Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 23. 10. 2018


  Rada kraje

  49/4280                         23. 10. 2018
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 23. 10. 2018


   Rada kraje

   49/4281                         23. 10. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu ze 48. schůze rady kraje, konané dne 9. 10. 2018

   49/4281                         23. 10. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 49. schůze rady kraje, konané dne 23. 10. 2018:

   -      Ing. Jaroslava Kaniu

   -      Jana Krkošku


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

    č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

    49/4282                         23. 10. 2018
    1. rozhodla

    uzavřít dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

     k usnesení rady kraje

     č. 39/3459 ze dne 29. 5. 2018

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018

     49/4283                         23. 10. 2018
     1. rozhodla

     o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 6.500.000 Kč, s tím, že

     a.    základní kapitál obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se zvyšuje o 6.500.000 Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých)

     b.    upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští

     c.    na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 65 kusů (slovy: šedesát pět kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá; všechny akcie budou emitovány v zaknihované podobě s charakterem nekótovaných akcií

     d.    všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, a budou splaceny peněžitým vkladem; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují

     e.    akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích

     f.     místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava; lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně

     g.    emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

     h.    upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 6.500.000 Kč (slovy: šest miliónů pět set tisíc korun českých) před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro tento účel zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú. 5522XXXXXX/XXXX, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií

     49/4283                         23. 10. 2018
     2. ukládá

     představenstvu Sanatoria Jablunkov, a.s.

     podle ustanovení § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

     Zodp.: představenstvo Sanatoria Jablunkov, a.s.

     Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem


      Rada kraje

      49/4284                         23. 10. 2018
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově II.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

      49/4284                         23. 10. 2018
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      49/4284                         23. 10. 2018
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově II.“, a to:

      členové:

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      49/4284                         23. 10. 2018
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově II.“, a to:

      členové:

      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

      PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

      Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      náhradníci:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

      Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

      Ing. Marie Halamová, odbor investiční a majetkový

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

      Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

      Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

      Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 47/4136 ze dne 25.9.2018

       č. 39/3374 ze dne 29.5.2018

       49/4285                         23. 10. 2018
       1. rozhodla

       v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce budovy krajského úřadu – dodání technologie fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

       49/4285                         23. 10. 2018
       2. pověřuje

       společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – dodání technologie fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 41/3636 ze dne 26.6.2018

        49/4286                         23. 10. 2018
        1. rozhodla

        vyloučit z další účasti v otevřeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

        1. OHL ŽS, a.s.

        Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří

        IČO: 46342796

        4. BDSTAV MORAVA s.r.o.

        č.p. 88, 739 36 Bruzovice

        IČO: 26807947


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 47/4137 ze dne 25.9.2018

         49/4287                         23. 10. 2018
         1. rozhodla

         v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


          Rada kraje

          49/4288                         23. 10. 2018
          1. rozhodla

          zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

          49/4288                         23. 10. 2018
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          49/4288                         23. 10. 2018
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic“, a to:

          členové:
          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:
          Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
          Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          49/4288                         23. 10. 2018
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic“, a to:

          členové:
          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
          Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje
          Ing. Jan Bojko, HZS MSK
          Ing. Martin Nekula, HZS MSK
          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje

          náhradníci:
          Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
          Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
          Ing. Libor Šlachta, HZS MSK
          Ing. Josef Hrbáček, HZS MSK
          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje
          Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
          Ing. Michaela Dopaterová, odbor kancelář hejtmana kraje
          Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje
          Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
          Richard Balner, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
          Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


           Rada kraje

           49/4289                         23. 10. 2018
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

           49/4289                         23. 10. 2018
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           49/4289                         23. 10. 2018
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, a to:

           členové:

           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           49/4289                         23. 10. 2018
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, a to:

           členové:

           Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

           PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

           Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           náhradníci:

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

           Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

           Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

           Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

           Ing. Marie Halamová, odbor investiční a majetkový

           Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            49/4290                         23. 10. 2018
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Aktualizace PD „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““, a to odesláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

            49/4290                         23. 10. 2018
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Aktualizace PD „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            49/4290                         23. 10. 2018
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Aktualizace PD „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““, a to:

            členové:

            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:

            Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            49/4290                         23. 10. 2018
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace a posouzení nabídky a dále pro ústní jednání s dodavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Aktualizace PD „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““, a to:

            členové:

            Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

            Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            náhradníci:

            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

            JUDr. Aleš Novotný, odbor investiční a majetkový

            Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

            Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový

            Ing. Tomáš Gebauer, odbor kultury a památkové péče

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

            Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový

            Ing. Simona Kamrádová, odbor investiční a majetkový

            Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče

            Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            49/4290                         23. 10. 2018
            5. pověřuje

            společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby organizačně vedla písemné jednání s dodavatelem na základě konzultací a informací od zadavatele ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebude-li jednáno ústně


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 40/3557 ze dne 12. 6. 2018

             49/4291                         23. 10. 2018
             1. rozhodla

             na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“ účastníka: 

             Skanska a.s.
             Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín
             IČO: 26271303

             za cenu nejvýše přípustnou 38.884.056,44,- Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 38/3273 ze dne 15.5.2018

              č. 33/2942 ze dne 12.3.2018

              č. 37/3160 ze dne 24.4.2018

              49/4292                         23. 10. 2018
              1. rozhodla

              vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti II“, pro část 5 veřejné zakázky, níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              5. B&P INTERIÉRY s.r.o.

              Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava

              IČO: 25392077

              49/4292                         23. 10. 2018
              2. rozhodla

              na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti II“ účastníka:

              pro část 5 veřejné zakázky – Ostrava

              HAMPR a.s.

              Vlastina 888/34, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

              IČO: 25392077

              za cenu nejvýše přípustnou 3.908.875 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 44/3804 ze dne 7.8.2018

               49/4293                         23. 10. 2018
               1. rozhodla

               na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výběr dodavatele vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“ účastníka: 

               ZK Design a.s.

               Osvoboditelů 355, 474 64 Velká Polom

               IČO: 25864068

               za cenu nejvýše přípustnou 11.240.867,- Kč bez DPH


                Rada kraje

                49/4294                         23. 10. 2018
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Strategie pro integraci, zpracování a využívání dat s cílem zlepšení kvality života obyvatel v Moravskoslezském kraji“

                49/4294                         23. 10. 2018
                2. rozhodla

                vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                2. Deloitte Advisory s.r.o.

                se sídlem: Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00

                IČO: 27582167

                za cenu nejvýše přípustnou 1.770.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 49/4295                         23. 10. 2018
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost etapa III, IV – zhotovení PD, autorský dozor, koordinátor BOZP, inženýrská činnost III“

                 49/4295                         23. 10. 2018
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                 pro 1. část veřejné zakázky - "Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď":

                 ATRIS, s.r.o.

                 se sídlem Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

                 IČO: 28608909

                 za nejvýše přípustnou cenu 763 000 Kč bez DPH

                 pro 2. část veřejné zakázky - "Zámek Nová Horka - úprava areálových zpevněných ploch a zámecký parter":

                 ATRIS, s.r.o.

                 se sídlem Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

                 IČO: 28608909

                 za nejvýše přípustnou cenu 584 000 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  49/4296                         23. 10. 2018
                  1. rozhodla

                  zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na „Nákup kancelářských židlí“ subjektu:

                  AJAX CZ s.r.o.

                  se sídlem: 28. října 9, 264 01 Sedlčany

                  IČO: 28977653

                  za cenu nejvýše přípustnou 1.959.975 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   49/4297                         23. 10. 2018
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Pořízení výpočetní techniky"

                   49/4297                         23. 10. 2018
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli:

                   pro 1. část VZ - „Pořízení stolních počítačů"

                   BRAIN computers s.r.o.

                   se sídlem: Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

                   IČO: 25397265

                   za cenu nejvýše přípustnou 158 300 Kč bez DPH

                   pro 2. část VZ – „Pořízení notebooků"

                   C SYSTEM CZ a.s.

                   se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

                   IČO: 27675645

                   za cenu nejvýše přípustnou 605 088 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost)

                   pro 3. část VZ – „Pořízení LCD monitorů“

                   C SYSTEM CZ a.s.

                   se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

                   IČO: 27675645

                   za cenu nejvýše přípustnou 115 600 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    49/4298                         23. 10. 2018
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Kancelářské potřeby pro rok 2019“

                    49/4298                         23. 10. 2018
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídky a uzavřít rámcovou kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili na 1. až 3. pořadí:

                    FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
                    se sídlem: Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek
                    IČ: 25910027

                    Společnost,
                    jejíž účastníci jsou:
                    ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
                    se sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná
                    IČO: 27791661
                    a
                    Eagle Eyes a.s.
                    se sídlem: Skalní 1088, 753 01 Hranice
                    IČO: 01502875

                    Office Assistance s.r.o.
                    se sídlem: Praha 9 - Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00
                    IČO: 48110205

                    za jednotkové ceny v Kč bez DPH dle smluv, které jsou přílohami předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 110/8486 ze dne 22.9.2016

                     č. 112/8627 ze dne 18.10.2016

                     49/4299                         23. 10. 2018
                     1. mění

                     Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje schválená usnesením č. 112/8627 ze dne 18. 10. 2016, ve znění pozdějšího doplňku č. 1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                      č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                      49/4300                         23. 10. 2018
                      1. rozhodla

                      na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to za podmínky schválení dodatku č. 2 Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu:

