Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 6. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  45/3357     12. 6. 2014
1. schvaluje

program 45. schůze rady kraje, konané dne 12. 6. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3358     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu ze 44. schůze rady kraje konané dne 27. 5. 2014
  45/3358     12. 6. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu ze 45. schůze rady kraje, konané dne 12. 6. 2014: Martina Sikoru Ing. Ivana Strachoně

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3107 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  45/3359     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení uvedených v přehledu ukončených konkurzů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  45/3359     12. 6. 2014
2. jmenuje

a) dnem 1. 7. 2014 navržené uchazeče konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství, na dobu určitou do 30. 6. 2020, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení b) dnem 1. 8. 2014 navržené uchazeče konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství, na dobu určitou do 31. 7. 2020, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  45/3359     12. 6. 2014
3. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu: a) organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, bude od 1. 8. 2014 vykonávat v plném rozsahu práv a povinností RNDr. Jitka Filipcová z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace b) organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IČ 62330373, bude od 1. 8. 2014 vykonávat v plném rozsahu práv a povinností Ludmila Černochová z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace c) organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, bude od 1. 8. 2014 vykonávat v plném rozsahu práv a povinností Ing. Tomáš Cedivoda z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  45/3359     12. 6. 2014
4. stanoví

a) s účinností od 1. 7. 2014 platy ředitelům organizací v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu b) s účinností od 1. 8. 2014 ba) platy ředitelům organizací v oblasti školství v souvislosti se jmenováním dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu bb) platy zástupcům statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3360     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlé petici adresované orgánům kraje za období od 27. 5. 2014 do 4. 6. 2014, dle předloženého materiálu
  45/3360     12. 6. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/160 ze dne 21. 3. 2013 č. 6/419 ze dne 19. 9. 2013 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 č. 9/724 ze dne 24. 2. 2014 (č. usnesení)
  45/3361     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sportovního klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s. ze dne 23. 5. 2014 o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  45/3361     12. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 120 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sportovnímu klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s., IČ 70312834, k úhradě nákladů spojených s účastí členů sdružení na významných mezinárodních sportovních soutěžích hasičů s časovou použitelnosti od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  45/3361     12. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 120 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 120 tis. Kč
  45/3361     12. 6. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 01039/2014/KH, ze dne 29. 5. 2014 s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, jímž se snižuje výše poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  45/3361     12. 6. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 02314/2013/KH, ze dne 23. 10. 2013 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění výše poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  45/3361     12. 6. 2014
6. bere na vědomí

žádost obce Mořkov o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  45/3361     12. 6. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mořkov, IČ 00298191, na pořízení devítimístného dopravního automobilu, dle předloženého materiálu
  45/3361     12. 6. 2014
8. bere na vědomí

žádost obce Horní Bludovice o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  45/3361     12. 6. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Horní Bludovice, IČ 00296686, na pořízení zásahového motorového vozidla – dopravního automobilu pro zásahy a technické výjezdy, dle předloženého materiálu
  45/3361     12. 6. 2014
10. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 4), 5), 7) a 9) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3362     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

že Ing. Davidu Sventkovi, MBA, zanikl podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mandát člena zastupitelstva kraje dnem 4. 6. 2014, kdy bylo jeho oznámení o odstoupení z této funkce doručeno hejtmanovi kraje
  45/3362     12. 6. 2014
2. bere na vědomí

že podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastoupil dne 5. 6. 2014 na uprázdněný mandát člena zastupitelstva kraje náhradník JUDr. Jiří Mlčoch, člen volební strany ODS
  45/3362     12. 6. 2014
3. bere na vědomí

oznámení Ing. Davida Sventka, MBA, o odstoupení z funkce předsedy výboru kontrolního zastupitelstva kraje ke dni 11. 6. 2014
  45/3362     12. 6. 2014
4. bere na vědomí

