Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 7. 10. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  53/4068     7. 10. 2014
1. schvaluje

program 53. schůze rady kraje, konané dne 7. 10. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4069     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

a) zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu z 51. schůze rady kraje, konané dne 11. 9. 2014 b) zprávu ověřovatelů zápisu p. Martina Sikory a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu z 52. schůze rady kraje, konané dne 23. 9. 2014
  53/4069     7. 10. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 53. schůze rady kraje, konané dne 7. 10. 2014: Ing. Ivana Strachoně PhDr. Jaroslava Dvořáka

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  53/4070     7. 10. 2014
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2014 a výroční zprávy za rok 2014 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., Ing. Dušana Střižíka, auditora zapsaného v seznamu Komory auditorů České republiky pod číslem 1171, adresa 1. máje 1085/43, 743 01 Bílovec

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 46/3461 ze dne 24. 6. 2014 č. 51/3929 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  53/4071     7. 10. 2014
1. schvaluje

návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  53/4071     7. 10. 2014
2. schvaluje

návrh plnění ve prospěch člena představenstva dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 51/3931 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  53/4072     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci RSDr. Tadeáše Hlawiczky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a potvrzuje jej ve funkci člena představenstva společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7, čp. 1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, s účinností od 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3377 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  53/4073     7. 10. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín IČ: 47671416 3. CZASCH spol. s r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 4. STAPROM CZ spol. s r.o. Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník IČ: 26799375 6. FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Školní 863, 735 14 Orlová IČ: 25396293 10. PSS Přerovská stavební a.s. Skopalova 7, 750 02 Přerov IČ: 27769585 11. VAMOZ – servis, a.s. Obránců míru 523/30, 703 00 Ostrava IČ: 25848461 12. FICHNA-HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857
  53/4073     7. 10. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 5. BYSTROŇ group a.s. Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava/ Rudná 114, 700 30 IČ: 27800466 za cenu nejvýše přípustnou 15.745.076,26 Kč bez DPH 9. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za cenu nejvýše přípustnou 16.726.155,78 Kč bez DPH 8. BDSTAV Morava s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 19.500.000,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4074     7. 10. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  53/4074     7. 10. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  53/4074     7. 10. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  53/4074     7. 10. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4075     7. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 478 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 478 tis. Kč
  53/4075     7. 10. 2014
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování/aktualizace akčního plánu protihlukových opatření pro aglomeraci Ostrava, se společností: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě se sídlem: Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava IČ: 71009396 za cenu nejvýše přípustnou 395.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4076     7. 10. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 96 ks LCD monitorů se subjektem: AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 339.744 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4077     7. 10. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování bezpečnostní politiky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, se subjektem VIAVIS a.s. se sídlem: Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČ: 25848402 za cenu nejvýše přípustnou 350.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3950 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  53/4078     7. 10. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 10. 2012, ev. č. 02188//2012/IM, na zabezpečení dodatečných stavebních prací u realizace stavby “Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, se společností: EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 6.011.386,19 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3563 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  53/4079     7. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 k smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2013, ev. č. 00702/2013/IM, na realizaci dodatečných prací v rámci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“, s uchazečem: Sdružení Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. Vedoucí člen sdružení HOCHTIEF CZ a. s. Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 IČ: 46678468 a Člen sdružení TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Se sídlem: Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 za cenu nejvýše přípustnou 1.110.847,24 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4080     7. 10. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v letech 2014-2018“, poř. č. 351/2014, se společností: Společnost pro kvalitu školy, o.s. se sídlem: Ukrajinská 1483/46, PSČ 708 00 Ostrava-Poruba IČ 69610606 za cenu nejvýše přípustnou 990.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3559 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  53/4081     7. 10. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III" – Vzdělávací program pro romské poradce a terénní pracovníky ve vyloučených lokalitách“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. Bc. Lucie Kopecká se sídlem: Nádražní 542/148, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 70015473 za cenu nejvýše přípustnou 65.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3954 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  53/4082     7. 10. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Dodávka a instalace mikroskopické techniky a měřících souprav pro počítačem podporované experimenty v rámci projektu "Modernizace výuky ve zdravotnických oborech"“ 1. část níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 5. KVANT spol. s r.o. se sídlem: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina Bratislava 842 48 IČ: 31398294
  53/4082     7. 10. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v rámci veřejné zakázky „Dodávka a instalace mikroskopické techniky a měřících souprav pro počítačem podporované experimenty v rámci projektu "Modernizace výuky ve zdravotnických oborech"“ 1. část se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. INTRACO MICRO, spol. s r.o. Tachlovice, Karlštejnská 97, okres Praha-západ, PSČ 252 17 IČ: 62968955 za cenu nejvýše přípustnou 884.850 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 43/3165 ze dne 6. 5. 2014 (č. usnesení)
  53/4083     7. 10. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací vč. publicity - Zpracování aktualizace grafické části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 8. DPA s.r.o. č. ev. 3, 250 84 Sibřina IČ: 25436813 za cenu nejvýše přípustnou 678.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3799 ze dne 26. 8. 2014 č. 51/3922 ze dne 11. 9. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/907 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  53/4084     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 4. 9. 2014 do 30. 9. 2014, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 30. 7. 2014 do 24. 9. 2014, dle předloženého materiálu
  53/4084     7. 10. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4085     7. 10. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a s volbami do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech vyhlášenými na 10. a 11. října 2014
  53/4085     7. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 100,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 68,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 17,15 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,15 tis. Kč pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 4,50 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,50 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 0,50 tis. Kč Celkem o 100,00 tis. Kč
  53/4085     7. 10. 2014
3. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 68,20 tis. Kč z 256.107,51 tis. Kč na 256.175,71 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4086     7. 10. 2014
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Italské republiky (Turín) ve dnech 22. – 25. 10. 2014 za účelem prezentace Moravskoslezského kraje na gastroveletrhu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  53/4086     7. 10. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4087     7. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč
  53/4087     7. 10. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 85 tis. Kč
  53/4087     7. 10. 2014
3. rozhodla

