Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 9. 2018


  Rada kraje

  46/4059                         11. 9. 2018
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 11. 9. 2018


   Rada kraje

   46/4060                         11. 9. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu ze 45. schůze rady kraje, konané dne 28. 8. 2018

   46/4060                         11. 9. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 46. schůze rady kraje, konané dne 11. 9. 2018:

   -      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   -      Radomíru Vlčkovou


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    46/4061                         11. 9. 2018
    1. souhlasí

    s uzavřením smlouvy na produkční zajištění marketingového obsahu z prostředí inovačních firem v MSK a makroekonomických charakteristik vybraných odvětví řešených v projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, mezi společnostmi Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, a RPSC ideas s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc, IČ  28607368, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009

     46/4062                         11. 9. 2018
     1. bere na vědomí

     informaci o konání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČO 47675861, která se uskuteční dne 27. 9. 2018, a jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     46/4062                         11. 9. 2018
     2. zmocňuje

     JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., k jednání na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., konané dne 27. 9. 2018, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 40/3551 ze dne 12. 6. 2018

      č. 32/2753 ze dne 27. 2. 2018

      46/4063                         11. 9. 2018
      1. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Novostavba tělocvičny pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace“ účastníka:

      Beskydská stavební, a.s.
      Frýdecká 225, 739 61 Třinec
      IČO: 28618891

      za cenu nejvýše přípustnou 34.938.999,65 Kč bez DPH

      46/4063                         11. 9. 2018
      2. schvaluje

      rozpočtové opatření, kterým se

      snižují

      kapitálové výdaje

      na § 6409 -

      Ostatní činnosti jinde nezařazené

      pol.  6901 -

      Rezervy kapitálových výdajů

      o

      366 tis. Kč

      a

      zvyšují

      kapitálové výdaje

      na § 3121 -

      Gymnázia

      pol.  6121 -

      Budovy, haly a stavby

      o

      366 tis. Kč


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 42/3720 ze dne 17. 7. 2018

       46/4064                         11. 9. 2018
       1. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““ účastníka:

       TEMEX, spol. s r.o.
       Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
       IČO: 42767873
       za cenu nejvýše přípustnou 2.190.000 Kč bez DPH


        Rada kraje

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

        46/4065                         11. 9. 2018
        1. rozhodla

        zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast

        1)   Bílovecko I.

        2)   Frýdecko I.

        3)   Frýdecko II.

        4)   Frýdecko III.

        5)   Hlučínsko I.

        6)   Hlučínsko II.

        7)   Hlučínsko III.

        8)   Opavsko I.

        9)   Vítkovsko I.,

        na přechodnou dobu“, a to odesláním výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění, dle předloženého materiálu

        46/4065                         11. 9. 2018
        2. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komisí pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast

        1)   Bílovecko I.

        2)   Frýdecko I.

        3)   Frýdecko II.

        4)   Frýdecko III.

        5)   Hlučínsko I.

        6)   Hlučínsko II.

        7)   Hlučínsko III.

        8)   Opavsko I.

        9)   Vítkovsko I.,

        na přechodnou dobu“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
        Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        46/4065                         11. 9. 2018
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace a jednání s dodavatelem pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast

        1)   Bílovecko I.

        2)   Frýdecko I.

        3)   Frýdecko II.

        4)   Frýdecko III.

        5)   Hlučínsko I.

        6)   Hlučínsko II.

        7)   Hlučínsko III.

        8)   Opavsko I.

        9)   Vítkovsko I.,

        po přechodnou dobu“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
        Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje
        Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

        náhradníci:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
        Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje
        Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
        Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
        Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
        Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový
        Ing. Jana Valová, odbor financí
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         46/4066                         11. 9. 2018
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka zkušebního pracoviště pro motory v rámci projektu „Elektrolaboratoře“ II“

         46/4066                         11. 9. 2018
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

         Moog Brno s.r.o.
         se sídlem Mostecká 992/26, Husovice, 614 00 Brno
         IČO: 24308480

         za cenu nejvýše přípustnou 1 041 351 Kč bez DPH


          Rada kraje

          46/4067                         11. 9. 2018
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka modulární laboratoře v rámci projektu „Elektrolaboratoře“ II“

          46/4067                         11. 9. 2018
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

          Ing. Eduard Polák
          místem podnikání: Vdovská 701/32, 712 00, Ostrava – Muglinov
          IČO: 47158832

          za cenu nejvýše přípustnou 618.000 Kč bez DPH


           Rada kraje

           46/4068                         11. 9. 2018
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění realizace stánku Moravskoslezského kraje na veletrzích cestovního ruchu pro rok 2019"

           46/4068                         11. 9. 2018
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           1.       MOTÝL MEDIA s.r.o. 

           se sídlem: Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí

           IČO: 26867583

           za cenu nejvýše přípustnou 1 890 000 Kč bez DPH


            Rada kraje

            46/4069                         11. 9. 2018
            1. rozhodla

            zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním „Zajištění divadelního představení DONAHA! v Divadle Jiřího Myrona“ subjektu:

            Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
            se sídlem: Čs. legií 148/14, 701 04, Ostrava - Moravská Ostrava
            IČO: 00100528

            za cenu nejvýše přípustnou 350.000 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


             Rada kraje

             46/4070                         11. 9. 2018
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Technická podpora pro diskové pole EMC VNX5700 v TCK KÚ MSK“

             46/4070                         11. 9. 2018
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

             VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
             Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
             IČO: 28606582

             za cenu nejvýše přípustnou 710 337 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 38/3327 ze dne 15. 5. 2018

              46/4071                         11. 9. 2018
              1. bere na vědomí

              protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výroba informační publikace "Kempy Moravy a Slezska““

