Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 11. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  56/4307     25. 11. 2014
1. schvaluje

program 56. schůze rady kraje, konané dne 25. 11. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4308     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a pana Martina Sikory o ověření zápisu z 55. schůze rady kraje, konané dne 4. 11. 2014
  56/4308     25. 11. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 56. schůze rady kraje, konané dne 25. 11. 2014: Ing. RSDr. Svatomíra Recmana Tomáše Hanzela

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesením rady kraje č. 46/3461 ze dne 24. 6. 2014 č. 51/3929 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4309     25. 11. 2014
1. schvaluje

návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  56/4310     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za leden - září roku 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení rady kraje č. 51/3930 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4311     25. 11. 2014
1. schvaluje

návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem Jablunkov, Alej Míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  56/4312     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej Míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, za období leden - září 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4313     25. 11. 2014
1. vydává

nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4313     25. 11. 2014
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4314     25. 11. 2014
1. vydává

nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4314     25. 11. 2014
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4315     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Písek, IČ 00535982, o poskytnutí investiční dotace ve výši 8.000.000 Kč na realizaci akce znovuobnovení vrtu Písek – P1 a provedení čerpací zkoušky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4315     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Písek, IČ 00535982, v max. výši 8.000.000 Kč na realizaci akce znovuobnovení vrtu Písek – P1 a provedení čerpací zkoušky s časovou použitelností od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu, za podmínek dle návrhu usnesení zastupitelstva kraje
  56/4315     25. 11. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Nové programové období 2014+“ ve výši 4.000.000 Kč
  56/4315     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 4.000 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 8.000 tis. Kč
  56/4315     25. 11. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4316     25. 11. 2014
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na služby pod označením: „Zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava“ realizovanou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  56/4316     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava“ vyhlašované organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  56/4316     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4317     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“, poř. č. 406/2014, dle předloženého materiálu
  56/4317     25. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 193,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 193,60 tis. Kč
  56/4317     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4318     25. 11. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka eHealth – Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  56/4318     25. 11. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy v rámci „Dodávka eHealth – Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  56/4318     25. 11. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka eHealth – Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  56/4318     25. 11. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Dodávka eHealth – Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 6. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 7. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Marek Knapp - odbor informatiky 6. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 7. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3542 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  56/4319     25. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ 6. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 699.743,- Kč bez DPH 2. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 727.423,- Kč bez DPH 3. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 729.545,- Kč bez DPH pro část 2 VZ 6. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 539.086,- Kč bez DPH 5. BS Vsetín, s.r.o. 4. května 870, 775 01 Vsetín IČ: 47973749 za cenu nejvýše přípustnou 602.299,- Kč bez DPH 3. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 613.230,- Kč bez DPH pro část 3 VZ 2. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 314.986,- Kč bez DPH 6. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 382.349,- Kč bez DPH 3. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 429.575,- Kč bez DPH pro část 4 VZ 2. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 288.548,-Kč bez DPH 3. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 304.265,- Kč bez DPH 6. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 305.852,- Kč bez DPH pro část 5 VZ 6. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 550.285,- Kč bez DPH 3. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 598.122,50 Kč bez DPH 2. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 702.770,- Kč bez DPH pro část 6 VZ 2. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 276.980,- Kč bez DPH 3. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 292.805,- Kč bez DPH 6. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 300.344,- Kč bez DPH pro část 7 VZ 2. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 109.591,- Kč bez DPH 3. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 109.920,- Kč bez DPH 6. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 110.721,-Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3775 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4320     25. 11. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 2. Bystroň Group a.s. Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ: 27800466 10. G&G Building s.r.o. 28. října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava IČ: 27784231 9. TIMO profistavby s.r.o. 1. Máje 1526/66, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 28591801
  56/4320     25. 11. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Subterra a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Libeň - Praha 8 IČ: 45309612 za cenu nejvýše přípustnou 13.344.647,- Kč bez DPH 6. NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín IČ: 47671416 za cenu nejvýše přípustnou 13.720.000,- Kč bez DPH 8. P.O. stav - trade, spol. s r.o. Karviná - Staré Město, Bohumínská 404/14, PSČ 733 01 IČ: 27789012 za cenu nejvýše přípustnou 14.246.401,70 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3653 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4321     25. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení s názvem „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště) II“, a to v následujícím pořadí: 2. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 16.440.650,- Kč bez DPH 1. TECHNISERV IT, spol. s r.o. Traťová 1, č. p. 574, 619 00, Brno IČ: 26298953 za cenu nejvýše přípustnou 16.489.000,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4322     25. 11. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  56/4322     25. 11. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy v rámci „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  56/4322     25. 11. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  56/4322     25. 11. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Mgr. MUDr. Eva Misiačková - odbor zdravotnictví 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Mgr. Leona Šrubařová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 45/3389 ze dne 12. 6. 2014 č. 51/3934 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4323     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace, původní rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Bystroň group a.s. ve vztahu k veřejné zakázce „Realizace stavebních prací v rámci projektů „Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“ část 1 – Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ ze dne 11. 9. 2014
  56/4323     25. 11. 2014
2. schvaluje

výzvu podle ust. § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách uchazeči 1. Bystroň group a.s. Rudná 114, 700 30 Ostrava IČ: 27800466

