Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 8. 1. 2019


  Rada kraje

  54/4799                         8. 1. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 8. 1. 2019


   Rada kraje

   54/4800                         8. 1. 2019
   1. bere na vědomí

   a.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 52. schůze rady kraje, konané dne 11. 12. 2018

   b.    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 53. schůze rady kraje, konané dne 13. 12. 2018

   54/4800                         8. 1. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 54. schůze rady kraje, konané dne 8. 1. 2019:

   -        MUDr. Martina Gebauera

   -        Jarmilu Uvírovou


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 51/4460 ze dne 27. 11. 2018

    54/4801                         8. 1. 2019
    1. volí

    Mgr. Renatu Mikolašovou, nar. **********, členem dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, ke dni 8. 1. 2019

    54/4801                         8. 1. 2019
    2. schvaluje

    návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, uzavíranou s Mgr. Renatou Mikolašovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     54/4802                         8. 1. 2019
     1. souhlasí

     s realizací stavby „Úpravy zpevněných ploch, přemístění zastávky BUS a dobudování autobusového zálivu“, která bude provedena na pozemcích parcelní č. 822/124, 822/16, 822/26, 902/5, 902/9, 902/10 a 902/1 v k. ú. Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, na náklady společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, s předpokládaným nákladem do 2 mil. Kč bez DPH a následným odepisováním této investice nájemcem po dobu nájmu podniku

     54/4802                         8. 1. 2019
     2. schvaluje

     dle platných stanov společnosti Letiště Ostrava, a.s. čl. 8 bodu 2) písmene t) provedení investice nad limit 1.000.000 Kč uvedené v bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 10/1074 ze dne 13.12.2018

      54/4803                         8. 1. 2019
      1. rozhodla

      za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a. s., ze stávajících 526.147.000 Kč (slovy: pětsetdvacetšestmilionůjednostočtyřicetsedmtisíckorunčeských) o 103.973.000 Kč (slovy: stotřimilionůdevětsetsedmdesáttřitisícekorunčeských) na 422.174.000 Kč (slovy: čtyřistadvacetdvamilionůjednostosedmdesátčtyřitisícekorunčeských)

      54/4803                         8. 1. 2019
      2. rozhodla

      že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let

      54/4803                         8. 1. 2019
      3. rozhodla

      že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři
      na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím; z oběhu budou vzaty následující akcie:

      a)    1.039 kusů (slovy: jedentisíctřicetdevět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) každá

      b)   7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě
      ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) každá

      c)    3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) každá

      54/4803                         8. 1. 2019
      4. rozhodla

      o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku

      54/4803                         8. 1. 2019
      5. schvaluje

      veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


       Rada kraje

       v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

       k usnesení rady kraje

       č. 52/4680 ze dne 11.12.2018

       č. 22/1934 ze dne 10.10.2017

       54/4804                         8. 1. 2019
       1. schvaluje

       dodatky č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu


        Rada kraje

        v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

        k usnesení rady kraje

        č. 53/4794 ze dne 13. 12. 2018

        č. 53/4793 ze dne 13. 12. 2018

        54/4805                         8. 1. 2019
        1. bere na vědomí

        žádost představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., o udělení pokynu ve smyslu § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, k uzavření smlouvy o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Limited

        54/4805                         8. 1. 2019
        2. uděluje

        představenstvu společnosti

        pokyn dle § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uzavřít smlouvu o marketingové spolupráci se společností Airport Marketing Services Limited na zajištění propagace letiště a Moravskoslezského kraje


         Rada kraje

         54/4806                         8. 1. 2019
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

         54/4806                         8. 1. 2019
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         54/4806                         8. 1. 2019
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“, a to:

         členové:

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         54/4806                         8. 1. 2019
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“, a to:

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

         PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

         Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

         Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

         Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

         Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          54/4807                         8. 1. 2019
          1. rozhodla

          zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

          54/4807                         8. 1. 2019
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          54/4807                         8. 1. 2019
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“, a to:

          členové:

          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:

          Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          54/4807                         8. 1. 2019
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“, a to:

          členové:

          MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

          Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový

          Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

          náhradníci:

          Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

          Ing. Karel Plunder, MBA, odbor zdravotnictví

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový

          Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

          Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

          Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

          Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

          Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

          Ing. Daniela Bräuerová, odbor zdravotnictví

          Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


           Rada kraje

           54/4808                         8. 1. 2019
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ II.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

           54/4808                         8. 1. 2019
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           54/4808                         8. 1. 2019
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ II.“, a to:

           členové:

           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           54/4808                         8. 1. 2019
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ II.“, a to:

           členové:

           Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

           PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

           Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           náhradníci:

           Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

           Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

           Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

           Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

           Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový

           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            54/4809                         8. 1. 2019
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

            54/4809                         8. 1. 2019
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            54/4809                         8. 1. 2019
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““, a to:

            členové:

            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:

            Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            54/4809                         8. 1. 2019
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II““, a to:

            členové:

            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

            Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

            Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA, člen zastupitelstva kraje

            náhradníci:

            Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

            Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

            Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            Mgr. Eva Žváčková, odbor sociálních věcí

            Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje

            JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

            Ing. Dana Tvardková, odbor evropských projektů

            Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

            Mgr. Eva Hrbáčková, odbor sociálních věcí

            Mgr. Jan Šindelka, odbor evropských projektů

            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


             Rada kraje

             54/4810                         8. 1. 2019
             1. rozhodla

             zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění a realizaci výuky anglického jazyka, dodavateli:

             Sanit, s.r.o.

             se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

             IČO: 26826909

             za cenu nejvýše přípustnou 598.900 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


              Rada kraje

              54/4811                         8. 1. 2019
              1. rozhodla

              zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje po přechodné období, dodavateli:

              1. KORONERSKÁ s.r.o.

              se sídlem: Benešova 141, Poříčí, 541 03 Trutnov

              IČO: 01681486

              za cenu nejvýše přípustnou 1.750.000 Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


