Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 1. 2017


  Rada kraje

  5/291                         10. 1. 2017
  1. schvaluje

  program 5. schůze rady kraje konané dne 10. 1. 2017


   Rada kraje

   5/292                         10. 1. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Jiřího Navrátila a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu ze 4. schůze rady kraje, konané dne 22. 12. 2016

   5/292                         10. 1. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 5. schůze rady kraje, konané dne 10. 1. 2017:

   -      Ing. Jaroslav Kania

   -      Ing. Jakub Unucka, MBA


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    5/293                         10. 1. 2017
    1. bere na vědomí

    rozhodnutí představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, uzavřít pracovní smlouvu na pozici ředitele obchodní společnosti Bílovecká nemocnice a.s., s JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA, dle předloženého materiálu

    5/293                         10. 1. 2017
    2. žádá

    představenstvo obchodní společnosti, aby zajistilo na příští schůzi rady kraje představení základních obrysů dalšího fungování nemocnice, včetně její ekonomiky, nově jmenovaným ředitelem


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 4/205 ze dne 22. 12. 2016

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

     5/294                         10. 1. 2017
     1. bere na vědomí

     písemné upozornění člena správní rady společnosti Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., ve smyslu ust. § 452 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, na podnikání a členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     5/294                         10. 1. 2017
     2. potvrzuje

     volbu Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., do správní rady společnosti dle usnesení č. 4/205 ze dne 22. 12. 2016


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 4/205 ze dne 22. 12. 2016

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

      5/295                         10. 1. 2017
      1. bere na vědomí

      písemné upozornění člena správní rady společnosti Mgr. Zdeňka Karáska ve smyslu ust. § 452 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, o podnikání a členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      5/295                         10. 1. 2017
      2. potvrzuje

      volbu Mgr. Zdeňka Karáska do správní rady společnosti dle usnesení č. 4/205 ze dne 22. 12. 2016


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 5/215 ze dne 20. 12. 2012

       č. 8/457 ze dne 12. 2. 2013

       5/296                         10. 1. 2017
       1. odvolává

       dle čl. VII. odst. 7. Statutu Nadačního fondu HYUNDAI zástupce kraje PaedDr. Vlastislava Kuchaře z funkce člena správní rady Nadačního fondu HYUNDAI, IČO 27792404, se sídlem Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty

       5/296                         10. 1. 2017
       2. jmenuje

       dle čl. VII. odst. 4. a 5. Statutu Nadačního fondu HYUNDAI jako zástupkyni kraje Mgr. Kláru Janouškovou členkou správní rady Nadačního fondu HYUNDAI, IČO 27792404, se sídlem Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty


        Rada kraje

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

        5/297                         10. 1. 2017
        1. bere na vědomí

        návrh na čištění vybraných silnic od posypového materiálu v zimním období, dle předloženého materiálu

        5/297                         10. 1. 2017
        2. souhlasí

        s čištěním vybraných silnic od posypového materiálu v zimním období, dle předloženého materiálu

        5/297                         10. 1. 2017
        3. schvaluje

        rozpočtové opatření, kterým se

        snižují

        kapitálové výdaje

        na § 6409 -

        Ostatní činnosti jinde nezařazené

        pol. 6901 -

        Rezervy kapitálových výdajů

        o

        4.400 tis. Kč

        a

        zvyšují

        běžné výdaje            

        na § 2212 -

        Silnice

        pol. 5331 -

        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

        o

        4.400 tis. Kč

        5/297                         10. 1. 2017
        4. schvaluje

        závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 4.400.000,-- Kč, účelově určený na realizaci akce „Čištění vybraných silnic od posypového materiálu v zimním období“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 109/8456 ze dne 15. 9. 2016

         5/298                         10. 1. 2017
         1. odvolává

         Ing. Ivana Strachoně z funkce člena komise pro otevírání obálek a Mgr. Daniela Havlíka z funkce náhradníka člena komise pro otevírání obálek a namísto nich v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

         5/298                         10. 1. 2017
         2. jmenuje

         následujícího člena a náhradníka člena komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, a to:

         člen:

         Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

         náhradník:

         Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

         5/298                         10. 1. 2017
         3. odvolává

         Ing. Ivana Strachoně, Martina Sikoru a Mgr. Patrika Hujduse z funkce člena hodnotící komise a Mgr. Daniela Havlíka, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Ing. arch. Lianu Janáčkovou z funkce náhradníka člena hodnotící komise a namísto nich v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

