Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 9. 2018


  Rada kraje

  47/4126                         25. 9. 2018
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 25. 9. 2018


   Rada kraje

   47/4127                         25. 9. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu ze 46. schůze rady kraje, konané dne 11. 9. 2018

   47/4127                         25. 9. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 47. schůze rady kraje, konané dne 25. 9. 2018:

   -      Ing. Jaroslava Kaniu

   -      MUDr. Martina Gebauera


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 10/716 ze dne 28.3.2017

    47/4128                         25. 9. 2018
    1. bere na vědomí

    informaci o odstoupení Mgr. Martina Vymětala, LL.M. z funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 63/4972 ze dne 5.3.2015

     47/4129                         25. 9. 2018
     1. schvaluje

     uzavření dodatku ke Smlouvě o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Limited dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 45/3907 ze dne 28. 8. 2018

      47/4130                         25. 9. 2018
      1. schvaluje

      návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


       Rada kraje

       v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

       k usnesení rady kraje

       č. 11/727 ze dne 21. 3. 2013

       47/4131                         25. 9. 2018
       1. bere na vědomí

       informaci o uplynutí funkčního období členů představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

       a.    Ing. Jana Zawady, nar. **********

       b.    Ing. Zuzany Mariňákové, nar. **********

       47/4131                         25. 9. 2018
       2. volí

       a.    Ing. Jana Zawadu, nar. **********

       b.    Ing. Zuzanu Mariňákovou, nar. **********

       členy představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 42/3716 ze dne 17. 7. 2018

        47/4132                         25. 9. 2018
        1. rozhodla

        v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit otevřené podlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře II.“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

        47/4132                         25. 9. 2018
        2. pověřuje

        společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře II.“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 39/3376 ze dne 29. 5. 2018

         47/4133                         25. 9. 2018
         1. rozhodla

         na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup automobilů pro Krajské vojenské velitelství Ostrava“ účastníka:

         pro část 1 veřejné zakázky – 1 ks vozidla dodávkového typu pro přepravu 8 osob včetně řidiče a materiálu

         AUTOBOND GROUP a.s.
         Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9
         IČO: 27567575

         za cenu nejvýše přípustnou 620.830 Kč bez DPH

         pro část 2 veřejné zakázky – 1 ks terénního vozidla pick-up s pohonem všech 4 kol s plastovou uzamykatelnou nástavbou úložného prostoru v barvě karoserie

         AUTOBOND GROUP a.s.
         Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9
         IČO: 27567575

         za cenu nejvýše přípustnou 694.084 Kč bez DPH

         pro část 3 veřejné zakázky – 1 ks terénního vozidla OFF – road s pohonem všech 4 kol

         AUTOBOND GROUP a.s.
         Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9
         IČO: 27567575

         za cenu nejvýše přípustnou 974.954 Kč bez DPH


          Rada kraje

          47/4134                         25. 9. 2018
          1. rozhodla

          zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě III“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

          47/4134                         25. 9. 2018
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě III“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          47/4134                         25. 9. 2018
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě III“, a to:

          členové:
          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:
          Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          47/4134                         25. 9. 2018
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě III“, a to:

          členové:
          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
          Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
          PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
          Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          náhradníci:
          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
          Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
          Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
          Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový
          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
          Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu
          Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
          Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
          Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


           Rada kraje

           47/4135                         25. 9. 2018
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

           47/4135                         25. 9. 2018
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           47/4135                         25. 9. 2018
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“, a to:

           členové:
           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:
           Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           47/4135                         25. 9. 2018
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“, a to:

           členové:
           Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
           PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
           Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový
           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           náhradníci:
           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
           Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
           Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový
           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
           JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
           Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu
           Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
           Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 39/3374 ze dne 29. 5. 2018

            47/4136                         25. 9. 2018
            1. rozhodla

            vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – dodání technologie fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            2.       SOELSO s.r.o.
            Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín
            IČO: 27851681


             Rada kraje

             47/4137                         25. 9. 2018
             1. rozhodla

             zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

             47/4137                         25. 9. 2018
             2. prohlašuje

             že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

             47/4137                         25. 9. 2018
             3. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, a to:

              

             členové:

             Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              

             náhradníci:

             Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             47/4137                         25. 9. 2018
             4. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, a to:

              

             členové:

             Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

             Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             náhradníci:

             Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

             Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

             Ing. Simona Kamrádová, odbor investiční a majetkový

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

             Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí

             Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

             Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

             Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

              47/4138                         25. 9. 2018
              1. rozhodla

              v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení VZ č. 156/2018 na služby s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko – Místecko II. (relace Zlínský kraj – Ostrava)“ zadávané na přechodnou dobu v JŘBU, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

              47/4138                         25. 9. 2018
              2. rozhodla

              zahájit opakované jednací řízení bez uveřejnění dle § 67 a § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko – Místecko II. (relace Zlínský kraj – Ostrava) II“ odesláním výzvy k podání nabídek (předběžných nabídek) dle předloženého materiálu

              47/4138                         25. 9. 2018
              3. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku s názvem Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko – Místecko II. (relace Zlínský kraj – Ostrava) II“ zadávanou v JŘBU na přechodnou dobu“, a to:

              členové:

              Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              náhradníci:

              Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

              Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              47/4138                         25. 9. 2018
              4. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která provede rovněž jednání s dodavatelem v rámci JŘBU pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko – Místecko II. (relace Zlínský kraj – Ostrava) II“ zadávanou v JŘBU na přechodnou dobu“, a to:

              členové:

              Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

              Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

              náhradníci:

              Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

              Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

              Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

              Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

              Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

              Ing. Jana Valová, odbor financí

              Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


               Rada kraje

               47/4139                         25. 9. 2018
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka nábytku v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““

               47/4139                         25. 9. 2018
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

               Potrusil s.r.o. 

               se sídlem: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

               IČO: 25310119

               za cenu nejvýše přípustnou 394 063 Kč bez DPH


                Rada kraje

                47/4140                         25. 9. 2018
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů IROP“

                47/4140                         25. 9. 2018
                2. rozhodla

                zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů IROP“, poř. č. 145/2018, a to v její 2. části: Didaktické pomůcky pro výuku fyziky


                 Rada kraje

                 47/4141                         25. 9. 2018
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého“

                 47/4141                         25. 9. 2018
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1.       SAFE HOME europe s.r.o.
                 se sídlem: Bochoř, Včelín 148/42
                 IČO: 28597991

                 za cenu nejvýše přípustnou 1.324.700 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  47/4142                         25. 9. 2018
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup průmyslových mokro-suchých vysavačů pro JSDH obcí Moravskoslezského kraje“

                  47/4142                         25. 9. 2018
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  2.       D & V technika s.r.o.

                  se sídlem: 712 00, Ostrava, Muglinov, Slezská Ostrava, Bohumínská 168/87

                  IČO: 41035721

                  za cenu nejvýše přípustnou 375.000 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   47/4143                         25. 9. 2018
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup 176 ks protipožárních únikových kukel“

                   47/4143                         25. 9. 2018
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   3.       Klimafil Praha s.r.o.
                   se sídlem: 10000 Praha - Strašnice, Slunečná 2101/2
                   IČO: 26415879

                   za cenu nejvýše přípustnou 640.640 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 46/4072 ze dne 11.9.2018

                    č. 44/3812 ze dne 7.8.2018

                    č. 35/3035 ze dne 27.3.2018

                    47/4144                         25. 9. 2018
                    1. bere na vědomí

                    výsledky Burzovního shromáždění ze dne 13. 9. 2018 při obchodování elektrické energie na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno

                    47/4144                         25. 9. 2018
                    2. rozhodla

                    na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 13. 9. 2018 při obchodování elektrické energie na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, se společností:

                    V hladině nízkého napětí

                    CENTROPOL ENERGY, a.s.

                    se sídlem: Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

                    IČO: 25458302

                    za jednotkovou cenu 1.605 Kč bez DPH/MWh

                    V hladině vysokého napětí

                    Veolia Komodity ČR, s.r.o.

                    se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                    IČO: 25846159

                    za jednotkovou cenu 1.547 Kč bez DPH/MWh


                     Rada kraje

                     47/4145                         25. 9. 2018
                     1. souhlasí

                     s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     47/4145                         25. 9. 2018
                     2. stanoví

                     u usnesení č. 28/2516 bod 4. ze dne 14. 12. 2017 termín další kontroly plnění na listopad 2018


                      Rada kraje

                      47/4146                         25. 9. 2018
                      1. bere na vědomí

                      informaci o dotazech vznesených členem zastupitelstva kraje na 9. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 9. 2018

                      47/4146                         25. 9. 2018
                      2. pověřuje

                      náměstka hejtmana kraje

                      vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                      Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                      Termín: 13. 12. 2018