              46/4071                         11. 9. 2018
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Výroba informační publikace "Kempy Moravy a Slezska““ s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              1.       SHOCart, spol. s r.o.

              se sídlem: Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Raková

              IČ: 40942040

              za cenu nejvýše přípustnou 427.200 Kč bez DPH dle předloženého materiálu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 44/3812 ze dne 7. 8. 2018

               46/4072                         11. 9. 2018
               1. rozhodla

               opakovat nákup elektrické energie postupem dle předloženého materiálu


                Rada kraje

                46/4073                         11. 9. 2018
                1. bere na vědomí

                přehled o usneseních vlády České republiky č. 236 - 548 za období od 18. 4. - 22. 8. 2018 dle předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 46/4074                         11. 9. 2018
                 1. schvaluje

                 pro rok 2019 termíny konání

                 a.      schůze RADY KRAJE:

                 8. leden
                 29. leden
                 12. únor
                 26. únor
                 11. březen
                 26. březen
                 9. duben
                 30. duben
                 14. květen
                 28. květen
                 11. červen
                 25. červen
                 16. červenec
                 6. srpen
                 27. srpen
                 10. září
                 24. září
                 8. říjen
                 22. říjen
                 5. listopad
                 26. listopad
                 10. prosinec
                 17. prosinec

                 b.      zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE:

                 13. březen
                 13. červen
                 12. září
                 12. prosinec


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                  46/4075                         11. 9. 2018
                  1. rozhodla

                  uzavřít Dohodu o spolupráci se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  46/4075                         11. 9. 2018
                  2. rozhodla

                  uhradit vybranému dodavateli výdaje v maximální výši 120.999,00 Kč vč. DPH v souvislosti s organizačním zajištěním společného reprezentačního plesu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava, který se uskuteční 22. 2. 2019, dle předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                   46/4076                         11. 9. 2018
                   1. rozhodla

                   nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci programu „Kulturní aktivity – Podpora tradiční lidové kultury – kategorie B“ ve výši 14.000 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na realizaci projektu „Lašské preclíky“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 11676/2017 ORNK TLK-B

                   46/4076                         11. 9. 2018
                   2. rozhodla

                   nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2018 ve výši 300.000 Kč pro organizaci  Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, na obnovu (restaurování) movité kulturní památky – obraz BR-31, BR-1540, soubor židlí – 6 ks, rejstř. č. ÚSKP 13416/38-7626, z mobiliáře zámku v Bruntále dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 48675/2018 OPP

                   46/4076                         11. 9. 2018
                   3. schvaluje

                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 14.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Lašské preclíky“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 11676/2017 ORNK TLK-B s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                   46/4076                         11. 9. 2018
                   4. schvaluje

                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 300.000 Kč účelově určenou na realizaci obnovy (restaurování) movité kulturní památky – obraz BR-31, BR-1540, soubor židlí – 6 ks, rejstř. č. ÚSKP 13416/38-7626, z mobiliáře zámku v Bruntále dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 48675/2018 OPP s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                   46/4076                         11. 9. 2018
                   5. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   přijaté transfery

                   pol. 4116 –

                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                   ze státního rozpočtu

                   o

                    314 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 3315 -

                   Činnosti muzeí a galerií

                   pol. 5336 -

                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   314 tis. Kč


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 45/3944 ze dne 28. 8. 2018

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                    46/4077                         11. 9. 2018
                    1. bere na vědomí

                    žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2 – 5 předloženého materiálu

                    46/4077                         11. 9. 2018
                    2. rozhodla

                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 – 10 a 13 předloženého materiálu

                    46/4077                         11. 9. 2018
                    3. rozhodla

                    změnit přílohu č. 1 k materiálu projednanému usnesením rady kraje č. 45/3944 ze dne 28. 8. 2018, dle předloženého materiálu

                    46/4077                         11. 9. 2018
                    4. bere na vědomí

                    žádost o prodloužení časové použitelnosti subjektu Nadační fond Sborového studia Karviná, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                    46/4077                         11. 9. 2018
                    5. rozhodla

                    změnit časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, o jejímž poskytnutí rozhodla rada kraje svým usnesením č. 41/3673  z 26. 6. 2018 z „od 1. 6. 2018 do 4. 8. 2018“ na „od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018“ a uzavřít se subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                    46/4077                         11. 9. 2018
                    6. rozhodla

                    navýšit akci rozpočtu "Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury" o částku 150 tis. Kč

                    46/4077                         11. 9. 2018
                    7. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol.  5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    150,0 tis. Kč

                    na § 3322 -

                    Zachování a obnova kulturních památek

                    pol.  5229 -

                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                    o

                    115,0 tis. Kč

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol.  5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                    150,0 tis. Kč

                    Celkem

                    415,0 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 3312 -

                    Hudební činnost

                    pol.  5213 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                    o

                    150,0 tis. Kč

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol.  5212 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                    o

                    150,0 tis. Kč

                    na § 3322 -

                    Zachování a obnova kulturních památek

                    pol. 5223 -

                    Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                    o

                    115,0 tis. Kč

                    Celkem

                    415,0 tis. Kč


                    Rada kraje

                    46/4078                         11. 9. 2018
                    1. bere na vědomí

                    žádost organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o vydání souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    46/4078                         11. 9. 2018
                    2. souhlasí

                    s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč na podporu dobrovolnické činnosti hnutí Brontosaurus na hradě Sovinci od společnosti SKS Business Unit s.r.o., IČO 28628322, organizací Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354; finanční dar nabývá organizace do svého vlastnictví


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                     46/4079                         11. 9. 2018
                     1. bere na vědomí

