Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 21. 10. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  54/4133     21. 10. 2014
1. schvaluje

program 54. schůze rady kraje, konané dne 21. 10. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4134     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Ivana Strachoně a PhDr. Jaroslava Dvořáka o ověření zápisu z 53. schůze rady kraje, konané dne 7. 10. 2014
  54/4134     21. 10. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 54. schůze rady kraje, konané dne 21. 10. 2014: Mgr. Věru Palkovou Ing. Jiřího Martinka

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 31/2401 ze dne 9. 12. 2013 č. 33/2512 ze dne 14. 1. 2014 č. 36/2691 ze dne 17. 2. 2014 č. 37/2743 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  54/4135     21. 10. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Společnost VÍTKOVICE – RIDERA, IVC letiště LJ VÍTKOVICE REVMONT a.s. Ruská 2887101, Ostrava IČ: 25828258 a Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava IČ: 45192464 2. Společnost – IVC Letiště Ostrava OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno IČ: 46342796 a HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 IČ: 46678468 5. PRŮMSTAV a.s. Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 IČ: 25105825
  54/4135     21. 10. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669 za cenu nejvýše přípustnou 159.864.925,79 Kč bez DPH 4. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 169.533.242 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 14/960 ze dne 30. 4. 2013 č. 23/11624 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  54/4136     21. 10. 2014
1. rozhodla

o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 34 s poukazem na § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava - dodatek č. 1“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  54/4136     21. 10. 2014
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava - dodatek č. 1“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Havránková - odbor školství, mládeže a sportu
  54/4136     21. 10. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby vedla písemné jednání se zájemcem ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nazvanou „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava - dodatek č. 1“

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4137     21. 10. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  54/4137     21. 10. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  54/4137     21. 10. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  54/4137     21. 10. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Martin Jalůvka - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Renáta Müller - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 51/3941 ze dne 11. 9. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4138     21. 10. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Komplexní řešení nákupního systému“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  54/4138     21. 10. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Komplexní řešení nákupního systému“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  54/4138     21. 10. 2014
3. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Komplexní řešení nákupního systému II“, a to odesláním formuláře do Věstníku veřejných zakázek
  54/4138     21. 10. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Komplexní řešení nákupního systému II“, a to: členové: 1. Ing. Tomáš Kotyza - ředitel krajského úřadu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  54/4138     21. 10. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Komplexní řešení nákupního systému II“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Tomáš Kotyza - ředitel krajského úřadu 3. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Ing. Radim Bednarčík - odbor kontroly a sdílených služeb 5. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační 3. Ing. Marcela Pchálková - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Ing. Gabriela Vysocká - odbor kontroly a sdílených služeb 5. Ing. Marek Knapp - odbor informatiky 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje
  54/4138     21. 10. 2014
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Revize výkonu zřizovatelských funkcí kraje ve vztahu k příspěvkovým organizacím“ ve výši 158 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2693 ze dne 17. 2. 2014 (č. usnesení)
  54/4139     21. 10. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ - výběr zhotovitele stavby, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 3. IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno IČ: 25322257 a VÍTKOVICE REVMONT a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava IČ: 25828258 6. GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín IČ: 25671464 8. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha IČ: 26271303 9. Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669
  54/4139     21. 10. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ - výběr zhotovitele stavby, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 7. Porr a.s. Václavské náměstí 837/11, 100 00 Praha 1 IČ: 43005560 za cenu nejvýše přípustnou 189.908.310,- Kč bez DPH 4. Sdružení IVC Třinec Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5 IČ: 46678468 a HOCHTIEF CZ a.s. & Beskydská Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za cenu nejvýše přípustnou 204.780.581,- Kč bez DPH 5. OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno IČ: 46342796 za cenu nejvýše přípustnou 222.540.737,79 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3076 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  54/4140     21. 10. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“, a to ve vztahu k části 2 VZ, s níže uvedenými uchazeči v následujícím pořadí: 1. Olympus Czech Group, s.r.o. Evropská 176, 160 41, Praha 6 IČ: 27068641 za cenu nejvýše přípustnou 4.627.610,- Kč bez DPH 2. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 4 IČ: 24165841 za cenu nejvýše přípustnou 8.498.600,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4141     21. 10. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  54/4141     21. 10. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  54/4141     21. 10. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Jindřiška Körbelová - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3543 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  54/4142     21. 10. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 2. B&P INTERIÉRY s r.o. Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 25392077
  54/4142     21. 10. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 5. Unicont Opava, s.r.o. Hradecká 646/4, Předměstí 746 01 Opava IČ: 65142756 za cenu nejvýše přípustnou 7.987.764,- Kč bez DPH 3. G&G Building s.r.o. 28. října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava IČ: 27784231 za cenu nejvýše přípustnou 8.693.449,- Kč bez DPH 1. Ing. Pekárek – stavební společnost s r.o. Gudrichova 31, 746 01 Opava IČ: 63323524 za cenu nejvýše přípustnou 8.798.576,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4143     21. 10. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru pro rok 2015, se subjektem: FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, PSČ 738 01 IČ: 25910027 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče, maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 826.339,05 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4144     21. 10. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2015, se společností Incheba, a. s. se sídlem: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava IČ: 00211087 za cenu nejvýše přípustnou 548.500 Kč bez DPH (20.000 EUR)

