Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 8. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  50/3752     26. 8. 2014
1. schvaluje

program 50. schůze rady kraje, konané dne 26. 8. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3753     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu ze 49. schůze rady kraje konané dne 5. 8. 2014
  50/3753     26. 8. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 50. schůze rady kraje, konané dne 26. 8. 2014: Ing. Jiří Martinek Ing. RSDr. Svatomír Recman

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3215 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  50/3754     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o řešení ztráty společnosti Letiště Ostrava, a. s., z minulých let, dle předloženého materiálu
  50/3754     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, dle předloženého materiálu
  50/3754     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2209 ze dne 5. 9. 2012 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3755     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 34.516.000,-- Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  50/3755     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1) tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  50/3755     26. 8. 2014
3. prohlašuje

že Moravskoslezský kraj jako jediný akcionář obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, se vzdává přednostního práva na upisování akcií této obchodní společnosti ve smyslu § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne o peněžitém vkladu dle bodu 1) tohoto usnesení
  50/3755     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zařadit finanční prostředky ve výši 17.258.000 Kč na zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015
  50/3755     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1), 2) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej Míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  50/3756     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej Míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, za 1. pololetí roku 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnost Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  50/3757     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za 1. pololetí roku 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2032 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  50/3758     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období členky představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., MUDr. Dagmar Palasové
  50/3758     26. 8. 2014
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu MUDr. Dagmar Palasové členkou představenstva této obchodní společnosti
  50/3758     26. 8. 2014
3. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na odvolání Bc. Zdeňky Buchtové z funkce členky dozorčí rady této obchodní společnosti
  50/3758     26. 8. 2014
4. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu pana Jana Boháče členem dozorčí rady této obchodní společnosti
  50/3758     26. 8. 2014
5. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období členek dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., ke dni 29. 1. 2014, a to: a) Radoslavy Tiché b) Jany Jaszowské
  50/3758     26. 8. 2014
6. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, návrh na volbu: a) Pavla Lyčky b) Evy Pyszkové členy dozorčí rady této obchodní společnosti
  50/3758     26. 8. 2014
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodů 1) a 5) a návrhy dle bodů 2) až 4) a bodu 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3224 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  50/3759     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČ 47675861, konané dne 29. 5. 2014, a o přijatých rozhodnutích valné hromady dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3760     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení Ing. Ivana Strachoně z funkce člena představenstva společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7, čp. 1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, s účinností ke dni 31. 8. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3760     26. 8. 2014
2. bere na vědomí

rezignaci RSDr. Tadeáše Hlawiczky na členství v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7, čp. 1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, ke dni 31. 8. 2014
  50/3760     26. 8. 2014
3. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, návrh na volbu RSDr. Tadeáše Hlawiczky členem představenstva této společnosti s účinností od 11. 9. 2014
  50/3760     26. 8. 2014
4. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, návrh na volbu p. Martina Sikory členem dozorčí rady této společnosti s účinností od 11. 9. 2014
  50/3760     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3390 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3761     26. 8. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. STASEKO PLUS s.r.o. Kytlická 780, 190 00 Praha 9 – Prosek IČO 25853473 za cenu nejvýše přípustnou 6.135.940,01 Kč bez DPH 4. AVOS spol. s.r.o. Lipovská 42, 790 01 Jeseník IČO 41030664 za cenu nejvýše přípustnou 6.170.717,20 Kč bez DPH 5. společnost "Sdružení BM 2014 Frýdlant nad Ostravicí", vedoucí společník Building Moravia s.r.o., druhý účastník Trigema Building a.s. 4. května 870, Poupětova 1183/9, 779 00 Olomouc IČO 01785451 za cenu nejvýše přípustnou 6.431.690,53 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3369 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3762     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. DAV a.s. Zengrova 19, 703 00 Ostrava IČ 00575381
  50/3762     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 7.462.140,- Kč bez DPH 3. Tomáš STRAUB s.r.o. Ostravská 1847, 748 01 Hlučín IČ 27762939 za cenu nejvýše přípustnou 9.073.437,- Kč bez DPH 2. STAPROM CZ spol. s r.o. Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník IČ 26793375 za cenu nejvýše přípustnou 11.863.534,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3376 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3763     26. 8. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení areálu Gymnázia a SPŠ elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Křižíkova 1258“, s níže uvedeným uchazečem a to s pořadovým číslem nabídky: 2. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČO 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 22.856.662,17 Kč bez DPH 1. FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČO 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 23.310.560,13 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3370 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3764     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 3. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ 26807947 6. Tomáš STRAUB s.r.o. Ostravská 1847, 748 01 Hlučín IČ 27762939
  50/3764     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 16.295.713,87 Kč bez DPH 4. Bystroň group a.s. AVION Shopping park Ostrava, Rudná 114, 700 30 Ostrava IČ 27800466 za cenu nejvýše přípustnou 16.999.358,33 Kč bez DPH 5. „Sdružení BM 2014 SZŠ VOŠ Ostrava“, společníci Building Moravia, s.r.o. a Trigema Building a.s. Poupětova 1183/9, 779 00 Olomouc / Bucharova 14, Praha 5 IČ 01785451 / 27653579 za cenu nejvýše přípustnou 17.529.366,63 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3371 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3765     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Základní školy v Ostravě - Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. INTOZA s.r.o. Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava IČ: 25873261 4. REVOLT s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec IČ: 26815966
  50/3765     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Základní školy v Ostravě - Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 3. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 14.303.317,94 bez DPH. 1. FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 14.377.562,41 Kč bez DPH 7. HAOSPOL s.r.o. U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov IČ: 25855506 za cenu nejvýše přípustnou 14.382.403,48 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3383 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3766     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 6. SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s. Bohumínská 1878, 735 06 Karviná IČ: 48393835 7. REVOLT s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec IČ: 26815966 8. RIDERA Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava IČ: 45192464
  50/3766     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 4. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 19.848.098,25 Kč bez DPH 1. FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 20.823.258,16 Kč bez DPH 3. INTOZA s.r.o. Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava IČ: 25873261 za cenu nejvýše přípustnou 24.786.540,02 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3384 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3767     26. 8. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“, s níže uvedeným uchazečem a to s pořadovým číslem nabídky: 1. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČO: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 18.120.527,66 Kč bez DPH 3. FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČO: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 19.116.668,88 Kč bez DPH 2. Stavby COMPLET Technologic s.r.o. Na Jánské 725/52, 710 00 Ostrava IČO: 28627156 za cenu nejvýše přípustnou 21.807.387,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3375 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3768     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. Karnet a.s. Tuřanka 34, 627 00 Brno IČ: 27738248
  50/3768     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 9.999.998,41 Kč bez DPH 3. Stavby COMPLET Technologic s.r.o. Na Jánské 725/52, 710 00 Ostrava IČ: 28627156 za cenu nejvýše přípustnou 11.481.149,93 Kč bez DPH 5. FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 11.679.783,67 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3391 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3769     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Gymnázia Havířov - Podlesí“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. REVOLT s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec IČ: 26815966
  50/3769     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Gymnázia Havířov - Podlesí“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 3. HAOSPOL s.r.o. U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov IČ: 25855506 za cenu nejvýše přípustnou 9.416.345,66 Kč bez DPH. 1. FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Školní 863, 735 14 Orlová IČ: 25396293 za cenu nejvýše přípustnou 10.152.448,66 Kč bez DPH 5. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 10.542.565,73 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3386 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3770     26. 8. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 6. DYNATECH s.r.o. Mlýnská 13, 602 00 Brno IČO: 25501003 za cenu nejvýše přípustnou 1.604.200,- Kč bez DPH 2. BDO Advisory s.r.o. Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 IČO: 27244784 za cenu nejvýše přípustnou 1.214.500,- Kč bez DPH 3. SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha/ Samaritská 16, 301 00 Plzeň IČO: 27243389 za cenu nejvýše přípustnou 1.182.600,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3392 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3771     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s. Bohumínská 1878, 357 06 Karviná IČ: 48393835
  50/3771     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 4. OMLUX, spol. s r.o. Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava IČ: 61944840 za cenu nejvýše přípustnou 21.100.210,71 Kč bez DPH 1. FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 21.632.229,50 Kč bez DPH 2. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 29.999.999,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3379 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3772     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Stavby COMPLET Technologic s.r.o. Na Jánské 725/52, 710 00 Ostrava IČ: 28627156 9. AZ STŘECHY-IZOLACE, s.r.o. Náměstí 40, 739 21 Paskov IČ: 28648048
  50/3772     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 3. HAOSPOL s.r.o. U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov IČ: 25855506 za cenu nejvýše přípustnou 9.241.830,- Kč bez DPH 10. Tomáš STRAUB s.r.o. Ostravská 1847, 748 01 Hlučín IČ: 27762939 za cenu nejvýše přípustnou 9.250.737,- Kč bez DPH 2. Omlux, spol. s r.o. Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava IČ: 61944840 za cenu nejvýše přípustnou 10.361.879,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3381 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3773     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. BOBISTAV, s.r.o. U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 IČ: 25892363 2. Czasch spol. s r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 3. KARETA s.r.o. Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 4. STAFI CZ s.r.o. Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov IČ: 26867664 7. RÝMSTAV CZ spol. s r.o. Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov IČ: 25391810
  50/3773     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 6. Aleš Fousek ČSA 835/36, 794 01 Krnov IČ: 73168238 za cenu nejvýše přípustnou 29.449.990,- Kč bez DPH 5. VAPES CE s.r.o. Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá IČ: 25888595 za cenu nejvýše přípustnou 40.825.963,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3378 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3774     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. STAPROM CZ spol. s r.o. Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník IČ: 26799375 3. BOBISTAV, s.r.o. U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 IČ: 25892363 4. RÝMSTAV CZ spol. s.r.o. Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov IČ: 25391810 5. STAVBY RIO spol. s.r.o. třída Hrdinů 682/29, 795 01 Rýmařov IČ: 25826697 6. INVEST CZ a.s. Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk IČ: 25825569 9. CZASCH spol. s.r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947
  50/3774     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 7. CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava IČ: 25357603 za cenu nejvýše přípustnou 10.392.882,- Kč bez DPH 8. FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 10.569.204,- Kč bez DPH 2. Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov IČ: 46972021 za cenu nejvýše přípustnou 10.790.513,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3775     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  50/3775     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3775     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3775     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3776     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výběr zhotovitele rozestavěné stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  50/3776     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr zhotovitele rozestavěné stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3776     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr zhotovitele rozestavěné stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3776     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr zhotovitele rozestavěné stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3227 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  50/3777     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČO: 27765857 3. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČO: 28618891
  50/3777     26. 8. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  50/3777     26. 8. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  50/3777     26. 8. 2014
4. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě II“, a to odesláním formuláře do Věstníku veřejných zakázek, avšak za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení uchazečů dle bodu 1) nebudou podány žádným z uchazečů námitky
  50/3777     26. 8. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě II“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3777     26. 8. 2014
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě II“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3778     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup 10 hydraulických vyprošťovacích sad“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  50/3778     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Nákup 10 hydraulických vyprošťovacích sad“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3778     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro obě části veřejné zakázky s názvem „Nákup 10 hydraulických vyprošťovacích sad“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3778     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro obě části veřejné zakázky s názvem „Nákup 10 hydraulických vyprošťovacích sad“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Lucie Klimánková - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Pavel Melecký - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3389 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3779     26. 8. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“, poř. č. 99/2014“, a to ve vztahu ke 2. části veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  50/3779     26. 8. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“, poř. č. 99/2014“, a to ve vztahu ke 2. části veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  50/3779     26. 8. 2014
3. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Realizace stavebních prací v rámci projektu „4. Etapa transformace Marianum“ II“, a to odesláním formuláře do Věstníku veřejných zakázek
  50/3779     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Realizace stavebních prací v rámci projektu „4. Etapa transformace Marianum“ II“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3779     26. 8. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Realizace stavebních prací v rámci projektu „4. Etapa transformace Marianum“ II“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3780     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  50/3780     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3780     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3780     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 7. RNDr. Jiří Trávníček - zástupce ředitele Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - členka zastupitelstva kraje 7. Zdeněk Štec - vedoucí učitel odborného výcviku Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3781     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka sanitních vozů typu RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  50/3781     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka sanitních vozů typu RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3781     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozů typu RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3781     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozů typu RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. MUDr. Roman Gřegoř - Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o. 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Mgr. Petr Hráček - Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o. 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje
  50/3781     26. 8. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3782     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka sanitních vozů typu RZP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  50/3782     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka sanitních vozů typu RZP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3782     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozů typu RZP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3782     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozů typu RZP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p.o.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. MUDr. Roman Gřegoř - Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o. 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Mgr. Petr Hráček - Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o. 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje
  50/3782     26. 8. 2014
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3393 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3783     26. 8. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - nábytek“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  50/3783     26. 8. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě - nábytek“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  50/3783     26. 8. 2014
3. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě – nábytek II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle předloženého materiálu
  50/3783     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě – nábytek II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3783     26. 8. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě – nábytek II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3784     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  50/3784     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3784     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby kraje“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3784     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby kraje“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3785     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku s názvem „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  50/3785     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3785     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3785     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva 7. Ing. Ivan Korbelář - HZS, Letiště Ostrava, a.s. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva 7. Daniel Nogol - HZS, Letiště Ostrava, a.s.

