Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 15. 7. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  48/3532     15. 7. 2014
1. schvaluje

program 48. schůze rady kraje, konané dne 15. 7. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3533     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

a. zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu ze 46. schůze rady kraje konané dne 24. 6. 2014 b. zprávu ověřovatelů zápisu p. Martina Sikory a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu ze 47. schůze rady kraje konané dne 3. 7. 2014
  48/3533     15. 7. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu ze 48. schůze rady kraje, konané dne 15. 7. 2014: Mgr. Daniel Havlík Ing. RSDr. Svatomír Recman

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení rady kraje č. 44/3217 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/846 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  48/3534     15. 7. 2014
1. rozhodla

zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. upsáním nových akcií, a to o částku 1.000.000 Kč s tím, že: a) upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 10 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá; akcie nebudou registrované (kótované) c) s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů akcií takto: ca) přednostní právo lze vykonat v sídle jediného akcionáře Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, PSČ 702 18, ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto přednostního práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií cb) na 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč, 4.929 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, 2.861 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 11 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem 10 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá cc) s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá v listinné podobě v emisním kursu 900.000,-- Kč za jednu akcii cd) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692 e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 f) akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) g) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií s využitím přednostního práva ve výši 9.000.000,-- Kč před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu byla započtena pohledávka zájemce – Moravskoslezského kraje vůči emitentovi ve výši 10.890.000,-- Kč z titulu 1. splátky nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2013, vyplývající ze smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov uzavřené mezi stranami dne 28. 6. 2004. Započtení bude výhradní formou splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně ve lhůtě sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií
  48/3534     15. 7. 2014
2. schvaluje

návrh dohody o započtení emisního kursu upsaných akcií emitenta Letiště Ostrava, a. s. uzavírané s Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692, ve věci započtení pohledávky Moravskoslezského kraje ve výši 10.890.000,-- Kč, odpovídající 1. splátce nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2013 s pohledávkou obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. vůči Moravskoslezskému kraji na splacení emisního kursu ve výši 9.000.000,-- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1699 ze dne 3. 9. 2013 č. 35/2615 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  48/3535     15. 7. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. AŽD Praha, s.r.o. Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 IČ: 48029483 4. Sdružení „TECHNISERV a DSP“ Vedoucí účastník sdružení: TECHNISERV spol. s r.o. Baarova 231/36, 140 00, Praha 4 IČ: 44264020 5. HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5 IČ: 46678468
  48/3535     15. 7. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00, Praha 4 IČ: 26271303 za cenu nejvýše přípustnou 66.085.693,58 Kč bez DPH 6. ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava IČ: 27804721 za cenu nejvýše přípustnou 62.955.000,-- Kč bez DPH 2. Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 IČ: 00014915 za cenu nejvýše přípustnou 68.208.725,34 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 31/2399 ze dne 9. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3536     15. 7. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – V. etapa“ níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: Pro část 1 VZ: 13. BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410, 320 64 Plzeň – město IČ: 45357269 Pro část 2 VZ: 6. KARETA s.r.o. Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 Pro části 2 a 3 VZ: 12. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno IČ: 25317628 Pro část 3 VZ: 14. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21, 779 00 Olomouc IČ: 25869523
  48/3536     15. 7. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – V. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ – „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská“ 5. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČO: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 15.785.146,50 Kč bez DPH 11. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 IČO: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 15.603.702,20 Kč bez DPH 10. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 15.787.229,70 Kč bez DPH pro část 2 VZ - „Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794“ 11. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 IČO: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 25.761.082,86 Kč bez DPH 10. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 28.181.897,10 Kč bez DPH 4. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 za cenu nejvýše přípustnou 26.971.325,76 Kč bez DPH pro část 3 VZ - „Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald - Orlová“ 10. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 19.220.760,98 Kč bez DPH 11. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 IČO: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 18.452.115.79 Kč bez DPH 5. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČO: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 17.798.266,98 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3537     15. 7. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  48/3537     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Výběr zhotovitele stavby „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  48/3537     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  48/3537     15. 7. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Alžběta Blažková - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Kožusznik Jaromír - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3538     15. 7. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  48/3538     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  48/3538     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů II“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  48/3538     15. 7. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů II“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3539     15. 7. 2014
1. rozhodla

o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Nákup lůžek, matrací a příslušenství včetně nočních stolků do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  48/3539     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Nákup lůžek, matrací a příslušenství včetně nočních stolků do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  48/3539     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Nákup lůžek, matrací a příslušenství včetně nočních stolků do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  48/3539     15. 7. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Nákup lůžek, matrací a příslušenství včetně nočních stolků do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3540     15. 7. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Výběr zhotovitele stavby „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  48/3540     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Výběr zhotovitele stavby „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  48/3540     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  48/3540     15. 7. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 32/2415 ze dne 19. 12. 2013 č. 42/3075 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  48/3541     15. 7. 2014
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy uchazečem PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, v zadávacím řízení s názvem Výběr zhotovitele stavby „Domov Bílá Opava – rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova, uzavřít smlouvu s uchazečem První KEY – STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec, IČ 25385127, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 24.704.570,28 Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3542     15. 7. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  48/3542     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  48/3542     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  48/3542     15. 7. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3543     15. 7. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  48/3543     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  48/3543     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  48/3543     15. 7. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 31/2398 ze dne 9. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3544     15. 7. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – III. etapa“ níže uvedené uchazeče pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. M-SILNICE a.s. (pro část 4 VZ) Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868 2. VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným (pro část 1 VZ) Křižíkova 2393, 415 01 Teplice IČ: 40233308 3. HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. (pro část 3 VZ) Tovární 41A, 772 00 Olomouc IČ: 45195706 5. EUROVIA CS, a.s. (pro část 3 VZ) Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 6. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (pro část 3 VZ) Albertova 229/21, 779 00 Olomouc IČ: 25869523 7. OHL ŽS, a.s. (pro části 3 a 4 VZ) Burešova 938, 602 00 Brno, Veveří IČ: 4634279 8. ALPINE Bau CZ s.r.o. (pro části 3 a 4 VZ) Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí IČ: 02604795 9. BERGER BOHEMIA a.s. (pro části 1, 3 a 4 VZ) Klatovská 410, 320 64 Plzeň – město IČ: 45357269 10. JANKOSTAV s.r.o. (pro část 1 VZ) Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava – Kunčice IČ: 25855581 13. SILNICE. CZ s.r.o. (pro části 1 a 3 VZ) Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ: 26792711 14. KARETA s.r.o. (pro část 1 VZ) Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 17. Metrostav a.s. (pro část 3 VZ) Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915
  48/3544     15. 7. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – III. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ 15. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 11.647.335,90 Kč bez DPH 5. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 12.179.993,80 Kč bez DPH 7. OHL ŽS, a.s. Burešova 938, 602 00 Brno, Veveří IČ: 4634279 za cenu nejvýše přípustnou 12.244.000 Kč bez DPH pro část 3 VZ 18. SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem IČ: 25357352 za cenu nejvýše přípustnou 24.399.351,76 Kč bez DPH 16. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 25317628 za cenu nejvýše přípustnou 25.074.699,60 Kč bez DPH 4. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 IČ: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 26.272.152,21 Kč bez DPH pro část 4 VZ 16. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 25317628 za cenu nejvýše přípustnou 13.505.484,69 Kč bez DPH 5. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 13.479.958,36 Kč bez DPH 17. Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 za cenu nejvýše přípustnou 14.795.466 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3545     15. 7. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Zdravotnická technologie pro projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. « II.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  48/3545     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Zdravotnická technologie pro projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. « II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  48/3545     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Zdravotnická technologie pro projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. « II.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  48/3545     15. 7. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Zdravotnická technologie pro projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. « II.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 7. zástupce Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, p. o. - Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 7. zástupce Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, p. o. - Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3546     15. 7. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  48/3546     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  48/3546     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje II“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  48/3546     15. 7. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje II“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3077 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  48/3547     15. 7. 2014
1. odkládá