               Rada kraje

               54/4812                         8. 1. 2019
               1. rozhodla

               v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Nákup elektrické energie pro Moravskoslezský kraj v roce 2019“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

               54/4812                         8. 1. 2019
               2. rozhodla

               zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

               54/4812                         8. 1. 2019
               3. rozhodla

               o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se subjektem Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, který k tomuto bude centrálním zadavatelem vyzván, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

               54/4812                         8. 1. 2019
               4. svěřuje

               krajskému úřadu dle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, činění právních jednání za kraj v souvislosti s nákupem elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno včetně stanovení limitní ceny pro konkrétní nákup


                Rada kraje

                54/4813                         8. 1. 2019
                1. rozhodla

                v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2019“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

                54/4813                         8. 1. 2019
                2. rozhodla

                zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky zemního plynu v kategoriích maloodběr a středoodběr pro organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

                54/4813                         8. 1. 2019
                3. rozhodla

                o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se subjektem Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, který k tomuto bude centrálním zadavatelem vyzván, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                54/4813                         8. 1. 2019
                4. svěřuje

                krajskému úřadu dle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, činění právních jednání za kraj v souvislosti s nákupem zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno včetně stanovení limitní ceny pro konkrétní nákup


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 39/3381 ze dne 29.5.2018

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                 54/4814                         8. 1. 2019
                 1. rozhodla

                 uzavřít s Agenturou API s.r.o., IČO 25844091, dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo

                 č. 5977/2018/KŘ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  54/4815                         8. 1. 2019
                  1. bere na vědomí

                  informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 10. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 12. 2018

                  54/4815                         8. 1. 2019
                  2. pověřuje

                  náměstkyni hejtmana kraje

                  vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                  Zodp.: Jarmila Uvírová

                  Termín: 13. 3. 2019

                  54/4815                         8. 1. 2019
                  3. pověřuje

                  náměstka hejtmana kraje

                  vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                  Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                  Termín: 13. 3. 2019

                  54/4815                         8. 1. 2019
                  4. pověřuje

                  náměstka hejtmana kraje

                  vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

                  Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                  Termín: 13. 3. 2019


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                   54/4816                         8. 1. 2019
                   1. bere na vědomí

                   žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, IČO 00533874, na realizaci projektu „Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic Arts, Španělsko“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   54/4816                         8. 1. 2019
                   2. rozhodla

                   o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00533874, ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic Arts, Španělsko“, s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   54/4816                         8. 1. 2019
                   3. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na §  - 3319

                   Ostatní záležitosti kultury

                   pol.   - 5229

                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                   o

                   150 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § - 3311

                   Divadelní činnost

                   pol.  - 5321

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   150 tis. Kč


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 52/4708 ze dne 11. 12. 2018

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                    54/4817                         8. 1. 2019
                    1. schvaluje

                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 1.600 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka – restaurování a obnova“ s časovou použitelností do 31. 12. 2019


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

                     č. 45/3911 ze dne 28.8.2018

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                     č. 9/967 ze dne 13.9.2018

                     č. 4/381 ze dne 20.6.2013

                     54/4818                         8. 1. 2019
                     1. rozhodla

                     uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko / Opavsko/ Hlučínsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

                     54/4818                         8. 1. 2019
                     2. rozhodla

                     uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

                     54/4818                         8. 1. 2019
                     3. rozhodla

                     uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu

                     54/4818                         8. 1. 2019
                     4. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     zvyšují

                     přijaté transfery

                     pol. 4121 -

                     Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                     o

                     2.118 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     kapitálové výdaje          

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                     pol. 6901 -

                     Rezervy kapitálových výdajů

                     o

                     2.118 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 51/4522 ze dne 27.11.2018

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/36 ze dne 22.12.2016

                      54/4819                         8. 1. 2019
                      1. bere na vědomí

                      informaci o průběhu jednání 63. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 2/22 ze dne 22.11.2016

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 10/1084 ze dne 13.12.2018

                       54/4820                         8. 1. 2019
                       1. pověřuje

                       prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, Ing. Jaroslava Kaniu, Ing. Tomáše Kotyzu, Ing. Annu Klimšovou, Ing Lenku Kašičkovou a Ing. Iva Konkolského podepisováním žádostí o čerpání střednědobého úvěru a žádostí o provedení mimořádné splátky úvěru či jiných dokumentů vztahujících se k čerpání a splácení úvěru či jimi nahrazených dokumentů v elektronické podobě na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 1088/18-120 mezi Moravskoslezským krajem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vždy v libovolné kombinaci dvou osob


                        Rada kraje

                        54/4821                         8. 1. 2019
                        1. souhlasí

                        s provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení majetku ve vlastnictví kraje v roce 2019 v maximální celkové výši 7.400 tis. Kč bez DPH prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        54/4821                         8. 1. 2019
                        2. souhlasí

                        se započtením budoucích pohledávek společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu nájemného na rok 2019 vyplývajícího ze smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků, dle předloženého materiálu

                        54/4821                         8. 1. 2019
                        3. rozhodla

                        snížit akci rozpočtu kraje „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje“ o částku 7.400 tis. Kč

                        54/4821                         8. 1. 2019
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        nedaňové příjmy

                        na § 2251 -

                        Letiště

                        pol. 2132 -

                        Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                        o

                        7.400 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 2251 -

                        Letiště

                        pol. 5171 -

                        Opravy a udržování

                        o

                        7.400 tis. Kč


                         Rada kraje

                         54/4822                         8. 1. 2019
                         1. souhlasí

                         s umístěním a realizací stavby „Český Těšín 3006/58, MSK, VNk“ na pozemku parc. č. 3006/58 orná půda v k. ú. a obci Český Těšín, dle předloženého materiálu