oznámení Ing. Davida Sventka, MBA, o odstoupení z funkce člena komise organizační rady kraje ke dni 11. 6. 2014
  45/3362     12. 6. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci o odstoupení Ing. Davida Sventka, MBA, z funkce člena zastupitelstva kraje a z funkce předsedy výboru kontrolního zastupitelstva kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 12. 6. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 č. 3/89 ze dne 27. 11. 2012 č. 13/955 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  45/3363     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Evy Poštové, CSc., členky zastupitelstva kraje, na funkci členky komise investiční rady kraje
  45/3363     12. 6. 2014
2. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a) Ing. Evu Poštovou, CSc., členkou komise organizační rady kraje b) JUDr. Jiřího Mlčocha, členem komise investiční rady kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/628 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  45/3364     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniku nezpůsobilých výdajů ve výši až 66,5 mil. Kč v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ předloženého k financování do Operačního programu Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T“, a o změně podílu Moravskoslezského kraje na financování projektu, dle předloženého materiálu
  45/3364     12. 6. 2014
2. rozhodla

postupovat v jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury ve věci stavebního objektu SO 07-18-01 Úprava parkovací plochy v rozsahu 19 parkovacích míst dle Varianty A) důvodové zprávy předloženého materiálu
  45/3364     12. 6. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 12. 6. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/809 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  45/3365     12. 6. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1544/1 orná půda, pozemek parc. č. 1544/6 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec, z vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, pro potřeby umístění a výstavby „Integrovaného výjezdového centra Třinec“, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  45/3365     12. 6. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 12. 6. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3366     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost Mikroregionu Hvozdnice, IČ 71194410, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000 Kč na provozování víkendové vlakové dopravy na trati č. 314 Opava – Jakartovice v období od 1. 7. 2014 – 30. 9. 2014
  45/3366     12. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč na zajištění víkendové vlakové dopravy na trati č. 314 Opava – Jakartovice v období od 1. 7. 2014 – 30. 9. 2014 Mikroregionu Hvozdnice, IČ 71194410, s časovou použitelností od 1. 7. 2014 do 31. 10. 2014
  45/3366     12. 6. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Diagnostika stavu bezpečnosti stávajících morálně zastaralých záchytných ocelových systémů na pozemních komunikacích v MSK“, ve výši 150.000 Kč
  45/3366     12. 6. 2014
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční prostředky z rozpočtu kraje o částku 150.000 Kč na provozování víkendové vlakové dopravy na trati č. 314 Opava – Jakartovice v rámci akce „Podpora významných akcí v cestovním ruchu“
  45/3366     12. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2223 - Bezpečnost silničního provozu pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 150 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3367     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o připravované investici společnosti HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. v Průmyslové zóně Mošnov, dle předloženého materiálu
  45/3367     12. 6. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout opravit silnici č. III/4809 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to za podmínky, že bude uzavřena investiční smlouva, dle předloženého materiálu
  45/3367     12. 6. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje pověřit hejtmana kraje k podpisu investiční smlouvy se závazkem Moravskoslezského kraje uvedeným v bodě 2) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  45/3367     12. 6. 2014
4. ukládá

náměstkům hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje na vědomí informaci dle bodu 1) tohoto usnesení a k rozhodnutí návrhy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora, Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3368     12. 6. 2014
1. doplňuje

návrh programu 10. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 12. 6. 2014, o body s názvem a) Návrh na poskytnutí dotací a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje b) Informace o realizaci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení, navýšení nezpůsobilých výdajů projektu c) Návrh na přijetí daru pozemků v k. ú. Třinec pro potřeby umístění a výstavby „Integrovaného výjezdového centra Třinec“ d) Informace o připravované investici společnosti HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. v Průmyslové zóně Mošnov – závazek kraje k opravě silnice č. III/4809