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 45/3932 ze dne 28.8.2018

                       47/4147                         25. 9. 2018
                       1. bere na vědomí

                       informaci o rezignaci MUDr. Vojtěcha Balcárka, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena komise pro občany se zdravotním postižením, dle předloženého materiálu

                       47/4147                         25. 9. 2018
                       2. jmenuje

                       podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy komisí rady kraje:

                       a. pro občany se zdravotním postižením

                       Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje

                       b. legislativní

                       Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje

                       Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                        47/4148                         25. 9. 2018
                        1. rozhodla

                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 v rámci akce „Mezinárodní spolupráce“ ve výši 400 tis. Kč

                        47/4148                         25. 9. 2018
                        2. rozhodla

                        zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 400 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost zastupitelstva kraje“

                        47/4148                         25. 9. 2018
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6113 -

                        Zastupitelstva krajů

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        150 tis. Kč

                        pol.  5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        20 tis. Kč

                        na § 6223 -

                        Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                        pol.  5166 -

                        Konzultační, poradenské a právní služby

                        o

                        400 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        570 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 6113 -

                        Zastupitelstva krajů

                        pol.  5164 -

                        Nájemné

                        o

                        50 tis. Kč

                        pol.  5175 -

                        Pohoštění

                        o

                        520 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        570 tis. Kč

                        47/4148                         25. 9. 2018
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6223 -

                        Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                        pol.  5139 -

                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                        o

                        15 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 6223 -

                        Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                        pol.  5194 -

                        Věcné dary

                        o

                        15 tis. Kč

                        47/4148                         25. 9. 2018
                        5. rozhodla

                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 v rámci akce „Realizace komunikační strategie“ ve výši 205,7 tis. Kč

                        47/4148                         25. 9. 2018
                        6. rozhodla

                        zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 12,1 tis. Kč a investiční finanční prostředky ve výši 193,6 tis. Kč s účelovým určením na akci „Jednotný vizuální styl Moravskoslezského kraje“

                        47/4148                         25. 9. 2018
                        7. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3349 -

                        Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                        pol.  5166 -

                        Konzultační, poradenské a právní služby

                        o

                        205,7 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        12,1 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol.  6119 -

                        Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

                        o

                        193,6 tis. Kč

                        47/4148                         25. 9. 2018
                        8. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 5311 -

                        Bezpečnost a veřejný pořádek

                        pol.  6122 -

                        Stroje, přístroje a zařízení

                        o

                        70 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 5311 -

                        Bezpečnost a veřejný pořádek

                        pol.  5137 -

                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                        o

                        70 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                         47/4149                         25. 9. 2018
                         1. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol. 5041 -

                         Odměny za užití duševního vlastnictví

                         o

                         5 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol. 5164 -

                         Nájemné

                         o

                         5 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                          47/4150                         25. 9. 2018
                          1. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 2299 -

                          Ostatní záležitosti v dopravě

                          pol.  5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          6 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 2299 -

                          Ostatní záležitosti v dopravě

                          pol.  5194 -

                          Věcné dary

                          o

                          6 tis. Kč


                           Rada kraje

                           47/4151                         25. 9. 2018
                           1. souhlasí

                           s plánem rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustků a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2019
                           dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            47/4152                         25. 9. 2018
                            1. bere na vědomí

                            zprávu o zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd v období 2018/2019 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            47/4152                         25. 9. 2018
                            2. schvaluje

                            zprávu o zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd v období 2018/2019 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             47/4153                         25. 9. 2018
                             1. rozhodla

                             zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                             47/4153                         25. 9. 2018
                             2. rozhodla

                             a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                             b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                             47/4153                         25. 9. 2018
                             3. rozhodla

                             odstoupit od smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 31/2689 ze dne 6. 2. 2018

                             č. 15/1251 ze dne 12. 6. 2017

                             47/4154                         25. 9. 2018
                             1. doplňuje

                             poradní sbor pro rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje do složení uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 37/3163 ze dne 24. 4. 2018

                              47/4155                         25. 9. 2018
                              1. rozhodla

                              nepodat rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 11. 9. 2018, č. j. ÚOHS-S0255/2018/VZ-26514/2018/522/NRi k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               47/4156                         25. 9. 2018
                               1. souhlasí

                               s umístěním a realizací stavby „Vítkov, Opavská 57, Prusková, přel. NN“ na pozemku parc. č. 1472 ostatní plocha v k. ú. a obci Vítkov, dle předloženého materiálu

                               47/4156                         25. 9. 2018
                               2. rozhodla

                               a)           zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1472 ostatní plocha v k. ú. a obci Vítkov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku nadzemní vedení NN včetně betonového sloupu v rámci stavby „Vítkov, Opavská 57, Prusková, přel. NN“, a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění nadzemního vedení NN včetně betonového sloupu, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                               b)           uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                               47/4156                         25. 9. 2018
                               3. souhlasí

                               s umístěním a instalací kogeneračních jednotek v budově bez čp/če obč. vybavenost na pozemku parc. č. st. 1172 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                47/4157                         25. 9. 2018
                                1. bere na vědomí

                                žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390, zastoupeného společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, Brno, IČO 44961944, o prodej pozemku parc. č. 625/70 ostatní plocha, v k. ú. Starojická Lhota, obec Starý Jičín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                47/4157                         25. 9. 2018
                                2. rozhodla

                                a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                pozemek parc. č. 625/70 ostatní plocha,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                v k. ú. Starojická Lhota, obec Starý Jičín

                                b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                47/4157                         25. 9. 2018
                                3. bere na vědomí

                                žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o prodej pozemků parc. č. 601/4 vodní plocha a parc. č. 601/5 vodní plocha, oba v k. ú. a obci Nové Sedlice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                47/4157                         25. 9. 2018
                                4. rozhodla

                                a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                pozemek parc. č. 601/4 vodní plocha a

                                pozemek parc. č. 601/5 vodní plocha,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                v k. ú. a obci Nové Sedlice

                                b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                47/4157                         25. 9. 2018
                                5. bere na vědomí

                                žádost manželů ********** o prodej části pozemku parc. č. 2944/13 ostatní plocha, v k. ú. a obci Hlučín, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                47/4157                         25. 9. 2018
                                6. rozhodla

                                a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                část pozemku parc. č. 2944/13 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3893-68/2017 ze dne 20. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2944/100 ostatní plocha, o výměře 1302 m2,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                v k. ú. a obci Hlučín

                                b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 6. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 44/3838 ze dne 7. 8. 2018

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

                                 47/4158                         25. 9. 2018
                                 1. bere na vědomí

                                 informaci o financování projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, číslo EDS 114D244006001 dle předloženého materiálu

                                 47/4158                         25. 9. 2018
                                 2. rozhodla

                                 podat žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky na akci „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, číslo EDS 114D244006001 dle předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                  47/4159                         25. 9. 2018
                                  1. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 2212 -

                                  Silnice

                                  pol.  5137 -  

                                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                  o

                                  0,37 tis. Kč

                                  pol.  5169 -  

                                  Nákup ostatních služeb

                                  o

                                  193,90 tis. Kč

                                  na § 3123 -

                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                  pol.  5137 -  

                                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                  o

                                  6,00 tis. Kč

                                  pol.  5169 -  

                                  Nákup ostatních služeb

                                  18,15 tis. Kč

                                  na § 3315 -

                                  Činnosti muzeí a galerií

                                  pol.  5137 -  

                                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                  o

                                  1.500,00 tis. Kč

                                  pol.  5169 -  

                                  Nákup ostatních služeb

                                  o

                                  1.323,68 tis. Kč

                                  pol.  5171 -

                                  Opravy a udržování

                                  o

                                  12,36 tis. Kč

                                  na § 3322 -

                                  Zachování a obnova kulturních památek

                                  pol.  5137 -  

                                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                  o

                                  10.000,04 tis. Kč

                                  pol.  5169 -  

                                  Nákup ostatních služeb

                                  o

                                  137,56 tis. Kč

                                  pol.  5171 -

                                  Opravy a udržování

                                  o

                                  15.507,00 tis. Kč

                                  na § 3533 -

                                  Zdravotnická záchranná služba

                                  pol.  5169 -  

                                  Nákup ostatních služeb

                                  o

                                  36,30 tis. Kč

                                  na § 4354 -

                                  Chráněné bydlení

                                  pol.  5169 -  

                                  Nákup ostatních služeb

                                  o

                                  60,43 tis. Kč

                                  na § 4357 -

                                  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                  pol.  5169 -  

