Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 12. 2018


  Rada kraje

  52/4678                         11. 12. 2018
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 11. 12. 2018


   Rada kraje

   52/4679                         11. 12. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a pana Jana Krkošky, o ověření zápisu z 51. schůze rady kraje, konané dne 27. 11. 2018

   52/4679                         11. 12. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 52. schůze rady kraje, konané dne 11. 12. 2018:

   -        Mgr. Stanislava Folwarczneho

   -        Jiřího Navrátila, MBA


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 10/716 ze dne 28. 3. 2017

    č. 4/204 ze dne 22. 12. 2016

    č. 47/4128 ze dne 25. 9. 2018

    52/4680                         11. 12. 2018
    1. bere na vědomí

    informaci o odstoupení Ing. Jiřího Vzientka z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, a schvaluje okamžik zániku funkce člena dozorčí rady ke dni 31. 10. 2018, dle přílohy č. 1 a předloženého materiálu

    52/4680                         11. 12. 2018
    2. bere na vědomí

    informaci o odstoupení pana Vojtěcha Filsáka z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, a schvaluje okamžik zániku funkce člena dozorčí rady ke dni 11. 12. 2018, dle přílohy č. 1 a předloženého materiálu

    52/4680                         11. 12. 2018
    3. volí

    člena zastupitelstva kraje Mgr. Daniela Havlíka, nar. **********, členem dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ke dni 12. 12. 2018

    52/4680                         11. 12. 2018
    4. volí

    pana Marcela Sikoru, nar. **********, členem dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ke dni 12. 12. 2018

    52/4680                         11. 12. 2018
    5. volí

    Ing. Lenku Filipovou, nar. **********, členem představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ke dni 12. 12. 2018

    52/4680                         11. 12. 2018
    6. schvaluje

    smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, uzavíranou s panem Marcelem Sikorou a Mgr. Danielem Havlíkem, dle přílohy č. 2 předloženého

    52/4680                         11. 12. 2018
    7. schvaluje

    smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, uzavíranou s Ing. Lenkou Filipovou, dle přílohy č. 3 předloženého


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 47/4138 ze dne 25.9.2018

     č. 46/4065 ze dne 11.9.2018

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 4/381 ze dne 20.6.2013

     52/4681                         11. 12. 2018
     1. rozhodla

     v souladu s ustanovením § 127 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení VZ č. 179/2018 na služby s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko – Místecko II. (relace Zlínský kraj – Ostrava) II“ zadávané na přechodnou dobu v JŘBU, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


      Rada kraje

      52/4682                         11. 12. 2018
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

      52/4682                         11. 12. 2018
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      52/4682                         11. 12. 2018
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“, a to:

      členové:

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      52/4682                         11. 12. 2018
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“, a to:

      členové:

      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

      PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

      Ing. Marie Kollárová, odbor investiční a majetkový

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      náhradníci:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

      Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

      Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

      Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

      Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový

      Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 39/3373 ze dne 29.5.2018

       52/4683                         11. 12. 2018
       1. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ účastníka:

       STRABAG a.s.

       Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

       IČO: 60838744

       za cenu nejvýše přípustnou 37.667.392,96 Kč bez DPH


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 40/3559 ze dne 12.6.2018

        52/4684                         11. 12. 2018
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“ účastníka:

        STRABAG a.s.

        Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

        IČO: 60838744

        za cenu nejvýše přípustnou 67.253.614,51 Kč bez DPH


         Rada kraje

         52/4685                         11. 12. 2018
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

         52/4685                         11. 12. 2018
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         52/4685                         11. 12. 2018
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“, a to:

         členové:

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         52/4685                         11. 12. 2018
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“, a to:

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

         PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

         Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

         Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový

         Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 42/3719 ze dne 17.7.2018

          52/4686                         11. 12. 2018
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě II“ účastníka:

          JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.

          Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

          IČO: 26876574

          za cenu nejvýše přípustnou 7.155.937,26 Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 42/3721 ze dne 17.7.2018

           52/4687                         11. 12. 2018
           1. rozhodla

           na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace expozice „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice““ účastníka:

           „M plus“, spol. s r.o.

           U průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7

           IČO: 43001432

           za cenu nejvýše přípustnou 19.595.017 Kč bez DPH


            Rada kraje

            52/4688                         11. 12. 2018
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Aktualizace Generelu rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava, 2018-2030“

            52/4688                         11. 12. 2018
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

            se sídlem Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5

            IČO: 06943187

            za nejvýše přípustnou cenu 1 930 000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             52/4689                         11. 12. 2018
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon inženýrské činnosti u dopravních staveb v roce 2019 - 2020"

             52/4689                         11. 12. 2018
             2. rozhodla

             vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení, a to pro část č. I, II a III, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1.  ARMIPADO spol. s.r.o.

             se sídlem: Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice

             IČO: 07026609

             52/4689                         11. 12. 2018
             3. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli:

             pro 1. část: Inženýrská činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje":

             Road control system a.s.

             se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava

             IČO: 27796558

             za cenu nejvýše přípustnou 87 300 Kč bez DPH

             pro 2. část: Inženýrská činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“:

             Road control system a.s.

             se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava

             IČO: 27796558

             za cenu nejvýše přípustnou 92 200 Kč bez DPH

             52/4689                         11. 12. 2018
             4. rozhodla

             zrušit 3. část veřejného zakázky malého rozsahu pod označením „Inženýrská činnost při realizaci stavby „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ““


              Rada kraje

              52/4690                         11. 12. 2018
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon koordinátora BOZP u dopravních staveb v roce 2019 - 2020"

              52/4690                         11. 12. 2018
              2. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli:

              pro 1. část: Výkon koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“:

              Arrano Group s.r.o.

              se sídlem: Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc

              IČO: 26792303

              za cenu nejvýše přípustnou 30 000 Kč bez DPH

              pro 2. část: Výkon koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“:

              Arrano Group s.r.o.

              se sídlem: Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc

              IČO: 26792303

              za cenu nejvýše přípustnou 30 000 Kč bez DPH

              3. část: Výkon koordinátora BOZP na stavbě „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“:

              Arrano Group s.r.o.

              se sídlem: Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc

              IČO: 26792303

              za cenu nejvýše přípustnou 99 000 Kč bez DPH

              pro 4. část: Výkon koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“:

              NABOZ-servis, s.r.o.

              se sídlem: Na Návsi 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice

              IČO: 06395074

              za cenu nejvýše přípustnou 39 900 Kč bez DPH


               Rada kraje

               52/4691                         11. 12. 2018
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2019“

               52/4691                         11. 12. 2018
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s účastníkem:

               Incheba, a. s.

               se sídlem: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava

               IČO 00211087

               za cenu nejvýše přípustnou 20.895 EUR, tj. 533.658,30 Kč bez DPH


                Rada kraje

                52/4692                         11. 12. 2018
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup serverů pro TCK KÚ MSK“

                52/4692                         11. 12. 2018
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

                Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

                IČO: 28606582

                za cenu nejvýše přípustnou 1.087.722 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 52/4693                         11. 12. 2018
                 1. rozhodla

                 zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby a při dodávkách interiéru stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna"II, poř. č. 096/2018


                  Rada kraje

                  52/4694                         11. 12. 2018
                  1. rozhodla

                  o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Elektronický aukční nástroj vč. souvisejících služeb“ s dodavatelem:

                  Sentinet s.r.o.

                  se sídlem: Masarykovo náměstí 52/33, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                  IČO: 25904957

                  za ceny nejvýše přípustné dle důvodové zprávy tohoto materiálu


                   Rada kraje

                   52/4695                         11. 12. 2018
                   1. rozhodla

                   zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Výkon IČ vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)"“, poř. č. 087/2018


                    Rada kraje

                    52/4696                         11. 12. 2018
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění služby „unikátní článek““

                    52/4696                         11. 12. 2018
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    1. BORGIS a.s.

                    se sídlem: Slezská 2127/13, Praha 2, 121 50

                    IČO: 00564893

                    za cenu nejvýše přípustnou 2.000.000 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     52/4697                         11. 12. 2018
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup mediálního prostoru na podporu řemesel ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem“

                     52/4697                         11. 12. 2018
                     2. rozhodla

                     vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                     2. Knowlimits s.r.o.

                     se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1948/16, PSČ 15500

                     IČO: 63677792

                     za cenu nejvýše přípustnou 1.831.784 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      52/4698                         11. 12. 2018
                      1. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce budovy krajského úřadu - jídelna"

                      52/4698                         11. 12. 2018
                      2. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                      1. MAVA spol. s r.o.

                      se sídlem: Sovova 1291/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava

                      IČO: 48397555

                      za cenu nejvýše přípustnou 5.048.293,90 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                       52/4699                         11. 12. 2018
                       1. bere na vědomí

                       žádost Sportovního klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 70312834, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       52/4699                         11. 12. 2018
                       2. rozhodla

                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sportovnímu klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 70312834, ve výši 200 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s realizací sportovních soutěží určených pro profesionální a dobrovolné hasiče, s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                       52/4699                         11. 12. 2018
                       3. rozhodla

                       uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se Sportovním klubem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 70312834, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                        52/4700                         11. 12. 2018
                        1. rozhodla

                        zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 60 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost zastupitelstva kraje“

                        52/4700                         11. 12. 2018
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol.  6901 -

                        Rezervy kapitálových výdajů

                        o

                        60 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 6113 -

                        Zastupitelstva krajů

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        60 tis. Kč

                        52/4700                         11. 12. 2018
                        3. rozhodla

                        poskytnout peněžitý dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2019 v Moravskoslezském kraji ve výši 3 tis. Kč za podmínky schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v navrhovaném znění

                        52/4700                         11. 12. 2018
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 5599 -

                        Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

                        pol.  5041 -

                        Odměny za užití duševního vlastnictví

                        o

                        24,2 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 5599 -

                        Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

                        pol.  5179 -

                        Ostatní nákupy jinde nezařazené

                        o

                        24,2 tis. Kč


                         Rada kraje

                         52/4701                         11. 12. 2018
                         1. bere na vědomí

                         přehled o usneseních vlády České republiky č. 549 - 781 za období od 29. 8. - 20. 11. 2018 dle předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 38/3280 ze dne 15. 5. 2018