         5/298                         10. 1. 2017
         4. jmenuje

         následující členy a náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, a to:

         členové:

         1.    Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

         2.     Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

         7.     Jiří Čejka - člen zastupitelstva kraje

         náhradníci:

         1.     Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

         2.     MUDr. Martin Gebauer - náměstek hejtmana kraje

         7.     Ing. Dana Forišková, Ph.D. - členka zastupitelstva kraje


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 109/8457 ze dne 15. 9. 2016

          5/299                         10. 1. 2017
          1. odvolává

          Ing. Ivana Strachoně a Ing. arch. Lianu Janáčkovou z funkce člena komise pro otevírání obálek a Mgr. Daniela Havlíka a Ing. Milana Novotného z funkce náhradníka člena komise pro otevírání obálek a namísto nich v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

          5/299                         10. 1. 2017
          2. jmenuje

          následujícího člena a náhradníka člena komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, a to:

          člen:

          1.  Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

          náhradník:

          1.  Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

          5/299                         10. 1. 2017
          3. odvolává

          Ing. Ivana Strachoně, Martina Sikoru a Ing. arch. Lianu Janáčkovou z funkce člena hodnotící komise a Mgr. Daniela Havlíka, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Bc. Martina Poláška z funkce náhradníka člena hodnotící komise a namísto nich v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

          5/299                         10. 1. 2017
          4. jmenuje

          následující členy a náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, a to:

          členové:

          1.     Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

          2.     Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

          7.     Marian Bojko - člen zastupitelstva kraje

          náhradníci:

          1.     MUDr. Martin Gebauer - náměstek hejtmana kraje

          2.     Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

          7.     Ing. Jiří Carbol - člen zastupitelstva kraje


           Rada kraje

           5/300                         10. 1. 2017
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodání systému sledování a oboustranného online přenosu údajů o události ve výjezdové technice HZS MSK“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

           5/300                         10. 1. 2017
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodání systému sledování a oboustranného online přenosu údajů o události ve výjezdové technice HZS MSK“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           5/300                         10. 1. 2017
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodání systému sledování a oboustranného online přenosu údajů o události ve výjezdové technice HZS MSK“, a to:

           členové:

           Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

           Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

           Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           5/300                         10. 1. 2017
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodání systému sledování a oboustranného online přenosu údajů o události ve výjezdové technice HZS MSK“, a to:

           členové:

           Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

           Mgr. Klára Janoušková, M.A. - odbor kancelář hejtmana kraje

           Ing. Klára Barešová - odbor kancelář hejtmana kraje

           plk. Mgr. Jonáš Vachta - HZS MSK

           kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka - HZS MSK

           Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           náhradníci:

           Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

           Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje

           Ing. Michaela Dopaterová - odbor kancelář hejtmana kraje

           plk. Ing. Jiří Němčík - HZS MSK

           kpt. Ing. Tomáš Kašpar - HZS MSK

           Ing. Marek Matějka - kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            5/301                         10. 1. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Územní studie „Vedení silnice I/56 v úseku Opava - Ostrava v aktualizovaných parametrech 2016““

            5/301                         10. 1. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            3.       SHB, akciová společnost

            se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

            IČ: 25324365

            za cenu nejvýše přípustnou 816.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             5/302                         10. 1. 2017
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Doplnění kamerového systému na parkovišti IBC a doplnění systému elektronické kontroly vstupu do prostor IBC“

             5/302                         10. 1. 2017
             2. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             3. TEMAR spol. s r.o.

             se sídlem: Vítkovická 1708/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

             IČ: 60318929

             za cenu nejvýše přípustnou 244.874 Kč bez DPH


              Rada kraje

              5/303                         10. 1. 2017
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Úprava rigolu za IVC Ostrava-Jih“

              5/303                         10. 1. 2017
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              3.       MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

              se sídlem: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

              IČ: 03718816

              za cenu nejvýše přípustnou 338.702 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

               5/304                         10. 1. 2017
               1. schvaluje

               Ediční plán na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                Rada kraje

                5/305                         10. 1. 2017
                1. bere na vědomí

                informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2016

                5/305                         10. 1. 2017
                2. pověřuje

                náměstka hejtmana kraje

                vyřízením dotazů dle předloženého materiálu

                Zodp.: Jan Krkoška

                Termín: 17. 1. 2017


                 Rada kraje

                 5/306                         10. 1. 2017
                 1. souhlasí

                 s postupem zabezpečení plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016 dle předloženého materiálu

