Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 10. 2018


  Rada kraje

  48/4206                         9. 10. 2018
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 9. 10. 2018


   Rada kraje

   48/4207                         9. 10. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a MUDr. Martina Gebauera, o ověření zápisu ze 47. schůze rady kraje, konané dne 25. 9. 2018

   48/4207                         9. 10. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 48. schůze rady kraje, konané dne 9. 10. 2018:

   -      Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -      Jarmilu Uvírovou


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    48/4208                         9. 10. 2018
    1. bere na vědomí

    informaci představenstva společnosti Letiště Ostrava, a. s. o navrhovaném postupu
    ve věci Rozhodnutí Ministerstva financí v souvislosti s platebním výměrem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu

    48/4208                         9. 10. 2018
    2. souhlasí

    s navrženým postupem ve věci Rozhodnutí Ministerstva financí v souvislosti s platebním výměrem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    48/4208                         9. 10. 2018
    3. schvaluje

    dle platných stanov společnosti Letiště Ostrava, a. s. čl. 8 bodu 2. písmene t) provedení investice nad limit 1.000.000 Kč, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 35/3015 ze dne 27. 3. 2018

     48/4209                         9. 10. 2018
     1. bere na vědomí

     informaci představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., o úvěrovém financování stavební části projektu „Parkoviště P5 – Centrál“ včetně návrhu smlouvy o úvěru,
     dle předloženého materiálu

     48/4209                         9. 10. 2018
     2. schvaluje

     dle platných stanov společnosti Letiště Ostrava, a. s. čl. 8 bodu 2 písmene bb) úvěrovou smlouvu nad limit 1.000.000,- Kč, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      48/4210                         9. 10. 2018
      1. žádá

      představenstvo společnosti

      o zpracování koncepce rozšíření Hasičské záchranné služby na Letišti Leoše Janáčka pro rozšířené poskytování služeb požární ochrany včetně časového harmonogramu a finančního plánu

      Zodp.: představenstvo společnosti

      Termín: 31. 10. 2018


       Rada kraje

       48/4211                         9. 10. 2018
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace II.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

       48/4211                         9. 10. 2018
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       48/4211                         9. 10. 2018
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace II.“, a to:

       členové:

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       48/4211                         9. 10. 2018
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace II.“, a to:

       členové:

       Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

       PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

       Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

       Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

       Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Marie Halamová, odbor investiční a majetkový

       Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        48/4212                         9. 10. 2018
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec II.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

        48/4212                         9. 10. 2018
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        48/4212                         9. 10. 2018
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec II.“, a to:

        členové:

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        48/4212                         9. 10. 2018
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec II.“, a to:

        členové:

        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

        Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

        Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

        Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

        Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 46/4065 ze dne 11.9.2018

         48/4213                         9. 10. 2018
         1. rozhodla

         na základě jednání s dodavatelem a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko I na přechodné období“ účastníka zadávacího řízení:

         ARRIVA MORAVA a.s.

         Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

         IČO: 25827405

         za nabídkovou cenu za 1 Vozokm 42,00 Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 46/4065 ze dne 11.9.2018

          48/4214                         9. 10. 2018
          1. rozhodla

          na základě jednání s dodavatelem a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko – Místecko I (relace Ostrava – Zlínský kraj) na přechodné období“ účastníka zadávacího řízení:

          ARRIVA MORAVA a.s.

          Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

          IČO: 258 27 405

          za nabídkovou cenu za 1 Vozokm 42,00 Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 46/4065 ze dne 11.9.2018

           48/4215                         9. 10. 2018
           1. rozhodla

           na základě jednání s dodavatelem a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko – Místecko III (relace Ostrava – FM) na přechodné období“ účastníka zadávacího řízení:

           ČSAD Frýdek - Místek a.s.

           Politických obětí 2238, 738 02 Frýdek - Místek

           IČO: 451 92 073

           za nabídkovou cenu za 1 Vozokm 40,61 Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 46/4065 ze dne 11.9.2018

            48/4216                         9. 10. 2018
            1. rozhodla

            na základě jednání s dodavatelem a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko I (relace Ostrava – Bohumín) na přechodné období“ účastníka zadávacího řízení:

            ČSAD Karviná a.s.

            Bohumínská 1876/2, 735 02 Karviná – Nové Město

            IČO: 45192090

            za nabídkovou cenu za 1 Vozokm 43,62 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 46/4065 ze dne 11.9.2018

             48/4217                         9. 10. 2018
             1. rozhodla

             na základě jednání s dodavatelem a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko II (relace Ostrava – Hlučín) na přechodné období“ účastníka zadávacího řízení:

             ARRIVA MORAVA a.s.

             Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

             IČO: 25827405

             za nabídkovou cenu za 1 Vozokm 47,00 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 46/4065 ze dne 11.9.2018

              48/4218                         9. 10. 2018
              1. rozhodla

              na základě jednání s dodavatelem a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko III (relace Ostrava – Děhylov - Hlučín) na přechodné období“ účastníka zadávacího řízení:

              ARRIVA MORAVA a.s.

              Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

              IČO: 25827405

              za nabídkovou cenu za 1 Vozokm 47,00 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 46/4065 ze dne 11.9.2018

               48/4219                         9. 10. 2018
               1. rozhodla

               na základě jednání s dodavatelem a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko na přechodné období“ účastníka zadávacího řízení:

               TQM – holding s.r.o.