                          52/4702                         11. 12. 2018
                          1. bere na vědomí

                          žádost Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. o změnu termínu a místa realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          52/4702                         11. 12. 2018
                          2. rozhodla

                          uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 05228/2018/KŘ s Moravskoslezským inovačním centrem, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č.6/520 ze dne 14. 12. 2017

                           52/4703                         11. 12. 2018
                           1. schvaluje

                           Ediční plán na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            52/4704                         11. 12. 2018
                            1. rozhodla

                            o neupotřebitelnosti části majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            52/4704                         11. 12. 2018
                            2. rozhodla

                            o vyřazení a následné likvidaci neupotřebitelného majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                             52/4705                         11. 12. 2018
                             1. bere na vědomí

                             žádost Základního článku Hnutí Brontosaurus Brontosauři v Himálajích ze dne 4. 12. 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                             52/4705                         11. 12. 2018
                             2. rozhodla

                             poskytnout finanční dar z rozpočtu Moravskoslezského kraje Základnímu článku Hnutí Brontosaurus Brontosauři v Himálajích, IČO 22712607, pro projekt Český hokej pro tibetské děti ve výši 30.000 Kč, dle předloženého materiálu

                             52/4705                         11. 12. 2018
                             3. rozhodla

                             uzavřít se Základním článkem Hnutí Brontosaurus Brontosauři v Himálajích, IČO 22712607, darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                             52/4705                         11. 12. 2018
                             4. rozhodla

                             zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 30 tis. Kč s účelovým určením na akci „Prezentace kraje v kultuře, sportu, inovacích a dalších oblastech v mezinárodní spolupráci“

                             52/4705                         11. 12. 2018
                             5. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 6113 -

                             Zastupitelstva krajů

                             pol.  5901 -

                             Nespecifikované rezervy

                             o

                             30 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 6223 -

                             Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                             pol.  5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             30 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 26/2343 ze dne 5.12.2017

                              52/4706                         11. 12. 2018
                              1. vydává

                              Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               52/4707                         11. 12. 2018
                               1. souhlasí

                               s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                               52/4707                         11. 12. 2018
                               2. stanoví

                               a.    u usnesení č. 49/4283 bod 2. ze dne 23. 10. 2018 termín další kontroly plnění na únor 2019

                               b.    u usnesení č. 49/4317 bod 2. ze dne 23. 10. 2018 termín další kontroly plnění na únor 2019


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                52/4708                         11. 12. 2018
                                1. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 2.600.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka – restaurování a obnova“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                52/4708                         11. 12. 2018
                                2. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 6409 -

                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                pol.  6901 -

                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                o

                                2.600 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3322 -

                                Zachování a obnova kulturních památek

                                pol.  5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                2.600 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 23/2016 ze dne 24. 10. 2017

                                 č. 30/2585 ze dne 23. 1. 2018

                                 č. 41/3668 ze dne 26. 6. 2018

                                 č. 50/4405 ze dne 6. 11. 2018

                                 52/4709                         11. 12. 2018
                                 1. stanoví

                                 s účinností ode dne 1. 1. 2019

                                 platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti kultury podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                 52/4709                         11. 12. 2018
                                 2. stanoví

                                 výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  52/4710                         11. 12. 2018
                                  1. souhlasí

                                  s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 3338/1 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, mezi organizací Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00095630, jako půjčitelem a statutárním městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, jako vypůjčitelem, na dobu určitou 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce, dle předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   52/4711                         11. 12. 2018
                                   1. rozhodla

                                   předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 48/4242 ze dne 9.10.2018

                                    52/4712                         11. 12. 2018
                                    1. souhlasí

                                    s účastí Moravskoslezského kraje v roli aplikačního garanta v projektu „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“ předloženého do 2. veřejné soutěže programu THÉTA Technologické agentury České republiky, dle předloženého materiálu

                                    52/4712                         11. 12. 2018
                                    2. souhlasí

                                    s účastí Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, IČO 03103820, jako dalšího účastníka v projektu „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“ předloženého do 2. veřejné soutěže programu THÉTA Technologické agentury České republiky, dle předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     52/4713                         11. 12. 2018
                                     1. stanoví

                                     s účinností od 1. 1. 2019 plat Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                     52/4713                         11. 12. 2018
                                     2. stanoví

                                     s účinností od 1. 1. 2019 plat Ing. Rostislavovi Rožnovskému, řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                     52/4713                         11. 12. 2018
                                     3. stanoví

                                     s účinností od 1. 1. 2019 plat Mgr. Jiřímu Matějovi, řediteli organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČ 06839517, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 43/3182 ze dne 6.5.2014

                                      52/4714                         11. 12. 2018
                                      1. zrušuje

                                      s účinností od 1. 1. 2019

                                      sazebník za zřízení věcného břemene na pozemcích silnic II. a III. tříd, účelových komunikací a ostatních nemovitostech ve vlastnictví kraje schválený radou kraje dne 6. 5. 2014, č. usnesení 43/3182

                                      52/4714                         11. 12. 2018
                                      2. schvaluje

                                      s účinností od 1. 1. 2019

                                      stanovení nové výše úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích silnic
                                      II. a III. tříd, účelových komunikací a ostatních nemovitostech
                                      ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      52/4715                         11. 12. 2018
                                      1. rozhodla

                                      zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                      52/4715                         11. 12. 2018
                                      2. rozhodla

                                      a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                      b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                      52/4715                         11. 12. 2018
                                      3. souhlasí

                                      se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                      52/4715                         11. 12. 2018
                                      4. souhlasí

                                      a)    s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                      b)   s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

                                      č. 45/3911 ze dne 28.8.2018

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 9/967 ze dne 13.9.2018

                                      č. 4/381 ze dne 20.6.2013

                                      52/4716                         11. 12. 2018
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko /Opavsko/ Hlučínsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                      52/4716                         11. 12. 2018
                                      2. rozhodla

                                      uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                      52/4716                         11. 12. 2018
                                      3. rozhodla

                                      uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                       52/4717                         11. 12. 2018
                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšují

                                       investiční přijaté transfery

                                       pol.  4216 -

                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                       o

                                       39.316,39 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol.  6901 -

                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                       o

                                       39.316,39 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 9/655 ze dne 14.3.2017

                                        52/4718                         11. 12. 2018
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytování služeb odborného posuzovatele evid. č. 00636/2017/KŘ ze dne 27. 3. 2017 se subjektem FLAGRO a.s., IČO 28644344, se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 41/3641 ze dne 26. 6. 2018

                                         52/4719                         11. 12. 2018
                                         1. rozhodla

                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 06916/2018/KŘ ze dne 30. 7. 2018 na realizaci stavby Celková rekonstrukce střechy školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) se společností Mlýnek, s.r.o., se sídlem U Cukrovaru 1663/4a, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 46577793, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          52/4720                         11. 12. 2018
                                          1. souhlasí

                                          s umístěním a realizací stavby „Mošnov, p.č. 1362/1, PST – Invest, VNk“ na pozemcích parc. č. 1361/1, 1361/2 a 1366/1, vše orná půda v k. ú. a obci Mošnov, a na pozemcích parc. č. 1123/1, 1129/9, 1129/10, 1557/2, 1557/3, 1558/1 a 1558/2, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice, dle předloženého materiálu

                                          52/4720                         11. 12. 2018
                                          2. rozhodla

                                          a)     zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 1361/1, 1361/2 a 1366/1, vše orná půda v k. ú. a obci Mošnov, a k částem pozemků parc. č. 1123/1, 1129/9, 1129/10, 1557/2, 1557/3, 1558/1 a 1558/2, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků zemní kabelové vedení VN a rozvod optické infrastruktury v rámci stavby „Mošnov, p.č. 1362/1, PST – Invest, VNk“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění zemního kabelového vedení VN a rozvodu optické infrastruktury, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000,- Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                          b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                          52/4720                         11. 12. 2018
                                          3. souhlasí

                                          s umístěním a realizací stavby „LKMT RCOM lokalita 22“ na pozemcích parc. č. st. 119 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 326/1, 326/8, 326/9, 326/10 a 326/11, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Petřvaldík, obec Petřvald, a to pouze pro účely územního řízení této stavby, dle předloženého materiálu

                                          52/4720                         11. 12. 2018
                                          4. souhlasí

                                          s umístěním a realizací stavby „LKMT RCOM lokalita 04“ na pozemcích parc. č. st. 385 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1357/3, 1359/2 a 1485, vše ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, a to pouze pro účely územního řízení této stavby, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                           52/4721                         11. 12. 2018
                                           1. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČO 66741335, o částku 3.733.279 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                           52/4721                         11. 12. 2018
                                           2. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 72.600 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 11. 12. 2018 do 31. 1. 2019

                                           52/4721                         11. 12. 2018
                                           3. schvaluje

                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, o částku 90.750 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 11. 12. 2018 do 31. 1. 2019

                                           52/4721                         11. 12. 2018
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           nedaňové příjmy

                                           na § 6320 -

                                           Pojištění funkčně nespecifikované

                                           pol. 2322 -

                                           Přijaté pojistné náhrady

                                           o

                                           3.733.279 Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3114 -

                                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                           pol. 5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           3.733.279 Kč

                                           na § 3122 -

                                           Střední odborné školy

                                           pol. 5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           72.600 Kč

                                           na § 3123 -

                                           Střední školy poskytující střední vzdělávání s výučním listem

                                           pol. 5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           90.750 Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           3.896.629 Kč

                                           a

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol. 6901 -

                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                           o

                                           163.350 Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                            52/4722                         11. 12. 2018
                                            1. rozhodla

                                            snížit akci rozpočtu kraje „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ pro rok 2018 o částku 9,9 tis. Kč

                                            52/4722                         11. 12. 2018
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            nedaňové příjmy

                                            na § 2251 -

                                            Letiště

                                            pol. 2132 -

                                            Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                                            o

                                            9,90 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3639 -

                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                            pol. 5122 -

                                            Podlimitní věcná břemena

                                            o

                                            9,90 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 50/4418 ze dne 6.11.2018

                                             52/4723                         11. 12. 2018
                                             1. rozhodla