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3992 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  54/4145     21. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby - „Sdružení BYTOSTAV – VOSTAV„ (ev. č. 01198/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově“, se společnostmi ve sdružení „Sdružení BYTOSTAV – VOSTAV„ Ridera Stavební a.s. - vedoucí účastník sdružení IČ: 45192464 VOSTAV MORAVA a.s. - druhý účastník sdružení IČ: 25836129 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.976.746,83 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3549 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  54/4146     21. 10. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Nákup osobních automobilů s alternativním pohonem na CNG" se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. AUTO Heller s.r.o. se sídlem: Cihelní 3160/49b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 02450551 za cenu nejvýše přípustnou 1.648.760 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4147     21. 10. 2014
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku drobné techniky pro úschovu léků a přípravu stravy v rámci projektu "Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě", se společností NWT a.s. se sídlem: Hulín, nám. Míru 1217, okres Kroměříž, PSČ 768 24 IČ: 63469511 za cenu nejvýše přípustnou 584.530 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4148     21. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít prováděcí smlouvu dle Rámcové smlouvy na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení uzavřené dne 7. 4. 2014, se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem: Jakubská 121/1, 602 00 Brno IČ: 28305043 na poskytnutí poradenských činností v oblasti veřejné linkové osobní dopravy dle důvodové zprávy tohoto materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3864 ze dne 26. 8. 2014 č. 53/4130 ze dne 7. 10. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/952 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  54/4149     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o postupu realizace stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu
  54/4149     21. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. 02188/2012/IM ze dne 8. 10. 2012 na realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ uzavřené se zhotovitelem, kterým je: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  54/4149     21. 10. 2014
3. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Výběr zhotovitele stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" - dodatek č. 6“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  54/4149     21. 10. 2014
4. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Výběr zhotovitele stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" - dodatek č. 6“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jana Vonsová - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  54/4149     21. 10. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 11/952 ze dne 11. 9. 2014 v bodě 4), a to tak, že text „20.000 tis. Kč“ nahrazuje textem „23.600 tis. Kč“ dle předloženého materiálu
  54/4149     21. 10. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4150     21. 10. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory u akce „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“ ve výši 446,33 tis. Kč a nečerpáním finančních prostředků v plné výši u akce „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ ve výši 24,67 tis. Kč
  54/4150     21. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 446,33 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 24,67 tis. Kč Celkem o 471,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 471,00 tis. Kč
  54/4150     21. 10. 2014
3. rozhodla

uzavřít smlouvu na nákup 1 ks pneumatické modulární multifunkční haly, se společností GUMOTEX, akciová společnost se sídlem: Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 69075 IČ: 16355407 za cenu nejvýše přípustnou 389.256 Kč bez DPH dle důvodové zprávy tohoto materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4151     21. 10. 2014
1. schvaluje

pro rok 2015 termíny konání a) schůzí RADY KRAJE: 13. ledna 3. února 17. února 5. března 24. března 7. dubna 21. dubna 7. května 19. května 9. června 25. června 14. července 4. srpna 18. srpna 1. září 17. září 6. října 20. října 10. listopadu 24. listopadu 8. prosince 17. prosince b) zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE: 5. března 7. května 25. června 17. září 17. prosince

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4152     21. 10. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 9. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4153     21. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1.833,90 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 124,54 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 8,44 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 3,00 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 23,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 50,00 tis. Kč na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 22,85 tis. Kč na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,26 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 23,30 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 34,35 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 12,74 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 2,69 tis. Kč na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 14,51 tis. Kč na § 6402 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 832,04 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 45,32 tis. Kč Celkem o 3.033,94 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.033,94 tis. Kč
  54/4153     21. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í nedaňové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 200.000 Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2251 - Letiště pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 3.830.000 Kč a s n i ž u j í kapitálové příjmy na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o 6.273.000 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 142.500 Kč na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 980.900 Kč na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 17.950 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 400 Kč pol. 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům o 43.667 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 23.484 Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 14.140 Kč na § 2223 - Bezpečnost silničního provozu pol. 5164 - Nájemné o 20.000 Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2.100.000 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 43.603 Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 45.680 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 27.434 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 300.000 Kč na § 2241 - Železniční dráhy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 959.960 Kč na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.000 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 97.424 Kč na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5171 - Opravy a udržování o 2.829.460 Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.100.000 Kč na § 3635 - Územní plánování pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.061.820 Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 87.200 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 71.000 Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 213.230 Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 7.300 Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.842.000 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 533.300 Kč na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11.670 Kč na § 3749 - Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 978 Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 74.080 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.095.770 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 126.630 Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 277.362 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.500.000 Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50.000 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 14.900 Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 82.300 Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 670 Kč na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 150 Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 500 Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 220.000 Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 100.000 Kč Celkem o 18.119.975 Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 245.015 Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 13.310 Kč na § 2251 - Letiště pol. 6130 - Pozemky o 472.900 Kč na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 522.000 Kč pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 500 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 875 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 216.927 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 762.440 Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 620.280 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 679.000 Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 83.518 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 148.140 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.477 Kč na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 75.760 Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.365.000 Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 6111 - Programové vybavení o 1.767.949 Kč na § 3635 - Územní plánování pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 552.300 Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 245.168 Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 8.706 Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 293.001 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.700.000 Kč Celkem o 13.774.266 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 29.251.241 Kč
  54/4153     21. 10. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor: a) v rámci akce „Zajištění činnosti krizového štábu“ ve výši 10 tis. Kč b) v rámci akce „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví školství“ ve výši 234 tis. Kč c) v rámci akce “Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví zdravotnictví“ ve výši 375 tis. Kč d) v rámci akce „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví sociálních věcí“ ve výši 24 tis. Kč
  54/4153     21. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 234,00 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 375,00 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 24,00 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 10,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5132 - Ochranné pomůcky o 37,00 tis. Kč pol. 5133 - Léky a zdravotnický materiál o 12,50 tis. Kč pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 115,00 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 200,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 130,00 tis. Kč pol. 5152 - Teplo o 730,00 tis. Kč pol. 5154 - Elektrická energie o 500,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 48,47 tis. Kč pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 563,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 274,83 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 580,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 50,00 tis. Kč pol. 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny o 4,00 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 15,00 tis. Kč pol. 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené o 295,20 tis. Kč pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 800,00 tis. Kč Celkem o 4.998,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 100,00 tis. Kč pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 10,00 tis. Kč Celkem o 110,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3.800,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 950,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 342,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 16,00 tis. Kč Celkem o 5.108,00 tis. Kč
  54/4153     21. 10. 2014
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč
  54/4153     21. 10. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 500 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 452 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 952 tis. Kč
  54/4153     21. 10. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 300 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 300 tis. Kč
  54/4153     21. 10. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 15 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4154     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 17. 9. 2014 do 14. 10. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4155     21. 10. 2014
1. schvaluje