               Těšínská 1028/37, 746 01 Opava

               IČO: 49606395

               za nabídkovou cenu za 1 Vozokm 42,63 Kč bez DPH


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 46/4065 ze dne 11.9.2018

                48/4220                         9. 10. 2018
                1. rozhodla

                na základě jednání s dodavatelem a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Vítkovsko na přechodné období“ účastníka zadávacího řízení:

                TQM – holding s.r.o.

                Těšínská 1028/37, 746 01 Opava

                IČO: 49606395

                za nabídkovou cenu za 1 Vozokm 39,57 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 48/4221                         9. 10. 2018
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Analýza současného stavu a návrh technického a technologického doplnění vybraných bezpečnostních systémů na letišti Ostrava-Mošnov“

                 48/4221                         9. 10. 2018
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 2. JIMI CZ, a.s.

                 se sídlem: Plzeňská 276/298, Motol, 150 00 Praha 5

                 IČO: 25313436

                 za cenu nejvýše přípustnou 189.900 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  48/4222                         9. 10. 2018
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka pojezdových regálů v rámci projektu "Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“"

                  48/4222                         9. 10. 2018
                  2. rozhodla

                  vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  1. PROMAN s.r.o.

                  se sídlem: Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim

                  IČO: 62028774

                  48/4222                         9. 10. 2018
                  3. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  2. DIRP, s.r.o.

                  se sídlem: Cejl 40/107, 602 00 Brno

                  IČO: 49974955

                  za cenu nejvýše přípustnou 312 300 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 41/3642 ze dne 26. 6. 2018

                   48/4223                         9. 10. 2018
                   1. rozhodla

                   na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup automobilů 2018“ účastníka:

                   pro 1. část veřejné zakázky – 1 ks osobního automobilu vyšší střední třídy:

                   Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava

                   se sídlem Vrchlického 18/31, 150 00 Praha

                   IČO: 47124652

                   za cenu nejvýše přípustnou 820 000 Kč bez DPH

                   pro 2. část veřejné zakázky – 1 ks mikrobusu pro 7 osob:

                   Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava

                   se sídlem Vrchlického 18/31, 150 00 Praha

                   IČO: 47124652

                   za cenu nejvýše přípustnou 1 338 233 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    48/4224                         9. 10. 2018
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup zásahového stanu s nafukovací konstrukcí a příslušenstvím včetně naftového vytápěcího agregátu“

                    48/4224                         9. 10. 2018
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    1. GUMOTEX, akciová společnost

                    se sídlem: Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 69075

                    IČO: 16355407

                    za cenu nejvýše přípustnou 211.960 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     48/4225                         9. 10. 2018
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka měřicích přístrojů v rámci projektu „Elektrolaboratoře“

                     48/4225                         9. 10. 2018
                     2. rozhodla

                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                     2. Blue Panther s.r.o.

                     se sídlem: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4

                     IČO: 45272441

                     za cenu nejvýše přípustnou 948.900 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      48/4226                         9. 10. 2018
                      1. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka strojního vybavení dílen v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““

                      48/4226                         9. 10. 2018
                      2. rozhodla

                      vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, a to pro její II. část - dodávka zařízení pro sváření elektrickým obloukem, dodavatele:

                      WELDING Ostrava - WELDO s.r.o.

                      se sídlem: Teslova 1118, Přívoz, 702 00 Ostrava

                      IČO: 03177998

                      48/4226                         9. 10. 2018
                      3. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy k jednotlivým částem veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli:

                      pro I. část veřejné zakázky: dodávka trenažérů virtuálního svařování

                      HELAGO-CZ, s.r.o.

                      se sídlem: Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

                      IČO: 25963961

                      za cenu nejvýše přípustnou ve výši 412 000 Kč bez DPH

                       

                      pro II. část veřejné zakázky: dodávka zařízení pro sváření elektrickým obloukem

                      UNIVER, spol. s r.o.

                      se sídlem: Přepeřská 1809, 511 01 Turnov

                      IČO: 00529508

                      za cenu nejvýše přípustnou ve výši 449 000 Kč bez DPH

                      pro III. část veřejné zakázky: dodávka mobilního portálového jeřábu

                      Ing. Vladimír Gajdečka

                      s místem podnikání: Mitrovická 1053/198a, 724 00, Ostrava - Stará Bělá

                      IČO: 63333422

                      za cenu nejvýše přípustnou ve výši 157 505 Kč bez DPH

                      pro IV. část veřejné zakázky: dodávka přístroje na měření geometrie kol a náprav osobních a dodávkových vozidel

                      Ferdus, s.r.o.

                      se sídlem: J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně

                      IČO: 01911848

                      za cenu nejvýše přípustnou ve výši 211 790 Kč bez DPH

                      pro V. část veřejné zakázky: dodávka strojů a vybavení dílen

                      Habilis Steel spol. s r.o.

                      se sídlem: Kurčatovova 324/1, Petrovice, 109 00 Praha 10

                      IČO: 24732061

                      za cenu nejvýše přípustnou ve výši 203 378 Kč bez DPH

                      pro VI. část veřejné zakázky: dodávka vybavení kovárny

                      Habilis Steel spol. s r.o.