                                             vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.640 tis. Kč s účelovým určením na provoz areálu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“

                                             52/4723                         11. 12. 2018
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol.  6901-

                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                             o

                                             1.640 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 5521  -

                                             Operační a informační střediska    integrovaného záchranného systému

                                             pol.  5151 -

                                             Studená voda

                                             o

                                             40 tis. Kč

                                             pol.  5153 -

                                             Plyn

                                             o

                                             340 tis. Kč

                                             pol.  5154 -

                                             Elektrická energie

                                             o

                                             460 tis. Kč

                                             pol.  5169

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             800 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             1.640 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                              č. 45/3962 ze dne 28. 8. 2018

                                              č. 41/3632 ze dne 26. 6. 2018

                                              č. 44/3799 ze dne 7. 8. 2018

                                              č. 47/4168 ze dne 25. 9. 2018

                                              52/4724                         11. 12. 2018
                                              1. schvaluje

                                              snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, o částku 49.502,69 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Zateplení, výměna oken a střechy na tělocvičnách"

                                              52/4724                         11. 12. 2018
                                              2. rozhodla

                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Zateplení, výměna oken a střechy na tělocvičnách“ organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, ve výši 7 tis. Kč

                                              52/4724                         11. 12. 2018
                                              3. rozhodla

                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Oprava fasády historické budovy školy“ o částku 7 tis. Kč

                                              52/4724                         11. 12. 2018
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3121 -

                                              Gymnázia

                                              pol.  6351 -

                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              49,5 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3121 -

                                              Gymnázia

                                              pol.  5169-

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              7 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 6409 -

                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol.  6901-

                                               Rezervy kapitálových výdajů

                                              o

                                              42,5 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               52/4725                         11. 12. 2018
                                               1. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout

                                               a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČO 00601322, nemovité věci, a to:

                                               pozemek parc. č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 7, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               pozemek parc. č. 19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 8, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               pozemek parc. č. 20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                               pozemek parc. č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 9, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               pozemek parc. č. 22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 10, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               pozemek parc. č. 23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 11, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                               vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                               a to ode dne 1. 1. 2019

                                               předat k hospodaření organizaci Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, nemovité věci, a to:

                                               pozemek parc. č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 7, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               pozemek parc. č. 19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 8, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               pozemek parc. č. 20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                               pozemek parc. č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 9, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               pozemek parc. č. 22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 10, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               pozemek parc. č. 23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 11, Bruntál, občanská vybavenost,

                                               včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                               vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                               a to ke dni 1. 1. 2019

                                               52/4725                         11. 12. 2018
                                               2. souhlasí

                                               a)    s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČO 00601322, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                               b)   s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                               52/4725                         11. 12. 2018
                                               3. ukládá

                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                               předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí a schválení

                                               Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                               Termín: 13. 12. 2018


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 44/3856 ze dne 7.8.2018

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                                                52/4726                         11. 12. 2018
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 00992/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                MORYS s.r.o.

                                                se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

                                                IČO: 42864771

                                                dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 39/3444 ze dne 29.5.2018

                                                 č. 51/4562 ze dne 27.11.2018

                                                 52/4727                         11. 12. 2018
                                                 1. bere na vědomí

                                                 informaci o nových skutečnostech, k nimž došlo po přijetí usnesení rady kraje č. 51/4562 ze dne 27. 11. 2018, kterým rada kraje rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 01276/2018/IM ze dne 12. 2. 2017 na realizaci stavby „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. Etapa, dle předloženého materiálu

                                                 52/4727                         11. 12. 2018
                                                 2. rozhodla

                                                 změnit usnesení rady kraje č. 51/4562 ze dne 27. 11. 2018 v bodě 1. takto:

                                                 „rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 01276/2018/IM ze dne 12. 2. 2017 na realizaci stavby „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. Etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                 BDSTAV MORAVA s.r.o.

                                                 se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

                                                 IČO: 26807947

                                                 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu“

                                                 52/4727                         11. 12. 2018
                                                 3. rozhodla

                                                 nahradit přílohu č. 3, materiálu č. 7/27 pro schůzi rady kraje konanou dne 27. 11. 2018 přílohou č. 3 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                  52/4728                         11. 12. 2018
                                                  1. schvaluje

                                                  snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o výši 34.046 Kč, účelově určený na akci „Havarijní oprava vzduchotechniky Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace“, s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                                  52/4728                         11. 12. 2018
                                                  2. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 5331 -

                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  34,04 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde neuvedené

                                                  pol. 6901 -

                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                  o

                                                  34,04 tis. Kč

                                                  52/4728                         11. 12. 2018
                                                  3. schvaluje

                                                  změnit v příloze č. 1 k usnesení rady kraje č. 40/3583 ze dne 12. 6. 2018 časovou použitelnost finančních prostředků účelově určených na optimalizační procesy a činnosti příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví z „od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

                                                  52/4728                         11. 12. 2018
                                                  4. schvaluje

                                                  snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 účelově určený na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                  52/4728                         11. 12. 2018
                                                  5. schvaluje

                                                  snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 účelově určený na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                  52/4728                         11. 12. 2018
                                                  6. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                  pol. 4116 -

                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                  o

                                                  2.812.450 Kč

                                                  a

                                                  snižují

                                                  investiční přijaté transfery

                                                  pol. 4216 -

                                                  Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                  o

                                                  61.871.020 Kč

                                                  a

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 5331 -

                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  1.300 Kč

                                                  pol. 5336 -

                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  2.812.450 Kč

                                                  a

                                                  snižují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 6351 -

                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  574.830 Kč

                                                  pol. 6356 -

                                                  Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  61.871.020 Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol. 6901 -

                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                  o

                                                  576.130 Kč

                                                  52/4728                         11. 12. 2018
                                                  7. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  nedaňové příjmy

                                                  pol. 2451 -

                                                  Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                                  o

                                                  58.452.400 Kč

                                                  a

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 5651 -

                                                  Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  18.000 Kč

                                                  a

                                                  snižují

                                                  kapitálové výdaje

                                                  na § 3522 -

                                                  Ostatní nemocnice

                                                  pol. 6451 -

                                                  Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                  o

                                                  798.970 Kč

                                                  a

                                                  snižuje

                                                  dlouhodobé financování

                                                  pol. 8123 -

                                                  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                  o

                                                  816.970 Kč

                                                  pol. 8124 -

                                                  Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                  o

                                                  58.452.400 Kč


                                                  Rada kraje

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  1. souhlasí

                                                  s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci – „Dodávky nitroočních čoček, vč. bezplatné výpůjčky operační jednoty pro oční oddělení“ organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  2. doporučuje

                                                  řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                  členy hodnotící komise:

                                                  MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                  Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                  náhradníky hodnotící komise:

                                                  Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                                  Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  3. ukládá

                                                  řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Dodávky nitroočních čoček, vč. bezplatné výpůjčky operační jednoty pro oční oddělení“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                  Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                  Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  4. souhlasí

                                                  s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Nákup spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  5. doporučuje

                                                  řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 4. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                  členy hodnotící komise:

                                                  MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                  Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                  náhradníky hodnotící komise:

                                                  Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                                  Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  6. ukládá

                                                  řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nákup spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“ ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                  Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                  Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  7. souhlasí

                                                  s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci – „Dodávky operačních setů a plášťů pro COS“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  8. doporučuje

                                                  řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 7. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                  členy hodnotící komise:

                                                  MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                  Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                  náhradníky hodnotící komise:

                                                  Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                                  Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  9. ukládá

                                                  řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Dodávky operačních setů a plášťů pro COS“ ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                  Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                  Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  10. souhlasí

                                                  s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Dodávky spotřebního materiálu, včetně bezplatné výpůjčky imunochemického analyzátoru pro centrální laboratoř“ organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  11. doporučuje

                                                  řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 10. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                  členy hodnotící komise:

                                                  MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                  Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                  náhradníky hodnotící komise:

                                                  Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                                  Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  12. ukládá

                                                  řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Dodávky spotřebního materiálu, včetně bezplatné výpůjčky imunochemického analyzátoru pro centrální laboratoř“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                  Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                  Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  13. souhlasí

                                                  s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci – „Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, včetně bezplatné výpůjčky dvou koagulačních analyzátorů pro HTO“ organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  14. doporučuje

                                                  řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 13. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                  členy hodnotící komise:

                                                  MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                  Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                  náhradníky hodnotící komise:

                                                  Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                                  Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

                                                  52/4729                         11. 12. 2018
                                                  15. ukládá

                                                  řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, včetně bezplatné výpůjčky dvou koagulačních analyzátorů pro HTO“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                  Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                                  Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                   Rada kraje

                                                   52/4730                         11. 12. 2018
                                                   1. stanoví

                                                   s účinností od 1. 1. 2019 včetně

                                                   platy ředitelům příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 73/6007 ze dne 4. 8. 2015

                                                    č. 113/8727 ze dne 8. 11. 2016

                                                    52/4731                         11. 12. 2018
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o souhlas rady kraje s převodem zákaznických smluv o úvěru na pořízení sanitních vozidel, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    52/4731                         11. 12. 2018
                                                    2. souhlasí

                                                    s převodem 10 smluv o úvěru, účelově určených na financování sanitních vozidel, mezi subjekty Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, a ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980, na Richarda Balcara, IČO 44917899, se sídlem Lešetínská 389/5B, 734 01 Karviná-Staré Město, od 1. 1. 2019, dle předloženého materiálu

                                                    52/4731                         11. 12. 2018
                                                    3. souhlasí

                                                    s převodem 2 smluv o úvěru, účelově určených na financování sanitních vozidel, mezi subjekty Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, a ČSOB Leasing, a. s., IČO 44917899, na Richarda Balcara, IČO 44917899, se sídlem Lešetínská 389/5B, 733 01 Karviná-Staré Město, od 1. 1. 2019, dle předloženého materiálu

                                                    52/4731                         11. 12. 2018
                                                    4. souhlasí

                                                    s prodejem movitého majetku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, a to 12 kusů sanitních vozidel, dle předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     52/4732                         11. 12. 2018
                                                     1. souhlasí

                                                     s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem, paní **********, na dobu neurčitou

