Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 13. 12. 2018


  Rada kraje

  53/4782                         13. 12. 2018
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 13. 12. 2018


   Rada kraje

   53/4783                         13. 12. 2018
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 53. schůze rady kraje, konané dne 13. 12. 2018:

   -        Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -        Radomíru Vlčkovou


    Rada kraje

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

    53/4784                         13. 12. 2018
    1. stanoví

    na rok 2019 finanční limit na pohoštění

    a)    výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru

    b)   komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise

    c)    politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu

    d)   poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor


     Rada kraje

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

     53/4785                         13. 12. 2018
     1. bere na vědomí

     žádost neziskové organizace „Kola pro Afriku, o.p.s.“ ze dne 30. 11. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     53/4785                         13. 12. 2018
     2. rozhodla

     poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje neziskové organizaci „Kola pro Afriku, o.p.s.“, IČO 29397596, pro projekt „Kola pro Afriku – pomoc pro Gambii“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019, dle předloženého materiálu

     53/4785                         13. 12. 2018
     3. rozhodla

     uzavřít s neziskovou organizací „Kola pro Afriku, o.p.s.“, IČO 29397596, dotační smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

     53/4785                         13. 12. 2018
     4. rozhodla

     zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Prezentace kraje v kultuře, sportu, inovacích a dalších oblastech v mezinárodní spolupráci“

     53/4785                         13. 12. 2018
     5. schvaluje

     rozpočtové opatření, kterým se

     snižují

     běžné výdaje

     na § 6113 -

     Zastupitelstva krajů

     pol.  5901 -

     Nespecifikované rezervy

     o

     200 tis. Kč

     a

     zvyšují

     běžné výdaje            

     na § 6223 -

     Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

     pol.  5221 -

     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

     o

       200 tis. Kč


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

      č. 79/6441 ze dne 6. 10. 2015

      č. 111/8615 ze dne 4. 10. 2016

      č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

      53/4786                         13. 12. 2018
      1. schvaluje

      finanční plány pro rok 2019 příspěvkových organizací v odvětví kultury v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

      53/4786                         13. 12. 2018
      2. schvaluje

      střednědobé výhledy příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na roky 2020 ‑ 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

      53/4786                         13. 12. 2018
      3. stanoví

      závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví kultury


       Rada kraje

       53/4787                         13. 12. 2018
       1. schvaluje

       rozpočet na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 - 2021 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

       53/4787                         13. 12. 2018
       2. stanoví

       závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 171.213 tis. Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

       53/4787                         13. 12. 2018
       3. stanoví

       závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu


        Rada kraje

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

        53/4788                         13. 12. 2018
        1. schvaluje

        rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 – 2021 organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

        53/4788                         13. 12. 2018
        2. stanoví

        závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2019 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, ve výši 9.270.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

        53/4788                         13. 12. 2018
        3. stanoví

        závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2019“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle předloženého materiálu


         Rada kraje

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

         53/4789                         13. 12. 2018
         1. schvaluje

         rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 – 2021 organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         53/4789                         13. 12. 2018
         2. stanoví

         závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2019 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši 2.796.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

         53/4789                         13. 12. 2018
         3. stanoví

         závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2019“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, dle předloženého materiálu


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

          53/4790                         13. 12. 2018
          1. rozhodla

          nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 2.016,24 tis. Kč na refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy

          53/4790                         13. 12. 2018
          2. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          zvyšují

          investiční přijaté transfery

          pol. 4211 -

          Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

          o

          2.016,24 tis. Kč

          a

          zvyšují

          kapitálové výdaje

          na § 6409 -

          Ostatní činnosti jinde nezařazené

          pol. 6901 -

          Rezervy kapitálových výdajů

          o

          2.016,24 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          3. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          zvyšují

          daňové příjmy

          pol. 1361-

          Správní poplatky

          o

          120,14 tis. Kč

          a

          zvyšují

          nedaňové příjmy

          pol. 2412 -

          Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

          o

          13,85 tis. Kč

          na § 2143 -

          Cestovní ruch

          pol. 2111 -

          Příjmy z poskytování služeb a výrobků

          o

          6,41 tis. Kč

          na § 2212 -

          Silnice

          pol. 2310 -

          Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

          o

          2 822,68 tis. Kč

          na § 2229 -

          Ostatní záležitosti v silniční dopravě

          pol. 2212 -

          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

          o

          741,45 tis. Kč

          pol. 2324 -

          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

          o

          31,00 tis. Kč

          na § 3319 -

          Ostatní záležitosti kultury

          pol. 2324 -

          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

          o

          1,80 tis. Kč

          na § 3419 -

          Ostatní tělovýchovná činnost

          pol. 2212 -

          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

          o

          1,53 tis. Kč

          na § 3421 -

          Využití volného času dětí a mládeže

          pol. 2324 -

          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

          o

          1,32 tis. Kč

          na § 3599 -

          Ostatní činnost ve zdravotnictví

          pol. 2212 -

          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

          o

          100,00 tis. Kč

          pol. 2324 -

          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

          o

          3,02 tis. Kč

          na § 3639 -

          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

          pol. 2119 -

          Ostatní příjmy z vlastní činnosti

          o

          84,53 tis. Kč

          na § 4399 -

          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

          pol. 2212 -

          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

          o

          14,23 tis. Kč

          na § 6172 -

          Činnost regionální správy

          pol. 2324 -

          Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

          o

          3,92 tis. Kč

          na § 6310 -

          Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

          pol. 2141 -

          Příjmy z úroků (část)