                                  Nákup ostatních služeb

                                  o

                                  521,64 tis. Kč

                                  na § 4377 -

                                  Sociálně terapeutické dílny

                                  pol.  5169 -  

                                  Nákup ostatních služeb

                                  o

                                  160,42 tis. Kč

                                  celkem

                                  o

                                  29.477,85 tis. Kč

                                  a

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 2212 -

                                  Silnice

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  78.406,01 tis. Kč

                                  na § 3114 -

                                  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  126,83 tis. Kč

                                  na § 3121 -

                                  Gymnázia

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  4.400,00 tis. Kč

                                  na § 3122 -

                                  Střední odborné školy

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  51.360,03 tis. Kč

                                  na § 3123 -

                                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  15.553,12 tis. Kč

                                  na § 3133 -

                                  Dětské domovy

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  416,83 tis. Kč

                                  na § 3231 -

                                  Základní umělecké školy

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  249,38 tis. Kč

                                  na § 3315 -

                                  Činnosti muzeí a galérií

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  37.252,02 tis. Kč

                                  pol.  6122 -

                                  Stroje, přístroje a zařízení

                                  o

                                  250,00 tis. Kč

                                  na § 3322 -

                                  Zachování a obnova kulturních památek

                                  pol.  6122 -

                                  Stroje, přístroje a zařízení

                                  o

                                  2.000,00 tis. Kč

                                  na § 3533 -

                                  Zdravotnická záchranná služba

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  173,89 tis. Kč

                                  na § 4354 -

                                  Chráněné bydlení

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  247,82 tis. Kč

                                  na § 4357 -

                                  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  4.627,96 tis. Kč

                                  na § 4377 -

                                  Sociálně terapeutické dílny

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  231,61 tis. Kč

                                  celkem

                                  o

                                  195.295,50 tis. Kč

                                  a

                                  snižuje

                                  dlouhodobé financování

                                  pol. 8123 -

                                  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                  o

                                  152.374,89 tis. Kč

                                  pol. 8124 -

                                  Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                  o

                                  55.894,16 tis. Kč

                                  a

                                  snižují

                                  investiční přijaté transfery

                                  pol.  4216 -

                                  Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                  o

                                  68.470,30 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 2212 -

                                  Silnice

                                  pol. 6122 -

                                  Stroje, přístroje a zařízení

                                  o

                                  452,30 tis. Kč

                                  na § 3125 -

                                  Střediska praktického vyučování a školního hospodářství

                                  pol.  6121 -

                                  Budovy, haly a stavby

                                  o

                                  110,00 tis. Kč

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   

                                  pol.  6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  59.260,02 tis. Kč

                                  celkem

                                  o

                                  59.822,32 tis. Kč

                                  47/4159                         25. 9. 2018
                                  2. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 3122 -

                                  Střední odborné školy

                                  pol. 6122 -

                                  Stroje, přístroje a zařízení

                                  o

                                  754,19 tis. Kč

                                  pol. 6123 -

                                  Dopravní prostředky

                                  o

                                  345,81 tis. Kč

                                  Celkem

                                  o

                                  1.100,00 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3122 -

                                  Střední odborné školy

                                  pol. 5137 -

                                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                  o

                                  1.100,00 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                   47/4160                         25. 9. 2018
                                   1. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03533/2014/SOC, o částku 534.596 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví sociálních věcí“ s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018

                                   47/4160                         25. 9. 2018
                                   2. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   nedaňové příjmy

                                   na § 6320 -

                                   Pojištění funkčně nespecifikované

                                   pol. 2322 -

                                   Přijaté pojistné náhrady

                                   o

                                   534.596 Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 4357 -

                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   534.596 Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 42/3724 ze dne 17.7.2018

                                    47/4161                         25. 9. 2018
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 06915/2018/KŘ ze dne 9. 8. 2018 na realizaci geodetických měření skutečného stavu povrchu při rekonstrukci silnic pro určení množství provedených stavebních prací a pro kontrolu geometrické kvality se zhotovitelem, kterým je společnost

                                    GEODROM s.r.o.

                                    se sídlem: Moravany, Hlavní 133/32, PSČ 664 48,

                                    IČO: 29305381,

                                    dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    47/4161                         25. 9. 2018
                                    2. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                     

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol.  6901 -

                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    650 tis. Kč

                                     

                                    a

                                     

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 2212 -

                                    Silnice

                                     

                                    pol.  5166 -

                                    Konzultační, poradenské a právní služby

                                    o

                                    650 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 42/3737 ze dne 17.7.2018

                                     č. 44/3837 ze dne 7.8.2018

                                     č. 19/1609 ze dne 29.8.2017

                                     47/4162                         25. 9. 2018
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 03469/2017/IM ze dne 10. 10. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III/48425) I. etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                     ALPINE Bau CZ a.s.

                                     se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

                                     IČO: 02604795,

                                     dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                     47/4162                         25. 9. 2018
                                     2. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                      

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3639 -

                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     217 tis. Kč

                                      

                                     a

                                      

                                     zvyšují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 2212 -

                                     Silnice

                                      

                                     pol.  6121 -

                                     Budovy, haly a stavby

                                     o

                                      217 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 42/3746 ze dne 17. 7. 2018

                                      47/4163                         25. 9. 2018
                                      1. bere na vědomí

                                      a)    žádost společnosti SeePOINT s.r.o., Ptáčník 714, 739 45 Fryčovice, IČO 27843122, o prodej nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      b)   žádost společnosti Sanace a stavby APOLLO s.r.o., U nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 27778428, o prodej nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                      47/4163                         25. 9. 2018
                                      2. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout

                                      a)   prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Vítkovice, Ostrava, IČO 00600920, a to:

                                      pozemek parc. č. st. 3210 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1209, část obce Mariánské Hory, jiná stavba,

                                      se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                      vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                      do vlastnictví společnosti SeePOINT s.r.o., Ptáčník 714, 739 45 Fryčovice, IČO 27843122,

                                      za podmínky úhrady kupní ceny 14.877.000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za  podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve 2. a 3. NP v celkové výměře 250 m2 v administrativní části budovy č.p. 1209, část obce Mariánské Hory, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 3210 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, mezi organizací Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, IČO 00100579, jako vypůjčitelem, a společností SeePOINT s.r.o., Ptáčník 714, 739 45 Fryčovice, IČO 27843122, jako půjčitelem, na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce, dle předloženého materiálu

                                      b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Vítkovice, Ostrava, IČO 00600920, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                      47/4163                         25. 9. 2018
                                      3. ukládá

                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                      předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                      Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                      Termín: 13. 12. 2018


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 5/440 ze dne 14. 9. 2017

                                       47/4164                         25. 9. 2018
                                       1. rozhodla

                                       a)    nabýt darem do vlastnictví kraje dokumentace z vlastnictví města Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759, a to:

                                       projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy budovy č. p. 150, za účelem změny v účelu užívání“ vypracovanou společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, Ostrava, IČO 27787443,

                                       projekt interiéru pro realizaci akce s názvem „Muzeum trojmezí v Jablunkově“ vypracovaný společností BMCH s.r.o., 28. října 1142/168, Ostrava, IČO 48394190,

                                       dle předloženého materiálu

                                       b)   předat majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to ke dni jeho nabytí do vlastnictví kraje


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        nedaňové příjmy

                                        pol. 2412 -

                                        Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

                                        o

                                        13,89 tis. Kč

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 2111 -

                                        Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                        o

                                        19,11 tis. Kč

                                        pol. 2212 -

                                        Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                        o

                                        50,08 tis. Kč

                                        na § 2229 -

                                        Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                        pol. 2212 -

                                        Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                        o

                                        860,86 tis. Kč

                                        pol. 2324 -

                                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                        o

                                        23,00 tis. Kč

                                        na § 2292 -

                                        Dopravní obslužnost

                                        pol. 2212 -

                                        Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                        o

                                        15,00 tis. Kč

                                        na § 3421 -

                                        Využití volného času dětí a mládeže

                                        pol. 2324 -

                                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                        o

                                        1,32 tis. Kč

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 2212 -

                                        Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                        o

                                        50,00 tis. Kč

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        pol. 2119 -

                                        Ostatní příjmy z vlastní činnosti

                                        o

                                        49,61 tis. Kč

                                        na § 3769 -

                                        Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                        pol. 2111 -

                                        Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                        o

                                        55,90 tis. Kč

                                        na § 4399 -

                                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                        pol. 2212 -

                                        Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                        o

                                        62,74 tis. Kč

                                        pol. 2324 -

                                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                        o

                                        2,00 tis. Kč

                                        na § 5171 -

                                        Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

                                        pol. 2324 -

                                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                        o

                                        11,89 tis. Kč

                                        na § 6113 -

                                        Zastupitelstva krajů

                                        pol. 2324 -

                                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                        o

                                        4,04 tis. Kč

                                        na § 6172 -

                                        Činnost regionální správy

                                        pol. 2324 -

                                        Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                        o

                                        76,66 tis. Kč

                                        na § 6310 -

                                        Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                        pol. 2141 -