                      se sídlem: Kurčatovova 324/1, Petrovice, 109 00 Praha 10

                      IČO: 24732061

                      za cenu nejvýše přípustnou ve výši 380 720 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       48/4227                         9. 10. 2018
                       1. bere na vědomí

                       žádost ISO Consulting s.r.o., o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       48/4227                         9. 10. 2018
                       2. rozhodla

                       neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci ISO Consulting s.r.o., IČO 28404416, ve výši 50 tis. Kč určenou k pokrytí nákladů projektu Slavnostní předání ocenění Český Goodwill 2018, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        48/4228                         9. 10. 2018
                        1. rozhodla

                        uzavřít Memorandum o porozumění mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 a společností BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČO 26019388, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 47/4148 ze dne 25. 9. 2018

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                         48/4229                         9. 10. 2018
                         1. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 6113 -

                         Zastupitelstva krajů

                         pol.  5194 -

                         Věcné dary

                         o

                         25 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 6113 -

                         Zastupitelstva krajů

                         pol.  5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         25 tis. Kč

                         48/4229                         9. 10. 2018
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         kapitálové výdaje

                         na § 5311 -

                         Bezpečnost a veřejný pořádek

                         pol.  6122 -

                         Stroje, přístroje a zařízení

                         o

                         60 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje            

                         na § 5311 -

                         Bezpečnost a veřejný pořádek

                         pol. 5137 -

                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                         o

                         60 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                          48/4230                         9. 10. 2018
                          1. rozhodla

                          vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ dle předloženého materiálu

                          48/4230                         9. 10. 2018
                          2. schvaluje

                          podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“
                          a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 11 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                           48/4231                         9. 10. 2018
                           1. bere na vědomí

                           žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2018 dle příloh č. 1-2 dle předloženého materiálu

                           48/4231                         9. 10. 2018
                           2. rozhodla

                           neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizaci, IČO 70946906, ve výši 33.000 Kč, na projekt „Mobiliář pro dětské oddělení knihovny“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

                           48/4231                         9. 10. 2018
                           3. rozhodla

                           neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SAM 8 - Investice a Peněžní Koučink s.r.o., IČO 06886353, ve výši 95.000 Kč, na projekt „Beskydský slavík 2018“ s odůvodněním dle předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

                            48/4232                         9. 10. 2018
                            1. rozhodla

                            vyhlásit dotační program s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019“

                            48/4232                         9. 10. 2018
                            2. schvaluje

                            podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3-9 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 45/3939 ze dne 28. 8. 2018

                             č. 32/2792 ze dne 27. 2. 2018

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                             48/4233                         9. 10. 2018
                             1. rozhodla

                             nabýt finanční prostředky ve výši 183.000 Kč z rozpočtu Statutárního města Frýdek-Místek, IČO 00296643, do rozpočtu kraje na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č.p. 1264 realizovanou Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, IČO 00095630, v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018“ a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             48/4233                         9. 10. 2018
                             2. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 183.000 Kč s účelovým určením na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č.p. 1264, rejstříkové č. ÚSKP ČR 19215/8-745, MPZ Frýdek, parcela č. 3340, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, jejímž vlastníkem je kraj, v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova východní fasády zámku ze strany Zámeckého náměstí a severovýchodní fasády ze strany ulice Zámecké – oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a jejich nátěr, nátěr oken a mříží a další související práce, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                             48/4233                         9. 10. 2018
                             3. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšují

                             přijaté transfery

                             pol. 4121 –

                             Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                             o

                             183 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3315 -

                             Činnosti muzeí a galerií

                             pol. 5336 –         

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             183 tis. Kč

                             48/4233                         9. 10. 2018
                             4. pověřuje

                             organizaci Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, plněním veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                              48/4234                         9. 10. 2018
                              1. bere na vědomí

                              žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích, IČO 47862904, na realizaci projektu „Obnova evangelického kostela v Hodslavicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              48/4234                         9. 10. 2018
                              2. rozhodla

                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích, IČO 47862904, ve výši 195.000 Kč na realizaci projektu „Obnova evangelického kostela v Hodslavicích“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              48/4234                         9. 10. 2018
                              3. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 3322 -

                              Zachování a obnova kulturních památek

                              pol.  5229 -

                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                              o

                              195 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3322 -

                              Zachování a obnova kulturních památek

                              pol. 5223 -

                              Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                              o

                              195 tis. Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 30/2602 ze dne 23.1.2018

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                               48/4235                         9. 10. 2018
                               1. schvaluje

                               snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 2.300.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně“

                               48/4235                         9. 10. 2018
                               2. rozhodla

                               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně“ ve výši 2.300.000 Kč

                               48/4235                         9. 10. 2018
                               3. schvaluje

                               snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 3.600.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“

                               48/4235                         9. 10. 2018
                               4. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 4.400.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“

                               48/4235                         9. 10. 2018
                               5. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 1.500.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/48425 x III/48418 v obci Frýdlant n. O. a navazujicích úseků komunikace“

                               48/4235                         9. 10. 2018
                               6. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 2212 -

                               Silnice

                               pol. 6351 -

                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               4.400 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na § 2212 -

                               Silnice

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               4.400 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                48/4236                         9. 10. 2018
                                1. bere na vědomí

