Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 6. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  46/3453     24. 6. 2014
1. schvaluje

program 46. schůze rady kraje, konané dne 24. 6. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3454     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Martina Sikory a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu ze 45. schůze rady kraje konané dne 12. 6. 2014
  46/3454     24. 6. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu ze 46. schůze rady kraje, konané dne 24. 6. 2014: JUDr. Josefa Babku RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3455     24. 6. 2014
1. souhlasí

a) s provedením výstavby Výcvikového bezpečnostního centra Letiště Leoše Janáčka Ostrava - areál OKA na pozemku parc. č. 429/2 v k. ú. Petřvaldík a ostatních dotčených plochách na pozemku parc. č. 429/1 a 522/7 v k. ú. Petřvaldík a pozemku parc. č. 1006/4 v k. ú. Harty, dle projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, s předpokládaným nákladem 930.000 Kč bez DPH b) s provedením rozšíření odstavné plochy parkoviště P3, včetně oplocení na pozemku parc. č. 822/39 a 822/40 v k. ú. Mošnov dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s předpokládaným nákladem 707.000 Kč bez DPH
  46/3455     24. 6. 2014
2. bere na vědomí

že výstavba Výcvikového bezpečnostního centra Letiště Leoše Janáčka Ostrava dle bodu 1 písm. a) bude realizována částečně z prostředků schválené investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, a že rozšíření odstavné plochy parkoviště P3 včetně oplocení dle bodu 1 písm. b) bude realizováno na náklady společnosti Letiště Ostrava, a. s., a souhlasí s tím, že Letiště Ostrava, a. s. bude tento majetek odepisovat

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení rady kraje č. 35/2685 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  46/3456     24. 6. 2014
1. rozhodla

o změně stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 42/3072 ze dne 24. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/751 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  46/3457     24. 6. 2014
1. schvaluje

smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře (č. usnesení)
  46/3458     24. 6. 2014
1. rozhodla

o rozpuštění rezervního fondu obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, a převedení jeho prostředků na účet nerozděleného zisku minulých let společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
  46/3458     24. 6. 2014
2. rozhodla

o změně Stanov obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3458     24. 6. 2014
3. schvaluje

plnění ve prospěch členů představenstva obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  46/3459     24. 6. 2014
1. schvaluje

řádnou účetní závěrku Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3459     24. 6. 2014
2. rozhodla

o rozdělení zisku Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2013, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  46/3459     24. 6. 2014
3. schvaluje

výroční zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  46/3459     24. 6. 2014
4. schvaluje

zprávu o majetku Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  46/3459     24. 6. 2014
5. schvaluje

zprávu o činnosti Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  46/3459     24. 6. 2014
6. bere na vědomí

zápis z jednání dozorčí rady Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, ze dne 13. 6. 2014 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  46/3459     24. 6. 2014
7. bere na vědomí

zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a. s., o propojených osobách podle § 66a, odst. 9) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  46/3459     24. 6. 2014
8. bere na vědomí

stanovisko auditora k roční účetní závěrce a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře (č. usnesení)
  46/3460     24. 6. 2014
1. rozhodla

o změně Stanov obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  46/3461     24. 6. 2014
1. schvaluje

návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3461     24. 6. 2014
2. schvaluje

návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  46/3461     24. 6. 2014
3. schvaluje

plnění ve prospěch členů představenstva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  46/3462     24. 6. 2014
1. schvaluje

návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3462     24. 6. 2014
2. schvaluje

návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  46/3462     24. 6. 2014
3. schvaluje