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3786     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku s názvem „Výběr dodavatele technologie IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  50/3786     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr dodavatele technologie IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3786     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele technologie IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3786     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele technologie IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Ivan Korbelář - HZS, Letiště Ostrava, a.s. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s.

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3787     26. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  50/3787     26. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  50/3787     26. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  50/3787     26. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Ivan Korbelář - HZS, Letiště Ostrava, a.s. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s.

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3788     26. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování Analýzy současného stavu náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji, se subjektem: SocioFactor s.r.o. Daliborova 631/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ 28586336 za cenu nejvýše přípustnou 500.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 43/3162 ze dne 6. 5. 2014 (č. usnesení)
  50/3789     26. 8. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce nazvané „Rozvoj služeb TCK (DDÚ, Pořízení HW pro služby TCK, Zvýšení bezpečnosti provozu TCK)“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou 10.501.072,20 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3790     26. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Integrované výjezdové centrum Třinec“, se společností: Společnost INKOS-OSTRAVA/JS Property – IVC Třinec Vedoucí společník INKOS-OSTRAVA, a.s. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 IČ: 48394637 a Společník JS Property, a.s. se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ: 27814742 na základě smlouvy uzavírané podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ze dne 3. 7. 2014 za cenu nejvýše přípustnou 887.400 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3734 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  50/3791     26. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby STRABAG a.s. (ev. č. 03338/2013/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „silnice0 II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa - "Silnice 2013““, se společností: STRABAG a.s. se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 IČ: 60838744 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.495.634,55 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3792     26. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění ubytovacích, stravovacích a dalších služeb v rámci projektu „Mentor – lektor“, se společností: Křesťanská akademie mladých, o.s. se sídlem: Emila Pajurka 142, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČ: 66932840 za cenu nejvýše přípustnou 424.122,44 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3793     26. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 12,95 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6123 - Dopravní prostředky o 12,95 tis. Kč
  50/3793     26. 8. 2014
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 1 ks pojízdné chemické laboratoře, se společností THT Polička, s.r.o. se sídlem: Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička IČ: 46508147 za cenu nejvýše přípustnou 1.920.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2260 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3794     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z účasti v zadávacím řízení s označením „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařské technologie II – Ostatní lékařské přístroje“ níže uvedené uchazeče pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 veřejné zakázky: 7. CHEIRÓN a.s. se sídlem: Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 162 00 IČ: 27094987 11. CONMEDITECH s.r.o. se sídlem: Štěchovická 2266/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 24165841 pro část 3 veřejné zakázky: 11. CONMEDITECH s.r.o. se sídlem: Štěchovická 2266/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 24165841 pro část 6 veřejné zakázky: 8. medisap,s.r.o. se sídlem: Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 130 00 IČ: 48029360 13. Technicare CZ, spol. s r.o. se sídlem: Ostrava - Nová Bělá, Pod Myslivnou 17/360, PSČ 739 24 IČ: 26817802 pro část 7 veřejné zakázky: 3. TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. se sídlem: Praha 5, Na Zatlance 5 IČ: 45797803
  50/3794     26. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařské technologie II – Ostatní lékařské přístroje“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 - Operační svítidla: 6. Dräger Medical s.r.o. se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-81/čp.1063, PSČ 101 00 IČ: 26700760 za cenu nejvýše přípustnou 539.800 Kč bez DPH pro část 2 – Ostatní: 5. B. Braun Medical s.r.o. se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00 IČ: 48586285 za cenu nejvýše přípustnou 4.636.976 Kč bez DPH pro část 4 - Operační stoly: 13. Technicare CZ, spol. s r.o. se sídlem: Ostrava - Nová Bělá, Pod Myslivnou 17/360, PSČ 739 24 IČ: 26817802 za cenu nejvýše přípustnou 5.394.000 Kč bez DPH pro část 5 - Anesteziologická a ventilační technika: 6. Dräger Medical s.r.o. se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-81/čp.1063, PSČ 101 00 IČ: 26700760 za cenu nejvýše přípustnou 8.689.400 Kč bez DPH pro část 6 - Monitorovací technika: 6. Dräger Medical s.r.o. se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-81/čp.1063, PSČ 101 00 IČ: 26700760 za cenu nejvýše přípustnou 4.886.400 Kč bez DPH pro část 7 - Lůžka a lehátka, matrace, noční stolky: 9. HOSPIMED, spol. s r.o. se sídlem: Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 130 00 IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 6.053.840 Kč bez DPH pro část 8 - Dezinfektor podložních mís: 2. HOSPIMED, spol. s r.o. se sídlem: Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 130 00 IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 798.000 Kč bez DPH pro část 9 - Infuzní technika: 3. TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. se sídlem: Praha 5, Na Zatlance 5 IČ: 45797803 za cenu nejvýše přípustnou 2.210.300 Kč bez DPH pro část 10 – Odsávačky: 7. CHEIRÓN a.s. se sídlem: Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 162 00 IČ: 27094987 za cenu nejvýše přípustnou 692.942 Kč bez DPH pro část 11. Defibrilátory, EKG: 7. CHEIRÓN a.s. se sídlem: Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 162 00 IČ: 27094987 za cenu nejvýše přípustnou 590.529 Kč bez DPH
  50/3794     26. 8. 2014
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařské technologie II – Ostatní lékařské přístroje“, ve vztahu k části 3 veřejné zakázky, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  50/3794     26. 8. 2014
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařské technologie II – Ostatní lékařské přístroje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3553 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  50/3795     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

sdělení uchazeče BDSTAV MORAVA s.r.o., jehož nabídka byla u veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí“ vybrána jako nejvhodnější, o požadavku na změnu znění smlouvy a informaci o neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy
  50/3795     26. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. DIK stavby s.r.o. se sídlem: Ostrava-Kunčičky, Pernerova 276/19, PSČ 718 00 IČ: 25914057 za cenu nejvýše přípustnou 3.019.363 Kč bez DPH
  50/3795     26. 8. 2014
3. rozhodla

v případě neuzavření smlouvy ani s uchazečem dle bodu 2) tohoto usnesení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí, tj. Czasch spol. s r.o. se sídlem: Opavská 1174/8, PSČ 792 01 Bruntál IČ: 47972947 za cenu nejvýše přípustnou 3.174.182,18 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje 46/3473 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3796     26. 8. 2014
1. rozhodla

v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje““, poř. č. 266/2013

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3797     26. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění realizace aktivit Terénního mobilního týmu „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III“, se společností pro část A: Lexikona se sídlem: Krnov, Vodní 118/14, PSČ 794 01 IČ: 22717005 za cenu nejvýše přípustnou 42.800 Kč bez DPH (nepodléhá DPH) za měsíc pro část B: Lexikona se sídlem: Krnov, Vodní 118/14, PSČ 794 01 IČ: 22717005 za cenu nejvýše přípustnou 65.000 Kč bez DPH (nepodléhá DPH) za měsíc

