Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 23. 9. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  52/4001     23. 9. 2014
1. schvaluje

program 52. schůze rady kraje, konané dne 23. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4002     23. 9. 2014
1. volí

ověřovatele zápisu z 52. schůze rady kraje, konané dne 23. 9. 2014: Martina Sikoru RSDR. Karla Kuboše

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  52/4003     23. 9. 2014
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2014 a výroční zprávy za rok 2014 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., Auditorskou společnost CONSULT, s.r.o., IČ 25874705, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 434/211, PSČ 709 00

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1729 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  52/4004     23. 9. 2014
1. rozhodla

nerealizovat ve školách v Moravskoslezském kraji v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v denní formě vzdělávání pro školní rok 2015/2016 přijímací zkoušku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím testování jednotně zabezpečovaného Moravskoslezským krajem
  52/4004     23. 9. 2014
2. ukládá

řediteli organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403 zabezpečit činnosti spojené s rozhodnutím dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál Termín: do 15. 10. 2014
  52/4004     23. 9. 2014
3. doporučuje

ředitelům středních škol všech zřizovatelů přihlásit se do 30. září 2014 prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v denní formě vzdělávání pro školní rok 2015/2016 k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášenému Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. MŠMT-23913/2014 ze dne 30. července 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4005     23. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Střední odborného učiliště v Kopřivnici – Tělocvična“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  52/4005     23. 9. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Střední odborného učiliště v Kopřivnici – Tělocvična“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  52/4005     23. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku smlouvy „Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Střední odborného učiliště v Kopřivnici – Tělocvična“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  52/4005     23. 9. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku smlouvy „Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Střední odborného učiliště v Kopřivnici – Tělocvična“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4006     23. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na služby nazvané “Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  52/4006     23. 9. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství II“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  52/4006     23. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství II“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Jitka Marková - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4007     23. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na služby nazvané „Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  52/4007     23. 9. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK II“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  52/4007     23. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “ Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK II“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Jitka Marková - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3076 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  52/4008     23. 9. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“, níže uvedené uchazeče pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 2. Linet spol. s r. o. (pro část 3 VZ) Želevčice 5, 274 01 Slaný IČ: 00507814 5. Metrostav a.s. divize 1 (pro část 4 VZ) Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 7. TRANSKONTAKT – MEDICAL s.r.o. (pro část 3, 4 VZ) Na Zatlance 5/2174, 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 8. FOMA MEDICAL spol. s r.o. (pro část 1 VZ) Jana Krušinky 1604, 500 02, Hradec Králové IČ: 02464454 10. B.Braun Medical s.r.o. (pro část 4 VZ) V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 IČ: 48586285
  52/4008     23. 9. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“, s níže uvedenými uchazeči, a to v pořadí: pro část 3 VZ 6. Metrostav a.s. divize 1 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 za cenu nejvýše přípustnou 12.288.170,- Kč bez DPH 9. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 4 IČ: 24165841 za cenu nejvýše přípustnou 12.314.800,- Kč bez DPH. pro část 4 VZ 9. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 4 IČ: 24165841 za cenu nejvýše přípustnou 14.985.200,- Kč bez DPH. 3. HOSPIMED, spol. s.r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 15.345.610,- Kč bez DPH
  52/4008     23. 9. 2014
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“, a to ve vztahu k části 1 VZ, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu za předpokladu, že nebudou podány námitky proti vyloučení uchazeče FOMA MEDICAL spol. s r.o., ze zadávacího řízení
  52/4008     23. 9. 2014
4. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pro část 1 VZ

