Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 20. 12. 2012


Rada kraje (č. usnesení)
  5/210     20. 12. 2012
1. schvaluje

program 5. schůze rady kraje, konané dne 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  5/211     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Tomáše Hanzela o ověření zápisu ze 2. schůze rady kraje, konané dne 22. 11. 2012 b) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu ze 4. schůze rady kraje, konané dne 4. 12. 2012
  5/211     20. 12. 2012
2. volí

ověřovatele zápisu z 5. schůze rady kraje, konané dne 20. 12. 2012: JUDr. Josefa Babku Mgr. Daniela Havlíka

Rada kraje (č. usnesení)
  5/212     20. 12. 2012
1. rozhodla

o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.- Lékařská technologie“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US, dle předloženého materiálu
  5/212     20. 12. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 20. 12. 2012
  5/212     20. 12. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.- Lékařská technologie“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  5/212     20. 12. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.- Lékařská technologie“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D. - ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/7 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  5/213     20. 12. 2012
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00481/2012/IM v zadávacím řízení na veřejnou zakázku pod označením „REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR METODOU EPC VE VYBRANÝCH OBJEKTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE – dodatek č. 1“, dle předloženého materiálu: 1. EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676 530 02 Pardubice
  5/213     20. 12. 2012
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR METODOU EPC VE VYBRANÝCH OBJEKTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  5/213     20. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu celkového objemu financování akce „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje„ v letech 2012-2023 z částky 172.665.792,00 Kč bez DPH na částku 170.927.748,00 Kč bez DPH, dle předloženého materiálu
  5/213     20. 12. 2012
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 36 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření nové dohody o splátkách, se společností EVČ s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic čp. 676, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí, IČ 13582275, která je obsahem návrhu dodatku Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, dle předloženého materiálu
  5/213     20. 12. 2012
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 3) a 4) tohoto materiálu Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  5/214     20. 12. 2012
1. rozhodla

zahájit užší řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  5/214     20. 12. 2012
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  5/214     20. 12. 2012
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012
  5/214     20. 12. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  5/214     20. 12. 2012
5. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku nazvanou „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový
  5/214     20. 12. 2012
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 73/4447 ze dne 19. 1. 2011 č. 101/6524 ze dne 10. 1. 2012 (č. usnesení)
  5/215     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o rezignaci Ing. RSDr. Karla Konečného, jako zástupce Moravskoslezského kraje v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01, IČ 25886207, dle předloženého materiálu
  5/215     20. 12. 2012
2. rozhodla

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje do dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01, IČ 25886207 Ing. Jiřího Martinka
  5/215     20. 12. 2012
3. rozhodla

dle čl. VII. odst. 7. Statutu Nadačního fondu HYUNDAI odvolat k 20. prosinci 2012 zástupce kraje p. Jakuba Horáčka z funkce člena správní rady Nadačního fondu HYUNDAI
  5/215     20. 12. 2012
4. jmenuje

dle čl. VII. odst. 5. Statutu Nadačního fondu HYUNDAI jako zástupce kraje PaedDr. Vlastislava Kuchaře členem správní rady Nadačního fondu HYUNDAI pro dvouleté funkční období počínající dnem 21. prosince 2012
  5/215     20. 12. 2012
5. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na odvolání: a) p. Miroslava Nováka b) JUDr. Josefa Babky c) p. Pavola Lukši d) p. Petra Gawlase e) doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. f) Ing. Davida Maňase z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
6. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu: a) Mgr. Daniela Havlíka b) p. Jaroslava Marka c) JUDr. Josefa Babky d) Ing. Ivana Strachoně e) Bc. Radima Miklase f) Ing. arch. Liany Janáčkové členy dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
7. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, návrh na odvolání: a) Mgr. Ing. Ivy Tiché b) Ing. Ivana Strachoně c) Mgr. Dany Váhalové d) Mgr. Karla Sibinského e) Ing. Víta Slováčka f) Ing. Tadeáše Cicheho z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
8. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, návrh na volbu: a) Doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. b) Ing. Jaroslava Kaly c) Ing. Renáty Petráškové d) RSDr. Tadeáše Hlawiczky e) Ing. Petra Konůpky f) Ing. Evy Šillerové členy dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
9. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, návrh na odvolání: Ing. Jiřího Vzientka z funkce člena představenstva této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
10. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, návrh na volbu: Ing. Ivana Strachoňe členem představenstva této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
11. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, návrh na odvolání: a) Ing. Václava Pomikálka b) Ing. Zdeňka Besty c) Mgr. Ivana Týle z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
12. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, návrh na volbu: a) PhDr. Jaroslava Dvořáka b) Ing. RSDr. Karla Konečného c) Ing. Václava Pomikálka členy dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
13. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na odvolání: a) RSDr. Karla Klimši b) Ing. Davida Maňase c) p. Pavola Lukši d) Mgr. Michala Pobuckého, DiS. z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
14. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na volbu: a) Ing. Kateřiny Chybidziurové b) Henryka Małysze c) Mgr. Petra Jurase d) Bc. Patrika Hujduse členy dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
15. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, IČ 28564111, návrh na odvolání: JUDr. Aleše Sovy, DiS. z funkce člena dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
16. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, IČ 28564111, návrh na volbu: Mgr. Daniela Havlíka členem dozorčí rady této obchodní společnosti
  5/215     20. 12. 2012
17. navrhuje

zastupitelstvu kraje zrušit delegování p. Miroslava Nováka doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka na valných hromadách společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, IČ 28564111
  5/215     20. 12. 2012
18. navrhuje

zastupitelstvu kraje delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, IČ 28564111 p. Miroslava Nováka a náhradníka Mgr. Daniela Havlíka
  5/215     20. 12. 2012
19. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, návrh na odvolání členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj Ing. Miroslava Boublíka Ing. Jiřího Vzientka
  5/215     20. 12. 2012
20. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, návrh na volbu členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj, a to Ing. Ctibora Vajdu RSDr. Karla Kuboše
  5/215     20. 12. 2012
21. navrhuje