                                        Příjmy z úroků (část)

                                        o

                                        0,21 tis. Kč

                                        na § 6320 -

                                        Pojištění funkčně nespecifikované

                                        pol. 2322 -

                                        Přijaté pojistné náhrady

                                        o

                                        40,49 tis. Kč

                                        na § 6402 -

                                        Finanční vypořádání minulých let

                                        pol. 2223 -

                                        Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                        o

                                        34,82 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        1 371,62 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol. 6901 -

                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                        o

                                        1 371,62 tis. Kč

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        2. rozhodla

                                        nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a s volbami do zastupitelstev obcí vyhlášenými na 5. a 6. října 2018

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        přijaté transfery

                                        pol. 4111 -

                                        Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                        o

                                        200 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6115 -

                                        Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

                                        pol. 5011 -

                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                        o

                                        130 tis. Kč

                                        pol. 5031 -

                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                        o

                                        34 tis. Kč

                                        pol. 5032 -

                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                        o

                                        12 tis. Kč

                                        pol. 5156 -

                                        Pohonné hmoty a maziva

                                        o

                                        8 tis. Kč

                                        pol. 5161 -

                                        Poštovní služby

                                        o

                                        4 tis. Kč

                                        pol. 5173 -

                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                        o

                                        8 tis. Kč

                                        pol. 5175 -

                                        Pohoštění

                                        o

                                        4 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        200 tis. Kč

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        4. rozhodla

                                        zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 130 tis. Kč z 338.062,74 tis. Kč na 338.192,74 tis. Kč

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        5. rozhodla

                                        nabýt finanční prostředky od Olomouckého kraje za účelem zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou území Olomouckého kraje přiléhajícího k území Moravskoslezského kraje ve výši 10.383.000 Kč a obcí na území Moravskoslezského kraje do rozpočtu kraje za účelem zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou v oblastech Bruntálsko, Rýmařovsko, Krnovsko, Frýdlantsko, Novojičínsko – východ a Novojičínsko – západ, a to v celkové výši 828.149,97 Kč

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        6. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        přijaté transfery

                                        pol. 4121 -

                                        Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                                        o

                                        828,3 tis. Kč

                                        pol. 4122 -

                                        Neinvestiční přijaté transfery od krajů

                                        o

                                        10.383,0 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        11.211,3 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje            

                                        na § 6172 -

                                        Činnost regionální správy

                                        pol. 5173 -

                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                        o

                                        50,0 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje            

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol. 6901 -

                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                        o

                                        11.161,3 tis. Kč

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        7. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2293 -

                                        Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                                        pol. 5192 -

                                        Poskytnuté náhrady

                                        o

                                        193,6 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2293 -

                                        Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                                        pol. 5166 -

                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                        o

                                        193,6 tis. Kč

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        8. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6113 -

                                        Zastupitelstva krajů

                                        pol. 5136 -

                                        Knihy, učební pomůcky a tisk

                                        o

                                        5 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6113 -

                                        Zastupitelstva krajů

                                        pol. 5192 -

                                        Poskytnuté náhrady

                                        o

                                        5 tis. Kč

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        9. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        pol. 5166 -

                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                        o

                                        130 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        pol. 5176 -

                                        Účastnické poplatky na konference

                                        o

                                        130 tis. Kč

                                        47/4165                         25. 9. 2018
                                        10. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6172 -

                                        Činnost regionální správy

                                        pol. 5123 -

                                        Podlimitní technické zhodnocení

                                        o

                                        50 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6172 -

                                        Činnost regionální správy

                                        pol. 5175 -

                                        Pohoštění

                                        o

                                        50 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         47/4166                         25. 9. 2018
                                         1. stanoví

                                         vztah rozpočtu kraje na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2020 – 2022 k příspěvkovým organizacím kraje za jednotlivá odvětví pro sestavení návrhu rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací kraje na léta 2020 – 2022 dle předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                          47/4167                         25. 9. 2018
                                          1. schvaluje

                                          závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, ve výši 950.000,00 Kč s účelovým určením na zajištění studie v rámci akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                          47/4167                         25. 9. 2018
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3314 -

                                          Činnosti knihovnické

                                          pol.  6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                          950,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3314 -

                                          Činnosti knihovnické

                                          pol.  6351 -

                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          950,00 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                           č. 42/3744 ze dne 17. 7. 2018

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                           47/4168                         25. 9. 2018
                                           1. rozhodla

                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                           a.    „Rekonstrukce střechy tělocvičny“ organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, ve výši 1.400.000,00 Kč

                                           b.    „Zateplení, výměna oken a střechy na tělocvičnách“ organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, ve výši 3.950.000,00 Kč

                                           47/4168                         25. 9. 2018
                                           2. schvaluje

                                           snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizacím:

                                           a.    Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, o částku 1.400.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce střechy tělocvičny“

                                           b.    Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, o částku 3.950.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zateplení, výměna oken a střechy na tělocvičnách“

                                           47/4168                         25. 9. 2018
                                           3. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 60045922, o částku 250.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce “Stavební úpravy suterénu“ s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                                           47/4168                         25. 9. 2018
                                           4. souhlasí

                                           s realizací akce „Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná“ pro Střední školu služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizaci, IČO 00575933, ve výši 1.150.000,00 Kč v roce 2019

                                           47/4168                         25. 9. 2018
                                           5. schvaluje

                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, ve výši 100.000,00 Kč s účelovým určením na akci "Přístavba tělocvičny - projektová příprava" s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                                           47/4168                         25. 9. 2018
                                           6. souhlasí

                                           s realizací akce "Přístavba tělocvičny - projektová příprava" pro Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, ve výši 3.850.000,00 Kč v roce 2019

                                           47/4168                         25. 9. 2018
                                           7. ukládá

                                           odboru financí zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2019 akce dle bodu 4. a 6. tohoto usnesení

                                           Zodp.: Ing. Anna Klimšová, vedoucí odboru financí

                                           Termín: 6. 11. 2018

                                           47/4168                         25. 9. 2018
                                           8. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3121 -

                                           Gymnázia

                                           pol.  6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           5.250 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol.  6901-

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                           o

                                           5.000 tis. Kč

                                           na § 3146 -

                                           Zařízení výchovného poradenství

                                           pol.  6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           250 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           5.250 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                            47/4169                         25. 9. 2018
                                            1. rozhodla

                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dotační program – Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji“ ve výši 13.200.000,00 Kč

                                            47/4169                         25. 9. 2018
                                            2. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 100.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna střešní krytiny" s časovou použitelností od 25. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                                            47/4169                         25. 9. 2018
                                            3. souhlasí

                                            s realizací akce "Výměna střešní krytiny" pro organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvkovou organizaci, IČO 00602141, ve výši 8.900.000 Kč v roce 2019

                                            47/4169                         25. 9. 2018
                                            4. schvaluje

                                            závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizacím:

                                            a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602060, ve výši 500.000,00 Kč, s účelovým určením na projektovou přípravu akce "Sportovní komplex Volgogradská" s časovou použitelností od 25. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                                            b)   Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČO 47998296, ve výši 150.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce odvodu splaškových vod" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                            47/4169                         25. 9. 2018
                                            5. souhlasí

                                            a)    s projektovou přípravou akce "Sportovní komplex Volgogradská" pro Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvkovou organizaci, IČO 00602060, ve výši 3.700.000,00 Kč v roce 2019

                                            b)   s realizací akce "Rekonstrukce odvodu splaškových vod" pro Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvkovou organizaci, IČO 47998296, ve výši 200.000,00 Kč v roce 2019

                                            47/4169                         25. 9. 2018
                                            6. ukládá

                                            odboru financí

                                            zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2019 akce dle bodu 3. a 5. tohoto usnesení

                                            Zodp.: Ing. Anna Klimšová

                                            Termín: 6. 11. 2018

                                            47/4169                         25. 9. 2018
                                            7. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5331 -

                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            350 tis. Kč

                                            na § 3419 -

                                            Ostatní tělovýchovná činnost

                                            pol.  5222 -

                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                            o

                                            13.200 tis. Kč

                                            Celkem

                                            13.550 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje            

                                            na § 3122 -

                                            Střední odborné školy

                                            pol.  5331 -

                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            100 tis. Kč

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  5901 -

                                            Nespecifikované rezervy

                                            o

                                            8.900 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            9.000 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje            

                                            na § 3121 -

                                            Gymnázia

                                            pol.  6351 -

                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            500 tis. Kč

                                            na § 3133 -

                                            Dětské domovy

                                            pol.  6351 -

                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            150 tis. Kč

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            3.900 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            4.550 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 46/4090 ze dne 11.9.2018

                                             47/4170                         25. 9. 2018
                                             1. rozhodla