materiál č. 3/29 „Návrh na vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení a výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve veřejné zakázce s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část«“, poř. č. 103/2014“ k opětovnému projednání na schůzi rady kraje dne 5. 8. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2871 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  48/3548     15. 7. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ 2., a to 1. část veřejné zakázky: „Podpora supervize v Moravskoslezském kraji“ a 2. část veřejné zakázky: „Podpora rozvoje dovedností v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů“, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3549     15. 7. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Nákup osobních automobilů s alternativním pohonem na CNG“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  48/3549     15. 7. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  48/3549     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3550     15. 7. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Zateplení budovy dílen Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově-Jamarticích“, se subjektem: STAVBY RIO spol. s r.o. se sídlem: třída Hrdinů 682/29, 795 01 Rýmařov IČ: 25826697 za cenu nejvýše přípustnou 3.522.705 Kč bez DPH
  48/3550     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět zakázky " Zateplení budovy dílen Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově-Jamarticích " je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3551     15. 7. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě - Hrabůvce“, se subjektem: MILIMEX společnost s ručením omezeným Siemianowice Ślaskie, ul. Olimpijska 7, 41-100 PL IČ: 271998882 Podnikající na území České Republiky prostřednictvím organizační složky: MILIMEX s.r.o. - organizační složka Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 648/38, PSČ 709 00 IČ: 29454379 za cenu nejvýše přípustnou 4.485.752 Kč bez DPH
  48/3551     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět zakázky "Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě - Hrabůvce" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3082 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  48/3552     15. 7. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách MSK – Frýdek-Místek“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Slezská diakonie se sídlem: Na Nivách 259/7, Český Těšín, 737 01 IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 22.546 Kč bez DPH za měsíc

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3553     15. 7. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby v rámci projektu „Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí“, poř. č. 159/2014 se společností: BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem: Bruzovice 88, PSČ 739 36 IČ 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 2.499.985,71 Kč bez DPH, tj. 3.024.982,71 Kč vč. DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2746 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  48/3554     15. 7. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Nákup mobiliáře pro projekt „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.““, a to se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 5. TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. se sídlem: Na Zatlance 2174/5, PSČ 150 00 Praha IČ 45797803 za cenu nejvýše přípustnou 2.298.312 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3555     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

záměr postupovat při zajištění nákupu zemního plynu dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  48/3555     15. 7. 2014
2. rozhodla

zahájit zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem zájemcům účastnícím se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu
  48/3555     15. 7. 2014
3. rozhodla

o stanovení vyvolávací ceny pro poptávkovou aukci s klesající cenou 720 Kč bez DPH/MWh pro maloodběr a 720 Kč bez DPH/MWh pro středoodběr, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3556     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

záměr postupovat při zajištění nákupu elektrické energie dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  48/3556     15. 7. 2014
2. rozhodla

zahájit zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti zájemcům účastnícím se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu
  48/3556     15. 7. 2014
3. rozhodla

o stanovení vyvolávací ceny pro poptávkovou aukci s klesající cenou 1.050 Kč bez DPH/MWh v hladině nízkého napětí a 1.050 Kč bez DPH/MWh v hladině vysokého napětí, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3557     15. 7. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě“, se společností MŽT Stavitelství, a.s. se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00 IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 3.194.863 Kč bez DPH
  48/3557     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět zakázky "Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3558     15. 7. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Zateplení vybraných budov Střední školy zemědělství a služeb ve Městě Albrechtice“, se subjektem SVOVALTREND s.r.o. se sídlem: Bruntál, Příčná 9, PSČ 792 01 IČ: 25834959 za cenu nejvýše přípustnou 4.472.613 Kč bez DPH
  48/3558     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět zakázky "Zateplení vybraných budov Střední školy zemědělství a služeb ve Městě Albrechtice" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 43/3164 ze dne 6. 5. 2014 (č. usnesení)
  48/3559     15. 7. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III“ – 2. části““ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 - Vzdělávání pro pracovníky sociálních odborů obcí MSK vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí 1. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. se sídlem: Praha 8, Vítkova 10/241, PSČ 186 00 IČ: 26187639 za cenu nejvýše přípustnou 919.350 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky
  48/3559     15. 7. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III" - 2. části““, ve vztahu k části 2 veřejné zakázky, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  48/3559     15. 7. 2014
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III“ – Vzdělávací program pro romské poradce a terénní pracovníky ve vyloučených lokalitách", dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  48/3559     15. 7. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  48/3559     15. 7. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  48/3559     15. 7. 2014
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Denisa Staníková - odbor sociálních věcí náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kowalski - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Sylvie Starzewská, DiS. - odbor sociálních věcí