zastupitelstvu kraje zrušit delegování p. Miroslava Nováka doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka na valné hromady společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895
  5/215     20. 12. 2012
22. navrhuje

zastupitelstvu kraje delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895 Mgr. Daniela Havlíka a náhradníka p. Martina Sikoru
  5/215     20. 12. 2012
23. doporučuje

zastupitelstvu kraje odvolat doc. Ing. Mojmíra Vrtka, Ph.D., z funkce člena dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  5/215     20. 12. 2012
24. doporučuje

zastupitelstvu kraje jmenovat prof. Ing. Darju Kubečkovou, Ph.D., členkou dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  5/215     20. 12. 2012
25. doporučuje

zastupitelstvu kraje odvolat a) PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc. b) Bc. Vladimíra Šišku c) Ing. Miroslava Škarpu d) Mieczyslawa Molendu e) Ing. Janu Drobilovou z funkce člena správní rady rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  5/215     20. 12. 2012
26. doporučuje

zastupitelstvu kraje jmenovat a) Mgr. Daniela Havlíka b) Ing. Marka Bruštíka c) p. Milana Chromika, MSc. d) Ing. Michala Rzymana e) Ing. Tomáše Kotyzu členy správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  5/215     20. 12. 2012
27. navrhuje

zastupitelstvu kraje zrušit delegování Ing. Jaroslava Palase doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka ve správní radě zájmového sdružení právnických osob "Trojhalí Karolina" se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice
  5/215     20. 12. 2012
28. navrhuje

zastupitelstvu kraje delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob "Trojhalí Karolina" se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice p. Miroslava Nováka a náhradníka Ing. Ivana Strachoně
  5/215     20. 12. 2012
29. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat správní radě zájmového sdružení právnických osob "Trojhalí Karolina" se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice návrh na odvolání doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., z funkce člena předsednictva tohoto sdružení
  5/215     20. 12. 2012
30. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat správní radě zájmového sdružení právnických osob "Trojhalí Karolina" se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice návrh na zvolení Ing. Bc. Libora Vajdy členem předsednictva tohoto sdružení
  5/215     20. 12. 2012
31. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy a doporučení dle bodů 5) – 30) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 121/8022 ze dne 3. 10. 2012 č. 85/5282 ze dne 1. 6. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1608 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  5/216     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost města Rychvald ze dne 5. 12. 2012 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02240/2011/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  5/216     20. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyhovět žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení v části prodloužení termínu realizace projektu a nevyhovět žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení v části navýšení dotace
  5/216     20. 12. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a městem Rychvald, IČ 00297615, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02240/2011/ŽPZ, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  5/216     20. 12. 2012
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 3 ) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 č. 65/3969 ze dne 20. 10. 2010 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 15/1280 ze dne 10. 11. 2010 č. 23/1984 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  5/217     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost obce Bartošovice o prodloužení lhůty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  5/217     20. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužit termín k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schváleného příjemce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  5/217     20. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2110 ze dne 6. 6. 2012 k usnesením rady kraje č. 98/6317 ze dne 30. 11. 2011 č. 109/7059 ze dne 17. 4. 2012 č. 110/7222 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  5/218     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost obce Bohušov, IČ 00295876, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce střech na obytných budovách II. etapa“ v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“
  5/218     20. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02797/2012/RRC ze dne 10. 12. 2012 s obcí Bohušov, IČ 00295876, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 9. 2013 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 10. 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  5/218     20. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 99/6419 ze dne 14. 12. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/219     20. 12. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelově určenou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 panu **********, ve výši 70.000 Kč v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012“
  5/219     20. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 70 tis. Kč
  5/219     20. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  5/220     20. 12. 2012
1. doplňuje

návrh programu 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 20. 12. 2012, o body s názvy: a) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.- Lékařská technologie“, poř. č. 308/2012 b) REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR METODOU EPC VE VYBRANÝCH OBJEKTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE – dodatek č. 1 c) Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“, poř. č. 323/2012 d) Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Bohušov v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“ e) Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012“

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 a č. 22/1886 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/221     20. 12. 2012
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc září 2012 ve výši 429.228 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 137042/2012, ze dne 29. 10. 2012, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2012 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc září 2012 ve výši 68.904 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK131109/2012, ze dne 24. 10. 2012, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2012, a za měsíc říjen 2012 ve výši 17.540 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK145010/2012, ze dne 20. 11. 2012, které nabylo právní moci dne 7. 12. 2012
  5/221     20. 12. 2012
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež Čtyřlístek, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc září 2012 ve výši 90.810 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 132437/2012, ze dne 24. 10. 2012, které nabylo právní moci dne 13. 11. 2012 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek, Dvořákova 1623/6, 735 06 Karviná – Nové Město, za měsíc září 2012 ve výši 361.743 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 132442/2012, ze dne 24. 10. 2012, které nabylo právní moci dne 29. 10. 2012, a za měsíc říjen 2012 ve výši 334.322 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 147455/2012, ze dne 28. 11. 2012, které nabylo právní moci dne 29. 11. 2012 c) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc říjen 2012 ve výši 259.092 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 146317/2012, ze dne 26. 11. 2012, které nabylo právní moci dne 3. 12. 2012 d) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc září 2012 ve výši 236.024 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 133679/2012, ze dne 29. 10. 2012, které nabylo právní moci dne 20. 11. 2012 e) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc říjen 2012 ve výši ve výši 33.516 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 148377/2012, ze dne 4. 12. 2012, které nabylo právní moci dne 10. 12. 2012
  5/221     20. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.535.000 Kč a snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 296.179 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 90.810 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 696.065 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 292.608 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 236.024 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 515.672 Kč Celkem o 1.831.179 Kč
  5/221     20. 12. 2012
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2012 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2) písm. d) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  5/222     20. 12. 2012
1. odvolává