                     žádost obchodní společnosti Magnus Regio s. r. o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na uspořádání setkání u kulatého stolu "Bezpečná dopravní infrastruktura MSK 2018"

                     46/4079                         11. 9. 2018
                     2. rozhodla

                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Magnus Regio s. r. o., IČO 28346114, na projekt Setkání u kulatého stolu "Bezpečná dopravní infrastruktura MSK 2018", v maximální výši 30.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     46/4079                         11. 9. 2018
                     3. rozhodla

                     navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 30.000 Kč

                     46/4079                         11. 9. 2018
                     4. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                     pol. 5901 -

                     Nespecifikované rezervy

                     o

                     30 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 2299 -

                     Ostatní záležitosti v dopravě

                     pol. 5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                     o

                     30 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 7/695 ze dne 14. 3. 2018

                      č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

                      46/4080                         11. 9. 2018
                      1. bere na vědomí

                      žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy ev. č. 03294/2018/DSH a smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                      46/4080                         11. 9. 2018
                      2. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. XXXXXX/XXXX/DSH, na projekt „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě“ tak, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do dne 20. 7. 2019 včetně, dle předloženého materiálu

                      46/4080                         11. 9. 2018
                      3. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. XXXXXX/XXXX/DSH, na projekt „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II.“ tak, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do dne 20. 7. 2019 včetně, dle předloženého materiálu

                      46/4080                         11. 9. 2018
                      4. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03294/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      46/4080                         11. 9. 2018
                      5. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                      46/4080                         11. 9. 2018
                      6. ukládá

                      náměstkovi hejtmana kraje

                      předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. – 5. tohoto usnesení

                      Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                      Termín: 13. 9. 2018


                       Rada kraje

                       46/4081                         11. 9. 2018
                       1. rozhodla

                       zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                       46/4081                         11. 9. 2018
                       2. rozhodla

                       a.      uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                       b.      uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 32/2809 ze dne 27. 2. 2018

                       46/4082                         11. 9. 2018
                       1. bere na vědomí

                       Doplnění Plánu strojních a stavebních investic na roky 2018-2019 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 45/3955 ze dne 28.8.2018

                        46/4083                         11. 9. 2018
                        1. bere na vědomí

                        snížení finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje na období roku 2018 dopravcům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                        46/4083                         11. 9. 2018
                        2. rozhodla

                        uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravcem:

                        a)   ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, dle přílohy č. 4

                        b)   TQM – holding s.r.o., IČO 49606395, dle přílohy č. 5

                        c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 6

                        d)   ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 7

                        e)   ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 8

                        f)    Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., IČO 48392219, dle přílohy č. 9

                        g)   Dopravní podnik Ostrava a. s., IČO 61974757, dle přílohy č. 10

                        h)   ČSAD Vsetín a.s., IČO 45192120, dle přílohy č. 11

                        i)     GW Train Regio a.s., IČO 28664116, dle přílohy č. 12

                        j)    Dopravní podnik Ostrava a. s., IČO 61974757, dle přílohy č. 13

                        46/4083                         11. 9. 2018
                        3. rozhodla

                        uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu pro oblast:

                        a)   Třinecko/Jablunkovsko, Novojičínsko východ, Opavsko a Vítkovsko s dopravcem ČSAD Vsetín a.s., IČO 45192120

                        b)   Českotěšínsko s dopravcem ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081

                        c)    Karvinsko a Orlovsko s dopravcem ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090

                        d)   Frýdlantsko a Frýdecko-Místecko s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073

                        e)    Bruntálsko s dopravci Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., IČO 25774786 a Transdev Rhein-Main GmbH jako konsorciem „Transdev – Bruntálsko“

                        f)    Krnovsko s dopravci Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., IČO 25774786 a Transdev Rhein-Main GmbH jako konsorciem „Transdev – Krnovsko“

                        g)   Novojičínsko západ s dopravci Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., IČO 25774786 a Transdev Rhein-Main GmbH jako konsorciem „Transdev – Novojičínsko západ“

                        h)   Rýmařovsko s dopravci Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., IČO 25774786 a Transdev Rhein-Main GmbH jako konsorciem „Transdev – Rýmařovsko“


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 40/3571 ze dne 12. 6. 2018

                         č. 25/2209 ze dne 21. 11. 2017

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 5/423 ze dne 14. 9. 2017

                         č. 6/552 ze dne 14. 12. 2017

                         46/4084                         11. 9. 2018
                         1. rozhodla

                         uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou se společností České dráhy, a.s. k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na lince S6 v úseku Ostrava hlavní nádraží – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí od prosince roku 2019 do prosince roku 2023, dle předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                          46/4085                         11. 9. 2018
                          1. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3112 -

                          Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                          pol. 6121 -

                          Budovy, haly a stavby

                          o

                          1,90 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3112 -

                          Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                          pol. 5139 -

                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                          o

                          1,90 tis. Kč

                          46/4085                         11. 9. 2018
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3639 -

                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                          pol. 5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          70,51 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3122 -

                          Střední odborné školy

                          pol. 6121 -

                          Budovy, haly a stavby

                          o

                          70,51 tis. Kč

                          46/4085                         11. 9. 2018
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3122 -

                          Střední odborné školy

                          pol. 6121 -

                          Budovy, haly a stavby

                          o

                          4.234,10 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3122 -

                          Střední odborné školy

                          pol. 5137 -

                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                          o

                          2,70 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3122 -

                          Střední odborné školy

                          pol. 6122 -

                          Stroje, přístroje a zařízení

                          o

                          4.231,40 tis. Kč

                          46/4085                         11. 9. 2018
                          4. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol. 5171 -