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 31/2398 ze dne 9. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4009     23. 9. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – III. etapa“ pro 2 část VZ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 2. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21, 779 00 Olomouc IČ: 25869523 3. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 4. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 5. BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410, 320 64 Plzeň – město IČ: 45357269 8. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno IČ: 25317628 12. ALPINE Bau CZ s.r.o. Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí IČ: 02604795
  52/4009     23. 9. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – III. etapa“ pro část 2 VZ, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 10. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 za cenu nejvýše přípustnou 40.119.937,48 Kč bez DPH 9. OHL ŽS, a.s. Burešova 938, 602 00 Brno, Veveří IČ: 4634279 za cenu nejvýše přípustnou 36.904.963,92 Kč bez DPH 11. SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 IČ: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 36.545.179,07 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 49/3663 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  52/4010     23. 9. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup personálních počítačů a notebooků“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. MANLOMKA s.r.o. (pro část 1 a 2 VZ) Ostravská 1648, 735 41 Petřvald u Karviné IČ: 27834425
  52/4010     23. 9. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup personálních počítačů a notebooků“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ - Personální počítače vč. operačního sytému 3. LEMESSIANA s.r.o. Chválkovice 580, 779 00 Olomouc IČ: 27733718 za cenu nejvýše přípustnou 1.249.000,- Kč bez DPH/ 100 ks PC 1. Charita Opava Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava IČ: 439645 91 za cenu nejvýše přípustnou 1.255.000,- Kč bez DPH/ 100 ks PC pro část 2 VZ - Notebooky vč. operačního sytému 1. Charita Opava Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava IČ: 439645 91 za cenu nejvýše přípustnou 1.914.000,- Kč bez DPH/ 120 ks notebooků 3. LEMESSIANA s.r.o. Chválkovice 580, 779 00 Olomouc IČ: 27733718 za cenu nejvýše přípustnou 1.931.600,- Kč bez DPH/ 120 ks notebooků

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4011     23. 9. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci vzdělávacích programů pro žáky základních škol v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE se sídlem: Ruská 2887/101,70602 Ostrava - Vítkovice IČ: 75125285 za cenu nejvýše přípustnou 1.935.512,44 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4012     23. 9. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na rozšíření informačního systému FAMA+ o aplikační řešení Energetického managementu, se subjektem: TESCO SW a.s. tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc IČ: 25892533 za cenu nejvýše přípustnou 754.200 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4013     23. 9. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě - Porubě“, se subjektem: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s. se sídlem: Ostrava – Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702 00 IČ: 25357603 za cenu nejvýše přípustnou 2.780.550 Kč bez DPH
  52/4013     23. 9. 2014
2. prohlašuje

že předmět zakázky "Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě – Porubě II" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4014     23. 9. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě – II.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  52/4014     23. 9. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  52/4014     23. 9. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Daniel Cinař - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Jindřich Částka - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 6/289 ze dne 21. 1. 2009 č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 (č. usnesení)
  52/4015     23. 9. 2014
1. schvaluje

s účinností od 1. 10. 2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  52/4015     23. 9. 2014
2. rozhodla

změnit body 2) a 3) usnesení rady kraje č. 6/289 ze dne 21. 1. 2009 takto: „2) s v ě ř u j e v souladu s § 59 odst. 4 zákona o krajích rozhodování o nabytí a převodu movitých věcí na kraj krajskému úřadu formou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně uzavírání smluv, v rozsahu dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje 3) u k l á d á krajskému úřadu při zabezpečování hospodaření podle schváleného rozpočtu kraje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně uzavírání smluv, v rozsahu dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje“
  52/4015     23. 9. 2014
3. rozhodla

změnit bod 2) usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 takto: „2) s v ě ř u j e hejtmanovi kraje podle § 59 odst. 4 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělování souhlasu se změnami rozsahu předmětu realizovaných veřejných zakázek na akce reprodukce majetku kraje ve formě méněprací“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3952 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  52/4016     23. 9. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení stavebních prací spočívajících ve vytvoření nové návštěvnické trasy na hradě Sovinci, se společností: TOGET s.r.o. se sídlem: Nežárská 618, Praha 9, 198 00 IČ: 27716384 za cenu nejvýše přípustnou 4.353.368,57 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4017     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 9. 9. 2014 do 16. 9. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4018     23. 9. 2014
1. rozhodla

o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC, o.s. se sídlem Konská 742, 739 61 Třinec, IČ 02307651, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4019     23. 9. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 0,40 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 3,30 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 42,58 tis. Kč Celkem o 47,28 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 47,28 tis. Kč
  52/4019     23. 9. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Optimalizace činností a lůžkového fondu zdravotnických zařízení“, ve výši 43 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4020     23. 9. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  52/4020     23. 9. 2014
2. stanoví