poskytnout věcné dary u příležitosti návštěvy Prezidenta České republiky Miloše Zemana a jeho manželky Ivany Zemanové v Moravskoslezském kraji v celkové maximální výši 17.000,- Kč dle předloženého materiálu
  53/4087     7. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 10 tis. Kč na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 20 tis. Kč Celkem o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5194 - Věcné dary o 30 tis. Kč
  53/4087     7. 10. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené o 200 tis. Kč na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 50 tis. Kč Celkem o 265 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5175 - Pohoštění o 265 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4088     7. 10. 2014
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2014/2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3583 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  53/4089     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzdání se funkce člena školské rady při základní škole organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, Bc. Aleše Zehnala, který byl radou kraje jmenován s účinností od 1. 9. 2014
  53/4089     7. 10. 2014
2. jmenuje

dnem 8. 10. 2014 Mgr. Věru Dolákovou členkou školské rady při základní škole organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  53/4090     7. 10. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 63024616, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČ 66741335, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace, IČ 00601977, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu
  53/4090     7. 10. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01235, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje 34/2597 ze dne 28. 1. 2014 (č. usnesení)
  53/4091     7. 10. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu b) předat organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČ 00601390, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  53/4091     7. 10. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá a Gymnázium, Třinec zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI" registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/17.01162 a Smluv o partnerství k projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII" registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/17.01163 v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4092     7. 10. 2014
1. rozhodla

odstranit nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, se sídlem v Opavě, Purkyňova 12, 746 01, IČ 47813130, a to: nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí, skleníky a železnou konstrukci skleníku, na pozemku parc. č. 96, zahrada, v k. ú. a obci Stěbořice, dle předloženého materiálu
  53/4092     7. 10. 2014
2. zmocňuje