plnění ve prospěch členů představenstva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  46/3463     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o záměru obsazení pozice ředitele společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3464     24. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem “Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  46/3464     24. 6. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  46/3464     24. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Jitka Marková - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3465     24. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem “Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  46/3465     24. 6. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  46/3465     24. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Jitka Marková - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2614 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  46/3466     24. 6. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/452 Bruntál - Mezina II“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 5. SILNICE.CZ s.r.o. Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ: 26792711 6. HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468
  46/3466     24. 6. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/452 Bruntál - Mezina II“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov IČ: 25357352 za cenu nejvýše přípustnou 33.499.664,34 Kč bez DPH 4. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 34.499.287,94 Kč bez DPH 2. OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 Veveří 602 00 Brno IČ: 46342796 za cenu nejvýše přípustnou 35.009.716,66 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2694 ze dne 17. 2. 2014 (č. usnesení)
  46/3467     24. 6. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb - 2. etapa transformace organizace Marianum“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 1. RENESA - stavební firma s.r.o. se sídlem: Opava, Komárovská č. p. 2869/27, PSČ 746 01 IČ: 62305620 4. NOSTA, s.r.o. se sídlem: Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 741 11 IČ: 47671416 5. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. se sídlem: Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 45193771 9. Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. se sídlem: Opava - Předměstí, Gudrichova 2688/31, PSČ 746 01 IČ: 63323524 12. Unicont Opava s.r.o. se sídlem: Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava IČ: 65142756 14. Rybka - stavby a služby, s.r.o. se sídlem: Kravaře, Kostelní 733/2b, PSČ 747 21 IČ: 27820327 15. STAVIASTAV s.r.o. se sídlem: Ostrava - Stará Bělá, Vaňkova 454/12, PSČ 724 00 IČ: 27790479
  46/3467     24. 6. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb - 2. etapa transformace organizace Marianum" se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 6. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem: Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00 IČ: 64610225 za cenu nejvýše přípustnou 11.178.468 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3081 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  46/3468     24. 6. 2014
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy s uchazečem POTRAVINOMONT s.r.o. v zadávacím řízení s názvem „Dodávka zařízení pro kuchyňský provoz a prádelenský provoz "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě"“, 2. část: Dodávka zařízení pro prádelenský provoz „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě", uzavřít smlouvu s uchazečem MAVA spol. s r.o., se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Sovova 1291/5, PSČ 703 00, IČ: 48397555, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 668.191,25 Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů, před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky
Rada kraje
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 56/4345 ze dne 25. 11. 2014
  46/3469     24. 6. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě - výpočetní technika“, poř. č. 152/2014, se společností: FLAME System s.r.o. se sídlem: Mojmírovců 200/8, PSČ 709 00 Ostrava Mariánské Hory IČ 26846888 za cenu nejvýše přípustnou 869.200 Kč bez DPH, tj. 1.051.732 Kč vč. DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3470     24. 6. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění workshopů a odborných setkání v rámci projektu „Podpora péče o ohrožené děti“, se společností: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. se sídlem: Praha 8, Vítkova 10/241, PSČ 186 00 IČ: 26187639 za cenu nejvýše přípustnou 998.400 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3471     24. 6. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP a 2. NP Masarykova střední zemědělská a Vyšší odborná škola Opava“, se společností Unicont Opava s.r.o. Hradecká 646/4 746 01 Opava IČ: 65142756 za cenu nejvýše přípustnou 1.901.866,60 bez DPH
  46/3471     24. 6. 2014
2. prohlašuje

že předmět zakázky " Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP a 2. NP Masarykova střední zemědělská a Vyšší odborná škola Opava" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3472     24. 6. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění 4. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, se společností: Colour Production, spol. s r.o. se sídlem: Dolní Lhota, Lomená 349, okres Opava, PSČ 747 66 IČ: 25830210 za cenu nejvýše přípustnou 619.835 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3473     24. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  46/3473     24. 6. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  46/3473     24. 6. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Petr Hráček - Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 7. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 8. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Bc. Lukáš Žůrek - Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 7. Ing. Marek Knapp - odbor informatiky 8. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  46/3473     24. 6. 2014
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 31/2396 ze dne 9. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3474     24. 6. 2014
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce nazvané „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - dodatek č. 4 - II“ a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  46/3474     24. 6. 2014
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - dodatek č. 4 - II“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Věra Štefková - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Petr Kačmařík - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3086 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  46/3475     24. 6. 2014
1. rozhodla

v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Pořízení motorových vozidel pro příspěvkové organizace kraje“, poř. č. 57/2014, a to ve vztahu k části 2, 3 a 4 veřejné zakázky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2432 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3476     24. 6. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku pod označením „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP III“ uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: pro 2. část zakázky - Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny 1. BOXED, s.r.o. se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Velflíkova 4, PSČ 160 00 IČ: 27243842 pro 1. část zakázky - Podpora přírodovědných předmětů 2. C SYSTEM CZ a.s. se sídlem: Brno - Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 IČ: 27675645
  46/3476     24. 6. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky pod označením „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP III“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky - Podpora přírodovědných předmětů 4. COMFOR STORES a.s. Brno - Komín, Běly Pažoutové 742/1, PSČ 624 00 IČ: 26290944 za cenu nejvýše přípustnou 2.084.730 Kč bez DPH pro 2. část zakázky - Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny 3. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 3.499.321 Kč bez DPH pro 3. část zakázky - Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra 3. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 2.645.198 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1564 ze dne 25. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  46/3477     24. 6. 2014
1. rozhodla

