 2018
                                                                                6. rozhodla

                                                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Program na podporu technických atraktivit“ ve výši 1.648.400 Kč

                                                                                44/3876                         7. 8. 2018
                                                                                7. rozhodla

                                                                                navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o částku 1.711.320 Kč

                                                                                44/3876                         7. 8. 2018
                                                                                8. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 2143 -

                                                                                Cestovní ruch

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                1.648,4 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                na § 2143 -

                                                                                Cestovní ruch

                                                                                pol. 6129 -

                                                                                 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

                                                                                o

                                                                                 1.648,4 tis. Kč

                                                                                44/3876                         7. 8. 2018
                                                                                9. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 2143 -

                                                                                Cestovní ruch

                                                                                pol. 5179 -

                                                                                Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                                o

                                                                                121,00 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 2143 -

                                                                                Cestovní ruch

                                                                                pol. 5171 -

                                                                                Opravy a udržování

                                                                                o

                                                                                58,08 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                na § 2143 -

                                                                                Cestovní ruch

                                                                                pol. 6122 -

                                                                                Stroje, přístroje a zařízení

                                                                                o

                                                                                62,92 tis. Kč


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 10/752 ze dne 28. 3. 2017

                                                                                 44/3877                         7. 8. 2018
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádost Města Albrechtice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 44/3877                         7. 8. 2018
                                                                                 2. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Městu Albrechtice, IČO 00296228, na realizaci projektu „Parkoviště u ZUŠ Město Albrechtice“ v maximální výši 50,42 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 600.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                 44/3877                         7. 8. 2018
                                                                                 3. rozhodla

                                                                                 navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 600.000 Kč

                                                                                 44/3877                         7. 8. 2018
                                                                                 4. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 snižují

                                                                                 kapitálové výdaje

                                                                                 na § 6409 -

                                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                 pol. 6901 -

                                                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                 o

                                                                                 600 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 kapitálové výdaje            

                                                                                 na § 3639 -

                                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                 pol. 6341 -

                                                                                 Investiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 600 tis. Kč

                                                                                 44/3877                         7. 8. 2018
                                                                                 5. bere na vědomí

                                                                                 žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                 44/3877                         7. 8. 2018
                                                                                 6. rozhodla

                                                                                 poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, IČO 66738431, na realizaci projektu „16. mezinárodní setkání výrobců hlavolamů a kuriozit Větřkovice“ v maximální výši 44,44 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 20.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                 44/3877                         7. 8. 2018
                                                                                 7. ukládá

                                                                                  

                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                 předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                 Zodp.: Jan Krkoška

                                                                                 Termín: 13. 9. 2018

                                                                                  


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje
                                                                                  č. 39/3495 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje
                                                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                  44/3878                         7. 8. 2018
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  změnit název projektu v bodě 5. usnesení rady kraje č. 39/3495 ze dne 29. 5. 2018 z „Příprava a realizace řemeslných dílen pro děti“ na „Obnova venkova a podpora tradičních řemesel“ dle předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 7/747 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                   44/3879                         7. 8. 2018
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádost Klubu českých turistů, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477 o změně způsobu financování dotace na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   44/3879                         7. 8. 2018
                                                                                   2. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout uzavřít s Klubem českých turistů, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04309/2018/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                   44/3879                         7. 8. 2018
                                                                                   3. ukládá

                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                   předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                   Zodp.: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

                                                                                   Termín: 13. 9. 2018


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12 .2017

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                    žádost subjektu Events 4 you, z.s., IČO 03675131, o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši 200.000 Kč na projekt „Urban Challenge 2018 - Ostrava“

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Events 4 you, z.s., IČO 03675131, na projekt „Urban Challenge 2018 - Ostrava“ v maximální výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    3. rozhodla

                                                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ ve výši 439 tis. Kč

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    4. rozhodla

                                                                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 200 tis. Kč

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    5. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 2143 -