ředitele organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 12, Opava, 746 01, IČ 47813130 k zastupování Moravskoslezského kraje při zajišťování a realizaci odstranění nemovitých věcí uvedených v bodě 1) návrhu usnesení a dále k zastupování Moravskoslezského kraje v řízeních a postupech podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících ve věci odstranění těchto nemovitých věcí

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 36/2710 ze dne 17. 2. 2014 č. 44/3263 ze dne 27. 5. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/668 ze dne 27. 2. 2014 č. 10/839 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  53/4093     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sdružení IS Sports team, IČ 26560496, se sídlem Opavská 1110/31, 708 00 Ostrava - Poruba o změnu rozpočtu projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  53/4093     7. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00854/2014/ŠMS ze dne 6. 5. 2014 se spolkem Sdružení IS Sports team, IČ 26560496, se sídlem Opavská 1110/31, 708 00 Ostrava – Poruba, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  53/4093     7. 10. 2014
3. bere na vědomí

žádost Základní školy národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, Třída T. G. Masaryka 454, IČ 60045965, o změnu rozpočtu projektu, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  53/4093     7. 10. 2014
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01373/2014/ŠMS ze dne 3. 7. 2014 s příspěvkovou organizací Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, Třída T. G. Masaryka 454, IČ 60045965, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4094     7. 10. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4095     7. 10. 2014
1. souhlasí

se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4096     7. 10. 2014
1. schvaluje

statut ankety Sportovec Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  53/4096     7. 10. 2014
2. rozhodla

vyhodnotit nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvičitele Moravskoslezského kraje za rok 2014 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2101 ze dne 5. 11. 2013 č. 52/4024 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  53/4097     7. 10. 2014
1. rozhodla

změnit v bodě 1 písm. q) usnesení č. 52/4024 ze dne 23. 9. 2014 u organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, text „IČ 00601314“ na text „IČ 00601322“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4098     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  53/4098     7. 10. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů „Opava cantat“; finanční prostředky jsou určeny na stravování, mzdy včetně odvodů a ostatní osobní náklady s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 b) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s projektem „Klub MENSA pro nadané děti ostravských základních škol a gymnázií“; finanční prostředky jsou určeny na spotřební materiál, drobný dlouhodobý majetek, dopravu, osobní náklady a odměny s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
  53/4098     7. 10. 2014
3. schvaluje

návrh na ocenění úspěšných účastníků mezinárodních kol soutěží ve školním roce 2013/2014 uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  53/4098     7. 10. 2014
4. rozhodla

poskytnout věcné dary – poukázky na nákup knih a zboží pro sport a volný čas v celkové hodnotě 17.000 Kč úspěšným účastníkům mezinárodních kol soutěží dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  53/4098     7. 10. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 17 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5194 - Věcné dary o 17 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4099     7. 10. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů na dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování „Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014" ve výši 1.350.350 Kč dle předloženého materiálu
  53/4099     7. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.350.350 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 49.658 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 60.702 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.131.917 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 108.073 Kč Celkem 1.350.350 Kč
  53/4099     7. 10. 2014
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotace soukromým školám v odvětví školství s účelovým určením na „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014" organizacím: a) Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., IČ 61944084, ve výši 24.120 Kč b) Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., IČ 25378066, ve výši 36.582 Kč
  53/4099     7. 10. 2014
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  53/4099     7. 10. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  53/4099     7. 10. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 51.373 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 51.373 Kč
  53/4099     7. 10. 2014
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízenou obcí Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700, ve výši 51.373 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014“
  53/4099     7. 10. 2014
8. schvaluje