          o

          0,21 tis. Kč

          na § 6320 -

          Pojištění funkčně nespecifikované

          pol. 2322 -

          Přijaté pojistné náhrady

          o

          15,98 tis. Kč

          na § 6402 -

          Finanční vypořádání minulých let

          pol. 2229 -

          Ostatní přijaté vratky transferů

          o

          394,35 tis. Kč

          na § 6409 -

          Ostatní činnosti jinde nezařazené

          pol. 2229 -

          Ostatní přijaté vratky transferů

          o

          43,78 tis. Kč

          Celkem

          o

          4.400,20 tis. Kč

          a

          zvyšují

          kapitálové výdaje

          na § 6409 -

          Ostatní činnosti jinde nezařazené

          pol. 6901 -

          Rezervy kapitálových výdajů

          o

          4.400,20 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          4. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 6172 -

          Činnost regionální správy

          pol. 5166 -

          Konzultační, poradenské a právní služby

          o

          30,00 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 6172 -

          Činnosti regionální správy

          pol. 5192 -

          Poskytnuté náhrady

          o

          30,00 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          5. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          investiční přijaté transfery

          pol. 4216 -

          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

          o

          3.905,89 tis. Kč

          a

          snižují

          investiční výdaje

          na § 3713 -

          Změny technologií vytápění

          pol. 6371 -

          Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

          o

          3.905,89 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          6. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 6172 -

          Činnost regionální správy

          pol. 5172 -

          Programové vybavení

          o

          3,08 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 6113 -

          Zastupitelstva krajů

          pol. 5172 -

          Programové vybavení

          o

          3,08 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          7. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 3742 -

          Chráněné části přírody

          pol. 5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          22,00 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 3742 -

          Chráněné části přírody

          pol. 5171 -

          Opravy a udržování

          o

          22,00 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          8. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 6409 -

          Ostatní činnosti jinde zařazené

          pol. 5901 -

          Nespecifikované rezervy

          o

          29,55 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 3299 -

          Ostatní záležitosti vzdělávání

          pol. 5139 -

          Nákup materiálu jinde nezařazený

          o

          29,55 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          9. rozhodla

          navýšit akci rozpočtu kraje „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje“ o částku 29.550 Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          10. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          neinvestiční přijaté transfery

          pol. 4116 -

          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

          o

          0,72 tis. Kč

          a

          zvyšují

          investiční přijaté transfery

          pol. 4216 -

          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

          o

          0,72 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          11. schvaluje

          snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 120.000 Kč na celkovou výši 4.188.710 Kč, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

          53/4790                         13. 12. 2018
          12. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          neinvestiční přijaté transfery

          pol. 4116 -

          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

          o

          120,00 tis. Kč

          a

          snižují

          běžné výdaje

          na § 3522 -

          Ostatní nemocnice

          pol. 5336 -

          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

          o

          120,00 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          13. rozhodla

          nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na individuální projekt Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši 2.104.053,66 Kč dle předloženého materiálu

          53/4790                         13. 12. 2018
          14. schvaluje

          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování na SZŠ Karviná“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006526), o částku 1.097.341,65 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

          53/4790                         13. 12. 2018
          15. schvaluje

          závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985, s účelovým určením na financování projektu „Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování na SZŠ Karviná“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006526), o částku 1.006.712,01 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

          53/4790                         13. 12. 2018
          16. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          zvyšují

          neinvestiční přijaté transfery

          pol. 4116 -

          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

          o

          1.097.343 Kč

          a

          zvyšují

          investiční přijaté transfery

          pol. 4216 -

          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

          o

          1.006.713 Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 3122 -

          Střední odborné školy

          pol. 5336 -

          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

          o

          1.097.343 Kč

          a

          zvyšují

          kapitálové výdaje

          na § 3122 -

          Střední odborné školy

          pol. 6356 -

          Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

          o

          1.006.713 Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          17. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          zvyšují

          nedaňové příjmy

          pol. 2451 -

          Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

          o

          2.580.000 Kč

          a

          zvyšují

          kapitálové výdaje

          na § 6409 -

          Ostatní činnosti jinde nezařazené

          pol. 6901 -

          Rezervy kapitálových výdajů

          o

          2.580.000 Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          18. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          neinvestiční přijaté transfery

          pol.  4116 -

          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

          o

          1.465,13 tis. Kč

          a

          snižují

          běžné výdaje

          na § 4379 -

          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

          pol.  5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          1.465,13 tis. Kč

