Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 9. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  51/3919     11. 9. 2014
1. schvaluje

program 51. schůze rady kraje, konané dne 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3920     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu z 50. schůze rady kraje konané dne 26. 8. 2014
  51/3920     11. 9. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 51. schůze rady kraje, konané dne 11. 9. 2014: JUDr. Josefa Babku RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3231 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  51/3921     11. 9. 2014
1. rozhodla

změnit požadavky na technické kvalifikační požadavky stanovené v kvalifikační dokumentaci schválené usnesením 44/3231 ze dne 27. 5. 2014, dle předloženého materiálu
  51/3921     11. 9. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit změnu kvalifikačního požadavku k části 2 veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3922     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 26. 8. 2014 do 3. 9. 2014, dle předloženého materiálu
  51/3922     11. 9. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2883 ze dne 25. 3. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 9/721 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  51/3923     11. 9. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 729 tis. Kč na úhradu výdajů vynaložených na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů příjemce k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, na specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, za uskutečněné zásahy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, provedené na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje mimo jejich územní obvod, za období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014, na věcné vybavení neinvestiční povahy, neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu za podmínky vydání rozhodnutí o změně Rozhodnutí Č. j. MV-18091-6/PO-IZS-2014 ze dne 17. 2. 2014 o poskytnutí dotace Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky
  51/3923     11. 9. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 10/834 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  51/3924     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Horní Bludovice ze dne 27. 8. 2014 o změnu smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  51/3924     11. 9. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit bod 4) usnesení č. 10/834 ze dne 12. 6. 2014 z „poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Horní Bludovice, IČ 00296686, na pořízení zásahového motorového vozidla - dopravního automobilu pro zásahy a technické výjezdy“ na „poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Horní Bludovice, IČ 00296686, na pořízení zásahového motorového vozidla - dopravního automobilu pro zásahy a technické výjezdy, s časovou použitelností dotace od 12. 6. 2014 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  51/3924     11. 9. 2014
3. bere na vědomí

žádost městyse Litultovice, ze dne 20. 8. 2014, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  51/3924     11. 9. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, městysi Litultovice, IČ 00300381, ve výši 10.295,00 Kč u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, dle předloženého materiálu
  51/3924     11. 9. 2014
5. bere na vědomí

žádost městyse Litultovice, ze dne 20. 8. 2014, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  51/3924     11. 9. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, městysi Litultovice, IČ 00300381, u poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
  51/3924     11. 9. 2014
7. bere na vědomí

žádost obce Roudno ze dne 28. 7. 2014 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  51/3924     11. 9. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 70 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Roudno, IČ 00296295, na opravu hasičské klubovny, s časovou použitelností dotace od 11. 9. 2014 do 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu
  51/3924     11. 9. 2014
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ ve výši 70 tis. Kč
  51/3924     11. 9. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 70 tis. Kč
  51/3924     11. 9. 2014
11. bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm ze dne 2. 6. 2014 o pořízení výškové techniky dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  51/3924     11. 9. 2014
12. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví Krizové řízení v rámci akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ ve výši 440 tis. Kč
  51/3924     11. 9. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 440 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.180 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 280 tis. Kč Celkem o 1.900 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 1.900 tis. Kč
  51/3924     11. 9. 2014
14. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 4), 6) a 8) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3844 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  51/3925     11. 9. 2014
1. rozhodla

změnit přílohu č. 2 k materiálu projednanému usnesením rady kraje č. 50/3844 ze dne 26. 8. 2014, dle předloženého materiálu
  51/3925     11. 9. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3896 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  51/3926     11. 9. 2014
1. rozhodla

změnit v bodě 1 písm. a) usnesení rady kraje č. 50/3896 ze dne 26. 8. 2014 text: „a to po dobu 10 let od účinku“ na text: „a to po dobu 15 let od účinku“
  51/3926     11. 9. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o rozhodnutí rady kraje dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3927     11. 9. 2014
1. doplňuje

návrh programu 11. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 11. 9. 2014, o body s názvem a) Návrh na úpravu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Nákup hasičské výškové techniky“, poř. č. 112/2014 b) Návrh na poskytnutí navýšených účelových neinvestičních dotací na úhradu vynaložených výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2014 c) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, změnu usnesení zastupitelstva kraje a na neprominutí odvodu a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/927 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  51/3928     11. 9. 2014
1. rozhodla

za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a. s., ze stávajících 522.526.000,-- Kč (slovy: pět set dvacet dva miliónů pět set dvacet šest tisíc korun českých) o 21.226.000,- Kč (slovy: dvacet jeden miliónů dvě stě dvacet šest tisíc korun českých) na 501.300.000,-- Kč (slovy: pět set jeden milión tři sta tisíc korun českých)
  51/3928     11. 9. 2014
2. rozhodla