                  Rada kraje

                  5/307                         10. 1. 2017
                  1. rozhodla

                  poskytnout peněžitý dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2017 v Moravskoslezském kraji ve výši 3 tis. Kč dle předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                   5/308                         10. 1. 2017
                   1. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   kapitálové výdaje

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol. 6901 -

                   Rezervy kapitálových výdajů

                   o

                   400 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                   400 tis. Kč


                    Rada kraje

                    5/309                         10. 1. 2017
                    1. bere na vědomí

                    petici obyvatel obce Ruda za vybudování zpomalovací zóny (retardéru) a chodníků v obci Ruda, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    5/309                         10. 1. 2017
                    2. schvaluje

                    obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                     5/310                         10. 1. 2017
                     1. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 3639 -

                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     14,17 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3639 -

                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                     pol. 5192 -

                     Poskytnuté náhrady

                     o

                     14,17 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 109/8458 ze dne 15. 9. 2016

                      5/311                         10. 1. 2017
                      1. rozhodla

                      uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05399/2016/KŘ ze dne 5. 10. 2016 na realizaci stavby „Rekonstrukce střechy budovy B“, Střední školy služeb a podnikání, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace, se zhotovitelem stavby – FICHNA - HUDECZEK a.s., IČ 27765857, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       5/312                         10. 1. 2017
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8117 -

                       Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

                       o

                       39.710,81 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       39.710,81 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       370,82 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2299 -

                       Ostatní záležitosti v dopravě

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       25,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       9,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,42 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                       o

                       150,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       16,40 tis. Kč

                       pol.  5321 -

                       Neinvestiční transfery obcím

                       o

                       70,00 tis. Kč

                       Celkem

                       370,82 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.471,52 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol.  5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       1.471,52 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       4. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       152,60 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       13,94 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       3,72 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       1,34 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,10 tis. Kč

                       pol.  5136 -

                       Knihy, učební pomůcky a tisk

                       o

                       3,00 tis. Kč

                       pol.  5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       6,00 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       37,50 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       47,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       Celkem

                       152,60 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       5. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       3.044,65 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       131,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       33,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       12,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,55 tis. Kč

                       pol.  5136 -

                       Knihy, učební pomůcky a tisk

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       90,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       2.417,10 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       pol.  5176 -

                       Účastnické poplatky na konference

                       o

                       31,00 tis. Kč

                       pol.  5222 -

                       Neinvestiční transfery spolkům

                       o

                       70,00 tis. Kč

                       Celkem

                       3.044,65 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       6. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2.084,47 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 5511 -

                       Požární ochrana – profesionální část

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       161,00 tis. Kč

                       pol.  5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       399,95 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       883,52 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5319 -

                       Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                       o

                       540,00 tis. Kč

                       Celkem

                       2.084,47 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       7. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2,50 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 5511 -

                       Požární ochrana – profesionální část

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       2,50 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       8. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       9.077,69 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       365,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       91,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       33,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       1,60 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       2,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       2.491,42 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       18,00 tis. Kč

                       pol.  5213 -

                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                       o

                       6.075,67 tis. Kč

                       Celkem

                       9.077,69 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       9. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2143 -

                       Cestovní ruch

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       10. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2143 -

                       Cestovní ruch

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       11. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.650,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2143 -

                       Cestovní ruch

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       1.650,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       12. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       150,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2143 -

                       Cestovní ruch

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       150,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       13. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.210,96 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4377 -

                       Sociálně terapeutické dílny

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       573,96 tis. Kč

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       637,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1.210,96 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       14. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.413,70 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       680,70 tis. Kč

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       733,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1.413,70 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       15. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       646,28 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       561,28 tis. Kč

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       85,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       646,28 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       16. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       na § 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.491,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 4354 -

                       Chráněné bydlení

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1.491,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       17. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       5.694,01 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4399 -

                       Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       364,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       423,98 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       137,50 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       49,51 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       2,32 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby telekomunikací a radiokomunikací

                       o

                       4,00 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       67,73 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       4.495,49 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                       o

                       35,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       104,48 tis. Kč

                       Celkem

                       5.694,01 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       18. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       5.930,47 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4350 -