                         54/4822                         8. 1. 2019
                         2. rozhodla

                         a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 3006/58 orná půda v k. ú. a obci Český Těšín, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku zemní kabelové vedení VN v rámci stavby „Český Těšín 3006/58, MSK, VNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                         b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 87/5378 ze dne 16.6.2011

                          54/4823                         8. 1. 2019
                          1. rozhodla

                          uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 01471/2011/IM ze dne 12. 7. 2011, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           54/4824                         8. 1. 2019
                           1. bere na vědomí

                           žádost společnosti JS Trade s.r.o., Meziříčská 774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26871955, o prodej části pozemku parc. č. 822/16 v k. ú. a obci Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           54/4824                         8. 1. 2019
                           2. rozhodla

                           že nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 822/16 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

                            č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 4/266 ze dne 15.6.2017

                            č. 3/140 ze dne 16.3.2017

                            54/4825                         8. 1. 2019
                            1. bere na vědomí

                            změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010837, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_070/0006144 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010837, ze dne 5. 12. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                            54/4825                         8. 1. 2019
                            2. bere na vědomí

                            změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010973, ze dne 29. 3. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené Klíček v Karviné“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006343 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010973, ze dne 20. 11. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                            54/4825                         8. 1. 2019
                            3. bere na vědomí

                            změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010975, ze dne 29. 3. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené Klíček v Karviné“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006344 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010975, ze dne 20. 11. 2018, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                            54/4825                         8. 1. 2019
                            4. bere na vědomí

                            změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010883, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006247 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010883, ze dne 15. 11. 2018, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

                            54/4825                         8. 1. 2019
                            5. bere na vědomí

                            změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010885, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006248 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010885, ze dne 15. 11. 2018, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

                            54/4825                         8. 1. 2019
                            6. bere na vědomí

                            změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010870, ze dne 12. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006139 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 115D316010870, ze dne 16. 11. 2018, které je přílohou č. 6 předloženého materiálu

                            54/4825                         8. 1. 2019
                            7. bere na vědomí

                            změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010873, ze dne 13. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006140 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010873, ze dne 9. 11. 2018, které je přílohou č. 7 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             1. bere na vědomí

                             informaci, že bez schváleného rozpočtového opatření byly ke konci roku zaslány:

                             a)    dotace ve výši 460 tis. Kč konečným příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení účelově určené na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním z kapitoly Ministerstva zdravotnictví

                             b)   dotace ve výši 97.954 Kč konečnému příjemci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při výkonu sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             2. rozhodla

                             nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 460 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví, dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             3. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             4. rozhodla

                             nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 97.954 Kč na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dle Rozhodnutí čj. MPSV-2018/243711-231/13 uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             5. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, ve výši 97.954 Kč na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí čj. MPSV-2018/243711-231/13

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             6. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             v rozpočtu kraje na rok 2018

                             zvyšují

                             neinvestiční přijaté transfery

                             pol. 4116 -

                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                             o

                             557,96 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             460,00 tis. Kč

                             na § 4324 -

                             Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                             pol. 5336

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             97,96 tis. Kč

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             7. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             v rozpočtu kraje na rok 2018

                             snižují

                             neinvestiční přijaté transfery

                             pol.  4121 -

                             Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                             o

                             97,71 tis. Kč

                             a

                             snižují

                             investiční přijaté transfery

                             pol.  4221 -

                             Investiční přijaté transfery od obcí

                             o

                             1 169,26 tis. Kč

                             a

                             snižují

                             kapitálové výdaje

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol.  6901 - 

                             Rezervy kapitálových výdajů

                             o

                             1 266,97 tis. Kč

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             8. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             v rozpočtu kraje na rok 2018

                             snižují

                             neinvestiční přijaté transfery

                             pol.  4116 -

                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                             o

                             1 741,37 tis. Kč

                             pol.  4118 -

                             Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu

                             o

                             669,90 tis. Kč

                             Celkem

                             2 411,27 tis. Kč

                             a

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             pol.  5169 - 

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             1 701,79 tis. Kč

                             a

                             snižují

                             kapitálové výdaje

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol.  6901 - 

                             Rezervy kapitálových výdajů

                             o

                             709,48 tis. Kč

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             9. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             v rozpočtu kraje na rok 2018

                             zvyšují

                             neinvestiční přijaté transfery

                             pol.  4116 -

                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                             o

                             5 090,93 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 4329 -

                             Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             10,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             5 010,93 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             40,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             5 090,93 tis. Kč

                             54/4826                         8. 1. 2019
                             10. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             v rozpočtu kraje na rok 2018

                             snižují

                             kapitálové výdaje

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol. 6901 -

                             Rezervy kapitálových výdajů

                             o

                             1 400,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 6399 -

                             Ostatní finanční operace

                             pol. 5362 -

                             Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                             o

                             1 400,00 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             1. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             2 360,58 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 2143 -

                             Cestovní ruch

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             400,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             1 960,58 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             2 360,58 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             30 428,24 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol.  5171 -

                             Opravy a udržování

                             o

                             1 768,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             28 660,24 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             3. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             244,55 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             244,55 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             4. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             77,41 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             57,41 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             5. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             66,60 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             66,60 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             6. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             307,22 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             pol.  6111 -

                             Programové vybavení

                             o

                             307,22 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             7. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             2 244,44 tis. Kč

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             626,57 tis. Kč

                             Celkem

                             2 871,01 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 6172 -

                             Činnost regionální správy

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             10,00 tis. Kč

                             pol.  5168 -

                             Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             Celkem

                             50,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 6172 -

                             Činnost regionální správy

                             pol.  6111 -

                             Programové vybavení

                             o

                             741,01 tis. Kč

                             pol.  6125 -

                             Výpočetní technika

                             o

                             2 080,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             2 821,01 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             8. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             364,28 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 6172 -

                             Činnost regionální správy

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             364,28 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             9. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             575,38 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 6172 -