                          Opravy a udržování

                          o

                          45,53 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol. 6122 -

                          Stroje, přístroje a zařízení

                          o

                          45,53 tis. Kč

                          46/4085                         11. 9. 2018
                          5. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol. 5171 -

                          Opravy a udržování

                          o

                          5.181,04 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol. 6121 -

                          Budovy, haly a stavby

                          o

                          5.181,04 tis. Kč

                          46/4085                         11. 9. 2018
                          6. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          zvyšují

                          investiční přijaté transfery

                          pol.  4216 -

                          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                          o

                          6.478,78 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol.  6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          6.478,78 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 31/2693 ze dne 6. 2. 2018

                           č. 19/1684 ze dne 29. 8. 2017

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 3/140 ze dne 16. 3. 2017

                           č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016

                           46/4086                         11. 9. 2018
                           1. bere na vědomí

                           změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010602, ze dne 8. 6. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004354 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010602, ze dne 8. 8. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                           46/4086                         11. 9. 2018
                           2. bere na vědomí

                           změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010888, ze dne 14. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006287 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010888, ze dne 25. 7. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                           46/4086                         11. 9. 2018
                           3. bere na vědomí

                           změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010880, ze dne 14. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006288 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010880, ze dne 25. 7. 2018, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 23/1998 ze dne 24. 10. 2017

                            46/4087                         11. 9. 2018
                            1. rozhodla

                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07022/2017/IM ze dne 12. 2. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“, se zhotovitelem stavby – společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 39/3442 ze dne 29.5.2018

                             č. 30/2602 ze dne 23.1.2018

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 8/853 ze dne 14.6.2018

                             46/4088                         11. 9. 2018
                             1. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/853 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů Tatra“ z „2016 – 2021 ve výši  147.000.000 Kč“ na „2016 – 2021 ve výši 172.000.000 Kč“

                             46/4088                         11. 9. 2018
                             2. ukládá

                             náměstkovi hejtmana kraje

                             předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                             Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                             Termín: 13. 9. 2018


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 37/3170 ze dne 24. 4. 2018

                              46/4089                         11. 9. 2018
                              1. rozhodla

                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 04989/2018/KŘ ze dne 15. 5. 2018 na realizaci stavby „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ se zhotovitelem, kterým je Petr Orava, se sídlem Klokočůvek 347, 742 35 Odry, IČ 43550827, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 41/3653 ze dne 26. 6. 2018

                               46/4090                         11. 9. 2018
                               1. rozhodla

                               uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 04727/2018/IM ze dne 2. 5. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                               INTOZA s.r.o.

                               se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky

                               IČO: 25873261

                               dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 8/854 ze dne 14. 6. 2018

                                46/4091                         11. 9. 2018
                                1. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                rozhodnout změnit v bodě č. 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/854 ze dne 14. 6. 2018 text:

                                „za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018“

                                na text:

                                „za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018 a zřízení věcného předkupního práva k pozemkům parc. č. 449/31 orná půda, parc. č. 449/32 orná půda, parc. č. 449/35 orná půda, parc. č. 458 orná půda a parc. č. 1277/11 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Nošovice, ve prospěch kraje, na dobu určitou do dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí k investiční výstavbě (výstavba výrobních kapacit anebo skladovacích prostor, parkovacích ploch, inženýrských sítí pro vedení elektřiny, plynu, vody či kanalizace, nebo doprovodných staveb tvořících funkční celek se stávajícím závodem) na Předmětu předkupního práva, kupní cena bez DPH za m2 bude v případě využití předkupního práva stanovena ve stejné výši jako cena bez DPH za m2, za kterou je prodáván Předmět koupě“

                                46/4091                         11. 9. 2018
                                2. ukládá

                                náměstkovi hejtmana kraje

                                předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                Termín: 13. 9. 2018


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 39/3372 ze dne 29. 5. 2018

                                 46/4092                         11. 9. 2018
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06890/2018/IM ze dne 18. 7. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“, se zhotovitelem, kterým je

                                 Společnost ALPINE + PORR

                                 ALPINE Bau CZ a.s.
                                 Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
                                 IČO: 02604795

                                 a

                                 PORR a.s.
                                 Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
                                 IČO: 43005560

                                 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 46/4092                         11. 9. 2018
                                 2. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                  

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3639 -

                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 2.100 tis. Kč

                                  

                                 a

                                  

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 2212 -

                                 Silnice

                                  

                                 pol.  6121 -

                                 Budovy, haly a stavby

                                 o

                                 2.100 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje:

                                  č. 41/3659 ze dne 26. 6. 2018

                                  46/4093                         11. 9. 2018
                                  1. schvaluje

                                  sdělení starostovi města Orlová k dalšímu postupu převodu areálu ZUŠ městu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 32/2764 ze dne 27. 2. 2018

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 4/250 ze dne 15. 6. 2017

                                   46/4094                         11. 9. 2018
                                   1. rozhodla

                                   uzavřít smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. 9418XXXXXX/XXXX/4000217793, s provozovatelem distribuční soustavy, kterým je společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                    46/4095                         11. 9. 2018
                                    1. souhlasí

                                    s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, paní Marií Brodovou, náměstkyní pro ekonomiku Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                     46/4096                         11. 9. 2018
                                     1. souhlasí

                                     s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, v celkové výši 1.413.238,93 Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 42/3759 ze dne 17. 7. 2018

                                      č. 45/3907 ze dne 28. 8. 2018

                                      46/4097                         11. 9. 2018
                                      1. bere na vědomí

                                      dopis zástupců města Bílovec ze dne 6. 8. 2018 (zn. MBC/21767/18/S/Zah 85/2018), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      46/4097                         11. 9. 2018
                                      2. schvaluje