                      Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

                      se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

                      IČO: 47673168, DIČ: CZ47673168,

                      jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

                      za cenu nejvýše přípustnou 7.487.611 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                      49/4300                         23. 10. 2018
                      2. rozhodla

                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 239 tis. Kč

                      49/4300                         23. 10. 2018
                      3. rozhodla

                      navýšit akci rozpočtu kraje „Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy“ o 239 tis. Kč

                      49/4300                         23. 10. 2018
                      4. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 3636 -

                      Územní rozvoj

                      pol. 5166 -

                      Konzultační, poradenské a právní služby

                      o

                      20.328 Kč

                      na § 3639 -

                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                      pol. 5169 -

                      Nákup ostatních služeb

                      o

                      1.276.913 Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 3636 -

                      Územní rozvoj

                      pol. 5169 -

                      Nákup ostatních služeb

                      o

                      20.328 Kč

                      na § 3639 -

                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                      pol. 5166 -

                      Konzultační, poradenské a právní služby

                      o

                      1.276.913 Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 6/529 ze dne 14.12.2017

                       49/4301                         23. 10. 2018
                       1. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout stanovit s účinností od 1. 1. 2019 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

                       člen rady kraje                                                                  14 997 Kč

                       předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje          8 748 Kč

                       člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                 7 498 Kč

                       člen zastupitelstva kraje                                                       6 249 Kč

                       49/4301                         23. 10. 2018
                       2. ukládá

                       hejtmanovi kraje

                       předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1 tohoto usnesení

                       Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                       Termín: 13. 12. 2018


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                        49/4302                         23. 10. 2018
                        1. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol. 5137 -

                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                        o

                        833,02 tis. Kč

                        pol. 5172 -

                        Programové vybavení

                        o

                        768,80 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol. 6122 -

                        Stroje, přístroje a zařízení

                        o

                        6.874,75 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        8.476,57 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol. 5139 -

                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                        o

                        1,01 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 5521 -

                        Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                        pol. 6111 -

                        Programové vybavení

                        o

                        724,91 tis. Kč

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        1.279,23 tis. Kč

                        pol. 6125 -

                        Výpočetní technika

                        o

                        6.471,42 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        8.476,57 tis. Kč

                        49/4302                         23. 10. 2018
                        2. rozhodla

                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje“ ve výši 42,18 tis. Kč

                        49/4302                         23. 10. 2018
                        3. rozhodla

                        zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 42,18 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora akcí celokrajského významu“

                        49/4302                         23. 10. 2018
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3399 -

                        Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        17,73 tis. Kč

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol. 5041 -

                        Odměny za užití duševního vlastnictví

                        o

                        1,49 tis. Kč

                        Na § 5311 -

                        Bezpečnost a veřejný pořádek

                        pol. 5139 -

                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                        o

                        0,40 tis. Kč

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        21,93 tis. Kč

                        pol. 5175 -

                        Pohoštění

                        o

                        17,63 tis. Kč

                        pol. 5494 -

                        Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                        o

                        2,22 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        61,40 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3399 -

                        Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                        pol. 5139 -

                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                        o

                        7,31 tis. Kč

                        pol. 5164 -

                        Nájemné

                        o

                        10,09 tis. Kč

                        pol. 5175 -

                        Pohoštění

                        o

                        44,00 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        61,40 tis. Kč


                         Rada kraje

                         49/4303                         23. 10. 2018
                         1. souhlasí

                         s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 9. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 108/8389 ze dne 6. 9. 2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

                          49/4304                         23. 10. 2018
                          1. rozhodla

                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory celkové výši 120.400 Kč v rámci akcí:

                          a)    „Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru“ ve výši 2.300 Kč

                          b)   „Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy)“ ve výši 49.000 Kč

                          c)    „Konzultační, poradenské a právní služby památkové péče“ ve výši 10.000 Kč

                          d)   „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ ve výši 59.100 Kč

                          49/4304                         23. 10. 2018
                          2. rozhodla

                          navýšit akci z rozpočtu „Dotační program – Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji“ o částku 120.400 Kč

                          49/4304                         23. 10. 2018
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3311 -

                          Divadelní činnost

                          pol.  5321 -

                          Neinvestiční transfery obcím

                          o

                          2,3 tis. Kč

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol. 5222 -

                          Neinvestiční transfery spolkům

                          o

                          75,0 tis. Kč

                          pol. 5229 -

                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                          o

                          59,1 tis. Kč

                          na § 3329 -

                          Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                          pol. 5166 -

                          Konzultační, poradenské a právní služby

                          o

                          10,0 tis. Kč

                          pol. 5179 -

                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                          o

                          49,0 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          195,4 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje            

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol. 5213 -

                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                          o

                          195,4 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                           49/4305                         23. 10. 2018
                           1. bere na vědomí

                           žádosti organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, o poskytnutí příspěvku dle příloh č. 1 - 2 předloženého materiálu

                           49/4305                         23. 10. 2018
                           2. rozhodla

                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016, bod c), u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč

                           49/4305                         23. 10. 2018
                           3. rozhodla

                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016, bod b), u úspory v rámci akce „Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji“ ve výši 237 tis. Kč

                           49/4305                         23. 10. 2018
                           4. rozhodla

                           navýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 220 tis. Kč a dále navýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ o částku 167 tis. Kč

                           49/4305                         23. 10. 2018
                           5. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 117 000 Kč s účelovým určením
                           na restaurátorský průzkum zámku Nová Horka s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                           49/4305                         23. 10. 2018
                           6. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 103 000 Kč s účelovým určením
                           na pořízení majetku v souvislosti s realizací vstupenkového systému Colosseum s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                           49/4305                         23. 10. 2018
                           7. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 167 000 Kč s účelovým určením na nákup vstupenek do vstupenkového systému v maximální výši 1,50 Kč včetně DPH/vstupenku s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019

                           49/4305                         23. 10. 2018
                           8. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3319 -

                           Ostatní záležitosti kultury

                           pol. 5229 -

                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a ostatním organizacím

                           o

                           237 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           nedaňové příjmy

                           na § 6409

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 2229

                           Ostatní přijaté vratky transferů

                           o

                           150 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje            

                           na § 3315 -

                           Činnosti muzeí a galerií

                           pol. 5331 -

                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           387 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 20/2103 ze dne 23.6.2016

                            č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                            49/4306                         23. 10. 2018
                            1. rozhodla

                            předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                             49/4307                         23. 10. 2018
                             1. bere na vědomí

                             žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 3 - 11 předloženého materiálu

                             49/4307                         23. 10. 2018
                             2. rozhodla

                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 12 - 15 předloženého materiálu

                             49/4307                         23. 10. 2018
                             3. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout poskytnout účelovou investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 16 - 20 předloženého materiálu

                             49/4307                         23. 10. 2018
                             4. ukládá

                             náměstkovi hejtmana kraje

                             předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 3. tohoto usnesení

                             Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                             Termín: 13. 12. 2018

                             49/4307                         23. 10. 2018
                             5. rozhodla

                             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji“ ve výši 70.000 Kč

                             49/4307                         23. 10. 2018
                             6. rozhodla

                             navýšit akci z rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 2.570.882 Kč a navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 100.000 Kč

                             49/4307                         23. 10. 2018
                             7. bere na vědomí

                             odmítnutí poskytnuté dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                             49/4307                         23. 10. 2018
                             8. rozhodla

                             zrušit bod 4. usnesení rady kraje č. 40/3569 ze dne 12. 6. 2018

                             49/4307                         23. 10. 2018
                             9. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3319 -

                             Ostatní záležitosti kultury

                             pol.  5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             150.000 Kč

                             pol.  5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             70.000 Kč

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol.  5901 -

                             Nespecifikované rezervy

                             o

                             2.455.882 Kč

                             na § 6113 -

                             Zastupitelstva krajů

                             pol.  5901 -

                             Nespecifikované rezervy

                             o

                             145.000 Kč

                             Celkem

                             o

                             2.820.882 Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3312 -

                             Hudební činnost

                             pol. 5212 -

                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                             o

                             150.000 Kč

                             pol. 5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             145.000 Kč

                             pol. 5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             100.000 Kč

                             pol. 5493 -

                             Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                             o

                             50.000 Kč

                             na § 3314 -

                             Činnosti knihovnické

                             pol. 5321 -

                             Neinvestiční transfery obcím

                             o

                             100.000 Kč

                             na § 3319 -

                             Ostatní záležitosti kultury

                             pol. 5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             855.000 Kč

                             pol. 5321 -

                             Neinvestiční transfery obcím

                             o

                             111.500 Kč

                             pol. 5493 -

                             Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                             o

                             20.000 Kč

                             Celkem

                             1.531.500 Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3319 -

                             Ostatní záležitosti kultury

                             pol. 6329

                             Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                             1.289.382 Kč

                             Celkem

                             o

                             2.820.882 Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                             49/4308                         23. 10. 2018
                             1. rozhodla

                             vyhlásit dotační program s názvem „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019“ dle předloženého materiálu

                             49/4308                         23. 10. 2018
                             2. schvaluje

                             podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 10 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              49/4309                         23. 10. 2018
                              1. vydává

                              nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2011, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

                              49/4309                         23. 10. 2018
                              2. stanoví

                              že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení Moravskoslezského kraje dle bodu 1. tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Ing. Jakub Unucka, MBA


                               Rada kraje

                               49/4310                         23. 10. 2018
                               1. stanoví

                               odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                49/4311                         23. 10. 2018
                                1. stanoví

                                odměnu Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu v předloženém materiálu