novou podobu Manuálu jednotného vizuálního stylu (Corporate design manual) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1. 12. 2014
  54/4155     21. 10. 2014
2. ukládá

příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem používat při prezentaci příspěvkových organizací Manuál jednotného vizuálního stylu (Corporate design manual) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: 1. 1. 2015

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodních společností a) Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719 b) Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168 c) Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858 d) Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545 e) Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832 jejichž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  54/4156     21. 10. 2014
1. žádá

statutární orgány obchodních společností, aby při prezentaci obchodních společností používaly Manuál jednotného vizuálního stylu (Corporate design manual) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Zodp.: představenstvo obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., představenstvo obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s. představenstvo obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. představenstvo obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. jednatel obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Termín: 1. 1. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3958 ze dne 11. 9. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4157     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, z Ruské federace (Moskva) konané ve dnech 16. - 19. 9. 2014, z Polské republiky (Ustroń) konanou dne 20. 9. 2014 a z Polské republiky (Ostróda, Kraków) konané ve dnech 24. – 26. 9. 2014 uvedené v předloženém materiálu
  54/4157     21. 10. 2014
2. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Věry Palkové, náměstkyně hejtmana kraje, z Velké Británie (Londýn) konané ve dnech 22. – 28. 9. 2014 uvedenou v předloženém materiálu
  54/4157     21. 10. 2014
3. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty RSDr. Karla Kuboše, člena rady kraje, ze Slovenské republiky (Bratislava) konanou dne 9. 10. 2014 uvedenou v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4158     21. 10. 2014
1. rozhodla

o zapojení Moravskoslezského kraje do mezinárodního projektu „12. mezinárodní setkání: Trojspolek – Trojdohoda – od včerejší války k dnešnímu míru“ financovaného z programu Erasmus Plus dle předloženého materiálu
  54/4158     21. 10. 2014
2. zmocňuje

nevládní organizaci Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme k právním jednáním za Moravskoslezský kraj týkajících se mezinárodního projektu „12. mezinárodní setkání: Trojspolek – Trojdohoda – od včerejší války k dnešnímu míru“ v rozsahu dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4159     21. 10. 2014
1. schvaluje

kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  54/4159     21. 10. 2014
2. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2015 ve složení: vedoucí pracovní skupiny Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje členové PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Ing. Lenka Fojtíková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Alena Grosová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ing. Michael Trojka, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. Jaroslav Knopp, zástupce pedagogické veřejnosti

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4160     21. 10. 2014
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3487 ze dne 24. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4161     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu
  54/4161     21. 10. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“, ve výši 217.000 Kč
  54/4161     21. 10. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního kola soutěže „Gastro Junior Bidvest Cup 2015“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, pronájmy, energie, poháry, ceny, diplomy, propagační materiály, výrobu CD a odměny komisařům s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 b) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku ve výši 73.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního a celostátního kola „Turnaje mladých fyziků“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, občerstvení, spotřební materiál, ceny soutěžícím, propagaci, odměny porotě a organizátorům s časovou použitelností od 1. 11. 2014 do 31. 5. 2015 c) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku ve výši 70.000 Kč účelově určenou na akci „Sportovní vybavení“; finanční prostředky jsou určeny na pořízení sportovního oblečení s časovou použitelností od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015
  54/4161     21. 10. 2014
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 130.000 Kč na akci „Sportovní vybavení“; finanční prostředky jsou určeny na pořízení gymnastického přeskokového stolu s časovou použitelností od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015
  54/4161     21. 10. 2014
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením gastronomické soutěže „AHOL - CUP 2015“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, upomínkové předměty a ubytování s časovou použitelností od 1. 12. 2014 do 30. 4. 2015
  54/4161     21. 10. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 27,0 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 208,9 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 8,1 tis. Kč Celkem 244,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 84,0 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30,0 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 130,0 tis. Kč Celkem 244,0 tis. Kč
  54/4161     21. 10. 2014
7. rozhodla