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3560     15. 7. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby v rámci projektu „Stavební úpravy - zateplení objektu č. p. 102 v Jablunkově“, se subjektem: REVOLT s.r.o. se sídlem: Oldřichovice 738, 739 61 Třinec IČ: 268 15 966 za cenu nejvýše přípustnou 3.280.602,10 Kč bez DPH
  48/3560     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky " Stavební úpravy - zateplení objektu č. p. 102 v Jablunkově " je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3561     15. 7. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby v rámci projektu „Zateplení budovy Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně na ul. ČSA“, se subjektem: Tomáš STRAUB s.r.o. Se sídlem: Ostravská 1847, Hlučín 748 01 IČ: 27762939 za cenu nejvýše přípustnou 2.938.502 Kč bez DPH
  48/3561     15. 7. 2014
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky "Zateplení budovy Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně na ul. ČSA" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3562     15. 7. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Služby videokonference“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  48/3562     15. 7. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  48/3562     15. 7. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Ivan Ivanov - odbor informatiky 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 4. Ing. Jan Martínek - odbor informatiky 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3474 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  48/3563     15. 7. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 4 k smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2013, ev. č. 00702/2013/IM, na realizaci dodatečných prací v rámci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“, s uchazečem: Sdružení Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. Vedoucí člen sdružení HOCHTIEF CZ a. s. Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 IČ: 46678468 a Člen sdružení TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Se sídlem: Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 za cenu nejvýše přípustnou 11.313.895,11 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3253 ze dne 12. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3564     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost vydavatelství MONTANEX a.s., ze dne 17. 3. 2014, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3564     15. 7. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje vydavatelství MONTANEX a.s., IČ 47677180, na úhradu uznatelných nákladů ve výši max. 100 tis. Kč souvisejících s vydáním publikace „Pět proti gestapu“, s časovou použitelností dotace od 5. 1. 2014 do 31. 7. 2014
  48/3564     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3316 - Vydavatelská činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 100 tis. Kč
  48/3564     15. 7. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 44/3245 ze dne 27. 5. 2014 č. 45/3360 ze dne 12. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/829 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  48/3565     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 5. 6. 2014 do 8. 7. 2014, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 21. 5. 2014 do 30. 6. 2014, dle předloženého materiálu
  48/3565     15. 7. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3477 ze dne 24. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  48/3566     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výsledných podmínkách pro čerpání 4. tranše úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši 392 mil. Kč na základě Smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3567     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. ze dne 14. 5. 2014 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3567     15. 7. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., IČ 00409871, na výdaje související se zabezpečením akce „Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje“, ve výši 15 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014
  48/3567     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 15 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 15 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3568     15. 7. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 3,18 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 2.064,12 tis. Kč pol. 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 924,39 tis. Kč Celkem o 2.991,69 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.991,69 tis. Kč
  48/3568     15. 7. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 289,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 289,52 tis. Kč
  48/3568     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 5.516 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.516 tis. Kč
  48/3568     15. 7. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 200 tis. Kč
  48/3568     15. 7. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5171 - Opravy a udržování o 200 tis. Kč
  48/3568     15. 7. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 20 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3569     15. 7. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 789,49 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 789,49 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3570     15. 7. 2014
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Jastrzębie) dne 23. 7. 2014 za účelem jednání o spolupráci v cestovním ruchu a možnostech přeshraniční spolupráce a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3571     15. 7. 2014
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3571     15. 7. 2014
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3572     15. 7. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcný dar tenistce Petře Kvitové, vítězce tenisového turnaje ve WIMBLEDONU, v celkové maximální výši 10.500 Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje ke svému usnesení č. 44/3270 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  48/3573     15. 7. 2014
1. stanoví

odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3574     15. 7. 2014
1. souhlasí

s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3575     15. 7. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 794, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 777 m² a pozemku parc. č. 795/1, zahrada, o výměře 758 m², v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Opava, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, jako půjčitelem, a organizací Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Nádražní okruh 11, Opava, IČ 47813521, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3576     15. 7. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2014 ve výši 152.110.000 Kč dle předloženého materiálu
  48/3576     15. 7. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 152.110.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 289.232 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.756.137 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 763.567 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.181.831 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.122.683 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 656.295 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 7.129.284 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 7.616 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 42.201.437 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.249.022 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 43.750.704 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.192.435 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 128.486 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 737.429 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 12.548 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 320.213 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 872.536 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 435.236 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 142.709 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.653.216 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 605.303 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.031.712 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 166.887 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.967.568 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.511.572 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 5.078.589 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.563.019 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 272.734 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.310.000 Kč Celkem 152.110.000 Kč
  48/3576     15. 7. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3577     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, IČ 70640700, vůči dlužníkovi společnosti BoltSoft spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 18, 741 01 Nový Jičín, IČ 47151986, ve výši 51.741 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3359 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  48/3578     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

dopis radě kraje ze dne 17. 6. 2014 ve věci konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3578     15. 7. 2014
2. souhlasí

s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3579     15. 7. 2014
1. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi obcí Velké Heraltice, Opavská 142, Velké Heraltice, IČ 00300837 a organizací Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, se sídlem Opavská 1, Velké Heraltice, IČ 47813571, na pronájem části nemovitých věcí ve vlastnictví kraje, a to: pozemku parc. č. 352 zahrada, pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha, pozemku parc. č. 936 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Velké Heraltice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3580     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na červenec a srpen 2014 do 18. 7. 2014 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  48/3580     15. 7. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.259 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.100 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 24 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 135 tis. Kč Celkem 2.259 tis. Kč
  48/3580     15. 7. 2014
3. rozhodla

zvýšit poskytnutou neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízenou obcí s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 organizaci Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700, o částku 2.259.000 Kč
  48/3580     15. 7. 2014
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvkové organizaci – rok 2014 ve výši 143.835 Kč dle předloženého materiálu
  48/3580     15. 7. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 143.835 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 143.835 Kč
  48/3580     15. 7. 2014
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku 143.835 Kč s účelovým určením na úhradu nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu v rámci ubytování španělských lektorů
  48/3580     15. 7. 2014
7. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČ 63731983, ve výši 300.000 Kč na akci „Odhlučnění učebny bicích nástrojů“

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3581     15. 7. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3582     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  48/3582     15. 7. 2014
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  48/3582     15. 7. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 8. 2014 plat řediteli školy uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  48/3582     15. 7. 2014
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatého opatření zřizovatele uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu řediteli školy Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 31. 7. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 90/5629 ze dne 10. 8. 2011 (č. usnesení)
  48/3583     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

informaci o ukončení funkčního období členů školských rad, kteří byli radou kraje jmenování s účinnosti od 1. 9. 2011
  48/3583     15. 7. 2014
2. jmenuje

dnem 1. 9. 2014 členy školských rad dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3584     15. 7. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna venkovního rozvodu pitné vody v areálu SOU“ na nemovitém majetku kraje, a to v pozemcích parc. č. 1909/18, parc. č. 1909/19, parc. č. 1909/21 a parc. č. 1909/27, vše ostatní plocha, v k. ú. a obci Kopřivnice, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, dle předloženého materiálu
  48/3584     15. 7. 2014
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna oken, zateplení fasády a střechy správní budovy SOU“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/16 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Kopřivnice,, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3585     15. 7. 2014
1. souhlasí

s realizací projektu „Obec21“ (reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/50.0073), jehož předkladatelem je příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  48/3585     15. 7. 2014
2. souhlasí

s realizací projektu „Klíčové vzdělávání na venkově“ (reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/50.0165) jehož předkladatelem je příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3586     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu
  48/3586     15. 7. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Sportovní klub mFloor Hlučín, IČ 22746994, ve výši 45.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním sportovní akce Open Air Cup 2014; finanční prostředky jsou určeny na nájmy, materiál, dopravu, tisk, ceny a finanční odměny pro rozhodčí s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2014 b) Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace, IČ 75083051, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti na MS v jazz a modern dance v Polsku; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, dopravu a startovné s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 c) SK Slavia Orlová – o.s., IČ 14613972, v celkové výši 20.000 Kč, z toho: na zajištění Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v šachu 10.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na pronájmy, ceny, tisk a služby; na zajištění účasti ********** na MS mládeže v šachu v Jihoafrické republice 10.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na dopravu a ubytování s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 30. 11. 2014 d) Handicap Sport Club Havířov, IČ 01260596, v celkové výši 40.000 Kč, z toho: na zajištění 3. kola nejvyšší ligy v boccie 15.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na ubytování a stravování; na zajištění účasti ********** na MS v boccie v Pekingu 25.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na dopravu a ubytování s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 e) SK VEHA TEAM, IČ 26579707, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravy ********** na MS v cyklokrosu v Táboře; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování a dopravu s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014
  48/3586     15. 7. 2014
3. rozhodla