                                 Rada kraje

                                 49/4312                         23. 10. 2018
                                 1. souhlasí

                                 s pořízením osobního vozidla – střední třídy, kategorie A3 pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711


                                  Rada kraje

                                  49/4313                         23. 10. 2018
                                  1. rozhodla

                                  o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   49/4314                         23. 10. 2018
                                   1. rozhodla

                                   zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                   49/4314                         23. 10. 2018
                                   2. rozhodla

                                   a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                   b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 28/2511 ze dne 14. 12. 2017

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                   49/4315                         23. 10. 2018
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o změnu rozpočtu na rok 2018 dle předloženého materiálu

                                   49/4315                         23. 10. 2018
                                   2. bere na vědomí

                                   aktualizovaný odpisový plán organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   49/4315                         23. 10. 2018
                                   3. schvaluje

                                   snížení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2018 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 320.000 Kč dle předloženého materiálu

                                   49/4315                         23. 10. 2018
                                   4. schvaluje

                                   snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 1.773.571 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                   49/4315                         23. 10. 2018
                                   5. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 23.571 Kč účelově určeného na krytí odpisů hmotného a nehmotného majetku, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                   49/4315                         23. 10. 2018
                                   6. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 2115 -

                                   Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.750 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje            

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   1.750 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    49/4316                         23. 10. 2018
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti poskytování dopravních informací za pomocí infrastruktury Rádia Dálnice se subjekty Radio Čas s.r.o., IČO 25817183, a Chytrá doprava z.s., IČO 07333994, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                     č. 44/3832 ze dne 7. 8. 2018

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 7/687 ze dne 14. 3. 2018

                                     49/4317                         23. 10. 2018
                                     1. bere na vědomí

                                     záměr organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, realizovat projekt „MSKfreeWIFI“ v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     49/4317                         23. 10. 2018
                                     2. ukládá

                                     řediteli organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

                                     dopracovat záměr projektu „MSKfreeWIFI“ o přehled financování investičních a neinvestičních nákladů a projednat projekt s příslušnými odvětvovými odbory krajského úřadu

                                     Zodp.: Mgr. Jiří Matěj

                                     Termín: 6. 11. 2018

                                     49/4317                         23. 10. 2018
                                     3. schvaluje

                                     zrušení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ ve výši 3.000.000 Kč na rok 2018 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, účelově určeného na realizaci projektu „MSKfreeWIFI“ v rámci reprodukce majetku kraje, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                     49/4317                         23. 10. 2018
                                     4. schvaluje

                                     zrušení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ ve výši 1.500.000 Kč na rok 2018 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, účelově určeného na realizaci projektu „MSKfreeWIFI“ v rámci reprodukce majetku kraje, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 3/61 ze dne 6.12.2016

                                      49/4318                         23. 10. 2018
                                      1. rozhodla

                                      zrušit bod 8. usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                                      49/4318                         23. 10. 2018
                                      2. rozhodla

                                      s účinností od 24. 10. 2018, že v případech, kdy v rozpočtu kraje vzniknou volné finanční prostředky, budou tyto převedeny do rozpočtové rezervy; tímto způsobem se postupuje vždy, když:

                                      a)    po uzavření smlouvy o realizaci veřejné zakázky (krajem nebo příspěvkovou organizací) vznikne úspora z částky pro tuto akci vyčleněnou v rozpočtu kraje

                                      b)   akce vyčleněná v rozpočtu kraje je ukončena, nelze realizovat, případně vznikne u ní v průběhu roku úspora

                                      c)    jsou přijaty příjmy, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány

                                      výjimka z tohoto usnesení je povolena pouze v případě, že budou volné finanční prostředky použity do majetku kraje; volné finanční prostředky dle tohoto usnesení nesmí být použity k poskytnutí dotací z rozpočtu kraje


                                       Rada kraje

                                       49/4319                         23. 10. 2018
                                       1. rozhodla

                                       zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k pozemku parc. č. 578/3 ostatní plocha, k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 578/1 ostatní plocha, k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, v současné době ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Nová Bělá, Mitrovická  100/342, Ostrava, IČO 00845451, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zpřístupnění panujícího pozemku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                       49/4319                         23. 10. 2018
                                       2. souhlasí

                                       s umístěním a realizací stavby rozšíření a posílení distribuční sítě na pozemcích parc. č. 2639/2 ostatní plocha, parc. č. 2639/20 ostatní plocha, parc. č. 2639/30 ostatní plocha, parc. č. 2641/52 ostatní plocha, parc. č. 2641/56 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2641/92 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rámci stavby „Moravská Ostrava 2639/2, NNk“, dle předloženého materiálu

                                       49/4319                         23. 10. 2018
                                       3. rozhodla

                                       a)    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 2639/2 ostatní plocha, parc. č. 2639/20 ostatní plocha, parc. č. 2639/30 ostatní plocha, parc. č. 2641/52 ostatní plocha, parc. č. 2641/56 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2641/92 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na částech služebných pozemků podzemní vedení NN, v rámci stavby „Moravská Ostrava 2639/2 NNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                       b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení


                                        Rada kraje

                                        49/4320                         23. 10. 2018
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 517/2, zahrada, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, jako pronajímatelem, a krajem, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         49/4321                         23. 10. 2018
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         49/4321                         23. 10. 2018
                                         2. rozhodla

                                         a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, do vlastnictví církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění pozdějších dodatků

                                         b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                          49/4322                         23. 10. 2018
                                          1. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          nedaňové příjmy

                                          pol. 2412 -

                                          Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

                                          o

                                          13,89 tis. Kč

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 2111 -

                                          Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                          o

                                          28,02 tis. Kč

                                          pol. 2212 -

                                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                          o

                                          180,00 tis. Kč

                                          na § 2212 -

                                          Silnice

                                          pol. 2212 -

                                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                          3,00 tis. Kč

                                          pol. 2310 -

                                          Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                          1 081,33 tis. Kč

                                          na § 2229 -

                                          Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                          pol. 2212 -

                                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                          o

                                          659,11 tis. Kč

                                          pol. 2324 -

                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                          o

                                          17,00 tis. Kč

                                          na § 2292 -

                                          Dopravní obslužnost

                                          pol. 2212 -

                                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                          o

                                          42,00 tis. Kč

                                          pol. 2329

                                          Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                          o

                                          1 000,00 tis. Kč

                                          na § 2299 -

                                          Ostatní záležitosti v dopravě

                                          pol. 2324 -

                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                          o

                                          10,21 tis. Kč

                                          na § 3421 -

                                          Využití volného času dětí a mládeže

                                          pol. 2324 -

                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                          o

                                          1,32 tis. Kč

                                          na § 3599 -

                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                          pol. 2212 -

                                          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                          o

                                          12,55 tis. Kč

                                          pol. 2324 -

                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                          o

                                          1,00 tis. Kč

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 2119 -

                                          Ostatní příjmy z vlastní činnosti

                                          o

                                          217,88 tis. Kč

                                          na § 3769 -

                                          Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                          pol. 2111 -

                                          Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                          o

                                          89,19 tis. Kč

                                          na § 4357 -

                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                          pol. 2324 -

                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                          o

                                          12,82 tis. Kč

                                          na § 6113 -

                                          Zastupitelstva krajů

                                          pol. 2324 -

                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                          o

                                          3,92 tis. Kč

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol. 2324 -

                                          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                          o

                                          0,60 tis. Kč

                                          na § 6310 -

                                          Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                          pol. 2141 -

                                          Příjmy z úroků (část)

                                          o

                                          0,21 tis. Kč

                                          na § 6320 -

                                          Pojištění funkčně nespecifikované

                                          pol. 2322 -

                                          Přijaté pojistné náhrady

                                          o

                                          3 252,83 tis. Kč

                                          na § 6402 -

                                          Finanční vypořádání minulých let

                                          pol. 2223 -

                                          Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                          o

                                          115,60 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          6 742,48 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol. 6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          6 742,48 tis. Kč

                                          49/4322                         23. 10. 2018
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5213 -

                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                          o

                                          167.750 Kč

                                          na § 3522 -

                                          Ostatní nemocnice

                                          pol. 5613 -

                                          Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                          o

                                          4.200.000 Kč

                                          na § 3635 -

                                          Územní plánování

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          218.526 Kč

                                          na § 3742 -

                                          Chráněné části přírody

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          119.706 Kč

                                          na § 3769 -

                                          Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                          pol. 5166 -

                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                          o

                                          762.300 Kč

                                          pol. 5171 -

                                          Opravy a udržování

                                          o

                                          103.242 Kč

                                          na § 3792 -

                                          Ekologická výchova a osvěta

                                          pol. 5222 -

                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                          o

                                          55.000 Kč

                                          pol. 5229 -

                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                          o

                                          42.900 Kč

                                          na § 6113 -

                                          Zastupitelstva krajů

                                          pol. 5123 -

                                          Podlimitní technické zhodnocení

                                          o

                                          30.000 Kč

                                          pol. 5136 -

                                          Knihy, učební pomůcky a tisk

                                          o

                                          50.000 Kč

                                          pol. 5139 -

                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                          o

                                          20.000 Kč

                                          pol. 5156 -

                                          Pohonné hmoty a maziva

                                          o

                                          150.000 Kč

                                          pol. 5164 -

                                          Nájemné

                                          o

                                          900.000 Kč

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol. 5156 -

                                          Pohonné hmoty a maziva

                                          o

                                          300.000 Kč

                                          pol. 5166 -

                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                          o

                                          500.000 Kč

                                          Celkem

                                          o

                                           7.619.424 Kč

                                          a

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje            

                                          na § 2219 -

                                          Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                                          pol. 6341 -