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) p. Miroslava Nováka b) JUDr. Josefa Babku c) p. Pavola Lukšu d) p. Petra Gawlase e) doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. f) Ing. Davida Maňase z funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719
  5/222     20. 12. 2012
2. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) Mgr. Daniela Havlíka, nar. ********** b) p. Jaroslava Marka, nar. ********** c) JUDr. Josefa Babku, nar. ********** d) Ing. Ivana Strachoně, nar. ********** e) Bc. Radima Miklase, nar. ********** f) Ing. arch. Lianu Janáčkovou, nar. ********** členy dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  5/223     20. 12. 2012
1. odvolává

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) Mgr. Ing. Ivu Tichou b) Ing. Ivana Strachoně c) Mgr. Danu Váhalovou d) Mgr. Karla Sibinského e) Ing. Víta Slováčka f) Ing. Tadeáše Cicheho z funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168
  5/223     20. 12. 2012
2. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., nar. ********** b) Ing. Jaroslava Kalu, nar. ********** c) Ing. Renátu Petráškovou, nar. ********** d) RSDr. Tadeáše Hlawiczku, nar. *********** e) Ing. Petra Konůpku, nar. ********** f) Ing. Evu Šillerovou, nar. ********** členy dozorčí rady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168
  5/223     20. 12. 2012
3. odvolává

na základě návrhu zastupitelstva kraje Ing. Jiřího Vzientka z funkce člena představenstva obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168
  5/223     20. 12. 2012
4. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje Ing. Ivana Strachoňe, nar. 28. 12. 1972 členem představenstva obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  5/224     20. 12. 2012
1. odvolává

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) Ing. Václava Pomikálka b) Ing. Zdeňka Bestu c) Mgr. Ivana Týle z funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858
  5/224     20. 12. 2012
2. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) PhDr. Jaroslava Dvořáka, nar. ********** b) Ing. RSDr. Karla Konečného, nar. ********** c) Ing. Václava Pomikálka, nar. ********** členy dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  5/225     20. 12. 2012
1. odvolává

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) RSDr. Karla Klimšu b) Ing. Davida Maňase c) p. Pavola Lukšu d) Mgr. Michala Pobuckého, DiS. z funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545
  5/225     20. 12. 2012
2. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) Bc. Kateřinu Chybidziurovou, nar. ********** b) Henryka Małysze, nar. ********** c) Mgr. Petra Jurase, nar. ********** d) Bc. Patrika Hujduse, nar. ********** členy dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8081 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  5/226     20. 12. 2012
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Podpora samostatného bydlení v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, ve vztahu k části 4 veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  5/226     20. 12. 2012
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Podpora samostatného bydlení v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, ve vztahu k částem 4 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému

Rada kraje (č. usnesení)
  5/227     20. 12. 2012
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané označením „Webová reklamní prezentace v rámci projektu » Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji «“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  5/227     20. 12. 2012
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Webová reklamní prezentace v rámci projektu » Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji «“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  5/227     20. 12. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Webová reklamní prezentace v rámci projektu » Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji «“, a to: členové: 1 Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Nazim Afana - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/100 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  5/228     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci k veřejné zakázce „Technologické centrum kraje, 1. část“, poř. č. 253/2012 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  5/229     20. 12. 2012
1. rozhodla

o zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané označením „Informační a odpočinkový mobiliář »Jesenická magistrála« II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  5/229     20. 12. 2012
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Informační a odpočinkový mobiliář »Jesenická magistrála« II“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  5/229     20. 12. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Informační a odpočinkový mobiliář »Jesenická magistrála« II“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. RNDr. Tomáš Ehler - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Jan Šindelka - odbor evropských projektů
  5/229     20. 12. 2012
4. prohlašuje

že předmět smlouvy „Informační a odpočinkový mobiliář »Jesenická magistrála« II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7393 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  5/230     20. 12. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra«“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. PRAGOTECH CZ, spol. s r.o. K Vltavě 653, 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 25654578 2. AMEREX trade s.r.o. V Zahradách 2052, 708 00 Ostrava - Poruba IČ: 25388461 3. PROMOS trading spol. s r.o. Karolíny Světlé 28a/1638, 736 01 Havířov - Podlesí IČ: 62362089 4. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ: 00676853 5. AMC GASTRONOM CZ, s.r.o. Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 25900005 6. GASTRO MACH – Jeseník, s.r.o. Za Podjezdem 449/9, 790 00 Jeseník, Bukovice IČ: 27818861 7. MAVA spol. s r.o. Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 48397555 8. MULTI INVENT s.r.o. Anenská 1715, 530 02 Pardubice 1 – Zelené Předměstí IČ: 42937574 9. MONTYCON gastro, s.r.o. Rudná 907/37, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 25861174
  5/230     20. 12. 2012
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Dodávka gastrovybavení pro projekt »Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra«“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  5/230     20. 12. 2012
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7853 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  5/231     20. 12. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace školního vybavení pro projekty »Podpora přírodovědných předmětů« a »Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny«, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovými čísly, dle předloženého materiálu: z části 1 veřejné zakázky: 2. KDZ, spol. s r.o. Razov 1256, 763 12 Vizovice IČ: 15526691
  5/231     20. 12. 2012
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace školního vybavení pro projekty »Podpora přírodovědných předmětů« a »Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny«“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 veřejné zakázky: 1. MULTIP Moravia s.r.o. Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín IČ: 16627971 za cenu nejvýše přípustnou 1.845.296,- Kč bez DPH. 3. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 2.010.707,- Kč bez DPH pro část 2 veřejné zakázky: 3. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 375.190,- Kč bez DPH. 2. KDZ, spol. s r.o. Razov 1256, 763 12 Vizovice IČ: 15526691 za cenu nejvýše přípustnou 380.958,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/7995 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  5/232     20. 12. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nízkoprahová denní centra v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Potravinová banka v Ostravě, o. s., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s., Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077
  5/232     20. 12. 2012
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Nízkoprahová denní centra v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  5/232     20. 12. 2012
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení
  5/232     20. 12. 2012
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Nízkoprahová denní centra v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/8000 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  5/233     20. 12. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Sociálně terapeutické dílny v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Potravinová banka v Ostravě, o. s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951 2. NÁŠ SVĚT, příspěvková organizace Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČ: 00847046 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 4. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 5. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 6. Potravinová banka v Ostravě, o. s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951
  5/233     20. 12. 2012
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Sociálně terapeutické dílny v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  5/233     20. 12. 2012
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení
  5/233     20. 12. 2012
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Sociálně terapeutické dílny v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 121/7996 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  5/234     20. 12. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Terénní programy v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly, dle předloženého materiálu: z části 2 veřejné zakázky: 1. Potravinová banka v Ostravě, o. s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951 2. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 z části 1 a 3 veřejné zakázky 5. Krystal Help o. s. Svatováclavská 168/7, 794 01 Krnov IČ: 26598086 6. OPEN HOUSE Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál IČ: 70645671
  5/234     20. 12. 2012
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Terénní programy v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, a to ve vztahu k částem 1, 2 a 3 veřejné zakázky, z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  5/234     20. 12. 2012
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení
  5/234     20. 12. 2012
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Terénní programy v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ část 1, 2 a 3 veřejné zakázky, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  5/235     20. 12. 2012
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výměnu klimatizačních zařízení se společností: TEMEX, spol. s r.o. se sídlem: Erbenova 19, Ostrava - Vítkovice, PSČ 703 00 IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 595.108 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  5/236     20. 12. 2012
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Systém elektronické kontroly vstupu (2. etapa) - Integrované bezpečnostní centrum MSK - dovybavení“ se subjektem: Temar spol. s r.o. se sídlem: Ostrava 1, Vítkovická č. p. 1708/17, PSČ 702 00 IČ: 60318929 za cenu nejvýše přípustnou 559.414 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  5/237     20. 12. 2012
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení uzemní studie posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměrů v krajině Moravskoslezského kraje, se subjektem: LÖW & spol. s r.o. Se sídlem: Vranovská 102, 614 00 Brno IČ: 46990798 za cenu nejvýše přípustnou 420.000,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  5/238     20. 12. 2012
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro Moravskoslezský kraj na rok 2013, se společností: Ing. Michal Hamrle s místem podnikání: Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha - Braník IČ: 40637824 za cenu nejvýše přípustnou dle položkových cen včetně DPH uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 1.140.000 Kč včetně DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  5/239     20. 12. 2012
1. rozhodla

o zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „TDS a koordinátor BOZP - Rekonstrukce a novostavby objektů pro sociální služby“ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu.
  5/239     20. 12. 2012
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  5/239     20. 12. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  5/239     20. 12. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8088 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  5/240     20. 12. 2012
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru pro rok 2013 se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 4. Office Assistance s.r.o. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48110205 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče, maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 2.200.000 Kč včetně DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  5/241     20. 12. 2012
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž vnitřního vybavení a zdravotnických pomůcek - Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  5/241     20. 12. 2012
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  5/241     20. 12. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  5/241     20. 12. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 6. Josef Vyhlídal - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. p. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 6. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  5/242     20. 12. 2012
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku vnitřního vybavení se společností: AMBRA – Group, s.r.o. Se sídlem: Nádražní 289, Sviadnov, PSČ: 739 25 IČ: 25379887 za cenu nejvýše přípustnou 399.654 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 108/6937 z 3. 4. 2012 (č. usnesení)
  5/243     20. 12. 2012
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Výběr zhotovitele stavby Těšínské divadlo - Malá scéna - dodatek č. 2“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  5/243     20. 12. 2012
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Výběr zhotovitele stavby Těšínské divadlo - Malá scéna - dodatek č. 2“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, a to ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. JUDr. Marta Wroblowská - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Monika Frydrychová - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Jitka Koščáková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  5/244     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 11. 2011 uzavřené se zhotovitelem stavby EUROVIA CS, a.s., (ev. č. 02586/2011/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Silnice II/464 rekonstrukce ulice Jánská a Bílovecká a v Opavě - dodatek č. 2“, se společností: EUROVIA CS, a.s. Se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 544.031,06 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/10 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  5/245     20. 12. 2012
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na vyhotovení výstupů projektů, sborníků a metodik, v tištěné a elektronické podobě na CD/DVD, a to k projektům spolufinancovaným z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. MORAVAPRESS s.r.o. se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Novinářská 3/1113, PSČ 709 00 IČ: 25880764 za cenu nejvýše přípustnou 959.080 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  5/246     20. 12. 2012
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění komplexní realizace zadávacího řízení na poskytování právního poradenství a administrace zadávacích řízení, se společností: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. se sídlem: Těšnov 1/1059, PSČ 110 00 Praha 1 IČ: 28505913 za cenu nejvýše přípustnou 630.000 Kč bez DPH.
  5/246     20. 12. 2012
2. zmocňuje

společnost Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, PSČ 110 00 Praha 1, IČ 28505913 k zastupování Moravskoslezského kraje jako zadavatele u veřejné zakázky realizované na základě smlouvy uzavřené dle bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 č. 3/89 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  5/247     20. 12. 2012
1. pověřuje

a) komise rady kraje b) bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém c) investiční d) legislativní e) pro občany se zdravotním postižením f) pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch g) pro vědu, výzkum a vysoké školy h) pro zemědělství a venkov i) organizační plněním úkolů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  5/248     20. 12. 2012
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2012 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  5/248     20. 12. 2012
2. stanoví

a) u usnesení č. 97/6150 bod 2) ze dne 16. 11. 2011 termín další kontroly plnění na 30. 4. 2013 b) u usnesení č. 113/7385 bod 2) ze dne 19. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2012 c) u usnesení č. 119/7891 bod 3) ze dne 5. 9. 2012 termín další kontroly plnění na 31. 1. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 59/3397 ze dne 8. 7. 2010 č. 103/6629 ze dne 14. 2. 2012 (č. usnesení)
  5/249     20. 12. 2012
1. schvaluje