                                                                                    Cestovní ruch

                                                                                    pol. 5213 -

                                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                    o

                                                                                    200 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje            

                                                                                    na § 3419 -

                                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                    pol. 5222 -

                                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                    o

                                                                                    200                tis. Kč

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    6. bere na vědomí

                                                                                    žádost subjektu YASHICA s.r.o., IČO 46980121, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 199.000 Kč na projekt „Létofest Ostrava“

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    7. rozhodla

                                                                                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu YASHICA s.r.o., IČO 46980121, na projekt „Létofest Ostrava“ v maximální výši 199.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    8. rozhodla

                                                                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o 239 tis. Kč

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    9. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 2143 -

                                                                                    Cestovní ruch

                                                                                    pol. 5213 -

                                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                    o

                                                                                    199 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje            

                                                                                    na § 3312 -

                                                                                     Hudební činnost

                                                                                    pol. 5213 -

                                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                    o

                                                                                    199                tis. Kč

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    10. bere na vědomí

                                                                                    žádost subjektu Pavla Walková, IČO 44935561, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč na projekt „Muzikantské žně“

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    11. rozhodla

                                                                                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Pavla Walková, IČO 44935561, na projekt „Muzikantské žně“ v maximální výši 40.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                    44/3880                         7. 8. 2018
                                                                                    12. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 2143 -

                                                                                    Cestovní ruch

                                                                                    pol. 5213 -

                                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                    o

                                                                                    40 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje            

                                                                                    na § 3312 -

                                                                                     Hudební činnost

                                                                                    pol. 5212 -

                                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                    o

                                                                                    40 tis. Kč


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                     44/3881                         7. 8. 2018
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádost subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 35.000 Kč na projekt „Zvláštní vlak na Borůvkové hody v Malé Morávce 2018“

                                                                                     44/3881                         7. 8. 2018
                                                                                     2. rozhodla

                                                                                     neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 39/3494 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                      44/3882                         7. 8. 2018
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      žádost obce Bohušov, IČO 00295876, o prodloužení termínu realizace projektu „Lávka přes řeku v rekreačním areálu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      44/3882                         7. 8. 2018
                                                                                      2. doporučuje

                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                      rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06273/2018/RRC s obcí Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                      44/3882                         7. 8. 2018
                                                                                      3. ukládá

                                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                      předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                      Zodp.: Jan Krkoška

                                                                                      Termín: 13. 9. 2018


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje
                                                                                       č. 26/2385 ze dne 5.12.2017
                                                                                       č. 24/2133 ze dne 7.11.2017
                                                                                       č. 33/2992 ze dne 12.3.2018
                                                                                       č. 22/1973 ze dne 10.10.2017
                                                                                       č. 31/2721 ze dne 6.2.2018
                                                                                       č. 39/3473 ze dne 29.5.2018
                                                                                       č. 25/2268 ze dne 21.11.2017
                                                                                       č. 23/2059 ze dne 24.10.2017
                                                                                       č. 32/2861 ze dne 27.2.2018
                                                                                       č. 38/3324 ze dne 15.5.2018
                                                                                       č. 15/1279 ze dne 12.6.2017
                                                                                       č. 27/2480 ze dne 12.12.2017
                                                                                       č. 21/1911 ze dne 26.9.2017
                                                                                       č. 16/1383 ze dne 27.6.2017
                                                                                       č. 6/389 ze dne 24.1.2017

                                                                                       44/3883                         7. 8. 2018
                                                                                       1. rozhodla

                                                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                       44/3883                         7. 8. 2018
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                       44/3883                         7. 8. 2018
                                                                                       3. rozhodla

                                                                                       neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                                       44/3883                         7. 8. 2018
                                                                                       4. bere na vědomí

                                                                                       žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 5 až 28 předloženého materiálu

                                                                                       44/3883                         7. 8. 2018
                                                                                       5. rozhodla