                                                     52/4732                         11. 12. 2018
                                                     2. souhlasí

                                                     s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem, panem **********, na dobu neurčitou

                                                     52/4732                         11. 12. 2018
                                                     3. souhlasí

                                                     s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem, paní **********, na dobu neurčitou

                                                     52/4732                         11. 12. 2018
                                                     4. souhlasí

                                                     s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem, paní **********, na dobu neurčitou


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

                                                      č. 42/3758 ze dne 17. 7. 2018

                                                      52/4733                         11. 12. 2018
                                                      1. bere na vědomí

                                                      dopis – Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      52/4733                         11. 12. 2018
                                                      2. schvaluje

                                                      obsah odpovědi na dopis uvedený v bodě 1. tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

                                                       52/4734                         11. 12. 2018
                                                       1. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v maximální výši 808.806,11 Kč na financování projektu „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“, registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0005866, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D315010030, ze dne 21. 11. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 8/492 ze dne 28. 2. 2017

                                                        52/4735                         11. 12. 2018
                                                        1. rozhodla

                                                        o navýšení rozsahu poskytnutí věcných darů cílové skupině v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, v roce 2018, dle předloženého materiálu

                                                        52/4735                         11. 12. 2018
                                                        2. rozhodla

                                                        o poskytnutí věcného daru osobám z cílové skupiny v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, v roce 2018, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 15/1286 ze dne 12.6.2017

                                                        č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                        č. 25/2241 ze dne 21.11.2017

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                        č. 6/586 ze dne 14.12.2017

                                                        52/4736                         11. 12. 2018
                                                        1. doporučuje

                                                        zastupitelstvu kraje

                                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ s obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        52/4736                         11. 12. 2018
                                                        2. ukládá

                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                        předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                        Zodp.: Jan Krkoška

                                                        Termín: 13. 12. 2018


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 26/2385 ze dne 5. 12. 2017

                                                         č. 33/2992 ze dne 12. 3. 2018

                                                         č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                                         č. 35/3074 ze dne 27. 3. 2018

                                                         č. 31/2721 ze dne 6. 2. 2018

                                                         č. 36/3132 ze dne 10. 4. 2018

                                                         č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

                                                         č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

                                                         č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

                                                         č. 51/4605 ze dne 27. 11. 2018

                                                         č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                         52/4737                         11. 12. 2018
                                                         1. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                         52/4737                         11. 12. 2018
                                                         2. rozhodla

                                                         neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                         52/4737                         11. 12. 2018
                                                         3. bere na vědomí

                                                         žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 4 až 15 předloženého materiálu

                                                         52/4737                         11. 12. 2018
                                                         4. rozhodla

                                                         schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli smlouvy nebo dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                         52/4737                         11. 12. 2018
                                                         5. bere na vědomí

                                                         žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/07609 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                         52/4737                         11. 12. 2018
                                                         6. rozhodla

                                                         uzavřít s žadatelem dle předchozího bodu usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                         52/4737                         11. 12. 2018
                                                         7. bere na vědomí

                                                         informaci o úmrtí žadatele **********, nar. ********** bytem **********, pořadové číslo žádosti ********** schválené usnesením rady kraje č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017

                                                         52/4737                         11. 12. 2018
                                                         8. rozhodla

                                                         zrušit rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 žadateli dle bodu 7. tohoto usnesení

                                                         52/4737                         11. 12. 2018
                                                         9. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, v rámci žádosti pořadové číslo ********** nové příjemkyni **********, nar. **********, bytem **********a uzavřít s touto příjemkyní dohodu o narovnání dle přílohy č. 22 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                         52/4738                         11. 12. 2018
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost subjektu Žermanický park z. s., IČO 07406801, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Technické vybavení Parku“

                                                         52/4738                         11. 12. 2018
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou individuální investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Žermanický park z. s., IČO 07406801, na projekt „Technické vybavení Parku“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         52/4738                         11. 12. 2018
                                                         3. bere na vědomí

                                                         žádost subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Oldřichovicích z.s., IČO 69609870, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt „Svátek folkloru v Oldřichovicích“

                                                         52/4738                         11. 12. 2018
                                                         4. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Oldřichovicích z.s., IČO 69609870, na projekt „Svátek folkloru v Oldřichovicích“ ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         52/4738                         11. 12. 2018
                                                         5. rozhodla

                                                         navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 200.000 Kč a navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 100.000 Kč

                                                         52/4738                         11. 12. 2018
                                                         6. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 5901 -

                                                         Nespecifikované rezervy

                                                         o

                                                         300 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3319 -

                                                         Ostatní záležitosti kultury

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         100 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 6322 -

                                                         Investiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         200 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                          52/4739                         11. 12. 2018
                                                          1. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5175 -

                                                          Pohoštění

                                                          o

                                                          121,5 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143 -

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5139 -

                                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                          o

                                                          121,5 tis. Kč

                                                          52/4739                         11. 12. 2018
                                                          2. rozhodla

                                                          navýšit dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace“ ve výši 290.000 Kč a dotační program „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ ve výši 534.100 Kč

                                                          52/4739                         11. 12. 2018
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 6409 -

                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                          pol. 6901 -

                                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                                          o

                                                          824,1 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3636 -

                                                          Územní rozvoj

                                                          pol. 6341 -

                                                          Investiční transfery obcím

                                                          o

                                                          784,1 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3636 -

                                                          Územní rozvoj

                                                          pol. 5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          40,0 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           52/4740                         11. 12. 2018
                                                           1. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ financovatelného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s předpokládanými náklady na straně Moravskoslezského kraje 122.640 EUR

                                                           52/4740                         11. 12. 2018
                                                           2. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ připravovaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2020 - 2022 ve výši 122.640 EUR dle předloženého materiálu

                                                           52/4740                         11. 12. 2018
                                                           3. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, dle vzoru smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                           52/4740                         11. 12. 2018
                                                           4. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout

                                                           a)    schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020

                                                           b)   zabezpečit realizaci projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci

                                                           c)    zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 11.764 EUR

                                                           52/4740                         11. 12. 2018
                                                           5. ukládá

                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                           předložit návrhy dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                           Zodp.: Jan Krkoška

                                                           Termín: 13. 12. 2018


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

                                                            č. 8/507 ze dne 28.2.2017

                                                            č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

                                                            č. 19/1712 ze dne 29.8.2017

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

                                                            č. 3/172 ze dne 16.3.2017

                                                            č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

                                                            č. 5/460 ze dne 14.9.2017

                                                            52/4741                         11. 12. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 4. 12. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            52/4741                         11. 12. 2018
                                                            2. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            rozhodnout uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01558/2016/RRC ze dne 4. 5. 2016 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                            52/4741                         11. 12. 2018
                                                            3. ukládá

                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                            předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                            Zodp.: Jan Krkoška

                                                            Termín: 13. 12. 2018


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

                                                             52/4742                         11. 12. 2018
                                                             1. bere na vědomí

                                                             informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

                                                             52/4742                         11. 12. 2018
                                                             2. zmocňuje

                                                             Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 16/1386 ze dne 27. 6. 2017

                                                              č. 100/7646 ze dne 3. 5. 2016

                                                              č. 112/8696 ze dne 18. 10. 2016

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              1. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 5511 -

                                                              Požární ochrana – profesionální část

                                                              pol.  5021 -

                                                              Ostatní osobní výdaje

                                                              o

                                                              200,00 tis. Kč

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              o

                                                              54,00 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              410,70 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              664,70 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 5511 -

                                                              Požární ochrana – profesionální část

                                                              pol.  5011 -

                                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                              o

                                                              410,00 tis. Kč

                                                              pol.  5031 -

                                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                              o

                                                              156,00 tis. Kč

                                                              pol.  5032 -

                                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                              o

                                                              56,00 tis. Kč

                                                              pol.  5038 -

                                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                              o

                                                              2,70 tis. Kč

                                                              pol.  5173 -

                                                              Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                              o

                                                              40,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              664,70 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              2. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 5511 -

                                                              Požární ochrana – profesionální část

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              551,13 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 5511 -

                                                              Požární ochrana – profesionální část

                                                              pol.  5011 -

                                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                              o

                                                              410,00 tis. Kč

                                                              pol.  5031 -

                                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                              o

                                                              102,50 tis. Kč

                                                              pol.  5032 -

                                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                              o

                                                              36,90 tis. Kč

                                                              pol.  5038 -

                                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                              o

                                                              1,73 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              551,13 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              3. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4319 -

                                                              Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                              pol.  5021 -

                                                              Ostatní osobní výdaje

                                                              o

                                                              4,50 tis. Kč

                                                              pol.  5164 -

                                                              Nájemné

                                                              o

                                                              100,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              104,50 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4319 -

                                                              Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                              pol.  5011 -

                                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                              o

                                                              4,00 tis. Kč

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              o

                                                              0,50 tis. Kč

                                                              pol.  5194 -

                                                              Věcné dary

                                                              o

                                                              100,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              104,50 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              4. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              773,95 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 6172 -

                                                              Činnost regionální správy

                                                              pol.  5011 - 

                                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                              o

                                                              15,00 tis. Kč

                                                              pol.  5021 -

                                                              Ostatní osobní výdaje

                                                              o

                                                              150,00 tis. Kč

                                                              pol.  5031 -

                                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                              o

                                                              30,00 tis. Kč

                                                              pol.  5032 -

                                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                              o

                                                              11,00 tis. Kč

                                                              pol.  5038 -

                                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                              o

                                                              1,00 tis. Kč

                                                              Pol.  5164 -

                                                              Nájemné

                                                              o

                                                              10,00 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              104,65 tis. Kč

                                                              Pol.  5173 -

                                                              Cestovné

                                                              o

                                                              50,00 tis. Kč

                                                              Pol.  5175 -

                                                              Pohoštění

                                                              o

                                                              30,00 tis. Kč

                                                              pol.  5213 -

                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                              o

                                                              38,40 tis. Kč

                                                              pol.  5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              333,90 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              773,95 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              5. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3123 -

                                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              30,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3123 -

                                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                              pol.  5168 -

                                                              Zpracování dat a služby souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi

                                                              o

                                                              30,00 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              6. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                              ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              1.701,79 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3639 -