čerpat 4. tranši úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši 392 mil. Kč na základě Smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  46/3477     24. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 40.232,57 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 40.232,57 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3478     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 247 -272/V ze dne 16. 4. 2014, č. 273 - 291 ze dne 23. 4. 2014, č. 292 - 320 ze dne 28. 4. 2014, č. 321 - 338 ze dne 5. 5. 2014, č. 339 - 358 ze dne 12. 5. 2014, č. 359 - 384 ze dne 21. 5. 2014, č. 385 - 409 ze dne 28. 5. 2014 a č. 410 - 432 ze dne 4. 6. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3479     24. 6. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 0,40 tis. Kč na § 1070 - Rybářství pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,03 tis. Kč na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 35,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 118,75 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 71,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 98,73 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 5,06 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 150,00 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 375,00 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 10,58 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 2,75 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 10,85 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 1,22 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 1.272,84 tis. Kč Celkem o 2.158,21 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.140,72 tis. Kč pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 17,49 tis. Kč
  46/3479     24. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5141 - Úroky vlastní o 580 tis. Kč pol. 5146 - Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům o 6.520 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům o 7.100 tis. Kč
  46/3479     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 42,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5171 - Opravy a udržování o 42,52 tis. Kč
  46/3479     24. 6. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 13 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 13 tis. Kč
  46/3479     24. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 0,28 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 0,28 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3480     24. 6. 2014
1. souhlasí

s návrhem Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3481     24. 6. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 1 000 širokospektrálních ochranných filtrů v majetku kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  46/3481     24. 6. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3482     24. 6. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  46/3482     24. 6. 2014
2. stanoví

a) u usnesení č. 103/6739 bod 4) ze dne 14. 2. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 5. 2015 b) u usnesení č. 40/2950 bod 3) ze dne 8. 4. 2014 termín další kontroly plnění na srpen 2014
  46/3482     24. 6. 2014
3. vyřazuje

z další kontroly plnění usnesení rady kraje usnesení č. 26/2015 bod 2) ze dne 15. 10. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3483     24. 6. 2014
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 10. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 12. 6. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3484     24. 6. 2014
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době hlavních prázdnin školního roku 2013/2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 39/2894 ze dne 25. 3. 2014 č. 42/3107 ze dne 24. 4. 2014 č. 45/3359 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  46/3485     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací: a) Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  46/3485     24. 6. 2014
2. jmenuje

dnem 1. 8. 2014 a) Petra Boučka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČ 47813521, na dobu určitou, do 31. 7. 2020 b) RNDr. Ivo Hermana na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, na dobu určitou, do 31. 7. 2020
  46/3485     24. 6. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 8. 2014 a) plat Petru Boučkovi, řediteli organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČ 47813521 b) plat RNDr. Ivo Hermanovi, řediteli organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441 c) plat Mgr. Martinu Ruskému, řediteli organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3486     24. 6. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 8. 2014 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  46/3486     24. 6. 2014
2. stanoví

odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
bod 2 písm. e) změněn usnesením č. 50/3818 ze dne 26. 8. 2014
bod 2 písm. d) zrušen usnesením č. 54/4161 ze dne 21. 10. 2014
  46/3487     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu
  46/3487     24. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Česká hlava PROMO s.r.o., IČ 61459186, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celostátního setkání učňovské mládeže „Machři roku“; finanční prostředky jsou určeny na nájmy, materiál, dopravu, ubytování, tisk, ceny a finanční odměny pro soutěžící s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 b) Mensa International - Mensa České republiky, IČ 45248591, ve výši 30.000 Kč na pořádání krajského semifinále Logické olympiády; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků a oceněním nejúspěšnějších soutěžících s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 c) BK Ostrava, IČ 26642301, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním ME v basketbale veteránů; finanční prostředky jsou určeny na pronájmy, ceny, služby a stravování s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 10. 2014 d) Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 47655607, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce Lutyňská tretra; finanční prostředky jsou určeny na materiální vybavení s časovou použitelností od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014 e) Sportovní klub Karviná, IČ 25375202, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního hokejového Turnaje nadějí; finanční prostředky jsou určeny na pronájmy, technické a materiální vybavení s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 10. 2014 f) Klub vodních sportů „Laguna“ Nový Jičín o.s., IČ 00534889, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti na MS v ploutvovém plavání v Chanii; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014
  46/3487     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 271 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 39 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 80 tis. Kč Celkem 390 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 300 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 10 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 50 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč Celkem 390 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3488     24. 6. 2014
1. schvaluje

účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/536 ze dne 26. 2. 2013 č. 9/537 ze dne 26. 2. 2013 č. 16/1147 ze dne 28. 5. 2013 č. 18/1372 ze dne 20. 6. 2013 č. 27/2038 ze dne 22. 10. 2013 (č. usnesení)
  46/3489     24. 6. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331515, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00846279, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602132, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat organizaci Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu
  46/3489     24. 6. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Mechatronika", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/19.01196 a „Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/19.01195, v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3490     24. 6. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014“ ve výši 5.769.900 Kč b) rozvojový program "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014" ve výši 212.000 Kč c) individuální projekt „Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytujících sociální služby“ poskytnutý Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 100.323,60 Kč d) dotaci v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši 20.000 Kč dle předloženého materiálu
  46/3490     24. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5.769.900 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 5.380.087 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 129.938 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 259.875 Kč Celkem 5.769.900 Kč
  46/3490     24. 6. 2014
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014“ organizacím: a) Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 259.875 Kč b) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 129.938 Kč
  46/3490     24. 6. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014“ organizacím: a) Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, o částku 259.875 Kč b) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, o částku 129.938 Kč
  46/3490     24. 6. 2014
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  46/3490     24. 6. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 212 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 212 tis. Kč
  46/3490     24. 6. 2014
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  46/3490     24. 6. 2014
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  46/3490     24. 6. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 100.325 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 100.325 Kč
  46/3490     24. 6. 2014
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, na projekt „Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytujících sociální služby“ o částku 100.323,60 Kč (reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00079)
  46/3490     24. 6. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 20 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč
  46/3490     24. 6. 2014
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 v rámci programu Kulturní aktivity organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČ 00842737, o částku 20.000 Kč s účelovým určením na projekt „Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů“
  46/3490     24. 6. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.260.003 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 24.000 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 135.000 Kč Celkem 2.419.003 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.419.003 Kč
  46/3490     24. 6. 2014
14. rozhodla

snížit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 pro organizace: a) Mateřská škola Ostrava - Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace, IČ 70995231, o částku 2.441.000 Kč b) Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718, o částku 2.259.000 Kč
  46/3490     24. 6. 2014
15. rozhodla

zvýšit poskytnutou neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízenou obcí s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 organizaci Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace, IČ 72542721, o částku 2.441.000 Kč
  46/3490     24. 6. 2014
16. rozhodla

snížit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízenou obcí s účelovým určením na rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 organizaci Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718, o částku 51.373 Kč
  46/3490     24. 6. 2014
17. rozhodla

snížit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízenou obcí s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B organizaci Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718, o částku 108.630 Kč
  46/3490     24. 6. 2014
18. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u: a) nerozpočtovaných příjmů ve výši 16,5 tis. Kč b) úspory v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace MSK“ ve výši 100 tis. Kč c) úspory v rámci akce „Kvalita vzdělávání na středních školách - příspěvkové organizace MSK“ ve výši 380 tis. Kč d) Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení ve výši 2.000 tis. Kč
  46/3490     24. 6. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 10,0 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 4,0 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,5 tis. Kč Celkem 6,5 tis. Kč a s n i ž u j í provozní výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.248,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,5 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 256,5 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 391,5 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 526,5 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 634,5 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 54,0 tis. Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.754,0 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 54,0 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 27,0 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13,5 tis. Kč na § 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 27,0 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 297,0 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13,5 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 175,5 tis. Kč Celkem 5.265,0 tis. Kč
  46/3490     24. 6. 2014
20. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) a nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  46/3490     24. 6. 2014
21. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, o částku 2.700.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3491     24. 6. 2014
1. souhlasí

s podporou kandidatury Českého atletického svazu na pořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 v Ostravě
  46/3491     24. 6. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v případě úspěšné kandidatury na pořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 o zapracování částky v celkové výši 15 mil. Kč do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro období let 2017 až 2018
  46/3491     24. 6. 2014
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  46/3492     24. 6. 2014
1. souhlasí

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené na dobu neurčitou mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a pronajímateli **********, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to dohodou
  46/3492     24. 6. 2014
2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi nájemcem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a pronajímateli **********, na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 7/230 v Městě Albrechtice o výměře 71,08 m² dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, na dobu neurčitou