                                                                                       schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky a dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                                                       44/3883                         7. 8. 2018
                                                                                       6. bere na vědomí

                                                                                       žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatele **********, nar. 17**********, bytem Služovice 180, 747 28 Služovice, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                                                                                       44/3883                         7. 8. 2018
                                                                                       7. rozhodla

                                                                                       uzavřít s žadatelem dle předchozího bodu usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

                                                                                       44/3883                         7. 8. 2018
                                                                                       8. bere na vědomí

                                                                                       žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla žadatelky v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                                                                                       44/3883                         7. 8. 2018
                                                                                       9. rozhodla

                                                                                       uzavřít s žadatelkou dle předchozího bodu usnesení dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 37 předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 32/2824 ze dne 27.2.2018

                                                                                       č. 41/3655 ze dne 26.6.2018

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

                                                                                       44/3884                         7. 8. 2018
                                                                                       1. rozhodla

                                                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 58.618.231,38 Kč na financování projektu „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“ reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0006926 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000181, ze dne 14. 6. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                                       44/3884                         7. 8. 2018
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 18.928.517,16 Kč na financování projektu „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec“ reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007553 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000190, ze dne 18. 7. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014

                                                                                        44/3885                         7. 8. 2018
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        informaci o aktuálních a plánovaných činnostech sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                         44/3886                         7. 8. 2018
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         žádost pobočného spolku Junák - český skaut, středisko Klimkovice, z. s., ze dne 14. 5. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 12. 7. 2018, ve věci poskytnutí dotace na projekt Následná oprava klimkovických studánek, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         44/3886                         7. 8. 2018
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Klimkovice, z. s., IČO 66739403, na projekt Následná oprava klimkovických studánek ve výši maximálně 80.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 20. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                         44/3886                         7. 8. 2018
                                                                                         3. rozhodla

                                                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 80.000 Kč

                                                                                         44/3886                         7. 8. 2018
                                                                                         4. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 6409 -

                                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                         pol.  5901 -

                                                                                         Nespecifikované rezervy

                                                                                         o

                                                                                         80 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 1039 -

                                                                                         Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                                                                                         pol.  5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         80 tis. Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                          44/3887                         7. 8. 2018
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          žádost spolku Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. ze dne 4. 7. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Mapování včelí pastvy a úživnosti včelstev Moravskoslezského kraje prostřednictvím pozorovacích stanovišť a geoinformačních technologií v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          44/3887                         7. 8. 2018
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s., IČO 04927940, na projekt Mapování včelí pastvy a úživnosti včelstev Moravskoslezského kraje prostřednictvím pozorovacích stanovišť a geoinformačních technologií v roce 2018 ve výši 190.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2018 do dne 15. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                          44/3887                         7. 8. 2018
                                                                                          3. bere na vědomí

                                                                                          žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek ze dne 4. 7. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Podpora včelařství a propagace včelích produktů v rámci výstavy Život na zahradě 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                          44/3887                         7. 8. 2018
                                                                                          4. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek, IČO 00434990, na projekt Podpora včelařství a propagace včelích produktů v rámci výstavy Život na zahradě 2018 ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2018 do dne 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                          44/3887                         7. 8. 2018
                                                                                          5. schvaluje

                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                          snižují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na §  1019 -

                                                                                          Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                          pol.  5213 -

                                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                          o

                                                                                          62,00 tis. Kč

                                                                                          a

                                                                                          zvyšují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na § 1019 -

                                                                                          Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                          pol.  5222 -

                                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                          o

                                                                                          62,00 tis. Kč

                                                                                          44/3887                         7. 8. 2018
                                                                                          6. ukládá

                                                                                          náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                          předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 3. a návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

                                                                                          Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                          Termín: 13. 9. 2018