u usnesení č. 24/1729 bod 3) ze dne 3. 9. 2013 termín další kontroly plnění na 31. 7. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4021     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o podnětu vzneseném členem zastupitelstva kraje Ing. Liborem Nowakem na 11. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 11. 9. 2014, dle předloženého materiálu
  52/4021     23. 9. 2014
2. pověřuje

náměstka hejtmana kraje a předsedu výboru pro dopravu vyřízením podnětu dle předloženého materiálu Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Ing. Jaroslav Kala Termín: 10. 10. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4022     23. 9. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 150 tis. Kč
  52/4022     23. 9. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5175 - Pohoštění o 150 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5175 - Pohoštění o 150 tis. Kč
  52/4022     23. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 5173 - Cestovné o 100 tis. Kč
  52/4022     23. 9. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému“ ve výši 65 tis. Kč
  52/4022     23. 9. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 123,1 tis. Kč na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému pol. 5175 - Pohoštění o 65,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 123,1 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční o 65,0 tis. Kč
  52/4022     23. 9. 2014
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Jednotný vizuální styl Moravskoslezského kraje“ ve výši 823,1 tis. Kč
  52/4022     23. 9. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 200 tis. Kč
  52/4022     23. 9. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 500 tis. Kč
  52/4022     23. 9. 2014
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“ ve výši 27,73 tis. Kč
  52/4022     23. 9. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6123 - Dopravní prostředky o 390,27 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 27,73 tis. Kč Celkem o 418,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 418,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4023     23. 9. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2014 platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  52/4023     23. 9. 2014
2. stanoví

odměnu řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 28/2101 ze dne 5. 11. 2013
  (č. usnesení)
bod 1 písm. q) změněn usnesením č. 53/4097 ze dne 7. 10. 2014
  52/4024     23. 9. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČ 62331558, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842761, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČ 00601390, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu m) předat organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 47813091, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu n) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČ 00842737, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu o) předat organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu p) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu q) předat organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601314, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu r) předat organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu s) předat organizaci Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu
  52/4024     23. 9. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01402 v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 43/3175 ze dne 13. 15. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4025     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací dle příloh č. 1, 2, 4 a 6 předloženého materiálu
  52/4025     23. 9. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, IČ 13644271, o částku 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků „K-MODE“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem s časovou použitelností od 1. 10. 2014 do 31. 1. 2015
  52/4025     23. 9. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) HC AZ Havířov 2010 z.s., IČ 68941994, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodním žákovském hokejovém turnaji; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 b) Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním semináře k soutěžní přehlídce s názvem Středoškolská odborná činnost; finanční prostředky jsou určeny na stravování, materiál, tisk, jízdné a odměny lektorům s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014
  52/4025     23. 9. 2014
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01095/2014/ŠMS uzavřené s příjemcem Palas Dance, IČ 22762884, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014“ na „od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014“
  52/4025     23. 9. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 45 tis. Kč Celkem 75 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 25 tis. Kč Celkem 75 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4026     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  52/4026     23. 9. 2014
2. rozhodla