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3493     24. 6. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.214.099,50 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  46/3493     24. 6. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 396.650 Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 209.979 Kč c) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 120.000 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, o částku 228.394 Kč e) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 259.076,50 Kč
  46/3493     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.214.100 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.214.100 Kč
  46/3493     24. 6. 2014
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 12.218.320 Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
  46/3493     24. 6. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, o částku 12.218.320 Kč
  46/3493     24. 6. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 12.218.320 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 12.218.320 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3494     24. 6. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.123.644 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  46/3494     24. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.123.644 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.123.644 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3495     24. 6. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, protipovodňové hráze, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  46/3495     24. 6. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  46/3495     24. 6. 2014
3. rozhodla

a) najmout pozemky ve vlastnictví jiného subjektu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení b) uzavřít nájemní smlouvu dle tohoto unesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 180/6378 ze dne 4. 6. 2008 č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  46/3496     24. 6. 2014
1. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje ze dne 4. 6. 2008 tak, že u smlouvy č. KA/46/d/2008/Pal mění cenu za zřízení věcných břemen z 0,- Kč na Kč 100 včetně DPH
  46/3496     24. 6. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3497     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost paní ********** ze dne 9. 4. 2014 ve věci dotace na nový nízkoemisní automatický kotel, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3497     24. 6. 2014
2. rozhodla

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje paní **********, ve výši 40.000,-- Kč na pořízení nového nízkoemisního kotle, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  46/3498     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o konání 51. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3498     24. 6. 2014
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Martina Sikoru, jako náhradníka, k jednání na 51. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 26. 6. 2014 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2531 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  46/3499     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost dopravce ARRIVA MORAVA a.s. o uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3499     24. 6. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 40 ke smlouvě číslo 02052/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3500     24. 6. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.400,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.400,00 tis. Kč
  46/3500     24. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 83,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 83,70 tis. Kč
  46/3500     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 55,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5166 - Konzultační poradenské a právní služby o 55,00 tis. Kč
  46/3500     24. 6. 2014
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 5 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  46/3500     24. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 5,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/846 ze dne 2. 4. 2013 č. 14/1004 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  46/3501     24. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít s ČEZ, a. s., IČ 45274649, Memorandum o spolupráci v rámci podpory rozvoje elektromobility v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3501     24. 6. 2014
2. rozhodla

uzavřít s ČEZ, a. s., IČ 45274649, smlouvu o poskytnutí služby Elektromobilita dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  46/3501     24. 6. 2014
3. rozhodla

uzavřít s ČEZ, a. s., IČ 45274649, smlouvu o podnájmu elektromobilu v rámci projektu E-mobility dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3502     24. 6. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 185.000,-- Kč na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví kultury v rámci programu Kulturní aktivity, dle předloženého materiálu
  46/3502     24. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 185 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 185 tis. Kč
  46/3502     24. 6. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje na realizaci projektů v rámci programu Kulturní aktivity: a) Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 54.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Tradiční lidová řemesla a jejich prezentace“ b) Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 29.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Banďury“ z Rybí c) Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 102.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Katalog Malovaný nábytek ve sbírkách Muzea Těšínska“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 109/7072 ze dne 17. 4. 2012 (č. usnesení)
  46/3503     24. 6. 2014
1. stanoví

s účinností ode dne 1. 7. 2014 plat řediteli Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace, IČ 00373231, panu Mgr. Jiřímu Jůzovi, Ph.D., podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu
  46/3503     24. 6. 2014
2. stanoví

s účinností ode dne 1. 8. 2014 plat řediteli Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace, IČ 00373231, panu Mgr. Jiřímu Jůzovi, Ph.D., podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 155/5493 ze dne 5. 12. 2007 (č. usnesení)
  46/3504     24. 6. 2014
1. souhlasí