                                žádost spolku Česká silniční společnost z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pracovní a společenské setkání organizátorů, přednášejících a hostů 26. silniční konference 2018

                                48/4236                         9. 10. 2018
                                2. rozhodla

                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Česká silniční společnost z.s., IČO 00506958, na pracovní a společenské setkání organizátorů, přednášejících a hostů 26. silniční konference 2018, v maximální výši 30.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                48/4236                         9. 10. 2018
                                3. rozhodla

                                navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 30.000 Kč

                                48/4236                         9. 10. 2018
                                4. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 6409 -

                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                pol. 5901 -

                                Nespecifikované rezervy

                                o

                                30 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje            

                                na § 2299 -

                                Ostatní záležitosti v dopravě

                                pol. 5222 -

                                Neinvestiční transfery spolkům

                                o

                                30 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 45/3955 ze dne 28.8.2018

                                 48/4237                         9. 10. 2018
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost dopravce Osoblažská dopravní společnost, s.r.o. ze dne 26. 9. 2018 ve věci změny dodatku smlouvy o závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 48/4237                         9. 10. 2018
                                 2. rozhodla

                                 nahradit přílohu č. 6 usnesení č. 45/3955 ze dne 28. 8. 2018 přílohou č. 3 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                  48/4238                         9. 10. 2018
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost právnické osoby SWANKY, spolek, IČO 22766421, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Ostrava na kolečkách – prodloužená Rudná, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  48/4238                         9. 10. 2018
                                  2. rozhodla

                                  poskytnut účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje právnické osobě SWANKY, spolek, IČO 22766421, na realizaci projektu Ostrava na kolečkách – prodloužená Rudná v maximální výši 50.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2018 do dne 31. 10. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  48/4238                         9. 10. 2018
                                  3. rozhodla

                                  navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 50 tis. Kč

                                  48/4238                         9. 10. 2018
                                  4. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol. 5901 -

                                  Nespecifikované rezervy

                                  o

                                  50 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje            

                                  na § 3429 -

                                  Ostatní zájmová činnosti a rekreace

                                  pol. 5222 -

                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                  o

                                  50 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   48/4239                         9. 10. 2018
                                   1. bere na vědomí

                                   petici obyvatel Vítkova - Lhotky s názvem „Oprava silnice III/4622“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   48/4239                         9. 10. 2018
                                   2. schvaluje

                                   obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 124/4407 ze dne 2. 5. 2007

                                    48/4240                         9. 10. 2018
                                    1. rozhodla

                                    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 124/4407 ze dne 2. 5. 2007 tak, že u smlouvy č. NJ/130/d/2007/Ku, bod 10, str. 11 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 1.000 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                    48/4240                         9. 10. 2018
                                    2. rozhodla

                                    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                    Rada kraje

                                    48/4241                         9. 10. 2018
                                    1. rozhodla

                                    zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                    48/4241                         9. 10. 2018
                                    2. rozhodla

                                    a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                    b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                    48/4241                         9. 10. 2018
                                    3. souhlasí

                                    se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                    48/4241                         9. 10. 2018
                                    4. souhlasí

                                    a)    s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                    b)   s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                    Rada kraje

                                    48/4242                         9. 10. 2018
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít Memorandum o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    48/4242                         9. 10. 2018
                                    2. rozhodla

                                    uzavřít Memorandum o společném postupu při zavádění vodíkové mobility v Moravskoslezském kraji se společností Vítkovice Cylinders a. s., IČO 25849026, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     48/4243                         9. 10. 2018
                                     1. rozhodla

                                     předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 111/8565 ze dne 4.10.2016

                                      48/4244                         9. 10. 2018
                                      1. schvaluje

                                      Dodatek č. 1 k Plánu dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 10/743 ze dne 28.3.2017

                                       č. 14/1092 ze dne 30.5.2017

                                       č. 39/3420 ze dne 29.5.2018

                                       48/4245                         9. 10. 2018
                                       1. bere na vědomí

                                       informaci společnosti Travel Service, a.s. o ukončení provozu leteckého spojení Ostrava - Dubaj


                                        Rada kraje

                                        48/4246                         9. 10. 2018
                                        1. rozhodla

                                        o záměru vypůjčit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                        pozemek parc. č. 3006/58 orná půda,

                                        v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věcí

                                        (zejména rozestavěné budovy)


                                         Rada kraje

                                         48/4247                         9. 10. 2018
                                         1. rozhodla

                                         vyhlásit poptávkové řízení na úvěrový rámec ve výši 1,0 mld. Kč určený na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2019 – 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                          48/4248                         9. 10. 2018
                                          1. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          100 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje            

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 5179 -

                                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                          o

                                          100 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           48/4249                         9. 10. 2018
                                           1. souhlasí

                                           s umístěním a realizací stavby „Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ realizované stavebníkem městem Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, IČO 00300063, na části pozemku parc. č. 216/8, ostatní plocha, v k. ú. a obci Hlučín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a, Hlučín, IČO 00601837, dle předloženého materiálu

                                           48/4249                         9. 10. 2018
                                           2. rozhodla