                                      obsah odpovědi na dopis uvedený v bodě 1. tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                       46/4098                         11. 9. 2018
                                       1. rozhodla

                                       poskytnout ocenění Moravskoslezského kraje vítězkám a finalistkám jednotlivých kategorií ankety Moravskoslezská sestra 2018 v souhrnné maximální hodnotě 114 tis. Kč, a to vítězce hlavní kategorie v hodnotě 30 tis. Kč, vítězkám jednotlivých kategorií v hodnotě 20 tis. Kč a ostatním finalistkám v hodnotě 3 tis. Kč

                                       46/4098                         11. 9. 2018
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       114 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5494 -

                                       Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                       o

                                       114 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                        46/4099                         11. 9. 2018
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít smlouvu o partnerství se subjektem Incheba, a.s. na zajištění výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků s dodavatelem:

                                        Incheba a.s.
                                        se sídlem: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
                                        IČO: 211087
                                        DIČ: SK2020451411


                                        za cenu nejvýše přípustnou 645.727 Kč vč. DPH

                                        46/4099                         11. 9. 2018
                                        2. rozhodla

                                        vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona
                                        č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků dodavateli:

                                        INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
                                        se sídlem: Areál Výstaviště 67, 170 00  Praha 7
                                        IČO: 14888939
                                        DIČ: CZ14888939

                                        za cenu nejvýše přípustnou 329.824,83 Kč vč. DPH


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 39/3495 ze dne 29. 5. 2018

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                         46/4100                         11. 9. 2018
                                         1. rozhodla

                                         zrušit bod 9. v usnesení rady kraje č. 39/3495 ze dne 29. 5. 2018


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 44/3806 ze dne 7. 8. 2018

                                          46/4101                         11. 9. 2018
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě se subjekty:

                                          a.      AquaKlim, s.r.o., se sídlem Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava, IČO 27849562

                                          b.      Lázně Darkov, a.s., se sídlem Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná, IČO 61974935

                                          c.      obec Trojanovice, se sídlem Trojanovice 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00298514

                                          d.      obec Šilheřovice, se sídlem Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČO 00300730

                                          e.      obec Bukovec, se sídlem Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČO 00535940

                                          f.       město Budišov nad Budišovkou, se sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898

                                          g.      obec Bohušov, se sídlem Bohušov 15, 793 99 Osoblaha, IČO 00295876

                                          h.      KAIA, spol. s r.o., se sídlem Čs. Legií 152/8, 702 00 Ostrava, IČO 15502996

                                          i.       BYTOSLAN spol. s r.o., se sídlem Frýdecká 75, 739 61 Třinec - Staré Město, IČO 62303457

                                          j.       SKI Vítkovice - Bílá z.s., se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, IČO 70632219

                                          dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 33/2992 ze dne 12. 3. 2018

                                           č. 35/3074 ze dne 27. 3. 2018

                                           č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

                                           č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

                                           č. 38/3324 ze dne 15. 5. 2018

                                           č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                           č. 14/1147 ze dne 30. 5. 2017

                                           č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                           č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                           46/4102                         11. 9. 2018
                                           1. rozhodla

                                           poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 27. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                           46/4102                         11. 9. 2018
                                           2. rozhodla

                                           neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 27. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                           46/4102                         11. 9. 2018
                                           3. bere na vědomí

                                           žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 27. 6. 2017, dle příloh č. 4 až 10 předloženého materiálu a navýšení schválené dotace o příspěvek za prioritní území u projektu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 24. 1. 2017 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                           46/4102                         11. 9. 2018
                                           4. rozhodla

                                           schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a navýšení schválené dotace o příspěvek za prioritní území, dle přílohy č. 11 a uzavřít s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace, dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace a dohodu o narovnání dle příloh č. 12 - 14 předloženého materiálu

                                           46/4102                         11. 9. 2018
                                           5. bere na vědomí

                                           žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                           46/4102                         11. 9. 2018
                                           6. rozhodla

                                           uzavřít s žadatelem uvedeným v bodě 5. tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                           46/4103                         11. 9. 2018
                                           1. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3533 -

                                           Zdravotnická záchranná služba

                                           pol.  5137 -

                                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                           o

                                           3,90 tis. Kč

                                            

                                           a

                                            

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3533 -

                                           Zdravotnická záchranná služba

                                           pol.  6111 -

                                           Programové vybavení

                                           o

                                           153,50 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3533 -

                                           Zdravotnická záchranná služba

                                           pol.  5139 -

                                           Nákup materiálu jinde neuvedený

                                           o

                                           4,00 tis. Kč

                                           pol.  5167 -

                                           Služby školení a vzdělávání

                                           o

                                           0,40 tis. Kč

                                           celkem

                                           o

                                           4,40 tis. Kč

                                           a

                                            

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3533-

                                           Zdravotnická záchranná služba

                                           pol.  6125 -

                                           Výpočetní technika

                                           o

                                           153,00 tis. Kč

                                           46/4103                         11. 9. 2018
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4399 -

                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí
                                           a politiky zaměstnanosti

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           260,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4399 -

                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí
                                           a politiky zaměstnanosti

                                           pol.  5021 - 

                                           Ostatní osobní výdaje

                                           o

                                           260,00 tis. Kč

                                           46/4103                         11. 9. 2018
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4339 -

                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině
                                           a manželství

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           20,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují  

                                           běžné výdaje

                                           na § 4339 -

                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                           pol.  5194 - 

                                           Věcné dary

                                           o

                                           20,00 tis. Kč

                                           46/4103                         11. 9. 2018
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                            