že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let
  51/3928     11. 9. 2014
3. rozhodla

že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu; základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím; z oběhu budou vzaty následující akcie: a) 212 kusů (slovy: dvě stě dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá b) 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá c) 1 kus (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) d) 1 kus (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
  51/3928     11. 9. 2014
4. rozhodla

o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku
  51/3928     11. 9. 2014
5. schvaluje

veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 40/2032 ze dne 18. 11. 2009 č. 50/3758 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/900 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  51/3929     11. 9. 2014
1. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje MUDr. Dagmar Palasovou, **********, členkou představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ke dni 11. 9. 2014
  51/3929     11. 9. 2014
2. odvolává

na základě návrhu zastupitelstva kraje Bc. Zdeňku Buchtovou, **********, z funkce členky dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ke dni 11. 9. 2014
  51/3929     11. 9. 2014
3. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje pana Jana Boháče, **********, členem dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ke dni 11. 9. 2014

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej Míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 50/3758 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/900 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  51/3930     11. 9. 2014
1. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje a) Pavla Lyčku, ********** b) Evu Pyszkovou, ********** členy dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, ke dni 11. 9. 2014

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/901 ze dne 11. 9. 2014
  51/3931     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení Ing. Ivana Strachoně z funkce člena představenstva společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7, čp. 1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, s účinností ke dni 31.8.2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 31. 8. 2014
  51/3931     11. 9. 2014
2. bere na vědomí