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3369     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3369     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3369     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků“, a to: členové: 1. Mgr. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3369     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3370     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. Máje)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3370     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. Máje)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3370     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. Máje)“, a to: členové: 1. Mgr. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3370     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. Máje)“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3371     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Základní školy v Ostravě - Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3371     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Základní školy v Ostravě - Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3371     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Zateplení Základní školy v Ostravě - Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy, a to: členové: 1. Mgr. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3371     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Základní školy v Ostravě - Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3372     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Stavební úpravy - zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  45/3372     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Výběr zhotovitele stavby „Stavební úpravy - zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3372     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy - zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3372     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy - zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Martin Jalůvka - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Petr Kačmařík - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1460 ze dne 11. 7. 2013 č. 25/1868 ze dne 19. 9. 2013 č. 32/2420 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3373     12. 6. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v užším řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. Sdružení „Integrované výjezdové centrum, Průmstav – Bstav“ Vedoucí účastník sdružení: PRŮMSTAV, a.s. Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín IČ: 25105825 4. Sdružení „IVC Ostrava – Jih“ Vedoucí účastník sdružení: VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 IČ: 26746573 5. OHL ŽS, a.s. Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Kontaktní adresa: Hlávkova 1, Ostrava – Přívoz IČ: 46342796 6. IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno IČ: 25322257 7. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov IČ: 26271303
  45/3373     12. 6. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“: 8. Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669 za cenu nejvýše přípustnou 174.109.165,62 Kč bez DPH 3. Sdružení „MTS a FIRESTA pro IVC v Ostravě“ Vedoucí sdružení: Metrostav, a.s. Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň Kontaktní adresa: Divize 1, Zámostní 1238/39, 710 00 Ostrava IČ: 00014915 za cenu nejvýše přípustnou 195.898.225,45 Kč bez DPH 2. Sdružení „IVC HOCHTIEF – VÍTKOVICE“ Vedoucí sdružení: HOCHTIEF CZ a.s. Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 Kontaktní adresa: divize Pozemní stavby Morava, Sokolská tř. 2800/99, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz IČ: 46678468 za cenu nejvýše přípustnou 191.009.255,53 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 31/2397 ze dne 9. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3374     12. 6. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – IV. etapa“ níže uvedené uchazeče pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 4. Porr a.s. (pro část 1 a 2 VZ) Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha – Nové Město IČ: 43005560 7. KARETA s.r.o. (pro část 1 a 2 VZ) Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 8. ALPINE Bau CZ s.r.o. (pro část 3 VZ) Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí IČ: 45192286 12. SWIETELSKY stavební s.r.o. (pro část 1 VZ) Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 IČ: 48035599 13. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (pro část 1 a 2 VZ) Mlýnská 68, 602 00 Brno IČ: 25317628 14. BERGER BOHEMIA a.s. (pro část 1 a 3 VZ) Klatovská 410, 320 64 Plzeň – město IČ: 45357269 15. M-SILNICE a.s. (pro část 3 VZ) Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868 16. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (pro část 3 VZ) Albertova 229/21, 779 00 Olomouc IČ: 25869523 17. SILNICE.CZ s.r.o. (pro část 1 VZ) Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ: 26792711 18. Metrostav a.s. (pro část 3 VZ) Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915
  45/3374     12. 6. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – IV. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ 6. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 15.796.400,30 Kč bez DPH 11. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 16.302.324,20 Kč bez DPH 3. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov IČ: 26271303 za cenu nejvýše přípustnou 16.820.503,50 Kč bez DPH pro část 2 VZ 11. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 31.652.700 Kč bez DPH 6. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 31.823.954 Kč bez DPH 12. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 IČ: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 30.769.809 Kč bez DPH pro část 3 VZ 6. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 9.784.703,14 Kč bez DPH 12. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 IČ: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 12.022.304,90 Kč bez DPH 11. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 11.487.307,30 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3375     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3375     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3375     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“, a to: členové: 1. Mgr. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3375     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3376     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení areálu Gymnázia a SPŠ elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Křižíkova 1258“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3376     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení areálu Gymnázia a SPŠ elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Křižíkova 1258“, je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3376     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení areálu Gymnázia a SPŠ elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Křižíkova 1258“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3376     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení areálu Gymnázia a SPŠ elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Křižíkova 1258“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3377     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3377     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3377     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3377     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3378     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3378     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3378     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3378     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3379     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3379     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3379     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“, a to: členové: 1. Mgr. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3379     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3380     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě - Porubě“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3380     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě - Porubě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3380     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě - Porubě“, a to: členové: 1. Mgr. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3380     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě - Porubě“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3381     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3381     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3381     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3381     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3382     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3382     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3382     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3382     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3383     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3383     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3383     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“, a to: členové: 1. Mgr. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3383     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3384     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3384     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3384     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“, a to: členové: 1. Mgr. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3384     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3385     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Výběr zhotovitele stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3385     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Výběr zhotovitele stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3385     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3385     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. plk. Ing. Vladimír Vlček - HZS MSK 7. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 7. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3386     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem “Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  45/3386     12. 6. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3386     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Ing. Radim Bednarčík - odbor kontroly a sdílených služeb 5. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ilona Mlčáková - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Ing. Martina Miczková - odbor kontroly a sdílených služeb 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 31/2400 ze dne 9. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3387     12. 6. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – II. etapa“ níže uvedené uchazeče pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. SWIETELSKY stavební s.r.o. (pro část 3 VZ) Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ: 26068338 7. KARETA s.r.o. (pro část 3 VZ) Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213
  45/3387     12. 6. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – II. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 2 VZ 1. SWIETELSKY stavební s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ: 26068338 za cenu nejvýše přípustnou 36.631.114,20 Kč bez DPH 6. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 38.699.045,20 Kč bez DPH 11. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 40.315.693,10 Kč bez DPH pro část 3 VZ 5. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 za cenu nejvýše přípustnou 28.088.869,52 Kč bez DPH 11. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 30.906.845,93Kč bez DPH 6. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 28.593.173,23 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3388     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem “Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  45/3388     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Výběr zhotovitele stavby “Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3388     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3388     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3389     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Realizace stavebních prací v rámci projektů "Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3389     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Realizace stavebních prací v rámci projektů "Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3389     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Realizace stavebních prací v rámci projektů "Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3389     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Realizace stavebních prací v rámci projektů "Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3390     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  45/3390     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Výběr zhotovitele stavby „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3390     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3390     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Martin Jalůvka - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Petr Kačmařík - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3391     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Gymnázia Havířov - Podlesí“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3391     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Gymnázia Havířov - Podlesí“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3391     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Gymnázia Havířov - Podlesí“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3391     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Gymnázia Havířov - Podlesí“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3392     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3392     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3392     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3392     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3393     12. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - nábytek“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  45/3393     12. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy nákup nábytku v rámci „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - nábytek“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  45/3393     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - nábytek“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  45/3393     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - nábytek“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/898 ze dne 16. 4. 2013 č. 26/1943 ze dne 15. 10. 2013 č. 32/2416 ze dne 19. 12. 2013 č. 33/2510 ze dne 14. 1. 2014 č. 38/2807 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  45/3394     12. 6. 2014
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy uchazečem AMBRA – Group, s.r.o. v části 2 zadávacího řízení s názvem „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, uzavřít smlouvu s uchazečem KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ 15526691, který se umístil jako třetí v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 2.988.375,21 Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 43/3160 ze dne 6. 5. 2014 (č. usnesení)
  45/3395     12. 6. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje, se subjektem: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20, 728 80 Moravská Ostrava IČ: 00635162 za cenu nejvýše přípustnou 1.200 Kč bez DPH za jedno ohledání