                                          Investiční transfery obcím

                                          o

                                          14.500.000 Kč

                                          na § 3314 -

                                          Činnosti knihovnické

                                          pol. 6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                          8.475.750 Kč

                                          na § 3315 -

                                          Činnosti muzeí a galerií

                                          pol. 6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                           3.242.800 Kč

                                          na § 3522 -

                                          Ostatní nemocnice

                                          pol. 6413 -

                                          Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                          o

                                          500.000 Kč

                                          na § 4357 -

                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                          pol. 6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                          6.059.210 Kč

                                          na § 6113 -

                                          Zastupitelstva krajů

                                          pol. 6123 -

                                          Dopravní prostředky

                                          o

                                          1.707.800 Kč

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol. 6123 -

                                          Dopravní prostředky

                                          o

                                          2.196.000 Kč

                                          Celkem

                                          o

                                            36.681.560 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje            

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol. 6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          44.300.984 Kč

                                          49/4322                         23. 10. 2018
                                          3. rozhodla

                                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 v bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Hrazené úroky z úvěrů“ ve výši 250.000 Kč

                                          49/4322                         23. 10. 2018
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 6310 -

                                          Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                          pol. 5141 -

                                          Úroky vlastní

                                          o

                                          250 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol. 5192 -

                                          Poskytnuté náhrady

                                          o

                                          250 tis. Kč

                                           

                                          49/4322                         23. 10. 2018
                                          5. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          daňové příjmy

                                          pol. 1111 -

                                          Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

                                          o

                                          100.000 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšuje

                                          financování

                                          pol. 8118 -

                                          Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

                                          o

                                          100.000 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 90/7169 ze dne 9. 2. 2016

                                           č. 107/8309 ze dne 23. 8. 2016

                                           49/4323                         23. 10. 2018
                                           1. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce evid. č. 00477/2016/IM ze dne 4. 5. 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                            49/4324                         23. 10. 2018
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 5521 -

                                            Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                            pol. 5137 -

                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                            o

                                            397 tis. Kč

                                            pol. 5166 -

                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                            o

                                            50 tis. Kč

                                            pol. 5167 -

                                            Služby školení a vzdělávání

                                            o

                                            30 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            477 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 5521 -

                                            Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                            pol. 6122 -

                                            Stroje, přístroje a zařízení

                                            o

                                            7.170 tis. Kč

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol. 6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            26.853 tis. Kč

                                            Celkem

                                            34.023 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 5521 -

                                            Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                            pol. 6121 -

                                            Budovy, haly a stavby

                                            o

                                            34.500 tis. Kč

                                            49/4324                         23. 10. 2018
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 2212 -

                                            Silnice

                                            pol. 5171 -

                                            Opravy a udržování

                                            o

                                            120 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 2212 -

                                            Silnice

                                            pol. 6121 -

                                            Budovy, haly a stavby

                                            o

                                            120 tis. Kč

                                            49/4324                         23. 10. 2018
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3315 -

                                            Činnosti muzeí a galerií

                                            pol. 6121 -

                                            Budovy, haly a stavby

                                            o

                                            527,55 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3315 -

                                            Činnosti muzeí a galerií

                                            pol. 6130 -

                                            Pozemky

                                            o

                                            527,55 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 107/6840 ze dne 20. 3. 2012

                                             č. 103/7959 ze dne 23. 6. 2016

                                             49/4325                         23. 10. 2018
                                             1. rozhodla

                                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 00648/2012/KŘ ze dne 30. 3. 2012, na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti při práci na staveništi po dobu přípravy stavy a autorského dozoru na akci „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice se společností

                                             ATRIS, s.r.o.
                                             Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
                                             IČO 28608909,
                                             dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                             49/4325                         23. 10. 2018
                                             2. rozhodla

                                             uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. 01366/2016/KŘ ze dne 19. 4. 2016, na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti při práci na staveništi po dobu přípravy stavy a autorského dozoru na akci „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice - 2. část se společností

                                             ATRIS, s.r.o.
                                             Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
                                             IČO 28608909,
                                             dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              49/4326                         23. 10. 2018
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, o schválení technického zhodnocení majetku kraje, dle předloženého materiálu

                                              49/4326                         23. 10. 2018
                                              2. souhlasí

                                              s provedením technického zhodnocení majetku kraje prostřednictvím Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, dle předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 44/3857 ze dne 7. 8. 2018

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                               49/4327                         23. 10. 2018
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 02052/2017/IM ze dne 21. 6. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se hotovitelem, kterým je společnost

                                               Ridera Stavební a.s.
                                               se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava
                                               IČO: 45192464
                                               dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                49/4328                         23. 10. 2018
                                                1. schvaluje

                                                snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizacím:

                                                a.    Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 3.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu“

                                                b.    Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb kaple“

                                                49/4328                         23. 10. 2018
                                                2. rozhodla

                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na akci „Zámek Nová Horka – restaurování výmaleb kaple“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 500.000,00 Kč

                                                49/4328                         23. 10. 2018
                                                3. souhlasí

                                                s financováním akcí v roce 2019:

                                                a.  „Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu“ pro Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 1.500.000,00 Kč

                                                b.  „Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb kaple“ pro Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 2.500.000,00 Kč

                                                49/4328                         23. 10. 2018
                                                4. ukládá

                                                odboru financí

                                                zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2019 akce dle bodu 3. tohoto usnesení 

                                                Zodp.: Ing. Anna Klimšová

                                                Termín: 6. 11. 2018

                                                49/4328                         23. 10. 2018
                                                5. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3322 -

                                                Zachování a obnova kulturních památek

                                                pol.  5331 -

                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                o

                                                5.000 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 6409 -

                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                pol.  6901-

                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                o

                                                5.000 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                                 č. 41/3650 ze dne 26. 6. 2018

                                                 č. 36/3118 ze dne 10. 4. 2018

                                                 č. 41/3660 ze dne 26. 6. 2018

                                                 č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

                                                 č. 39/3451 ze dne 29. 5. 2018

                                                 č. 46/4118 ze dne 11. 9. 2018

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                 49/4329                         23. 10. 2018
                                                 1. schvaluje

                                                 snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace, IČO 62331698, o částku 630.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Stavební úpravy budovy školy"

                                                 49/4329                         23. 10. 2018
                                                 2. schvaluje

                                                 snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství, kultury a zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                 49/4329                         23. 10. 2018
                                                 3. souhlasí

                                                 s financováním akcí příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství, kultury a zdravotnictví v roce 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                 49/4329                         23. 10. 2018
                                                 4. ukládá

                                                 odboru financí

                                                 zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2019 akce dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                 Zodp.: Ing. Anna Klimšová

                                                 Termín: 6. 11. 2018

                                                 49/4329                         23. 10. 2018
                                                 5. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3231 -

                                                 Základní umělecké školy

                                                 pol.  5331 -

                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 630,00 tis. Kč

                                                 a

                                                 snižuji

                                                 kapitálové výdaje            

                                                 na § 3114 -

                                                 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 2.100,00 tis. Kč

                                                 na § 3121 -

                                                 Gymnázia

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 2.083,00 tis. Kč

                                                 na § 3122 -

                                                 Střední odborné školy

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 4.000,00 tis. Kč

                                                 na § 3126 -

                                                 Konzervatoře

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 2.000,00 tis. Kč

                                                 na § 3231 -

                                                 Základní umělecké školy

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 5.940,00 tis. Kč

                                                 na § 3322 -

                                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 4.000,00 tis. Kč

                                                 na § 3522 -

                                                 Ostatní nemocnice

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 93.072,50 tis. Kč

                                                 Celkem

                                                 o

                                                 113.195,50 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 kapitálové výdaje            

                                                 na § 6409 -

                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                 pol.  6901 -

                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                 o

                                                 113.825,50 tis. Kč

                                                 49/4329                         23. 10. 2018
                                                 6. schvaluje

                                                 snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ a „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství a zdravotnictví u ukončených akcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                 49/4329                         23. 10. 2018
                                                 7. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3122 -

                                                 Střední odborné školy

                                                 pol.  5331 -

                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 310,01 tis. Kč

                                                 na § 3522 -

                                                 Ostatní nemocnice

                                                 pol.  5331 -

                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 49,98 tis. Kč

                                                 Celkem

                                                 o

                                                 359,99 tis. Kč

                                                 a

                                                 snižují

                                                 kapitálové výdaje            

                                                 na § 3121 -

                                                 Gymnázia

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 164,73 tis. Kč

                                                 na § 3123 -

                                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 150,97 tis. Kč

                                                 na § 3522 -

                                                 Ostatní nemocnice

                                                 pol.  6351 -

                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 278,35 tis. Kč

                                                 Celkem

                                                 o

                                                 594,05 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 kapitálové výdaje            

                                                 na § 6409 -

                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                 pol.  6901 -

                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                 o

                                                 954,04 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 38/3273 ze dne 15. 5. 2018

                                                 49/4330                         23. 10. 2018
                                                 1. rozhodla

                                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 06818/2018/IM ze dne 18. 7. 2018 na realizaci stavby „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti – Opava“ se společností Unicont Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 65142756, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 39/3433 ze dne 29. 5. 2018

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                                                  č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