                                           a)    zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. st. 567 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, v podílovém ********** a společném jmění manželů **********, ve prospěch kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v části služebného pozemku kanalizační vedení včetně revizní šachty a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s provozováním, opravováním, údržbou a odstraňováním kanalizační vedení včetně revizní šachty, v rámci stavby „Sanace svahu a oprava chodníku“ na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                           b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                           48/4249                         9. 10. 2018
                                           3. rozhodla

                                           zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. st. 492/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, ve prospěch statutárního města Ostravy, městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava, IČO 00845451, spočívající v právu zřídit a provozovat v části služebného pozemku stavbu vodního díla a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek za účelem údržby, oprav a odstranění stavby vodního díla, realizované v rámci stavby „Obnova odtokových poměrů a revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební činnosti – I. etapa, Odvedení vod z rybníků“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 938-122/2018 ze dne 10. 5. 2018, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 29/2536 ze dne 9.1.2018

                                            48/4250                         9. 10. 2018
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. XXXXXX/XXXX/KŘ se společností FEST Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz, Hlávkova 447/5, IČO 26795311, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 4/266 ze dne 15.6.2017

                                             48/4251                         9. 10. 2018
                                             1. rozhodla

                                             uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti evid. č. 00649/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 v rámci realizace stavby „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ s příkazníkem, kterým je Ing. Milan Baláž, se sídlem Spálov 340, 742 37 Odry, IČ 73066567, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                              48/4252                         9. 10. 2018
                                              1. rozhodla

                                              nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v maximální výši 282.111,50 Kč na financování přípravy akce „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století - Studie proveditelnosti na dvě patra podzemních garáží“ z rozpočtu statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, za podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                              48/4252                         9. 10. 2018
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              investiční přijaté transfery

                                              pol.  4221 - 

                                              Investiční přijaté transfery od obcí

                                              o

                                              282,12 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol.  6901 -

                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                              o

                                              282,12 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

                                               48/4253                         9. 10. 2018
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít smlouvu o způsobu provedení kácení dřevin a způsobu náhrady za vykácené dřeviny, se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 32/2759 ze dne 27.2.2018

                                                48/4254                         9. 10. 2018
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 02798/2018/IM ze dne 15. 3. 2018, s provozovatelem, kterým je společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                                 48/4255                         9. 10. 2018
                                                 1. souhlasí

                                                 s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. – 4. etapa“, organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                 48/4255                         9. 10. 2018
                                                 2. doporučuje

                                                 řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                 členy hodnotící komise:

                                                 MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                 Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                 náhradníky hodnotící komise:

                                                 Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                                 Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                                 48/4255                         9. 10. 2018
                                                 3. ukládá

                                                 řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. – 4. etapa“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                 Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                 Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                                  48/4256                         9. 10. 2018
                                                  1. souhlasí

                                                  s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 4. etapa“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                  48/4256                         9. 10. 2018
                                                  2. doporučuje

                                                  řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                  členy hodnotící komise:

                                                  MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                  Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                  náhradníky hodnotící komise:

                                                  Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                                  Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                                  48/4256                         9. 10. 2018
                                                  3. ukládá

                                                  řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 4. etapa“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                  Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                  Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                   48/4257                         9. 10. 2018
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   48/4257                         9. 10. 2018
                                                   2. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 15 tis. Kč, účelově určený na organizaci gynekologického semináře, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                                                   48/4257                         9. 10. 2018
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3599 -

                                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                   pol. 5229 -

                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                   o

                                                   15 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3522 -

                                                   Ostatní nemocnice

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   15 tis. Kč

                                                   48/4257                         9. 10. 2018
                                                   4. bere na vědomí

                                                   žádost organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   48/4257                         9. 10. 2018
                                                   5. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o částku 1.700 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                   48/4257                         9. 10. 2018
                                                   6. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3522 -

                                                   Ostatní nemocnice

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   1.700 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3529 -

                                                   Ostatní ústavní péče

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   1.700 tis. Kč

                                                   48/4257                         9. 10. 2018
                                                   7. bere na vědomí

                                                   žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                   48/4257                         9. 10. 2018
                                                   8. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR o částku 10.000 tis. Kč, s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                   48/4257                         9. 10. 2018
                                                   9. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3533 -

                                                   Zdravotnická záchranná služba

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   8.385 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3522 -

                                                   Ostatní nemocnice

                                                   pol. 5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   8.385 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                    48/4258                         9. 10. 2018
                                                    1. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižuje

                                                    dlouhodobé financování

                                                    pol. 8124 -

                                                    Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                    o

                                                    845,28 tis. Kč

                                                    a

                                                    snižují

                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                    pol. 4116 -