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2873 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  45/3396     12. 6. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Pořízení vybavení v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě" II.“, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. Ing. Alice Smejkalová - MITERAL se sídlem: Brno, Ivanovické nám. 490/3, PSČ 620 00 IČ: 10543937
  45/3396     12. 6. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na pořízení vybavení v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě" II." se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. AD TECHNIK, s.r.o. se sídlem: Plzeň, Sousedská 856/9, PSČ 312 00 IČ: 26409062 za cenu nejvýše přípustnou 3.324.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3080 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  45/3397     12. 6. 2014
1. rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách MSK III.“, poř. č. 100/2014 v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2955 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  45/3398     12. 6. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Realizace stavby v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku" – chráněné bydlení Rýmařov“, se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. Ekotempo spol. s r.o. se sídlem: Krnov-Pod Bezručovým vrchem, Mikulášská 1059/46, PSČ 794 01 IČ: 15503771 za cenu nejvýše přípustnou 15.113.007 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2877 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  45/3399     12. 6. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup osobního automobilu - limuzíny“, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  45/3399     12. 6. 2014
2. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Nákup osobního automobilu – limuzíny II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  45/3399     12. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  45/3399     12. 6. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3400     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost ********** o poskytnutí dotace ze dne 26. 5. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  45/3400     12. 6. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“, ve výši 50 tis. Kč
  45/3400     12. 6. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 tis. Kč **********, na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2014 do 1. 9. 2015
  45/3400     12. 6. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5164 - Nájemné o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3401     12. 6. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví Vlastní správní činnost kraje v souvislosti s nižší úhradou u ukončené veřejné zakázky na inzerci ve výši 550 tis. Kč
  45/3401     12. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 500 tis. Kč
  45/3401     12. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3402     12. 6. 2014
1. rozhodla

vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu na Slovensko (Žilina) dne 17. 6. 2014 za účelem setkání se zástupci Žilinského samosprávného kraje a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  45/3402     12. 6. 2014
2. rozhodla