                             Činnost regionální správy

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             6,30 tis. Kč

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             45,70 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             2,90 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             1,30 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             0,60 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             15,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             377,58 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             96,00 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             575,38 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             10. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 562,83 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 6172 -

                             Činnost regionální správy

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             944,62 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             618,21 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1 562,83 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             11. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             2 211,55 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 5511 -

                             Požární ochrana – profesionální část

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             2 211,55 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             12. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             2 885,73 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 5511 -

                             Požární ochrana – profesionální část

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             750,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             90,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             559,73 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             56,00 tis. Kč

                             pol.  5194 -

                             Věcné dary

                             o

                             400,00 tis. Kč

                             pol.  5319 -

                             Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                             o

                             1 000,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             2 885,73 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             13. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 274,43 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 5511 -

                             Požární ochrana – profesionální část

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             12,50 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             4,50 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             0,21 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             1 207,22 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1 274,43 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             14. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 034,12 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 5511 -

                             Požární ochrana – profesionální část

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             1 016,32 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             10,00 tis. Kč

                             pol.  5194 -

                             Věcné dary

                             o

                             7,80 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1 034,12 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             15. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 842,48 tis. Kč

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             2 052,59 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             3 895,07 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3315 -

                             Činnosti muzeí a galerií

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             110,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             27,50 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             9,90 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             0,48 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             32,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             179,88 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3315 -

                             Činnosti muzeí a galerií

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             2 715,19 tis. Kč

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             1 000,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             3 715,19 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             16. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             28,32 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3315 -

                             Činnosti muzeí a galerií

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             28,32 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             17. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             194,29 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3315 -

                             Činnosti muzeí a galerií

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             194,29 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             18. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             6 351,74 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             450,00 tis. Kč

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             450,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             230,00 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             5,00 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             1 021,44 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             150,00 tis. Kč

                             pol.  5213 -

                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                             o

                             3 700,00 tis. Kč

                             pol.  5332 -

                             Neinvestiční transfery vysokým školám

                             o

                             195,30 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             6 351,74 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             19. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 246,98 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3636 -

                             Územní rozvoj

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             150,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             37,50 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             13,50 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             1,00 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             940,53 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             40,00 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             34,45 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1 246,98 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             20. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             2 206,16 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4339 -

                             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             140,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             70,00 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             40,00 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             4,00 tis. Kč

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             18,20 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             200,00 tis. Kč

                             pol.  5162 -

                             Služby elektronických komunikací

                             o

                             3,00 tis. Kč

                             pol.  5168 -

                             Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             1 580,96 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             2 206,16 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             21. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             4 777,16 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4399 -

                             Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             75,00 tis. Kč

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             18,75 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             6,75 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             0,32 tis. Kč

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             350,00 tis. Kč

                             pol.  5162 -

                             Služby elektronických komunikací

                             o

                             2,00 tis. Kč

                             pol.  5166 -

                             Konzultační, poradenské a právní služby

                             o

                             195,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             3 979,34 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             4 777,16 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             22. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 059,28 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4379 -

                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             250,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             809,28 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1 059,28 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             23. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             3 173,69 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4379 -

                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             120,00 tis. Kč

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             160,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             14,40 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             1,00 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             5,00 tis. Kč

                             pol.  5162 -

                             Služby elektronických komunikací

                             o

                             1,60 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             26,00 tis. Kč

                             pol.  5166 -

                             Konzultační, poradenské a právní služby

                             o

                             71,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             440,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             2 210,69 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5194 -

                             Věcné dary

                             o

                             24,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             3 173,69 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             24. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             834,68 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4379 -

                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             11,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             2,75 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             1,00 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             0,05 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             719,88 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             834,68 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             25. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 075,48 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4319 -

                             Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             605,48 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             pol.  5194 -

                             Věcné dary

                             o

                             300,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1 075,48 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             26. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             3 099,61 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4329 -

                             Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             5,00 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             1,80 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             0,09 tis. Kč

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             135,00 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5162 -

                             Služby elektronických komunikací

                             o

                             10,00 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             480,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             2 347,72 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             3 099,61 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             27. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 696,07 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4339 -

                             Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             200,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             62,50 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             22,50 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             1,50 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             82,00 tis. Kč

                             pol.  5162 -

                             Služby elektronických komunikací

                             o

                             6,30 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             270,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             330,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             191,27 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             280,00 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5194 -

                             Věcné dary

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1 696,07 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             28. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             100 968,01 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4379 -

                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             5,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                              100 938,01 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             25,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             100 968,01 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             29. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             44 910,62 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4379 -

                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                             pol.  5162 -

                             Služby elektronických komunikací

                             o

                             10,00 tis. Kč

                             na § 4344 -

                             Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                             pol.  5223 -

                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                             o

                             1 539,00 tis. Kč

                             na § 4371 -

                             Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                             pol.  5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             997,50 tis. Kč

                             na § 4374 -

                             Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                             pol.  5221 -

                             Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                             o

                             7 226,00 tis. Kč

                             pol.  5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             15 321,79 tis. Kč

                             pol.  5223 -

                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                             o

                             13 532,62 tis. Kč

                             pol.  5321 -

                             Neinvestiční transfery obcím

                             o

                             6 283,71 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             44 910,62 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             30. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             8 383,78 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4319 -

                             Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             10,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             8 333,78 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             8 383,78 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             31. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             7 333,46 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4229 -

                             Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             245,80 tis. Kč

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             60,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             76,45 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             27,50 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             0,80 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             10,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             332,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             100,91 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5213 -

                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                             o

                             4 617,35 tis. Kč

                             pol.  5221 -

                             Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a  obecně prospěšným společnostem

                             o

                             1 190,00 tis. Kč

                             pol.  5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             372,65 tis. Kč

                             pol.  5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             200,00 tis.