přijmout opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4027     23. 9. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Společnost pro kvalitu školy, o.s., IČ 69610606 (předkladatel projektu), s příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581 (partner projektu), v rámci projektu „ICT nás baví“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0015), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje
  52/4027     23. 9. 2014
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Valero s.r.o., IČ 28291565 (předkladatel projektu), s příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301 (partner projektu), v rámci projektu „ICT jako nástroj inovace výuky“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0040), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4028     23. 9. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství: a) programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2014“ ve výši 129.500 Kč b) individuálního projektu prioritní osy 3 - Další vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání ve výši 851.628 Kč c) programu Kulturní aktivity ve výši 320.000 Kč dle předloženého materiálu
  52/4028     23. 9. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.301.129 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 851.629 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 129.500 Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 320.000 Kč Celkem 1.301.129 Kč
  52/4028     23. 9. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  52/4028     23. 9. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 v rámci individuálního projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „Obec21“ o částku 851.628 Kč (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0073)
  52/4028     23. 9. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 v rámci programu „Kulturní aktivity“ organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 320.000 Kč s účelovým určením na projekt „6. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2014“
  52/4028     23. 9. 2014
6. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září a říjen 2014 do 30. 9. 2014 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 2 a č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4029     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávek organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 2069, PSČ 738 01, IČ 13644301 vůči dlužníkům: a) Handball Club FM s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 2069, PSČ 738 01, IČ 25396188, ve výši 266.066,30 Kč b) Roman Paprskarz, bytem Mánesova 465, Frýdek-Místek, IČ 13435418, ve výši 31.829,40 Kč c) Petr Liška, bytem Bezručova 1366, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 45221880, ve výši 56.089,40 Kč d) Miroslav Zajíc, bytem Ostravice 391, IČ 15410489, ve výši 275.331,97 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3963 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  52/4030     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

vzdání se funkce PaedDr. Antonína Balnara, PhD., ředitele organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, dnem 30. 9. 2014
  52/4030     23. 9. 2014
2. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, od 1. 10. 2014 vykonává v plném rozsahu práv a povinností Mgr. Jan Netolička z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  52/4030     23. 9. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 10. 2014 plat zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  52/4030     23. 9. 2014
4. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  52/4030     23. 9. 2014
5. rozhodla

jmenovat konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4031     23. 9. 2014
1. souhlasí

s pronájmem nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží o výměře 1344,79 m² v budově č. p. 213, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 363 v k. ú. a obci Český Těšín, ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 297437, které svěřilo majetek k hospodaření Základní škole s polským jazykem vyučovacím a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná, Havlíčkova 13, Český Těšín, IČ 48805491, jako pronajímatelem a organizací Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, Havlíčkova 213/13, Český Těšín, IČ 62331493, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  52/4032     23. 9. 2014
1. souhlasí

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 423, průmyslový objekt, na pozemku parc. č. 1404/3 a v budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 1404/6, vše v k. ú. a obci Fulnek, o celkové výměře 199,90 m², uzavřené mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a společností NORDIC STEEL s.r.o., Masarykova 428, 742 45 Fulnek, IČ 28571274, a to k datu 30. 11. 2014, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu
  52/4032     23. 9. 2014
2. souhlasí

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 405, bytový dům, na pozemku parc. č. 1400/1, vše v k. ú. a obci Fulnek, a to garáže o výměře 68,64 m², uzavřené mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a **********, a to k datu 31. 10. 2014, dle předloženého materiálu a přílohy č. 3 předloženého materiálu
  52/4032     23. 9. 2014
3. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor v budově č. p. 405, bytový dům, na pozemku parc. č. 1400/1, a to jednotky č. 405/8, o výměře 84,69 m² a jednotky č. 405/5, jiný nebytový prostor, o výměře 68,64 m², vše v k. ú. a obci Fulnek, uzavírané mezi organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a **********, na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu a přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4033     23. 9. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci propojovacího traktu mezi nově realizovaným pavilonem chirurgických oborů a pavilonem „T“, dle předloženého materiálu
  52/4033     23. 9. 2014
2. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci: „Propojovací trakt pavilonu „T“ s novou přístavbou PCHO“ pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188
  52/4033     23. 9. 2014
3. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku, dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4034     23. 9. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci úprav zpevněných ploch včetně kanalizace u pavilonu „R“ v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu
  52/4034     23. 9. 2014
2. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci „Úprava zpevněných ploch včetně kanalizace u pavilonu „R“ v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku“ pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188
  52/4034     23. 9. 2014
3. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, jmenovat pro veřejnou zakázku malého rozsahu, dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4035     23. 9. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.164.915,50 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  52/4035     23. 9. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.164.916 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.164.916 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4036     23. 9. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 504.000 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  52/4036     23. 9. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 306.000 Kč b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 198.000 Kč
  52/4036     23. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 504.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 504.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4037     23. 9. 2014
1. souhlasí

s uzavřením dohody o narovnání, kterou se upraví veškerá práva a povinnosti mezi Nemocnicí Karviná-Ráj, příspěvková organizace a oprávněnými