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3676 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  50/3798     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

sdělení uchazeče TEMEX, spol. s r. o., jehož nabídka byla u veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka přístrojové techniky pro oblast materiálového zkušebnictví pro výuku oboru Stavebnictví V“ vybrána jako nejvhodnější, o neuzavření smlouvy
  50/3798     26. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. Ing. Jiří Pokorný "JIP-TECH" se sídlem: U silnice 35, Praha 6, PSČ 160 00 IČ: 60455268 za cenu nejvýše přípustnou 982.810 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3565 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  50/3799     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyřízené petici adresované orgánům kraje za období od 1. 7. 2014 do 29. 7. 2014, vč. informace o došlé petici adresované orgánům kraje za období od 9. 7. 2014 do 25. 8. 2014, dle předloženého materiálu
  50/3799     26. 8. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3800     26. 8. 2014
1. schvaluje

harmonogram zpracování návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 a rozpočtového výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2016 – 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3801     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 k 5. 8. 2014 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2014
  50/3801     26. 8. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 č. 42/3120 ze dne 24. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3802     26. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 20,61 tis. Kč na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 85,00 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1.540,82 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 127,50 tis. Kč na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 8,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 45,58 tis. Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 4,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 5,26 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 7,50 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,50 tis. Kč na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 11,70 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 105,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,00 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3,50 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 19,93 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 16,23 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 3,72 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 5,88 tis. Kč pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 2,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 18,85 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 40,98 tis. Kč Celkem o 2.076,56 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.076,56 tis. Kč
  50/3802     26. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 58,96 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5171 - Opravy a udržování o 58,96 tis. Kč
  50/3802     26. 8. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Zpracování ratingu Moravskoslezského kraje“ ve výši 100 tis. Kč
  50/3802     26. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 100,00 tis. Kč
  50/3802     26. 8. 2014
5. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 206,14 tis. Kč účelově určenou na akci „Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“
  50/3802     26. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 206,14 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 206,14 tis. Kč
  50/3802     26. 8. 2014
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 131 tis. Kč
  50/3802     26. 8. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 131,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 131,00 tis. Kč
  50/3802     26. 8. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům o 2,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3803     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 433 - 436 ze dne 9. 6. 2014, č. 437 - 464 ze dne 16. 6. 2014, č. 465 - 497/V ze dne 25. 6. 2014, č. 498 - 523 ze dne 2. 7. 2014, č. 524 - 560 ze dne 9. 7. 2014, č. 561 - 602 ze dne 14. 7. 2014, č. 603 - 620 ze dne 21. 7. 2014, č. 621 a 622 ze dne 24. 7. 2014 a č. 623 - 642/V ze dne 30. 7. 2014 a č. 643 - 669 ze dne 6. 8. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 39/2883 ze dne 25. 3. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 9/721 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  50/3804     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.333 tis. Kč na úhradu výdajů vynaložených na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů příjemce k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, na specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, za uskutečněné zásahy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, provedené na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje mimo jejich územní obvod, za období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014, na věcné vybavení neinvestiční povahy, neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  50/3804     26. 8. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3805     26. 8. 2014
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 19. 8. 2014, dle předloženého materiálu
  50/3805     26. 8. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3806     26. 8. 2014
1. schvaluje

návrh programu 11. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 11. 9. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3806     26. 8. 2014
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/417 ze dne 19. 9. 2013 č. 6/508 ze dne 19. 9. 2013 č. 7/518 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3807     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Nošovice, IČ 00577049, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3807     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obci Nošovice, IČ 00577049, ve výši 4.930,00 Kč u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
  50/3807     26. 8. 2014
3. bere na vědomí

žádost obce Raškovice, IČ 00577006, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u poskytnutých účelových neinvestičních dotaci určených na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a na úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při provádění povodňových prací v červnu 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3807     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obci Raškovice, IČ 00577006, ve výši 8.085,00 Kč u poskytnutých účelových neinvestičních dotací určených na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a na úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při provádění povodňových prací v červnu 2013
  50/3807     26. 8. 2014
5. bere na vědomí

žádost obce Raškovice, IČ 00577006, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u poskytnutých účelových neinvestičních dotací určených na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a na úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při provádění povodňových prací v červnu 2013 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3807     26. 8. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obci Raškovice, IČ 00577006, u poskytnutých účelových neinvestičních dotací určených na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a na úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při provádění povodňových prací v červnu 2013
  50/3807     26. 8. 2014
7. bere na vědomí

žádost obce Dobratice, IČ 00577057, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  50/3807     26. 8. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obci Dobratice, IČ 00577057, ve výši 9.860,00 Kč u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
  50/3807     26. 8. 2014
9. bere na vědomí

žádost obce Dobratice, IČ 00577057, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  50/3807     26. 8. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obci Dobratice, IČ 00577057, u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
  50/3807     26. 8. 2014
11. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 4), 6), 8) a 10) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3808     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Ruské federace (Moskva) ve dnech 15. - 19. 9. 2014 za účelem prezentace projektu s názvem „Destinační management Moravskoslezského kraje“ a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  50/3808     26. 8. 2014
2. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Ostróda) ve dnech 24. - 27. září 2014 za účelem prezentace projektu s názvem „Destinační management Moravskoslezského kraje“ a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  50/3808     26. 8. 2014
3. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zahraniční partnery Moravskoslezského kraje v rámci návštěvy vládní delegace z Arménské republiky dne 23. 9. 2014 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3809     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyslat členy výboru zahraničního zastupitelstva kraje do Polské republiky (Jaworzynka) a Slovenské republiky (Čierne) ve dnech 8. - 9. 9. 2014 za účelem výjezdního zasedání k prezentaci projektů přeshraniční spolupráce a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  50/3809     26. 8. 2014
2. rozhodla

vyslat členy komise pro zemědělství a venkov rady kraje do Rakouské republiky (Friedersbach) ve dnech 18. - 19. 9. 2014 za účelem předání zkušeností souvisejících s podporou regionálních produktů a provozováním netradiční zemědělské výroby včetně alternativních forem zemědělství a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  50/3809     26. 8. 2014
3. rozhodla

vyslat členy komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje do Polské republiky (Opolské vojvodství) ve dnech 24. - 25. 9. 2014 za účelem výměny zkušeností a navázání spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3810     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu
  50/3810     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČ 25841599, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti hokejového klubu HC Oceláři Třinec v soutěži – CHAMIPONS HOCKEY LEAGUE; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 b) HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s., IČ 26861836, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti hokejového klubu HC Vítkovice Steel v soutěži – CHAMIPONS HOCKEY LEAGUE; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014
  50/3810     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 800 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 800 tis. Kč
  50/3810     26. 8. 2014
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/465 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  50/3811     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzdání se funkce člena školské rady při střední škole organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, Ing. Martiny Paluchové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 13. 2. 2013
  50/3811     26. 8. 2014
2. jmenuje

dnem 27. 8. 2014 Mgr. Ivana Žárského členem školské rady při střední škole organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3812     26. 8. 2014
1. rozhodla

předat příspěvkovým organizacím zřizovaným Moravskoslezským krajem movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  50/3812     26. 8. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK), registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 26/1943 ze dne 15. 10. 2013 č. 28/2101 ze dne 5. 11. 2013 č. 44/3273 ze dne 27. 5. 2014 č. 48/3587 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  50/3813     26. 8. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00601659, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602132, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  50/3813     26. 8. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace výuky informačních technologií", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01382 a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3212 ze dne 27. 5. 2014 č. 45/3359 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3814     26. 8. 2014
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství: a) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691 b) Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581 c) Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 62330373 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3815     26. 8. 2014
1. rozhodla

povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 193.604 Kč stanoveného organizaci EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, u dotace poskytnuté na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2710 ze dne 17. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/668 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  50/3816     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost SKSB Ostrava o změnu procentuálního podílu poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3816     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech a nákladový rozpočet projektu - přílohu č. 1 uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00834/2014/ŠMS, uzavřené na základě usnesení č. 8/668 ze dne 27. 2. 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3816     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3817     26. 8. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „ASŠ Český Těšín, multifunkční učebna – gastrocentrum, Frýdecká 819/37, Český Těšín – 2. etapa“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 819, část obce Český Těšín, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 1779, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Český Těšín, předaném k hospodaření organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3818     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu
  50/3818     26. 8. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraj č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce Hry „Olympiády dětí a mládeže“ ve výši 84.000 Kč
  50/3818     26. 8. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Jezdecký klub voltiž Albertovec, IČ 01274066, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Mistrovství České republiky ve voltiži; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění, pronájmy a výrobu TV spotu s časovou použitelností od 1. 8. 2014 do 30. 11. 2014 b) **********, ve výši 10.000 Kč účelově určenou na pokrytí nákladů spojených s účastí ********** na MS juniorů v šachu; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2014 c) UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, IČ 44941293, ve výši 20.000 Kč na zajištění organizace UNIHOST CUP - Memoriálu Zdeňka Kopky; finanční prostředky jsou určeny na zajištění prostoru pro průběh soutěží včetně vybavení a ozvučení, na odměny a ubytování porotců a na platby organizátorům a moderátorovi s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014
  50/3818     26. 8. 2014
4. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 46/3487 ze dne 24. 6. 2014 v bodě 2 písm. e) identifikační číslo příjemce neinvestiční účelové dotace Sportovní klub Karviná z „IČ 25375202“ na „IČ 48426938“
  50/3818     26. 8. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) 1. SC Vítkovice o.s., IČ 26588005, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí florbalových týmů mužů i žen na Poháru mistrů 2014 ve Švýcarsku; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravování a pojištění s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014 b) Sportovní basketbalová škola Ostrava, o.s., IČ 69610576, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním startu v basketbalové extralize žen; finanční prostředky jsou určeny na startovné, cestovné, dopravu, pronájmy, ubytování, stravování, odměny, ceny, materiál a propagaci s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014
  50/3818     26. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 104 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 40 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 112 tis. Kč pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 84 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč Celkem 570 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 10 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 540 tis. Kč Celkem 570 tis. Kč
  50/3818     26. 8. 2014
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 5) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3819     26. 8. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů na dotaci z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování nákladů: a) spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů ve výši 31.984 Kč b) individuálního projektu prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.3 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 5.920.155 Kč dle předloženého materiálu
  50/3819     26. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 31.984 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 31.984 Kč
  50/3819     26. 8. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o částku 31.984 Kč
  50/3819     26. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5.920.156 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.920.156 Kč
  50/3819     26. 8. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „Spirála“ o částku 5.920.155 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0046)
  50/3819     26. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 40.766 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 40.766 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/808 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  50/3820     26. 8. 2014
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČ 00852732, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  50/3820     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3821     26. 8. 2014
1. souhlasí

s realizací projektu „RESTART“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0004), jehož předkladatelem je příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
2. souhlasí

s realizací projektu „Inovace ve výuce odborných ekonomických předmětů“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0028), jehož předkladatelem je příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 60337320, a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
3. souhlasí