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2143 -

                                           Cestovní ruch

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           266,20 tis. Kč

                                            

                                           a

                                            

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2143 -

                                           Cestovní ruch

                                            

                                           pol.  5179 -

                                           Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                           o

                                           266,20 tis. Kč

                                           46/4103                         11. 9. 2018
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                            

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4319 -

                                           Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           60,00 tis. Kč

                                            

                                           a

                                            

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4319 -

                                           Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                            

                                           pol.  5139 -

                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                           o

                                           60,00 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 25/2252 ze dne 21. 11. 2017

                                            č. 102/7899 ze dne 7. 6. 2016

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 6/579 ze dne 14. 12. 2017

                                            č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                                            46/4104                         11. 9. 2018
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Harmonií, příspěvkovou organizací, se sídlem Chářovská 785/85, Pod Cvilínem 794 01 Krnov, IČ 00846384, k projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            46/4104                         11. 9. 2018
                                            2. rozhodla

                                            uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Domovem NaNovo, příspěvkovou organizací, se sídlem Poštovní 912, 742 13 Studénka, IČ 48804860, k projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            46/4104                         11. 9. 2018
                                            3. rozhodla

                                            uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, k projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                            46/4104                         11. 9. 2018
                                            4. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v maximální výši 6.290.629,00 Kč na financování projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005454, z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, za podmínek uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                            46/4104                         11. 9. 2018
                                            5. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 177.498.174,66 Kč na financování projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005454 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000214 ze dne 23. 8. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                             46/4105                         11. 9. 2018
                                             1. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             přijaté transfery

                                             pol. 4216 -

                                             Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             50.000,00 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 6371 -

                                             Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                             o

                                             50.000,00 tis. Kč

                                             46/4105                         11. 9. 2018
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             450 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5166 -

                                             Konzultační, poradenské a právní služby

                                             o

                                              450 tis. Kč

                                             46/4105                         11. 9. 2018
                                             3. rozhodla

                                             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 33,2 tis. Kč

                                             46/4105                         11. 9. 2018
                                             4. rozhodla

                                             navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ ve výši 33,2 tis. Kč

                                             46/4105                         11. 9. 2018
                                             5. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             33,2 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 6172 -

                                             Činnost regionální správy

                                             pol. 5173 -

                                             Cestovné

                                             o

                                             13,6 tis. Kč

                                             pol. 5175 -

                                             Pohoštění

                                             o

                                             19,6 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             33,2 tis. Kč

                                             46/4105                         11. 9. 2018
                                             6. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             960 Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 5175 -

                                             Občerstvení

                                             o

                                             960 Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                              46/4106                         11. 9. 2018
                                              1. rozhodla

                                              o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2019 v Cannes

                                              46/4106                         11. 9. 2018
                                              2. rozhodla

                                              uzavřít Smlouvu o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2019 se statutárním městem Brno, IČO 44992785, hlavním městem Praha, IČO 00064581, a statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno rovněž ostatními smluvními stranami


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                               46/4107                         11. 9. 2018
                                               1. rozhodla

                                               o zmírnění podmínek dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ dle důvodové zprávy

                                               46/4107                         11. 9. 2018
                                               2. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout

                                               a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace

                                               b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 4 a 5 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace

                                               46/4107                         11. 9. 2018
                                               3. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3636 -

                                               Územní rozvoj

                                               pol. 5213 -

                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                               o

                                               2.495 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3636 -

                                               Územní rozvoj

                                               pol. 5212 -

                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                               o

                                               305,6 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 3636 -

                                               Územní rozvoj

                                               pol. 6312 -

                                               Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                               o

                                               122,8 tis. Kč

                                               pol. 6313 -

                                               Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                               o

                                               2.066,6 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               2.189,4 tis. Kč

                                               46/4107                         11. 9. 2018
                                               4. ukládá

                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                               Zodp: Jan Krkoška

                                               Termín: 13. 9. 2018


                                                Rada kraje

                                                46/4108                         11. 9. 2018
                                                1. schvaluje

                                                podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                46/4108                         11. 9. 2018
                                                2. rozhodla

                                                vyhlásit dotační program „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 46/4109                         11. 9. 2018
                                                 1. schvaluje

                                                 podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 46/4109                         11. 9. 2018
                                                 2. rozhodla

                                                 vyhlásit dotační program „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

                                                  46/4110                         11. 9. 2018
                                                  1. rozhodla

                                                  uzavřít dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí mezi společností OKK Koksovny, a.s., IČO 47675829, a Moravskoslezským krajem na roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 39/3499 ze dne 29. 5. 2018

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                   46/4111                         11. 9. 2018
                                                   1. rozhodla

                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 40.860 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                   46/4111                         11. 9. 2018
                                                   2. rozhodla

                                                   navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 40.860 Kč

                                                   46/4111                         11. 9. 2018
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   přijaté transfery

                                                   pol.  4111 -

                                                   Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                   o

                                                   40.860 Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3741 -

                                                   Ochrana druhů a stanovišť

                                                   pol.  5192 -

                                                   Poskytnuté náhrady

                                                   o

                                                   40.860 Kč

                                                   46/4111                         11. 9. 2018
                                                   4. bere na vědomí

                                                   informaci o přerušení realizace projektu „Kynologická akce Memoriál Jitky Hromadové“ pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Opava

                                                   46/4111                         11. 9. 2018
                                                   5. rozhodla