                       Domovy pro seniory

                       pol.  5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       15,00 tis. Kč

                       Celkem

                       115,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4350 -

                       Domovy pro seniory

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       3.380,00 tis. Kč

                       pol.  6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       2.435,47 tis. Kč

                       Celkem

                       5.815,47 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       19. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2.706,99 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4339 -

                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       500,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       700,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       300,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       108,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       5,04 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       140,00 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby telekomunikací a radiokomunikací

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       pol.  5167 -

                       Služby školení a vzdělávání

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       823,95 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                       o

                       30,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       Celkem

                       2.706,99 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       20. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.986,91 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       774,40 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       372,59 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       70,60 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       3,29 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby telekomunikací a radiokomunikací

                       o

                       15,00 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       586,03 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                       o

                       5,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       Celkem

                       1.986,91 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       21. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       5.496,28 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       93,75 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       23,43 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       8,43 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,45 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby telekomunikací a radiokomunikací

                       o

                       3,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       4.585,73 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       17,00 tis. Kč

                       Celkem

                       4.951,79 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol.  6119 -

                       Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

                       o

                       544,49 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       22. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       18.769,26 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       200,86 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       67,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       66,96 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       24,11 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       1,13 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       300,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       1.059,68 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       pol.  5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       16.989,52 tis. Kč

                       Celkem

                       18.769,26 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       23. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       101.024,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       101.024,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       24. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2.673,05 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4359 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       70,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       161,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       57,75 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       20,79 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,97 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       66,20 tis. Kč

                       pol.  5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       605,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       1.557,54 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       133,80 tis. Kč

                       Celkem

                       2.673,05 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       25. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       8.284,79 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4319 -

                       Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       100,00 tis. Kč

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       25,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       9,00 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,42 tis. Kč

                       pol.  5136 -

                       Knihy, učební pomůcky a tisk

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       pol.  5137 -

                       Drobný dlouhodobý hmotný majetek

                       o

                       1.200,00 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       1.200,00 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby telekomunikací a radiokomunikací

                       o

                       0,50 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       200,00 tis. Kč

                       pol.  5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       193,60 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       5.076,27 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       70,00 tis. Kč

                       Celkem

                       8.284,79 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       26. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8117 -

                       Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

                       o

                       17.786,15 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3112 -

                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       170,00 tis. Kč

                       na § 3114 -

                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       80,00 tis. Kč

                       na § 3121 -

                       Gymnázia

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       220,00 tis. Kč

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       1.200,00 tis. Kč

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       520,00 tis. Kč

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       130,00 tis. Kč

                       na § 3231 -

                       Základní umělecké školy

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       80,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       2.400,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3112 -

                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       397,08 tis. Kč

                       na § 3114 -

                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       358,51 tis. Kč

                       na § 3121 -

                       Gymnázia

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       691,67 tis. Kč

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       466,00 tis. Kč

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       7.043,89 tis. Kč

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       2.402,74 tis. Kč

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       450,25 tis. Kč

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       509,00 tis. Kč

                       na § 3231 -

                       Základní umělecké školy

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       627,79 tis. Kč

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       2.439,22 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                           15.386,15 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       27. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       276,40 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol.  5021 -

                       Ostatní osobní výdaje

                       o

                       40,00 tis. Kč

                       pol.  5162 -

                       Služby telekomunikací a radiokomunikací

                       o

                       0,80 tis. Kč

                       pol.  5164 -

                       Nájemné

                       o

                       5,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       170,60 tis. Kč

                       pol.  5173 -

                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                       o

                       45,00 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       15,00 tis. Kč

                       Celkem

                       276,40 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       28. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       410,82 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol.  5011 -

                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                       o

                       80,00 tis. Kč

                       pol.  5031 -

                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       pol.  5032 -

                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                       o

                       7,20 tis. Kč

                       pol.  5038 -

                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                       o

                       0,34 tis. Kč

                       pol.  5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       2,00 tis. Kč

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       251,28 tis. Kč

                       pol.  5175 -

                       Pohoštění

                       o

                       50,00 tis. Kč

                       Celkem

                       410,82 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       29. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       20,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol.  5362 -

                       Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                       o

                       4,00 tis. Kč

                       pol.  5363 -

                       Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                       o

                       16,00 tis. Kč

                       Celkem

                       20,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       30. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.612,80 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3533 -