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                           44/3888                         7. 8. 2018
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           žádost subjektu Myslivecký spolek Komorní Lhotka - Hnojník ze dne 26. 7. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Myslivecké hospodaření v honitbě Komorní Lhotka - Hnojník, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           44/3888                         7. 8. 2018
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Myslivecký spolek Komorní Lhotka - Hnojník, IČO 48772615, na projekt Myslivecké hospodaření v honitbě Komorní Lhotka - Hnojník ve výši maximálně 58.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2018 do dne 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                           44/3888                         7. 8. 2018
                                                                                           3. rozhodla

                                                                                           navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 58.000 Kč

                                                                                           44/3888                         7. 8. 2018
                                                                                           4. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6409 -

                                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                           pol.  5901 -

                                                                                           Nespecifikované rezervy

                                                                                           o

                                                                                           58 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 1070 -

                                                                                           Rybářství

                                                                                           pol.  5222 -

                                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                           o

                                                                                           58 tis. Kč


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                            44/3889                         7. 8. 2018
                                                                                            1. rozhodla

                                                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností v oblasti životního prostředí“ o 7.438.975 Kč a akci rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ o 22.500 Kč

                                                                                            44/3889                         7. 8. 2018
                                                                                            2. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            zvyšují

                                                                                            daňové příjmy

                                                                                            pol.  1332 -

                                                                                            Poplatky za znečišťování ovzduší

                                                                                            o

                                                                                            7.438.975 Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            nedaňové příjmy

                                                                                            na § 3769 -

                                                                                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                                            pol.  2212 -

                                                                                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                                            o

                                                                                            45.000 Kč

                                                                                            Celkem

                                                                                            o

                                                                                            7.483.975 Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3769

                                                                                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                                            pol.  5901 -

                                                                                            Nespecifikované rezervy

                                                                                            o

                                                                                            22.500 Kč

                                                                                            pol.  5909 -

                                                                                            Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                                            o

                                                                                            7.438.975 Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 6409 -

                                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                             

                                                                                            pol.  6901 -

                                                                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                            o

                                                                                            22.500 Kč

                                                                                            Celkem

                                                                                            o

                                                                                            7.483.975 Kč

                                                                                            44/3889                         7. 8. 2018
                                                                                            3. rozhodla

                                                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora tříděného sběru“ o 200.000 Kč

                                                                                            44/3889                         7. 8. 2018
                                                                                            4. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 6409 -

                                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                            pol.  5901 -

                                                                                            Nespecifikované rezervy

                                                                                            o

                                                                                            200 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3727 -

                                                                                            Prevence vzniku odpadů

                                                                                            pol. 5139 -

                                                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                            o

                                                                                            200 tis. Kč

                                                                                            44/3889                         7. 8. 2018
                                                                                            5. rozhodla

                                                                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce Propagace v oblasti zemědělství ve výši 25.000 Kč

                                                                                            44/3889                         7. 8. 2018
                                                                                            6. rozhodla

                                                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 25.000 Kč

                                                                                            44/3889                         7. 8. 2018
                                                                                            7. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 1019 -

                                                                                            Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                            pol.  5213 -

                                                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                            o

                                                                                            25 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 2143 -

                                                                                            Cestovní ruch

                                                                                            pol.  5139 -

                                                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                            o

                                                                                            25 tis. Kč

                                                                                            44/3889                         7. 8. 2018
                                                                                            8. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 1019 -

                                                                                            Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                            pol.  5213 -

                                                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                            o

                                                                                            195 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 1019 -

                                                                                            Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                            pol.  5169 -

                                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                                            o

                                                                                            15 tis. Kč

                                                                                            pol.  5175 -

                                                                                            Pohoštění

                                                                                            o

                                                                                            180 tis. Kč

                                                                                            Celkem

                                                                                            o

                                                                                            195 tis. Kč

                                                                                            44/3889                         7. 8. 2018
                                                                                            9. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 1019 -

                                                                                            Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                            pol.  5213 -

                                                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                            o

                                                                                            20 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 1019 -

                                                                                            Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                            pol.  5139 -

                                                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                            o