                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                    o

                                                    771,43 tis. Kč

                                                    a

                                                    snižují

                                                    investiční přijaté transfery

                                                    pol. 4216 -

                                                    Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                    o

                                                    853,44 tis. Kč

                                                    a

                                                    snižuje

                                                    dlouhodobé financování

                                                    pol. 8123 -

                                                    Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                    o

                                                    47.106,95 tis. Kč

                                                    a

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    1.000,00 tis. Kč

                                                    na § 3322 -

                                                    Zachování a obnova kulturních památek

                                                    pol.  5171 -

                                                    Opravy a udržování

                                                    o

                                                    2.300,00 tis. Kč

                                                    na § 3533 -

                                                    Zdravotnická záchranná služba

                                                    pol.  5137 -

                                                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                    o

                                                    5,42 tis. Kč

                                                    na § 3639 -

                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    4.000,00 tis. Kč

                                                    CELKEM

                                                    o

                                                    7.305,42 tis. Kč

                                                    a

                                                    snižují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 3533 -

                                                    Zdravotnická záchranná služba

                                                    pol.  6122 -

                                                    Stroje, přístroje a zařízení

                                                    o

                                                    490,77 tis. Kč

                                                    pol.  6125 -

                                                    Výpočetní technika

                                                    o

                                                    3,76 tis. Kč

                                                    na § 3639 -

                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                     

                                                    pol.  6111 -

                                                    Programové vybavení

                                                    o

                                                    51.000,00 tis. Kč

                                                    CELKEM

                                                    o

                                                    51.494,53 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3299 -

                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    967,00 tis. Kč

                                                    na § 5212 -

                                                    Ochrana obyvatelstva

                                                    pol.  5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    4.000,00 tis. Kč

                                                    CELKEM

                                                    o

                                                    4.967,00 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol.  6901 -

                                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                                    o

                                                    5.946,41 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 92/7250 ze dne 25. 2. 2016

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                     48/4259                         9. 10. 2018
                                                     1. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 4379 -

                                                     Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     298,84 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 4379 -

                                                     Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                     pol.  5011 -

                                                     Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                     o

                                                     200,00 tis. Kč

                                                     pol.  5031 -

                                                     Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                     o

                                                     50,00 tis. Kč

                                                     pol.  5032 -

                                                     Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                     o

                                                     18,00 tis. Kč

                                                     pol.  5038 -

                                                     Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                     o

                                                     0,84 tis. Kč

                                                     pol.  5139 -

                                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                     o

                                                     30,00 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     298,84 tis. Kč

                                                     48/4259                         9. 10. 2018
                                                     2. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 4379 -

                                                     Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     672,10 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 4379 -

                                                     Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                     pol.  5011 -

                                                     Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                     o

                                                     500,00 tis. Kč

                                                     pol.  5031 -

                                                     Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                     o

                                                     125,00 tis. Kč

                                                     pol.  5032 -

                                                     Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                     o

                                                     45,00 tis. Kč

                                                     pol.  5038 -

                                                     Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                     o

                                                     2,10 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     672,10 tis. Kč

                                                     48/4259                         9. 10. 2018
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 4339

                                                     Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     490,00 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                     pol.  4116 -

                                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                     o

                                                     492,44 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 4339 -

                                                     Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                     pol.  5011 -

                                                     Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                     o

                                                     150,00 tis. Kč

                                                     pol.  5021 -

                                                     Ostatní osobní výdaje

                                                     o

                                                     592,44 tis. Kč

                                                     pol.  5031 -

                                                     Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                     o

                                                     140,00 tis. Kč

                                                     pol.  5032 -

                                                     Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                     o

                                                     40,00 tis. Kč

                                                     pol.  5139 -

                                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                     o

                                                     60,00 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     982,44 tis. Kč

                                                     48/4259                         9. 10. 2018
                                                     4. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3299 -

                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     15,00 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3299 -

                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                     pol.  5136 -

                                                     Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                     o

                                                     15,00 tis. Kč

                                                     48/4259                         9. 10. 2018
                                                     5. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3121 -

                                                     Gymnázia

                                                     pol.  5139 -

                                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                     o

                                                     1,00 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3121 -

                                                     Gymnázia

                                                     pol.  5123 -

                                                     Podlimitní technické zhodnocení

                                                     o

                                                     1,00 tis. Kč

                                                     48/4259                         9. 10. 2018
                                                     6. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3123 -

                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                     pol.  5139 -

                                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                     o

                                                     2,00 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3123 -

                                                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                     pol.  5123 -

                                                     Podlimitní technické zhodnocení

                                                     o

                                                     2,00 tis. Kč

                                                     48/4259                         9. 10. 2018
                                                     7. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 5511 -

                                                     Požární ochrana  - profesionální část

                                                     pol.  5167 -

                                                     Služby školení a vzdělávání

                                                     o

                                                     40,00 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 5511 -

                                                     Požární ochrana  - profesionální část

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     40,00 tis. Kč

                                                     48/4259                         9. 10. 2018
                                                     8. rozhodla

                                                     zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 850,00 tis. Kč z 338.192,74 tis. Kč
                                                     na 339.042,74 tis. Kč

                                                     48/4259                         9. 10. 2018
                                                     9. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol.  5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     25,00 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol.  5021 -

                                                     Ostatní osobní výdaje

                                                     o

                                                     25,00 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 26/2336 ze dne 5. 12. 2017

                                                      č. 40/3600 ze dne 12. 6. 2018

                                                      48/4260                         9. 10. 2018
                                                      1. bere na vědomí

                                                      poziční dokument Moravskoslezského kraje k budoucímu programovému období EU – „Postoj a ambice Moravskoslezského kraje ohledně budoucnosti evropských fondů v letech 2021–2027 v ČR“

                                                      48/4260                         9. 10. 2018
                                                      2. souhlasí

                                                      se záměrem Moravskoslezského kraje zapojit se do implementační struktury EU fondů v ČR a stát se řídícím orgánem samostatného operačního programu popřípadě vlastního integrovaného nástroje pro region Moravskoslezsko