rezignaci RSDr. Tadeáše Hlawiczky na členství v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7, čp. 1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, ke dni 31. 8. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a schvaluje okamžik zániku funkce člena dozorčí rady ke dni 31. 8. 2014
  51/3931     11. 9. 2014
3. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje RSDr. Tadeáše Hlawiczku členem představenstva společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7, čp. 1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, s účinností od 11. 9. 2014
  51/3931     11. 9. 2014
4. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje p. Martina Sikoru členem dozorčí rady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7, čp. 1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, s účinností od 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3380 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  51/3932     11. 9. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě - Porubě“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 3. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 26807947 4. Stavitelství STRACHOTA s.r.o. Varšavská 1028/11, 709 00 Ostrava IČ: 28578121 5. TIMO profistavby s.r.o. 1. máje 1526/66, 702 00 Ostrava IČ: 28591801
  51/3932     11. 9. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Obchodní akademie v Ostravě - Porubě“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. MŽT Stavitelství, a.s. Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 10.599.274,- Kč bez DPH 2. Europrojekt build and technology s.r.o. Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26843226 za cenu nejvýše přípustnou 10.898.216,96 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3385 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  51/3933     11. 9. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem Výběr zhotovitele stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. CZASCH spol. s.r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 4. FEMONT OPAVA s.r.o. Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice IČ: 47154918
  51/3933     11. 9. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 2. Aleš Fousek ČSA 835/36, 794 01 Krnov IČ: 73168238 za cenu nejvýše přípustnou 22.952.465,10 Kč bez DPH 1. WAREX spol.s.r.o. Na Radosti 184/59, 155 21 Praha IČ: 18628419 za cenu nejvýše přípustnou 28.446.339,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3389 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  51/3934     11. 9. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace stavebních prací v rámci projektů „Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“ část 1 - Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, s níže uvedeným uchazečem a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Bystroň group a.s. Chopinova 576/1 70200 Ostrava/Rudná 114, 700 30 Ostrava IČO: 27800466 za cenu nejvýše přípustnou 23.287.016,77 Kč bez DPH 2. NOSTA s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín IČO: 47671416 za cenu nejvýše přípustnou 25.614.000,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3537 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  51/3935     11. 9. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. CZASCH spol. s r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 5. STAFI CZ s.r.o. Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov IČ: 26867664
  51/3935     11. 9. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 3. Aleš Fousek ČSA 835/36 794 01 Krnov IČ: 73168238 za cenu nejvýše přípustnou 8.287.258,- Kč bez DPH 6. SVOVALTREND s.r.o. Příčná 9, 792 01 Bruntál IČ: 25834959 za cenu nejvýše přípustnou 8.953.245,-Kč bez DPH 2. CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava IČ: 25357603 za cenu nejvýše přípustnou 9.234.012,-Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3936     11. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  51/3936     11. 9. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  51/3936     11. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  51/3936     11. 9. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr zhotovitele rozestavěné stavby „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3937     11. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství", a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  51/3937     11. 9. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  51/3937     11. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství", a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  51/3937     11. 9. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství", a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Mgr. Bc. Roman Kubiena - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Jana Trombíková - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3938     11. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  51/3938     11. 9. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  51/3938     11. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  51/3938     11. 9. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3939     11. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky nazvané Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě", a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  51/3939     11. 9. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  51/3939     11. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  51/3939     11. 9. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3940     11. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace klavírů v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  51/3940     11. 9. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka a instalace klavírů v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  51/3940     11. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace klavírů v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  51/3940     11. 9. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace klavírů v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. - Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace 4. Mgr. Aleš Bína - Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace 5. Jeanetta Poláková Faiglová - Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace náhradníci: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. MgA. Michal Bárta - Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace 4. MgA. Liana Svobodová - Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace 5. MgA. František Panáček - Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3941     11. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem “Komplexní řešení nákupního systému“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  51/3941     11. 9. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “ Komplexní řešení nákupního systému“, a to: členové: 1. Ing. Tomáš Kotyza - ředitel krajského úřadu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  51/3941     11. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Komplexní řešení nákupního systému“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Tomáš Kotyza - ředitel krajského úřadu 3. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Ing. Radim Bednarčík - odbor kontroly a sdílených služeb 5. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 3. Ing. Marcela Pchálková - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Ing. Gabriela Vysocká - odbor kontroly a sdílených služeb 5. Ing. Marek Knapp - odbor informatiky 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  51/3941     11. 9. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Hrazené úroky z úvěrů“ ve výši 5.076 tis. Kč
  51/3941     11. 9. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5141 - Úroky vlastní o 5.076 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 158 tis. Kč Celkem o 5.234 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2.638 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6111 - Programové vybavení o 2.596 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3942     11. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace ICT pro projekty ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství", a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  51/3942     11. 9. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka a instalace ICT pro projekty ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství " je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  51/3942     11. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace ICT pro projekty ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství ", a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  51/3942     11. 9. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace ICT pro projekty ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství ", a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Marek Knapp - odbor informatiky 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3540 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  51/3943     11. 9. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, poř. č. 251/2014“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. DAV, a.s. Zengrova 19, 703 00 Ostrava IČ: 00575381 2. REVOLT s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec IČ: 26815966 7. KELSTA s.r.o. Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná IČ: 47975199 8. FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Školní 863, 735 14 Orlová IČ: 25396293 10. TIMO profistavby s.r.o. 1. máje 1526/66, 702 00 Ostrava IČ: 28591801 11. ČESTAV PLUS, s.r.o. Ostravice 60, 739 14 Ostravice IČ: 28587014 13. NOVELI BUSINESS s.r.o. Husitská 107, 130 00 Praha IČ: 02557690 14. H&K profess s.r.o. Štefánikova 428, 735 81 Bohumín IČ: 27839419
  51/3943     11. 9. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 4. FICHNA - HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 9.819.362,- Kč bez DPH 3. CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava IČ: 25357603 za cenu nejvýše přípustnou 11.586.356,- Kč bez DPH 6. MŽT Stavitelství, a.s. Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 11.943.128,-Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3382 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  51/3944     11. 9. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. BOBISTAV, s.r.o. U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 IČO: 25892363 2. CZASCH spol. s.r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČO: 47972947
  51/3944     11. 9. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  51/3944     11. 9. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3945     11. 9. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Dotisk propagačních materiálů „TOP atraktivity Moravskoslezského kraje“ a „NEJ výlety Moravskoslezského kraje““, poř. č. 224/2014, se společností: Agentura Orange s.r.o. se sídlem: Frýdek-Místek-Frýdek, Maxe Švabinského 2239, PSČ 738 01 IČ 26856425 za cenu nejvýše přípustnou 649.500 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3667 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  51/3946     11. 9. 2014
1. rozhodla