                                             uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 04727/2018/IM ze dne 2. 5. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                             INTOZA s.r.o.
                                             se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky
                                             IČO: 25873261
                                             dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                              47/4171                         25. 9. 2018
                                              1. rozhodla

                                              uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou, a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              47/4171                         25. 9. 2018
                                              2. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 účelově určený na pořízení telemedicínských setů a úhradu souvisejících služeb v rámci realizace projektu „HORIZONT II – šance pro srdce, efektivnější léčba hypertenze pomocí nástrojů telemedicíny a vzdáleného monitoringu“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                              47/4171                         25. 9. 2018
                                              3. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 2299 -

                                              Ostatní záležitosti v dopravě

                                              pol. 5168 -

                                              Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                                              o

                                              3.600 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              3.600 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

                                              47/4172                         25. 9. 2018
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, ze dne 3. 9. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              47/4172                         25. 9. 2018
                                              2. schvaluje

                                              snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 448.426 Kč na celkovou výši 519.574 Kč, s účelovým určením na „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018

                                              47/4172                         25. 9. 2018
                                              3. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 448.426 Kč, s účelovým určením na „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018

                                              47/4172                         25. 9. 2018
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 6351 -

                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              448.426 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 5331 -

                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              448.426 Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 41/3682 ze dne 26. 6. 2018

                                               47/4173                         25. 9. 2018
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, dle předloženého materiálu

                                               47/4173                         25. 9. 2018
                                               2. souhlasí

                                               se změnou platebních podmínek pořízení přístrojů - štěrbinové kamery a fotoštěrbinové kamery, pro oční oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 42/3756 ze dne 17. 7. 2018

                                                47/4174                         25. 9. 2018
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, dle předloženého materiálu

                                                47/4174                         25. 9. 2018
                                                2. souhlasí

                                                se změnou platebních podmínek pořízení Fundus kamery pro oční oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                 47/4175                         25. 9. 2018
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o poskytnutí finančních prostředků na pořízení skiagrafického přístroje

                                                 47/4175                         25. 9. 2018
                                                 2. schvaluje

                                                 závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 3562/2014/ZDR, ve výši 12.000.000 Kč, účelově určený na pořízení skiagrafického přístroje a souvisejících stavebně technologických dodávek v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019

                                                 47/4175                         25. 9. 2018
                                                 3. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 kapitálové výdaje

                                                 na § 6409 -

                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                 pol. 6901 -

                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                 o

                                                 12.000 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 kapitálové výdaje

                                                 na § 3522 -

                                                 Ostatní nemocnice

                                                 pol. 6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 12.000 tis Kč

                                                 47/4175                         25. 9. 2018
                                                 4. doporučuje

                                                 řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, jmenovat pro veřejnou zakázku s názvem „Skiagrafický přístroj“ jako zástupce zřizovatele

                                                 členy hodnotící komise:

                                                 MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                 Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                 náhradníky hodnotící komise:

                                                 Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                                 Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                                 47/4175                         25. 9. 2018
                                                 5. ukládá

                                                 řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, předložit odboru zdravotnictví kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Skiagrafický přístrojů, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                                                 Zodp.: Ing. et Ing. Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel

                                                 Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

                                                 47/4175                         25. 9. 2018
                                                 6. bere na vědomí

                                                 žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o poskytnutí finančních prostředků na akci „Docházkový a stravovací systém“

                                                 47/4175                         25. 9. 2018
                                                 7. rozhodla

                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 1.000.000 Kč, a tyto finanční prostředky převést na novou akci „Docházkový a stravovací systém“

                                                 47/4175                         25. 9. 2018
                                                 8. schvaluje

                                                 závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018, organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 3566/2014/ZDR ve výši 1.000.000 Kč, účelově určený na realizaci akce „Docházkový a stravovací systém“, s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 13/1020 ze dne 18. 5. 2017

                                                  47/4176                         25. 9. 2018
                                                  1. bere na vědomí

                                                  změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.15_004/0000294-01 ze dne 15. 12. 2016 v aktuálním znění, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání k projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/15_004/0000294 na základě Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.15_004/0000294-03 ze dne 18. 7. 2018, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 45/3992 ze dne 28.8.2018

                                                   47/4177                         25. 9. 2018
                                                   1. bere na vědomí

                                                   změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_034/0008507-01 ze dne 15. 8. 2018 v aktuálním znění, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání k projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 na základě Rozhodnutí č. 16_034/0008507-02 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_034/0008507-01 ze dne 3. 9. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014

                                                    47/4178                         25. 9. 2018
                                                    1. souhlasí

                                                    s přijetím nových členů Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., a to subjektů Turistická centrála ostrova Nin (Chorvatsko), Staroslovanský institut Záhřeb (Chorvatsko), Slovinská národní mariánská svatyně Brezje (Slovinsko), Slovenská samospráva Budapešť (Maďarsko)

                                                    47/4178                         25. 9. 2018
                                                    2. nesouhlasí

                                                    s přijetím obce Zalavár (Maďarsko) jako přidruženého člena ve Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. dle odůvodnění v důvodové zprávě

                                                    47/4178                         25. 9. 2018
                                                    3. zmocňuje

                                                    náměstka Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla k vyplnění a podpisu hlasovacího lístku nezbytného k vyjádření stanoviska Moravskoslezského kraje dle odůvodnění v důvodové zprávě


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                     47/4179                         25. 9. 2018
                                                     1. rozhodla

                                                     uzavřít smlouvu o spolupráci při výrobě televizního pořadu se subjektem Česká televize, IČ 00027383, za účelem prezentace Moravskoslezského kraje v televizním pořadu „Dobré ráno“, dle předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lomná, IČO 64122174, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč na projekt „XI. euroregionální jarmark“

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lomná, IČO 64122174, na projekt „XI. euroregionální jarmark“ ve výši 90.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      3. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu SKI Vítkovice - Bílá z.s., IČO 70632219, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Pohár Beskydské Magistrály Bílá 2018“

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      4. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu SKI Vítkovice - Bílá z.s., IČO 70632219, na projekt „Pohár Beskydské Magistrály Bílá 2018“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 30. 10. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      5. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu Ski klub RD Rýmařov, z.s., IČO 27003272, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 136.264 Kč na projekt „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019“

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      6. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Ski klub RD Rýmařov, z.s., IČO 27003272, na projekt „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019“ ve výši 136.264 Kč s časovou použitelností od 15. 8. 2018 do 14. 4. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      7. bere na vědomí

                                                      žádost subjektu Ostravice Sport a.s., IČO 26847248, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 78.830 Kč na projekt „Úprava tří běžeckých okruhů ve sportovně-rekreačním areálu Ostravice 2018/2019“

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      8. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Ostravice Sport a.s., IČO 26847248, na projekt „Úprava tří běžeckých okruhů ve sportovně-rekreačním areálu Ostravice 2018/2019“ ve výši 78.830 Kč s časovou použitelností od 15. 8. 2018 do 14. 4. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      9. rozhodla

                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 355,1 tis. Kč

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      10. rozhodla

                                                      navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 355,1 tis. Kč

                                                      47/4180                         25. 9. 2018
                                                      11. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      355,1 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      78,83 tis. Kč

                                                      pol. 5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      276,27 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      355,1 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                       47/4181                         25. 9. 2018
                                                       1. rozhodla

                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 90,5 tis. Kč

                                                       47/4181                         25. 9. 2018
                                                       2. rozhodla

                                                       navýšit dotační program „Program na podporu stáží a studentů ve firmách“ o 90,5 tis. Kč

                                                       47/4181                         25. 9. 2018
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol. 5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       90,5 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3636 -

                                                       Územní rozvoj

                                                       pol. 5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                       o

                                                        90,5 tis. Kč

                                                       47/4181                         25. 9. 2018
                                                       4. rozhodla

                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Reprodukce majetku v odvětví cestovního ruchu“ ve výši 660 tis. Kč

                                                       47/4181                         25. 9. 2018
                                                       5. rozhodla

                                                       navýšit akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 660 tis. Kč

                                                       47/4181                         25. 9. 2018
                                                       6. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 6129 -

                                                       Nákup dlouhodobého majetku jinde nezařazený

                                                       o

                                                       660 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5041 -

                                                       Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                       o

                                                       160 tis. Kč

                                                       pol. 5139 -

                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                       o

                                                       500 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       660 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 10/758 ze dne 28. 3. 2017

                                                        47/4182                         25. 9. 2018
                                                        1. bere na vědomí

                                                        změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1206/2017-91/1 ze dne 10. 1. 2017, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Vybavení vzdělávacího střediska zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“, registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001947, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace
                                                        č. 1206/2017-91/2 ze dne 13. 8. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 26/2385 ze dne 5. 12. 2017