změnit text usnesení rady kraje č. 44/3272 ze dne 27. 5. 2014 u bodu 4 písm. e) z „na úhradu nákladů spojených se zajištěním otevřeného Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen“ na text „na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti hráčů z Moravskoslezského kraje na Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen“ a změnit časovou použitelnost z „1. 5. 2014 do 31. 8. 2014“ na „1. 5. 2014 do 31. 12. 2014“ u příjemce neinvestiční účelové dotace Rehabilitačně sportovní centrum; TJ Respekt, IČ 62331001
  48/3586     15. 7. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 55 tis. Kč Celkem 185 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 135 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50 tis. Kč Celkem 185 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 28/2101 ze dne 5. 11. 2013 č. 44/3273 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  48/3587     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke kupní smlouvě č. 00018/2014/KŘ ve znění Dodatku č. 1 v rámci projektu „Modernizace výuky informačních technologií“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01382, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se společností AutoCont CZ a.s., IČ 47676795, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1191 ze dne 24. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3588     15. 7. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 148.543,50 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  48/3588     15. 7. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 84.570,50 Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 14.607 Kč c) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 31.660 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 17.706 Kč
  48/3588     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 148.544 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 148.544 Kč
  48/3588     15. 7. 2014
4. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, včetně uzavřených smluv, dle příloh č. 2 až 4 předloženého materiálu
  48/3588     15. 7. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, ve výši 52.500 Kč b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, ve výši 110.000 Kč c) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve výši 110.000 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  48/3589     15. 7. 2014
1. souhlasí

s uzavřením dodatků ke stávajícím Smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, a nájemci uvedenými v příloze č. 2, z důvodu změny doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012 (č. usnesení)
  48/3590     15. 7. 2014
1. rozhodla

zrušit usnesení č. 8/483 ze dne 3. 12. 2013, kterým souhlasila s vyhlášením veřejných zakázek „Oprava kabelových rozvodů - výměna roštů“ a „Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 12 Karviná, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  48/3590     15. 7. 2014
2. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 12 Karviná, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  48/3590     15. 7. 2014
3. doporučuje

řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 12 Karviná, IČ 00884853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 2) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový
  48/3590     15. 7. 2014
4. ukládá

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 12 Karviná, IČ 00884853, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky Zodp.: Ing. Petr Kovařík Termín: červenec/srpen 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3591     15. 7. 2014
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Dodávky spotřebního materiálu a výpůjčky analytických systémů“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle předloženého materiálu
  48/3591     15. 7. 2014
2. doporučuje

řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 jmenovat pro veřejnou zakázku tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  48/3592     15. 7. 2014
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1, ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené na dobu určitou do 30. 8. 2014, v budově č. p. 969 na pozemku parc. č. 2231 v k. ú. Havířov – Město, mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a subjektem Zuběnka s.r.o., M. Ryšky 816, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 01929704, a to na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 34/2602 ze dne 28. 1. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  48/3593     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Orlové-Lutyni“ dle předloženého materiálu
  48/3593     15. 7. 2014
2. souhlasí

s návrhem rozsahu méněprací ve výši 1 100,05 tis. Kč včetně DPH a potřebě dodatečných víceprací v maximální výši 5 060,75 tis. Kč včetně DPH při realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Orlové-Lutyni“ dle předloženého materiálu
  48/3593     15. 7. 2014
3. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 570.040,-- Kč
  48/3593     15. 7. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 570,04 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 570,04 tis. Kč
  48/3593     15. 7. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Orlové-Lutyni“ o částku 3.960.700,-- Kč vč. DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3594     15. 7. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  48/3594     15. 7. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2147 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  48/3595     15. 7. 2014
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno k pozemku parc č. 756/20 ostatní plocha, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ve prospěch O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, IČ 60193336 (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívající v právu umístění optického kabelu včetně práva vstupu, provozování a za účelem údržby a oprav komunikačního vedení umístěného v povinném pozemku. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za smluvní cenu 5.000 Kč (včetně DPH), v rozsahu dle geometrického plánu č. 1878-64/2012 ze dne 2. 10. 2012, za podmínky nabytí uvedeného pozemku do vlastnictví kraje
  48/3595     15. 7. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2649 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/689 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  48/3596     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 22 ke smlouvě číslo 02118/2006/DSH o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3597     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádosti statutárního města Frýdek-Místek o vydání souhlasu se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou mimo svůj územní obvod dle příloh č. 1, 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu
  48/3597     15. 7. 2014
2. souhlasí

se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou (městskou hromadnou dopravou) mimo územní obvod statutárního města Frýdek-Místek v obcích Kozlovice, Palkovice, Metylovice, Fryčovice, Brušperk, Pržno, Ostrava, dle předloženého materiálu
  48/3597     15. 7. 2014
3. souhlasí

s návrhem financování veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou (městskou hromadnou dopravou) mimo územní obvod statutárního města Frýdek-Místek v obcích Kozlovice, Palkovice, Metylovice, Fryčovice, Brušperk, dle předloženého materiálu
  48/3597     15. 7. 2014
4. rozhodla

navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2014 dopravci ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073, o 1.307.178,-- Kč na 58.042.178,-- Kč
  48/3597     15. 7. 2014
5. rozhodla

snížit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2014 dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, o 1.487.518,-- Kč na 308.312.482,-- Kč
  48/3597     15. 7. 2014
6. rozhodla

a) uzavřít dodatek č. 35 ke smlouvě číslo 02047/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073, dle přílohy č. 7 materiálu b) uzavřít dodatek č. 41 ke smlouvě číslo 02052/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3598     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

dopis obce Horní Bludovice ze dne 9. 6. 2014 ve věci žádosti o opravu silnice III/01140, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3598     15. 7. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1987 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  48/3599     15. 7. 2014
1. rozhodla

změnit rozsah plochy dopravní infrastruktury letecké vymezené přílohou č. 1 usnesení rady kraje č. 26/1987 ze dne 15. 10. 2013
  48/3599     15. 7. 2014
2. požaduje

do Územního plánu Petřvaldu zahrnout plochy rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava specifikované v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3600     15. 7. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 4.210,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 4.210,00 tis. Kč
  48/3600     15. 7. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2119 - Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3601     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost Regionální agrární komory Ostravsko ze dne 25. 6. 2014 ve věci poskytnutí dotace na prezentaci regionálních potravin na gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3601     15. 7. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Regionální agrární komoře Ostravsko, IČ 25850741, na prezentaci regionálních potravin na gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko v roce 2014 ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2014 do dne 31. 7. 2014 a uhrazených do dne 1. 9. 2014 včetně
  48/3601     15. 7. 2014
3. bere na vědomí