vyslat Ing. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje na zahraniční pracovní cestu do Ruské federace (Vologda) ve dnech 25. 6. až 29. 6. 2014 za účelem účasti na akci Festival krajek v partnerském regionu Vologodská oblast a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3403     12. 6. 2014
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace, kterou nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3404     12. 6. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Generální oprava střechy u objektu č. 307 – dílny OV“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 1112, část obce Vítkovice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 177/8 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, předaném k hospodaření organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 2, Ostrava-Vítkovice, IČ 14451093, dle předloženého materiálu
  45/3404     12. 6. 2014
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce vodovodního řádu u objektu č. 307 – dílny OV“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 1112, část obce Vítkovice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 177/8 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, předaném k hospodaření organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 2, Ostrava-Vítkovice, IČ 14451093, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3405     12. 6. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce hygienických zařízení - budova B Obchodní akademie“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 123, část obce Místek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 183 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3406     12. 6. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a prostor šaten pro odborný výcvik pracoviště Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 1449, část obce Místek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 4065/6 v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předaném k hospodaření organizaci Střední odborné škole Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, IČ 00844691, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 37/2761 ze dne 27. 2. 2014 č. 44/3263 ze dne 27. 5. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 10/839 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  45/3407     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  45/3407     12. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice, IČ 16627873, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním cyklistického závodu horských kol Kopřivnický drtič; finanční prostředky jsou určeny na stravování a materiál s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 30. 9. 2014
  45/3407     12. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč
  45/3407     12. 6. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  45/3407     12. 6. 2014
5. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací kraje uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení řídit se při používání těchto finančních prostředků platnými pravidly „Postup vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ a kritérii vyhlášenými v podmínkách dotačního programu Zodp.: ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací Termín: průběžně (termín 1. kontroly plnění úkolu: 31. 1. 2015)

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3408     12. 6. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství: a) na rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014“ ve výši 2.549.700 Kč b) na individuální projekt prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost, v oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání ve výši 48.720,70 Kč dle předloženého materiálu
  45/3408     12. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.549.700 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.900 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.256.000 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 7.800 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 25.700 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.500 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.700 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 238.000 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 4.100 Kč Celkem 2.549.700 Kč
  45/3408     12. 6. 2014
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  45/3408     12. 6. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  45/3408     12. 6. 2014
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  45/3408     12. 6. 2014
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  45/3408     12. 6. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 48.722 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 48.722 Kč
  45/3408     12. 6. 2014
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 v rámci individuálních projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, s účelovým určením na realizaci projektu „Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia“ o částku 48.720,70 Kč (reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0078)

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3409     12. 6. 2014
1. souhlasí

s pokračováním v základním vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu ve školním roce 2014/2015 v základních školách speciálních do dvacátého šestého roku jejich věku

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3410     12. 6. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1074 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  45/3411     12. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25859838, dohodu o narovnání dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 122/8082 ze dne 16. 10. 2012 č. 12/801 ze dne 2. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  45/3412     12. 6. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 a příloze č. 2 předloženého materiálu v celkové hodnotě 10.305.762,99 Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3413     12. 6. 2014
1. rozhodla

o výjimce dle bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 15 tis. Kč
  45/3413     12. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci ROSKA Ostrava regionální organizace Unie Roska v ČR, se sídlem Markova 2931/34, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 65469097, ve výši 5 tis. Kč na spolufinancování organizace odborného semináře konaného dne 21. 5. 2014 u příležitosti „Světového dne roztroušené sklerózy v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014
  45/3413     12. 6. 2014
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci „Česká asociace instruktorů psychomotorických aktivit kojenců, batolat a předškoláků“, se sídlem Sosnová 411, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 01459481, ve výši 10 tis. Kč na spolufinancování organizace mezinárodní konference na téma „Organizace a metody plavání kojenců a batolat v jednotlivých zemích“, s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014
  45/3413     12. 6. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 15 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3414     12. 6. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 7. 2014 včetně plat MUDr. Ladislavu Václavcovi, MBA, řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu
  45/3414     12. 6. 2014
2. stanoví