                             Celkem

                             o

                             7 333,46 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             32. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 094,50 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4354 -

                             Chráněné bydlení

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             278,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             42,35 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             320,35 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 4354 -

                             Chráněné bydlení

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                              774,15 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             33. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             3 486,55 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                             pol.  5909 -

                             Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                             o

                             3 486,55 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             34. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             4 173,11 tis. Kč

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             15 947,57 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             20 120,68 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             1 460,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             11 296,12 tis. Kč

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             5 800,00 tis. Kč

                             pol.  6123 -

                             Dopravní prostředky

                             o

                             1 564,56 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             18 668,68 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             35. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             924,80 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             924,80 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             36. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                              2 801,51 tis. Kč

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             12 989,89 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             15 791,40 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3123 -

                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             300,00 tis. Kč

                             pol.  5168 -

                             Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5172 -

                             Programové vybavení

                             o

                             117,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             447,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3123 -

                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                             pol.  6111 -

                             Programové vybavení

                             o

                             416,00 tis. Kč

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             14 178,40 tis. Kč

                             pol.  6125 -

                             Výpočetní technika

                             o

                             700,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             15 344,40 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             37. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             2 752,14 tis. Kč

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             14 872,04 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             17 624,18 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             2 900,00 tis. Kč

                             pol.  5123 -

                             Podlimitní technické zhodnocení

                             o

                             9,00 tis. Kč

                             pol.  5168 -

                             Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5172 -

                             Programové vybavení

                             o

                             130,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             3.069,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  6111 -

                             Programové vybavení

                             o

                             470,00 tis. Kč

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             1 681,00 tis. Kč

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             10 400,00 tis. Kč

                             pol.  6125 -

                             Výpočetní technika

                             o

                             2 004,18 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             14 555,18 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             38. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             239,99 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             55,00 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             184,99 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             239,99 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             39. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             2 513,28 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             600,00 tis. Kč

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             200,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             175,00 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             63,00 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             3,00 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             300,00 tis. Kč

                             pol.  5162 -

                             Služby elektronických komunikací

                             o

                             3,00 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             150,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             260,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             309,28 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             400,00 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             2 513,28 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             40. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             4 885,13 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 6402 -

                             Finanční vypořádání minulých let

                             pol.  5364 -

                             Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                             o

                             4 885,13 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             41. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             819,85 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             25,00 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             9,00 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             1,00 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             5,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             549,85 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             819,85 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             42. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             300,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             300,00 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             43. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                              27 486,49 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             2 500,00 tis. Kč

                             pol.  5172 -

                             Programové vybavení

                             o

                             400,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             2 900,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  6111 -

                             Programové vybavení

                             o

                             3 200,00 tis. Kč

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             9 186,49 tis. Kč

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             9 100,00 tis. Kč

                             pol.  6125 -

                             Výpočetní technika

                             o

                             3 100,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             24 586,49 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             44. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             8 636,11 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3113 -

                             Základní školy

                             pol.  5321 -

                             Neinvestiční transfery obcím

                             o

                             195,13 tis. Kč

                             na § 3117 -

                             První stupeň základních škol

                             pol.  5321 -

                             Neinvestiční transfery obcím

                             o

                             4,92 tis. Kč

                             na § 3141 -

                             Školní stravování

                             pol.  5213 -

                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                             o

                             16,13 tis. Kč

                             pol.  5223 -

                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                             o

                             52,13 tis. Kč

                             pol.  5321 -

                             Neinvestiční transfery obcím

                             o

                             8 175,52 tis. Kč

                             pol.  5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             192,28 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             8 636,11 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             45. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             10 967,90 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             450,00 tis. Kč

                             pol.  5021 -

                             Ostatní osobní výdaje

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             112,50 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             40,50 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             1,89 tis. Kč

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5167 -

                             Služby školení a vzdělávání

                             o

                             54,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             5 609,01 tis. Kč

                             pol.  5173 -

                             Cestovné

                             o

                             300,00 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             pol.  5213 -

                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                             o

                             1 000,00 tis. Kč

                             pol.  5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             1 000,00 tis. Kč

                             pol.  5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             2 000,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             10 967,90 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             46. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             338,33 tis. Kč

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             1 129,22 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1 467,55 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             976,88 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             490,67 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             47. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             1 754,65 tis. Kč

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             1 667,87 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             3 422,52 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             213,67 tis. Kč

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  5137 -

                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                             2 028,45 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             2 242,12 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             168,20 tis. Kč

                             pol.  6122 -

                             Stroje, přístroje a zařízení

                             o

                             1 012,20 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             1 180,40 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             48. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                              5 745,58 tis. Kč

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             446,73 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             6 192,31 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             6 192,31 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             49. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                              1 327,22 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             179,56 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             1 147,66 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             50. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                              193,70 tis. Kč

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             12,28 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             181,42 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             51. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                              2 668,74 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             78,41 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             2 590,33 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             52. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             452,35 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3749 -

                             Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             295,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             157,35 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             452,35 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             53. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             275,29 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3719 -

                             Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                             pol.  5011 -

                             Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                             o

                             140,00 tis. Kč

                             pol.  5031 -

                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                             o

                             35,00 tis. Kč

                             pol.  5032 -

                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                             o

                             12,60 tis. Kč

                             pol.  5038 -

                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                             o

                             0,59 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             20,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             17,10 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             50,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             275,29 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             54. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             300,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3713 -

                             Změny technologií vytápění

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             160,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             100,00 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                              40,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             300,00 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             55. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             686,70 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             686,70 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             56. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             200,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 2299 -

                             Ostatní záležitosti v dopravě

                             pol.  5222 -

                             Neinvestiční transfery spolkům

                             o

                             200,00 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             57. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             90,75 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol.  5179 -

                             Ostatní nákupy jinde nezařazené

                             o

                             90,75 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             58. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                              38 973,78 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  5651 -

                             Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             2 438,61 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol.  6451 -

                             Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             36 535,17 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             59. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             548,32 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 3769 -

                             Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                             pol.  5166 -

                             Konzultační, poradenské a právní služby

                             o

                             457,57 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             90,75 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             548,32 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             60. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšuje

                             financování

                             pol. 8115 -

                             Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                             o

                             5 090,93 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 4329 -

                             Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             30,00 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             10,00 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             5 010,93 tis. Kč

                             pol.  5175 -

                             Pohoštění

                             o

                             40,00 tis. Kč

                             Celkem

                             o

                             5 090,93 tis. Kč

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             61. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 60802561 ve výši 30.154,32 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“, reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000024 s časovou použitelností do 30. 6. 2019

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             62. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             63. schvaluje

                             závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                             54/4827                         8. 1. 2019
                             64. schvaluje

                             zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 2.697,10 tis. Kč z 328.512,00 tis. Kč na 331.209,10 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

                             54/4828                         8. 1. 2019
                             1. bere na vědomí

                             „Petici za zachování stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče a proti rušení interního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj na pracovišti Orlová", dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             54/4828                         8. 1. 2019
                             2. schvaluje

                             obsah odpovědi na „Petici za zachování stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče a proti rušení interního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj na pracovišti Orlová", dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 20/1191 ze dne 24. 6. 2009

                              č. 111/8590 ze dne 4. 10. 2016

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                              54/4829                         8. 1. 2019
                              1. zrušuje

                              usnesení č. 20/1191 ze dne 24. 6. 2009, s účinností k 31. 1. 2019

                              54/4829                         8. 1. 2019
                              2. zrušuje

                              usnesení č. 111/8590 ze dne 4. 10. 2016, s účinností k 31. 1. 2019

                              54/4829                         8. 1. 2019
                              3. souhlasí

                              se způsobem podpory stabilizace zdravotnických pracovníků v Moravskoslezském kraji, realizované příspěvkovými organizacemi kraje z odvětví zdravotnictví, dle předloženého materiálu, s účinností od 1. 2. 2019


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 32/2854 ze dne 27. 2. 2018

                               54/4830                         8. 1. 2019
                               1. bere na vědomí

                               změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007372 ze dne 11. 12. 2018, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007372 na základě Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007372 ze dne 11. 12. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                54/4831                         8. 1. 2019
                                1. souhlasí

                                s umístěním a realizací stavby „Cyklotrasa povodí Morávky“ stavebníka Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, na částech pozemků parc. č. 556/2 orná půda, 412/16 a 412/21 oba ostatní plocha vše v k. ú. a obci Nižní Lhoty a na částech pozemků parc. č. 449/4, 449/1, 419/1, 449/26, 449/37 a 449/14 vše orná půda a parc. č. 1337/1, 449/16 a 1277/1 vše ostatní plocha vše v k. ú. a obci Nošovice, dle předloženého materiálu

                                54/4831                         8. 1. 2019
                                2. souhlasí

                                s vynětím částí pozemku parc. č. 556/2 orná půda v k. ú. a obci Nižní Lhoty a částí pozemků parc. č. 449/4, 449/1, 419/1, 449/26, 449/37 a 449/14 vše orná půda v k. ú. a obci Nošovice ze zemědělského půdního fondu v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa povodí Morávky“ stavebníka Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 54/4832                         8. 1. 2019
                                 1. rozhodla

                                 poskytnout věcný dar v hodnotě 5.000 Kč (umělecké sklo) Ing. Alexanderovi Rozinovi, CSc., předsedovi představenstva společnosti Incheba, a.s., dle předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                  č. 10/1121 ze dne 13. 12. 2018

                                  54/4833                         8. 1. 2019
                                  1. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 12.727.315,68 Kč na financování projektu „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010306 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-30/2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 111/8556 ze dne 4. 10. 2016

                                   54/4834                         8. 1. 2019
                                   1. rozhodla

                                   uzavřít Dohodu o zániku závazků ze Smlouvy o poskytování služeb, se společností JINAK, o. p. s., se sídlem Brantice 220, 793 93 Brantice, IČO 01606085, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 44/3802 ze dne 7. 8. 2018

                                    č. 32/2758 ze dne 27. 2. 2018

                                    54/4835                         8. 1. 2019
                                    1. rozhodla

                                    podat žalobu podle § 65 soudního řádu správního proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R0149/2018/VZ-33421/2018/321/OMaze ze dne 15. 11. 2018 v řízení o rozkladu, kterým bylo potvrzeno Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 8. 2018, ve věci přezkumu úkonu zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Dodávka informačního systému ‚Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj’“, dle předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 1/5 ze dne 10. 11. 2016

                                     54/4836                         8. 1. 2019
                                     1. jmenuje

                                     za Moravskoslezský kraj na pozici místopředsedy Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, náměstka hejtmana kraje


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                      č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                      č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                      č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

                                      č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

                                      č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

                                      č. 31/2721 ze dne 6. 2. 2018

                                      č. 36/3132 ze dne 10. 4. 2018

                                      č. 37/3219 ze dne 24. 4. 2018

                                      č. 38/3324 ze dne 15. 5. 2018

                                      č. 39/3473 ze dne 29. 5. 2018

                                      č. 40/3590 ze dne 12. 6. 2018

                                      č. 41/3686 ze dne 26. 6. 2018

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      1. rozhodla

                                      poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      3. rozhodla

                                      neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      4. bere na vědomí

                                      informace žadatelů o odstoupení od schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 dle příloh č. 5 - 7 předloženého materiálu

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      5. bere na vědomí

                                      žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 9 až 18 předloženého materiálu

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      6. rozhodla

                                      schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli smlouvy nebo dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      7. bere na vědomí

                                      žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelů dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      8. rozhodla

                                      uzavřít s žadateli dle předchozího bodu usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      9. bere na vědomí

                                      informaci o úmrtí žadatelky **********, nar. ********** bytem **********, pořadové číslo žádosti ********** schválené usnesením rady kraje č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      10. rozhodla

                                      zrušit rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 žadatelce dle bodu 9. tohoto usnesení

                                      54/4837                         8. 1. 2019
                                      11. rozhodla