s výpovědí Smlouvy o nájmu hradu Hukvaldy uzavřené dne 19. 12. 2007 mezi organizací Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, a Fondem Janáčkovy Hukvaldy, občanským sdružením, IČ 64627888, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/421 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  46/3505     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti Vzájemné soužití o.p.s., Moravská Ostrava, IČ 65497996, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na financování nákladů souvisejícího s projektem „Tábor snů“
  46/3505     24. 6. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši stanoveného odvodu 49.000 Kč za porušení rozpočtové kázně, u dotace poskytnuté příjemci dotace společnosti Vzájemné soužití o.p.s., Bieblova 404/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 65497996, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Tábor snů“
  46/3505     24. 6. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté společnosti Vzájemné soužití o.p.s., Bieblova 404/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 65497996, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Tábor snů“
  46/3505     24. 6. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3506     24. 6. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 77.478,60 Kč na financování projektu „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ realizovaného příspěvkovou organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894
  46/3506     24. 6. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, ve výši 77.478,60 Kč, s účelovým určením na projekt „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  46/3506     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 77.479 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 77.479 Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3507     24. 6. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc květen 2014 ve výši 515.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 79854/2014, ze dne 12. 6. 2014 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc květen 2014 ve výši 133.000 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 77220/2014, ze dne 10. 6. 2014 c) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelně, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 48004898, za měsíc květen 2014 ve výši 119.320 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 78245/2014, ze dne 9. 6. 2014
  46/3507     24. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc květen 2014 ve výši 498.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 76746/2014, ze dne 11. 6. 2014 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, za měsíc květen 2014 ve výši 180.120 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 78057/2014, ze dne 16. 6. 2014 c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc květen 2014 ve výši 95.000 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 77508/2014, ze dne 10. 6. 2014 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc květen 2014 ve výši 67.640 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 79156/2014, ze dne 12. 6. 2014 e) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava - Vítkovice, za měsíc květen 2014 ve výši 159.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 78688/2014, ze dne 10. 6. 2014 f) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc květen 2014 ve výši 227.240 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 79176/2014, ze dne 16. 6. 2014 g) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, za měsíc květen 2014 ve výši 339.720 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 77733/2014, ze dne 11. 6. 2014
  46/3507     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.335.480 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 322.240 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 678.680 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 227.240 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 339.720 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 767.600 Kč Celkem o 2.335.480 Kč
  46/3507     24. 6. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. g) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3508     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Ševčík - Moravský folklórní soubor o finanční podporu projektu „Účast souboru Ševčík - Moravský folklórní soubor na mezinárodním folklorním festivalu Nan Ying v Tainan City, Taiwan“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3508     24. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Ševčík - Moravský folklórní soubor, IČ 69610568, ve výši 50.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Účast souboru Ševčík - Moravský folklórní soubor na mezinárodním folklorním festivalu Nan Ying v Tainan City, Taiwan“, s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  46/3508     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30,0 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20,0 tis. Kč Celkem o 50,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012 č. 7/607 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3509     24. 6. 2014
1. projednala

návrh dalšího postupu při doplnění Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a při podpoře klíčových projektů rozvoje kraje
  46/3509     24. 6. 2014
2. souhlasí