s realizací projektu „Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0005), jehož předkladatelem je příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403 (předkladatel projektu), s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem a dalšími organizacemi dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (partneři projektu), v rámci projektu „RESTART“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0004), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
5. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 60337320 (předkladatel projektu), s organizacemi dle přílohy č. 2 tohoto usnesení (partneři projektu), v rámci projektu „Inovace ve výuce odborných ekonomických předmětů“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0028), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
6. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299 (předkladatel projektu), s příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem a dalšími organizacemi dle přílohy č. 3 tohoto usnesení (partneři projektu), v rámci projektu „Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0005), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
7. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., IČ 26813335 (předkladatel projektu), s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, a Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260 (partneři projektu), v rámci projektu „Pohyb a strava, to je čistá hlava“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/53.0018), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
8. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, IČ 27003949 (předkladatel projektu), s příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213 (partner projektu), v rámci projektu „Vytvoření vlastního střediska praxe MSDK pro rozvoj praktického vyučování“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0026), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
9. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845 (předkladatel projektu), s příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327 (partner projektu), v rámci projektu „Rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0052), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
10. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592 (předkladatel projektu), s příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083 (partner projektu), v rámci projektu „Moderní učitel“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0041), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
11. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987 (předkladatel projektu), s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602159, a Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, IČ 61989266 (partneři projektu), v rámci projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0009), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
12. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace SHARP CENTRUM OLOMOUC, s.r.o., IČ 25353233 (předkladatel projektu), s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 4 tohoto usnesení (partneři projektu), v rámci projektu „Pedagog a tablety ve výuce“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0006), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
13. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace COMFOR STORES a.s., IČ 26290944 (předkladatel projektu), s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, a Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235 (partneři projektu), v rámci projektu „Inovace na dosah“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0025), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
14. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace iSmart premium s.r.o., IČ 28660854 (předkladatel projektu), s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 5 tohoto usnesení (partneři projektu), v rámci projektu „Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0039), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
15. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace EDUCO CENTRUM s.r.o., IČ 26869250 (předkladatel projektu), s příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050 (partner projektu), v rámci projektu „Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0001), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
16. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, IČ 68923244 (předkladatel projektu), s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, a Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260 (partneři projektu), v rámci projektu „Praxe pro život“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0031), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
17. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Základní škola, Bučovice, Školní č. p.710, IČ 46271104 (předkladatel projektu), s příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov – Město, Na Schodech 1, příspěvková organice, IČ 62331663 (partner projektu), v rámci projektu „Cloud je budoucnost vzdělávání“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0034), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  50/3821     26. 8. 2014
18. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s., IČ 00549436 (předkladatel projektu), s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, a Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651 (partneři projektu), v rámci projektu „Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky o.s.“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0050), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3822     26. 8. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor budovy č. p. 237, část obce Město, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parcela č. 493 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-město, obec Opava, a to části II. nadzemního podlaží, mezi organizací Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, jako půjčitel, a organizací Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, Rybí trh 7-8/177, Opava, IČ 00849936, jako vypůjčitel, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6672 ze dne 14. 2. 2012 (č. usnesení)
  50/3823     26. 8. 2014
1. schvaluje

rozvojový program Moravskoslezského kraje KVALITA 2014 - 2018 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  50/3824     26. 8. 2014
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, v celkové výši 251.370,52 Kč, za paní **********, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3089 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  50/3825     26. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, ev. č. 01108/2014/KŘ, ze dne 13. 6. 2014, mezi Moravskoslezským krajem a ICZ a.s., Praha 4 – Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 147 00, IČ 25145444, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 92/5777 ze dne 7. 9. 2011 č. 93/5859 ze dne 21. 9. 2011 č. 45/3416 ze dne 12. 6. 2014 č. 48/3588 ze dne 15. 7. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3826     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, o snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určeného na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3826     26. 8. 2014
2. bere na vědomí

žádost organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určeného na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3826     26. 8. 2014
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, u organizací: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 5.000 Kč b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 35.000 Kč
  50/3826     26. 8. 2014
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určeného na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, u organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 31.800 Kč
  50/3826     26. 8. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 31.800 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 31.800 Kč
  50/3826     26. 8. 2014
6. rozhodla

nabýt investiční finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 14.681.837,50 Kč na projekt „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“
  50/3826     26. 8. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 u organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 14.681.837,50 Kč, s účelovým určením na projekt „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“
  50/3826     26. 8. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.681.838 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 14.681.838 Kč
  50/3826     26. 8. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 65.506 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 65.506 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3827     26. 8. 2014
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Čistírny odpadních vod – Výstavba a demolice včetně projektové dokumentace“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, dle předloženého materiálu
  50/3827     26. 8. 2014
2. doporučuje

řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3828     26. 8. 2014
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu
  50/3828     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3829     26. 8. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  50/3829     26. 8. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 č. 10/425 ze dne 4. 3. 2009 č. 2/42 ze dne 3. 12. 2008 č. 155/5487 ze dne 5. 12. 2007 (č. usnesení)
  50/3830     26. 8. 2014
1. rozhodla

a) změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje ze dne 3. 12. 2008 tak, že u smlouvy č. FM/153/d/2008/Sk mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na Kč 100 včetně DPH b) změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje ze dne 4. 3. 2009 tak, že u smlouvy č. BR/09/d/2009/Ha mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na Kč 100 včetně DPH c) změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje ze dne 5. 12. 2007 tak, že u smlouvy č. FM/117/d/2007/SK mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na Kč 100 včetně DPH
  50/3830     26. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení
  50/3831     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 předloženého materiálu
  50/3831     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 předloženého materiálu
  50/3831     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3832     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3832     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3832     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o předání nemovitostí k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3832     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  50/3832     26. 8. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o vyjmutí předaných nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  50/3832     26. 8. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3833     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2014 - III. část, dle předloženého materiálu
  50/3833     26. 8. 2014
2. souhlasí

s plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2014 – III. část v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3834     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

záměr Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, realizovat v roce 2014 projekt „Snížení emisí polétavého prachu v okrese Opava pomocí zametacího čistícího vozu“ financovaný z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů dle předloženého materiálu
  50/3834     26. 8. 2014
2. souhlasí

se záměrem Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, realizovat projekt „Snížení emisí polétavého prachu v okrese Opava pomocí zametacího čistícího vozu“ z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3835     26. 8. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Statutárním městem Ostrava (vlastníkem), RWE GasNet, s.r.o. (budoucím povinným) a Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (investorem) v rámci stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. Stavba“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2780 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  50/3836     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ (ŽPZ/03/2014) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3836     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ (ŽPZ/03/2014) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3836     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí žádosti o poskytnutí dotace podle dotačního programu „Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ (ŽPZ/03/2014) vzaté zpět dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3836     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2781 ze dne 27. 2. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002 (č. usnesení)
  50/3837     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ ŽPZ/04/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3837     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014
  50/3837     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 13.647.278,-- Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 382.525,-- Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 4.242.664,-- Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 6.259.464,-- Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 2.762.625,-- Kč Celkem o 13.647.278,-- Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/850 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3838     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit údaj o žadateli o dotaci na hospodaření v lesích uvedený pod pořadovým číslem 22 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 10/850 ze dne 12. 6. 2014, a to obchodní firmu RPG RE Land, s.r.o. na obchodní firmu obchodní společnosti Asental Land, s.r.o., IČ 27769143
  50/3838     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3839     26. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít s ČEZ, a. s., IČ 45274649, dohodu o spolupráci „Prohlášení o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Skupinou ČEZ“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3840     26. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 3.515,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 3.515,00 tis. Kč
  50/3840     26. 8. 2014
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 21,50 tis. Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
  50/3840     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 21,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 21,50 tis. Kč
  50/3840     26. 8. 2014
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 173,70 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2014
  50/3840     26. 8. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 173,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 15,92 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 155,98 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,80 tis. Kč Celkem o 173,70 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 č. 46/3498 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3841     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání 51. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3842     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

návrh Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města Opavy a okolí pro plánovací období 2014 – 2020, dle předloženého materiálu
  50/3842     26. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města Opavy a okolí pro plánovací období 2014 – 2020 se statutárním městem Opava, IČ 00300535, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3843     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání mezinárodní konference TRANSPORT
  50/3843     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, v maximální výši 200.000,-- Kč na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 10. 12. 2014
  50/3843     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč
  50/3843     26. 8. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 200.000,-- Kč
  50/3843     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/678 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
příloha č. 2 k materiálu změněna usnesením č. 51/3925 ze dne 11. 9. 2014
  50/3844     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Štáblovice na pořízení osobního automobilu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3844     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štáblovice, IČ 00635448, na pořízení osobního automobilu, ve výši 250.000,-- Kč, s časovou použitelností dotace na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  50/3844     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 250 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 250 tis. Kč
  50/3844     26. 8. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 250.000,-- Kč
  50/3844     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1495 ze dne 23. 3. 2011 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3845     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádosti obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, o poskytnutí dotací na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – „Informační zastávky“ a „Upgrade software Centrální správy karetního systému a pořízení 400 ks SAM modulů“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3845     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – „Informační zastávky“, v maximální celkové výši 1.000.000,-- Kč, z toho investiční dotaci ve výši 750.000,-- Kč a neinvestiční dotaci ve výši 250.000,-- Kč, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 11. 9. 2014 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  50/3845     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – „Upgrade software Centrální správy karetního systému a pořízení 400 ks SAM modulů“, v maximální celkové výši 1.250.000,-- Kč, z toho investiční dotaci ve výši 1.180.000,-- Kč a neinvestiční dotaci ve výši 70.000,-- Kč, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 11. 9. 2014 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  50/3845     26. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 180 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 250 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 430 tis. Kč
  50/3845     26. 8. 2014
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 250.000,-- Kč
  50/3845     26. 8. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodů 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3846     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Vítkov na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti při uzavírce silnice II/462 v místní části Vítkov, Prostřední Dvůr, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3846     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Vítkov, IČ 00300870, ve výši 150.000,-- Kč, na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti při uzavírce silnice II/462, s časovou použitelností dotace od 31. 3. 2014 do 31. 12. 2014
  50/3846     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 150 tis. Kč
  50/3846     26. 8. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 150.000,-- Kč
  50/3846     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3847     26. 8. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 9. 2014 plat PhDr. Petru Jančíkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  50/3847     26. 8. 2014
2. stanoví

s účinností od 1. 10. 2014 plat Ing. Evě Cholewové, ředitelce organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČ 00847330, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3848     26. 8. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o pronájmu plynárenského zařízení mezi organizací Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046 a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, na dobu neurčitou dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3849     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat k hospodaření organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, budovu č. p. 514 obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 45/2 zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín
  50/3849     26. 8. 2014
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  50/3849     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 90/5653 ze dne 10. 8. 2011 (č. usnesení)
  50/3850     26. 8. 2014
1. rozhodla

o převodu části činností z organizace Harmonie, příspěvková organizace, se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, na organizaci Sagapo, příspěvková organizace, se sídlem Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to ke dni 1. 1. 2015
  50/3850     26. 8. 2014
2. ukládá

organizaci Harmonie, příspěvková organizace, se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a organizaci Sagapo, příspěvková organizace, se sídlem Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, uzavřít Dohodu o společném postupu při převodu činností z organizace Harmonie, příspěvková organizace, na organizaci Sagapo, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Zodp.: Mgr. Miroslava Fofová, Mgr. Petr Konečný Termín: 30. 9. 2014
  50/3850     26. 8. 2014
3. ukládá