v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“, poř. č. 54/2014, a to v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3947     11. 9. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení akce „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení - úprava VZT č. 11“, se společností: MORYS s.r.o. se sídlem: Rudé armády 247, 739 21 Paskov IČ: 42864771 za cenu nejvýše přípustnou 781.800 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  51/3947     11. 9. 2014
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Integrované bezpečnostní centrum MSK - úprava VZT č. 11“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3948     11. 9. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti plánování sociálních služeb pro projekt „Plánování sociálních služeb II““, poř. č. 290/2014, se společností: ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. se sídlem: Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ 28614950 za cenu nejvýše přípustnou 200.000 Kč bez DPH, tj. 242.000 Kč vč. DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3949     11. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  51/3949     11. 9. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  51/3949     11. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 4. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Petr Hráček - Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 7. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 8. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Bc. Lukáš Žůrek - Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 7. Ing. Marek Knapp - odbor informatiky 8. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  51/3949     11. 9. 2014
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3915 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  51/3950     11. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Výběr zhotovitele stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" - dodatek č. 4“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  51/3950     11. 9. 2014
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Výběr zhotovitele stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" - dodatek č. 4“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jana Vonsová - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3399 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  51/3951     11. 9. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku pod označením „Nákup osobního automobilu - limuzíny II“ uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. SAMOHÝL OLOMOUC a.s. - člen SAMOHÝL MOTOR HOLDING tř. Kosmonautů 846/2, 779 00 Olomouc IČ: 47974478
  51/3951     11. 9. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky pod označením „Nákup osobního automobilu - limuzíny II“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. AUTO Heller s.r.o. Cihelní 3160/49b Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 02450551 za cenu nejvýše přípustnou pro nákup nového vozidla 2.169.364 Kč bez DPH a protiúčtem odkup ojetého automobilu ve výši 578.512 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3241 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  51/3952     11. 9. 2014
1. rozhodla

zrušit na základě vyjádření poskytovatele dotace, rozhodnutí zadavatele ze dne 27. 5. 2014 o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TOGET s. r. o. ve vztahu k veřejné zakázce „Výběr zhotovitele stavby "Hrad Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby" II.“
  51/3952     11. 9. 2014
2. ukládá

vedoucímu odboru kancelář ředitele krajského úřadu předložit radě kraje k novému rozhodnutí výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle bodu 1) tohoto usnesení, a to po provedení nezbytných úkonů v návaznosti na vyjádření poskytovatele dotace Zodp.: Ing. Leo Nevřela Termín: 23. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2508 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  51/3953     11. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2014 (ev. č. 00518/2014/IM) uzavřené se zhotoviteli stavby: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1 IČ 45274924 a IMOS Brno, a.s. se sídlem: Olomoucká 704/174, PSČ 627 00 Brno IČ 25322257 a D.I.S., spol. s r.o. se sídlem: Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00 Brno - Královo Pole IČ 46975616 sdruženými ve Sdružení „Silnice 2013 - I. et. E+I+D“ na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice III/4747 Orlová průtah“, zastoupenými vedoucím účastníkem sdružení EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.417.967,25 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3092 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  51/3954     11. 9. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v rámci veřejné zakázky „Dodávka a instalace mikroskopické techniky a měřících souprav pro počítačem podporované experimenty v rámci projektu "Modernizace výuky ve zdravotnických oborech"“ 2. část se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 3. AV MEDIA, a.s. Praha 10, Pražská 1335/63, PSČ 102 00 IČ: 48108375 za cenu nejvýše přípustnou 1.551.049 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3088 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  51/3955     11. 9. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Nákup 1 ks technického automobilu chemického a 2 ks technických automobilů protiplynových“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky - 1 ks technický automobil chemický 3. HAGEMANN, a.s. se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00 IČ: 26826925 za cenu nejvýše přípustnou 1.413.000 Kč bez DPH pro 2. část zakázky - 2 ks technických automobilů protiplynových 3. HAGEMANN, a.s. se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00 IČ: 26826925 za cenu nejvýše přípustnou 2.914.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3242 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  51/3956     11. 9. 2014
1. rozhodla

zrušit podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění zadávací řízení s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. - Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS“, a to jeho 1. část „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. - Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS“ / 1. CT

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3324 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/866 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  51/3957     11. 9. 2014
1. rozhodla

vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje a Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Německa (Mnichov) ve dnech 6. - 8. 10. 2014 za účelem účasti na veletrhu Expo Real 2014 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  51/3957     11. 9. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Ing. Jiří Martinek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3958     11. 9. 2014
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Ustroň) dne 20. 9. 2014 za účelem jednání se zástupci cestovních kanceláří v Ustroni a s předsedou Euroregionu Olza a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  51/3958     11. 9. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň
  51/3958     11. 9. 2014
3. rozhodla

vyslat Mgr. Věru Palkovou, náměstkyni hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Velké Británie (Londýn) ve dnech 22. - 28. 9. 2014 za účelem účasti na jazykovém vzdělávacím kurzu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  51/3958     11. 9. 2014
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková
  51/3958     11. 9. 2014
5. rozhodla

vyslat RSDr. Karla Kuboše, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Bratislava) dne 9. 10. 2014 za účelem prezentace projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  51/3958     11. 9. 2014
6. ukládá