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018

                                                       48/4261                         9. 10. 2018
                                                       1. doporučuje

                                                       zastupitelstvu kraje

                                                       rozhodnout změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“ z 14.250.000 Kč na výši 15.150.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                       48/4261                         9. 10. 2018
                                                       2. rozhodla

                                                       předložit žádost o dotaci pro projekt s názvem „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

                                                       48/4261                         9. 10. 2018
                                                       3. rozhodla

                                                       stáhnout žádost o dotaci pro projekt s názvem „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

                                                       48/4261                         9. 10. 2018
                                                       4. ukládá

                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                       předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                       Zodp.: Jan Krkoška

                                                       Termín: 13. 12. 2018


                                                        Rada kraje

                                                        48/4262                         9. 10. 2018
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost pobočného spolku Arnika – Centrum pro podporu občanů ze dne 4. 9. 2018 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Mezinárodní konference Air Pollution Ostrava 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        48/4262                         9. 10. 2018
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČO 70947261, na realizaci projektu „Mezinárodní konference Air Pollution Ostrava 2018“ ve výši 35.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 11 2018 do dne 31. 12. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                         48/4263                         9. 10. 2018
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. ze dne 13. 9. 2018 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XIII“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         48/4263                         9. 10. 2018
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČO  15053695, na realizaci projektu „konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XIII“ ve výši 20.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 11 2018 do dne 31. 12. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         48/4263                         9. 10. 2018
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3799 -

                                                         Ostatní ekologické záležitosti

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         20,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3799 -

                                                         Ostatní ekologické záležitosti

                                                         pol.  5213 -

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                         o

                                                         20,00 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                          48/4264                         9. 10. 2018
                                                          1. rozhodla

                                                          navýšit akci rozpočtu kraje „Situační zpráva o kvalitě ovzduší“ o částku 8.000 Kč

                                                          48/4264                         9. 10. 2018
                                                          2. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 6409 -

                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                          pol.  5901 -

                                                          Nespecifikované rezervy

                                                          o

                                                          8 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3719 -

                                                          Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                           

                                                          pol.  5166 -

                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                          o

                                                          8 tis. Kč

                                                          48/4264                         9. 10. 2018
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3792 -

                                                          Ekologická výchova a osvěta

                                                          pol.  5169 -

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          50 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3792 -

                                                          Ekologická výchova a osvěta

                                                           

                                                          pol.  5179 -

                                                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                          o

                                                          50 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           48/4265                         9. 10. 2018
                                                           1. souhlasí

                                                           se zapojením Základní umělecké školy, Odry, příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem, do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.“ na území ORP Odry, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            48/4266                         9. 10. 2018
                                                            1. schvaluje

                                                            účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2019


                                                             Rada kraje

                                                             48/4267                         9. 10. 2018
                                                             1. souhlasí

                                                             s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2018/2019


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                              48/4268                         9. 10. 2018
                                                              1. bere na vědomí

                                                              a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1.B prvního ročníku oboru
                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                              b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2A4 druhého ročníku oboru
                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                              c)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1.B prvního ročníku oboru
                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                              d)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. A prvního ročníku oboru
                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

                                                              48/4268                         9. 10. 2018
                                                              2. rozhodla

                                                              a)    nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1.B ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

                                                              b)   nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2A4 ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

                                                              c)    nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1.B ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

                                                              d)   nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. A ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace


                                                               Rada kraje

                                                               48/4269                         9. 10. 2018
                                                               1. souhlasí

                                                               se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 6/520       ze dne 14. 12. 2017

                                                                č. 9/1015      ze dne 13. 9. 2018

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                1. rozhodla

                                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                a.    individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 1.928.133,89 Kč

                                                                b.    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.904.146 Kč

                                                                dle předloženého materiálu

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                2. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, s účelovým určením na financování projektu „Rekonstrukce laboratoře biologie“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002782), o částku 222.620,30 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                3. schvaluje

                                                                závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, s účelovým určením na financování projektu „Rekonstrukce laboratoře biologie“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002782), ve výši 1.705.513,59 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                4. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                222.621 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                investiční přijaté transfery

                                                                pol. 4216 -

                                                                Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                1.705.514 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3121 -

                                                                Gymnázia

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                222.621 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3121 -

                                                                Gymnázia

                                                                pol. 6356 -

                                                                Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                1.705.514 Kč

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                5. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                6. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4116 -

                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                o

                                                                2.904.151 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3112 -

                                                                Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                427.377 Kč

                                                                na § 3114 -

                                                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                189.775 Kč

                                                                na § 3121 -

                                                                Gymnázia

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                298.939 Kč

                                                                na § 3122 -

                                                                Střední odborné školy

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                973.049 Kč

                                                                na § 3123 -

                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                pol. 5336 -

                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                1.015.011 Kč

                                                                Celkem

                                                                  o

                                                                2.904.151 Kč

                                                                 

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                7. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky cizích jazyků ve školním roce 2018/2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                8. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na estetizaci vstupních prostor budov škol dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                9. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                1.757.528 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3121 -

                                                                Gymnázia

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                717.041 Kč

                                                                na § 3122 -

                                                                Střední odborné školy

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                1.035.738 Kč