                       Zdravotnická záchranná služba

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1.521,28 tis. Kč

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       91,52 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1.612,80 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       31. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.397,15 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3533 -

                       Zdravotnická záchranná služba

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1.241,28 tis. Kč

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       155,87 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1.397,15 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       32. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       154,43 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3533 -

                       Zdravotnická záchranná služba

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       19,54 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3533 -

                       Zdravotnická záchranná služba

                       pol.  6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       134,89 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       33. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       220,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3719 -

                       Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       220,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       34. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       20.000,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3713 -

                       Změny technologií vytápění

                       pol. 6371 -

                       Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                       o

                       20.000,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       35. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       10.199,38 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 2251 -

                       Letiště

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       10.199,38 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       36. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       na § 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.605,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 2251 -

                       Letiště

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1.605,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       37. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       8.684,78 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       4.747,84 tis. Kč

                       pol. 6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       3.936,94 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       8.684,78 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       38. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       573,63 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 6172 -

                       Činnost regionální správy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       573,63 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       39. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       3.928,75 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 5521 -

                       Operační a  informační střediska integrovaného záchranného systému

                       pol. 5171 -

                       Opravy a  udržování

                       o

                       838,50 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 5521 -

                       Operační a  informační střediska integrovaného záchranného systému

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a  stavby

                       o

                       3.090,25 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       40. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       10.100,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4350 -

                       Domovy pro seniory

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       10.100,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       41. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       22.352,72 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       22.352,72 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       42. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       9.576,17 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4350 -

                       Domovy pro seniory

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       10,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4350 -

                       Domovy pro seniory

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       6.602,17 tis. Kč

                       pol.  6122 -

                       Stroje, přístroje a zařízení

                       o

                       2.964,00 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       9.566,17 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       43. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       91,64 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                        

                       91,64 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       44. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.127,40 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4357 -

                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1.127,40 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       45. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       3.437,61 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       3.437,61 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       46. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       4.125,68 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol. 5137 -

                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                       o

                       223,10 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       3.902,58 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       47. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       6.750,68 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3121 -

                       Gymnázia

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       6.750,68 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       48. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       159,42 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       159,42 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       49. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.050,57 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3114 -

                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1.050,57 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       50. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2.290,28 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3126 -

                       Konzervatoře

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       2.290,28 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       51. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2.600,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       2.600,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       52. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       621,50 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       328,60 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       292,90 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       53. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       407,56 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3112 -

                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       407,56 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       54. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       678,72 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3114 -

                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       678,72 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       55. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       133,15 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3112 -

                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       133,15 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       56. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.000,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol.  6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1.000,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       57. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1.200,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3522 -

                       Ostatní nemocnice

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       1.200,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       58. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                        

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       13.793,35 tis. Kč

                       Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

                       o

                       11.113,15 tis. Kč

                       o

                       24.906,50 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                        

                       Ostatní nemocnice

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       24.906,50 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       59. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       2.934,50 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3522 -

                       Ostatní nemocnice

                       pol. 6351 -

                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       2.934,50 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       60. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       8.642,70 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 3522 -

                       Ostatní nemocnice

                       pol. 6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       8.642,70 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       61. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       49,54 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol. 5154 -

                       Elektrická energie

                       o

                            49,54 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       62. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       1 015,75 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       1 015,75 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       63. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       548,8 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol. 5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       548,8 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       64. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       112,75 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3349 -

                       Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       112,75 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       65. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       500,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje            

                       na § 4350 -

                       Domovy pro seniory

                       pol. 6323 -

                       Investiční transfery církvím a náboženským  společnostem

                       o

                       500,00 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       66. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       513,60 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       513,60 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       67. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                       57,48 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3716 -

                       Monitoring ochrany ovzduší

                       pol. 5168 -

                       Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                         o

                       57,48 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       68. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                         o

                       1.002,70 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3792 -

                       Ekologická výchova a osvěta

                       pol. 5166 -

                       Konzultační, poradenské a právní služby

                       o

                       58,90 tis. Kč

                       pol. 5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       943,80 tis. Kč

                       Celkem

                       o

                       1.002,70 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       69. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                       5/312                         10. 1. 2017
                       70. schvaluje

                       závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                       5/312                         10. 1. 2017
                       71. schvaluje

                       zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 1.897,55 tis. Kč z 288.113 tis. Kč na 290.010,55 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       72. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       770,66 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 4379 -