doplněk č. 2 Pravidel pro vyřizování petic a stížností, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/250     20. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1121 - Daň z příjmů právnických osob o 15.000,00 tis. Kč pol. 1361 - Správní poplatky o 252,00 tis. Kč Celkem o 15.252,00 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 6,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 1,70 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 970,02 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 91,50 tis. Kč na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 1,02 tis. Kč na § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,06 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,20 tis. Kč na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 12,50 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků o 5 026,12 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 500,00 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 20,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 20,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,24 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 14,02 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o 127,10 tis. Kč pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 82,01 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 568,43 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 7,00 tis. Kč pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 8,10 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 37,69 tis. Kč pol. 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku o 17,30 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 50,13 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 255,22 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 4,05 tis. Kč Celkem o 7.829,41 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 23.081,41 tis. Kč Celkem o 23.081,41 tis. Kč
  5/250     20. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100 tis. Kč
  5/250     20. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků o 4,00 tis. Kč pol. 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o 1,00 tis. Kč Celkem o 5,00 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 450,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 5,00 tis. Kč Celkem o 455,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 450,00 tis. Kč
  5/250     20. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5172 - Programové vybavení o 95,9 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6111 - Programové vybavení o 88,6 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6125 - Výpočetní technika o 184,5 tis. Kč
  5/250     20. 12. 2012
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 844,87 tis. Kč na refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
  5/250     20. 12. 2012
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 844,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 844,87 tis. Kč
  5/250     20. 12. 2012
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6310 - Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 30 tis. Kč
  5/250     20. 12. 2012
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6114 - Volby do Parlamentu ČR pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč
  5/250     20. 12. 2012
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.413,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.439,42 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.974,41 tis. Kč celkem o 3.413,83 tis. Kč
  5/250     20. 12. 2012
10. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2012, účelově určený na „úhradu nákladů spojených se vzděláváním lékařů a farmaceutů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 1.193.457,20 Kč b) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 395/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, ve výši 68.675 Kč c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, ve výši 177.284 Kč d) Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 44 Ostrava, IČ 48804525, ve výši 1.974.409,40 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  5/251     20. 12. 2012
1. schvaluje

Pravidla pro poskytování individuálních dotací na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu Moravskoslezského kraje uvedená v příloze č. 1 předloženého materiálu
  5/251     20. 12. 2012
2. zřizuje

pracovní skupinu pro posouzení žádostí při poskytování individuálních dotací na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve složení: vedoucí pracovní skupiny: PaedDr. Vlastislav Kuchař, vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje členové: Ing. Petr Ivanko, zaměstnanec odboru kancelář hejtmana kraje Ing. Jana Topiařová, zaměstnanec odboru kancelář hejtmana kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  5/252     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o došlých a vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 4. 12. 2012 do 19. 12. 2012, dle předloženého materiálu
  5/252     20. 12. 2012
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8190 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  5/253     20. 12. 2012
1. vyhodnocuje

nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2012 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje (č. usnesení)
  5/254     20. 12. 2012
1. souhlasí

s nájmem nebytových prostor o výměře 18 m² v budově č. p. 513, část obce Město, objekt občanské vybavenosti, na pozemku s parcelním č. 1107, v k. ú. Havířov - město, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, Havířov-Město, IČ 62331574, mezi touto organizací a UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem Závišova 5, Praha 4, IČ 00562262, na dobu neurčitou

Rada kraje (č. usnesení)
  5/255     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, vůči dlužníkovi Jiřímu Práškovi, bytem Nádražní 994/20 Bruntál, IČ 10599185, RČ 570611/0619, ve výši 61.300 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  5/256     20. 12. 2012
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o výměře 116,4 m² v budově č. p. 689 část obce Český Těšín, jiná stavba, na pozemku parc. č. 1486, v k. ú. a obci Český Těšín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, sídlo Frýdecká 689/30, Český Těšín, IČ 62331639, mezi touto organizací a organizací Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, Nejedlého 591, Karviná, IČ 62331752, od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 k usnesení rady kraje č. 113/7441 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  5/257     20. 12. 2012
1. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  5/257     20. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 6,00 tis. Kč a snižují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 6,93 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,93 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2,00 tis. Kč
  5/257     20. 12. 2012
3. rozhodla

přijmout dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování: a) projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ve výši 1.585.690,60 Kč, b) nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů ve výši 34.550,40 Kč dle předloženého materiálu
  5/257     20. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.620,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.585,70 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 34,56 tis. Kč Celkem 1.620,26 tis. Kč
  5/257     20. 12. 2012
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost, v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s účelovým určením na projekty „EU peníze školám“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  5/257     20. 12. 2012
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů pro organizace: a) Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, s účelovým určením na úhradu prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek 2 uchazečů, obor Montér suchých staveb o částku 15.039 Kč b) Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, s účelovým určením na úhradu prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek 9 uchazečů, obor Kuchař o částku 19.511,40 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  5/258     20. 12. 2012
1. rozhodla

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod ve výši 21.159 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., IČ 25378066, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
  5/258     20. 12. 2012
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., IČ 25378066, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7897 ze dne 5. 9. 2012 č. 119/7895 ze dne 5. 9. 2012 č. 121/8054 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  5/259     20. 12. 2012
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2012 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 2.052.403,-- Kč, účelově určenou na akci „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. – Nemocniční park“
  5/259     20. 12. 2012
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2012 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 5.967.500,-- Kč, účelově určenou na akci „Pojízdný skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem“
  5/259     20. 12. 2012
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2012 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 1.800.000,-- Kč, účelově určenou na akci „Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 98/6260 ze dne 30. 11. 2011 (č. usnesení)
  5/260     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení mandátní smlouvy na poskytování komplexních služeb v souvislosti se zpracováním zadávacích řízení, ev. č. Mandanta 00616/2011/KŘ, se společností Admia Consult s.r.o., se sídlem Ostrava, Polanka nad Odrou, Svinovská 1337/2H, PSČ 725 25, IČ 28609298
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 97/6229 ze dne 16. 11. 2011
             č. 98/6335 ze dne 30. 11. 2011
  (č. usnesení)
bod 2) zrušen usnesením č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013
  5/261     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

znění jednotné dílčí směrnice pro oblast zásob a práce s logistickým systémem pro účetní jednotky – příspěvkové organizace – nemocnice ve správě Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  5/261     20. 12. 2012
2. ukládá