                                                   zrušit v usnesení č. 39/3499 ze dne 29. 5. 2018 bod 2., kterým rada kraje rozhodla poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Opava, IČO 67777503, na projekt Kynologická akce Memoriál Jitky Hromadové ve výši maximálně 64.576 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2018 do dne 31. 8. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                    46/4112                         11. 9. 2018
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost subjektu Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 ze dne 1. 8. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Ekologický chodníček, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    46/4112                         11. 9. 2018
                                                    2. rozhodla

                                                    poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016, IČO 05232481, na projekt Ekologický chodníček ve výši 120.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    46/4112                         11. 9. 2018
                                                    3. bere na vědomí

                                                    žádost subjektu Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s., ze dne 31. 7. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Publikace Poznej Novojičínsko, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                    46/4112                         11. 9. 2018
                                                    4. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., IČO 02111942, na projekt Publikace Poznej Novojičínsko ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 7. 2018 do dne 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                    46/4112                         11. 9. 2018
                                                    5. rozhodla

                                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 220.000 Kč

                                                    46/4112                         11. 9. 2018
                                                    6. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol.  5901 -

                                                    Nespecifikované rezervy

                                                    o

                                                    220 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3792 -

                                                    Ekologická výchova a osvěta

                                                    pol.  5221 -

                                                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                    o

                                                    100 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 3792 -

                                                    Ekologická výchova a osvěta

                                                    pol.  6349 -

                                                    Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                    o

                                                    120 tis. Kč

                                                    46/4112                         11. 9. 2018
                                                    7. ukládá

                                                    náměstkyni hejtmana kraje

                                                    předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 3. a návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

                                                    Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                    Termín: 13. 12. 2018


                                                     Rada kraje

                                                     46/4113                         11. 9. 2018
                                                     1. rozhodla

                                                     vyhlásit dotační program „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2019 dle předloženého materiálu

                                                     46/4113                         11. 9. 2018
                                                     2. schvaluje

                                                     podmínky dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      46/4114                         11. 9. 2018
                                                      1. souhlasí

                                                      se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       46/4115                         11. 9. 2018
                                                       1. schvaluje

                                                       Statut ankety Sportovec roku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       46/4115                         11. 9. 2018
                                                       2. rozhodla

                                                       vyhodnotit nejúspěšnější sportovce a sportovní aktivity za rok 2018 dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        46/4116                         11. 9. 2018
                                                        1. souhlasí

                                                        s realizací projektu „Získej zkušenosti v Evropě II“ u organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                        46/4116                         11. 9. 2018
                                                        2. souhlasí

                                                        s realizací projektu „Rozvoj řemeslných a odborných zručností v portugalských firmách“ u organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                        46/4116                         11. 9. 2018
                                                        3. souhlasí

                                                        s realizací projektu „Pracovní stáže v zahraničí urychlí tvou budoucí kariéru“ u organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                        46/4116                         11. 9. 2018
                                                        4. souhlasí

                                                        s realizací projektu „Studenti bez hranic X“ u organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                        46/4116                         11. 9. 2018
                                                        5. souhlasí

                                                        s realizací projektu „Ready, Steady, Go!“ u organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         46/4117                         11. 9. 2018
                                                         1. stanoví

                                                         s účinností od 1. 10. 2018

                                                         platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 39/3533 ze dne 29. 5. 2018

                                                          č. 23/2078 ze dne 24. 10. 2017

                                                          č. 32/2914 ze dne 27. 2. 2018

                                                          46/4118                         11. 9. 2018
                                                          1. schvaluje

                                                          závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizacím:

                                                          a)    Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601411, ve výši 540.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce stravovacího provozu" s časovou použitelností od 4. 9. 2018 do 30. 6. 2019

                                                          b)   Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, ve výši 671.000 Kč, s účelovým určením na modernizaci oplocení areálu školy v rámci akce "Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019

                                                          46/4118                         11. 9. 2018
                                                          2. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3299 -

                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                          pol. 5331 -

                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          1.211 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3121 -

                                                          Gymnázia

                                                          pol. 6351 -

                                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          540 tis. Kč

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          pol. 6351 -

                                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          671 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          1.211 tis. Kč

                                                          46/4118                         11. 9. 2018
                                                          3. schvaluje

                                                          změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendií ve školním roce 2017/2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                          46/4118                         11. 9. 2018
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          pol. 5331 -

                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          35.500 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3299 -

                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                          pol. 5331 -

                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          35.500 Kč

                                                          46/4118                         11. 9. 2018
                                                          5. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3299 -

                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                          pol. 5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                            71,52 tis. Kč

                                                          na § 3541 -

                                                          Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                          pol. 5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                            88,00 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          o

                                                          159,52 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3299 -

                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                          pol. 5041 -

                                                          Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                          o

                                                           71,52 tis. Kč

                                                          na § 3541 -

                                                          Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                          pol. 5164 -

                                                          Nájemné

                                                          o

                                                           5,00 tis. Kč

                                                          pol. 5173 -

                                                          Cestovné

                                                          o

                                                           57,50 tis. Kč

                                                          pol. 5175 -

                                                          Pohoštění

                                                          o

                                                          25,50 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          o

                                                           159,52 tis. Kč

                                                          46/4118                         11. 9. 2018
                                                          6. rozhodla

                                                          nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.658.283,60 Kč dle předloženého materiálu

                                                          46/4118                         11. 9. 2018
                                                          7. schvaluje

                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                          46/4118                         11. 9. 2018
                                                          8. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                          pol. 4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          2.658.287 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3121 -

                                                          Gymnázia

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          353.520 Kč

                                                          na § 3122 -

                                                          Střední odborné školy

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          755.804 Kč

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          1.548.963 Kč

                                                          Celkem

                                                            o

                                                          2.658.287 Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                          46/4119                         11. 9. 2018
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 předloženého materiálu