                                                         č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

                                                         č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                                         č. 37/3219 ze dne 24. 4. 2018

                                                         č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

                                                         č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                                         č. 32/2861 ze dne 27. 2. 2018

                                                         č. 38/3324 ze dne 15. 5. 2018

                                                         č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017

                                                         č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                                         č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                                         č. 26/2385 ze dne 5. 12. 2017

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                         47/4183                         25. 9. 2018
                                                         1. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                         47/4183                         25. 9. 2018
                                                         2. rozhodla

                                                         neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                         47/4183                         25. 9. 2018
                                                         3. bere na vědomí

                                                         žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 4 až 15 předloženého materiálu

                                                         47/4183                         25. 9. 2018
                                                         4. rozhodla

                                                         schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace dle přílohy č. 16 a uzavřít s žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                         47/4183                         25. 9. 2018
                                                         5. bere na vědomí

                                                         žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelů **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/05132, **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/03225 a **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/04335, dle příloh č. 18 - 20 předloženého materiálu

                                                         47/4183                         25. 9. 2018
                                                         6. rozhodla

                                                         uzavřít s žadateli uvedenými v bodě 5. tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                         47/4183                         25. 9. 2018
                                                         7. bere na vědomí

                                                         informaci o odstoupení od schválených žádostí o dotace dle příloh č. 23 - 25 předloženého materiálu

                                                         47/4183                         25. 9. 2018
                                                         8. bere na vědomí

                                                         informaci o dalším postupu týkajícího se podmínek udržitelnosti projektů u dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ dle předloženého materiálu

                                                         47/4183                         25. 9. 2018
                                                         9. rozhodla

                                                         schválit vzor návrhu smlouvy o poskytnutí dotace - DP 2. výzva dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 7/737 ze dne 14. 3. 2018

                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                         47/4184                         25. 9. 2018
                                                         1. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         47/4184                         25. 9. 2018
                                                         2. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení v odvětví sociálních věcí na financování výdajů související s projektem „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg.č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019

                                                         47/4184                         25. 9. 2018
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                          

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4229 -

                                                         Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                                         pol.  5213 -

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                         o

                                                         600,00 tis. Kč

                                                          

                                                         a

                                                          

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4229 -

                                                         Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                                         pol.  5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         600,00 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 7/453 ze dne 7. 2. 2017

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                         47/4185                         25. 9. 2018
                                                         1. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                          

                                                         zvyšují

                                                         nedaňové příjmy

                                                         na § 6402 -

                                                         Finanční vypořádání minulých let

                                                         pol.  2223 -

                                                         Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                         o

                                                         467,97 tis. Kč

                                                         a

                                                          

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 6402 -

                                                         Finanční vypořádání minulých let

                                                         pol.  5364 -

                                                         Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                         o

                                                         467,97 tis. Kč

                                                         47/4185                         25. 9. 2018
                                                         2. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         280,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol.  5139 -

                                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                         o

                                                         280,00 tis. Kč

                                                         47/4185                         25. 9. 2018
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                          

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4339 -

                                                         Ostatní sociální péče a pomoc rodině
                                                         a manželství

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         164,42 tis. Kč

                                                          

                                                         a

                                                          

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4339 -

                                                         Ostatní sociální péče a pomoc rodině
                                                         a manželství

                                                          

                                                         pol.  5021 -

                                                         Ostatní osobní výdaje

                                                         o

                                                         100,00 tis. Kč

                                                         pol.  5031 -

                                                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                         o

                                                         25,00 tis. Kč

                                                         pol.  5032 -

                                                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                         o

                                                         9,00 tis. Kč

                                                         pol.  5038 -

                                                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                         o

                                                         0,42 tis. Kč

                                                         pol.  5194 -

                                                         Věcné dary

                                                         o

                                                         30,00 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         164,42 tis. Kč

                                                         47/4185                         25. 9. 2018
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol.  4116 -

                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         1.236,64 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 5511 -

                                                         Požární ochrana – profesionální část

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         716,64 tis. Kč

                                                         pol.  5173 -

                                                         Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                         o

                                                         500,00 tis. Kč

                                                         pol.  5194 -

                                                         Věcné dary

                                                         o

                                                         20,00 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         1.236,64 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 39/3504 ze dne 29. 5. 2018

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          1. bere na vědomí

                                                          zápis z jednání pracovní skupiny ustanovené pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          2. schvaluje

                                                          návrh na ocenění škol v rámci soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“ obsažený v zápisu z jednání pracovní skupiny dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          3. rozhodla

                                                          poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč, z toho 25.000 Kč na nákup didaktických pomůcek pro EVVO, 5.000 Kč na nákup knih a 5.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, subjektu Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČO 60043733, oceněnému v kategorii mateřské školy

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          4. rozhodla

                                                          poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč, z toho 25.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu, 5.000 Kč na nákup papírenského zboží a 5.000 Kč na nákup knih, subjektu Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 73184357, oceněnému v kategorii základní školy

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          5. rozhodla

                                                          poskytnout certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč na nákup nádob na třídění odpadu ve třídách subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, oceněnému v kategorii střední školy

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          6. rozhodla

                                                          poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 11.000 Kč na nákup digitální mikroskopické techniky subjektu Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace, IČO 72069899

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          7. rozhodla

                                                          poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 11.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu subjektu Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70982741

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          8. rozhodla

                                                          poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 11.000 Kč na nákup nádob na třídění odpadu ve třídách subjektu Základní škola Ostrava, Nádražní 11, příspěvková organizace, IČO 70933979

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          9. rozhodla

                                                          poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 11.000 Kč, z toho 6.000 Kč na nákup pracovních pomůcek a vybavení na zahradu a 5.000 Kč na nákup knih, subjektu Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          10. rozhodla

                                                          poskytnout referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 11.000 Kč na nákup digitálních meteorologických stanic subjektu Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329

                                                          47/4186                         25. 9. 2018
                                                          11. rozhodla

                                                          poskytnout zvláštní ocenění „Skokan roku“ za mimořádný posun školy v oblasti EVVO v daném školním roce subjektu Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace, IČO 75026970, přičemž tento subjekt nebude oceněn dárkovým poukazem, ale prezentačními předměty Moravskoslezského kraje


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                           47/4187                         25. 9. 2018
                                                           1. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3742 -

                                                           Chráněné části přírody

                                                           pol.  5169 -

                                                           Nákup ostatních služeb

                                                           o

                                                           180 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3742 -

                                                           Chráněné části přírody

                                                           pol.  5139 -

                                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                            o

                                                           180 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            47/4188                         25. 9. 2018
                                                            1. rozhodla

                                                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 00890/2007/KŘ se zhotovitelem Mgr. Davidem Hoňkem, IČO 67333958, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            47/4188                         25. 9. 2018
                                                            2. rozhodla

                                                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 00892/2007/KŘ se zhotovitelem Mgr. Davidem Hoňkem, IČO 67333958, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            47/4188                         25. 9. 2018
                                                            3. rozhodla

                                                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 00893/2007/KŘ se zhotovitelem Mgr. Davidem Hoňkem, IČO 67333958, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                            47/4188                         25. 9. 2018
                                                            4. rozhodla

                                                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 00840/2008/KŘ se zhotovitelem Mgr. Davidem Hoňkem, IČO 67333958, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             47/4189                         25. 9. 2018
                                                             1. rozhodla

                                                             o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             47/4189                         25. 9. 2018
                                                             2. rozhodla

                                                             vyřadit z evidence majetku a fyzicky zlikvidovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             47/4189                         25. 9. 2018
                                                             3. rozhodla

                                                             vyřadit drobný dlouhodobý hmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z evidence majetku a provádět jeho následnou údržbu dle předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                              47/4190                         25. 9. 2018
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost spolku Společnost pro orbu České republiky, z.s., ze dne 5. 9. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 7. 9. 2018, ve věci poskytnutí dotace na projekt 1. ročník otevřeného mistrovství v orbě Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              47/4190                         25. 9. 2018
                                                              2. rozhodla

                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Společnost pro orbu České republiky, z.s., IČO 17049954, na projekt 1. ročník otevřeného mistrovství v orbě Moravskoslezského kraje ve výši 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 7. 2018 do dne 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              47/4190                         25. 9. 2018
                                                              3. bere na vědomí

                                                              žádost spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s. ze dne 14. 9. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Výstava hospodářských zvířat a doprovodný program na XI. Euroregionálním jarmarku v Dolní Lomné, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              47/4190                         25. 9. 2018
                                                              4. rozhodla

                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s, IČO 04183118, na projekt Výstava hospodářských zvířat a doprovodný program na XI. Euroregionálním jarmarku v Dolní Lomné ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2018 do dne 30. 11. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                              47/4190                         25. 9. 2018
                                                              5. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 1019 -