s účinností od 1. 7. 2014 včetně plat MUDr. Ladislavu Václavcovi, MBA, řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006 č. 89/5579 ze dne 20. 7. 2011 č. 64/5920 ze dne 5. 10. 2011 č. 108/6934 ze dne 3. 4. 2012 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 č. 15/1052 ze dne 14. 5. 2013 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  45/3415     12. 6. 2014
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/4749 ze dne 2. 3. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3416     12. 6. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 279.400 Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 46.900 Kč c) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 135.000 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 52.800 Kč
  45/3416     12. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 514.100 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 514.100 Kč
  45/3416     12. 6. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 u organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 2.686.500 Kč, s účelovým určením na projekt „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“
  45/3416     12. 6. 2014
4. rozhodla

o změně názvu akce z původního názvu „Vybavení Iktového centra (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)“ na nový název „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“ u Sruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, dle předloženého materiálu
  45/3416     12. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.686.500 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.686.500 Kč
  45/3416     12. 6. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 840 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 840 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/796 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  45/3417     12. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“, realizovanému v rámci Integrovaného operačního programu, s organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3418     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná ze dne 4. 2. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání mezinárodní krajské výstavy „Život na zahradě“, včetně mezinárodní soutěže dětí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  45/3418     12. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČ 00433918, na pořádání mezinárodní krajské výstavy „Život na zahradě“, včetně mezinárodní soutěže dětí, konané v roce 2014 ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2014 do dne 31. 10. 2014 a uhrazených do dne 14. 11. 2014 včetně

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3419     12. 6. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 73,65 tis. Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
  45/3419     12. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 73,65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 73,65 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3420     12. 6. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 38.000,- Kč na financování projektu „Navýšení licence automatizovaného knihovního systému Clavius“ realizovaného Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3, dle předloženého materiálu
  45/3420     12. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 38 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 38 tis. Kč
  45/3420     12. 6. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 38.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Navýšení licence automatizovaného knihovního systému Clavius“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1676 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  45/3421     12. 6. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3422     12. 6. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 7. 2014 plat Mgr. Kamile Demlové, ředitelce organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3423     12. 6. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc duben 2014 ve výši 103.360 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 70361/2014, ze dne 22. 5. 2014
  45/3423     12. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 103.360 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 103.360 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3424     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uplatňovaný společností NIPI bezbariérové prostředí o. p. s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  45/3424     12. 6. 2014
2. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti NIPI bezbariérové prostředí o. p. s.
  45/3424     12. 6. 2014
3. schvaluje

obsah odpovědi k žádosti společnosti NIPI bezbariérové prostředí o. p. s. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  45/3425     12. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou, Opava, příspěvkovou organizací, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2674 ze dne 11. 2. 2014 č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/695 ze dne 27. 2. 2014 č. 9/794 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  45/3426     12. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“, který bude předložen k realizaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  45/3427     12. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o společném postupu při realizaci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, mezi smluvními stranami dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  45/3428     12. 6. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 232.302.209,54 Kč na financování projektu „Silnice 2013 – I. etapa“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01449 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  45/3428     12. 6. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Silnice 2013 – I. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3028 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/796 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  45/3429     12. 6. 2014
1. rozhodla

předložit žádost o finanční podporu k projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“ do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 24/1814 ze dne 3. 9. 2013 č. 97/6170 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva č. 22/1874 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  45/3430     12. 6. 2014
1. rozhodla

přijmout finanční podporu poskytnutou z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 24.224.999 Kč na spolufinancování projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/19.09269 za podmínek uvedených v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  45/3430     12. 6. 2014
2. bere na vědomí