ředitelům nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem dodržovat jednotnou dílčí směrnici pro oblast zásob a práce s logistickým systémem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D. Ing. Petr Kovařík Ing. Jan Ferenc Ing. Zdeněk Jiříček Termín: od 1. 1. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  5/262     20. 12. 2012
1. rozhodla

vyhlásit Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013
  5/262     20. 12. 2012
2. schvaluje

podmínky Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  5/262     20. 12. 2012
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. M58/2628 ze dne 13. 11. 2003 č. 46/1894 ze dne 11. 1. 2006 (č. usnesení)
  5/263     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou mezi Moravskoslezským krajem, MUDr. Miroslavou Krupkovou, IČ 45235121, a Plicní ambulancí PULMOMEDICA s.r.o., IČ 29392781, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 172/6105 ze dne 2. 4. 2008 č. 10/476 ze dne 4. 3. 2009 č. 38/2000 ze dne 4. 11. 2009 č. 70/4348 ze dne 15. 12. 2010 č. 99/6429 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/264     20. 12. 2012
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č. 1527/07/LCD mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  5/265     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání a dohodu o vypořádání závazku v souvislosti se soudními spory zrušené Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/70 ze dne 27. 11. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/266     20. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 303.930 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 303.930 Kč
  5/266     20. 12. 2012
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2012, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 62.665 Kč b) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 395/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, o částku 2.427 Kč c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 200.697 Kč d) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 14.021 Kč e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 24.120 Kč
  5/266     20. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,0 tis. Kč
  5/266     20. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 53.029 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 53.029 Kč
  5/266     20. 12. 2012
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2012, účelově určeného na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, u organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 53.029 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7385 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  5/267     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informace o výsledcích jednání ve věci vypovězených smluvních vztahů krajských nemocnic se zdravotními pojišťovnami, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1
  5/267     20. 12. 2012
2. zrušuje

s účinností od 20. 12. 2012 bod 2) usnesení rady kraje č. 113/7385 ze dne 19. 6. 2012
  5/267     20. 12. 2012
3. bere na vědomí

informaci o důvodech a dalším postupu ve věci dosud neuzavřeného úhradového dodatku pro rok 2012 mezi Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ve věci zajištění péče DIOP, NIP
  5/267     20. 12. 2012
4. bere na vědomí

informaci o finančních dopadech návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013 do ekonomiky zdravotnických zařízení, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj
  5/267     20. 12. 2012
5. bere na vědomí

informaci o obdržení petice „Občané, braňte svoje nemocnice“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  5/267     20. 12. 2012
6. schvaluje

návrh odpovědi na petici „Občané, braňte svoje nemocnice“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  5/268     20. 12. 2012
1. rozhodla

o zřízení věcných břemen na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  5/268     20. 12. 2012
2. rozhodla

a) o uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) o uzavření smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  5/268     20. 12. 2012
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení
  5/268     20. 12. 2012
4. souhlasí

a) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení b) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011 č. 112/7330 ze dne 6. 6. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  5/269     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

doporučení Řídícího výboru, zřízeného na základě „Dohody o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“, ze dne 7. 12. 2012 včetně jeho přílohy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  5/269     20. 12. 2012
2. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 6.040 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu, dle předloženého materiálu
  5/269     20. 12. 2012
3. rozhodla

poskytnout účelově určené investiční dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“ ŽPZ/05/2012, a to na základě 2. Společné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 107/6873 ze dne 20. 3. 2012 č. 121/8025 ze dne 3. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  5/270     20. 12. 2012
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 119/7874 ze dne 5. 9. 2012, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, uvedené pod pořadovým číslem žádosti 0129/2. výzva, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/271     20. 12. 2012
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 1.160.000,-- Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  5/271     20. 12. 2012
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer právnické osobě Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, ve výši 1.160.000,-- Kč na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Lučovec km 3,150 – 3,300“ a „HB Jestřábí potok km 0,000 – 2,500“, dle předloženého materiálu
  5/271     20. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.160 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům o 1.160 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/272     20. 12. 2012
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 36,32 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  5/272     20. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 36,32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 36,32 tis. Kč
  5/272     20. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 80,00 tis. Kč a snižuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 80,00 tis. Kč
  5/272     20. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 2,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,10 tis. Kč
  5/272     20. 12. 2012
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 79,13 tis. Kč ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s odevzdáním a likvidací nepoužitelných léčiv dle předloženého materiálu
  5/272     20. 12. 2012
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 79,13 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 1,26 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 77,87 tis. Kč Celkem o 79,13 tis. Kč
  5/272     20. 12. 2012
7. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 147,61 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí na úhradu nákladů spojených s projektem „Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v MSK“ dle předloženého materiálu
  5/272     20. 12. 2012
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 147,61 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 85,51 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 14,29 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 47,81 tis. Kč Celkem o 147,61 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  5/273     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

petici občanů proti výstavbě bioplynové stanice na katastru obce Tísek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  5/273     20. 12. 2012
2. schvaluje

odpověď na petici občanů proti výstavbě bioplynové stanice na katastru obce Tísek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/274     20. 12. 2012
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 26,43 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí na úhradu nákladů spojených s projektem „Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v MSK“ dle předloženého materiálu
  5/274     20. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 26,43 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 6,43 tis. Kč Celkem o 26,43 tis. Kč
  5/274     20. 12. 2012
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 15,26 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  5/274     20. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 15,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 15,26 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  5/275     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o udělení prestižního ocenění Cena kvality v sociální péči za rok 2011 organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  5/275     20. 12. 2012
2. rozhodla

o poskytnutí mimořádné odměny Miroslavě Chodurové, ředitelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  5/275     20. 12. 2012
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 příspěvkové organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, ve výši 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122/II ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  5/276     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost o finanční podporu podanou organizací Sírius, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb
  5/276     20. 12. 2012
2. schvaluje

zapojení organizace Sírius, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb

Rada kraje (č. usnesení)
  5/277     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informace o změnách v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a jejich dopadech na působnost kraje dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  5/277     20. 12. 2012
2. souhlasí

s postupem implementace dopadu novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti kraje dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  5/277     20. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu o postupu při implementaci novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti kraje, dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 30. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/4490 ze dne 19. 1. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1074 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  5/278     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7920 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  5/279     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb se Společností pro projektové řízení, o. s., se sídlem Brno, Zemědělská 5, PSČ 613 00, IČ 47608749, o zajištění certifikačního procesu v rámci projektu „Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/42.00007

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2187, č. 25/2188 a č. 25/2189 ze dne 25. 9. 2008 č. 7/391, č. 7/392 a č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 č. 10/873 ze dne 17. 2. 2010 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 č. 18/1466, č. 18/1467 a č. 18/1468 ze dne 23. 3. 2011 č. 22/1859, č. 22/1860, č. 22/1861 a č. 22/1863 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  5/280     20. 12. 2012
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ b) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ c) „Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ d) „Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském“ e) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ f) „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  5/280     20. 12. 2012
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ b) „Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7883 ze dne 05. 09. 2012 č. 20/1175 ze dne 24. 06. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/281     20. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4.695,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.695,44 tis. Kč
  5/281     20. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.642,84 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.642,84 tis. Kč
  5/281     20. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 21.272,34 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 11.272,34 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 3.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000,00 tis. Kč Celkem o 21.272,34 tis. Kč
  5/281     20. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 179.354 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 179.354 Kč
  5/281     20. 12. 2012
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 25.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  5/282     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Agentury pro regionální rozvoj, a.s., dle předloženého materiálu
  5/282     20. 12. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013, na realizaci činností dle seznamu aktivit uvedených v řádu „Služby veřejného ekonomického zájmu“ ve výši 11.500.000 Kč
  5/282     20. 12. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  5/283     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ: 72089237, dle předloženého materiálu
  5/283     20. 12. 2012
2. zmocňuje

p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7881 ze dne 5. 9. 2012 č. 118/7806 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  5/284     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Grantové smlouvě CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/134065 k projektu „Stáže zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu zodpovědných za rozvoj lidských zdrojů“ uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Domem zahraničních služeb, Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (č. smlouvy 02057/2012/EP) dle předloženého materiálu
  5/284     20. 12. 2012
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Grantové smlouvě COM-REG-2012-012 k projektu „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Domem zahraničních služeb, Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (č. smlouvy 01983/2012/EP) dle předloženého materiálu
  5/284     20. 12. 2012
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Grantové smlouvě COM-REG-2012-005 k projektu „Catch your Dreams“ uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Domem zahraničních služeb, Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (č. smlouvy 01986/2012/EP) dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 16/862 ze dne 13. 5. 2009 (č. usnesení)
  5/285     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci k zajištění bezporuchového provozování železničního přejezdu železniční vlečky ČEPS a.s. – Nošovice se společností ČEPS, a.s., IČ 25702556 a se společností SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s., IČ 47676965, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  5/286     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01944/2012/RRC s příjemcem finanční podpory INSTITUT Bazální stimulace s.r.o., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7589 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  5/287     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách při realizaci projektu „Zateplení Střední školy technické v Opavě na Kolofíkově nábřeží“ dle předloženého materiálu
  5/287     20. 12. 2012
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 572,25 tis. Kč a víceprací v max. výši do 457,72 tis. Kč v rámci projektu „Zateplení Střední školy technické v Opavě na Kolofíkově nábřeží“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8203 ze dne 30. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  5/288     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ dle předloženého materiálu
  5/288     20. 12. 2012
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 15,73 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši do 233,40 tis. Kč vč. DPH v rámci projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ dle předloženého materiálu
  5/288     20. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 217,67 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 217,67 tis. Kč
  5/288     20. 12. 2012
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ o částku 217.661,- Kč vč. DPH s časovou použitelností do 5. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/289     20. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 113,93 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9,54 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 19,30 tis. Kč na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,98 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 56,40 tis. Kč na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,07 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9,33 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,48 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11,03 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,80 tis. Kč Celkem 116,93 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.115,65 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.104,71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 126,48 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 31,62 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 11,38 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,54 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 142,74 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 495,60 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 2.122,05 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 289,95 tis. Kč Celkem 3.220,36 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 22,84 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 8,56 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 16,33 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,14 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,77 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč Celkem 27,84 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.965,96 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 29,89 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 43,09 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 0,25 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 163,20 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 1.637,91 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 410,67 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 680,95 tis. Kč Celkem 2.965,96 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 782,89 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 782,89 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace se sídlem Opava, Havlíčkova 1/520, IČ 47813482, o částku 300.000,-- Kč, b) Základní škola a Praktická škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, se sídlem Opava, Slezského odboje 5/361, IČ 47813211, o částku 100.000,-- Kč, c) Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, IČ 00601977, o částku 127.000,-- Kč, d) Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace se sídlem Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, IČ 61989274, o částku 90.000,-- Kč e) Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace se sídlem Bruntál, Rýmařovská 15, IČ 60802669, o částku 80.000,-- Kč, f) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace se sídlem Karviná-Nové Město, Komenského 614, IČ 63024616, o částku 85.890,-- Kč s časovou použitelností do 28. 2. 2013
  5/289     20. 12. 2012
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,00 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava, IČ 45234370, o částku 3.000,-- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  5/289     20. 12. 2012
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.160,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.160,00 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ o částku 10.000,-- Kč s časovou použitelností do 5. 3. 2013 a s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice Albrechtice“ o částku 1.150.000,-- Kč s časovou použitelností do 5. 3. 2013
  5/289     20. 12. 2012
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.529,57 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 360,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 360,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 110,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,90 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,46 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,22 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 390,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 641,49 tis. Kč Celkem 1.529,57 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,32 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2,32 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na úhradu části mzdových nákladů a cestovních náhrad spojených s účastí zaměstnanců organizace na vzdělávacích aktivitách projektu „TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)“ příspěvkové organizaci kraje - Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, o částku 2.308,-- Kč s časovou použitelností do 28. 2. 2013
  5/289     20. 12. 2012
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 33,50 tis. Kč a snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9,84 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 9,84 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 33,50 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 627,20 tis. Kč a zvyšují přijaté sankční platby a vratky transferů na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 135,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 492,20 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
16. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2012 o 135,04 tis. Kč z 253.791,57 tis. Kč na 253.926,61 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 167,34 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4151 - Neinvestiční přijaté transfery od cizích států o 167,34 tis. Kč
  5/289     20. 12. 2012
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté splátky půjčených prostředků pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o 1.436,81 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.436,81 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1059 ze dne 10. 6. 2009 č. 56/3197 ze dne 2. 6. 2010 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 12/1071 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  5/290     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ č. 01925/2010/RRC, ze dne 27. 9. 2010, s obcí Sedliště, IČ 00297178, jejíž předmětem je prodloužení termínu realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 č. 100/6461 ze dne 21. 12. 2011 č. 108/6957 ze dne 3. 4. 2012 (č. usnesení)
  5/291     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 706-58133-19 o pojištění odpovědnosti podnikatelů ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01007/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  5/292     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