ředitelům organizací Harmonie, příspěvková organizace, se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a Sagapo, příspěvková organizace, se sídlem Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, podat zprávu o realizaci Dohody o společném postupu při převodu činností z organizace Harmonie, příspěvková organizace, na organizaci Sagapo, příspěvková organizace Zodp.: Mgr. Miroslava Fofová, Mgr. Petr Konečný Termín: 31. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3851     26. 8. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost do rozpočtu kraje ve výši 87.009,66 Kč na financování projektu „Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  50/3851     26. 8. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 87.009,66 Kč, s účelovým určením na projekt „Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  50/3851     26. 8. 2014
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost do rozpočtu kraje ve výši 473.925,18 Kč na financování projektu „CHB Moravice“, realizovaného organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  50/3851     26. 8. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, ve výši 473.925,18 Kč, s účelovým určením na projekt „CHB Moravice“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  50/3851     26. 8. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 560.937 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 87.011 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 473.926 Kč Celkem o 560.937 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3134 ze dne 24. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3852     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  50/3852     26. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 4.229,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 662,3 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 535,6 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.147,0 tis. Kč Celkem o 2.344,9 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 493,0 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 180,0 tis. Kč pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.211,5 tis. Kč Celkem o 1.884,5 tis. Kč
  50/3852     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program protidrogové politiky kraje na rok 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu b) neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obecně prospěšné společnosti Renarkon, o. p. s., IČ 25380443, ve výši 112.000,-- Kč v rámci dotačního programu „Program protidrogové politiky kraje na rok 2014“ na projekt Terénní program Frýdecko-Místecko, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  50/3852     26. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.990 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 310 tis. Kč Celkem o 2.300 tis. Kč
  50/3852     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3853     26. 8. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 83.750 Kč
  50/3853     26. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 42.750 Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 40.000 Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1.000 Kč Celkem o 83.750 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 83.750 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/4270 ze dne 3. 12. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1420 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  50/3854     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Strategii protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3854     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/4838 ze dne 16. 3. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/156 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  50/3855     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Strategii integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3855     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/3599 ze dne 18. 8. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1209 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  50/3856     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3856     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1209 ze dne 22. 9. 2010 č. 16/1420 ze dne 22. 12. 2010 (č. usnesení)
  50/3857     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3857     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyhlásit Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3857     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Zodp. Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/314 ze dne 20. 6. 2013 č. 7/573 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/574 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3858     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci a) o ukončení činnosti příspěvkové organizace kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, Okružní 16, 792 01 Bruntál, IČ 00846635, související s poskytováním sociálních služeb dnem 31. 12. 2013 a o jejím zrušení dnem 31. 3. 2014, b) o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na kraj, dle předloženého materiálu
  50/3858     26. 8. 2014
2. bere na vědomí

informaci a) o ukončení činnosti příspěvkové organizace kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, související s poskytováním sociálních služeb dnem 31. 12. 2013 a o jejím zrušení dnem 31. 3. 2014, b) o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na kraj, dle předloženého materiálu
  50/3858     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014
  50/3858     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci městu Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892, účelově určenou pro organizaci Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, IČ 71294970, v celkové výši 5.960.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 3.900.000,-- Kč, investiční dotace ve výši 2.060.000,-- Kč, s časovou použitelností do 31. 5. 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3858     26. 8. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci městu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063, účelově určenou pro organizaci Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace, IČ 71295046, ve výši 440.000,-- Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  50/3858     26. 8. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014
  50/3858     26. 8. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 6.060 tis. Kč pol. 2129 - Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem o 340 tis. Kč Celkem o 6.400 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 3.900 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.500 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  50/3859     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem č. p. 239, 739 11 Pržno, o udělení souhlasu s realizací oprav a nátěru fasád objektů organizace Náš svět, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
  50/3859     26. 8. 2014
2. souhlasí

s realizací oprav a nátěru fasád objektů organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem č. p. 239, 739 11 Pržno, v maximální výši 1.400.000,-- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/184 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/65/1 ze dne 17. 2. 2005 (č. usnesení)
  50/3860     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3860     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 33.950 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“ subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, na projekt „Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2013“, tj. v celkové výši 27.160 Kč
  50/3860     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu ve výši 1.650 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“ subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, na projekt „Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2013“
  50/3860     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“ subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, na projekt „Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2013“
  50/3860     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3861     26. 8. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelně, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ 48004898, za měsíc červenec ve výši 170.240,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 100624/2014, ze dne 7. 8. 2014, b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvkové organizaci, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc červenec 2014 ve výši 157.320,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 107304/2014, ze dne 11. 8. 2014
  50/3861     26. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem a) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc červen 2014 ve výši 69.920,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 94040/2014, ze dne 12. 8. 2014 b) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava -Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc červenec 2014 ve výši 221.920,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 108208/2014, ze dne 12. 8. 2014 c) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc červenec 2014 ve výši 49.400,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 107990/2014, ze dne 13. 8. 2014 d) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc červenec 2014 ve výši 491.720,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 105932/2014, ze dne 15. 8. 2014 e) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc červenec 2014 ve výši 256.880,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 109993/2014, ze dne 14. 8. 2014
  50/3861     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.417,40 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 326,80 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 491,72 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 271,32 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 327,56 tis. Kč Celkem o 1.417,40 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 3) změněn usnesením č. 54/4202 ze dne 21. 10. 2014
  50/3862     26. 8. 2014
1. rozhodla

změnit v příloze č. 1 usnesení rady č. 46/3518 bod č. 1 ze dne 24. 6. 2014 údaj o časové použitelnosti dotace v řádku 7 z období od „1. 9. 2014 do 30. 6. 2015“ na období od „1. 9. 2014 do 30. 8. 2015“ dle předloženého materiálu
  50/3862     26. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace na miniprojekt „Unplugged“ ev. č. 01604/2014/EP uzavřené dne 7. 8. 2014 mezi Moravskoslezským krajem jako poskytovatelem dotace a Lucií Holušovou jako příjemcem dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3862     26. 8. 2014
3. rozhodla

změnit v příloze č. 1 usnesení rady č. 46/3518 bod č. 1 ze dne 24. 6. 2014 v bodu 14 Seznam příloh vyhlášeného programu „Přílohu č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 27/2074 ze dne 22. 10. 2013 (č. usnesení)
  50/3863     26. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství k projektu „Transformace Zámku Dolní Životice A“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 45/3364 ze dne 12. 6. 2014 č. 48/3621 ze dne 15. 7. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/869 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  50/3864     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ předloženého k financování do Operačního programu Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železni ní sítě mimo síť TEN-T“, dle předloženého materiálu
  50/3864     26. 8. 2014
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  50/3864     26. 8. 2014
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  50/3864     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 20.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015
  50/3864     26. 8. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 9.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015
  50/3864     26. 8. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2014 – 2015 ve výši 20.000 tis. Kč
  50/3864     26. 8. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2014 – 2015 ve výši 9.000 tis. Kč
  50/3864     26. 8. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014
  50/3864     26. 8. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura II.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014
  50/3864     26. 8. 2014
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodu 1), 4) - 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3139 ze dne 24. 4. 2014 č. 43/3191 ze dne 6. 5. 2014 (č. usnesení)
  50/3865     26. 8. 2014
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-86/2014 k projektu „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A900016
  50/3865     26. 8. 2014
2. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“, verze 1/2014 ke dni 26. 8. 2014
  50/3865     26. 8. 2014
3. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“, verze 2/2014 s platností ode dne 27. 8. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2659 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  50/3866     26. 8. 2014
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-78/2014 k projektu „Plánování sociálních služeb II“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3867     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci městu Kopřivnice, IČ 00298077, ve výši 3.000.000 Kč dle předloženého materiálu
  50/3867     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/385 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  50/3868     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti FitCraft Energy s.r.o., IČ 28638531, o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02047/2013/RRC ze dne 27. 8. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3868     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02047/2013/RRC ze dne 27. 8. 2013 se společností FitCraft Energy s.r.o., IČ 28638531, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu z 30. 9. 2014 do 30. 6. 2015 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 31. 10. 2014 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  50/3868     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3869     26. 8. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 II“ včetně příloh, dle předloženého materiálu
  50/3869     26. 8. 2014
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 II“ ke dni 2. 9. 2014 s termínem ukončení výzvy 7. 10. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  50/3870     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3870     26. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 00209/2012/RRC s příjemcem finanční podpory město Orlová, IČ 00297577, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3871     26. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 33.730,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 1.115,90 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 278,98 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 100,43 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 4,69 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 150,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2.500,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,30 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 350,30 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4.456,71 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 60,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 145,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 667,01 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 23.900,94 tis. Kč Celkem 33.730,26 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.839,98 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.839,98 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  50/3871     26. 8. 2014
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  50/3871     26. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 24,19 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 53,68 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 77,87 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,55 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 12,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 53,38 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 944,86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,79 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 148,79 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 74,40 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 26,78 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,24 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 444,86 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 100,00 tis. Kč Celkem 944,86 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 160,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 120,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 29,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 11,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,60 tis. Kč Celkem 160,60 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 661,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 150,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 60,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 200,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 200,00 tis. Kč Celkem 661,63 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 79,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 0,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,05 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,02 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 79,61 tis. Kč Celkem 79,91 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, o částku 25.013,00 Kč b) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 54.597,00 Kč s časovou použitelností do 30. 9. 2014
  50/3871     26. 8. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 22,89 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 7,93 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 0,50 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,20 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,10 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,02 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 30,00 tis. Kč Celkem 30,82 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, o částku 29.073,00 Kč s časovou použitelností do 30. 9. 2014
  50/3871     26. 8. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 114,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 114,00 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 120,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 120,00 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 5,20 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 2.100,00 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 193,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 193,60 tis. Kč
  50/3871     26. 8. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 7,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7,50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3872     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost o výpůjčku nemovitých věcí v k. ú. Nošovice společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ 45357366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3872     26. 8. 2014
2. rozhodla