informaci o stavu realizace projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3431     12. 6. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.283,95 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 4,12 tis. Kč Celkem 4.288,07 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,49 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4.138,05 tis. Kč Celkem 4.288,07 tis. Kč
  45/3431     12. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5,63 tis. Kč
  45/3431     12. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 150,00 tis. Kč
  45/3431     12. 6. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 96,71 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24,18 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,41 tis. Kč Celkem 130,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 96,71 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24,18 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,41 tis. Kč Celkem 130,00 tis. Kč
  45/3431     12. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 8,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 8,00 tis. Kč
  45/3431     12. 6. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 25,00 tis. Kč
  45/3431     12. 6. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 640,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 640,00 tis. Kč
  45/3431     12. 6. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 5,91 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5,91 tis. Kč
  45/3431     12. 6. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,22 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5164 - Nájemné o 1,22 tis. Kč
  45/3431     12. 6. 2014
10. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 302,10 tis. Kč z 249.688,59 tis. Kč na 249.990,69 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2661 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  45/3432     12. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 166/2014/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 ze dne 24. 2. 2014 se Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ realizovanému v rámci Operačního programu Doprava, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7354 ze dne 6. 6. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  45/3433     12. 6. 2014
1. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz” v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  45/3433     12. 6. 2014
2. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz” v rámci projektu „Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  45/3433     12. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 79,87 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 47,77 tis. Kč Celkem o 127,64 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4,60 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,63 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 71,64 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 47,77 tis. Kč Celkem o 127,64 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 4/294 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  45/3434     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o schválení podstatných změn v grantových projektech operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle příloh č. 2 a 5 předloženého materiálu
  45/3434     12. 6. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00154/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  45/3434     12. 6. 2014
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 001478/2013/RRC s příjemcem finanční podpory E-Studuj s. r. o., IČ 28988612, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3435     12. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci k přípravě Společného akčního plánu pro programové období 2014-2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3436     12. 6. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 15,46 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 15,46 tis. Kč Celkem o 15,46 tis. Kč
  45/3436     12. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100 tis. Kč
  45/3436     12. 6. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončeného nebo nerealizovaného projektu „Nové programové období 2014+“ ve výši 256.080 Kč
  45/3436     12. 6. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 256,08 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 190,51 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 47,62 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 17,15 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,80 tis. Kč Celkem o 256,08 tis. Kč
  45/3436     12. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 60,88 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 60,88 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  45/3437     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  45/3437     12. 6. 2014
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 92/5777 ze dne 7. 9. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  45/3438     12. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3439     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost pana **********, o prodej části pozemku parc. č. 1033/1, ostatní plocha, v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Dolní Lhota, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  45/3439     12. 6. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1033/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2278-11/2014 ze dne 24. 2. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1033/19, ostatní plocha, o výměře 27 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Dolní Lhota b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  45/3439     12. 6. 2014
3. bere na vědomí

žádost společnosti Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, Paskov, IČ 00494356, o prodej části pozemku parc. č. 1933/10, ostatní plocha, v k. ú. a obci Paskov, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  45/3439     12. 6. 2014
4. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1933/10, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2293-106/2013 ze dne 8. 12. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1933/15, ostatní plocha, o výměře 106 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Paskov b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  45/3439     12. 6. 2014
5. bere na vědomí

žádost Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890021, o prodej pozemku parc. č. 2191/27, vodní plocha, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  45/3439     12. 6. 2014
6. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2191/27, vodní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3440     12. 6. 2014
1. rozhodla

ukončit platnost usnesení rady kraje č. 5/293 bod 2) ze dne 20. 12. 2012
  45/3440     12. 6. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1200/4 ostatní plocha v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, Ostrava, IČ 48804525, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „71010-005308, VPI Vrbno p. Pradědem ZZS“, a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 822-591/2014 ze dne 7. 5. 2014, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 300,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši b) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1211 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 646 občanská vybavenost, v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, Ostrava, IČ 48804525, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat koncový bod veřejné komunikační sítě v části služebné budovy v rámci stavby „71010-005308, VPI Vrbno p. Pradědem ZZS“, a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu k části služebné budovy v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami koncového bodu veřejné komunikační sítě, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 822-591/2014 ze dne 7. 5. 2014, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši
  45/3440     12. 6. 2014
3. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2291 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace, IČ 60337389, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 (oprávněný z věcného břemene) spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny NN 0,4 kV, VN 22 kV v rámci stavby „DTS ul. Astronautů, SO 271-přeložka rozvodu VN, SO 275 - přeložka rozvodu NN“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1964-36/2013 ze dne 15. 11. 2013, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3441     12. 6. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  45/3441     12. 6. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 63/3805 ze dne 22. 9. 2010 č. 10/708 ze dne 5. 3. 2013 č. 29/2235 ze dne 19. 11. 2013 (č. usnesení)
  45/3442     12. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o výpůjčce, jejichž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu Jesenická magistrála, se subjekty: a) Klub biatlonu Břidličná, IČ 65893425 b) Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou, IČ 26614782 c) Josef Figura, IČ 12089664 d) SKI KLUB RD Rýmařov, IČ 27003272 e) Sportovní klub policie Olomouc, IČ 49593358 f) SPS – STAS, s.r.o., IČ 25378082 g) WACHAL s.r.o., IČ 63474531 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  45/3442     12. 6. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o výpůjčce a smlouvy o úpravě určitých vzájemných právních vztahů, jejichž předmětem jsou sněžné rolby pořízené v rámci projektu Jesenická magistrála, se subjekty: a) Josef Figura, Malá Morávka 256, 793 36 Malá Morávka, IČ 12089664 b) SKI Klub RD Rýmařov, Větrná 3, 795 01 Rýmařov dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3443     12. 6. 2014
1. schvaluje