                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                              pol.  5021 -

                                                              Ostatní osobní výdaje

                                                              o

                                                              20,00 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              1.311,79 tis. Kč

                                                              pol.  5173 -

                                                              Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                              o

                                                              150,00 tis. Kč

                                                              pol.  5175 -

                                                              Pohoštění

                                                              o

                                                              20,00 tis. Kč

                                                              pol.  5332 -

                                                              Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                              o

                                                              200,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              1.701,79 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              7. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 3122 -

                                                              Střední odborné školy

                                                              pol.  6122 -

                                                              Stroje, přístroje a zařízení 

                                                              o

                                                              82,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 3122 -

                                                              Střední odborné školy

                                                              pol.  6121 -

                                                              Budovy, haly a stavby

                                                              o

                                                              82,00 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              8. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2299 -

                                                              Ostatní záležitosti v dopravě 

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený 

                                                              o

                                                              1,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2299 -

                                                              Ostatní záležitosti v dopravě

                                                              pol.  5179 -

                                                              Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                              o

                                                              1,00 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              9. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              3.809,86 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4379 -

                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                              pol.  5011 - 

                                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                              o

                                                              200,00 tis. Kč

                                                              pol.  5021 -

                                                              Ostatní osobní výdaje

                                                              o

                                                               20,00 tis. Kč

                                                              pol.  5031 -

                                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                              o

                                                               

                                                              50,00 tis. Kč

                                                              pol.  5032 -

                                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                              o

                                                              18,00 tis. Kč

                                                              pol.  5038 -

                                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                              o

                                                               1,00 tis. Kč

                                                              pol.  5164 -

                                                              Nájemné

                                                              o

                                                              50,00 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              3.470,86 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              3.809,86 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              10. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4229 -

                                                              Aktivní politika zaměstnanosti jinde neuvedená

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              5,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4229 -

                                                              Aktivní politika zaměstnanosti jinde neuvedená

                                                              pol.  5164 -

                                                              Nájemné

                                                              o

                                                              5,00 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              11. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4339

                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              450,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4339 -

                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                              pol.  5011 -

                                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                              o

                                                              130,00 tis. Kč

                                                              pol.  5021 -

                                                              Ostatní osobní výdaje

                                                              o

                                                              150,00 tis. Kč

                                                              pol.  5031 -

                                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                              o

                                                              130,00 tis. Kč

                                                              pol.  5032 -

                                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                              o

                                                              40,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              450,00 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              12. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2299 -

                                                              Ostatní záležitosti v dopravě

                                                              pol.  5173 -

                                                              Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                              o

                                                              53,80 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 2299 -

                                                              Ostatní záležitosti v dopravě

                                                              pol.  5011 -

                                                              Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                              o

                                                              40,00 tis. Kč

                                                              pol.  5031 -

                                                              Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                              o

                                                              10,00 tis. Kč

                                                              pol.  5032 -

                                                              Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                              o

                                                              3,60 tis. Kč

                                                              pol.  5038 -

                                                              Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                              o

                                                              0,20 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              53,80 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              13. rozhodla

                                                              zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 1.209,00 tis. Kč z 340.889,34 tis. Kč na 342.098,34 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              14. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 3121 -

                                                              Gymnázia

                                                              pol.  6121 -

                                                              Budovy, haly a stavby

                                                              o

                                                              28,00 tis. Kč

                                                              na § 3122 -

                                                              Střední odborné školy

                                                              pol.  6121 -

                                                              Budovy, haly a stavby

                                                              o

                                                              23,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              51,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3121 -

                                                              Gymnázia

                                                              pol.  5123 -

                                                              Podlimitní technické zhodnocení

                                                              o

                                                              28,00 tis. Kč

                                                              na § 3122 -

                                                              Střední odborné školy

                                                              pol.  5123 -

                                                              Podlimitní technické zhodnocení

                                                              o

                                                              23,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              51,00 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              15. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižuje

                                                              dlouhodobé financování

                                                              pol. 8124 -

                                                              Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                              o

                                                              1.920,04 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol. 4113 -

                                                              Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                                                              o

                                                              122,29 tis. Kč

                                                              pol. 4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              16.700,51 tis. Kč

                                                              pol. 4152 -

                                                              Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

                                                              o

                                                              748,69 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              17.571,49 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              investiční přijaté transfery

                                                              pol. 4216 -

                                                              Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              2.470,04 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3122 -

                                                              Střední odborné školy

                                                              pol.  5137 -

                                                              Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                              o

                                                              632,91 tis. Kč

                                                              na § 3141 -

                                                              Školní stravování

                                                              pol.  5321 -

                                                              Neinvestiční transfery obcím

                                                              o

                                                              2.476,77 tis. Kč

                                                              pol.  5336 -

                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              23,23 tis. Kč

                                                              na § 3639 -

                                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                              pol.  5166 -

                                                              Konzultační, poradenské a právní služby

                                                              o

                                                              2.000,00 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              1.607,31 tis. Kč

                                                              na § 4339 -

                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              500,00 tis. Kč

                                                              na § 4359 -

                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              500,00 tis. Kč

                                                              na § 4379 -

                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              3.776,64 tis. Kč

                                                              na § 5511 -

                                                              Požární ochrana – profesionální část

                                                              pol.  5019 -

                                                              Ostatní platy

                                                              o

                                                              76,00 tis. Kč

                                                              pol.  5029 -

                                                              Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

                                                              o

                                                              9,50 tis. Kč

                                                              pol.  5039 -

                                                              Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

                                                              o

                                                              25,84 tis. Kč

                                                              pol.  5164 -

                                                              Nájemné

                                                              o

                                                              123,50 tis. Kč

                                                              pol.  5167 -

                                                              Služby školení a vzdělávání

                                                              o

                                                              561,55 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              264,95 tis. Kč

                                                              pol.  5173 -

                                                              Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                              o

                                                              838,66 tis. Kč

                                                              na § 6172 -

                                                              Činnost regionální správy

                                                              pol.  5137 -

                                                              Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                              o

                                                              25,65 tis. Kč

                                                              pol.  5139 -

                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                              o

                                                              37,05 tis. Kč

                                                              pol.  5164 -

                                                              Nájemné

                                                              o

                                                              202,19 tis. Kč

                                                              pol.  5167 -

                                                              Služby školení a vzdělávání

                                                              o

                                                              490,44 tis. Kč

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              1.751,80 tis. Kč

                                                              pol.  5173 -

                                                              Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                              o

                                                              128,25 tis. Kč

                                                              pol.  5175 -

                                                              Pohoštění

                                                              o

                                                              28,50 tis. Kč

                                                              pol.  5176 -

                                                              Účastnické poplatky na konference

                                                              o

                                                              16,15 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              16.096,89 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 3122 -

                                                              Střední odborné školy

                                                              pol.  6121 -

                                                              Budovy, haly a stavby

                                                              o

                                                              227,42 tis. Kč

                                                              na § 6409 -

                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                              pol.  6901 -

                                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                                              o

                                                              1.479,94 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              1.707,36 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              nedaňové příjmy

                                                              na § 2212 -

                                                              Silnice

                                                              pol.  2310 -

                                                              Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                                              o

                                                              127,27 tis. Kč

                                                              na § 4350 -

                                                              Domovy pro seniory

                                                              pol.  2212 -

                                                              Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                              o

                                                              230,00 tis. Kč

                                                              Celkem

                                                              o

                                                              357,27 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4379 -

                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                              pol.  5909 -

                                                              Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                              o

                                                              40,03 tis. Kč

                                                              52/4743                         11. 12. 2018
                                                              16. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšují

                                                              přijaté sankční platby a vratky transferů

                                                              na § 6409 -

                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                               

                                                              pol.  2229 -

                                                              Ostatní přijaté vratky transferů

                                                              o

                                                              0,15 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 4379 -

                                                              Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                              pol.  5169 -

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              0,15 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 51/4613 ze dne 27. 11. 2018

                                                               52/4744                         11. 12. 2018
                                                               1. bere na vědomí

                                                               informaci o změnách v souvislosti se záměrem založení nového subjektu s názvem Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., dle předloženého materiálu

                                                               52/4744                         11. 12. 2018
                                                               2. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje schválit znění stanov nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ v upraveném znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               52/4744                         11. 12. 2018
                                                               3. mění

                                                               bod 6. svého usnesení č. 51/4613 ze dne 27. 11. 2018 tak, že zní:

                                                               6. doporučuje

                                                                

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               zmocnit p. Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, k hlasování na ustavující schůzi nově vznikajícího spolku „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

                                                               52/4744                         11. 12. 2018
                                                               4. ukládá

                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                               předložit zastupitelstvu kraje změny dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                                                               Zodp.: Jan Krkoška

                                                               Termín: 13. 12. 2018


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 3/119 ze dne 6.12.2016

                                                                č. 39/3468 ze dne 29.5.2018

                                                                č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 2/69 ze dne 22.12.2016

                                                                č. 8/890 ze dne 14.6.2018

                                                                č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

                                                                52/4745                         11. 12. 2018
                                                                1. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                změnit v bodě 2. usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ z „32.000.000 Kč“ na 34.000.000 Kč

                                                                52/4745                         11. 12. 2018
                                                                2. ukládá

                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                Zodp.: Jan Krkoška

                                                                Termín: 13. 12. 2018


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                 52/4746                         11. 12. 2018
                                                                 1. rozhodla

                                                                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 32.491 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                 52/4746                         11. 12. 2018
                                                                 2. rozhodla

                                                                 navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 32.491 Kč

                                                                 52/4746                         11. 12. 2018
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 zvyšují

                                                                 přijaté transfery

                                                                 pol.  4111 -

                                                                 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                 o

                                                                 32.491 Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3741 -

                                                                 Ochrana druhů a stanovišť

                                                                 pol.  5192 -

                                                                 Poskytnuté náhrady

                                                                 o

                                                                 32.491 Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                  52/4747                         11. 12. 2018
                                                                  1. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                  pol.  4113 -

                                                                  Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                                                                  o

                                                                  1.922,37 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  kapitálové výdaje

                                                                  na § 6409 -

                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                  pol.  6901 -

                                                                  Rezerva kapitálových výdajů

                                                                  o

                                                                  378,08 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  snižuje

                                                                  dlouhodobé financování

                                                                  pol.  8124 -

                                                                  Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                                  o