vypůjčit nemovité věci ve vlastnictví kraje na dobu určitou od 10. 9. 2014 do 15. 9. 2014, a to: pozemek parc. č. 419/1 orná půda o výměře 402 m², pozemek parc. č. 449/1 orná půda o výměře 1.015 m², pozemek parc. č. 449/4 orná půda o výměře 14.384 m², pozemek parc. č. 449/26 orná půda o výměře 12.402 m², pozemek parc. č. 449/30 orná půda o výměře 449 m², pozemek parc. č. 449/31 orná půda o výměře 575 m², pozemek parc. č. 449/32 orná půda o výměře 625 m², pozemek parc. č. 449/33 orná půda o výměře 3.427 m², pozemek parc. č. 449/34 orná půda o výměře 3.731 m², pozemek parc. č. 449/35 orná půda o výměře 669 m², pozemek parc. č. 449/36 orná půda o výměře 18.228 m², pozemek parc. č. 449/37 orná půda o výměře 513 m², pozemek parc. č. 450 orná půda o výměře 303 m², pozemek parc. č. 458 orná půda o výměře 292 m², pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha o výměře 466 m², vše v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, pozemek parc. č. 449/14 orná půda o výměře 5.672 m², pozemek parc. č. 508 orná půda o výměře 360 m², pozemek parc. č. 509 orná půda o výměře 892 m², pozemek parc. č. 510 orná půda o výměře 1.926 m², pozemek parc. č. 522 orná půda o výměře 1.778 m², pozemek parc. č. 536 orná půda o výměře 2.080 m², pozemek parc. č. 551 orná půda o výměře 4.184 m², pozemek parc. č. 552 orná půda o výměře 7.966 m², pozemek parc. č. 558/1 orná půda o výměře 650 m², pozemek parc. č. 558/2 orná půda o výměře 1.063 m², pozemek parc. č. 568/24 orná půda o výměře 497 m², pozemek parc. č. 571 orná půda o výměře 6.223 m², pozemek parc. č. 580 orná půda o výměře 483 m², pozemek parc. č. 589/9 orná půda o výměře 12.201 m², pozemek parc. č. 589/13 orná půda o výměře 85 m², pozemek parc. č. 1272/1 ostatní plocha o výměře 214 m², pozemek parc. č. 1277/1 ostatní plocha o výměře 1.269 m², vše v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ 45357366, a to za podmínek dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3138 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  50/3873     26. 8. 2014
1. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 26. 5. 2014, dle předloženého materiálu
  50/3873     26. 8. 2014
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 26. 5. 2014, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu
  50/3873     26. 8. 2014
3. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 26. 6. 2014, dle předloženého materiálu
  50/3873     26. 8. 2014
4. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 26. 6. 2014 realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3417 ze dne 12. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/796 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  50/3874     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Sanitní vozy a služby eHealth“ předložený do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik letech 2014 – 2016 ve výši 80.200.000,-- Kč
  50/3874     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu "Sanitní vozy a služby eHealth" financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 80.200.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015
  50/3874     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Sanitní vozy a služby eHealth financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 – 2020 v maximální výši 7.260.000,-- Kč
  50/3874     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3318 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/325 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  50/3875     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit realizaci projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
  50/3875     26. 8. 2014
2. souhlasí

s realizací části projektu „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu, za předpokladu schválení bodu 1) zastupitelstvem kraje
  50/3875     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2678 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  50/3876     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  50/3876     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  50/3876     26. 8. 2014
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  50/3876     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1825 ze dne 3. 9. 2013 č. 32/2490 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  50/3877     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 2) usnesení č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ z „6.734 tis. Kč“ na „8.034 tis. Kč“
  50/3877     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  50/3878     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu TENNO CZ s.r.o., IČ 26828961, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3878     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu TENNO CZ s.r.o., IČ 26828961, na projekt „Inovace – nástroj zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, dle předloženého materiálu
  50/3878     26. 8. 2014
3. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., IČ 26813335, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3878     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., IČ: 26813335, na projekt „Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a elektrotechnice“, dle předloženého materiálu
  50/3878     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 2) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3879     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013 ke dni 31. 7. 2014 dle předloženého materiálu
  50/3879     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3880     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

a) žádost města Janov, IČ 00296066, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 300.000 Kč, účelově určené na financování nákladů výměny svítidel veřejného osvětlení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost obce Karlovice, IČ 00296112, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 275.000 Kč, účelově určené na financování nákladů na Studii rozvoje udržitelného cestovního ruchu a informačního systému obce Karlovice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3880     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Janov, IČ 00296066, ve výši 300.000 Kč za účelem financování nákladů výměny svítidel veřejného osvětlení s časovou použitelností od 11. 9. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu b) poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Karlovice, IČ 00296112, ve výši 275.000 Kč za účelem financování nákladů na Studii rozvoje udržitelného cestovního ruchu a informačního systému obce Karlovice s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 dle předloženého materiálu
  50/3880     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 575 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 575 tis. Kč
  50/3880     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3881     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2014 v rámci dotačního titulu 1 dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3881     26. 8. 2014
2. schvaluje

že nevyčerpané finanční prostředky z dotačního titulu 1 dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“ ve výši 1.008.000 Kč budou využity na navýšení alokace dotačního titulu 3 dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“
  50/3881     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2014 v rámci dotačního titulu 2 dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3881     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2014 v rámci dotačního titulu 3 dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3881     26. 8. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých v případě dotačního titulu 1 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, dotačního titulu 2 a 3 od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015
  50/3881     26. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 14 300,4 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 235,5 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 517,5 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 248,2 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 10 393,6 tis. Kč pol. 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím o 892,7 tis. Kč Celkem o 12 287,5 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 160 tis. Kč pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 121 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 90 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 721,9 tis. Kč pol. 6354 - Investiční transfery veřejným výzkumným institucím o 370 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím o 550 tis. Kč Celkem o 2 012,9 tis. Kč
  50/3881     26. 8. 2014
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 3) – 5) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/942 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  50/3882     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3882     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014
  50/3882     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 49,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 49,7 tis. Kč
  50/3882     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7204 ze dne 15. 5. 2012 č. 48/3613 ze dne 15. 7. 2014 č. 118/7801 ze dne 21. 8. 2012 č. 4/188 ze dne 4. 12. 2012 č. 24/1807 ze dne 3. 9. 2013 č. 24/1796 ze dne 3. 9. 2013 č. 30/2352 ze dne 3. 12. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 č. 25/2236 ze dne 5. 9. 2012 č. 25/2236 ze dne 5. 9. 2012 č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 č. 6/452 ze dne 19. 9. 2013 č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  50/3883     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  50/3883     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 ve znění bodu 2) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“
  50/3883     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  50/3883     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 25/2236 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  50/3883     26. 8. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 12) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění bodu 1) usnesení č. 6/452 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“
  50/3883     26. 8. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 3/190 ze dne 21. 3. 2013 dobu financování z „2013 – 2014“ na „2013 – 2015“
  50/3883     26. 8. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí změnu ve struktuře financování projektu „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013 - 2016
  50/3883     26. 8. 2014
8. rozhodla

nahradit text bodu 1) usnesení č. 48/3613 ze dne 15. 7. 2014 textem tohoto znění: „r o z h o d l a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství k projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, se sídlem Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál, IČ 13643479, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu"
  50/3883     26. 8. 2014
9. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01235, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  50/3883     26. 8. 2014
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3426 ze dne 12. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/794 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  50/3884     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení realizace projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování
  50/3884     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení realizace projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování
  50/3884     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 41/3060 ze dne 14. 4. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014 č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3885     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji mezi statutárním městem Ostrava, IČ 00845451 a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  50/3885     26. 8. 2014
2. rozhodla

že zůstatek sdružených prostředků nečerpaný na stanovený účel bude převeden na účet Regionálního rozvojového fondu v souladu s jeho statutem, a to po splnění závazku kraje vyplývajícího z dohody dle bodu 1) návrhu usnesení
  50/3885     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, s žadatelem o úvěr Kateřinou Zajícovou, IČ 1307525, na projekt „Rozšíření a specializace“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  50/3885     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, s žadatelem o úvěr JUMBOHAND, s.r.o., IČ 01524861, na projekt „Pronájem specializovaných eshopů a cenový srovnávač“
  50/3885     26. 8. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu statutu Regionálního rozvojového fondu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  50/3885     26. 8. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1), 3) až 5) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/781 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  50/3886     26. 8. 2014
1. rozhodla

o přijetí dotace poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 95.272.434,44 Kč na financování projektu "Silnice 2013 – II. etapa“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01452 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  50/3886     26. 8. 2014
2. rozhodla

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu "Silnice 2013 – II. etapa" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3887     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“ předkládaného do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s předpokládanými náklady projektu 10.200.000 Kč a předpokládanou dobou fyzické realizace v letech 2014 – 2015
  50/3887     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“ předkládaného do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 2 Aktivní politiky trhu práce, oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti v letech 2014 – 2016 v celkové výši 10.200.000 Kč
  50/3887     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“ předkládaného do výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 2 Aktivní politiky trhu práce, oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
  50/3887     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2675 ze dne 11. 2. 2014 č. 40/3027 ze dne 8. 4. 2014 č. 49/3723 ze dne 5. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/696 ze dne 27. 2. 2014 č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  50/3888     26. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, IČ 00007064, k projektům z oblasti krizového řízení: Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou, Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny, Nákup hasičské výškové techniky

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3889     26. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j e dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 157.826,27 tis. Kč a s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 0,79 tis. Kč pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 21.396,93 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 1.193,78 tis. Kč CELKEM o 22.591,50 tis. Kč a s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 16.238,14 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 46.319,36 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 24.921,51 tis. Kč pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 3.650,00 tis. Kč CELKEM o 91.129,01 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 653,70 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 221,79 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 106,64 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 8,82 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.927,06 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 8,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 19,53 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 1,15 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 114,82 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 83,41 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.103,31 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 104,35 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 45,49 tis. Kč na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.700,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4.000,00 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.100,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 60,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 420,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 60,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 3,15 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,50 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 12,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.956,19 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 83,52 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.291,82 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 14,91 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.300,00 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000,00 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 24.949,42 tis. Kč na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 6,65 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 99,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 700,13 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 306,00 tis. Kč CELKEM o 48.674,36 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 92.762,61 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 19.999,47 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 150,24 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 270,88 tis. Kč na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.100,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15.135,80 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 166,89 tis. Kč pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.084,10 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 3.530,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 8.330,00 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 0,02 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.000,04 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 790,81 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 45.853,96 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 800,00 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 45.000,00 tis. Kč na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 9.124,98 tis. Kč CELKEM o 259.099,80 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 9.254,88 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o 1.774,23 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 16.445,04 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.141,45 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.579,01 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,00 tis. Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 600,00 tis. Kč CELKEM o 4.620,46 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.800,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.972,70 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 9.105,61 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15.393,00 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.700,00 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.700,00 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.900,00 tis. Kč CELKEM o 40.571,31 tis. Kč
  50/3889     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3890     26. 8. 2014
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 3.050.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná“
  50/3890     26. 8. 2014
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, o částku 148.142,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce vytápění“
  50/3890     26. 8. 2014
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, o částku 75.764,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Optimalizace vytápění obřadní síně frýdeckého zámku“
  50/3890     26. 8. 2014
4. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.302.765,-- Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce plynové kotelny“ realizovanou pro organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141
  50/3890     26. 8. 2014
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akcí: a) „Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 1.685 tis. Kč, b) „Rekonstrukce plynové kotelny“ organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, ve výši 600 tis. Kč
  50/3890     26. 8. 2014
6. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 1.685 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace a rekonstrukce výtahů Karviná“
  50/3890     26. 8. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČ 61989321, o částku 600 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy“
  50/3890     26. 8. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7096 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  50/3891     26. 8. 2014
1. rozhodla