žádost dobrovolného svazku obcí Mikroregion Matice Slezská ze dne 4. 6. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání akce Chuť babího léta, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  48/3601     15. 7. 2014
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Matice Slezská, IČ 70961417, na pořádání akce Chuť babího léta ve výši 30.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 8. 2014 do dne 30. 9. 2014 a uhrazených do dne 15. 10. 2014 včetně
  48/3601     15. 7. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 30,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3602     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Moravský lesnický klastr, o. s. ze dne 19. 2. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání lesnických vzdělávacích a kulturních akcí v ostravském Bělském lese v roce 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3602     15. 7. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Moravský lesnický klastr, o. s., IČ 22858351, na pořádání lesnických vzdělávacích a kulturních akcí v ostravském Bělském lese v roce 2014 ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2014 do dne 31. 10. 2014 a uhrazených do dne 14. 11. 2014 včetně
  48/3602     15. 7. 2014
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná ze dne 3. 5. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání Krajské včelařské výstavy, konané v rámci výstavy Život na zahradě 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  48/3602     15. 7. 2014
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná, IČ 00435007, na pořádání Krajské včelařské výstavy, konané v rámci výstavy Život na zahradě 2014, ve výši 50.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 5. 2014 do dne 31. 10. 2014 a uhrazených do dne 14. 11. 2014 včetně
  48/3602     15. 7. 2014
5. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti BUVI Promotion s. r. o. ze dne 22. 4. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání Festivalu dřeva, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  48/3602     15. 7. 2014
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti BUVI Promotion s. r. o., IČ 26812576, na pořádání Festivalu dřeva ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 30. 9. 2014 a uhrazených do dne 15. 10. 2014 včetně
  48/3602     15. 7. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3603     15. 7. 2014
1. schvaluje

podmínky Společného programu na podporu výměny kotlů ve znění účinném ode dne 9. 5. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3603     15. 7. 2014
2. vyhlašuje

8. SPOLEČNOU VÝZVU Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, ke dni 1. 8. 2014
  48/3603     15. 7. 2014
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí a Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  48/3603     15. 7. 2014
4. schvaluje

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Společný program na podporu výměny kotlů dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  48/3603     15. 7. 2014
5. ukládá

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zajistit zveřejnění příloh č. 1, 2, 4 a 5 předloženého materiálu na webových stránkách Moravskoslezského kraje dne 24. 7. 2014 Zodp.: Ing. Silvie Součková Termín: 24. 7. 2014
  48/3603     15. 7. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 1070 - Rybářství pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,10 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 180,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč Celkem o 182,10 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 900,00 tis. Kč na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 140,00 tis. Kč na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 470,48 tis. Kč na § 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 99,31 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč Celkem o 1.709,79 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 25.000,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 26.891,89 tis. Kč
  48/3603     15. 7. 2014
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu 6) usnesení: a) u úspory z realizace veřejných zakázek v rámci akce „Chráněné části přírody“ ve výši 470,48 tis. Kč b) u úspory z nerealizovaných akcí: ba) „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací“ ve výši 900,00 tis. Kč bb) „Podpora projektů s cílem zlepšení kvality ŽP“ ve výši 25.000,00 tis. Kč u úspory z ukončených akcí: bc) „Ochrana druhů a stanovišť“ ve výši 50,00 tis. Kč bd) „Péče o chráněné druhy živočichů“ ve výši 140,00 tis. Kč be) „Vnější havarijní plán“ ve výši 50,00 tis. Kč bf) „Rozvoj systému varování před povodněmi“ ve výši 99,31 tis. Kč c) a u nerozpočtovaných příjmů ve výši 182,10 tis. Kč Celkem 26.891,89 tis. Kč a to vše na financování další výzvy v rámci „Společného programu na podporu výměny kotlů“

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3604     15. 7. 2014
1. rozhodla

předložit žádost Moravskoslezského kraje o grant do 2. výzvy z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce, cíl 2 –Podpora kapacity plánování, na projekt „Místní Agenda 21 v Moravskoslezském kraji – cesta k udržitelnému rozvoji“
  48/3604     15. 7. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Místní Agenda 21 v Moravskoslezském kraji – cesta k udržitelnému rozvoji“ předkládaný do 2. výzvy z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce, cíl 2 – Podpora kapacity plánování, v celkové výši max. 1.000.000,- Kč
  48/3604     15. 7. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3605     15. 7. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.840.000,- Kč na financování projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2014“ realizovaného Těšínským divadlem Český Těšín, příspěvkovou organizací v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
  48/3605     15. 7. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.840 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.840 tis. Kč
  48/3605     15. 7. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 1.840.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2014“ v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3606     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost paní Martiny Šomanové o finanční podporu projektu „Muzicírování pod Lysou horou 2014“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3606     15. 7. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje paní Martině Šomanové, IČ 87195887, ve výši 12.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Muzicírování pod Lysou horou 2014“, s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  48/3606     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 12,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 12,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1676 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  48/3607     15. 7. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 35/2619 ze dne 11. 2. 2014 č. 38/2843 ze dne 11. 3. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2014 (č. usnesení)
  48/3608     15. 7. 2014
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci kraje Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu v Ostravě, ul. Hornická 2806, na projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, o částku 594,69 tis. Kč
  48/3608     15. 7. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, ve výši 490 tis. Kč
  48/3608     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 490 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 490 tis. Kč
  48/3608     15. 7. 2014
4. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 490 tis. Kč účelově určené na akci „Rekonstrukce objektu Domova Vítkov“ realizovanou pro organizaci Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3609     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku APROPO, IČ 69206244, o účelovou neinvestiční dotaci na projekt Podpora zdraví občanů s těžkým tělesným postižením, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3609     15. 7. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 spolku APROPO, IČ 69206244, ve výši 80.000 Kč, určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem Podpora zdraví občanů s těžkým tělesným postižením, vzniklých a uhrazených od 1. 3. 2014 do 30. 11. 2014
  48/3609     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 80 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 80 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3610     15. 7. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 161.166,40 Kč na financování projektu „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ realizovaného příspěvkovou organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046
  48/3610     15. 7. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, ve výši 161.166,40 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  48/3610     15. 7. 2014
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 281.700,18 Kč na financování projektu „Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín“ realizovaného příspěvkovou organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372
  48/3610     15. 7. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 281.700,18 Kč, s účelovým určením na projekt „Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  48/3610     15. 7. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 442.869 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 281.702 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 161.167 Kč Celkem o 442.869 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3611     15. 7. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc červen 2014 ve výši 433.960 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 92050/2014, ze dne 7. 7. 2014
  48/3611     15. 7. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc červen 2014 ve výši 135.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 92190/2014, ze dne 7. 7. 2014
  48/3611     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 569.240 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 433.960 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 135.280 Kč Celkem o 569.240 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 90/5641 ze dne 10. 8. 2011 č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  48/3612     15. 7. 2014
1. souhlasí