          53/4790                         13. 12. 2018
          19. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 4319 -

          Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

          pol.  5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          20,00 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 4319 -

          Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

          pol.  5164 -

          Nájemné

          o

          20,00 tis. Kč


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

           č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

           53/4791                         13. 12. 2018
           1. schvaluje

           rozpočty (plány výnosů a nákladů) pro rok 2019, plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2019 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           53/4791                         13. 12. 2018
           2. stanoví

           závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 organizacím Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, dle předloženého materiálu

           53/4791                         13. 12. 2018
           3. ukládá

           ředitelům příspěvkových organizací kraje – nemocnic, a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525

           učinit taková opatření, která povedou k dosažení lepšího hospodaření organizace

           Zodp.: ředitelé dotčených organizací

           Termín: 31. 12. 2019

           53/4791                         13. 12. 2018
           4. ukládá

           náměstkovi hejtmana kraje,

           aby předložil průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů roku 2019

           Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

           Termín: 30. 4. 2019, 6. 8. 2019, 05. 11. 2019

           53/4791                         13. 12. 2018
           5. ukládá

           vedoucímu odboru zdravotnictví

           stanovit hmotnou zainteresovanost ředitelů příspěvkových organizací kraje – nemocnic a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, s motivací k lepšímu výsledku hospodaření organizace

           Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

           Termín: 30. 4. 2019


            Rada kraje

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

            53/4792                         13. 12. 2018
            1. rozhodla

            navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy“ o částku 390 tis. Kč

            53/4792                         13. 12. 2018
            2. schvaluje

            rozpočtové opatření, kterým se

            snižují

            běžné výdaje

            na § 6409 -

            Ostatní činnosti jinde nezařazené

            pol. 5901 -

            Nespecifikované rezervy

            o

            390 tis. Kč

            a

            zvyšují

            běžné výdaje

            na § 2143 -

            Cestovní ruch

            pol. 5169 -

            Nákup ostatních služeb

            o

            390 tis. Kč


             Rada kraje

             53/4793                         13. 12. 2018
             1. bere na vědomí

             žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s., ze dne 9. 12. 2018, o prodloužení smlouvy na propagaci Moravskoslezského kraje na italském trhu uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Airport Marketing Services Limited dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


              Rada kraje

              v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

              53/4794                         13. 12. 2018
              1. žádá

              představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s.

              o uzavření smlouvy o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Limited, na dobu maximálně 3 let, dle předloženého materiálu


               Rada kraje

               53/4795                         13. 12. 2018
               1. schvaluje

               rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020 až 2021 v odvětví školství v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               53/4795                         13. 12. 2018
               2. bere na vědomí

               celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               53/4795                         13. 12. 2018
               3. schvaluje

               závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2019 organizacím Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, a Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, IČO 07331533, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

               53/4795                         13. 12. 2018
               4. schvaluje

               závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví školství, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 45/4048 ze dne 28. 8. 2018

                č. 31/2744 ze dne 6. 2. 2018

                53/4796                         13. 12. 2018
                1. bere na vědomí

                informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                53/4796                         13. 12. 2018
                2. schvaluje

                snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2018 organizacím:

                a)    Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, o částku 655.240 Kč na částku ve výši maximálně 1.444.760 Kč

                b)   Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o částku 2.198.240 Kč na částku ve výši maximálně 3.401.760 Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 51/4668 ze dne 27. 11. 2018

                 č. 51/4658 ze dne 27. 11. 2018

                 č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 9/1031 ze dne 13. 9. 2018

                 č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018

                 č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                 č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                 53/4797                         13. 12. 2018
                 1. rozhodla

                 schválit Aktualizaci č. 29 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 53/4797                         13. 12. 2018
                 2. rozhodla

                 schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu stanovenou v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální službu reg. č. 4878366, poskytovanou organizací Benjamín, příspěvková organizace, IČO 00847461, z částky Kč 52.500.000 na částku Kč 53.300.000

                 53/4797                         13. 12. 2018
                 3. mění

                 v usnesení rady kraje č. 51/4658 ze dne 27. 11. 2018 výdajový limit provozních nákladů u sociální služby reg. č. 6143880 poskytované organizací Slezská diakonie, IČO 65468562, z částky Kč 331.100 na částku Kč 361.100


                  Rada kraje

                  53/4798                         13. 12. 2018
                  1. schvaluje

                  rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy na období let 2020 – 2021 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  53/4798                         13. 12. 2018
                  2. bere na vědomí

                  celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2019 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  53/4798                         13. 12. 2018
                  3. stanoví

                  závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                  53/4798                         13. 12. 2018
                  4. stanoví

                  závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2019 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25%


                   frame-scrollup