                                                                na § 3123 -

                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                4.749 Kč

                                                                Celkem

                                                                1.757.528 Kč

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                10. rozhodla

                                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit“ ve výši 1.100.000 Kč

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                11. schvaluje

                                                                závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství

                                                                Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533:

                                                                a.    příspěvek na provoz ve výši 975.000 Kč

                                                                b.    příspěvek na provoz s účelovým určením na odpisy hmotného a nehmotného majetku ve výši 125.000 Kč

                                                                s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                 

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                12. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, o částku 300.000 Kč s účelovým určením na nákup šatních skřínek a další výdaje spojené s přemístěním šaten s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                48/4270                         9. 10. 2018
                                                                13. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                300.000 Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3114 -

                                                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                300.000 Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                48/4271                         9. 10. 2018
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 8 předloženého materiálu

                                                                48/4271                         9. 10. 2018
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                a)   BESKI z. s., IČO 04899369, ve výši 63.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní skialpový závod KORUNA BESKYD“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                b)   Event media s.r.o., IČO 24269573, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Christmas Night Run pro NF Kapka Naděje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                48/4271                         9. 10. 2018
                                                                3. rozhodla

                                                                poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Monika Martináková, narozena ********** 1974, bydliště ********** Frenštát pod Radhoštěm, ve výši 53.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Individuální dotace na cyklistiku pro syna Jakuba Římana“; s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                48/4271                         9. 10. 2018
                                                                4. rozhodla

                                                                uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                a)   BESKI z. s., IČO 04899369, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                b)   Event media s.r.o., IČO 24269573, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                c)    Monika Martináková, narozena ********** 1974, bydliště ********** Frenštát pod Radhoštěm, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                48/4271                         9. 10. 2018
                                                                5. rozhodla

                                                                neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Way of Warrior z. s., IČO 22665153, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa Combat Ju Jutsu“; s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                48/4271                         9. 10. 2018
                                                                6. schvaluje

                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, o částku 8.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Župná kalokagathia 2018“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018

                                                                48/4271                         9. 10. 2018
                                                                7. rozhodla

                                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „DP – Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ ve výši 63.000 Kč

                                                                48/4271                         9. 10. 2018
                                                                8. rozhodla

                                                                navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 166.000 Kč

                                                                48/4271                         9. 10. 2018
                                                                9. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6113 -

                                                                Zastupitelstva krajů

                                                                pol. 5901 -

                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                o

                                                                50 tis. Kč

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                  

                                                                pol. 5901 -

                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                o

                                                                53 tis. Kč

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol. 5229 -

                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                o

                                                                8 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                111 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3419 -

                                                                Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                pol. 5213 -

                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                o

                                                                50 tis. Kč

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol. 5331 -

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                o

                                                                8 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3419 -

                                                                Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                pol. 6371 -

                                                                Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                                                o

                                                                53 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 47/4198 ze dne 25. 9. 2018

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 9/1015 ze dne 13. 9. 2018

                                                                 48/4272                         9. 10. 2018
                                                                 1. rozhodla

                                                                 vyhlásit výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bíla, příspěvková organizace, IČO 07331533, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  48/4273                         9. 10. 2018
                                                                  1. schvaluje

                                                                  podmínky dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  48/4273                         9. 10. 2018
                                                                  2. rozhodla

                                                                  vyhlásit dotační program „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ dle předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 11/945 ze dne 11. 9. 2014

                                                                   48/4274                         9. 10. 2018
                                                                   1. schvaluje

                                                                   podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   48/4274                         9. 10. 2018
                                                                   2. rozhodla

                                                                   vyhlásit dotační program „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019“, dle předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 21/2228 ze dne 22. 9. 2016

                                                                    48/4275                         9. 10. 2018
                                                                    1. schvaluje

                                                                    podmínky dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    48/4275                         9. 10. 2018
                                                                    2. rozhodla

                                                                    vyhlásit dotační program „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019“, dle předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     48/4276                         9. 10. 2018
                                                                     1. schvaluje

                                                                     podmínky dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     48/4276                         9. 10. 2018
                                                                     2. rozhodla

                                                                     vyhlásit dotační program „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019“, dle předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      48/4277                         9. 10. 2018
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost organizace Domov Odry, příspěvková organizace, IČO 48804894, se sídlem Hranická 410/56, 742 35 Odry, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Oprava střechy – výměna krytiny Vila 410/56“

                                                                      48/4277                         9. 10. 2018
                                                                      2. souhlasí

                                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akci „Oprava střechy – výměna krytiny Vila 410/56“, na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to na budově č. p. 410, v k. ú. Odry, obec Odry, předané k hospodaření organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČO 48804894, dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       48/4278                         9. 10. 2018
                                                                       1. schvaluje

                                                                       podmínky dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       48/4278                         9. 10. 2018
                                                                       2. rozhodla

                                                                       vyhlásit dotační program „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019“, dle předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        48/4279                         9. 10. 2018
                                                                        1. rozhodla

                                                                        o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        48/4279                         9. 10. 2018
                                                                        2. rozhodla

                                                                        o prodeji přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu zaměstnancům Moravskoslezského kraje zařazeným do krajského úřadu a uvolněným členům Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, na základě nabídkového řízení, podle pravidel uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                         frame-scrollup