zrušit bod 2 písm. d) v usnesení rady kraje č. 46/3487 ze dne 24. 6. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2101 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  54/4162     21. 10. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00561151, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  54/4162     21. 10. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace výuky ve zdravotnických oborech", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01401 a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4163     21. 10. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ ve výši 17.449.865 Kč b) individuální projekt prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 2.744.420 Kč c) účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši 143.000 Kč dle předloženého materiálu
  54/4163     21. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 17.449.865 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.561.693 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 43.139 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 9.273.847 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 644.768 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 43.059 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.304.096 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 962.754 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.073.803 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.176.638 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 158.690 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 89.089 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 67.841 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.033 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 609.421 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 90.190 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 13.054 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 122.668 Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 207.082 Kč Celkem 17.449.865 Kč
  54/4163     21. 10. 2014
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  54/4163     21. 10. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  54/4163     21. 10. 2014
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  54/4163     21. 10. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 16 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.161 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 83 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.123 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.623 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 225 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.076 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7 tis. Kč na § 3145 - Internáty pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 511 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 43 tis. Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 384 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 230 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 7.000 tis. Kč Celkem 29.482 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 969 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 16.509 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.378 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 197 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.756 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 43 tis. Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 245 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 6.122 tis. Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 220 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 43 tis. Kč Celkem 29.482 tis. Kč
  54/4163     21. 10. 2014
7. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  54/4163     21. 10. 2014
8. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  54/4163     21. 10. 2014
9. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  54/4163     21. 10. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 9.566 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 879 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.345 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.307 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 35 tis. Kč Celkem 9.566 tis. Kč
  54/4163     21. 10. 2014
11. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na „Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014“ – 2. etapa v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení
  54/4163     21. 10. 2014
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na „Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014“ – 2. etapa v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení
  54/4163     21. 10. 2014
13. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na „Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014“ – 2. etapa v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 tohoto usnesení
  54/4163     21. 10. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.887.420 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.744.420 Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 143.000 Kč Celkem 2.887.420 Kč
  54/4163     21. 10. 2014
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 v rámci individuálního projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, s účelovým určením na realizaci projektu „Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami“ o částku 2.744.420 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0005)
  54/4163     21. 10. 2014
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, o částku 143.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4164     21. 10. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013: a) u úspory v rámci akce „Kvalita vzdělávání na středních školách“ ve výši 15.970 Kč b) u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektů“ ve výši 154.000 Kč c) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 97.160 Kč
  54/4164     21. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 8.000 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 12.280 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 43.030 Kč na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem nikotinem a jinými závislostmi pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2.300 Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 31.550 Kč Celkem 97.160 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15.970 Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40.870 Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 154.000 Kč Celkem 210.840 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 308.000 Kč
  54/4164     21. 10. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství: a) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00601659, o částku 90.000 Kč, s účelovým určením na výdaje na záchovný provoz budovy na ul. Martinská čtvrť 1172 (budova bývalého gymnázia) b) Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, o částku 109.000 Kč, s účelovým určením na zajištění ostrahy staveniště c) Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795 o částku 109.000 Kč, s účelovým určením na náklady spojené se zajištěním bezpečnosti a ostrahy staveniště a na pronájmy tělovýchovných zařízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3962 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  54/4165     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

petici občanů za opětovné jmenování Mgr. Aleny Jestřebské ředitelkou organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  54/4165     21. 10. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4166     21. 10. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2014 a) platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) mzdy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schválené vládou ČR pod č. j. 1171/14 dne 15. 10. 2014 bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4167     21. 10. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP – Program na podporu projektů ve zdravotnictví“ ve výši 90 tis. Kč
  54/4167     21. 10. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Občanské sdružení Dítě s diabetem, se sídlem Železárenská 636/4, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ 26673371, ve výši 50 tis. Kč na spolufinancování projektu XIII. Barevné DIAdny, konané ve dnech 25. – 28. 10. 2014 v Luhačovicích, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014
  54/4167     21. 10. 2014
3. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci ABC o.p.s., se sídlem Karola Šmidkeho 1823/9, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 22709941, ve výši 40 tis. Kč na spolufinancování realizace projektu „Vybavení Integračního centra s hernou“, dle předloženého materiálu
  54/4167     21. 10. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Zpracování odborných posudků, činnost nezávislých odborných komisí a znalců“ ve výši 90 tis. Kč
  54/4167     21. 10. 2014
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci DANTER – reklama a potisk, s.r.o., se sídlem Muglinovská 175/111, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČ 65141784, ve výši 30 tis. Kč na organizaci vzdělávacích kongresů „III. Kardiovaskulární dny“ a „VIII. Kongres kardiologických sester“, konaných ve dnech 30. - 31. 10. 2014 v Ostravě, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014
  54/4167     21. 10. 2014
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci BOS. org s.r.o., se sídlem Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 64049876, ve výši 30 tis. Kč na organizaci konference 11. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, Ostravské gastroenterologicko-chirurgicko-onkologické dny 2014, konané ve dnech 25. - 26. 9. 2014 v Ostravě, s časovou použitelností od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2014
  54/4167     21. 10. 2014
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., se sídlem Jižní 2256/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 27003388, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace konference „Efektivní nemocnice 2014“, konané ve dnech 25. – 26. 11. 2014 v Praze – Vysočanech, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014
  54/4167     21. 10. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 90 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 90 tis. Kč Celkem o 180 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 60 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 30 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč Celkem o 140 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 40 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4168     21. 10. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.320.052 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  54/4168     21. 10. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 323.326 Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 241.416 Kč c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 329.582,50 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, o částku 189.044 Kč e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 149.179 Kč f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 87.504,50 Kč
  54/4168     21. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.320.053 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.320.053 Kč
  54/4168     21. 10. 2014
4. bere na vědomí