                                                  49/4331                         23. 10. 2018
                                                  1. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 24.837.792,06 Kč na financování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005426 za podmínek uvedených v  Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03D000336, ze dne 24. 5. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                  49/4331                         23. 10. 2018
                                                  2. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 28.669.762,13 Kč na financování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008104 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03D000381, ze dne 3. 10. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 44/3851 ze dne 7. 8. 2018

                                                   49/4332                         23. 10. 2018
                                                   1. rozhodla

                                                   uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo evid. č. 04193/2017/KŘ ze dne 8. 11. 2017 na realizaci stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál“ se zhotovitelem, kterým je společnost FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    49/4333                         23. 10. 2018
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234, o prodej části pozemku parc. č. 2148/1 ostatní plocha a části pozemku 2150/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Dolní Benešov, obec Dolní Benešov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    49/4333                         23. 10. 2018
                                                    2. rozhodla

                                                    a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                    část pozemku parc. č. 2148/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1463 – 250/2017 ze dne 11.1.2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2148/15 ostatní plocha, o výměře 274 m2,

                                                    část pozemku parc. č. 2150/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č.1463–250/2017 ze dne 11.1.2018, a nově označenou jako pozemek parc. č. 2150/12 ostatní plocha, o výměře 232 m2,

                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. a obci Dolní Benešov

                                                    b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 108/8445 ze dne 6. 9. 2016

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

                                                     č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                                                     č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                                                     49/4334                         23. 10. 2018
                                                     1. rozhodla

                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 210.853.725,19 Kč na financování projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0007498, za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000196, ze dne 26. 9. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                     49/4334                         23. 10. 2018
                                                     2. rozhodla

                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 244.187.688,52 Kč na financování projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007334, za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000187, ze dne 27. 6. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                                     49/4334                         23. 10. 2018
                                                     3. rozhodla

                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 25.691.561,92 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice nad Odrou“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008516, za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000199, ze dne 2. 8. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                                     49/4334                         23. 10. 2018
                                                     4. rozhodla

                                                     nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 75.265.463,04 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006989, za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000192, ze dne 18. 7. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      49/4335                         23. 10. 2018
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost **********, o prodej části pozemku parc. č. 854/1 orná půda v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a části pozemku parc. č. 614/1 orná půda  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      49/4335                         23. 10. 2018
                                                      2. rozhodla

                                                      a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 854/1 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 3451-22/2018 ze dne 18. 4. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 854/12 o výměře 83 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                      část pozemku parc. č. 614/1 orná půda označenou jako díl „a“ o výměře 289 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 936-22/2018 ze dne 18. 4. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 616 orná půda o výměře 1166 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí

                                                      b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                       Rada kraje

                                                       49/4336                         23. 10. 2018
                                                       1. doporučuje

                                                       zastupitelstvu kraje

                                                       rozhodnout

                                                       a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                       pozemek parc. č. 1786/1 zahrada,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                       v k. ú. Odry, obec Odry,

                                                       z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, IČO 01312774,

                                                       za kupní cenu ve výši 1.460.750 Kč

                                                       b)     předat nemovitou věc v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                       49/4336                         23. 10. 2018
                                                       2. ukládá

                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                       předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                       Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                       Termín: 13. 12. 2018


                                                        Rada kraje

                                                        49/4337                         23. 10. 2018
                                                        1. rozhodla

                                                        uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, Dohodu o vypořádání reprodukce pronajatého majetku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        49/4337                         23. 10. 2018
                                                        2. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2251 -

                                                        Letiště

                                                        pol. 5171 -

                                                        Opravy a udržování

                                                        o

                                                        360 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 2251 -

                                                        Letiště

                                                        pol. 5123 -

                                                        Podlimitní technické zhodnocení

                                                        o

                                                        30 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 2251 -

                                                        Letiště

                                                        pol. 6121 -

                                                        Budovy, haly a stavby

                                                        o

                                                        90 tis. Kč

                                                        pol. 6122 -

                                                        Stroje, přístroje a zařízení

                                                        o

                                                        240 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        330 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 41/3638 ze dne 26. 6. 2018

                                                         49/4338                         23. 10. 2018
                                                         1. rozhodla

                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 06603/2018/KŘ ze dne 23. 7. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                         DIK stavby s.r.o.
                                                         se sídlem: Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava
                                                         IČO: 25914057
                                                         dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 36/3122 ze dne 10. 4. 2018

                                                          49/4339                         23. 10. 2018
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost Odborného léčebného ústavu Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o doplatek rozdílu částky na pořízení přístrojů v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“

                                                          49/4339                         23. 10. 2018
                                                          2. schvaluje

                                                          zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o částku 267.793 Kč na celkovou výši 2.423.165 Kč, účelově určený na realizaci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018

                                                          49/4339                         23. 10. 2018
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3522 -

                                                          Ostatní nemocnice

                                                          pol. 6351 -

                                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          267,79 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3526 -

                                                          Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                                                          pol. 6351 -

                                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          267,79 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 35/3017 ze dne 27. 3. 2018

                                                           49/4340                         23. 10. 2018
                                                           1. souhlasí

                                                           s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, Mgr. Marií Černockou, ředitelkou Dětského centra Čtyřlístek, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            49/4341                         23. 10. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            záměr převést výkon zřizovatelských funkcí u organizací Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, a Dětského domova Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, z odboru zdravotnictví na odbor sociálních věcí, dle předloženého materiálu

                                                            49/4341                         23. 10. 2018
                                                            2. souhlasí

                                                            s převedením výkonu zřizovatelských funkcí u organizací Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, a Dětského domova Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, z odboru zdravotnictví na odbor sociálních věcí, k datu 1. 1. 2019, dle předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             49/4342                         23. 10. 2018
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             49/4342                         23. 10. 2018
                                                             2. rozhodla

                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, ve výši 60 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace projektu „VI. Mezinárodní kongres POUZP“, s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             49/4342                         23. 10. 2018
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3599 -

                                                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                             pol. 5229 -

                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                             o

                                                             60 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3599 -

                                                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                             pol. 5222 -

                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             60 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              49/4343                         23. 10. 2018
                                                              1. stanoví

                                                              s účinností od 1. 11. 2018 včetně

                                                              plat MUDr. Mgr. Zdeňku Matuškovi, řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                                              49/4343                         23. 10. 2018
                                                              2. stanoví

                                                              s účinností od 1. 11. 2018 včetně

                                                              plat Mgr. Marii Černocké, ředitelce organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                               49/4344                         23. 10. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost o navýšení finančních prostředků Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, v rámci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               49/4344                         23. 10. 2018
                                                               2. schvaluje

                                                               zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 5.200.000 Kč na celkovou výši 73.200.129,38 Kč, s účelovým určením na úhradu nezpůsobilých výdajů realizovaného projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000018

                                                               49/4344                         23. 10. 2018
                                                               3. schvaluje

                                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku ve výši 2.300.000 Kč na částku 2.310.000 Kč, s účelovým určením na úhradu nezpůsobilých výdajů realizovaného projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o.“ podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000018

                                                               49/4344                         23. 10. 2018
                                                               4. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 3522

                                                               Ostatní nemocnice

                                                               pol. 6351 -

                                                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               2.300 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3522

                                                               Ostatní nemocnice

                                                               pol. 5331 -

                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               2.300 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                49/4345                         23. 10. 2018
                                                                1. souhlasí

                                                                s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – Dodávka a instalace magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let“ organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

                                                                49/4345                         23. 10. 2018
                                                                2. doporučuje

                                                                řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188

                                                                jmenovat pro nadlimitní veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                                členy hodnotící komise:
                                                                MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                                                Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                                náhradníky hodnotící komise:
                                                                Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy
                                                                Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 32/2854 ze dne 27.2.2018

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                 49/4346                         23. 10. 2018
                                                                 1. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                 pol.  4116 -

                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 14,34 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6172 -

                                                                 Činnost regionální správy

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 14,34 tis. Kč

                                                                 49/4346                         23. 10. 2018
                                                                 2. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2299 -

                                                                 Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 34,10 tis. Kč

                                                                 pol.  5173 -

                                                                 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                 o

                                                                 30,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5175 -

                                                                 Pohoštění 

                                                                 o

                                                                 30,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 94,10 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 2299 -

                                                                 Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                 pol.  5011 -

                                                                 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                 o

                                                                 70,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5031 -

                                                                 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                 o

                                                                 17,50 tis. Kč

                                                                 pol.  5032 -

                                                                 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                 o

                                                                 6,30 tis. Kč

                                                                 pol.  5038 -

                                                                 Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                 o

                                                                 0,30 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 94,10 tis. Kč

                                                                 49/4346                         23. 10. 2018
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 33,51 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol.  6356 -

                                                                 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 404,13 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol.  5167 -

                                                                 Služby školení a vzdělávání

                                                                 o

                                                                 13,51 tis. Kč

                                                                 pol.  5168 -

                                                                 Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                 o

                                                                  

                                                                 20,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 33,51 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3299 -

                                                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                 pol.  6351 -

                                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 404,13 tis. Kč

                                                                 49/4346                         23. 10. 2018
                                                                 4. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3639 -

                                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 100,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 100,00 tis. Kč

                                                                 49/4346                         23. 10. 2018
                                                                 5. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol.  6125 -

                                                                 Výpočetní technika

                                                                 o

                                                                 2,00 tis. Kč

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  6125 -

                                                                 Výpočetní technika

                                                                 o

                                                                 3,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 5,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol.  5123 -