změnu účelu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkové organizaci kraje poskytnuté v rámci rozvojového programu „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  53/4099     7. 10. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 26.087 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 26.087 Kč
  53/4099     7. 10. 2014
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Běžný příspěvek na provoz“ ve výši 250.000 Kč
  53/4099     7. 10. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 305 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 55 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč Celkem 305 tis. Kč
  53/4099     7. 10. 2014
12. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, o částku 42.000 Kč s účelovým určením na dofinancování vyučovaného předmětu řízení motorových vozidel
  53/4099     7. 10. 2014
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství: a) Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390, ve výši 55.000 Kč s účelovým určením na opravy schodiště a plotu b) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 250.000 Kč s účelovým určením na akci „Oprava elektroinstalace“ c) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, ve výši 42.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4100     7. 10. 2014
1. souhlasí

se zahájením otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na „Dodávka sanitních vozidel pro krajské nemocnice“, kde centrálním zadavatelem je Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, dle předloženého materiálu
  53/4100     7. 10. 2014
2. prohlašuje

že předmět Kupních smluv, tj. „Dodávka sanitních vozidel pro krajské nemocnice“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností nemocnic
  53/4100     7. 10. 2014
3. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4101     7. 10. 2014
1. souhlasí

s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje, který je svěřený Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, v celkové pořizovací hodnotě 18.602.921,80 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/3028 ze dne 20. 5. 2010 (č. usnesení)
  53/4102     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o dosavadním způsobu zajištění užívání účelové komunikace ve vlastnictví kraje v úseku Hvězda – Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna dle předloženého materiálu
  53/4102     7. 10. 2014
2. souhlasí

s aktualizací podmínek pro zajištění užívání účelové komunikace ve vlastnictví kraje v úseku Hvězda - Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4103     7. 10. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 26/1989 ze dne 15. 10. 2013 č. 29/2204 ze dne 19. 11. 2013 č. 32/2465 ze dne 19. 12. 2013 č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  53/4104     7. 10. 2014
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 26/1989 ze dne 15. 10. 2013, v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 29/2204 ze dne 19. 11. 2013, v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 32/2465 ze dne 19. 12. 2013 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0057/1, 0371/1, 0541/1, 0613/1, 0687/1 a 0239/4 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4105     7. 10. 2014
1. rozhodla

poskytnout peněžní dary z rozpočtu kraje příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za účelem naplnění projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4106     7. 10. 2014
1. rozhodla

předložit žádost o financování projektu „Moravskoslezsko – Čistý region“ do výzvy komunitárního programu LIFE, prioritní oblast Správa a informace v oblasti životního prostředí
  53/4106     7. 10. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Moravskoslezsko – Čistý region“, předkládaný do výzvy komunitárního programu LIFE, prioritní oblast Správa a informace v oblasti životního prostředí, v letech 2016 – 2019 v celkové výši max. 31.920 tis. Kč
  53/4106     7. 10. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4107     7. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.800,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.800,00 tis. Kč
  53/4107     7. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 135,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 135,00 tis. Kč
  53/4107     7. 10. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu 2) usnesení u nerozpočtovaných příjmů ve výši 135 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3857 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  53/4108     7. 10. 2014
1. stanoví

v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsobem rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu lhůtu pro podání žádostí o dotaci v termínu od 8. 10. 2014 do 2. 11. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4109     7. 10. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvkové organizaci, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc srpen 2014 ve výši 552.520,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 119598/2014, ze dne 24. 9. 2014
  53/4109     7. 10. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem a) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc srpen 2014 ve výši 43.320,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 120125/2014, ze dne 23. 9. 2014, b) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc srpen 2014 ve výši 251.560,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 120251/2014, ze dne 24. 9. 2014, c) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, za měsíc srpen 2014 ve výši 370.120,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 120121/2014, ze dne 24. 9. 2014, d) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc srpen 2014 ve výši 167.960,--Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 120760/2014, ze dne 23. 9. 2014
  53/4109     7. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.385,48 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 251,56 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 167,96 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 43,32 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 370,12 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 552,52 tis. Kč Celkem o 1.385,48 tis. Kč
  53/4109     7. 10. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. c) návrhu usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 37/2783 ze dne 27. 2. 2014 č. 44/3296 ze dne 27. 5. 2014 č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 č. 51/3982 ze dne 11. 9. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 11/943 ze dne 11. 9. 2014 č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  53/4110     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy realizace projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků úřadů při zajištění veřejných shromáždění“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  53/4110     7. 10. 2014
2. rozhodla