žádost Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, včetně uzavřené smlouvy, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  54/4168     21. 10. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, u příspěvkové organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, ve výši 42.500 Kč
  54/4168     21. 10. 2014
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určeného na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 6.700 Kč
  54/4168     21. 10. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.700 Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.700 Kč
  54/4168     21. 10. 2014
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 u organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 225 Kč, s účelovým určením na projekt „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“
  54/4168     21. 10. 2014
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 u organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku ve výši 225 Kč, s účelovým určením na projekt „Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“
  54/4168     21. 10. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.000 Kč
  54/4168     21. 10. 2014
11. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 14.438.430,63 Kč na projekt „Iktové centrum Nemocnice Třinec“
  54/4168     21. 10. 2014
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 14.362.385,40 Kč, s účelovým určením na projekt „Iktové centrum Nemocnice Třinec“
  54/4168     21. 10. 2014
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku ve výši 76.045,23 Kč, s účelovým určením na projekt „Iktové centrum Nemocnice Třinec“
  54/4168     21. 10. 2014
14. rozhodla

o změně názvu akce z původního názvu „Vybavení Iktového centra (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)“ na nový název „Iktové centrum Nemocnice Třinec“ u Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, dle předloženého materiálu
  54/4168     21. 10. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 76.046 Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.362.386 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 76.046 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6356 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 14.362.386 Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 58/4614 ze dne 18. 12. 2014
  54/4169     21. 10. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2014 včetně platy ředitelům příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to za podmínky, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schválené vládou ČR pod č. j. 1171/14 dne 15. 10. 2014 bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4170     21. 10. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  54/4170     21. 10. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  54/4170     21. 10. 2014
3. rozhodla

odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4171     21. 10. 2014
1. souhlasí

s plánem rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014 č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  54/4172     21. 10. 2014
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0203/4, 0815/4 a 1109/4 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4173     21. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 67,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5164 - Nájemné o 67,00 tis. Kč
  54/4173     21. 10. 2014
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 21,52 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  54/4173     21. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 21,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 21,52 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4174     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ČSOP SALAMANDR ze dne 22. 8. 2014 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Likvidace křídlatky v povodí Ostravice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  54/4174     21. 10. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ČSOP SALAMANDR, IČ 70238723, ve výši 100.000,-- Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s realizací projektu „Likvidace křídlatky v povodí Ostravice“, vzniklých a uhrazených ode dne 21. 10. 2014 do dne 31. 12. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  54/4174     21. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50,00 tis. Kč
  54/4174     21. 10. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu 3) usnesení u úspory z akce „Propagace v oblasti zemědělství“ výši 50 tis. Kč, a to na akci rozpočtu „Propagace v oblasti životního prostředí“

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4175     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

dopis společnosti Vsign s.r.o. ve věci umísťování informačně orientačního značení provozovaného u silnic, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  54/4175     21. 10. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4176     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

dopis paní ********** ve věci špatného životního prostředí v blízkosti silnice II/475 v obci Horní Suchá, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  54/4176     21. 10. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4177     21. 10. 2014
1. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek MSK, že veřejnou zakázku na propagaci Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce bude realizovat oddělení veřejných zakázek
  54/4177     21. 10. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví dopravy v rámci akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ ve výši 3.700 tis. Kč
  54/4177     21. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 3.700 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.350 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.050 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2872 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  54/4178     21. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování regionální dráhy Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport, ev. č. 00530/2014/KŘ, ze dne 4. 4. 2014, s organizací Správa železniční dopravní cesta, státní organizace, IČ 70994234, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4179     21. 10. 2014
1. stanoví

odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2700 ze dne 17. 2. 2014 (č. usnesení)
  54/4180     21. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2014 (ev. č. 00335/2014/KŘ) se společností Lesostavby Frýdek–Místek a. s., se sídlem Slezská 2766, 738 32 Frýdek–Místek, IČ 45193118, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  54/4180     21. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč
  54/4180     21. 10. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu 2) tohoto usnesení u úspory z akce „Chráněné části přírody“ výši 20 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4181     21. 10. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2014 plat Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu za podmínky, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schválené vládou ČR pod č. j. 1171/14 dne 15. 10. 2014 bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  54/4182     21. 10. 2014
1. rozhodla

o vyhlášení dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015“
  54/4182     21. 10. 2014
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 - 14 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  54/4183     21. 10. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 10 předloženého materiálu
  54/4183     21. 10. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4184     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku "Tajfun, o.s." o finanční podporu realizace divadelního představení Vánoční koleda, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  54/4184     21. 10. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku "Tajfun, o.s.", IČ 22767070, ve výši 30.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s realizací divadelního představení Vánoční koleda, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  54/4184     21. 10. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Zpracování odborných posudků, činnost nezávislých odborných komisí a znalců“ ve výši 30.000,-- Kč
  54/4184     21. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4185     21. 10. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 53.000,-- Kč na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví kultury v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, dle předloženého materiálu
  54/4185     21. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 53 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 53 tis. Kč
  54/4185     21. 10. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje na realizaci projektů v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí: a) Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 30.000,-- Kč s účelovým určením na vybavení depozitářů a stálých expozic – pořízení 3 odvlhčovačů, b) Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 23.000,-- Kč s účelovým určením na restaurování praporu spolku vojenských veteránů v Odrách, inv. č. 3667