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4038     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

petici občanů obce Milíkov ze dne 1. 9. 2014 ve věci prodloužení tras autobusových linek z obce Milíkov do obce Návsí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  52/4038     23. 9. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4039     23. 9. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.545,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.545,00 tis. Kč
  52/4039     23. 9. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 55,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 55,00 tis. Kč
  52/4039     23. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3716 - Monitoring ochrany ovzduší pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 55,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3716 - Monitoring ochrany ovzduší pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 55,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 8/522 ze dne 12. 2. 2013 č. 19/1520 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  52/4040     23. 9. 2014
1. schvaluje

Politiku energetického managementu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  52/4040     23. 9. 2014
2. ustanovuje

Ing. Silvii Součkovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zvláštním zástupcem pro zavádění energetického managementu Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4041     23. 9. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 174.916,55 Kč na financování projektu „Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372
  52/4041     23. 9. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 174.916,55 Kč, s účelovým určením na projekt „Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  52/4041     23. 9. 2014
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 435.195,80 Kč na financování projektu „Cesta k přirozenému životu“, realizovaného organizací kraje Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860
  52/4041     23. 9. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, ve výši 435.195,80 Kč, s účelovým určením na projekt „Cesta k přirozenému životu“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  52/4041     23. 9. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 610.115 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 174.918 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 435.197 Kč Celkem o 610.115 Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4042     23. 9. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvkové organizaci, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc červenec 2014 ve výši 760,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 118988/2014, ze dne 15. 9. 2014, a za měsíc srpen 2014 ve výši 104.880,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 118989/2014, ze dne 15. 9. 2014, b) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelně, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 48004898, za měsíc srpen 2014 ve výši 174.800,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 118992/2014, ze dne 15. 9. 2014
  52/4042     23. 9. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc srpen 2014 ve výši 242.440,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 118651/2014, ze dne 15. 9. 2014 b) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc červenec 2014 ve výši 760,- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 122169/2014, ze dne 15. 9. 2014, a za měsíc srpen 2014 ve výši 500.840,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 118626/2014, ze dne 15. 9. 2014
  52/4042     23. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.024,48 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 501,60 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 242,44 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 280,44 tis. Kč Celkem o 1.024,48 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/993/1 ze dne 10. 6. 2004 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4043     23. 9. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy)“ ve výši 6.400,-- Kč
  52/4043     23. 9. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 31,0 tis. Kč na § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 6,4 tis. Kč Celkem o 37,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 37,4 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4044     23. 9. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu Zámku Kunín – budově č. p. 1, část obce Kunín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Kunín, obec Kunín, ve vlastnictví obce Kunín, Kunín č. p. 69, 742 53 Kunín, IČ 00600733, mezi obcí Kunín, Kunín č. p. 69, 742 53 Kunín, IČ 00600733, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací kraje - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 12, 741 01 Nový Jičín, IČ 00096296, jako vypůjčitelem, na dobu určitou, a to na dobu 10 let od nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3504 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  52/4045     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

dopis Ing. Evy Richtrové ze dne 12. 8. 2014 ve věci provozování hradu Hukvaldy a konání Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  52/4045     23. 9. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  52/4045     23. 9. 2014
3. bere na vědomí