s použitím finančních prostředků z investičního fondu organizace Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, v maximální výši 2.383.700 Kč na akci „Provedení záchranného archeologického výzkumu“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 27/2077 ze dne 22. 10. 2013
             č. 29/2228 ze dne 19. 11. 2013
  (č. usnesení)
bod 1) nahrazen usnesením č. 50/3883 ze dne 26. 8. 2014
  48/3613     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství k projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, se sídlem Dukelská 797/5, 792 01 Bruntál, IČ 13643479, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  48/3613     15. 7. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství k projektu „Podpora strojírenských oborů“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00844691, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/2007 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  48/3614     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Podpora přírodovědných předmětů“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01213, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 30/2348 ze dne 3. 12. 2013
             č. 35/2678 ze dne 11. 2. 2014
             č. 42/3140 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  48/3615     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o společném postupu při realizaci projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, se sídlem I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, městem Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00296139 a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  48/3616     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o schválení podstatných změn v grantových projektech operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle příloh č. 3, 6 a 9 předloženého materiálu
  48/3616     15. 7. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00300/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  48/3616     15. 7. 2014
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01162/2013/RRC s příjemcem finanční podpory Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  48/3616     15. 7. 2014
4. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00155/2012/RRC s příjemcem finanční podpory statutární město Karviná, IČ 00297534, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014 č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení rady kraje č. 41/3060 ze dne 14. 4. 2014 č. 29/2224 ze dne 19. 11. 2013 (č. usnesení)
  48/3617     15. 7. 2014
1. jmenuje

do Výběrové komise v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II: předsedu: Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje členy: Ing. Ivanu Pajurkovou, náměstkyni ředitele pobočky, Komerční banka, a.s. Ing. Miroslava Kaufmana, člena Asociace pro poradenství, o. s. Ing. Petra Szotkowského, jednatele RPIC-ViP, s. r. o. Ing. Petru Chovaniokovou, ředitelku Agentury pro regionální rozvoj, a. s.
  48/3617     15. 7. 2014
2. jmenuje

náhradníky členů Výběrové komise v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II: a) Mgr. Martina Radvana, LL.M., vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu b) Ing. Davida Paweru, projektového manažera v Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3618     15. 7. 2014
1. rozhodla

schválit úpravu názvu projektu „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2014“ v rámci technické pomoci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 na „Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3619     15. 7. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout peněžitý dar ve výši 250.000,- Kč obci Třanovice, IČ 00576921, za 1. místo v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014“, dle předloženého materiálu b) poskytnout peněžitý dar ve výši 150.000,- Kč obci Dolní Životice, IČ 00635570, za 2. místo v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014“, dle předloženého materiálu c) poskytnout peněžitý dar ve výši 100.000,- Kč obci Palkovice, IČ 00297054, za 3. místo v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014“, dle předloženého materiálu d) poskytnout peněžitý dar ve výši 25.000,- Kč obci Třanovice, IČ 00576921, za moderní knihovnické a informační služby v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014“, dle předloženého materiálu
  48/3619     15. 7. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 43/3197 ze dne 6. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/802 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  48/3620     15. 7. 2014
1. rozhodla

o uzavření dohod o postoupení práv a povinností ze „Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora a bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru“, a to veškerých práv a užitků vztahujících se k autorskému dozoru z příspěvkových organizací kraje na Moravskoslezský kraj dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3364 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  48/3621     15. 7. 2014
1. rozhodla

vyčlenit 3 stavební objekty SO 07-18-01 Úprava parkovací plochy, SO 07-15-03 Přístupový objekt, a SO 06-18-03.2 Zpevněné plochy realizované v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka kolejové napojení“ z původní žádosti o dotaci ke spolufinancování z Operačního programu Doprava a předložit Ministerstvu dopravy ČR žádost o přeschválení projektu
  48/3621     15. 7. 2014
2. rozhodla

zahájit přípravné práce na předložení žádosti o dotaci ke spolufinancování 3 stavebních objektů SO 07-18-01 Úprava parkovací plochy, SO 07-15-03 Přístupový objekt, a SO 06-18-03.2 Zpevněné plochy z Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko, předpokládané náklady 28 mil. Kč, předpokládaná doba realizace v létech 2014-2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 43/3191 ze dne 6. 5. 2014 (č. usnesení)
  48/3622     15. 7. 2014
1. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, verze 4/2014 ke dni 15. 7. 2014
  48/3622     15. 7. 2014
2. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, verze 5/2014 s platností ke dni 16. 7. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3623     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 197.560 Kč na realizaci projektu „Stanovení hladiny vitamínů rozpustných v tucích a hladiny antioxidačních enzymů u dětských pacientů s diagnózou Crohnova nemoc, Celiakie a Ulcerózní kolitidou“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3623     15. 7. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, ve výši 197.560 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Stanovení hladiny vitamínů rozpustných v tucích a hladiny antioxidačních enzymů u dětských pacientů s diagnózou Crohnova nemoc, Celiakie a Ulcerózní kolitidou“ s časovou použitelností od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2016
  48/3623     15. 7. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 197.560 Kč
  48/3623     15. 7. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014
  48/3623     15. 7. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 197,56 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 197,56 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/3576 ze dne 18. 8. 2010 č. 13/1173 ze dne 22. 9. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3624     15. 7. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 142 tis. Kč Celkem o 150 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 150 tis. Kč
  48/3624     15. 7. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 9.410 Kč
  48/3624     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9,41 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9,41 tis. Kč
  48/3624     15. 7. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 8,47 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 8,47 tis. Kč
  48/3624     15. 7. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 75 tis. Kč
  48/3624     15. 7. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 5,1 tis. Kč
  48/3624     15. 7. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 79,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5171 - Opravy a udržování o 79,21 tis. Kč
  48/3624     15. 7. 2014
8. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 44/3347 ze dne 27. 5. 2014 tak, že v bodě 4) usnesení za text „Zlepšení zázemí pro návštěvníky a revitalizace expozice“ doplňuje text „s časovou použitelností do 30. 4. 2015“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3032 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  48/3625     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Silnice 2015 - Mariánskohorská“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava, ulice Úprkova 1, PSČ 702 23, IČ 00095711
  48/3625     15. 7. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Silnice 2015 – 7. staveb“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava, ulice Úprkova 1, PSČ 702 23, IČ 00095711
  48/3625     15. 7. 2014
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2015 - Mariánskohorská“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v roce 2014
  48/3625     15. 7. 2014
4. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2015 – 7. staveb“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v roce 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/781 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  48/3626     15. 7. 2014
1. rozhodla

o přijetí dotace poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 255 203 808,41 Kč na financování projektu "Silnice 2013 – IV. etapa“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01450 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  48/3626     15. 7. 2014
2. rozhodla