                                                              Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                              pol.  5213 -

                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                              o

                                                              75 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 1019 -

                                                              Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                              pol.  5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              75 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 39/3508 ze dne 29. 5. 2018

                                                               47/4191                         25. 9. 2018
                                                               1. schvaluje

                                                               stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919, na období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí


                                                                Rada kraje

                                                                47/4192                         25. 9. 2018
                                                                1. bere na vědomí

                                                                výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                47/4192                         25. 9. 2018
                                                                2. rozhodla

                                                                o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 45/4029 ze dne 28. 8. 2018

                                                                 č. 45/4028 ze dne 28. 8. 2018

                                                                 47/4193                         25. 9. 2018
                                                                 1. jmenuje

                                                                 konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

                                                                 a)     Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace:

                                                                 předseda konkurzní komise:

                                                                 PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený radou kraje

                                                                 členové:

                                                                 Ing. Mgr. Josef Pukančík - člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen určený radou kraje

                                                                 Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

                                                                 náhradník:

                                                                 Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS. - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

                                                                 Mgr. Jaroslav Dvořák - ředitel organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                 náhradník:

                                                                 PaedDr. Jan Effenberger - ředitel organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                 Mgr. Iveta Galušková - školní inspektorka České školní inspekce

                                                                 Mgr. Šárka Glacová - pedagogický pracovník školy

                                                                 Ing. Helena Kudelová - členka školské rady

                                                                 náhradník:

                                                                 Květa Kubíčková - náhradník členky školské rady

                                                                 b)     Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace:

                                                                 předseda konkurzní komise:

                                                                 Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                 členové:

                                                                 Ing. Jiří Hamrozi - starosta města Jablunkov, člen určený radou kraje

                                                                 PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                                 náhradník:

                                                                 PaedDr. Stanislava Šmídová - vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                                                 Renata Wdówková - ředitelka organizace Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                 náhradník:

                                                                 Ing. Radek Zajac - ředitel organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                 Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková - školní inspektorka České školní inspekce

                                                                 Mgr. Daniela Sławinska - pedagogický pracovník školy

                                                                 c)     Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace:

                                                                 předseda konkurzní komise:

                                                                 Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                 členové:

                                                                 Bc. Josef Bělica - člen zastupitelstva kraje, člen určený radou kraje

                                                                 Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

                                                                 náhradník:

                                                                 Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS. - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

                                                                 PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D. - ředitel organizace Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                 náhradník:

                                                                 Mgr. Kamil Trávníček - ředitel organizace Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                 Mgr. Pavel Vykoupil - školní inspektor České školní inspekce

                                                                 Květuše Pokorná - pedagogický pracovník školy

                                                                 v případě nepřítomnosti předsedů konkurzních komisí na jednáních konkurzních komisí vykonávají funkci předsedy konkurzní komise členové určení ředitelem krajského úřadu

                                                                 v případě, kdy se členové konkurzních komisí určení ředitelem krajského úřadu, odborníci v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo členové školských rad vzdají funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníky, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                                  47/4194                         25. 9. 2018
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 4.A čtvrtého ročníku oboru
                                                                  79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                                  b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1A4 prvního ročníku oboru
                                                                  79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                                  c)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. D prvního ročníku oboru
                                                                  79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                                  d)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1.E prvního ročníku oboru
                                                                  79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                                  47/4194                         25. 9. 2018
                                                                  2. rozhodla

                                                                  s účinností od 26. 9. 2018

                                                                  a)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu druhého žáka pro třídu označenou jako 4.A ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                                  b)   povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1A4 ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                                  c)    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. D ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná po dobu studijního pobytu žáka ze zahraničí, nejdéle však do 31. 8. 2019

                                                                  d)   povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1.E ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 39/3518 ze dne 29. 5. 2018

                                                                   47/4195                         25. 9. 2018
                                                                   1. schvaluje

                                                                   ocenění nejúspěšnějších žáků a týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                   47/4195                         25. 9. 2018
                                                                   2. rozhodla

                                                                   poskytnout věcná ocenění:

                                                                   a.    keramické plastiky v hodnotě 2.000 Kč každému oceněnému žákovi a zástupci týmu, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 předloženého materiálu, v celkové hodnotě 60.000 Kč

                                                                   b.    poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v hodnotě 3.600 Kč 25 oceněným žákům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, v celkové hodnotě 90.000 Kč

                                                                   c.    poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v hodnotě 6.000 Kč 5 oceněným týmům, které jsou uvedeny v příloze č. 2 předloženého materiálu, v celkové hodnotě 30.000 Kč

                                                                   47/4195                         25. 9. 2018
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                   pol. 5164 -

                                                                   Nájemné

                                                                   o

                                                                   31,0 tis. Kč

                                                                   pol. 5175 -

                                                                   Pohoštění

                                                                   o

                                                                   14,5 tis. Kč

                                                                   pol. 5194 -

                                                                   Věcné dary

                                                                   o

                                                                   130,0 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   175,5 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                   pol. 5139 -

                                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                   o

                                                                   10,0 tis. Kč

                                                                   pol. 5494 -

                                                                   Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                   o

                                                                   165,5 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   175,5 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    47/4196                         25. 9. 2018
                                                                    1. rozhodla

                                                                    s účinností od 26. 9. 2018

                                                                    povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě základní školy speciální organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, v počtu 3 žáků; výjimka je platná do doby zvýšení počtu žáků v této třídě, nejdéle však pro školní rok 2018/2019


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     1. rozhodla

                                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

                                                                     a)    financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi na rok 2018 ve výši 20.446.489 Kč

                                                                     b)   rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) ve výši 2.590.071 Kč

                                                                     dle předloženého materiálu

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     2. rozhodla

                                                                     změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     3. schvaluje

                                                                     změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     4. rozhodla

                                                                     změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     5. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                     pol. 4116 -

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     20.446.489 Kč

                                                                     a

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                      

                                                                     na § 3143 -

                                                                     Školní družiny a kluby

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     543.958 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3299 -

                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                      

                                                                     pol. 5901 -

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                     2.721.183 Kč

                                                                      

                                                                     Celkem

                                                                     3.265.141 Kč

                                                                      

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                      

                                                                     na § 3111 -

                                                                     Mateřské školy

                                                                      

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     2.398.526 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3112 -

                                                                     Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     322.600 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3113 -

                                                                     Základní školy

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     398.257 Kč

                                                                      

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     14.115.230 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3114 -

                                                                     Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     1.800.346 Kč

                                                                      

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     384.674 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3117 -

                                                                     První stupeň základních škol

                                                                      

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     2.371.985 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3121 -

                                                                     Gymnázia

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     99.746 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3122 -

                                                                     Střední odborné školy

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     358.652 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3123 -

                                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     365.411 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3124 -

                                                                     Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     416.154 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3126 -

                                                                     Konzervatoře

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     138.536 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3141 -

                                                                     Školní stravování

                                                                      

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     347.332 Kč

                                                                      

                                                                     na § 3143 -

                                                                     Školní družiny a kluby

                                                                      

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     194.181 Kč

                                                                      

                                                                     Celkem

                                                                     23.711.630 Kč

                                                                      

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     6. bere na vědomí

                                                                     informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září až říjen 2018 do 25. 9. 2018 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     7. rozhodla

                                                                     poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem:

                                                                     a)   Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, ve výši 6.468 Kč

                                                                     b)   Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, ve výši 1.320 Kč

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     8. schvaluje

                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem:

                                                                     a)   Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, o částku 6.468 Kč

                                                                     a)   Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, o částku 1.320 Kč

                                                                     s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     9. schvaluje

                                                                     poskytnout a přidělit neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     10. rozhodla

                                                                     poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)“ soukromým školám:

                                                                     a)    Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., IČO 25858751,
                                                                     ve výši 47.124 Kč

                                                                     b)   Základní škola AMOS, školská právnická osoba, IČO 25830635,
                                                                     ve výši 7.524 Kč

                                                                     s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace 

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     11. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                     pol. 4116 - 

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                     ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     2.590.071 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3113 -

                                                                     Základní školy

                                                                      

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     1.320 Kč

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     1.921.821 Kč

                                                                     na § 3114 -

                                                                     Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                      

                                                                     pol. 5213 -

                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                     o

                                                                      

                                                                     47.124 Kč

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     6.468 Kč

                                                                     na § 3117 -

                                                                     První stupeň základních škol

                                                                      

                                                                     pol. 5212 -

                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                                                     o

                                                                      

                                                                     7.524 Kč

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     605.814 Kč

                                                                     Celkem

                                                                     2.590.071 Kč

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     12. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     nedaňové příjmy

                                                                     na § 6409 -

                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                     pol. 2229 -

                                                                     Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                     o

                                                                     47.500 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 6409 -

                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                     pol. 5364 -