s dalším postupem při doplnění Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a při podpoře klíčových projektů rozvoje kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/1281 ze dne 4. 6. 2013 č. 24/1812 ze dne 3. 9. 2013 č. 30/2339 ze dne 3. 12. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 č. 4/327 ze dne 20. 6.2013 č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3510     24. 6. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 7.687.151,94 Kč na financování projektu "Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/28.01518 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  46/3510     24. 6. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  46/3510     24. 6. 2014
3. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 12.436.922,12 Kč na financování projektu "3. etapa transformace organizace Marianum B", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/28.01517 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  46/3510     24. 6. 2014
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "3. etapa transformace organizace Marianum B" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  46/3510     24. 6. 2014
5. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 15.676.310,17 Kč na financování projektu "4. etapa transformace organizace Marianum", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/28.01516 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  46/3510     24. 6. 2014
6. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "4. etapa transformace organizace Marianum" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  46/3510     24. 6. 2014
7. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 23.128.261,44 Kč na financování projektu "Transformace Zámku Nová Horka", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/28.01519 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  46/3510     24. 6. 2014
8. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Transformace Zámku Nová Horka" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  46/3510     24. 6. 2014
9. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 23.862.940,70 Kč na financování projektu "Transformace Zámku Dolní Životice A", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/28.01512 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  46/3510     24. 6. 2014
10. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Transformace Zámku Dolní Životice A" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  46/3510     24. 6. 2014
11. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.274.969,55 Kč na financování projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Karviné", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/31.01529 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  46/3510     24. 6. 2014
12. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Karviné" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu
  46/3510     24. 6. 2014
13. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 20.050.323,34 Kč na financování projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/31.01534 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  46/3510     24. 6. 2014
14. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1530 ze dne 15. 7. 2013 č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 č. 30/2348 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013 č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 č. 6/456 ze dne 19. 9. 2013 č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3511     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o změně názvů projektů financovaných z evropských strukturálních fondů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3511     24. 6. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Zateplení budovy dílen Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově - Jamarticích“ na „Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace“
  46/3511     24. 6. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ na „Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova“
  46/3511     24. 6. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“ na „Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia a přístavbou a budova tělocvičny)
  46/3511     24. 6. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Zateplení vybraných budov Střední školy zemědělství a služeb ve Městě Albrechtice“ na „Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Albrechtice“
  46/3511     24. 6. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ na „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a ZZS MSK“
  46/3511     24. 6. 2014
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1110 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/452 ze dne 19. 6. 2013 (č. usnesení)
  46/3512     24. 6. 2014
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/11.07845, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6165 ze dne 16. 11. 2011 č. 104/6784 ze dne 23. 2. 2012 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3513     24. 6. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 15.421,50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 3.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.500,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 4.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.921,50 tis. Kč Celkem o 15.421,50 tis. Kč
  46/3513     24. 6. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9.278,90 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.000,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.278,90 tis. Kč Celkem o 9.278,90 tis. Kč
  46/3513     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 10.277,22 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 2.500,00 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.500,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.277,22 tis. Kč Celkem o 10.277,22 tis. Kč
  46/3513     24. 6. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 18.017,31 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.017,31 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 4.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000,00 tis. Kč Celkem 18.017,31 tis. Kč
  46/3513     24. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 350,00 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 371,00 tis. Kč Celkem o 721,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 721,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3514     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, IČ 02307651, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 127 tis. Kč na spolufinancování neinvestičních provozních nákladů žadatele v roce 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3514     24. 6. 2014
2. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč na vydání sborníku přednášek z konference EOSC 2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  46/3514     24. 6. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, IČ 02307651, ve výši 60 tis. Kč, účelově určenou na spolufinancování neinvestičních provozních nákladů žadatele s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  46/3514     24. 6. 2014
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 20 tis. Kč, účelově určenou na vydání sborníku přednášek z konference EOSC 2014 s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014 dle předloženého materiálu
  46/3514     24. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 80 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 60 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 20 tis. Kč Celkem o 80 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3515     24. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít darovací smlouvy, jejichž předmětem je darování majetku pořízeného v rámci projektů „Partnerstvím k prosperitě“, „3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje“, „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“, „Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ“ a „Terne Čhave“, se subjekty: a) AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s., IČ 25355414 b) Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s., IČ 62331485 c) Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 66933901 d) Centrom, občanské sdružení, IČ 69610371 e) Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o., IČ 25357948 f) ČSOP Salamandr, IČ 70238723 g) Eko-info centrum Ostrava, IČ 69610720 h) EKOTOXA s.r.o., IČ 64608531 i) GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o., IČ 25364294 j) HM PARTNERS s.r.o., IČ 25869507 k) HRAT, s.r.o., IČ 64087352 l) Institut komunitního rozvoje, IČ 26643090 m) Knihkupectví GLOBUS s.r.o., IČ 60320575 n) LIGA o.p.s., IČ 00202380 o) Město Bruntál, IČ 00295892 p) Město Jablunkov, IČ 00296759 q) Město Kopřivnice, IČ 00298077 r) Město Odry, IČ 00298221 s) Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 71237895 t) Městské informační a kulturní středisko Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601179 u) Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 75037947 v) Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847 w) Občanské sdružení Hájenka, IČ 64629881 x) RPIC - VIP s.r.o., IČ 25826051 y) Salesiánské středisko volného času Don Bosco, IČ 65468961 z) Občanské sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“, IČ 69206414 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3516     24. 6. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 41,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8,30 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 33,60 tis. Kč Celkem 41,90 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 8.213,00 Kč b) Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2, Opava, příspěvková organizace, IČ 00601152, o částku 33.576,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  46/3516     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 40,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,30 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ příspěvkové organizaci kraje Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 40.292,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  46/3516     24. 6. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,34 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč Celkem 150,00 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady o 6,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7,50 tis. Kč Celkem 13,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 6,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 7,50 tis. Kč Celkem 13,50 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 114,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 114,00 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 490,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 490,00 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.032,51 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.032,51 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 38,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 38,73 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 663,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 663,00 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  46/3516     24. 6. 2014
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  46/3516     24. 6. 2014
15. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 2.766.160 Kč
  46/3516     24. 6. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.766,16 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 2.766,16 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
17. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“ o částku 2.420,00 Kč
  46/3516     24. 6. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 14,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5164 - Nájemné o 14,52 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 31,34 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 31,34 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 603,56 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 449,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 112,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 40,41 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,90 tis. Kč Celkem 603,56 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 42,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 15,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,00 tis. Kč Celkem 42,00 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,83 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 11.902,57 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4.755,40 tis. Kč Celkem 16.657,97 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 9.783,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.604,80 tis. Kč Celkem 13.387,80 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6111 - Programové vybavení o 2.480,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6111 - Programové vybavení o 851,00 tis. Kč Celkem 3.331,00 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 155,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 1,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 154,00 tis. Kč Celkem 155,00 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 25,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 25,70 tis. Kč
  46/3516     24. 6. 2014
25. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Envitalent“ příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124 o částku 25.698,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  46/3516     24. 6. 2014
26. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 3,80 tis. Kč z 249.990,69 tis. Kč na 249.986,89 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1678 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  46/3517     24. 6. 2014
1. rozhodla