zvýšit finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 4.170,-- Kč účelově určené na dofinancování projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků úřadů při zajištění veřejných shromáždění“ v rámci Programu prevence kriminality na rok 2014
  53/4110     7. 10. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Dotační program – Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách“ ve výši 3.450,-- Kč a u akce „Dotační program – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb“, ve výši 720,-- Kč
  53/4110     7. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5173 - Cestovné o 2.250 Kč na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1.550 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.900 Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 720 Kč Celkem o 6.420 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5175 - Pohoštění o 6.420 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4111     7. 10. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 76.844,50 tis. Kč určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje
  53/4111     7. 10. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  53/4111     7. 10. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  53/4111     7. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 76.844,50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4312 - Odborné sociální poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.389,60 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20.011,50 tis. Kč na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 147,00 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.078,50 tis. Kč na § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 130,20 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 46.369,60 tis. Kč na § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.402,50 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 315,60 tis. Kč Celkem o 76.844,50 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 38/2843 ze dne 11. 3. 2014 č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 č. 16/350 ze dne 22. 12. 2010 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4112     7. 10. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizované akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu“ ve výši 21.477 tis. Kč
  53/4112     7. 10. 2014
2. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 21.477 tis. Kč účelově určené na akci „Rekonstrukce objektu Domova Vítkov“, realizovanou pro organizaci Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951, a tím navýšit celkový vlastní podíl akce na částku 39.285 tis. Kč
  53/4112     7. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 19.285 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20.000 tis. Kč Celkem o 39.285 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 39.285 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3873 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  53/4113     7. 10. 2014
1. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 18. 8. 2014, dle předloženého materiálu
  53/4113     7. 10. 2014
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, ze dne 18. 8. 2014, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2352 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4114     7. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01234, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6696 ze dne 14. 2. 2012 č. 42/3141 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  53/4115     7. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10062933 k projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4116     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o dosavadním procesním průběhu sporného řízení ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/02.00217, dle předloženého materiálu
  53/4116     7. 10. 2014
2. rozhodla