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu "Silnice 2013 – IV. etapa" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2507 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  48/3627     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. (ev. č. 00982/2014/IM), pro potřeby aktualizace ustanovení o DPH z důvodů zahraničního zhotovitele stavby

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3628     15. 7. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 19,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8,57 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,53 tis. Kč Celkem 19,10 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036 o částku 8.566,00 Kč, b) Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 o částku 10.524 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  48/3628     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 0,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,60 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČ 45234370, o částku 600 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  48/3628     15. 7. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 21,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5175 - Pohoštění o 20,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1,00 tis. Kč Celkem 21,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 60,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 56,27 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 194,00 tis. Kč Celkem 250,27 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 65,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 176,06 tis. Kč Celkem 241,06 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 297,33 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 194,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 400,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 400,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 800,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 103,89 tis. Kč Celkem 1.703,89 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,89 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 42,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.658,00 tis. Kč Celkem 1.703,89 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  48/3628     15. 7. 2014
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  48/3628     15. 7. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6 300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 700,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5 600,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 800,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 400,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 400,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2 823,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 2 823,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4 035,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 35,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4 000,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 14 010,22 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 14 010,22 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
16. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 6.893.300 Kč
  48/3628     15. 7. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.893,30 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.893,30 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 1.731,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 96,17 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 1.634,83 tis. Kč Celkem 1.731,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.408,24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 371,97 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 93,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 33,47 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,56 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 5,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 55,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 647,74 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 150,00 tis. Kč Celkem 1.408,24 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5,15 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 0,31 tis. Kč Celkem 5,46 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5,46 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté sankční platby a vratky transferů na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 12,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 12,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 6 209,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 794,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 101,00 tis. Kč Celkem 895,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 329,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 4 985,00 tis. Kč Celkem 5 314,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 9,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9,20 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
24. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134 o částku 9.155 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  48/3628     15. 7. 2014
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 140,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 80,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 60,00 tis. Kč Celkem 140,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 25,00 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.361,25 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 416,69 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 300,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.977,94 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 300,00 tis. Kč Celkem 2.777,94 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 39.306,33 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 37.026,63 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.279,70 tis. Kč Celkem 39.306,33 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,10 tis. Kč
  48/3628     15. 7. 2014
30. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkové organizaci kraje Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, o částku 3.065 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3029 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/797 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  48/3629     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o předání projektových dokumentací a o postoupení licence týkající se projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ s Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizací, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3629     15. 7. 2014
2. rozhodla

uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka týkající se projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ s Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizací, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 43/3199 ze dne 6. 5. 2014 (č. usnesení)
  48/3630     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

kasační stížnost **********, včetně jejího doplnění, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 3. 2014, sp. zn. 79 A 9/2013, kterým krajský soud zamítl návrh na zrušení části Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydaných Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1426 dne 22. 12. 2010, a vyjádření Moravskoslezského kraje k ní, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2937 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  48/3631     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

kasační stížnost obce Nové Heřminovy, včetně jejího doplnění, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 79 A 6/2013, kterým krajský soud zamítl návrh na zrušení části Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydaných Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1426 dne 22. 12. 2010, a vyjádření Moravskoslezského kraje k ní, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3632     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost manželů **********, o prodej části pozemku parc. č. 1048/3 ostatní plocha, v k. ú. a obci Krmelín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  48/3632     15. 7. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1048/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1323-2/2014 ze dne 28. 4. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1048/7 ostatní plocha, o výměře 35 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Krmelín b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  48/3632     15. 7. 2014
3. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1022/145 orná půda a pozemek parc. č. 1084/4 trvalý travní porost, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, oba v k. ú. a obci Skotnice b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  48/3632     15. 7. 2014
4. bere na vědomí

žádost paní **********, o prodej částí pozemku parc. č. 697/1 ostatní plocha, v k. ú. Mirotínek, obec Tvrdkov, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  48/3632     15. 7. 2014
5. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: částí pozemku parc. č. 697/1 ostatní plocha, oddělených dle geometrického plánu č. 220-86/2012 ze dne 21. 8. 2012 a nově označených jako pozemek parc. č. 697/30 ostatní plocha, o výměře 144 m² a pozemek parc. č. 697/31 ostatní plocha, o výměře 45 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, oba k. ú. Mirotínek, obec Tvrdkov b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 5 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  48/3632     15. 7. 2014
6. bere na vědomí

žádost Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021, o prodej pozemku parc. č. 540/90 vodní plocha, v k. ú. Závišice, obec Závišice, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  48/3632     15. 7. 2014
7. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 540/90 vodní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Závišice b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 7 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  48/3632     15. 7. 2014
8. bere na vědomí

žádost obce Bílá, Bílá 142, IČ 00577669, o darování části pozemku parc. č. 4542/3 ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 424-306/2013 ze dne 10. 3. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4542/17 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Bílá, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  48/3632     15. 7. 2014
9. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 4542/3 ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 424-306/2013 ze dne 10. 3. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4542/17 ostatní plocha o výměře 651 m², a pozemek parc. č. 4542/15 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, oba v k. ú. a obci Bílá

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2378 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3633     15. 7. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum - výstavba TWR LKMT, dopravní napojení" na částech pozemků ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 813/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 813/11 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/8 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/9 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/23 ostatní plocha, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro stavebníka Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, Jeneč, IČ 49710371, dle předloženého materiálu
  48/3633     15. 7. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum - výstavba TWR LKMT, dopravní napojení" na částech pozemků ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 813/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 813/11 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/8 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/9 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/23 ostatní plocha, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, mezi krajem a podnikem Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, Jeneč, IČ 49710371, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  48/3633     15. 7. 2014
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků, a to: pozemek parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 813/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/8 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/9 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 822/23 ostatní plocha, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch podniku Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, Jeneč, IČ 49710371, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků slaboproudé rozvody a multikanál pro jejich uložení, provozovat je a udržovat, v rámci stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum - výstavba TWR LKMT, dopravní napojení – IO 12 Hlavní slaboproudé rozvody a IO 27 Multikanál", na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  48/3633     15. 7. 2014
4. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 822/10 ostatní plocha, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch podniku Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, Jeneč, IČ 49710371, spočívající v právu zřídit, na části služebného pozemku dešťovou kanalizaci, provozovat ji a udržovat, v rámci stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum - výstavba TWR LKMT, dopravní napojení – IO 28 Zasakovací objekt", na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 81/5030 ze dne 20. 4. 2011 (č. usnesení)
  48/3634     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 02226/2010/IM a smlouvě o dílo č. 02227/2010/IM se společností Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 45192464, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3635     15. 7. 2014
1. rozhodla