členovi rady kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 5) tohoto usnesení Zodp.: RSDr. Karel Kuboš
  51/3958     11. 9. 2014
7. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zahraniční hosty Moravskoslezského kraje v rámci návštěvy delegace z Arménské republiky ze spřáteleného regionu Armavir ve dnech 15. - 19. 9. 2014 a v rámci zahraniční pracovní cesty do partnerského regionu Vologodská oblast Ruské federace ve dnech 22. - 26. 9. 2014 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  51/3959     11. 9. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje Nejlepšímu starostovi/primátorovi za období 2010 - 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3960     11. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít „Memorandum o porozumění a dlouhodobé spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností TATRA TRUCKS a.s.“, IČ 01482840, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  51/3960     11. 9. 2014
2. rozhodla

uzavřít „Memorandum o porozumění a dlouhodobé spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Tawesco, s.r.o.“, IČ 61946389, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3961     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 30. 7. 2014 do 8. 9. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3814 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  51/3962     11. 9. 2014
1. rozhodla

jmenovat konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3963     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

vzdání se funkce Mgr. Vladimíry Dvořákové, ředitelky organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, dnem 31. 8. 2014
  51/3963     11. 9. 2014
2. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, od 1. 9. 2014 vykonává v plném rozsahu práv a povinností Eva Michalčíková z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  51/3963     11. 9. 2014
3. stanoví

s účinností od 12. 9. 2014 plat zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  51/3963     11. 9. 2014
4. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3264 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3964     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny ustanovené pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2013/2014 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  51/3964     11. 9. 2014
2. schvaluje

návrh na ocenění škol v rámci soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2013/2014 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  51/3964     11. 9. 2014
3. rozhodla

a) poskytnout certifikát a věcné dary - poukazy na nákup knižního zboží, poukazy na nákup pracovních pomůcek a poukazy na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory těmto oceněným školám: aa) kategorie mateřské školy: Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČ 60043733, ve výši 25.000 Kč ab) kategorie základní školy: Základní a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 75027232, ve výši 25.000 Kč ac) kategorie střední školy: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, ve výši 25.000 Kč b) poskytnout referenční list a věcné dary - poukazy na nákup pracovních pomůcek těmto oceněným školám: ba) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 5.000 Kč bb) Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, ve výši 5.000 Kč bc) Základní a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace, IČ 70999341, ve výši 5.000 Kč bd) Základní škola Břidličná, okres Bruntál, IČ 45234604, ve výši 5.000 Kč be) Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ 69987181, ve výši 5.000 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3262 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3965     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  51/3965     11. 9. 2014
2. schvaluje

návrh na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  51/3965     11. 9. 2014
3. rozhodla

a) poskytnout věcné dary - poukázky na nákup knih a zboží pro sport a volný čas v celkové hodnotě 3.000 Kč každému z oceněných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout věcné dary - poukázky na nákup knih a zboží pro sport a volný čas v celkové hodnotě 5.000 Kč každému z oceněných školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3966     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu
  51/3966     11. 9. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraj č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce Hry „Olympiády dětí a mládeže“ ve výši 208.900 Kč
  51/3966     11. 9. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Ostravská tělovýchovná unie, IČ 00436071, ve výši 160.000 Kč na úhradu nákladů spojených s přípravou trenérů a sportovců na Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění seminářů a kempů, dopravu, pronájmy, ubytování, stravování, odměny lektorům a občerstvení s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 b) Student Cyber Games, IČ 26678586, ve výši 10.000 Kč na pořádání soutěže „pIšQworky“ v Moravskoslezském kraji; finanční prostředky jsou určeny na odměny organizátorům, materiálové náklady, ceny, tisk, grafiku, poštovné a cestovné s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014
  51/3966     11. 9. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 143,30 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 105,51 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 0,09 tis. Kč Celkem 258,90 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 40,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 208,90 tis. Kč Celkem 258,90 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3967     11. 9. 2014
1. rozhodla