o uzavření smlouvy o právu provést stavbu v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ pro stavební objekt SO 06-16-01 Žst. Sedlnice – žst. LLJO, železniční spodek s vlastníkem pozemků, kterým je: statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1542 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  50/3892     26. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1605 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  50/3893     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o změně rozsahu prací a průběhu realizace stavby „Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“, dle předloženého materiálu
  50/3893     26. 8. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 1.213.342,90 Kč vč. DPH v rámci projektu „Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ a s návrhem dalšího postupu řešení vzniklé situace dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2508 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  50/3894     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice III/4747 Orlová průtah“, která je součástí projektu „Silnice 2013 I. etapa“, dle předloženého materiálu
  50/3894     26. 8. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 1.852 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 1.716 tis. Kč bez DPH v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice III/4747 Orlová průtah“, která je součástí projektu „Silnice 2013 I. etapa“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1624 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  50/3895     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, a to u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“
  50/3895     26. 8. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem víceprací v maximální výši 7.741.602,34 Kč vč. DPH v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 1 písm. a) změněn usnesením č. 51/3926 ze dne 11. 9. 2014
  50/3896     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovité věci z vlastnictví města Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 00299898 (dále „dárce“), a to: pozemek parc. č. st. 709 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 650, občanská vybavenost, pozemek parc. č. st. 929 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba, pozemek parc. č. st. 930 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba, pozemek parc. č. 275/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou (dále „Předmět daru“), do vlastnictví kraje, za podmínky užívání Předmětu daru ve veřejném zájmu pro účely sociálních služeb, a to po dobu 10 let od účinku vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí; v případě porušení uvedené podmínky se kraj zavazuje převést Předmět daru zpět do vlastnictví dárce, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy bude k vrácení Předmětu daru dárcem písemně vyzván, a za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  50/3896     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212, pozemek parc. č. 278/7 zahrada v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, do vlastnictví kraje, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat pozemek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  50/3896     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3637 ze dne 15. 7. 2014 č. 49/3745 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  50/3897     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 558/35 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1528-51/2014 ze dne 18. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 558/37 ostatní plocha a výměře 323 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, do vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 46.290,- Kč a úhrady poplatků spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí
  50/3897     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, a to: pozemek parc. č. 644/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 644/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 626/58 lesní pozemek, část pozemku parc. č. 644/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 2217-10/2014 ze dne 28. 4. 2014, označenou jako díl „f“ o výměře 120 m² a nově sloučenou do pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o nové výměře 6406 m², část pozemku parc. č. 644/46 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 2217-10/2014 ze dne 28. 4. 2014, označenou jako díl „e“ o výměře 2 m² a nově sloučenou do pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o nové výměře 6406 m², část pozemku parc. č. 644/45 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 2217-10/2014 ze dne 28. 4. 2014, označenou jako díl „b“ o výměře 18 m² a nově sloučenou do pozemku parc. č. 653/1 ostatní plocha o nové výměře 3240 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, do vlastnictví města Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 00297577, za podmínky, že obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí c) nabýt darem nemovité věci z vlastnictví města Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 00297577, a to: pozemek parc. č. 644/15 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 653/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 2217-10/2014 ze dne 28. 4. 2014, označenou jako díl „d“ o výměře 1 m² a nově sloučenou do pozemku parc. č. 644/45 ostatní plocha o nové výměře 5676 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, do vlastnictví kraje za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí d) předat k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. c) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  50/3897     26. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3898     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 142/1, ostatní plocha, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 942, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v současné době ve vlastnictví kraje a v hospodaření Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČ 61989185, spočívající v právu zřídit nebo vést, dále provozovat a udržovat na služebném pozemku inženýrskou síť kanalizační přípojky v části dotčeného pozemku v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení stavby „Kanalizační přípojka pro ZUŠ E. Marhuly“ nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), navýšenou o DPH v zákonné výši, nejméně však ve výši 1.000 Kč (cena vč. DPH); kraj jako oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí a náklady na pořízení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (budoucí oprávněný), Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 (budoucí povinný) a Základní uměleckou školou Eduarda Marhuly, Otrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČ 61989185 (stavebník)
  50/3898     26. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3147 ze dne 24. 4. 2014 č. 48/3632 ze dne 15. 7. 2014 č. 45/3439 ze dne 12. 6. 2014 č. 46/3520 ze dne 24. 6. 2014 č. 49/3739 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  50/3899     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 3701/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3042-8/2013 ze dne 15. 4. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3701/91 ostatní plocha, o výměře 169 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČ 00295892, za podmínky, že obdarovaný před zahájením stavby přemístí z předmětu daru na vlastní náklady betonové roury a hutní materiál typu „I“, a to na místo a dle pokynů Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace a provede na vlastní náklady přeložení stávajícího oplocení v souladu s nově vytyčenou hranicí mezi pozemky ve vlastnictví dárce a předmětem daru dle pokynů Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: části pozemku parc. č. 697/1, ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 220-86/2012 ze dne 21. 8. 2012 a nově označené jako pozemek parc. č. 697/30, ostatní plocha, o výměře 144 m², a pozemek parc. č. 697/31, ostatní plocha, o výměře 45 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, v k. ú. Mirotínek, obec Tvrdkov, do vlastnictví paní **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 9.500 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 540/90, vodní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, do vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava, IČ 70890021, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 4.100 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1033/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2278-11/2014 ze dne 24. 2. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1033/19, ostatní plocha, o výměře 27 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Dolní Lhota, do vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 13.900,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2191/27, vodní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov, do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890021, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 70,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1933/10, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2293-106/2013 ze dne 8. 12. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1933/15, ostatní plocha, o výměře 106 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Paskov, do vlastnictví společnosti Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, Paskov, IČ 00494356, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 43.900,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1871/2, vodní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890021, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 9.678,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1048/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1323-2/2014 ze dne 28. 4. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1048/7 ostatní plocha, o výměře 35 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Krmelín, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 12.970,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 168/44 ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 831-147/2014 ze dne 25. 6. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 168/55 ostatní plocha o výměře 690 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava – Nová Ves, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 4542/3 ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 424-306/2013 ze dne 10. 3. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4542/17 ostatní plocha o výměře 651 m², a pozemek parc. č. 4542/15 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, oba v k. ú. a obci Bílá, do vlastnictví obce Bílá, Bílá 142, IČ 00577669, za podmínky zachování veřejné přístupnosti darovaných pozemků; obdarovaný hradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 10 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3899     26. 8. 2014
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 10) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3900     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 371/6 ostatní plocha v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 1044/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, občanská vybavenost, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu umístění a užívání vodovodní přípojky na části služebného pozemku a v právu vstupování a vjíždění na služebný pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního zákresu, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč/bm délky vodovodní přípojky, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3900     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 554/1 ostatní plocha a parc. č. 560/1 ostatní plocha, oba k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-město, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřídit a provozovat na dotčených částech předmětných pozemků, jak budou tyto části vyznačeny v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, přípojku a po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu na předmětné pozemky vstupovat, příp. vjíždět za účelem prohlídky přípojky a zajištění jejího provozu, údržby, opravy a modernizace, v rámci stavby „Plynofikace objektu č. p. 397, 411 v k. ú. Opava-Město“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném ve snímku katastrální mapy, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  50/3900     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit služebnost k části pozemku parc. č. 1836/1 vodní plocha v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřízení, umístění a provozování potrubí dešťové kanalizace a vyústního objektu a právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na služebný pozemek za účelem provozování, údržby, oprav a odstranění potrubí dešťové kanalizace a vyústního objektu, v rámci stavby „Stavba dílen v areálu Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném ve situačním zákresu, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí náklady vynaložené na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  50/3900     26. 8. 2014
4. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost stezky a cesty k pozemkům ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: parc. č. 2771/1 ostatní plocha, parc. č. 2771/12 ostatní plocha, oba v k. ú. Kylešovice, obec Opava, ve prospěch každého vlastníka pozemků, a to: parc. č. 2158/2 orná půda, ve vlastnictví pana **********, parc. č. 2157/13 orná půda a parc. č. 2158/3 orná půda, ve vlastnictví **********, parc. č. 2157/1 orná půda, ve společném jmění manželů **********, parc. č. 2150/3 orná půda, ve společném jmění manželů **********, a parc. č. 2151/1 orná půda, ve společném jmění manželů **********, vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebné pozemky za účelem zpřístupnění panujících pozemků, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí oprávnění z věcného břemene společně a nerozdílně
  50/3900     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1 až 3 tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 104/6767 ze dne 23. 2. 2012 (č. usnesení)
  50/3901     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1097 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1098 ostatní plocha, ve vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ 00297569, ve prospěch pozemku parc. č. 45/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 514 obč. vybavenost, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v částech služebných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem uložení, provozování, údržby, oprav a odstranění vodovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 848-98/2013 ze dne 16. 10. 2013 b) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1096/2 ostatní plocha, ve vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ 00297569, ve prospěch pozemku parc. č. 45/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 514 obč. vybavenost, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, spočívající v právu umístění a provozování kanalizační přípojky v části služebného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem uložení, provozování, údržby, oprav a odstranění kanalizační přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 848-98/2013 ze dne 16. 10. 2013 c) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1096/2 ostatní plocha, ve vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ 00297569, ve prospěch pozemku parc. č. 45/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 514 obč. vybavenost, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, spočívající v právu umístění a provozování plynovodní přípojky v části služebného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem uložení, provozování, údržby, oprav a odstranění plynovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 871-37/2013 ze dne 17. 6. 2014 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši
  50/3901     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2290/88 ostatní plocha, ve vlastnictví Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka z Assisi, Kylešovská 8, 746 01 Opava, IČ 00406155, ve prospěch pozemku parc. č. 2290/37 zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, spočívající v právu zřízení, provozování a udržování přípojky slaboproudu na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, rekonstrukcí a odstraněním přípojky slaboproudu, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude nahrazen geometrickým plánem skutečného provedení stavby, bezúplatně, oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  50/3901     26. 8. 2014
3. souhlasí