informaci o pojistném plnění ve výši 658.401,-- Kč u pojistné události ze dne 29. 6. 2012 na majetku kraje v hospodaření organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, dle předloženého materiálu
  5/292     20. 12. 2012
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, o částku 658.401,-- Kč s účelovým určením na úhradu výdajů spojených s odstraněním následků škodní události
  5/292     20. 12. 2012
3. bere na vědomí

informaci o doplatku pojistného plnění ve výši 331.677,-- Kč u pojistné události ze dne 11. 9. 2012 na majetku kraje v hospodaření organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, dle předloženého materiálu
  5/292     20. 12. 2012
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 331.677,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna podlahy v tělocvičně“
  5/292     20. 12. 2012
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 990,09 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 658,41 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 331,68 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 188/6846 ze dne 6. 8. 2008 č. 107/6862 ze dne 20. 3. 2012 (č. usnesení)
  5/293     20. 12. 2012
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „71010-005308, VPI Vrbno p. Pradědem ZZS“ na části pozemku parc. č. 1200/4 ostatní plocha a v části budovy, dosud nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemcích parc. č. 1200/4 a parc. č. 1211, vše v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem
  5/293     20. 12. 2012
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1200/4 ostatní plocha v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, Ostrava, IČ 48804525, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, IČ 60193336, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační zařízení na dotčeném pozemku v rámci stavby „71010-005308, VPI Vrbno p. Pradědem ZZS“ a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a opravami podzemního komunikačního zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 300 Kč + DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) zřídit věcné břemeno k části budovy, dosud nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemcích parc. č. 1200/4 a parc. č. 1211, vše v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, Ostrava, IČ 48804525, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, IČ 60193336, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat vnitřní komunikační zařízení v dotčené budově v rámci stavby „71010-005308, VPI Vrbno p. Pradědem ZZS“ a v právu vstupu a vjezdu k předmětné části budovy v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a opravami vnitřního komunikačního zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč + DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí c) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) a b) tohoto usnesení
  5/293     20. 12. 2012
3. souhlasí

se snížením jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene dle bodu 4) svého usnesení č. 107/6862 ze dne 20. 3. 2012 a to z Kč 23.292,-- + DPH v zákonné výši na Kč 24.060,-- včetně DPH v zákonné výši

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/4203 ze dne 3. 12. 2010 (č. usnesení)
  5/294     20. 12. 2012
1. rozhodla

a) uzavřít Dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě ev. č. 02497/2010/IM ze dne 17. 12. 2010 uzavřené mezi krajem (jako podnájemce) a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451 (jako nájemce), dle předloženého materiálu b) uzavřít Dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě ev. č. 02498/2010/IM ze dne 17. 12. 2010 uzavřené mezi krajem (jako podnájemce) a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451 (jako nájemce), dle předloženého materiálu
  5/294     20. 12. 2012
2. bere na vědomí

žádost statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, IČ 00297534, o dar části pozemku parc. č. 497/100 ostatní plocha o výměře cca 72 m² v k. ú. Ráj, obec Karviná
  5/294     20. 12. 2012
3. rozhodla

že nemá záměr darovat část pozemku parc. č. 497/100 ostatní plocha o výměře cca 72 m² v k. ú. Ráj, obec Karviná, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  5/295     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ se společnostmi: a) Ski areál Kopřivná, a. s. se sídlem v Malé Morávce, IČ 26864924 - Chata Kopřivná b) Miroslav Martinek se sídlem v Bruntále, IČ 87802406 - Penzion a restaurace U kata c) ANROBI SHOP s. r. o., se sídlem v Bukovci, IČ 28578422 - Bar Pod Kympóm dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1618 ze dne 22. 6. 2011 č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  5/296     20. 12. 2012
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o převodu veškerých práv a povinností objednatele a mandanta plynoucích ze Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro akci „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.“ na Moravskoslezský kraj, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  5/297     20. 12. 2012
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  5/297     20. 12. 2012
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 k usnesení rady kraje č. 113/7406 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  5/298     20. 12. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5152 - Teplo o 600 tis. Kč pol. 5154 - Elektrická energie o 750 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 100 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 900 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 350 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  5/299     20. 12. 2012
1. bere na vědomí

návrh předsedy komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje na doplnění komise o další členy, dle předloženého materiálu
  5/299     20. 12. 2012
2. rozhodla

zrušit písm. f) v bodě 2) usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012
  5/299     20. 12. 2012
3. stanoví

maximální počet členů komise rady kraje pro vědu, výzkum a vysoké školy, a to 15 (předseda + 14 členů)
  5/299     20. 12. 2012
4. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů další členy komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje: prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., Mgr. Dagmar Regelovou

  frame-scrollup