                                                                 Podlimitní technické zhodnocení

                                                                 o

                                                                 2,00 tis. Kč

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  5123 -

                                                                 Podlimitní technické zhodnocení 

                                                                 o

                                                                 3,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 5,00 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  49/4347                         23. 10. 2018
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  dopis Petra Hamroziho, ředitele Světového Muzea a Knihovny Bible obsahující návrhy podpory a rozvoje regionů Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  49/4347                         23. 10. 2018
                                                                  2. schvaluje

                                                                  obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 26/2385 ze dne 5. 12. 2017

                                                                   č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

                                                                   č. 33/2992 ze dne 12. 3. 2018

                                                                   č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                                                   č. 37/3219 ze dne 24. 4. 2018

                                                                   č. 39/3473 ze dne 29. 5. 2018

                                                                   č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

                                                                   č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                                                   č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

                                                                   č. 38/3324 ze dne 15. 5. 2018

                                                                   č. 40/3590 ze dne 12. 6. 2018

                                                                   č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017

                                                                   č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                                                   č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 8/896 ze dne 14. 6. 2018

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   1. rozhodla

                                                                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelce uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   2. rozhodla

                                                                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   3. rozhodla

                                                                   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   4. bere na vědomí

                                                                   žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 5 až 20 předloženého materiálu

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   5. rozhodla

                                                                   schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   6. bere na vědomí

                                                                   informaci o odstoupení od schválených žádostí o dotace u žadatelů dle přílohy č. 24 - 26 předloženého materiálu

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   7. bere na vědomí

                                                                   informaci o úmrtí žadatelů uvedených v příloze č. 28 předloženého materiálu

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   8. rozhodla

                                                                   zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 původním příjemcům uvedeným v příloze č. 28 předloženého materiálu

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   9. rozhodla

                                                                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu

                                                                   „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 novým příjemcům a uzavřít s nimi smlouvy, vše dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   10. bere na vědomí

                                                                   žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, dle příloh č. 30 a 31 předloženého materiálu

                                                                   49/4348                         23. 10. 2018
                                                                   11. rozhodla

                                                                   schválit výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelům dle přílohy č. 32 a uzavřít s žadateli dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 34 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                                                   č. 38/3334 ze dne 15. 5. 2018

                                                                   č. 40/3593 ze dne 12. 6. 2018

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

                                                                   č. 6/598 ze dne 14. 12. 2017

                                                                   49/4349                         23. 10. 2018
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   informaci o výsledcích jednání valné hromady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                   49/4349                         23. 10. 2018
                                                                   2. bere na vědomí

                                                                   informaci o výsledku jednání valné hromady Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013

                                                                    č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014

                                                                    49/4350                         23. 10. 2018
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Společný program na podporu výměny kotlů“ příjemci **********, nar. **********, bytem **********, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    49/4350                         23. 10. 2018
                                                                    2. rozhodla

                                                                    prominout odvod a penále v plné výši dle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci **********, nar.**********, bytem **********, v rámci dotačního programu „Společný program na podporu výměny kotlů“


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 39/3476 ze dne 29. 5. 2018

                                                                     49/4351                         23. 10. 2018
                                                                     1. rozhodla

                                                                     uzavřít Memorandum o spolupráci partnerů při přípravě projektu „Ostrava Land v Praze“ se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a společností Pivovary Staropramen, s.r.o., IČO 24240711, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     49/4351                         23. 10. 2018
                                                                     2. rozhodla

                                                                     uzavřít Memorandum o spolupráci partnerů při přípravě projektu „Ostrava Land v Praze“ se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a společností Ollies dorty, s.r.o., IČO 28596030, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                      49/4352                         23. 10. 2018
                                                                      1. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                      pol. 4118 -

                                                                      Neinvestiční převody z Národního fondu

                                                                      o

                                                                      15,38 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                      pol. 4116 -

                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      15,38 tis. Kč

                                                                      49/4352                         23. 10. 2018
                                                                      2. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      549 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2143 -

                                                                      Cestovní ruch

                                                                      pol. 5164 -

                                                                      Nájemné

                                                                      o

                                                                      549 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       49/4353                         23. 10. 2018
                                                                       1. schvaluje

                                                                       podmínky dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       49/4353                         23. 10. 2018
                                                                       2. rozhodla

                                                                       vyhlásit dotační program „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ pro rok 2019 dle předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                        49/4354                         23. 10. 2018
                                                                        1. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 157.559 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                        49/4354                         23. 10. 2018
                                                                        2. rozhodla

                                                                        navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 157.559 Kč

                                                                        49/4354                         23. 10. 2018
                                                                        3. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        přijaté transfery

                                                                        pol.  4111 -

                                                                        Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        157.559 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3741 -

                                                                        Ochrana druhů a stanovišť

                                                                        pol.  5192 -

                                                                        Poskytnuté náhrady

                                                                        o

                                                                        157.559 Kč

                                                                        49/4354                         23. 10. 2018
                                                                        4. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3792 -

                                                                        Ekologická výchova a osvěta

                                                                        pol. 5139 -

                                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                        o

                                                                        30 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 1070 -

                                                                        Rybářství

                                                                        pol. 5169 -

                                                                        Nákup ostatních služeb

                                                                        o

                                                                        30 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

                                                                         49/4355                         23. 10. 2018
                                                                         1. rozhodla

                                                                         uzavřít dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí mezi společností Teva Czech Industries s.r.o., IČO 26785323, a Moravskoslezským krajem na roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          49/4356                         23. 10. 2018
                                                                          1. schvaluje

                                                                          podmínky dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2019/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          49/4356                         23. 10. 2018
                                                                          2. rozhodla

                                                                          vyhlásit dotační program „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2019/2020 dle předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           49/4357                         23. 10. 2018
                                                                           1. schvaluje

                                                                           podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           49/4357                         23. 10. 2018
                                                                           2. rozhodla

                                                                           vyhlásit dotační program „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020 dle předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 15/1293 ze dne 12. 6. 2017

                                                                            49/4358                         23. 10. 2018
                                                                            1. jmenuje

                                                                            dnem 24. 10. 2018

                                                                            Ing. Martina Závodného členem školské rady při střední škole organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 42/3777 ze dne 17. 7. 2018

                                                                             49/4359                         23. 10. 2018
                                                                             1. rozhodla

                                                                             vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              49/4360                         23. 10. 2018
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              vzdání se vedoucího pracovního místa

                                                                              a)    Mgr. Zdeňky Leščišinové, ředitelky organizace Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČO 70640718, dnem 31. 10. 2018

                                                                              b)   Ing. Vandy Palowské, ředitelky organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, dnem 31. 7. 2019

                                                                              c)    Mgr. Petra Hanouska, ředitele organizace Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČO 47813539, dnem 31. 7. 2019

                                                                              d)   Ing. Jaroslava Krále, ředitele organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, dnem 31. 7. 2019

                                                                              e)    Ing. Marcely Cackové, ředitelky organizace Zařízení školní stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČO 47813369, dnem 28. 2. 2021

                                                                              f)     Mgr. Milana Škrabala, ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919, dnem 31. 7. 2021

                                                                              g)   Ing. Evy Kazdové, ředitelky organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, dnem 31. 7. 2022

                                                                              49/4360                         23. 10. 2018
                                                                              2. stanoví

                                                                              s účinností od dne návratu do práce po skončení výkonu veřejné funkce starosty

                                                                              plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 39/3507 ze dne 29. 5. 2018

                                                                               49/4361                         23. 10. 2018
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               49/4361                         23. 10. 2018
                                                                               2. jmenuje

                                                                               dnem 1. 11. 2018

                                                                               Mgr. Michala Durce, DiS., na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479

                                                                               49/4361                         23. 10. 2018
                                                                               3. stanoví

                                                                               s účinností od 1. 11. 2018

                                                                               plat Mgr. Michalu Durcovi, DiS., řediteli organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                49/4362                         23. 10. 2018
                                                                                1. schvaluje

                                                                                kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                49/4362                         23. 10. 2018
                                                                                2. zřizuje

                                                                                pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2019 ve složení

                                                                                vedoucí pracovní skupiny:

                                                                                Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                                                                                členové:   

                                                                                PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

                                                                                Ing. Lenka Fojtíková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                                                                                Mgr. Alena Grosová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                                                                                Mgr. Pavel Stuchlý, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                                                                                Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

                                                                                Mgr. Jiří Kupka, zástupce pedagogické veřejnosti


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 49/4363                         23. 10. 2018
                                                                                 1. stanoví

                                                                                 odměnu řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                  49/4364                         23. 10. 2018
                                                                                  1. schvaluje

                                                                                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, o částku 100.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s dvousemestrálním akreditovaným studiem s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019

                                                                                  49/4364                         23. 10. 2018
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  snižují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3299 -

                                                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  100.000 Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3121 -

                                                                                  Gymnázia

                                                                                  pol. 5331 -

                                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  100.000 Kč


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 35/3027 ze dne 27. 3. 2018

                                                                                   č. 40/3561 ze dne 12. 6. 2018

                                                                                   49/4365                         23. 10. 2018
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 06748/2018/KŘ se společností Hilbert Interiéry s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 28661133, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   49/4365                         23. 10. 2018
                                                                                   2. rozhodla