zrušení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, ve výši 2.821 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výstavba plynové kotelny“
  45/3443     12. 6. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizované akce „Výstavba plynové kotelny“ organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, ve výši 2.821 tis. Kč
  45/3443     12. 6. 2014
3. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  45/3443     12. 6. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  45/3443     12. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.821 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.449 tis. Kč Celkem o 8.270 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 700 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.100 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.170 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 100 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč Celkem o 8.270 tis. Kč
  45/3443     12. 6. 2014
6. schvaluje

změnu charakteru schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Rekonstrukce střechy objektu Husova“ realizované pro organizaci Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, ve výši 5.000 tis. Kč a současně změnu názvu akce z „Rekonstrukce střechy objektu Husova“ na „Oprava střechy objektu Husova“ pro tutéž organizaci
  45/3443     12. 6. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5171 - Opravy a udržování o 5.000 tis. Kč
  45/3443     12. 6. 2014
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Dětský domov a Školní jídelna Čeladná 87, příspěvková organizace, IČ 60043661, o částku 82.312,10 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna střešní krytiny a hromosvodů“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3444     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti SEPETNÁ v.o.s., IČ 25863304, se sídlem Příborská 333, Frýdek-Místek, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Beskydské hudební léto 2014“
  45/3444     12. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč společnosti SEPETNÁ v.o.s., IČ 25863304, se sídlem Příborská 333, Frýdek-Místek, na projekt „Beskydské hudební léto 2014“, s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014
  45/3444     12. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3445     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost Tomáše Trávníka, IČ 70318662, se sídlem Dlouhá 300/63a, Darkovice, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč na projekt mezinárodního fotbalového turnaje v Darkovicích u Hlučína
  45/3445     12. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 20.000 Kč Tomáši Trávníkovi, IČ 70318662, se sídlem Dlouhá 300/63a, Darkovice, na projekt mezinárodního fotbalového turnaje v Darkovicích u Hlučína, s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 15. 7. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3446     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost Beskydského informačního centra Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, IČ 66933901, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 91.200 Kč na projekt „VI. Beskydské rekordy“
  45/3446     12. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 80.000 Kč Beskydskému informačnímu centru Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, IČ 66933901, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, na projekt „VI. Beskydské rekordy“, s časovou použitelností od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014
  45/3446     12. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 80 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 80 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3447     12. 6. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby vodního díla SO. 02 Odlučovač tuků v rámci stavby „ZŠ Waldorfská, Na Mlýnici 36, vestavba výdejny jídel, vestavba prostor mateřské školy, rekonstrukce sociálních zařízení, I. etapa – vestavba výdejny jídel – SO. 02 Odlučovač tuků“ na pozemku parc. č. st. 565 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108, Ostrava-Poruba, IČ 00575933, stavebníka statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu
  45/3447     12. 6. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu vodního díla SO. 02 Odlučovač tuků na pozemku parc. č. st. 565 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108, Ostrava-Poruba, IČ 00575933, se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2426 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3448     12. 6. 2014
1. rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku, implementaci a zprovoznění systému pro podporu autentizace uživatele čipovou kartou č. 03341/2013/KŘ se společností OKsystem s.r.o. se sídlem Na Pankráci 1690/125, Praha 4, 140 21, IČ 27373665

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  45/3449     12. 6. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 390 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 90 tis. Kč
  45/3449     12. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené o 0,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5363 - Úhrada sankcí jiným rozpočtům o 0,21 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3450     12. 6. 2014
1. rozhodla

o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  45/3450     12. 6. 2014
2. svěřuje

Moravskoslezskému energetickému centru, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory k hospodaření přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3451     12. 6. 2014
1. schvaluje

Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 2. pololetí roku 2014, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  45/3452     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 1. 5. 2014 do 11. 6. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi

  frame-scrollup