o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  51/3967     11. 9. 2014
2. ukládá

příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu Termín: do 26. 9. 2014
  51/3967     11. 9. 2014
3. schvaluje

závazný ukazatel „odvod do rozpočtu kraje - odvod za porušení rozpočtové kázně“ příspěvkové organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297, ve výši 2.993 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3968     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci, že Moravskoslezský kraj je ve dnech 6. - 7. 10. 2014 pořadatelem 7. krajské konference prevence rizikového chování v Malenovicích
  51/3968     11. 9. 2014
2. rozhodla

poskytnout věcné dary - knižní poukázky a předplatné časopisu Prevence v hodnotě 3.000 Kč každé z oceněných škol s nejkvalitnějším preventivním programem v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014 dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  51/3968     11. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,4 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 2,4 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3969     11. 9. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů na dotaci z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování nákladů individuálního projektu prioritní osy 3 - Další vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání ve výši 876.896 Kč, dle předloženého materiálu
  51/3969     11. 9. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 876.897 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 876.897 Kč
  51/3969     11. 9. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, s účelovým určením na projekt „Klíčové vzdělávání na venkově“ o částku 876.896 Kč (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0165)
  51/3969     11. 9. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 109.267 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 21.195 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 34.369 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 38.846 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 1.526 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 475 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 5.259 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 7.597 Kč Celkem 109.267 Kč
  51/3969     11. 9. 2014
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  51/3969     11. 9. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 26.663 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 26.663 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3970     11. 9. 2014
1. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, se sídlem Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, ve výši 750 tis. Kč účelově na akci „Výstavba plynové kotelny na pracovišti Havířov“

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3971     11. 9. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  51/3971     11. 9. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 169/5918 ze dne 5. 3. 2008 č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  51/3972     11. 9. 2014
1. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje ze dne 5. 3. 2008 tak, že u smlouvy č. KA/21/d/2008/Pal mění cenu za zřízení věcných břemen z 0,- Kč na Kč 100,- včetně DPH
  51/3972     11. 9. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3973     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o zajištění zimní údržby silnic v období 2014/2015 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1242 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  51/3974     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, dne 24. 9. 2014, pozvánku na tuto valnou hromadu a její pořad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3975     11. 9. 2014
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  51/3975     11. 9. 2014
2. rozhodla

vyřadit a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  51/3975     11. 9. 2014
3. rozhodla

o neupotřebitelnosti drobného dlouhodobého hmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  51/3975     11. 9. 2014
4. rozhodla

vyřadit a následně fyzicky zlikvidovat drobný dlouhodobý hmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  51/3975     11. 9. 2014
5. rozhodla

o neupotřebitelnosti drobného hmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  51/3975     11. 9. 2014
6. rozhodla

vyřadit a následně fyzicky zlikvidovat drobný hmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 15/1105 ze dne 14. 5. 2013 č. 26/1989 ze dne 15. 10. 2013 č. 29/2204 ze dne 19. 11. 2013 č. 33/2533 ze dne 14. 1. 2014 č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014 č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  51/3976     11. 9. 2014
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 15/1105 ze dne 14. 5. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, u žádosti uvedené pod pořadovým číslem 0647/3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  51/3976     11. 9. 2014
2. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 26/1989 ze dne 15. 10. 2013, v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 29/2204 ze dne 19. 11. 2013, v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 33/2533 ze dne 14. 1. 2014, v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0077/1, 0329/1, 1069/1, 0185/4 a 0975/4 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3977     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