                                                                  2.300,45 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 47/4193 ze dne 25. 9. 2018

                                                                   č. 45/4028 ze dne 28. 8. 2018

                                                                   52/4748                         11. 12. 2018
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   zápis o průběhu výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 64120392, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   52/4748                         11. 12. 2018
                                                                   2. jmenuje

                                                                   dnem 1. 1. 2019

                                                                   MgA. Ondřeje Bazgiera, DiS., na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 64120392

                                                                   52/4748                         11. 12. 2018
                                                                   3. stanoví

                                                                   s účinností od 1. 1. 2019

                                                                   plat MgA. Ondřeji Bazgierovi, DiS., řediteli organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 64120392, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                   52/4748                         11. 12. 2018
                                                                   4. stanoví

                                                                   odměnu řediteli příspěvkové organizace kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 47/4198 ze dne 25. 9. 2018

                                                                    č. 48/4272 ze dne 9. 10. 2018

                                                                    52/4749                         11. 12. 2018
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Pavla Řezníčka, ředitele organizace s názvem Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, se sídlem č. p. 144, 739 15 Bílá, dnem 31. 12. 2018

                                                                    52/4749                         11. 12. 2018
                                                                    2. bere na vědomí

                                                                    zápis o průběhu výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    52/4749                         11. 12. 2018
                                                                    3. jmenuje

                                                                    dnem 1. 1. 2019

                                                                    Miroslava Nováka, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, na dobu neurčitou

                                                                    52/4749                         11. 12. 2018
                                                                    4. stanoví

                                                                    s účinností od 1. 1. 2019

                                                                    mzdu Miroslavu Novákovi, řediteli organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                                                    52/4749                         11. 12. 2018
                                                                    5. stanoví

                                                                    odměnu řediteli příspěvkové organizace kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 46/4115 ze dne 11. 9. 2018

                                                                     52/4750                         11. 12. 2018
                                                                     1. vyhodnotila

                                                                     nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2018 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      52/4751                         11. 12. 2018
                                                                      1. souhlasí

                                                                      se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       52/4752                         11. 12. 2018
                                                                       1. stanoví

                                                                       s účinností od 1. 1. 2019

                                                                       a)    platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                       b)   mzdy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 44/3897 ze dne 7. 8. 2018

                                                                        52/4753                         11. 12. 2018
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        informaci, že se uskuteční setkání náměstka hejtmana kraje s řediteli škol, kteří ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2018

                                                                        52/4753                         11. 12. 2018
                                                                        2. rozhodla

                                                                        poskytnout věcný dar – dárkové karty k nákupu ve Foru Nová Karolina v hodnotě 2.000 Kč ředitelům škol, kteří ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         52/4754                         11. 12. 2018
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, vůči dlužníkovi **********, bytem **********, v celkové výši 62 844 Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 49/4368 ze dne 23.10.2018

                                                                          52/4755                         11. 12. 2018
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 4 a 6 předloženého materiálu

                                                                          52/4755                         11. 12. 2018
                                                                          2. rozhodla

                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Asociace amatérských sportů ČR, z.s., IČO 22856072, ve výši 75.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Hejtmanův pohár (5. ročník)“; s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          52/4755                         11. 12. 2018
                                                                          3. bere na vědomí

                                                                          žádost příspěvkové organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, o změnu časové použitelnosti příspěvku na provoz dle přílohy č. 3

                                                                          52/4755                         11. 12. 2018
                                                                          4. schvaluje

                                                                          změnu časové použitelnosti závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „2nd Belt and Road Teenager Maker Camp and Teacher Workshop, 2018“ z „od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018“ na „ od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018“

                                                                          52/4755                         11. 12. 2018
                                                                          5. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 žadateli Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2019“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                          52/4755                         11. 12. 2018
                                                                          6. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 organizaci Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., IČO 25860259, ve výši 395.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Edukace anatomických pomůcek ve virtuální realitě“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                          52/4755                         11. 12. 2018
                                                                          7. rozhodla

                                                                          navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 400.000 Kč a navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o 75.000 Kč

                                                                          52/4755                         11. 12. 2018
                                                                          8. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6113 -

                                                                          Zastupitelstva krajů

                                                                          pol. 5901 -

                                                                          Nespecifikované rezervy

                                                                          o

                                                                          475 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3419 -

                                                                          Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                          pol. 5222 - 

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          400 tis. Kč

                                                                          na § 3299 -

                                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          75 tis. Kč

                                                                          52/4755                         11. 12. 2018
                                                                          9. ukládá

                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                          předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1. a návrhy dle bodů 5. a 6. tohoto usnesení

                                                                          Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                          Termín: 13. 12. 2018


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 30/2575 ze dne 23. 1. 2018

                                                                           č. 37/3156 ze dne 24. 4. 2018

                                                                           č. 41/3631 ze dne 26. 6. 2018

                                                                           č. 39/3384 ze dne 29. 5. 2018

                                                                           52/4756                         11. 12. 2018
                                                                           1. rozhodla

                                                                           a)   předat organizaci Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO 00100307, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                           b)   předat organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č 2 předloženého materiálu

                                                                           c)   předat organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                           d)   předat organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                           e)   předat organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                           52/4756                         11. 12. 2018
                                                                           2. ukládá

                                                                           ředitelům příspěvkových organizací

                                                                           zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Modernizace výuky svařování“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002605 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 30/2575 ze dne 23. 1. 2018

                                                                            č. 37/3158 ze dne 24. 4. 2018

                                                                            č. 37/3155 ze dne 24. 4. 2018

                                                                            č. 40/3561 ze dne 12. 6. 2018

                                                                            52/4757                         11. 12. 2018
                                                                            1. rozhodla

                                                                            a)     předat organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331515, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                            b)     předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                            c)      předat organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                            d)     předat organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                            52/4757                         11. 12. 2018
                                                                            2. ukládá

                                                                            ředitelům příspěvkových organizací

                                                                            zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Podpora výuky CNC obrábění“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002194 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 46/4067 ze dne 11. 9. 2018

                                                                             č. 30/2575 ze dne 23. 1. 2018

                                                                             č. 37/3156 ze dne 24. 4. 2018

                                                                             52/4758                         11. 12. 2018
                                                                             1. rozhodla

                                                                             a)   předat organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                             b)   předat organizaci Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                             c)   předat organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                             d)   předat organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                             e)   předat organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                             f)   předat organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                             g)   předat organizaci Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                             52/4758                         11. 12. 2018
                                                                             2. ukládá

                                                                             ředitelům příspěvkových organizací

                                                                             zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Elektrolaboratoře“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 33/2952 ze dne 12. 3. 2018

                                                                              č. 33/2953 ze dne 12. 3. 2018

                                                                              č. 37/3171 ze dne 24. 4. 2018

                                                                              č. 35/3032 ze dne 27. 3. 2018

                                                                              č. 37/3157 ze dne 24. 4. 2018

                                                                              č. 37/3155 ze dne 24. 4. 2018

                                                                              č. 37/3172 ze dne 24. 4. 2018

                                                                              č. 37/3156 ze dne 24. 4. 2018

                                                                              52/4759                         11. 12. 2018
                                                                              1. rozhodla

                                                                              a)   předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                              b)   předat organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČO 00601403, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                              c)   předat organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                              d)   předat organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                              e)   předat organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                              f)   předat organizaci Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331574, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                              g)   předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331566, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                              h)   předat organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                              i)    předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                              52/4759                         11. 12. 2018
                                                                              2. ukládá

                                                                              ředitelům příspěvkových organizací

                                                                              zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 32/2762 ze dne 27. 2. 2018

                                                                               č. 33/2953 ze dne 12. 3. 2018

                                                                               č. 37/3155 ze dne 24. 4. 2018

                                                                               č. 37/3156 ze dne 24. 4. 2018

                                                                               č. 37/3171 ze dne 24. 4. 2018

                                                                               52/4760                         11. 12. 2018
                                                                               1. rozhodla

                                                                               a)     předat organizaci Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                               b)     předat organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00561151, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                               c)     předat organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČO 00601403, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                               d)     předat organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                               e)     předat organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602060, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                               f)      předat organizaci Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                               g)     předat organizaci Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                               h)     předat organizaci Obchodní akademie, Ostrava‑Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602094, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                               i)      předat organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava‑Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                               52/4760                         11. 12. 2018
                                                                               2. ukládá

                                                                               ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005380 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                                Rada kraje

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                informaci o podmínkách vyhlášeného rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2018 „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září – prosinec 2018“ č. j. MSMT-19207/2018-1, ze dne 28. 6. 2018 a rozvojového programu pro školní rok 2018/2019 „Podpora odborného vzdělávání“ č. j. MSMT-19366/2018-1, ze dne 29. 8. 2018 a s tím souvisejícím postupem čerpání a poskytování dotace dle předloženého materiálu

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                2. rozhodla

                                                                                nabýt finanční prostředky poskytnuté v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na rozvojový program:

                                                                                a)    Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září – prosinec 2018 ve výši 121.076 Kč

                                                                                b)   Podpora odborného vzdělávání na období září – prosinec 2018 ve výši 4.948.800 Kč

                                                                                c)    Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018 ve výši 513.243 Kč

                                                                                dle předloženého materiálu

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                3. rozhodla

                                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci organizaci Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, IČO 70995427, s účelovým určením na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září – prosinec 2018“, ve výši 121.076 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                4. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                                pol. 4116 -

                                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                121.076 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3113 -

                                                                                Základní školy

                                                                                pol. 5339 -

                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                121.076 Kč

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                5. rozhodla

                                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                6. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                7. rozhodla

                                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                8. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                                pol. 4116 -

                                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                4.948.800 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3122 -

                                                                                Střední odborné školy

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                397.731 Kč

                                                                                na § 3123 -

                                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                pol. 5213 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                o

                                                                                692.940 Kč

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                61.786 Kč

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                3.796.343 Kč

                                                                                Celkem

                                                                                4.948.800 Kč

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                9. rozhodla

                                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                10. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                11. rozhodla

                                                                                poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                12. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                                pol. 4116 -