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4186     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury o stanovení účelu u části příspěvku na provoz na rok 2014 dle příloh č. 2 – 8 předloženého materiálu
  54/4186     21. 10. 2014
2. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3504 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  54/4187     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádost Fondu-Janáčkovy Hukvaldy, o.s. o uzavření nové Smlouvy o nájmu hradu Hukvaldy ze dne 12. 8. 2014 ve věci provozování hradu Hukvaldy a konání Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  54/4187     21. 10. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  54/4187     21. 10. 2014
3. bere na vědomí

dopis Ing. Mgr. Slané, členky Fondu-Janáčkovy Hukvaldy o.s. doručený dne 15. 9. 2014 ve věci pronájmu hradu Hukvaldy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  54/4187     21. 10. 2014
4. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  54/4187     21. 10. 2014
5. souhlasí

s dalším postupem a možnostmi řešení prodloužení nájemního vztahu na rok 2015 dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  54/4187     21. 10. 2014
6. ukládá

řediteli Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace informovat radu kraje o řešení provozování hradu Hukvaldy v roce 2015 Zodp.: Mgr. Stanislav Hrabovský Termín: 25. 11. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 č. 11/955 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  54/4188     21. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvy o partnerství k projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 mezi Moravskoslezským kraje a organizacemi: a) Nový domov, příspěvková organizace, se sídlem U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná – Nové Město, IČ 00576441 b) Domov Na zámku, příspěvková organizace, se sídlem Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001 c) Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 545/27, 746 01 Opava – Předměstím IČ 00016772 d) Domov Příbor příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878 e) Sírius, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 1684/7, 746 01, Opava - Předměstí, IČ 71197036 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4189     21. 10. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  54/4189     21. 10. 2014
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  54/4189     21. 10. 2014
3. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti mezi organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, a **********, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4190     21. 10. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2014 plat ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje působících v oblasti sociálních věcí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schválené vládou ČR pod č. j. 1171/14 dne 15. 10. 2014 bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4191     21. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 0,30 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 100,00 tis. Kč Celkem 100,30 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 317.486,40 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30.6.2015
  54/4191     21. 10. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, o částku 6.991.380,- Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  54/4191     21. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 29,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 29,15 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Envitalent“ příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, o částku 29.144,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  54/4191     21. 10. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 226,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 86,76 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 90,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 21,69 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7,81 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,37 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,00 tis. Kč Celkem 226,63 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, o částku 1.149,00 Kč
  54/4191     21. 10. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 929,85 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 929,85 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 6,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 6,50 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 0,33 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 0,33 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1,55 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 1,55 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30,00 tis. Kč Celkem 50,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 50,00 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 38,85 tis. Kč Celkem 88,85 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 14,86 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,72 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,07 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 59,47 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 14,88 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,38 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,27 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 28,89 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,23 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,6 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč Celkem 138,85 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 294,71tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 217,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 54,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 19,53 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,93 tis. Kč Celkem 291,71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 3,00 tis. Kč Celkem 3,00 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 55,12 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 41,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,69 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,18 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,12 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 125,03 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 200,84 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana - profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 302,46 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 364,97 tis. Kč Celkem 993,30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 93,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 23,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,38 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,40 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 209,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 52,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 18,82 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,89 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana - profesionální část pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 225,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 56,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,25 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,96 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 271,50 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 67,87 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 24,45 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,15 tis. Kč Celkem 1.073,42 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 80,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 80,00 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.550,40 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.550,40 tis. Kč
  54/4191     21. 10. 2014
19. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 5.046,48 tis. Kč z 256.175,71 tis. Kč na 261.222,19 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3874 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/953 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  54/4192     21. 10. 2014
1. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/23.09464, ze dne 26. 9. 2014, dle předloženého materiálu
  54/4192     21. 10. 2014
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/23.09464, ze dne 26. 9. 2014, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu Zodp.: Miroslav Novák, hejtman kraje
  54/4192     21. 10. 2014
3. rozhodla

přijmout finanční podporu poskytnutou z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu v maximální výši 68.000.000 Kč na spolufinancování projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/23.09464 za podmínek uvedených v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2478 ze dne 19. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  54/4193     21. 10. 2014
1. nahrazuje

text bodu 1) usnesení č. 32/2478 ze dne 19. 12. 2013 textem tohoto znění: „r o z h o d l a přijmout investiční účelovou dotaci poskytnutou z rozpočtu města Vítkov ve výši 2.600.097,24 Kč na financování projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/12.01120 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Vítkov ve znění Dodatku č. 1 této smlouvy“
  54/4193     21. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace k projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/12.01120 s Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  54/4193     21. 10. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 599,63 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 599,63 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1919 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  54/4194     21. 10. 2014
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-71/2013 ze dne 4. září 2013 v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost k projektu „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00004 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2339 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4195     21. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/18.01187, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7206 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  54/4196     21. 10. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 34.514.662,34 Kč na financování projektu „Silnice II/452 Bruntál-Mezina“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/18.01358 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  54/4196     21. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Silnice II/452 Bruntál-Mezina“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu
  54/4196     21. 10. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  54/4196     21. 10. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4197     21. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 80,75 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu j. n. o 80,75 tis. Kč
  54/4197     21. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2,46 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 2,46 tis. Kč
  54/4197     21. 10. 2014
3. rozhodla