                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                       pol.  5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       770,66 tis. Kč

                       5/312                         10. 1. 2017
                       73. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě Smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/ 0000648 s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení


                       Rada kraje

                       5/313                         10. 1. 2017
                       1. bere na vědomí

                       dopis starosty města Bílovce Mgr. Pavla Mrvy, ze dne 15. 12. 2016, určený Radě Moravskoslezského kraje, ve věci seznámení se stanoviskem starostů obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílovec k rozsahu poskytované zdravotní péče společností Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       5/313                         10. 1. 2017
                       2. schvaluje

                       obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                        5/314                         10. 1. 2017
                        1. souhlasí

                        s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, jako nájemcem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665, jako pronajímatelem, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         5/315                         10. 1. 2017
                         1. rozhodla

                         předat příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 297.224,50 Kč, dle rozpisu v příloze č. 2 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 112/8696 ze dne 18.10.2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                          5/316                         10. 1. 2017
                          1. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          zvyšují

                          neinvestiční přijaté transfery

                          pol.  4116 -

                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                          ze státního rozpočtu

                          o

                          8.873,13 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3639 -

                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                          pol.  5139 -

                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                          o

                          10,00 tis. Kč

                          pol.  5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          2.767,47 tis. Kč

                          pol.  5175 -

                          Pohoštění

                          o

                          20,00 tis. Kč

                          pol.  5213 -

                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                          o

                          6.075,66 tis. Kč

                          Celkem

                          o

                          8.873,13 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                           5/317                         10. 1. 2017
                           1. bere na vědomí

                           žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Poradenské činnosti pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji v roce 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           5/317                         10. 1. 2017
                           2. rozhodla

                           poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, ve výši 50.000 Kč, na realizaci projektu „Poradenské činnosti pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji v roce 2017“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu

                           5/317                         10. 1. 2017
                           3. rozhodla

                           uzavřít se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           5/317                         10. 1. 2017
                           4. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           50 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 2141 -

                           Vnitřní obchod

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           50 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                            5/318                         10. 1. 2017
                            1. schvaluje

                            podmínky dotačního programu s názvem „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2017-2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            5/318                         10. 1. 2017
                            2. rozhodla

                            vyhlásit dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2017-2018 dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                             5/319                         10. 1. 2017
                             1. bere na vědomí

                             informaci o počtu žáků ve třídě s označením I. prvního ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                             5/319                         10. 1. 2017
                             2. rozhodla

                             s účinností od 1. 2. 2017

                             povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu s označením I. ve školním roce 2016/2017 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 34/1675 ze dne 24. 9. 2009

                              5/320                         10. 1. 2017
                              1. souhlasí

                              s pronájmem prostor o celkové výměře 421 m², a to v suterénu  budovy č. p. 964, Vítkovice, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 177/5, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČ 14451093,  společnosti ČSS, z. s. – Moravskoslezské krajské sdružení, se sídlem Střelnice Skalka, Vřesinská 211, 708 00 Ostrava - Poruba, na dobu určitou, a to do 30. 9. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 112/8646 ze dne 18. 10. 2016

                               5/321                         10. 1. 2017
                               1. zřizuje

                               pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2017 ve složení:

                               vedoucí pracovní skupiny:

                               Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                               členové:

                               PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

                               Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

                               Ing. Jiří Kaličinský, zástupce pedagogické veřejnosti

                               Ing. Lenka Fojtíková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                               Mgr. Alena Grosová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                               Ing. Bohuslav Niemiec, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 111/8578 ze dne 4. 10. 2016

                                5/322                         10. 1. 2017
                                1. rozhodla

                                vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                5/322                         10. 1. 2017
                                2. jmenuje

                                konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace:

                                předseda konkurzní komise:

                                Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                členové:

                                PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA – člen zastupitelstva kraje, člen určený radou kraje

                                náhradník:

                                Mgr. Martina Nováková, DiS., náhradník člena určeného radou kraje

                                PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                náhradník:

                                Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                Mgr. Daniel Kašička - ředitel organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                náhradník:

                                Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                Mgr. Kazimierz Worek – školní inspektor České školní inspekce

                                Mgr. Karin Broukalová – pedagogický pracovník školy

                                prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. – členka školské rady

                                náhradník:

                                Jan Dekický – náhradník členky školské rady

                                V případě, kdy se člen konkurzní komise určený radou kraje, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise.