                                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                513.243 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3113 -

                                                                                Základní školy

                                                                                pol. 5339 -

                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                201.382 Kč

                                                                                na § 3121 -

                                                                                Gymnázia

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                311.861 Kč

                                                                                Celkem

                                                                                513.243 Kč

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                13. rozhodla

                                                                                zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 organizacím:

                                                                                a)    Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 00601331, o částku 108.121 Kč

                                                                                b)   Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČO 66741335, o částku 46.240 Kč

                                                                                c)    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, o částku 46.240 Kč

                                                                                s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                14. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 organizacím:

                                                                                a)    Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 00601331, o částku 108.121 Kč

                                                                                b)   Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČO 66741335, o částku 46.240 Kč

                                                                                c)    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, o částku 46.240 Kč

                                                                                s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                15. rozhodla

                                                                                zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 organizacím:

                                                                                a)    Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace, IČO 70999368, o částku 2.080 Kč

                                                                                b)   Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, IČO 64125891, o částku 15.000 Kč

                                                                                s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                16. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3299 -

                                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                pol. 5901 -

                                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                                o

                                                                                217.681 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3111 -

                                                                                Mateřské školy

                                                                                pol. 5339 -

                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                15.000 Kč

                                                                                na § 3114 -

                                                                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                92.480 Kč

                                                                                na § 3117 -

                                                                                První stupeň základních škol

                                                                                pol. 5339 -

                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                2.080 Kč

                                                                                na § 3122 -

                                                                                Střední odborné školy

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                108.121 Kč

                                                                                Celkem

                                                                                217.681 Kč

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                17. bere na vědomí

                                                                                informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na listopad a prosinec 2018 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 5 a č. 6 tohoto usnesení

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                18. schvaluje

                                                                                změnu účelového určení příspěvku na provoz na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 organizaci Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274, a to změnu názvu diagnostického nástroje z IDS na CAS 2 dle předloženého materiálu

                                                                                52/4761                         11. 12. 2018
                                                                                19. bere na vědomí

                                                                                informaci o doplnění souhrnné výše prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základních, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2018 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje o zbývající část dosud nerozdělených prostředků na přímé výdaje na vzdělávání dle bodů 13. a 15. tohoto usnesení a o další rozvojové programy dle bodů 3., 5., 7., 9. a 11. tohoto usnesení


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 51/4650 ze dne 27. 11. 2018

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                1. rozhodla

                                                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

                                                                                a)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 4.926.996,14 Kč

                                                                                b)   projekt v rámci programu Centra odborné přípravy z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 1.660.000 Kč

                                                                                c)    uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve výši 75.307 Kč

                                                                                dle předloženého materiálu

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                2. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                3. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                                pol. 4116 -

                                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                4.927.000 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3114 -

                                                                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                1.562.182 Kč

                                                                                na § 3299 -

                                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                3.364.818 Kč

                                                                                Celkem

                                                                                  o

                                                                                4.927.000 Kč

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                4. schvaluje

                                                                                závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, s účelovým určením na financování projektu v rámci programu Centra odborné přípravy ve výši 1.660.000 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                5. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                investiční přijaté transfery

                                                                                pol. 4216 -

                                                                                Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                1.660.000 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                na § 3122 -

                                                                                Střední odborné školy

                                                                                pol. 6356 -

                                                                                Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                1.660.000 Kč

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                6. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o částku 75.307 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                7. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                                pol. 4116 -

                                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                75.307 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3123 -

                                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                75.307 Kč

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                8. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendií ve školním roce 2018/2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                9. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3299 -

                                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                pol. 5229 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                o

                                                                                805.220 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3123 -

                                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                pol. 5331 -

                                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                805.220 Kč

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                10. schvaluje

                                                                                snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím zřízeným krajem s účelovým určením na dotační program dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                11. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                                pol. 4116 -

                                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                1.424.795 Kč

                                                                                a

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3113 -

                                                                                Základní školy

                                                                                pol. 5339 -

                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                14.264 Kč

                                                                                na § 3121 -

                                                                                Gymnázia

                                                                                pol. 5213 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                o

                                                                                10.271 Kč

                                                                                na § 3122 -

                                                                                Střední odborné školy

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                9.309 Kč

                                                                                na § 3123 -

                                                                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                504.066 Kč

                                                                                na § 3146 -

                                                                                Zařízení výchovného poradenství

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                861.335 Kč

                                                                                na § 3299 -

                                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                25.550 Kč

                                                                                Celkem

                                                                                1.424.795 Kč

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                12. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                nedaňové příjmy

                                                                                pol. 2451 -

                                                                                Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                                                                o

                                                                                8.020.000 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol. 6901 -

                                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                o

                                                                                8.020.000 Kč

                                                                                52/4762                         11. 12. 2018
                                                                                13. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                nedaňové příjmy

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol. 2229 -

                                                                                Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                o

                                                                                90.639 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol. 5364 -

                                                                                Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                                                o

                                                                                90.639 Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                52/4763                         11. 12. 2018
                                                                                1. souhlasí

                                                                                s předložením investičního projektu „Gymnázium Český Těšín - Specializovaná multimediální učebna pro výuku grafiky a dalších odborných předmětů“ zpracovaného organizací Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                                52/4763                         11. 12. 2018
                                                                                2. souhlasí

                                                                                s realizací projektu „Work Experience in Europe III“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 49/4365 ze dne 23. 10. 2018

                                                                                 č. 35/3027 ze dne 27. 3. 2018

                                                                                 č. 33/2948 ze dne 12. 3. 2018

                                                                                 č. 30/2575 ze dne 23. 1. 2018

                                                                                 č. 37/3155 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                 č. 37/3156 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                 č. 39/3379 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                 č. 40/3561 ze dne 12. 6. 2018

                                                                                 52/4764                         11. 12. 2018
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 a)     předat organizaci Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Slowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 b)     předat organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 47813091, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                 c)     předat organizaci Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                 d)     předat organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                 e)     předat organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                 f)      předat organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                 g)     předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 00601331, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                 52/4764                         11. 12. 2018
                                                                                 2. ukládá

                                                                                 ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002505 a „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002531 a dále v souladu s Rozhodnutími o poskytnutí dotace vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 39/3521 ze dne 29. 5. 2018

                                                                                  č. 23/2002 ze dne 24. 10. 2017

                                                                                  č. 37/3157 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                  č. 37/3156 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                  52/4765                         11. 12. 2018
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  a)     předat organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  b)     předat organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  c)     předat organizaci Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331515, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                  d)     předat organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                  e)     předat organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                  f)      předat organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                  52/4765                         11. 12. 2018
                                                                                  2. ukládá

                                                                                  ředitelům příspěvkových organizací zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Laboratoře virtuální reality“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 a dále v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   52/4766                         11. 12. 2018
                                                                                   1. souhlasí

                                                                                   s předložením investičního projektu „Vybudování laboratoře biologie a environmentální výchovy se zázemím včetně zajištění konektivity školy a bezbariérového přístupu“ zpracovaného organizací Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                                   52/4766                         11. 12. 2018
                                                                                   2. souhlasí

                                                                                   s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Vybudování laboratoře biologie a environmentální výchovy se zázemím včetně zajištění konektivity školy a bezbariérového přístupu“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 397, část obce Opava-Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Komenského 397/5, 746 01 Opava – Město, IČO 47813113, dle předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 7/774 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                    52/4767                         11. 12. 2018
                                                                                    1. doporučuje

                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                    rozhodnout změnit v usnesení č. 7/774 ze dne 14. 3. 2018 strukturu poskytnutých návratných finančních výpomocí organizaci Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, k zajištění profinancování schválených projektů:

                                                                                    a)    v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Obnova učebních pomůcek hospodářských oborů a vybudování jazykové učebny v SOŠ Frýdek‑Místek, v max. výši 4 000 tis. Kč, z toho investiční podíl 670 tis. Kč, neinvestiční podíl 3 330 tis. Kč

                                                                                    b)   v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zřízení jazykové učebny, obnova vybavení učebny pro programování CNC a zajištění bezbariérového přístupu na SOŠ Frýdek‑Místek“, v max. výši 2 170 tis. Kč, z toho neinvestiční podíl 2 170 tis. Kč

                                                                                    52/4767                         11. 12. 2018
                                                                                    2. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    kapitálové výdaje

                                                                                    na § 3123 -

                                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                    pol.  6451 -

                                                                                    Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    o

                                                                                    3.210 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3123 -

                                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                    pol. 5651 -

                                                                                    Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                    3.210 tis. Kč

                                                                                    52/4767                         11. 12. 2018
                                                                                    3. ukládá

                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                    Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                    Termín: 13. 12. 2018


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     52/4768                         11. 12. 2018
                                                                                     1. souhlasí

                                                                                     s podáním projektové žádosti organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, s názvem „Chceme směřovat ke svým možnostem“ do výzvy č. 03_18_088 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      52/4769                         11. 12. 2018
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      předat organizaci Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění pozdějších předpisů


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                       52/4770                         11. 12. 2018
                                                                                       1. souhlasí

                                                                                       s přípravou akce „Spolu ruku v ruce“ v roce 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                       52/4770                         11. 12. 2018
                                                                                       2. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4339 -

                                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                       pol. 5041 -

                                                                                       Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                                       o

                                                                                       36,30 tis. Kč

                                                                                       pol. 5194 -

                                                                                       Věcné dary

                                                                                       o

                                                                                       482,29 tis. Kč

                                                                                       Celkem

                                                                                       o

                                                                                       518,59 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4339 -

                                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                       pol. 5164 -

                                                                                       Nájemné

                                                                                       o

                                                                                       30,28 tis. Kč

                                                                                       pol. 5169 -

                                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                                       o

                                                                                       488,31 tis. Kč

                                                                                       Celkem

                                                                                       o

                                                                                       518,59 tis. Kč


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 45/3986 ze dne 28. 8. 2018

                                                                                        52/4771                         11. 12. 2018
                                                                                        1. schvaluje

                                                                                        změnu přílohy č. 1 dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019 s názvem Metodika pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“, verze 6/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        52/4771                         11. 12. 2018
                                                                                        2. schvaluje

                                                                                        změny následujících příloh Metodiky pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“:

                                                                                        a)     Přílohy Metodiky č. 8 - Průběžný přehled čerpání dotace za roky 2017 a 2018

                                                                                        b)     Přílohy Metodiky č. 9 - Průběžný přehled NaV za roky 2017 a 2018

                                                                                        c)     Přílohy Metodiky č. 14 - Závěrečné vyúčt. dotace - čerpání za roky 2017 - 2019

                                                                                        d)     Přílohy Metodiky č. 15 - Závěrečné vyúčt. dotace - přehled NaV za r. 2017 – 2019

                                                                                        e)     Přílohy Metodiky č. 19 - Závěr. vyúčt. VP - vypořádání VP

                                                                                        dle přílohy č. 2, 3, 4, 5 a 6 předloženého materiálu

                                                                                        52/4771                         11. 12. 2018
                                                                                        3. schvaluje

                                                                                        změnu přílohy č. 1 dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020 s názvem Metodika pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“, verze 5/2018, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                         52/4772                         11. 12. 2018
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         žádost o poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizaci Charita Jeseník, IČO 60339241, na projekt „Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         52/4772                         11. 12. 2018
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 církevní organizaci Charita Jeseník, IČO 60339241, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                         52/4772                         11. 12. 2018
                                                                                         3. rozhodla

                                                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 200.000 Kč

                                                                                         52/4772                         11. 12. 2018
                                                                                         4. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 6409 -

                                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                         pol. 5901 -

                                                                                         Nespecifikované rezervy

                                                                                         o

                                                                                         200 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         kapitálové výdaje

                                                                                         na § 4350 -

                                                                                         Domovy pro seniory

                                                                                         pol. 6323 -

                                                                                         Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                         o

                                                                                         200 tis. Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesením rady kraje

                                                                                          č. 27/2500 ze dne 12. 12. 2017

                                                                                          č. 22/1988 ze dne 10. 10. 2017

                                                                                          52/4773                         11. 12. 2018
                                                                                          1. rozhodla

                                                                                          uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku s organizací Společně, o.p.s., IČO 26976307, v rámci projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          52/4773                         11. 12. 2018
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitého majetku s organizací Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, IČO 71196943, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                          52/4773                         11. 12. 2018
                                                                                          3. rozhodla

                                                                                          o uzavření Dodatku č. 2 dle bodu 1. tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne poskytnout individuální dotaci organizaci Společně, o.p.s., IČO 26976307, a o uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku dle bodu 2. tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne poskytnout individuální dotaci organizaci Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, IČO 71196943


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                           52/4774                         11. 12. 2018
                                                                                           1. rozhodla

                                                                                           přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu sociálních služeb ve výši 1.504,75 tis. Kč

                                                                                           52/4774                         11. 12. 2018
                                                                                           2. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           zvyšují

                                                                                           nedaňové příjmy

                                                                                           na § 4378 -

                                                                                           Terénní programy

                                                                                           pol. 2212 -

                                                                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                                           o

                                                                                           425,88 tis. Kč

                                                                                           na § 4399 -

                                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                           pol. 2223 -

                                                                                           Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                                                           o

                                                                                           354,55 tis. Kč

                                                                                           pol. 2229 -

                                                                                           Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                           o

                                                                                           528,65 tis. Kč

                                                                                           na § 6409 -

                                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                           pol. 2229 -

                                                                                           Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                           o

                                                                                           195,67 tis. Kč 

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                           1.504,75 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           snižuje

                                                                                           financování

                                                                                           pol. 8115 -

                                                                                           Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                           o

                                                                                           1.504,75 tis. Kč


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 62/4909 ze dne 17. 2. 2015

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 13/1161 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                            52/4775                         11. 12. 2018
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            informace o přípravě krajského projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“ dle předloženého materiálu

                                                                                            52/4775                         11. 12. 2018
                                                                                            2. schvaluje

                                                                                            znění dopisu s informacemi o přípravě a plánované realizaci krajského projektu Podpora služeb sociální prevence 3 určeného pro zástupce obcí Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            52/4775                         11. 12. 2018
                                                                                            3. schvaluje

                                                                                            postup vyjednávání mezi Moravskoslezským krajem a zástupci obcí ve věci zajištění služeb sociální prevence v letech 2020 – 2022 dle předloženého materiálu


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 36/3145 ze dne 10. 4. 2018

                                                                                             č. 38/3353 ze dne 15. 5. 2018

                                                                                             č. 40/3621 ze dne 12. 6. 2018

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 9/1031 ze dne 13. 9. 2018

                                                                                             č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                             52/4776                         11. 12. 2018
                                                                                             1. rozhodla

                                                                                             nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 1.524.512,50 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Cesta NaNovo“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                                                             52/4776                         11. 12. 2018
                                                                                             2. schvaluje

                                                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 1.524.512,50 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Cesta NaNovo“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/066/0007316

                                                                                             52/4776                         11. 12. 2018
                                                                                             3. schvaluje

                                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                             zvyšují

                                                                                             přijaté transfery

                                                                                             pol. 4116 -

                                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                             o

                                                                                             1.524.513 Kč

                                                                                             a

                                                                                             zvyšují

                                                                                             běžné výdaje

                                                                                             na § 4357 -

                                                                                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                             pol. 5336 -

                                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                             o

                                                                                             1.524.513 Kč

                                                                                             52/4776                         11. 12. 2018
                                                                                             4. schvaluje

                                                                                             snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC, o částku 94.559,25 Kč s účelovým určením na projekt „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001106

                                                                                             52/4776                         11. 12. 2018
                                                                                             5. schvaluje

                                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                             snižují

                                                                                             přijaté transfery

                                                                                             pol. 4116 -

                                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                             o

                                                                                             94.558 Kč

                                                                                             a

                                                                                             snižují

                                                                                             běžné výdaje

                                                                                             na § 4357 -

                                                                                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                             pol. 5336 -

                                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                             o

                                                                                             94.558 Kč

                                                                                             52/4776                         11. 12. 2018
                                                                                             6. schvaluje

                                                                                             snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 812,20 Kč, organizaci Domov Jistoty příspěvková organizace, IČO 00847372, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001272

                                                                                             52/4776                         11. 12. 2018
                                                                                             7. schvaluje

                                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                             snižují

                                                                                             přijaté transfery

                                                                                             pol. 4116 -

                                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                             o

                                                                                             811 Kč

                                                                                             a

                                                                                             snižují

                                                                                             běžné výdaje

                                                                                             na § 4357 -

                                                                                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                             pol. 5336 -

                                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                             o

                                                                                             811 Kč

                                                                                             52/4776                         11. 12. 2018
                                                                                             8. schvaluje

                                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                             snižují

                                                                                             přijaté transfery

                                                                                             pol. 4116 -

                                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                             o

                                                                                             15.359 Kč

                                                                                             a

                                                                                             snižují

                                                                                             běžné výdaje

                                                                                             na § 4399 -

                                                                                             Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                             pol. 5166 -

                                                                                             Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                                             o

                                                                                              3.257 Kč

                                                                                             pol. 5167 -

                                                                                             Služby školení a vzdělávání

                                                                                             o

                                                                                             12.102 Kč

                                                                                             Celkem

                                                                                             o

                                                                                             15.359 Kč

                                                                                             52/4776                         11. 12. 2018
                                                                                             9. rozhodla

                                                                                             schválit úpravu závazných ukazatelů pro čerpání dotace sociálních služeb organizace ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČO 00537675, uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s touto organizací Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 49/4341 ze dne 23. 10. 2018

                                                                                             52/4777                         11. 12. 2018
                                                                                             1. stanoví

                                                                                             s účinností od 1. 1. 2019

                                                                                             plat ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje působících v oblasti sociální, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 26/2407 ze dne 5. 12. 2017

                                                                                              52/4778                         11. 12. 2018
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádost společnosti Pro Bank Security a.s. o úpravu smluvních podmínek ze dne 20. 11. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              52/4778                         11. 12. 2018
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o provádění úklidových služeb č. 1423/2004/KŘ ze dne 23. 9. 2004 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 50/3907 ze dne 26. 8. 2014

                                                                                               č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                                                               č. 79/6441 ze dne 6. 10. 2015

                                                                                               č. 86/6945 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                               č. 32/2921 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                               č. 111/8615 ze dne 4. 10. 2016

                                                                                               č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

                                                                                               52/4779                         11. 12. 2018
                                                                                               1. schvaluje

                                                                                               s účinností od 1. 1. 2019 „Doplněk č. 4 k Zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                               52/4779                         11. 12. 2018
                                                                                               2. schvaluje

                                                                                               s účinností od 1. 1. 2019 „Doplněk č. 4 k Pravidlům pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                               52/4779                         11. 12. 2018
                                                                                               3. schvaluje

                                                                                               s účinností od 1. 1. 2019 „Doplněk č. 3 k Pravidlům pro předkládání účetních dat a schvalování účetních závěrek“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                               52/4779                         11. 12. 2018
                                                                                               4. schvaluje

                                                                                               s účinností od 1. 1. 2019 „Doplněk č. 1 k předpisu Způsob odpisování dlouhodobého majetku a odpisové plány u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje od 1. 1. 2015“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                52/4780                         11. 12. 2018
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2019, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu s úpravou


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                 52/4781                         11. 12. 2018
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 a.    rezignaci pana Jana Krkošky, náměstka hejtmana kraje, na funkci člena  komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch rady kraje ke dni 10. 12. 2018

                                                                                                 b.    rezignaci Ing. Jiřího Vzientka na funkci člena komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch rady kraje ke dni 30. 11. 2018

                                                                                                 52/4781                         11. 12. 2018
                                                                                                 2. jmenuje

                                                                                                 ode dne 11. 12. 2018

                                                                                                 podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

                                                                                                 a.    pana Martina Schwarze, člena zastupitelstva kraje

                                                                                                 b.    Ing. Tomáše Kuču, člena zastupitelstva kraje

                                                                                                 členy komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch rady kraje

                                                                                                 52/4781                         11. 12. 2018
                                                                                                 3. jmenuje

                                                                                                 ode dne 11. 12. 2018

                                                                                                 podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., člena zastupitelstva kraje, členem komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje


                                                                                                  frame-scrollup