přijmout Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/44/04/1.1/2013 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008
  46/3517     24. 6. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizacemi: a) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Kavalcova 1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322 b) Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Dukelská 1, 792 01 Bruntál, IČ 00601357 c) Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601381 d) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace se sídlem tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 13644254 e) Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace se sídlem Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 62331540 f) Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace se sídlem Frýdecká 32, 737 01 Český Těšín, IČ 00577235 g) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659 h) Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299 i) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Hladnovská 35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 00842753 j) Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00602132 k) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 00602141 dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu
  46/3517     24. 6. 2014
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s organizacemi: a) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00844691 b) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624 c) Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín, IČ 00848077 d) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 12, 746 01 Opava, IČ 47813130 dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3106 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 50/3862 ze dne 26. 8. 2014
  46/3518     24. 6. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Programu na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  46/3518     24. 6. 2014
2. rozhodla

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Programu na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3519     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 - 05/2014)
  46/3519     24. 6. 2014
2. schvaluje

na základě ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh odpovědi Krajskému úřadu Olomouckého kraje, včetně připomínek k zaslanému návrhu Zprávy - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3520     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 70890021, o prodej pozemku parc. č. 1871/2, vodní plocha, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  46/3520     24. 6. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1871/2, vodní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3521     24. 6. 2014
1. schvaluje

návrh způsobu financování prezentace Moravskoslezského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN
  46/3521     24. 6. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 300 tis. Kč, „Hipostezky v MSK“ ve výši 200 tis. Kč, „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 100 tis. Kč
  46/3521     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 300 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce pol. 5175 - Pohoštění o 100 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 400 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 800 tis. Kč
  46/3521     24. 6. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3522     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sboru dobrovolných hasičů Hrčava, IČ 66740100, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na podporu akce s názvem „Pouť Cyrila a Metoděje“, konané dne 5. 7. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  46/3522     24. 6. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč na zajištění akce s názvem „Pouť Cyrila a Metoděje“, konané dne 5. 7. 2014, Sboru dobrovolných hasičů Hrčava, IČ 66740100, s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 15. 7. 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  46/3522     24. 6. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  46/3523     24. 6. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o předání projektových dokumentací a postoupení licence a o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru týkající se projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ se Střední školou technickou a zemědělskou, Nový Jičín, příspěvkovou organizaci, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín, IČ 00848077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1843 ze dne 3. 9. 2013 č. 44/3213 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  46/3524     24. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o změně rozsahu předmětu výpůjčky nemovitých věcí ve smlouvě o výpůjčce, k jejímuž uzavření vydala souhlas rada kraje usnesením č. 44/3213 dne 27. 5. 2014, dle předloženého materiálu
  46/3524     24. 6. 2014
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitých věcí, a to: části stavby - budovy č. p. 504, část obce Mariánské Hory, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 501, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, mezi Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Jeremenkova 2, Ostrava, IČ 00600920, jako pronajímatelem a Krajskou energetickou agenturou Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 27848230, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přeloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  46/3525     24. 6. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 800 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 800 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  46/3526     24. 6. 2014
1. rozhodla

podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 59.435,78 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti VITA - občanské sdružení, sídlem Ostrava, gen. Janouška 4, PSČ 702 00, IČ 41033507, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7496 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  46/3527     24. 6. 2014
1. rozhodla

o ukončení nájemní smlouvy č. 01373/2012/KŘ ze dne 29. 6. 2012 na pronájem nebytových prostor uzavřené s Českou republikou - Úřadem vlády dohodou ke dni 25. 6. 2014

  frame-scrollup