                                                                                            20 tis. Kč


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             44/3890                         7. 8. 2018
                                                                                             1. schvaluje

                                                                                             stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČO 00852732, na období do 31. 12. 2018 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 40/3611 ze dne 12. 6. 2018

                                                                                              44/3891                         7. 8. 2018
                                                                                              1. stanoví

                                                                                              s účinností od 1. 8. 2018

                                                                                              plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 37/3232 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                               č. 35/3083 ze dne 27. 3. 2018

                                                                                               č. 32/2902 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                               44/3892                         7. 8. 2018
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                               44/3892                         7. 8. 2018
                                                                                               2. jmenuje

                                                                                               dnem 8. 8. 2018

                                                                                               Bronislava Drobneho, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925

                                                                                               44/3892                         7. 8. 2018
                                                                                               3. stanoví

                                                                                               s účinností od 8. 8. 2018

                                                                                               plat Bronislavu Drobnemu, řediteli organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                                                                                44/3893                         7. 8. 2018
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2. A druhého ročníku oboru
                                                                                                79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                                                b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. E třetího ročníku oboru
                                                                                                79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                                                c)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2.E druhého ročníku oboru
                                                                                                79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                                                d)   informaci o počtu přijatých žáků do prvního ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                                                e)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako prima B prvního ročníku oboru
                                                                                                79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                                                f)     informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3.B třetího ročníku oboru
                                                                                                79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                                                44/3893                         7. 8. 2018
                                                                                                2. rozhodla

                                                                                                s účinností od 1. 9. 2018

                                                                                                a)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. A ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                                                                b)   povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 4. E ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                                                                c)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3.E ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                                                                d)   povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. A ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                                                                e)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako sekunda B ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                                                                f)     povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 4.B ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 12/935 ze dne 25. 4. 2017

                                                                                                 44/3894                         7. 8. 2018
                                                                                                 1. souhlasí

                                                                                                 a)      s vydáním stipendijního řádu organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                 b)     s vydáním stipendijního řádu organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                 c)      s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                 d)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                 e)      s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                 f)       s vydáním stipendijního řádu organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                 g)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                 h)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                 i)       s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                 j)       s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                 k)      s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                 l)       s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279, uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                 m)    s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                 n)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, uvedeného v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                 o)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, uvedeného v příloze č. 15 předloženého materiálu

                                                                                                 p)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, uvedeného v příloze č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                 q)     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, uvedeného v příloze č. 17 předloženého materiálu

                                                                                                 r)      s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, uvedeného v příloze č. 18 předloženého materiálu

                                                                                                 s)      s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, uvedeného v příloze č. 19 předloženého materiálu

                                                                                                 t)      s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, uvedeného v příloze č. 20 předloženého materiálu

                                                                                                 u)      s vydáním stipendijního řádu organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, uvedeného v příloze č. 21 předloženého materiálu


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 27/2052 ze dne 22. 10. 2013

                                                                                                  44/3895                         7. 8. 2018
                                                                                                  1. souhlasí

                                                                                                  s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 12. 2013 uzavřené mezi organizací Kulturní dům, Dolní Benešov, příspěvková organizace, IČO 71190066, se sídlem Opavská 161, 747 22  Dolní Benešov, jako pronajímatelem, a organizací Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, jako nájemcem, na dobu neurčitou, za účelem rozšíření předmětu nájmu v budově č. p. 161, část obce Dolní Benešov, která je součástí pozemku parc. č. 488 v k. ú. Dolní Benešov, obec Dolní Benešov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  44/3895                         7. 8. 2018
                                                                                                  2. souhlasí

                                                                                                  s uzavřením smlouvy o nájmu prostor, a to dvanácti učeben o celkové výměře 433,72 m2 v budově č. p. 330, část obce Polanka nad Odrou, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 34, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a, Ostrava, IČO 00845451, s organizací Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace, 1. května 330/160, Ostrava, IČO 61989231, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   1. rozhodla