                                                                                   uzavřít Dohodu o narovnání ke Kupní smlouvě č. 05217/2018/ŠMS se společností PROFIMEDIA s.r.o., se sídlem Třída Spojenců 18, 746 01 Opava, IČO 41032098, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových příspěvků v odvětví školství na ocenění projektu El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho (Miguel de Cervantes y Saavedra) / The One Who Reads A Lot and Travels A Lot, Sees A Lot and Knows A Lot v rámci Evropské jazykové ceny Label 2018 ve výši 175.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    2. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, o částku 175.000 Kč za ocenění projektu El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho (Miguel de Cervantes y Saavedra) / The One Who Reads A Lot and Travels A Lot, Sees A Lot and Knows A Lot v rámci Evropské jazykové ceny Label 2018 s časovou použitelností dle podmínek ocenění

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    3. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    zvyšují

                                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                                    pol. 4116 -

                                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                    o

                                                                                    175.000 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5336 -

                                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    175.000 Kč

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    4. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    zvyšují

                                                                                    nedaňové příjmy

                                                                                    na § 6409 -

                                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                    pol. 2229 -

                                                                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                    o

                                                                                    2.170 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 6409 -

                                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                    pol. 5364 -

                                                                                    Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                                                    o

                                                                                    2.170 Kč

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    5. rozhodla

                                                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                                                                    a)    Kvalita vzdělávání na středních školách ve výši 350.525 Kč

                                                                                    b)   Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti ve výši 75.495 Kč

                                                                                    c)    DP - Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže ve výši 315.800 Kč

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    6. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na pořízení učebních pomůcek a materiálu pro výuku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    7. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování výdajů spojených se zapojením do programu DofE dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    8. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na zlepšení podmínek práce s talenty v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    9. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3299 -

                                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                    pol. 5169 -

                                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                                    o

                                                                                    2.216.020 Kč

                                                                                    pol. 5229 -

                                                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                    o

                                                                                    824.780 Kč

                                                                                    na § 3421 -

                                                                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                                                                    pol. 5222 -

                                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                    o

                                                                                    315.800 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    3.356.600 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    3.101.300 Kč

                                                                                    na § 3122 -

                                                                                    Střední odborné školy

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    242.200 Kč

                                                                                    na § 3123 -

                                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    13.100 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    3.356.600 Kč

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    10. rozhodla

                                                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                                                                    a)   Internet věcí ve výši 592.900 Kč

                                                                                    b)   Prezentace kraje v kultuře, sportu, inovacích a dalších oblastech v mezinárodní spolupráci ve výši 1.000.000 Kč

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    11. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, s účelovým určením na pořízení systému monitoringu ovzduší v učebnách, o částku 592.900 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    12. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 2299 -

                                                                                    Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                                    pol.  5168 -

                                                                                    Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                                    o

                                                                                    592.900 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje            

                                                                                    na § 3122 -

                                                                                    Střední odborné školy

                                                                                    pol.  5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    592.900 Kč

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    13. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na realizaci jazykových pobytů žáků středních škol ve školním roce 2018/2019 v rámci akce „Studium a vzdělávání v zahraničí - příspěvkové organizace kraje“ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    14. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 6223 -

                                                                                    Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                                                                                    pol. 5166 -

                                                                                    Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                                    o

                                                                                    300.000 Kč

                                                                                    pol. 5169 -

                                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                                    o

                                                                                    700.000 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    1.000.000 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje            

                                                                                    na § 3121 -

                                                                                    Gymnázia

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    750.000 Kč

                                                                                    na § 3122 -

                                                                                    Střední odborné školy

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    250.000 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                    1.000.000 Kč

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    15. rozhodla

                                                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 108.890 Kč

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    16. schvaluje

                                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace, IČO 70640696, s účelovým určením na obnovu vybavení školy v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 134.900 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    17. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    zvyšují

                                                                                    daňové příjmy

                                                                                    pol. 1361 -

                                                                                    Správní poplatky

                                                                                    o

                                                                                    28.000 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    nedaňové příjmy

                                                                                    na § 6402 -

                                                                                    Finanční vypořádání minulých let

                                                                                    pol. 2229 -

                                                                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                    o

                                                                                    48.830 Kč

                                                                                    na § 6409 -

                                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                    pol. 2229 -

                                                                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                    o

                                                                                    32.060 Kč

                                                                                    Celkem

                                                                                     80.890 Kč

                                                                                    a

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3299 -

                                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    26.010 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3114 -

                                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                    pol. 5331 -

                                                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    134.900 Kč

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    18. souhlasí

                                                                                    s realizací akce „Rekonstrukce kadeřnictví“ ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH), na budově bez č.p., a to na pozemku parc. č. 190/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín - Nový Bohumín, IČO 66932581, dle předloženého materiálu.

                                                                                    49/4366                         23. 10. 2018
                                                                                    19. souhlasí

                                                                                    s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Ready, Steady, Go!“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, která je vedoucím partnerem projektu, a přeshraničními partnery 1st EPAL of ELEFTHEROUPOLI, IČO 81646/D4182, Řecko, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie, IČO 007022677, Polsko a Colegiul Auto Vuia, IČO 2679685, Rumunsko


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 32/2762 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                    č. 33/2952 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                    č. 40/3560 ze dne 12. 6. 2018

                                                                                    č. 35/3020 ze dne 27. 3. 2018

                                                                                    č. 37/3156 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                    49/4367                         23. 10. 2018
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    a)    předat organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                    b)   předat organizaci Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    c)    předat organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                    d)   předat organizaci Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    e)    předat organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                    f)     předat organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                    49/4367                         23. 10. 2018
                                                                                    2. ukládá

                                                                                    ředitelům příspěvkových organizací

                                                                                    zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                     49/4368                         23. 10. 2018
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 6

                                                                                     49/4368                         23. 10. 2018
                                                                                     2. rozhodla

                                                                                     poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                     a)   Sportovní klub policie Ostrava, zapsaný spolek, IČO 44941161, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Slavnosti bojových umění 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                     b)   **********, narozen **********, bydliště **********, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MS v šachu do 8 let“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                     49/4368                         23. 10. 2018
                                                                                     3. rozhodla

                                                                                     uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                     a)   Sportovní klub policie Ostrava, zapsaný spolek, IČO 44941161, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                     b)   **********, narozen **********, bydliště **********, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                     49/4368                         23. 10. 2018
                                                                                     4. schvaluje

                                                                                     zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                                     a)    Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, o částku 70.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „2nd Belt and Road Teenager Maker Camp and Teacher Workshop, 2018“ s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                     b)   Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Řemeslo má zlaté dno“ s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                     49/4368                         23. 10. 2018
                                                                                     5. rozhodla

                                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „DP-Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ ve výši 60 tis. Kč

                                                                                     49/4368                         23. 10. 2018
                                                                                     6. rozhodla

                                                                                     navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 60 tis. Kč

                                                                                     49/4368                         23. 10. 2018
                                                                                     7. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3419 -

                                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                     pol. 5222 -

                                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                     o

                                                                                     10 tis. Kč

                                                                                     na § 3299 -

                                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                     pol. 5229 -

                                                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                     o

                                                                                     80 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3419 -

                                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                     pol. 5493 - 

                                                                                     Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                                     o

                                                                                     10 tis. Kč

                                                                                     na § 3299 -

                                                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                     pol. 5331 -

                                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                     o

                                                                                     80 tis. Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                      49/4369                         23. 10. 2018
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí:

                                                                                      a.    Podpora talentů ve výši 38.723 Kč,

                                                                                      b.    Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK ve výši 262.520 Kč

                                                                                      49/4369                         23. 10. 2018
                                                                                      2. schvaluje

                                                                                      změnu účelu u části závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                                                                                      49/4369                         23. 10. 2018
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                                                                                      49/4369                         23. 10. 2018
                                                                                      4. schvaluje

                                                                                      změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                                      49/4369                         23. 10. 2018
                                                                                      5. schvaluje

                                                                                      závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, ve výši 162.000 Kč na pořízení plynového kotle do školní jídelny v rámci akce Reprodukce majetku kraje v odvětví školství, s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019

                                                                                      49/4369                         23. 10. 2018
                                                                                      6. rozhodla

                                                                                      navýšit akci rozpočtu kraje Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje o částku 301.243 Kč

                                                                                      49/4369                         23. 10. 2018
                                                                                      7. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3121 -

                                                                                      Gymnázia

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      110.000 Kč

                                                                                      na § 3123 -

                                                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      455.375 Kč

                                                                                      na § 3125 -

                                                                                      Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      160.000 Kč

                                                                                      na § 3149 -

                                                                                      Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      468.214 Kč

                                                                                      na § 3231 -

                                                                                      Základní umělecké školy

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      14.000 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      1.207.589 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3112 -

                                                                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      32.000 Kč

                                                                                      na § 3113 -

                                                                                      Základní školy

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      15.000 Kč

                                                                                      na § 3114 -

                                                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      257.000 Kč

                                                                                      na § 3122 -

                                                                                      Střední odborné školy

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      63.600 Kč

                                                                                      na § 3124 -

                                                                                      Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      45.000 Kč

                                                                                      na § 3126 -

                                                                                      Konzervatoře

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      66.000 Kč

                                                                                      na § 3133 -

                                                                                      Dětské domovy

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      22.000 Kč

                                                                                      na § 3141 -

                                                                                      Školní stravování

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.000 Kč

                                                                                      na § 3146 -

                                                                                      Zařízení výchovného poradenství

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.000 Kč

                                                                                      na § 3233 -

                                                                                      Střediska volného času

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      5.000 Kč

                                                                                      na § 3299 -

                                                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      536.989 Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      1.045.589 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      kapitálové výdaje