petici občanů požadující omezení tranzitní dopravy přes město Klimkovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  51/3977     11. 9. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3978     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádost Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s. ze dne 18. 8. 2014 ve věci poskytnutí dotace na její činnost, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  51/3978     11. 9. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje, o.p.s., IČ 27848230, na činnost jí vykonávanou ve výši 150.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2014 do dne 31. 5. 2014 a uhrazených do dne 30. 6. 2014 včetně
  51/3978     11. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 150,00 tis. Kč
  51/3978     11. 9. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu 3) usnesení u úspory z akce „Územní energetická koncepce MSK“ ve výši 150 tis. Kč, a to na akci rozpočtu „Krajská energetická agentura“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3979     11. 9. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 76,22 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 76,22 tis. Kč
  51/3979     11. 9. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.585,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.585,00 tis. Kč
  51/3979     11. 9. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 1.794,50 Kč, účelově určeného na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3980     11. 9. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost do rozpočtu kraje ve výši 275.609,95 Kč na financování projektu „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  51/3980     11. 9. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 275.609,95 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  51/3980     11. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 275.611 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 275.611 Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3981     11. 9. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvkové organizaci, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc červenec 2014 ve výši 513.000,- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 106950/2014, ze dne 27. 8. 2014
  51/3981     11. 9. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, za měsíc červenec 2014 ve výši 204.440,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 110688/2014, ze dne 15. 8. 2014 b) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, za měsíc červenec 2014 ve výši 421.800,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 110701/2014, ze dne 27. 8. 2014
  51/3981     11. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.139,24 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 204,44 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 421,80 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 513,00 tis. Kč Celkem o 1.139,24 tis. Kč
  51/3981     11. 9. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. b) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 48/3608 ze dne 15. 7. 2014 č. 38/2843 ze dne 11. 3. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  51/3982     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádost Svazu důchodců České republiky, o.s., Krajská rada Moravskoslezského kraje, IČ 71206361, o účelovou neinvestiční dotaci na projekt „Krajský den seniorů“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  51/3982     11. 9. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Svazu důchodců České republiky, o.s. Krajská rada Moravskoslezského kraje, IČ 71206361, ve výši 10.000,-- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Krajský den seniorů“, vzniklých a uhrazených od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2014, dle předloženého materiálu
  51/3982     11. 9. 2014
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 48.450,-- Kč účelově určené na akci „Rekonstrukce objektu Domova Vítkov“ realizovanou pro organizaci Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951
  51/3982     11. 9. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Dotační program - Program na podporu komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“, ve výši 58.450,-- Kč
  51/3982     11. 9. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 58,45 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 48,45 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1807 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  51/3983     11. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství k projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 s organizací Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 13644301, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  51/3983     11. 9. 2014
2. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 8.015.804,06 Kč na financování projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01525, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  51/3983     11. 9. 2014
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01525, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2922 ze dne 25. 3. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  51/3984     11. 9. 2014
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „3. etapa transformace organizace Marianum A“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3314 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  51/3985     11. 9. 2014
1. prodlužuje

termín výzvy dotačního programu „Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3986     11. 9. 2014
1. rozhodla

poskytnout finanční dar ve výši 40.000 Kč subjektu, který se umístí na prvním místě akce „StartUp Harvest“, která se uskuteční ve dnech 18. až 19. 9. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6165 ze dne 16. 11. 2011 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3987     11. 9. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.611,86 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 2.500,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 500,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 300,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazovém pojištění o 30,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 250,00 tis. Kč pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 31,86 tis. Kč Celkem o 3.611,86 tis. Kč
  51/3987     11. 9. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 200 tis. Kč
  51/3987     11. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 15 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 15 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/873 ze dne 17. 2. 2010 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3988     11. 9. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ b) „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ c) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ d) „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  51/3988     11. 9. 2014
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ b) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/3989     11. 9. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, o částku 4.404,70 Kč, s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  51/3989     11. 9. 2014
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, o částku 4.404,70 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  51/3989     11. 9. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace IČ 00844691, o částku 70.303,21 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  51/3989     11. 9. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 695,78 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7,50 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 30,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 10,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,00 tis. Kč Celkem 167,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 66,95 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 520,76 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 146,93 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 52,90 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 2,47 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 71,27 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,00 tis. Kč Celkem 863,28 tis. Kč
  51/3989     11. 9. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,69 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč Celkem 100,00 tis. Kč
  51/3989     11. 9. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradentství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradentství pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč Celkem 150,00 tis. Kč
  51/3989     11. 9. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 1.200,00 tis. Kč
  51/3989     11. 9. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 11.035,78 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 11.035,78 tis. Kč
  51/3989     11. 9. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 500,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.000,00 tis. Kč
  51/3989     11. 9. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 170,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100,00 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 30,00 tis. Kč Celkem 230,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 126,45 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 31,62 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 11,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,54 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,34 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,72 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,34 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 22,30 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,58 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,02 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,10 tis. Kč Celkem 400,00 tis. Kč
  51/3989     11. 9. 2014
11. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 3.050,40 tis. Kč z 252.454,55 tis. Kč na 255.504,95 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2508 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  51/3990     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5“, která je součástí projektu „Silnice 2013 I. etapa“, dle předloženého materiálu
  51/3990     11. 9. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem víceprací v maximální výši 797 tis. Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5“, která je součástí projektu „Silnice 2013 I. etapa“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3991     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