podat správní žalobu na nečinnost podle § 79 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů proti České republice – Ministerstvu financí k věcně a místně příslušnému soudu, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4117     7. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.000,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5.000,00 tis. Kč a snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 85,22 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 85,22 tis. Kč
  53/4117     7. 10. 2014
2. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 1.510 Kč
  53/4117     7. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1,51 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 1,51 tis. Kč
  53/4117     7. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.194,71 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.194,71 tis. Kč
  53/4117     7. 10. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5902 - Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let o 20,82 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 20,82 tis. Kč
  53/4117     7. 10. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 150,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 880,00 tis. Kč Celkem 1.030,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5172 - Programové vybavení o 150,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6125 - Výpočetní technika o 880,00 tis. Kč Celkem 1.030,00 tis. Kč
  53/4117     7. 10. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 130,64 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 130,64 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3620 ze dne 15. 7. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/802 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  53/4118     7. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora a bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově – Podlesí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  53/4118     7. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora a bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Zateplení vybraných budov Střední školy zemědělství a služeb ve Městě Albrechtice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  53/4118     7. 10. 2014
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora a bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  53/4118     7. 10. 2014
4. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora a bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  53/4118     7. 10. 2014
5. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora a bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - Zateplení obchodní akademie v Ostravě-Porubě dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6165 ze dne 16. 11. 2011 č. 104/6784 ze dne 23. 2. 2012 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4119     7. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 25.914,13 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.750,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.739,10 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.434,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 9.585,03 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 3.406,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.000,00 tis. Kč Celkem o 25.914,13 tis. Kč
  53/4119     7. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 11.944,99 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.000,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 400,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 3.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.700,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.644,99 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 200,00 tis. Kč Celkem o 11.944,99 tis. Kč
  53/4119     7. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 19.102,29 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.000,00 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.500,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.500,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 5.500,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.602,29 tis. Kč Celkem o 19.102,29 tis. Kč
  53/4119     7. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 41.488,21 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 40.588,21 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 200,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 700,00 tis. Kč Celkem o 41.488,21 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4120     7. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 24,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 24,2 tis. Kč
  53/4120     7. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 20 tis. Kč
  53/4120     7. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 400 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400 tis. Kč
  53/4120     7. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5194 - Věcné dary o 5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/867 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  53/4121     7. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120890100 se společností: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 IČ: 24729035 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7096 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  53/4122     7. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ pro stavební objekt SO 06-16-01 Žst. Sedlnice – žst. LLJO, železniční spodek s vlastníkem pozemku, kterým je: statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  53/4122     7. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ pro stavební objekt SO 06-16-01 Žst. Sedlnice – žst. LLJO, železniční spodek s vlastníkem pozemků, kterým je: statutární město Ostrava, se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7092 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  53/4123     7. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 01572/2012/IM se společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00, IČ 64610225, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/434 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  53/4124     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o postupu výstavby akce "Vybudování pavilonu interních oborů“ ve Slezské nemocnici v Opavě
  53/4124     7. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 00350/2013/IM se zhotovitelem stavby "Vybudování pavilonu interních oborů“ ve Slezské nemocnici v Opavě, kterým je Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  53/4125     7. 10. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 236/47 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/48 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši 77.300,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  53/4125     7. 10. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  53/4126     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádost o zařazení nových akcí do plánu roku 2014 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu
  53/4126     7. 10. 2014
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 5.000.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce: a) „Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení“ ve výši 3.000.000,-- Kč b) „Rekonstrukce výtahů č. 7 a č. 17“ ve výši 2.000.000,-- Kč
  53/4126     7. 10. 2014
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 5.000.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace operačních sálů Orlová“
  53/4126     7. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4127     7. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o 1.029 tis. Kč a zvyšují kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků o 1.029 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3943 ze dne 11. 9. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  53/4128     7. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o oprávnění provést zateplení objektů včetně výměny oken pro účely stavby s vlastníkem nemovitostí, **********, v rámci akce „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  53/4128     7. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o oprávnění provést zateplení objektů včetně výměny oken pro účely stavby s vlastníkem nemovitostí, **********, v rámci akce „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  53/4128     7. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5171 - Opravy a udržování o 80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3893 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  53/4129     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o změně rozsahu prací a průběhu realizace stavby „Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, dle předloženého materiálu
  53/4129     7. 10. 2014
2. souhlasí

s rozsahem méněprací v předpokládané výši 1.228.679,07 Kč vč. DPH v rámci stavby „Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ a s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení této stavby dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7096 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  53/4130     7. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“
  53/4130     7. 10. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 6.000 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 12.127 tis. Kč bez DPH v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu
  53/4130     7. 10. 2014
3. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek MSK, že veřejnou zakázku vyplývající z bodu 2) usnesení bude realizovat oddělení veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  53/4131     7. 10. 2014
1. rozhodla

o záměru pronajmout část budovy č. p. 2824 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2641/56 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, o celkové výměře 68,51 m², dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  53/4131     7. 10. 2014
2. rozhodla

o záměru pronajmout část budovy č. p. 2771 jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 2639/19 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, o celkové výměře 0,4 m², dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  53/4131     7. 10. 2014
3. rozhodla

o záměru pronajmout část budovy č. p. 2771 jiná stavba, které je součástí pozemku parc. č. 2639/19 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, o celkové výměře 161,1 m², dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2866 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  53/4132     7. 10. 2014
1. rozhodla

že schůze rady kraje dne 4. 11. 2014 se neuskuteční jako výjezdní v Kopřivnici, ale proběhne v sídle kraje

  frame-scrollup