                                                                                      na § 3121 -

                                                                                      Gymnázia

                                                                                      pol. 6351 -

                                                                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      162.000 Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      49/4370                         23. 10. 2018
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi na rok 2018 ve výši 4.441.219 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                      49/4370                         23. 10. 2018
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      49/4370                         23. 10. 2018
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      49/4370                         23. 10. 2018
                                                                                      4. rozhodla

                                                                                      změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                      49/4370                         23. 10. 2018
                                                                                      5. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      4.441.219 Kč

                                                                                      a

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                       

                                                                                      na § 3150 -

                                                                                      Vyšší odborné školy

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      377.546 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3299 -

                                                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                       

                                                                                      pol. 5901 -

                                                                                      Nespecifikované rezervy

                                                                                      o

                                                                                      167.159.596 Kč

                                                                                       

                                                                                      Celkem

                                                                                      167.537.142 Kč

                                                                                       

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                       

                                                                                      na § 3111 -

                                                                                      Mateřské školy

                                                                                       

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      17.097.098 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3112 -

                                                                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.419.424 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3113 -

                                                                                      Základní školy

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.277.577 Kč

                                                                                       

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      70.154.197 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3114 -

                                                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      8.738.407 Kč

                                                                                       

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      342.707 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3117 -

                                                                                      První stupeň základních škol

                                                                                       

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      7.859.563 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3121 -

                                                                                      Gymnázia

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      8.941.691 Kč

                                                                                       

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      30.387 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3122 -

                                                                                      Střední odborné školy

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      20.604.839 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3123 -

                                                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      12.840.323 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3124 -

                                                                                      Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      3.650.492 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3126 -

                                                                                      Konzervatoře

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.161.215 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3133 -

                                                                                      Dětské domovy

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      2.165.041 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3141 -

                                                                                      Školní stravování

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.176.459 Kč

                                                                                       

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.373.997 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3143 -

                                                                                      Školní družiny a kluby

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      558.950 Kč

                                                                                       

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.845.961 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3145 -

                                                                                      Internáty

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      98.219 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3146 -

                                                                                      Zařízení výchovného poradenství

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      678.035 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3147 -

                                                                                      Domovy mládeže

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      1.143.506 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3231 -

                                                                                      Základní umělecké školy

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      4.636.587 Kč

                                                                                       

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      638.137 Kč

                                                                                       

                                                                                      na § 3233 -

                                                                                      Střediska volného času

                                                                                       

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      552.628 Kč

                                                                                       

                                                                                      pol. 5339 -

                                                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      992.921 Kč

                                                                                       

                                                                                      Celkem

                                                                                      171.978.361 Kč

                                                                                       

                                                                                      49/4370                         23. 10. 2018
                                                                                      6. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit, ve výši 900.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                      49/4370                         23. 10. 2018
                                                                                      7. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3299 -

                                                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      900.000 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3123 -

                                                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                      pol. 5331 -

                                                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      900.000 Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      49/4371                         23. 10. 2018
                                                                                      1. souhlasí

                                                                                      s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 289,45 m2 v budově č. p. 286, část obce Hlučín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 454 v k. ú. Hlučín, ve vlastnictví města Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín, IČO 00300063, mezi organizací Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, Zámecká 4, Hlučín, IČO 71230530, jejímž zřizovatelem je vlastník nemovité věci a organizací Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, U Bašty 613/4, Hlučín, IČO 00849910, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       49/4372                         23. 10. 2018
                                                                                       1. stanoví

                                                                                       odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 45/4047 ze dne 28. 8. 2018

                                                                                        č. 31/2742 ze dne 6. 2. 2018

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                        49/4373                         23. 10. 2018
                                                                                        1. rozhodla

                                                                                        a)    nabýt dotaci z rozpočtu města Kopřivnice do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 ve výši 210.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2018 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 01632/2018/SOC ze dne 2. 3. 2018

                                                                                        b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 ve výši 210.000 Kč do Fondu sociálních služeb

                                                                                        49/4373                         23. 10. 2018
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        a)    nabýt dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 ve výši 1.502.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb v roce 2018 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 01635/2018/SOC ze dne 19. 3. 2018

                                                                                        b)   přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 ve výši 1.502.000 Kč do Fondu sociálních služeb

                                                                                        49/4373                         23. 10. 2018
                                                                                        3. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        zvyšují

                                                                                        nedaňové příjmy

                                                                                        pol. 4121 -

                                                                                        Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                                                                                        o

                                                                                        1.712 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        snižuje

                                                                                        financování

                                                                                        pol. 8115 -

                                                                                        Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                        o

                                                                                        1.712 tis. Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 38/3353 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                         49/4374                         23. 10. 2018
                                                                                         1. rozhodla

                                                                                         nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 193.612,37 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „NaNovo a kvalitně“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                                                         49/4374                         23. 10. 2018
                                                                                         2. schvaluje

                                                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 193.612,37 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „NaNovo a kvalitně“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007691

                                                                                         49/4374                         23. 10. 2018
                                                                                         3. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         zvyšují

                                                                                         přijaté transfery

                                                                                         pol. 4116 -

                                                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                         o

                                                                                         193.614 Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 4354 -

                                                                                         Chráněné bydlení

                                                                                         pol. 5336 -

                                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                         193.614 Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 27/2502 ze dne 12. 12. 2017

                                                                                          49/4375                         23. 10. 2018
                                                                                          1. rozhodla

                                                                                          rozšířit okruh oprávněných osob k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 148 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 47/4155 ze dne 25. 9. 2018

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                           49/4376                         23. 10. 2018
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6172 -

                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                           pol.  5166 -

                                                                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                                           o

                                                                                                          30 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje            

                                                                                           na § 6172 -

                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                           pol.  5192 -

                                                                                           Poskytnuté náhrady

                                                                                           o

                                                                                           30 tis. Kč

                                                                                           49/4376                         23. 10. 2018
                                                                                           2. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6172 -

                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                           pol.  5424 -

                                                                                           Náhrady mezd v době nemoci

                                                                                           o

                                                                                                          81 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6172 -

                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                            

                                                                                           pol.  5038 -

                                                                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                                           o

                                                                                                          81 tis. Kč

                                                                                           49/4376                         23. 10. 2018
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 2299 -

                                                                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                                           pol. 5169 -

                                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                                           o

                                                                                           60 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 2299

                                                                                           Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                                           pol.  5021 -

                                                                                           Ostatní osobní výdaje

                                                                                           o

                                                                                             44,64 tis. Kč

                                                                                           pol.  5031 -

                                                                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                           o

                                                                                           11,16 tis. Kč

                                                                                           pol.  5032 -

                                                                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                                           o

                                                                                           4,02 tis. Kč

                                                                                           pol.  5038 -

                                                                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                                           o

                                                                                           0,18 tis. Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                           60,00 tis. Kč

                                                                                           49/4376                         23. 10. 2018
                                                                                           4. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6172 -

                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                           pol.  5171 -

                                                                                           Opravy a udržování

                                                                                           o

                                                                                                     2 127 tis. Kč

                                                                                           pol.  5167 -

                                                                                           Služby školení a vzdělávání

                                                                                           o

                                                                                                        500 tis. Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                                    2 627 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6172 -

                                                                                            Činnost regionální správy

                                                                                           pol.  5137 -

                                                                                           Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                                           o

                                                                                                    2 487 tis. Kč

                                                                                            

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                           na § 6172 -

                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                           pol.  6122 -

                                                                                           Stroje, přístroje a zařízení

                                                                                           o

                                                                                                        140 tis. Kč

                                                                                            

                                                                                           49/4376                         23. 10. 2018
                                                                                           5. schvaluje

                                                                                            

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6172 -

                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                            

                                                                                           pol.  5011 -

                                                                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru

                                                                                           vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                                           o

                                                                                                 

                                                                                                 800 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6172

                                                                                           Činnost regionální správy

                                                                                           pol.  5021 -

                                                                                           Ostatní osobní výdaje

                                                                                           o

                                                                                                       800 tis. Kč

                                                                                           49/4376                         23. 10. 2018
                                                                                           6. rozhodla

                                                                                           snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 730 tis. Kč z 339.042,74 tis. Kč na 338.312,74 tis. Kč


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            49/4377                         23. 10. 2018
                                                                                            1. rozhodla

                                                                                            podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 333.105,78 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti společnosti Český nábytek a.s., IČO 26063395, Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha – Chodov, dle předloženého materiálu


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 48/4279 ze dne 9. 10. 2018

                                                                                             49/4378                         23. 10. 2018
                                                                                             1. rozhodla

                                                                                             změnit podmínky prodeje přebytečného movitého majetku, o němž rozhodla svým usnesením č. 48/4279 ze dne 9. 10. 2018, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, kterými se nahrazují přílohy č. 1 a 2 podkladového materiálu č. 13/1 ze dne 9. 10. 2018


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              49/4379                         23. 10. 2018
                                                                                              1. jmenuje

                                                                                              na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 23. 10. 2018 včetně

                                                                                              Ing. Tomáše Gebauera vedoucím odboru vnitra a krajský živnostenský úřad


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               49/4380                         23. 10. 2018
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly ukončených do 30. 9. 2018 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 2 předloženého materiálu

                                                                                               b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných v samostatné působnosti odborem školství, mládeže a sportu ukončených do 30. 9. 2018 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 3 - 4 předloženého materiálu

                                                                                               49/4380                         23. 10. 2018
                                                                                               2. rozhodla

                                                                                               a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 a 4 předloženého materiálu

                                                                                               a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 3 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout


                                                                                                frame-scrollup