                                                          46/4119                         11. 9. 2018
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                          a)    EQUI FORUM, z.s., IČO 22821562, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Velká cena Moravskoslezského kraje 2018“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018

                                                          b)   HC SLEDGE Studénka z.s., IČO 22678760, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „HC Sledge Studénka – sezóna 2018/2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019

                                                          c)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Doprava členů SCM na soustředění“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                                                          46/4119                         11. 9. 2018
                                                          3. rozhodla

                                                          uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                          a)    EQUI FORUM, z.s., IČO 22821562, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          b)   HC SLEDGE Studénka z.s., IČO 22678760, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          c)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          46/4119                         11. 9. 2018
                                                          4. rozhodla

                                                          poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Junák - český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s., IČO 63028972, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nový sklad táborové základny“; s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                                          46/4119                         11. 9. 2018
                                                          5. rozhodla

                                                          uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Junák - český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s., IČO 63028972, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                          46/4119                         11. 9. 2018
                                                          6. rozhodla

                                                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „ DP – Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ ve výši 290.000 Kč

                                                          46/4119                         11. 9. 2018
                                                          7. rozhodla

                                                          navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 320.000 Kč

                                                          46/4119                         11. 9. 2018
                                                          8. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 6409 -

                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                          pol. 6901 -

                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                          o

                                                          30 tis. Kč

                                                          a

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3421 -

                                                          Využití volného času dětí a mládeže

                                                          pol. 5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          50 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3419-

                                                          Ostatní tělovýchovná činnost

                                                          pol. 5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          30 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3421 -

                                                          Využití volného času dětí a mládeže

                                                          pol. 6322 -

                                                          Investiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          50 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 8/912 ze dne 14. 6. 2018

                                                           46/4120                         11. 9. 2018
                                                           1. rozhodla

                                                           uzavřít Dohodu o spolupráci a smlouvu o udělení podlicence se subjektem Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                            46/4121                         11. 9. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. A třetího ročníku oboru
                                                            79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                            46/4121                         11. 9. 2018
                                                            2. rozhodla

                                                            s účinností od 12. 9. 2018

                                                            povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. A ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                             č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

                                                             46/4122                         11. 9. 2018
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizaci Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, na projekt „Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             46/4122                         11. 9. 2018
                                                             2. rozhodla

                                                             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 194.000 Kč

                                                             46/4122                         11. 9. 2018
                                                             3. rozhodla

                                                             navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 194.000 Kč

                                                             46/4122                         11. 9. 2018
                                                             4. rozhodla

                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci církevní organizaci Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, ve výši 194.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             46/4122                         11. 9. 2018
                                                             5. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             nedaňové příjmy

                                                             na § 4399 -

                                                             Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                             pol. 2212 -

                                                             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                             o

                                                             17,98 tis. Kč

                                                             na § 6402 -

                                                             Finanční vypořádání minulých let

                                                             pol. 2229 -

                                                             Ostatní přijaté vratky transferů

                                                             o

                                                             157,52 tis. Kč

                                                             na § 6409 -

                                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                             pol. 2229 -

                                                             Ostatní přijaté vratky transferů

                                                             o

                                                             18,50 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             194,00 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3525 -

                                                             Hospice

                                                             pol. 5223 -

                                                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                             o

                                                             194,00 tis. Kč

                                                             46/4122                         11. 9. 2018
                                                             6. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 4377 -

                                                             Sociálně terapeutické dílny

                                                             pol. 6322 -

                                                             Investiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             278 tis. Kč

                                                             na § 4379 -

                                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                             pol. 6322 -

                                                             Investiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             278 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             556 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 4344 -

                                                             Sociální rehabilitace

                                                             pol. 5223 -

                                                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                             o

                                                             62 tis. Kč

                                                             na § 4350 -

                                                             Domovy pro seniory

                                                             pol. 5223 -

                                                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                             o

                                                             106 tis. Kč

                                                             pol. 5321 -

                                                             Neinvestiční transfery obcím

                                                             o

                                                             200 tis. Kč

                                                             na § 4356 -

                                                             Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                             pol. 5223 -

                                                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                             o

                                                             40 tis. Kč

                                                             na § 4357 -

                                                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                             pol. 5223 -

                                                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                             o

                                                             50 tis. Kč

                                                             na § 4359 -

                                                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                             pol. 5223 -

                                                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                             o

                                                             10 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             468 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 4350 -

                                                             Domovy pro seniory

                                                             pol. 6341 -

                                                             Investiční transfery obcím

                                                             o

                                                             88 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                              č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

                                                              č. 8/930 ze dne 14. 6. 2018

                                                              č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                                              46/4123                         11. 9. 2018
                                                              1. rozhodla

                                                              vyhlásit dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 41/3706 ze dne 26. 6. 2018

                                                               46/4124                         11. 9. 2018
                                                               1. rozhodla

                                                               udělit ocenění třem vybraným pěstounským rodinám za jejich přínos v rozvoji náhradní rodinné péči, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                               46/4124                         11. 9. 2018
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout oceněným rodinám dle bodu 1. tohoto usnesení věcný dar ve formě poukazu na welness víkendový pobyt v maximální hodnotě 10.000,- Kč na jednu oceněnou rodinu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 68/5493 ze dne 19. 5. 2015

                                                                č. 84/6748 ze dne 24. 11. 2015

                                                                46/4125                         11. 9. 2018
                                                                1. rozhodla

                                                                uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2015 (ev. č. 01679/2015/KŘ) na vytvoření a technickou podporu „Systému pro zpracování materiálů samosprávy", mezi Moravskoslezským krajem a společností PilsCom, s.r.o., se sídlem Slovanská alej 2182/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ 25219103, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                 frame-scrollup