dopis Mgr. Luďka Bujnoška, starosty obce Hukvaldy ze dne 2. 9. 2014 ve věci udržení návštěvnosti akcí na hradě Hukvaldy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  52/4045     23. 9. 2014
4. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3538 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  52/4046     23. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/17.01161, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1223 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/294 ze dne 20 6. 2013 (č. usnesení)
  52/4047     23. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01822/2013/RRC s příjemcem finanční podpory Regionální agrární komora Ostravsko, IČ 25850741, týkající se prodloužení doby realizace projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4048     23. 9. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, o částku 2.548.223,44 Kč b) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, o částku 15.568,37 Kč s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  52/4048     23. 9. 2014
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, o částku 15.568,37 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  52/4048     23. 9. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 94.132,71 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  52/4048     23. 9. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 19,85 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 11,94 tis. Kč Celkem 31,79 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 19,85 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 11,94 tis. Kč Celkem 31,79 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 557,94 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 125,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 31,40 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 11,30 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,53 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 389,11 tis. Kč Celkem 557,94 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.083,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 297,57 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 115,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 74,39 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 26,79 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,25 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7,70 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 392,83 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 116,12 tis. Kč Celkem 1.083,15 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.050,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5.920,11 tis. Kč Celkem 6.050,11 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborné učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy haly a stavby o 141,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborné učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 105,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 26,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,45 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,45 tis. Kč Celkem 141,15 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70,00 tis. Kč Celkem 110,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 110,00 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 21,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5172 - Programové vybavení o 21,10 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 46,00 tis. Kč a na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč Celkem 146,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 46,00 tis. Kč a na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100,00 tis. Kč Celkem 146,00 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 20,82 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5902 - Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let o 20,82 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 15,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 15,18 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 32,81 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 32,81 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
16. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 1.185.100 Kč
  52/4048     23. 9. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.185,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy haly a stavby o 1.185,10 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.680,37 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.680,37 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 7,87 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 131,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 131,00 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 0,69 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 0,69 tis. Kč
  52/4048     23. 9. 2014
22. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 602,56 tis. Kč z 255.504,95 tis. Kč na 256.107,51 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4049     23. 9. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 250 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 250 tis. Kč
  52/4049     23. 9. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ ve výši 17.800 Kč
  52/4049     23. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 500 tis. Kč
  52/4049     23. 9. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 57 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5171 - Opravy a udržování o 57 tis. Kč
  52/4049     23. 9. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 379,03 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 120,97 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2125 - Podpora podnikání a inovací pol. 5612 - Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 500 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4050     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti Moravio s.r.o., IČ 29265266, o poskytnutí sponzorského daru ve výši 50 tis. Kč, účelově určeného na spolufinancování nákladů souvisejících s pořádáním konference BarCamp Ostrava 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  52/4050     23. 9. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravio s.r.o., IČ 29265266, ve výši 50 tis. Kč za účelem spolufinancování uznatelných nákladů na pořádání konference BarCamp Ostrava 2014 s časovou použitelností od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2014 dle předloženého materiálu
  52/4050     23. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  52/4051     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  52/4051     23. 9. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“, dle předloženého materiálu
  52/4051     23. 9. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3625 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  52/4052     23. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o převodu práv a povinností stavebníka z rozhodnutí - stavebního povolení, souhlasu s provedením stavby, sdělení stavebního úřadu a rozhodnutí o změně stavby před dokončením pro potřeby realizace dopravních staveb v rámci projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/628 ze dne 11. 2. 2014 č. 48/3621 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  52/4053     23. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o financování projektu z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508 k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ realizovanému v rámci Operačního programu Doprava, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1797 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  52/4054     23. 9. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 246.446.761,94 Kč na financování projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/32.01706, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  52/4054     23. 9. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/32.01706, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4055     23. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o partnerství bez finančního plnění k projektu „INDUSTRIÁDA“ s občanským sdružením KLACR o.s., se sídlem 702 00 Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, IČ 22719822, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1542 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  52/4056     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ v rámci projektu „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“
  52/4056     23. 9. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 62 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 438 tis. Kč bez DPH při realizaci stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ v rámci projektu „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4057     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o zahájení vydávání změny územního plánu Slezského vojvodství, Polská republika
  52/4057     23. 9. 2014
2. schvaluje

na základě ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) návrh vyjádření a sdělení požadavků Moravskoslezského kraje k zahájení změny územního plánu Slezského vojvodství, Polská republika