                                5/322                         10. 1. 2017
                                3. bere na vědomí

                                informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Jaroslava Cvečková z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                                5/322                         10. 1. 2017
                                4. stanoví

                                s účinností od 1. 2. 2017

                                plat Mgr. Jaroslavě Cvečkové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                5/322                         10. 1. 2017
                                5. stanoví

                                odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 5/323                         10. 1. 2017
                                 1. souhlasí

                                 s vydáním stipendijního řádu organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 112/8654 ze dne 18.10.2016

                                  5/324                         10. 1. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost výboru odborové organizace ČMOS při Základní umělecké škole Bohuslava Martinů, Na Schodech 1, Havířov-Město, 736 01, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  5/324                         10. 1. 2017
                                  2. schvaluje

                                  obsah odpovědi na žádost dle bodu 1 tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  5/324                         10. 1. 2017
                                  3. bere na vědomí

                                  žádost Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ 62331663, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                  5/324                         10. 1. 2017
                                  4. rozhodla

                                  snížit o 80 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, IČ 62331663, tj. o 7.137 Kč, a to změnou závazného ukazatele


                                   Rada kraje

                                   5/325                         10. 1. 2017
                                   1. nesouhlasí

                                   ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AHOL - Vyšší odborná škola, uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    5/326                         10. 1. 2017
                                    1. souhlasí

                                    s nájmem nebytových prostor v II. NP, o výměře 198,54 m2 a ideální ½ výměry místnosti označené jako č. 2.01 a 2.02 o výměře 10,035 m2, v budově č. p. 19, část obce Hlučín, rodinný dům, která je součástí pozemku parcela č. 47, zastavěná plocha v k. ú. Hlučín, obec Hlučín, ve vlastnictví Města Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063, organizaci Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, U Bašty 613/4, Hlučín, IČ 00849910, od 1. 2. 2017 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     5/327                         10. 1. 2017
                                     1. schvaluje

                                     podmínky dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     5/327                         10. 1. 2017
                                     2. rozhodla

                                     vyhlásit dotační program „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“, dle předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 11/945 ze dne 11.9.2014

                                      5/328                         10. 1. 2017
                                      1. schvaluje

                                      podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      5/328                         10. 1. 2017
                                      2. rozhodla

                                      vyhlásit dotační program „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“, dle předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 21/2228 ze dne 22. 9. 2016

                                       5/329                         10. 1. 2017
                                       1. schvaluje

                                       podmínky dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       5/329                         10. 1. 2017
                                       2. rozhodla

                                       vyhlásit dotační program „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“, dle předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        5/330                         10. 1. 2017
                                        1. stanoví

                                        s účinností od 1. 2. 2017

                                        plat Mgr. Soni Lichovníkové, ředitelce organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197036, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 3/153 ze dne 16.12.2008

                                         5/331                         10. 1. 2017
                                         1. bere na vědomí

                                         informace o Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 a Akčním plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020

                                         5/331                         10. 1. 2017
                                         2. mění

                                         složení pracovní skupiny jmenované radou kraje č. 3/153 ze dne 16. 12. 2008, a to takto:

                                         s účinností od dne 10. 1. 2017 jmenuje místo dosavadního vedoucího Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, vedoucím pracovní skupiny prevence kriminality Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana kraje


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 84/3122 ze dne 6.9.2006

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 1/15 ze dne 10.11.2016

                                          5/332                         10. 1. 2017
                                          1. mění

                                          složení Pracovní skupiny pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji zřízené radou kraje dne 6. 9. 2006 usnesením č. 84/3122, a to takto:

                                          s účinností od dne 10. 1. 2017 jmenuje místo dosavadního vedoucího Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, vedoucím Pracovní skupiny pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana kraje

                                          5/332                         10. 1. 2017
                                          2. bere na vědomí

                                          rezignaci pana Ing. Česlava Santaria na členství v Pracovní skupině pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji


                                           Rada kraje

                                           5/333                         10. 1. 2017
                                           1. schvaluje

                                           s účinností od 11. 1. 2017

                                           změnu č. 9 „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 64/5151 ze dne 24.3.2015

                                            5/334                         10. 1. 2017
                                            1. rozhodla

                                            o uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci Moravskoslezského kraje při poskytování slev zaměstnancům Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu na služby nabízené Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava, IČ 00533874, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                             frame-scrollup