                                      poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, v rámci žádosti pořadové číslo ********** novému příjemci **********, nar. **********, bytem **********a uzavřít s tímto příjemcem dohodu o narovnání dle přílohy č. 28 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 21/1903 ze dne 26. 9. 2017

                                      č. 29/2555 ze dne 9. 1. 2018

                                      č. 38/3320 ze dne 15. 5. 2018

                                      č. 50/4425 ze dne 6. 11. 2018

                                      54/4838                         8. 1. 2019
                                      1. bere na vědomí

                                      změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000304 ze dne 7. 12. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Podpora výuky CNC obrábění“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002194 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 6. 12. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                      54/4838                         8. 1. 2019
                                      2. bere na vědomí

                                      změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20658/2018-55/2 ze dne 24. 9. 2018 v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 20658/2018-55/3 ze dne 6. 12. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                       54/4839                         8. 1. 2019
                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4379 -

                                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       4.163,13 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4371 -

                                       Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                       pol.  5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       52,50 tis. Kč

                                       na § 4374 -

                                       Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                       pol.  5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       3.746,23 tis. Kč

                                       pol.  5223 -

                                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                       o

                                       364,40 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       4.163,13 tis. Kč

                                       54/4839                         8. 1. 2019
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       84,70 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3125 -

                                       Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       84,70 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        54/4840                         8. 1. 2019
                                        1. schvaluje

                                        návrh na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickému pracovníkovi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        54/4840                         8. 1. 2019
                                        2. pověřuje

                                        náměstka hejtmana kraje

                                        k podání návrhu schváleného v bodě 1. tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

                                        Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny


                                         Rada kraje

                                         54/4841                         8. 1. 2019
                                         1. stanoví

                                         s účinností od 1. 2. 2019

                                         platy ředitelkám příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 51/4631 ze dne 27. 11. 2018

                                          54/4842                         8. 1. 2019
                                          1. rozhodla

                                          vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 47/4193 ze dne 25. 9. 2018

                                           54/4843                         8. 1. 2019
                                           1. bere na vědomí

                                           zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

                                           a)    Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           b)    Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 44/3890 ze dne 7. 8. 2018

                                            54/4844                         8. 1. 2019
                                            1. schvaluje

                                            stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČO 00852732, na období do 30. 6. 2019 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 51/4630 ze dne 27. 11. 2018

                                             54/4845                         8. 1. 2019
                                             1. jmenuje

                                             konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 52/4750 ze dne 11. 12. 2018

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                             54/4846                         8. 1. 2019
                                             1. schvaluje

                                             kategorizaci partnerů v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             54/4846                         8. 1. 2019
                                             2. svěřuje

                                             hejtmanovi kraje

                                             uzavírání smluv s partnery ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 zařazenými do kategorie Partner dle Kategorizace partnerů, která je uvedena v příloze č. 1 předloženého materiálu, jejichž předmětem je reklamní, marketingové či obdobné plnění včetně plnění poskytnutého partnery (protiplnění), a to za podmínky schválení kategorizace

                                             54/4846                         8. 1. 2019
                                             3. rozhodla

                                             uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2018 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              54/4847                         8. 1. 2019
                                              1. rozhodla

                                              s účinností od 9. 1. 2019

                                              povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v oddělení školní družiny stanoveného prováděcím právním předpisem v organizaci Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace; výjimka je platná do doby zvýšení počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v tomto oddělení, nejdéle však pro školní rok 2018/2019

                                              54/4847                         8. 1. 2019
                                              2. rozhodla

                                              s účinností od 9. 1. 2019

                                              povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v oddělení školní družiny stanoveného prováděcím právním předpisem v organizaci Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace; výjimka je platná do doby zvýšení počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v tomto oddělení, nejdéle však pro školní rok 2018/2019

                                              54/4847                         8. 1. 2019
                                              3. rozhodla

                                              s účinností od 9. 1. 2019

                                              povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků prvního stupně základní školy při zdravotnickém zařízení v oddělení školní družiny stanoveného prováděcím právním předpisem v organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, a to v místě poskytovaného vzdělávání Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5 a v místě poskytovaného vzdělávání Havířov-Město, Dělnická 1132/24; výjimka je platná do doby zvýšení počtu žáků v těchto odděleních, nejdéle však pro školní rok 2018/2019


                                               Rada kraje

                                               54/4848                         8. 1. 2019
                                               1. souhlasí

                                               s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Modernizace laboratoře chemie“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 2632, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 2894 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, předanému k hospodaření organizaci Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, se sídlem Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 00842737, dle předloženého materiálu

                                               54/4848                         8. 1. 2019
                                               2. souhlasí

                                               s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, ve výši 450.000 Kč na akci „Modernizace laboratoře chemie“


                                                Rada kraje

                                                54/4849                         8. 1. 2019
                                                1. souhlasí

                                                s realizací projektu „Modernizace vzdělávání prostřednictvím inteligentních procesů“ u organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                54/4849                         8. 1. 2019
                                                2. souhlasí

                                                s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Modernizace vzdělávání prostřednictvím inteligentních procesů“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, a přeshraničním partnerem Spojená škola Nižná, IČO 17050448

                                                54/4849                         8. 1. 2019
                                                3. souhlasí

                                                s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601292, a předkladatelem projektu Základní škola Krnov, Janáčovo nám. 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00852546


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                 54/4850                         8. 1. 2019
                                                 1. schvaluje

                                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím:

                                                 a)    Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, o částku 131.160 Kč s účelovým určením na malování prostor krajského úřadu v rozsahu dle tohoto materiálu s časovou použitelností do 31. 5. 2019

                                                 b)   Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČO 64628124, o částku 40.000 Kč s účelovým určením na celoroční zajištění dopravce pro přepravu dětí MŠ Krajánek s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                 54/4850                         8. 1. 2019
                                                 2. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 6172 -