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4058     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádost manželů **********, o prodej pozemku parc. č. 1777/9, trvalý travní porost, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  52/4058     23. 9. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, a to pozemku parc. č. 1777/9, trvalý travní porost, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4059     23. 9. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „OMS PODA – Karviná, 4. a 5. etapa“ na části pozemku specifikovaného v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  52/4059     23. 9. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1157/2, ostatní plocha, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, Borovského 2315/1, Karviná, IČ 00844985, ve prospěch společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102, Ostrava, IČ 25816179, spočívající v právu zřídit a provozovat na části služebného pozemku podzemní vedení veřejné sítě elektronických komunikací v rámci stavby „OMS PODA – Karviná, 4. a 5. etapa“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4060     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti Hrčávka, o.s., IČ 22879200, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „II. Hrčavský gastronomický festival a beerfest“ dle předloženého materiálu
  52/4060     23. 9. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč společnosti Hrčávka, o.s., IČ 22879200, na projekt „II. Hrčavský gastronomický festival a beerfest“, s časovou použitelností od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 dle předloženého materiálu
  52/4060     23. 9. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 30.000 Kč
  52/4060     23. 9. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 30 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 20 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4061     23. 9. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyplaceném pojistném plnění ve výši 162.397,-- Kč u pojistné události ze dne 30. 12. 2013 na majetku kraje - objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  52/4061     23. 9. 2014
2. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 162.397,-- Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v oblasti krizového řízení“ pro organizaci Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561
  52/4061     23. 9. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 162.397 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5171 - Opravy a udržování o 162.397 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2266 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  52/4062     23. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ev. č. 02245/2012/IM ze dne 9. 10. 2012, se společností CTP Property XIX, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec, IČ 28139496, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4063     23. 9. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Horní Tošanovice - PZ Tossan - připojení" na pozemcích specifikovaných v bodu 2) tohoto usnesení
  52/4063     23. 9. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků, a to: pozemku parc. č. 428/15 zahrada, pozemku parc. č. 433/2 zahrada, pozemku parc. č. 436/1 zahrada, pozemku parc. č. 497 orná půda, pozemku parc. č. 568/25 ostatní plocha, pozemku parc. č. 568/27 orná půda, pozemku parc. č. 1092/3 ostatní plocha, pozemku parc. č. 1212/2 ostatní plocha, pozemku parc. č. 1212/4 ostatní plocha, pozemku parc. č. 1277/17 ostatní plocha, vše v k. ú. a obec Nošovice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabel VN 22kV na částech služebných pozemků, v rámci stavby „Horní Tošanovice - PZ Tossan - připojení“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídající věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 č. 45/3443 ze dne 12. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  52/4064     23. 9. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akcí: a) „Výměna oken“ organizace Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159, ve výši 686 tis. Kč b) „Výměna oken v hlavní budově včetně přístavby“ organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, ve výši 250 tis. Kč c) „Výměna výplní otvorů“ organizace Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181, ve výši 875 tis. Kč d) „Tělocvična Gymnázia Český Těšín“ pro organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, ve výši 3.000 tis. Kč
  52/4064     23. 9. 2014
2. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  52/4064     23. 9. 2014
3. schvaluje

úpravu závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  52/4064     23. 9. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.561 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.000 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.660 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 161 tis. Kč Celkem o 7.382 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 339 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.883 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.160 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč Celkem o 7.382 tis. Kč
  52/4064     23. 9. 2014
5. schvaluje

změnu názvu akce z „Rekonstrukce odvodnění levého křídla“ na „Rekonstrukce odvodnění objektu Dětského domova“ pro organizaci Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, IČ 62330268

Rada kraje (č. usnesení)
  52/4065     23. 9. 2014
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu
  52/4065     23. 9. 2014
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3917 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  52/4066     23. 9. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 14 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3509 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  52/4067     23. 9. 2014
1. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje v souvislosti s požadavkem člena zastupitelstva kraje Ing. Josefa Jalůvky, vzneseným na 11. zasedání zastupitelstva kraje dne 11. 9. 2014, a souhlasným stanoviskem náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikory předložit zastupitelstvu kraje informaci o dalším postupu při doplnění Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a při podpoře klíčových projektů rozvoje kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

  frame-scrollup