nevyužít předkupního práva k pozemku parc. č. 1823/5 vodní plocha, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111, podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/952 ze dne 16. 4. 2013 č. 26/2023 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  48/3636     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120889953 se společností: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 IČ: 24729035 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  48/3636     15. 7. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120897350 se společností: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 IČ: 24729035 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3637     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost **********, o odkup části pozemku parc. č. 558/35 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  48/3637     15. 7. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to část pozemku parc. č. 558/35 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1528-51/2014 ze dne 18. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 558/37 ostatní plocha a výměře 323 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín b) při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  48/3637     15. 7. 2014
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu podniku ze dne 26. 9. 2011 ev. č. 02262/2011/ZDR mezi Moravskoslezským krajem a společností Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 č. 90/5615 ze dne 10. 8. 2011 (č. usnesení)
  48/3638     15. 7. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 k rámcové pojistné smlouvě č. 50835450-17 o pojištění souboru vozidel ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01008/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2619 ze dne 11. 2. 2014 č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  48/3639     15. 7. 2014
1. schvaluje

zrušení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, ve výši 1.000.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna otvorových výplní - 2. etapa“
  48/3639     15. 7. 2014
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČ 62331558, o částku 250.000,-- Kč účelově určenou na akci „Rekonstrukce střechy a oprava fasády na budově tělocvičny“
  48/3639     15. 7. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akcí: a) „Výměna otvorových výplní - 2. etapa“ organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, ve výši 1.000 tis. Kč, b) „Rekonstrukce střechy a oprava fasády na budově tělocvičny“ organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČ 62331558, ve výši 250 tis. Kč
  48/3639     15. 7. 2014
4. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  48/3639     15. 7. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.870 tis. Kč Celkem o 3.120 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.400 tis. Kč Celkem o 1.650 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 120 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 350 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč Celkem o 1.470 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3640     15. 7. 2014
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. č. 2529/3, ostatní plocha, pozemek parc. č. 2549, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, oba v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava
  48/3640     15. 7. 2014
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to: část pozemku parc. č. 552, zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 466-5045/2013 ze dne 11. 4. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 552/2, ostatní plocha, o výměře 132 m² se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Město, obec Opava

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3641     15. 7. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 184,7 tis. Kč
  48/3641     15. 7. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 184,7 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 184,7 tis. Kč
  48/3641     15. 7. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, ve výši 184,7 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Pokrytí ztráty z poskytnutého daru movitých věcí“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3642     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyplaceném pojistném plnění ve výši 26.004,-- Kč u pojistné události ze dne 27. 1. 2014 na majetku kraje - objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  48/3642     15. 7. 2014
2. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 26.004,-- Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v oblasti krizového řízení“ pro organizaci Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561
  48/3642     15. 7. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 26.004 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5171 - Opravy a udržování o 26.004 Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 32/2497 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
bod 5 písm. a) změněn usnesením č. 64/5145 ze dne 24. 3. 2015
  48/3643     15. 7. 2014
1. rozhodla

a) změnit v usnesení rady kraje č. 32/2497 ze dne 19. 12. 2013 v bodu 2) písm. a) text „spočívajícího v právu zřízení a provozování podzemní komunikační sítě (optická síť 3× HDPE) a v právu vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním podzemní komunikační sítě (optická síť 3× HDPE)“ v rámci stavby Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO (optická síť 3x HDPE), reg. č. projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07332, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem situace ve snímku katastrální mapy“ na text „spočívajícího v právu zřízení a provozování podzemní komunikační sítě (optická síť 3x HDPE) v rámci stavby Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO (optická síť 3x HDPE), reg. č. projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07332, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem situace ve snímku katastrální mapy a zákresem rozvodů vnitřních tras“ b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 03306/2013/IM uzavřené dne 23. 12. 2013 se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451 (budoucí oprávněný) a společností PERFECTED s.r.o., Hybešova 726/42, Brno, IČ 27683028 (zhotovitel), dle předloženého materiálu
  48/3643     15. 7. 2014
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Oprava vodovodu v Zábřehu, ulice Pavlovova“ na pozemcích specifikovaných v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  48/3643     15. 7. 2014
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 613/103 ostatní plocha a parc. č. 613/108 ostatní plocha, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, Kpt. Vajdy 1a, Zábřeh, Ostrava, IČ 61989274, ve prospěch statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní vodovodní řád, provozovat jej a udržovat, v rámci stavby „Oprava vodovodu v Zábřehu, ulice Pavlovova“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  48/3643     15. 7. 2014
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „REKO MS Rýmařov, Sokolovská“ na části pozemků specifikovaných v bodu 5 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  48/3643     15. 7. 2014
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 574 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 575/1 zahrada a parc. č. 506/2 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Rýmařov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, IČ 00601331, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat plynovodní přípojku v částech služebných pozemků v rámci stavby „REKO MS Rýmařov, Sokolovská“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení
  48/3643     15. 7. 2014
6. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „OMS PODA – Ostrava, Želazného, Křížkovského, Vdovská“ na části pozemku specifikovaného v bodu 7 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  48/3643     15. 7. 2014
7. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1955/1 ostatní plocha v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, ve prospěch společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102, Ostrava, IČ 25816179, spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací a v právu vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací v rámci stavby „OMS PODA – Ostrava, Želazného, Křížkovského, Vdovská“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí. b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle bodu 7 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  48/3644     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sboru dobrovolných hasičů Komorní Lhotka, IČ 64122107, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč na podporu akce s názvem „Ligotský jarmark“, konané dne 26. 7. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  48/3644     15. 7. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč na zajištění akce s názvem „Ligotský jarmark“ Sboru dobrovolných hasičů Komorní Lhotka, IČ 64122107, s časovou použitelností od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  48/3644     15. 7. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 30.000 Kč
  48/3644     15. 7. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2508 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  48/3645     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Silnice 2013 – II. etapa“, a to u staveb „Rekonstrukce mostu ev. č. 477-39 přes silnici I/56 v obci Baška“ dle předloženého materiálu
  48/3645     15. 7. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem víceprací v maximální výši 4.470.446,59 Kč vč. DPH v rámci projektu „Silnice 2013 – II. etapa u stavby u stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 477-39 přes silnici I/56 v obci Baška“ a s prodloužením termínu plnění ze smlouvy o dílo dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1866 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  48/3646     15. 7. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Silnice 2013 – II. etapa“, a to u stavby „Silnice II/473 Frýdek–Místek – Šenov (Sedliště) km 5,900-6,100“ dle předloženého materiálu
  48/3646     15. 7. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 1.985.100,47 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 3.001.812,65 Kč vč. DPH v rámci projektu „Silnice 2013 – II. etapa u stavby „Silnice II/473 Frýdek–Místek – Šenov (Sedliště) km 5,900 - 6,100“ a s prodloužením termínu plnění ze smlouvy o dílo dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/427 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  48/3647     15. 7. 2014
1. rozhodla

podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 719.892,11 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti Unitender, s.r.o., sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Jurečkova 16/1812, PSČ 702 00, IČ 25394495, a Eurotender s.r.o., sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 4/1, PSČ 290 01, IČ 27068111, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  48/3648     15. 7. 2014
1. rozhodla

o uzavření Dohody o ověření dlouhodobého ukládání dat v informačních systémech Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se společností ICZ a. s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 – Nusle, IČ 25145444, dle předloženého materiálu

  frame-scrollup