Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 3. 7. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  47/3528     3. 7. 2014
1. schvaluje

program 47. schůze rady kraje, konané dne 3. 7. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  47/3529     3. 7. 2014
1. volí

ověřovatele zápisu ze 47. schůze rady kraje, konané dne 15. 7. 2014: Ing. Ivan Strachoň Martin Sikora

Rada kraje (č. usnesení)
  47/3530     3. 7. 2014
1. svěřuje

hejtmanovi kraje podle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat o změnách ve složení komisí pro otevírání obálek a hodnotících komisí u veřejných zakázek uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu, a to s ohledem na potřebu zabezpečit jednání těchto komisí v plánovaných termínech

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3232 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  47/3531     3. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2011 uzavřené se zhotovitelem stavby HSF Systém a.s. (ev. č. 01803/2011/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj – pracoviště Karviná-Ráj“, se společností: HSF System, a.s. se sídlem: Mourová 1131, 739 32 Vratimov IČ: 25903101 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 5.535.229,05 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  frame-scrollup