                                                                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                                                   a)    činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2018 ve výši 141.240.178 Kč

                                                                                                   b)   pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ve výši 857.500 Kč

                                                                                                   c)    rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 ve výši 504.800 Kč

                                                                                                   d)   individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 8.792.734,05 Kč

                                                                                                   e)    Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 1.770.980,80 Kč

                                                                                                   dle předloženého materiálu

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   2. schvaluje

                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                   o

                                                                                                   141.240.178 Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                   na § 3299 -

                                                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                                   pol. 5901 -

                                                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                                                   o

                                                                                                   141.240.178 Kč

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   3. rozhodla

                                                                                                   poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   4. rozhodla

                                                                                                   poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol organizaci Základní a Mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 122.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   5. schvaluje

                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                   o

                                                                                                   857.500 Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                   na § 3113 -

                                                                                                   Základní školy

                                                                                                   pol. 5213 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                   o

                                                                                                   122.500 Kč

                                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   245.000 Kč

                                                                                                   na § 3117 -

                                                                                                   První stupeň základních škol

                                                                                                   pol. 5339 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   490.000 Kč

                                                                                                   Celkem

                                                                                                   857.500 Kč

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   6. rozhodla

                                                                                                   poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   7. schvaluje

                                                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   8. schvaluje

                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                   o

                                                                                                   504.800 Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                   na § 3146 -

                                                                                                   Zařízení výchovného poradenství

                                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   504.800 Kč

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   9. schvaluje

                                                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602051, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace odborných učeben a zajištění bezbarierovosti SUŠ, Ostrava“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002663), ve výši 2.235.405,42 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   10. schvaluje

                                                                                                   závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálních projektů Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizacím:

                                                                                                   a)    Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602051, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace odborných
                                                                                                   učeben a zajištění bezbarierovosti SUŠ, Ostrava“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002663), ve výši 1.494.282,60 Kč

                                                                                                   b)   Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, s účelovým určením na financování projektu „Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002727), ve výši 5.063.046,03 Kč

                                                                                                   s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   11. schvaluje

                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                   o

                                                                                                   2.235.407 Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   investiční přijaté transfery

                                                                                                   pol. 4216 -

                                                                                                   Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                   o

                                                                                                   6.557.330 Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                   na § 3122 -

                                                                                                   Střední odborné školy

                                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   2.235.407 Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   kapitálové výdaje

                                                                                                   na § 3122 -

                                                                                                   Střední odborné školy

                                                                                                   pol. 6356 -

                                                                                                   Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   1.494.283 Kč

                                                                                                   na § 3123 -

                                                                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                                   pol. 6356 -

                                                                                                   Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   5.063.047 Kč

                                                                                                   Celkem

                                                                                                   6.557.330 Kč

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   12. schvaluje

                                                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 3 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                   44/3896                         7. 8. 2018
                                                                                                   13. schvaluje

                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                   pol. 4116 -

                                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                   o

                                                                                                   1.770.989 Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                   na § 3113 -

                                                                                                   Základní školy

                                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   336.608 Kč

                                                                                                   na § 3114 -

                                                                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   215.024 Kč

                                                                                                   na § 3121 -

                                                                                                   Gymnázia

                                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   271.144 Kč

                                                                                                   na § 3122 -

                                                                                                   Střední odborné školy

                                                                                                   pol. 5336 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   948.213 Kč

                                                                                                   Celkem

                                                                                                     o

                                                                                                   1.770.989 Kč

                                                                                                    


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   44/3897                         7. 8. 2018
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   informaci, že se uskuteční setkání náměstka hejtmana kraje s řediteli škol, kteří ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2018

                                                                                                   44/3897                         7. 8. 2018
                                                                                                   2. rozhodla

                                                                                                   poskytnout věcný dar – dárkové karty k nákupu ve Foru Nová Karolina v hodnotě 2.000 Kč ředitelům škol, kteří ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 26/2339 ze dne 5.12.2017