poskytnout dar Moravskoslezského kraje generálnímu řediteli Incheby, a.s., panu Ing. Alexanderovi Rozinovi, CSc., v celkové maximální výši 10.000 Kč dle předloženého materiálu
  54/4197     21. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5194 - Věcné dary o 10 tis. Kč
  54/4197     21. 10. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5194 - Věcné dary o 5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 5 tis. Kč
  54/4197     21. 10. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 79,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 79,75 tis. Kč
  54/4197     21. 10. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 35 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5164 - Nájemné o 5tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 30 tis. Kč Celkem o 35 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  54/4198     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o schválení podstatných změn v grantových projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uvedené v přílohách č. 2 a č. 5 předloženého materiálu
  54/4198     21. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.44 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01320/2013/RRC s příjemcem finanční podpory THeatr ludem, IČ 27002144, týkající se změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  54/4198     21. 10. 2014
3. rozhodla

neschválit podstatnou změnu v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjemce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, IČ 61989100, realizovaném na základě Smlouvy o financování grantového projektu, ev. č. 01124/2013/RRC, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/02.0069, spočívající v přesunu monitorovacích indikátorů z klíčové aktivity 5 do klíčové aktivity 4, uvedenou v rámci Žádosti o schválení podstatných změn v grantových projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v příloze č. 5 předloženého materiálu
  54/4198     21. 10. 2014
4. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.44 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01124/2013/RRC s příjemcem finanční podpory VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, IČ 61989100, týkající se změny monitorovacího indikátoru 06.43.19 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  54/4199     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  54/4199     21. 10. 2014
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3869 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4200     21. 10. 2014
1. jmenuje

členy výběrové komise v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 - II: Ing. Michaelu Kubejkovou, vedoucí oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ing. Marka Valdmanna, Ph.D., ředitele společnosti BIC Ostrava s.r.o., Lenku Pilátovou, vedoucí oddělení realizace projektů Technologické agentury ČR
  54/4200     21. 10. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 27 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 27 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4201     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádost Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvkové organizace, IČ 68334265, o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč, určené na spolufinancování nákladů souvisejících s vyhotovením sborníků k 40. výročí otevření budovy základní školy Jablunkov, Lesní 190, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  54/4201     21. 10. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Základní škole Jablunkov, Lesní 190, příspěvkové organizaci, IČ 68334265, ve výši 20.000 Kč za účelem spolufinancování nákladů souvisejících s vyhotovením sborníků k 40. výročí otevření budovy základní školy Jablunkov, Lesní 190 s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  54/4201     21. 10. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 20.000 Kč
  54/4201     21. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 20 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 20 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3106 ze dne 24. 4. 2014
  k usnesení rady kraje č. 50/386 ze dne 26. 8. 2014
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 56/4427 ze dne 25. 11. 2014
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 69/5697 ze dne 9. 6. 2015
  54/4202     21. 10. 2014
1. rozhodla

změnit v bodě 3) usnesení rady kraje č. 50/3862 ze dne 26. 8. 2014 text „změnit v příloze č. 1 usnesení rady č. 46/3518 bod č. 1 ze dne 24. 6. 2014 v bodu 14 Seznam příloh vyhlášeného programu „Přílohu č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu“ na text „změnit v příloze č. 1 usnesení rady č. 42/3106 bod č. 1 ze dne 24. 4. 2014 v bodu 14 Seznam příloh vyhlášeného programu „Přílohu č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu“
  54/4202     21. 10. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci 2. výzvy Programu na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  54/4202     21. 10. 2014
3. rozhodla

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci 2. výzvy Programu na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/781 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  54/4203     21. 10. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 13.004.653,03 Kč na financování projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01508 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  54/4203     21. 10. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4204     21. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j e dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 99.986,07 tis. Kč a s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14,21 tis. Kč pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 69,69 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 15.344,64 tis. Kč CELKEM o 15.428,54 tis. Kč a s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 3.512,50 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 44.146,74 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 62.749,34 tis. Kč CELKEM o 110.408,58 tis. Kč a s n i ž u j e dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 91.502,88 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 27,73 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 129,00 tis. Kč pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 2.883,84 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 240,00 tis. Kč CELKEM o 3.310,57 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 233.688,80 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 20.999,69 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.125,94 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.827,03 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.562,02 tis. Kč na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.999,86 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.336,35 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 592,61 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 715,97 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,91 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.000,00 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 13.050,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 2.300,00 tis. Kč CELKEM o 308.200,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 184.507,82 tis. Kč na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 8,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 51,00 tis. Kč CELKEM o 185.066,82 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 9.090,00 tis. Kč
  54/4204     21. 10. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4205     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

petici občanů, kteří vyjadřují nesouhlas s navrženým rozšířením veřejného pohřebiště v obci Bohuslavice, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  54/4205     21. 10. 2014
2. schvaluje

odpověď na petici občanů, kteří vyjadřují nesouhlas s navrženým rozšířením veřejného pohřebiště v obci Bohuslavice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3560 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  54/4206     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Stavební úpravy – zateplení objektu č. p. 102 v Jablunkově“ dle předloženého materiálu
  54/4206     21. 10. 2014
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 19.460,84 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 120.893,67 Kč vč. DPH v rámci stavby „Stavební úpravy – zateplení objektu č. p. 102 v Jablunkově“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 č. 48/3639 ze dne 15. 7.2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4207     21. 10. 2014
1. schvaluje