                                                                     Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                                     o

                                                                     47.500 Kč

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     13. schvaluje

                                                                     snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím zřízeným krajem s účelovým určením na dotační program dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     14. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                     pol. 4116 -

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     887.270 Kč

                                                                     a

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3111 -

                                                                     Mateřské školy

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     56.485 Kč

                                                                     na § 3113 -

                                                                     Základní školy

                                                                     pol. 5213 -

                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                     o

                                                                     4.620 Kč

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     407.050 Kč

                                                                     na § 3117 -

                                                                     První stupeň základních škol

                                                                     pol. 5212 -

                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                                                     o

                                                                     7.980 Kč

                                                                     pol. 5213 -

                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                     o

                                                                     7.072 Kč

                                                                     pol. 5339 -

                                                                     Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     260.651 Kč

                                                                     na § 3299 -

                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     143.412 Kč

                                                                     Celkem

                                                                     887.270 Kč

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     15. rozhodla

                                                                     nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.977.438 Kč dle předloženého materiálu

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     16. schvaluje

                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 7 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                     47/4197                         25. 9. 2018
                                                                     17. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                                     pol. 4116 -

                                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                     o

                                                                     2.977.445 Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3121 -

                                                                     Gymnázia

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     940.583 Kč

                                                                     na § 3122 -

                                                                     Střední odborné školy

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     823.685 Kč

                                                                     na § 3123 -

                                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                     pol. 5336 -

                                                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     1.213.177 Kč

                                                                     Celkem

                                                                       o

                                                                     2.977.445 Kč


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 9/1015 ze dne 13. 9. 2018

                                                                     47/4198                         25. 9. 2018
                                                                     1. jmenuje

                                                                     dnem 1. 10. 2018

                                                                     Ing. Pavla Řezníčka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, se sídlem č. p. 144, 739 15 Bílá, na dobu neurčitou, při úvazku 0,5

                                                                     47/4198                         25. 9. 2018
                                                                     2. stanoví

                                                                     s účinností od 1. 10. 2018

                                                                     mzdu Ing. Pavlu Řezníčkovi, řediteli organizace s názvem Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, se sídlem č. p. 144, 739 15 Bílá, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      47/4199                         25. 9. 2018
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy 1, 2, 4, 6, 8 a 9 předloženého materiálu

                                                                      47/4199                         25. 9. 2018
                                                                      2. schvaluje

                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, o částku 28.000 Kč na úhradu nákladů spojených s přehlídkou odborných dovedností žáků školy „K-MODE“; s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                      47/4199                         25. 9. 2018
                                                                      3. rozhodla

                                                                      poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 žadatelům:

                                                                      a.    Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, ve výši 30.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Taneční soutěžní přehlídka Paforta“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                      b.    SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, IČO 66144591, ve výši 120.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení kvality ubytování v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                      47/4199                         25. 9. 2018
                                                                      4. rozhodla

                                                                      poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 žadateli spolek GO ON, IČO 04654455, ve výši 100.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Speciální tříkolové kolo pro paraplegika – Handbike“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                      47/4199                         25. 9. 2018
                                                                      5. rozhodla

                                                                      uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemci:

                                                                      a.    Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                      b.    SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, IČO 66144591, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                      c.    spolek GO ON, IČO 04654455, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                      47/4199                         25. 9. 2018
                                                                      6. rozhodla

                                                                      neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 žadatelům:

                                                                      a.    Vodní záchranná služba ČČK, z.s., IČO 63835355, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast vodních záchranářů VZS ČČK na mistrovství světa ve vodním záchranném sportu“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                      b.    **********, datum narození **********, bydliště **********, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa v triatlonu IRONMAN HAWAII 2018“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                      47/4199                         25. 9. 2018
                                                                      7. rozhodla

                                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                                                      a.    „DP – Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ ve výši 100.000 Kč

                                                                      b.    „Hry „Olympiády dětí a mládeže“ ve výši 26.000 Kč

                                                                      47/4199                         25. 9. 2018
                                                                      8. rozhodla

                                                                      navýšit akci rozpočtu kraje:

                                                                      a.    „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 126.000 Kč

                                                                      b.    „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ o 120.000 Kč

                                                                      47/4199                         25. 9. 2018
                                                                      9. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3421 -

                                                                      Využití volného času dětí a mládeže

                                                                      pol. 5222 -

                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                       58 tis. Kč

                                                                      na § 6409 -

                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                      pol. 5901 -

                                                                      Nespecifikované rezervy

                                                                      o

                                                                      120 tis. Kč

                                                                      na § 3419 -

                                                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                      pol. 5222 -

                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      100 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      278 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3421 -

                                                                      Využití volného času dětí a mládeže

                                                                      pol. 5331 -

                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                      o

                                                                      28 tis. Kč

                                                                      pol. 5321 -

                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      30 tis. Kč

                                                                      pol. 5222 -

                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      120 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      178 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      kapitálové výdaje

                                                                      na § 3419 -

                                                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                      pol. 6322 -

                                                                      Investiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      100 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                       47/4200                         25. 9. 2018
                                                                       1. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
                                                                       o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2018 ve výši 121.500 Kč dle předloženého materiálu

                                                                       47/4200                         25. 9. 2018
                                                                       2. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                       47/4200                         25. 9. 2018
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       121.500 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       121.500 Kč

                                                                       47/4200                         25. 9. 2018
                                                                       4. rozhodla

                                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 475.448 Kč

                                                                       47/4200                         25. 9. 2018
                                                                       5. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                       47/4200                         25. 9. 2018
                                                                       6. schvaluje

                                                                       závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331515, ve výši 110.000 Kč s účelovým určením na rekonstrukci dveří dílen v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelnosti od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                       47/4200                         25. 9. 2018
                                                                       7. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       daňové příjmy

                                                                       pol. 1361 -

                                                                       Správní poplatky

                                                                       o

                                                                       29.250 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       nedaňové příjmy

                                                                       pol. 2451 -

                                                                       Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                                                       o

                                                                       1.020.000 Kč

                                                                       na § 6402 -

                                                                       Finanční vypořádání minulých let

                                                                       pol. 2229 -

                                                                       Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                       o

                                                                       403.540 Kč

                                                                       na § 6409 -

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol. 2229 -

                                                                       Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                       o

                                                                       42.658 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       1.466.198 Kč

                                                                       a

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       128.552 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3114 -

                                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       5.000 Kč

                                                                       na § 3121 -

                                                                       Gymnázia

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       240.000 Kč

                                                                       na § 3122 -

                                                                       Střední odborné školy

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       139.000 Kč

                                                                       na § 3123 -

                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       35.000 Kč

                                                                       na § 3231 -

                                                                       Základní umělecké školy

                                                                       pol. 5331 -

                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       75.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       494.000 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3122 -

                                                                       Střední odborné školy

                                                                       pol. 6351 -

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       110.000 Kč

                                                                       na § 6409 -

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol. 6901 -

                                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                                       o

                                                                       1.020.000 Kč

                                                                       Celkem

                                                                       1.130.000 Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       47/4201                         25. 9. 2018
                                                                       1. souhlasí

                                                                       se zahájením procesu přípravy navazujícího Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitosti pro občany se zdravotním postižením na léta 2021 – 2026 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                       47/4201                         25. 9. 2018
                                                                       2. ukládá

                                                                       komisi rady kraje pro občany se zdravotním postižením

                                                                       projednat a předložit Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2021 – 2026 orgánům kraje dle plánu příprav uvedeném v předloženém materiálu

                                                                       Zodp.: Radomíra Vlčková, předsedkyně

                                                                       Termín: červen 2020


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                        č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                        47/4202                         25. 9. 2018
                                                                        1. rozhodla

                                                                        schválit Aktualizaci č. 27 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 35/3089 ze dne 27. 3. 2018

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         47/4203                         25. 9. 2018
                                                                         1. rozhodla

                                                                         nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 40.968,75 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“, realizovaného organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu

                                                                         47/4203                         25. 9. 2018
                                                                         2. schvaluje

                                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 40.968,75 Kč, organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03534/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007711

                                                                         47/4203                         25. 9. 2018
                                                                         3. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         zvyšují

                                                                         přijaté transfery

                                                                         pol. 4116 -

                                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                         o

                                                                         40,97 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 4357 -

                                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                         pol. 5336 -

                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         40,97 tis. Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          47/4204                         25. 9. 2018
                                                                          1. stanoví

                                                                          s účinností od 1. 10. 2018

                                                                          plat Mgr. Michalu Jiráskovi, řediteli organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 26/2405 ze dne 5. 12. 2017

                                                                           47/4205                         25. 9. 2018
                                                                           1. schvaluje

                                                                           s účinností od 1. 10. 2018

                                                                           změnu č. 12 Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                            frame-scrollup