                                                 Činnost regionální správy

                                                 pol. 5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                   40.000 Kč

                                                 pol. 5171 -

                                                 Opravy a udržování

                                                 o

                                                 131.160 Kč

                                                 Celkem

                                                 171.160 Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3111 -

                                                 Mateřské školy

                                                 pol. 5331 -

                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 40.000 Kč

                                                 na § 3124 -

                                                 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                 pol. 5331 -

                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                 o

                                                 131.160 Kč

                                                 Celkem

                                                  

                                                 171.160 Kč

                                                 54/4850                         8. 1. 2019
                                                 3. rozhodla

                                                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona
                                                 č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
                                                 ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019
                                                 ve výši 191.416.309 Kč dle předloženého materiálu

                                                 54/4850                         8. 1. 2019
                                                 4. rozhodla

                                                 poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

                                                 54/4850                         8. 1. 2019
                                                 5. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 zvyšují

                                                 přijaté transfery

                                                 pol. 4116 - 

                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                 ze státního rozpočtu

                                                 o

                                                 191.416.309 Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3111-

                                                 Mateřské školy

                                                  

                                                  

                                                 pol. 5212 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 fyzickým osobám

                                                 o

                                                 643.435 Kč

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 10.010.721 Kč

                                                 pol.  5222 -

                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                 o

                                                 396.861 Kč

                                                 na § 3112 -

                                                 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                  

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                  

                                                  

                                                 1.219.154 Kč

                                                 na § 3113 -

                                                 Základní školy

                                                  

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 9.797.635 Kč

                                                 na § 3114 -

                                                 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 14.397.066 Kč

                                                 na § 3117 -

                                                 První stupeň základních škol

                                                  

                                                  

                                                 pol.  5212 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                 o

                                                 1.571.114 Kč

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 3.923.064 Kč

                                                 na § 3121 -

                                                 Gymnázia

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 13.574.855 Kč

                                                 na § 3122 -

                                                 Střední odborné školy

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 60.764.089 Kč

                                                 pol.  5221 -

                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                 o

                                                 2.550.594 Kč

                                                 na § 3123 -

                                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 36.268.574 Kč

                                                 pol.  5221 -

                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                 o

                                                  

                                                 4.930.971 Kč

                                                 na § 3125 -

                                                 Střediska praktického vyučování

                                                 a školní hospodářství

                                                  

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 223.672 Kč

                                                 pol.  5221 -

                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                 o

                                                 855.176 Kč

                                                 na § 3141 -

                                                 Školní stravování

                                                  

                                                 pol. 5212 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 fyzickým osobám

                                                 o

                                                 26.001 Kč

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 3.110.952 Kč

                                                 pol.  5221 -

                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                 o

                                                 116.131 Kč

                                                 pol.  5222 -

                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                 o

                                                 17.553 Kč

                                                 na § 3143 -

                                                 Školní družiny a kluby

                                                 pol.  5212 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                 o

                                                 314.534 Kč

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 2.787.180 Kč

                                                 na § 3146 -

                                                 Zařízení výchovného poradenství

                                                  

                                                  

                                                 pol.  5221 -

                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                 o

                                                 566.273 Kč

                                                 na § 3147 -

                                                 Domovy mládeže

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 432.708 Kč

                                                 pol.  5221 -

                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                 o

                                                 212.420 Kč

                                                 na § 3150 -

                                                 Vyšší odborné školy

                                                  

                                                 pol.  5212 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                 o

                                                  

                                                  

                                                 2.178.743 Kč

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 9.034.535 Kč

                                                 pol.  5221 -

                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                 o

                                                          50.170 Kč

                                                 na § 3231 -

                                                 Základní umělecké školy

                                                  

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                  

                                                  

                                                 7.953.281 Kč

                                                 pol.  5221 -

                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                 o

                                                  

                                                 3.270.315 Kč

                                                 na § 3233 -

                                                 Střediska volného času

                                                  

                                                 pol.  5213 -

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                 právnickým osobám

                                                 o

                                                 218.532 Kč

                                                 Celkem

                                                 191.416.309 Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 26/2409 ze dne 5. 12. 2017

                                                 54/4851                         8. 1. 2019
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost společnosti IPO – STAR s. r. o. o úpravu smluvní ceny ze dne 18. 12. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 54/4851                         8. 1. 2019
                                                 2. rozhodla

                                                 uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě na ostrahu č. 0488/2004/KŘ ze dne 2. 6. 2004 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  54/4852                         8. 1. 2019
                                                  1. souhlasí

                                                  s postupem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu ve věci vymáhané pohledávky vůči společnosti Ateliér T – plan, s.r.o., IČO 26483734, Sezimova 380/13, Nusle, 140 00 Praha 4

                                                  54/4852                         8. 1. 2019
                                                  2. rozhodla

                                                  podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 645.244,60 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti společnosti Atelier T – plan, s.r.o., IČO 26483734, dle předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 25/2157 ze dne 21. 11. 2017

                                                   č. 94/7383 ze dne 22. 3. 2016

                                                   54/4853                         8. 1. 2019
                                                   1. bere na vědomí

                                                   informaci o průběhu soudního sporu ve věci nároků společnosti Ridera Stavební a.s. vzniklých při provádění díla – stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“, dle předloženého materiálu

                                                   54/4853                         8. 1. 2019
                                                   2. rozhodla

                                                   o mimosoudním vyřešení sporu uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení a o uzavření dohody o mimosoudním vypořádání, dle předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    54/4854                         8. 1. 2019
                                                    1. jmenuje

                                                    na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 8. 1. 2019 včetně Ing. arch. Beatu Vinklárkovou vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 46/4074 ze dne 11. 9. 2018

                                                     54/4855                         8. 1. 2019
                                                     1. schvaluje

                                                     termín konání výjezdní schůze rady kraje:

                                                     12. 2. 2019 - Klimkovice


                                                      frame-scrollup