                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                    č. 7/773 ze dne 14.3.2018

                                                                                                    44/3898                         7. 8. 2018
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    žádost o změnu termínu realizace projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                    44/3898                         7. 8. 2018
                                                                                                    2. rozhodla

                                                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 06945/2017/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Ing. Leopold Sulovský, IČO 48439371, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                    44/3898                         7. 8. 2018
                                                                                                    3. bere na vědomí

                                                                                                    žádost o změnu termínu realizace projektu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                    44/3898                         7. 8. 2018
                                                                                                    4. doporučuje

                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 04129/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                    44/3898                         7. 8. 2018
                                                                                                    5. ukládá

                                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                                    Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                                    Termín: 13. 9. 2018


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     44/3899                         7. 8. 2018
                                                                                                     1. rozhodla

                                                                                                     a)     předat organizaci Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace, IČO 61989231, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                                     b)     předat organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                                     c)     předat organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, IČO 47811927, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                                     d)     předat organizaci Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, IČO 48004898, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze předloženého materiálu

                                                                                                     44/3899                         7. 8. 2018
                                                                                                     2. ukládá

                                                                                                     ředitelům příspěvkových organizací

                                                                                                     zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

                                                                                                     Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací uvedených v bodě 1. tohoto usnesení


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                      č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                                                      44/3900                         7. 8. 2018
                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                      dvě žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO 27019195, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                                                      44/3900                         7. 8. 2018
                                                                                                      2. rozhodla

                                                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO 27019195, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "10. setkání postižených a opuštěných dětí z MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 30. 3. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                      44/3900                         7. 8. 2018
                                                                                                      3. rozhodla

                                                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO 27019195, ve výši 80.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „5. ročník přehlídky kulturně společenských aktivit postižených a opuštěných dětí z MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 30. 3. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                      44/3900                         7. 8. 2018
                                                                                                      4. rozhodla

                                                                                                      navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 180.000 Kč

                                                                                                      44/3900                         7. 8. 2018
                                                                                                      5. schvaluje

                                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                      snižují

                                                                                                      běžné výdaje

                                                                                                      na § 6409 -

                                                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                      pol. 5901 -

                                                                                                      Nespecifikované rezervy

                                                                                                      o

                                                                                                      180 tis. Kč

                                                                                                      a

                                                                                                      zvyšují

                                                                                                      běžné výdaje

                                                                                                      na § 3319 -

                                                                                                      Ostatní záležitosti kultury

                                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                      o

                                                                                                      180 tis. Kč


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       44/3901                         7. 8. 2018
                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                       informaci o výzvě č. 71 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

                                                                                                       44/3901                         7. 8. 2018
                                                                                                       2. souhlasí

                                                                                                       s vyjádřením podpory sociálním službám v rámci výzvy č. 71 OP Zaměstnanost – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                       44/3901                         7. 8. 2018
                                                                                                       3. souhlasí

                                                                                                       s rozšířením pověření vydaných Moravskoslezským krajem k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu u sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje a podpořených v rámci výzvy č. 71 OP Zaměstnanost – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

                                                                                                       44/3901                         7. 8. 2018
                                                                                                       4. souhlasí

                                                                                                       s postupem při vydávání „Vyjádření objednatele sociální služby k projektu“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                        44/3902                         7. 8. 2018
                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                        návrhy na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                        44/3902                         7. 8. 2018
                                                                                                        2. bere na vědomí

                                                                                                        návrh na zvolení nové přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                        44/3902                         7. 8. 2018
                                                                                                        3. bere na vědomí

                                                                                                        vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu

                                                                                                        44/3902                         7. 8. 2018
                                                                                                        4. ukládá

                                                                                                        hejtmanovi kraje

                                                                                                        předložit návrhy dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                        Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                                                                        Termín: 13. 9. 2018


                                                                                                         frame-scrollup