nabídku paní **********, na převod spoluvlastnického podílu ve výši ideální ½ pozemku parc. č. 115/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 9 občanská vybavenost, část obce Darkovičky, vše v k. ú. Darkovičky, obec Hlučín, dle předloženého materiálu
  51/3991     11. 9. 2014
2. rozhodla

odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 1) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2745 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  51/3992     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách, potřebě dodatečných prací a změně termínu plnění ze smlouvy o dílo při realizaci stavby „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově“ dle předloženého materiálu
  51/3992     11. 9. 2014
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 429.790,65 Kč vč. DPH, víceprací v maximální výši 2.274.040,98 Kč vč. DPH v rámci stavby „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově“ a s prodloužením termínu plnění ze smlouvy o dílo dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 č. 90/5615 ze dne 10. 8. 2011 č. 108/6943 ze dne 3. 4. 2012 č. 113/7424 ze dne 19. 6. 2012 č. 15/1129 ze dne 14. 5. 2013 č. 36/2705 ze dne 17. 2. 2014 (č. usnesení)
  51/3993     11. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01006/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3151 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  51/3994     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČ 71193821, o prodloužení termínu ukončení projektu „Provozování veřejné lodní dopravy na vodní nádrži Slezská Harta“
  51/3994     11. 9. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01034/2014/RRC na projekt „Provozování veřejné lodní dopravy na vodní nádrži Slezská Harta“, s Mikroregionem Slezská Harta, IČ 71193821, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3995     11. 9. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí, a to: části pozemku parc. č. 1328 zastavěná plocha a nádvoří, části budovy č. p. 611, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1328 zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc. č. 1330/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, mezi Albrechtovou střední školou, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, jako půjčitelem a Domovem Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Bohumín, IČ 00847372, jako vypůjčitelem, na dobu určitou, a to od 1. 9. 2014 do dne, kdy bude předmět výpůjčky krajem vyjmut z hospodaření půjčitele a předán k hospodaření vypůjčiteli, dle přeloženého materiálu
  51/3995     11. 9. 2014
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 611, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1328 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Bohumín, IČ 00847372, mezi Domovem Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Bohumín, IČ 00847372, jako pronajímatelem a paní **********, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přeloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  51/3996     11. 9. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Bruntál, Komenského, obnova vNN" na pozemcích parc. č. 5/1 ostatní plocha a parc. č. 9/1 zahrada, oba k. ú. Bruntál - město, obec Bruntál, dle předloženého materiálu
  51/3996     11. 9. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 9/1 zahrada, k. ú. Bruntál - město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 1/7, Bruntál, IČ 00095354, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zemní a nadzemní kabel NN včetně elektrického sloupu na části služebného pozemku, v rámci stavby „Bruntál, Komenského, obnova vNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  51/3996     11. 9. 2014
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje a hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov, IČ 00601292, a to k: pozemku parc. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 145, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 841, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, pozemku parc. č. 2631 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 858, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v budovách, které jsou součástí předmětných pozemků, objektové předávací stanice, dále zřídit, mít a udržovat v těchto budovách potřebné obslužné zařízení a provádět na objektových předávacích stanicích úpravy za účelem jejich obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti, včetně jejich odstranění, v rozsahu dle situačního zákresu b) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov, IČ 00601292, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na služebném pozemku tepelnou přípojku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2943-605/2014 ze dne 4. 6. 2014 vše ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s., 28. října 3337/7, Ostrava, IČ 45193410, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen, která bude tvořena cenou práv odpovídajících věcným břemenům, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/322 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  51/3997     11. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ se společností ANROBI SHOP s.r.o., se sídlem 739 84 Bukovec 331, IČ 28578422, provozovatelem Baru pod Kympóm, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  51/3997     11. 9. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ s Ing. Alešem Buksou, se sídlem 739 11 Malenovice 150, IČ 48750701, provozovatelem Hospody Pod Borovou v Malenovicích, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/2812 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  51/3998     11. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“, a to u stavby „Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze“
  51/3998     11. 9. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 12.000 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 430.000 Kč vč. DPH v rámci stavby „Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze“ a s prodloužením termínu plnění ze smlouvy o dílo včetně stanovení nových aktualizovaných závazných termínů finanční prostavěnosti stavby dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3240 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  51/3999     11. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01346/2014/KŘ se společností: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz IČ: 64610225 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  51/4000     11. 9. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 450 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 550 tis. Kč
  51/4000     11. 9. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 120 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 120 tis. Kč

  frame-scrollup