a) s umístěním stavby „Přístavba chladírny tankového piva u restaurace Belfast“ na pozemku parc. č. 1537/23 ostatní plocha v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, dle předloženého materiálu b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem a společností SOVASKI s.r.o., Šunychelská 710, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 26830906, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu c) s uzavřením smlouvy o užívání pozemku mezi organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, a společností SOVASKI s.r.o., Šunychelská 710, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 26830906, k užívání pozemku parc. č. 1537/23 ostatní plocha v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  50/3901     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/2858 ze dne 11. 3. 2014 č. 44/3350 ze dne 27. 5. 2014 č. 49/3737 ze dne 5. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/812 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  50/3902     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 161/13, zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zavazuje se po dobu deseti let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí plnit tyto podmínky: předmět daru bude využívat za účelem vzdělávání, výchovy a provozování volnočasových aktivit a předmět daru nepřevede do vlastnictví třetí osoby; v případě, že kraj jako obdarovaný výše uvedené podmínky poruší, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši znaleckého ocenění této nemovité věci ve výši ceny obvyklé, které bude zpracováno ke dni porušení povinností; ode dne úhrady této smluvní pokuty na účet dárce může kraj jako obdarovaný nakládat s nemovitou věcí dle svého uvážení b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3902     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479, a to: pozemek parc. č. 2263/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2263/3 zastavěná plocha a nádvoří, stavbu kolaudovanou jako „Přístavba školského a tělovýchovného zařízení Středního odborného učiliště na ul. Dukelská 5 v Bruntále“ kolaudačním rozhodnutím č. 188/95, vydaným Městským úřadem v Bruntále, stavebním úřadem pod čj. Výst. 330-275/95-R dne 18. 4. 1995, dosud nezapsanou v katastru nemovitostí, na částech pozemků parc. č. 2263/1, parc. č. 2262 a parc. č. 2293, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČ 00295892 b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3902     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 1691/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1691/3 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, z vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČ 00295892 b) předat nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČ 00601357, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3902     26. 8. 2014
4. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 38/2858 ze dne 11. 3. 2014 bod 1 písm. b) text: „… postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby“ na text: „… postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení“
  50/3902     26. 8. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit platnost usnesení zastupitelstva kraje č. 9/812 bod 3) ze dne 24. 4. 2014
  50/3902     26. 8. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: pozemek parc. č. 2853/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2854 zastavěná plocha a nádvoří, budovu č. p. 1094, část obce Frýdek, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 2854, pozemek parc. č. 2855 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2856 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2857 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2858 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2859 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2860/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, zejména pak rámečkového oplocení, horkovodu, zpevněné plochy a zemního kabelu, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, do vlastnictví manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.807.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3902     26. 8. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, Revoluční 1122/92, Krnov, IČ 14450909, a to: část pozemku parc. č. 3278 ostatní plocha, díl „a“ o výměře 52 m², část pozemku parc. č. 3279 zastavěná plocha a nádvoří, díl „b“ o výměře 12 m², část pozemku parc. č. 3280/1 zastavěná plocha a nádvoří, díl „c“ o výměře 6 m², vše nově sloučeno dle geometrického plánu č. 2924-16/2014 ze dne 13. 3. 2014 do pozemku parc. č. 3278/2 ostatní plocha o celkové výměře 70 m², vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, za nemovité věci ve vlastnictví společnosti RETIS GROUP s. r. o., Nádražní 1120/2, Krnov, IČ 49610325, a to: pozemek parc. č. 3280/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m², pozemek parc. č. 3280/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m², část pozemku parc. č. 3274/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2924-16/2014 ze dne 13. 3. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3274/3 ostatní plocha o výměře 4 m², část pozemku parc. č. 3274/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2924-16/2014 ze dne 13. 3. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3274/4 ostatní plocha o výměře 15 m², vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, bez finančního vyrovnání b) vyjmout část pozemku parc. č. 3278 ostatní plocha, díl „a“ o výměře 52 m², část pozemku parc. č. 3279 zastavěná plocha a nádvoří, díl „b“ o výměře 12 m², část pozemku parc. č. 3280/1 zastavěná plocha a nádvoří, díl „c“ o výměře 6 m², vše nově sloučeno dle geometrického plánu č. 2924-16/2014 ze dne 13. 3. 2014 do pozemku parc. č. 3278/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, z hospodaření organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, Revoluční 1122/92, Krnov, IČ 14450909, a to ke dni převodu jejich vlastnictví na nového vlastníka vkladem práv do katastru nemovitostí c) předat pozemek parc. č. 3280/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m², pozemek parc. č. 3280/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m², část pozemku parc. č. 3274/1 ostatní plocha o výměře 4 m² oddělenou dle geometrického plánu č. 2924-16/2014 ze dne 13. 3. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3274/3 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 3274/1 ostatní plocha o výměře 15 m² oddělenou dle geometrického plánu č. 2924-16/2014 ze dne 13. 3. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3274/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, k hospodaření organizaci Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, Revoluční 1122/92, Krnov, IČ 14450909, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  50/3902     26. 8. 2014
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1, 2, 3, 5, 6 a 7 tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3640 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  50/3903     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost - k části pozemku parc. č. 552, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým plánem č. 466-5045/2013 ze dne 11. 4. 2013 a nově označené jako pozemek parc. č. 552/2, ostatní plocha, o výměře 132 m², v k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 552, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým plánem č. 466-5045/2013 ze dne 11. 4. 2013 a nově označené jako pozemek parc. č. 552/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m², jehož součástí je budova čp. 373, Město, občanská vybavenost, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zajištění přístupu a příjezdu k panující nemovitosti, a to na dobu neurčitou; za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne darovat pozemek dle bodu 2) návrhu usnesení; kraj uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3903     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to: část pozemku parc. č. 552, zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 466-5045/2013 ze dne 11. 4. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 552/2, ostatní plocha, o výměře 132 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, do vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, Opava-Předměstí, IČ 00100595; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3903     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovitou věc z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, Opava-Předměstí, IČ 00100595, a to: část pozemku parc. č. 559, ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 488-5055/2014 ze dne 21. 7. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 559/2, ostatní plocha, o výměře 24 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, do vlastnictví kraje; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3903     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3640 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  50/3904     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. č. 2529/3, ostatní plocha, pozemek parc. č. 2549, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, oba v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, do vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3904     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 16/2, zahrada, pozemek parc. č. 16/4, zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, oba v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Opava, IČ 00016772, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3904     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 562/2, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 484-5022/2014 ze dne 8. 4. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 562/3, ostatní plocha, o výměře 642 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava-Město, IČ 47813121, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  50/3904     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/888 ze dne 12. 6. 2014 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3905     26. 8. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3905     26. 8. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/727 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  50/3906     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit přílohu č. 5 k materiálu schválenému usnesením zastupitelstva kraje č. 9/727 ze dne 24. 4. 2014, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
  50/3906     26. 8. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  50/3907     26. 8. 2014
1. schvaluje

způsob odpisování dlouhodobého majetku a odpisové plány u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje s účinností od 1. 1. 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3908     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti FEMININE s.r.o., IČ 25963261, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč, na projekt TROFEO SKI JESENÍKY 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3908     26. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč, společnosti FEMININE s.r.o., IČ 25963261, na projekt TROFEO SKI JESENÍKY 2014, s časovou použitelností od 1. 8. 2014 do 15. 11. 2014
  50/3908     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3909     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost Mikroregionu Frenštátsko, svazek obcí, IČ 75110971, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 71.250 Kč na spolufinancování projektových prací rozšíření Beskydských trailů dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3909     26. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci maximálně v celkové výši 71.250 Kč Mikroregionu Frenštátsko, svazek obcí, IČ 75110971, na spolufinancování projektových prací rozšíření Beskydských trailů s časovou použitelností od 1. 8. 2014 do 30. 9. 2014 dle předloženého materiálu
  50/3909     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 71,25 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 71,25 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3441 ze dne 12. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3910     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3910     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015“ budou použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 11. 9. 2014 do 30. 4. 2015
  50/3910     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3910     26. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2 516,9 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 430 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1 456,7 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 630,2 tis. Kč Celkem 2 516,9 tis. Kč
  50/3910     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2), 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3149 ze dne 24. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3911     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ – dotační titul č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3911     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit seznam náhradních projektů v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ – dotační titul č. 1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  50/3911     26. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ – dotační titul č. 1 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3911     26. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých u projektů v rámci dotačního titulu č. 1 od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015
  50/3911     26. 8. 2014
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Hipostezky“ ve výši 229.000 Kč
  50/3911     26. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 229 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 3 406,6 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 625,9 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 909,1 tis. Kč Celkem 1 535,0 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 1 916,9 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 183,7 tis. Kč Celkem 2 100,6 tis. Kč
  50/3911     26. 8. 2014
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3912     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, o poskytnutí dotace v celkové výši 10.000.000 Kč, na realizaci projektu „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP, KP a STC“, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  50/3912     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci maximálně v celkové výši 10.000.000 Kč sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, na realizaci projektu „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP, KP a STC“, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
  50/3912     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.000 tis. Kč
  50/3912     26. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10.000 tis. Kč
  50/3912     26. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3913     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 600.000 Kč, na realizaci projektu „Objemová architektonicko-urbanistická studie zástavby přilehlého technologického zázemí vysokých pecí č. 4 a 6“, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  50/3913     26. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci maximálně v celkové výši 600.000 Kč sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, na realizaci projektu „Objemová architektonicko-urbanistická studie zástavby přilehlého technologického zázemí vysokých pecí č. 4 a 6“, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2015
  50/3913     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 600 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 600 tis. Kč
  50/3913     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3914     26. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci projektu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země“ mezi Moravskoslezským kraje a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, IČ 27744485, dle předloženého materiálu
  50/3914     26. 8. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Sigltreky“ ve výši 150.000 Kč a u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Hipostezky“ ve výši 150.000 Kč
  50/3914     26. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 216 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 84 tis. Kč Celkem o 300 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 300 tis. Kč
  50/3914     26. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7096 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  50/3915     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu
  50/3915     26. 8. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 17.400 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 6.012 tis. Kč bez DPH v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 47/3531 ze dne 3. 7. 2014 (č. usnesení)
  50/3916     26. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o změnách vzniklých při realizaci stavby „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj - pracoviště Karviná-Ráj“, dle předloženého materiálu
  50/3916     26. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání plnění poskytnutého v souvislosti s realizací stavby „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj - pracoviště Karviná-Ráj“, se společností: HSF System a.s., Se sídlem: Mourová 1131, 739 32 Vratimov, IČ: 25903101, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3354 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  50/3917     26. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 13 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  50/3918     26. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 350,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 235,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 58,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 21,15 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,99 tis. Kč pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 3,36 tis Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 2,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 2,50 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 6,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,25 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,00 tis. Kč pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 3,00 tis. Kč Celkem o 350,00 tis. Kč
  50/3918     26. 8. 2014
2. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 1.500,39 tis. Kč z 250.954,16 tis. Kč na 252.454,55 tis. Kč

  frame-scrollup