snížení závazných ukazatelů „účelová investiční dotace do investičního fondu“ a „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  54/4207     21. 10. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akcí: a) „Sanace opěrné zdi“ organizace Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČ 62330349, ve výši 340.000,00 Kč b) „Výměna oken - I. etapa“ organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 360.000,00 Kč
  54/4207     21. 10. 2014
3. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, ve výši 700.000,00 Kč, účelově určený na realizaci akce "Oprava rozvodů a úprava sociálního zařízení"
  54/4207     21. 10. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 340 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 360 tis. Kč Celkem o 700 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 700 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2508 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  54/4208     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o změně rozsahu prací, vzniklých při realizaci projektu „Silnice 2013 – II. etapa“, a to u stavby „Silnice III/4589 – rekonstrukce mostu ev. č. 4589-1 před obcí Brantice“ dle předloženého materiálu
  54/4208     21. 10. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 13.248,48 Kč vč. DPH a dodatečných prací v maximální výši 958.937,95 Kč vč. DPH v rámci projektu „Silnice 2013 – II. etapa“ u stavby „Silnice III/4589 – rekonstrukce mostu ev. č. 4589-1 před obcí Brantice“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4209     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti CTP Property XIX, spol. s r.o., Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČ 28139496 o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  54/4209     21. 10. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 419/1 orná půda, pozemek parc. č. 449/1 orná půda, pozemek parc. č. 449/4 orná půda, pozemek parc. č. 449/5 orná půda, pozemek parc. č. 449/26 orná půda, pozemek parc. č. 449/30 orná půda, pozemek parc. č. 449/31 orná půda, pozemek parc. č. 449/32 orná půda, pozemek parc. č. 449/33 orná půda, pozemek parc. č. 449/34 orná půda, pozemek parc. č. 449/35 orná půda, pozemek parc. č. 449/36 orná půda, pozemek parc. č. 449/37 orná půda, pozemek parc. č. 450 orná půda, pozemek parc. č. 458 orná půda, pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1278/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obec Nošovice b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4210     21. 10. 2014
1. rozhodla

že nemá zájem nabýt do vlastnictví kraje ideální 1/3 pozemku parc. č. 551 orná půda, v k. ú. Otice, obec Otice, ve vlastnictví paní **********

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/221 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013 č. 9/810 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  54/4211     21. 10. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit nejnižší podání na výši 490.000 Kč pro dobrovolnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 3/221 bod 2) ze dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu
  54/4211     21. 10. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014
  54/4211     21. 10. 2014
3. bere na vědomí

nabídku paní **********, na prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Vítkov, specifikovaných v bodě 4) tohoto usnesení
  54/4211     21. 10. 2014
4. rozhodla

že nemá záměr nabýt do vlastnictví kraje nemovitosti, a to: pozemek parc. č. 1797/2 zahrada, pozemek parc. č. 1798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 764 rod. dům, pozemek parc. č. 1799 zahrada, vše v k. ú. a obci Vítkov

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7096 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  54/4212     21. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o umístění a provozování stavby „Odvádění srážkových povrchových vod z lokality stavby „LLJO, kolejové napojení“ v PZ Mošnov“ jako stavby dočasné, umístěné na pozemcích: parc. č. 1334/2, ostatní plocha, parc. č. 1335/2, trvalý travní porost, parc. č. 1338/2, trvalý travní porost, parc. č. 1339/2, orná půda, parc. č. 1340/27, ostatní plocha, parc. č. 1356/2, trvalý travní porost, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, mezi krajem, vlastníkem pozemků statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, a budoucím vlastníkem pozemků společností Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o., Rohanské nábřeží 670/19, Praha, IČ 28938186, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  54/4213     21. 10. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 20 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 20 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4214     21. 10. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o umístění informační tabulky s QR kódem mezi krajem a městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín, IČ 00298212, dle předloženého materiálu
  54/4214     21. 10. 2014
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o výměře 15 m² v budově č. p. 2654, část obce Zábřeh, jiná stavba, která je součástí pozemku parcela č. st. 3815 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, mezi organizací Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 33, Ostrava - Zábřeh, IČ 00845213, jako půjčitel, a spolkem Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, Konská 742, Třinec, IČ 02307651, jako vypůjčitel, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3999 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  54/4215     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Transformace Zámku Dolní Životice A“ dle předloženého materiálu
  54/4215     21. 10. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 1.127.000 Kč vč. DPH a dodatečných prací v maximální výši 1.242.000 Kč vč. DPH v rámci stavby „Transformace Zámku Dolní Životice – Horní Benešov, novostavba“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  54/4216     21. 10. 2014
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a interního auditu v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2014 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 30. 9. 2014 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 - 5 předloženého materiálu
  54/4216     21. 10. 2014
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při finančních kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  54/4216     21. 10. 2014
3. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 29. 10. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 č. 5/299 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/365 ze dne 15. 1. 2013 č. 37/2738 ze dne 27. 2. 2014 č. 42/3068 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  54/4217     21. 10. 2014
1. odvolává

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a) Bc. Ilonu Růžkovou, z funkce členky komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje b) prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., z funkce člena komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje
  54/4217     21. 10. 2014
2. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a) Renatu Mučkovou členkou komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje b) PhDr. Jiřího Juchelku, Ph.D., členem komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje

  frame-scrollup