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 45/3385 ze dne 12. 6. 2014 č. 51/3933 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4324     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření poskytovatele dotace, původní rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Aleš Fousek ve vztahu k veřejné zakázce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ ze dne 11. 9. 2014
  56/4324     25. 11. 2014
2. schvaluje

výzvu podle ust. § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách uchazeči 2. Aleš Fousek ČSA 835/36, 794 01 Krnov IČ: 73168238

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3780 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4325     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci““, a to ve vztahu k částem 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  56/4325     25. 11. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci““, a to ve vztahu k částem 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3787 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4326     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  56/4326     25. 11. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3785 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4327     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  56/4327     25. 11. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3786 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4328     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Výběr dodavatele technologie IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  56/4328     25. 11. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Výběr dodavatele technologie IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3779 ze dne 26. 8. 2014
  56/4329     25. 11. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavebních prací v rámci projektu „4. Etapa transformace Marianum“ II“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 3. P.O. stav - trade, spol. s r.o. Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná - Staré Město IČ 27789012
  56/4329     25. 11. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace stavebních prací v rámci projektu „4. Etapa transformace Marianum“ II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, 686 03 Staré Město IČ 26244161 za cenu nejvýše přípustnou 12.088.216,- bez DPH 2. NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín IČ 47671416 za cenu nejvýše přípustnou 14.829.819,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3778 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4330     25. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení s názvem „Nákup 10 hydraulických vyprošťovacích sad“, a to v následujícím pořadí: 1. JaGa spol. s.r.o. Gdaňská 656, 181 00 Praha 8 IČ 16188071 za cenu nejvýše přípustnou 3.697.300,- Kč bez DPH 2. JaGa, Bratislava spol. s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava IČ 31393578 za cenu nejvýše přípustnou 3.723.700,-Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4141 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  56/4331     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  56/4331     25. 11. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  56/4331     25. 11. 2014
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  56/4331     25. 11. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ II, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  56/4331     25. 11. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ II, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Jindřiška Körbelová - odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4007 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení) 1) 56/4332 rozhodla na základě zpráv o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK II“, s níže uvedenými uchazeči ve vztahu k částem B, D a E veřejné zakázky, a to v pořadí: Pro část B veřejné zakázky: 5. Krystal Help o.s. Svatováclavská 168/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov IČ 26598086 za cenu nejvýše přípustnou 254.800,- Kč bez DPH 4. OPEN HOUSE o.p.s. Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál IČ 70645671 za cenu nejvýše přípustnou 260.000,- Kč bez DPH Pro část D veřejné zakázky: 3. CHARITA Frýdek - Místek F. Čejky 450, 738 01 Frýdek - Místek IČ 45235201 za cenu nejvýše přípustnou 507.000,- Kč bez DPH 2. o.s. Filadelfie J. z Poděbrad 3109, 738 00 Frýdek - Místek IČ 26548518 za cenu nejvýše přípustnou 515.450,-Kč bez DPH Pro část E veřejné zakázky: 4. OPEN HOUSE o.p.s. Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál IČ 70645671 za cenu nejvýše přípustnou 484.510,- Kč bez DPH 5. Krystal Help o.s. Svatováclavská 168/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov IČ 26598086 za cenu nejvýše přípustnou 487.370,- Kč bez DPH
  56/4332     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK II“, a to ve vztahu k částem C a F veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  56/4332     25. 11. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK II“, a to ve vztahu k částem C a F veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  56/4332     25. 11. 2014
3. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK III“, a to odesláním formuláře do Věstníku veřejných zakázek
  56/4332     25. 11. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK III“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  56/4332     25. 11. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK III“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Jitka Marková - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4006 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4333     25. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zpráv o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství II“, s níže uvedenými uchazeči ve vztahu k částem A a D veřejné zakázky, a to v pořadí: Pro část A veřejné zakázky: 5. Krystal Help o.s. Svatováclavská 168/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov IČ 26598086 za cenu nejvýše přípustnou 115.050,- Kč bez DPH 4. OPEN HOUSE o.p.s. Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál IČ 70645671 za cenu nejvýše přípustnou 117.000,- Kč bez DPH Pro část D veřejné zakázky: 3. OPEN HOUSE o.p.s. Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál IČ 70645671 za cenu nejvýše přípustnou 306.800,- Kč bez DPH 4. Krystal Help o.s. Svatováclavská 168/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov IČ 26598086 za cenu nejvýše přípustnou 312.000,- Kč bez DPH
  56/4333     25. 11. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství II“, a to ve vztahu k částem B, C a E veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  56/4333     25. 11. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství II“, a to ve vztahu k částem B, C a E veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
  56/4333     25. 11. 2014
4. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství III“, a to odesláním formuláře do Věstníku veřejných zakázek
  56/4333     25. 11. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství III“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  56/4333     25. 11. 2014
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství III“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Mgr. Jitka Marková - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4334     25. 11. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařská technologie II – CT“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  56/4334     25. 11. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy v rámci VZ „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařská technologie II – CT“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  56/4334     25. 11. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařská technologie II – CT“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4334 v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařská technologie II – CT“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Tomáš Stejskal - ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Pavel Kubina - Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 14/960 ze dne 30. 4. 2013 č. 23/1624 ze dne 20. 8. 2013 č. 54/4136 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  56/4335     25. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení nabídky v souladu s obdobným použitím § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 02292/2013/KŘ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s označením „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava - dodatek č. 1“ s níže uvedeným uchazečem: 1. Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava IČ 45192464 za cenu nejvýše přípustnou ve výši 6.398.018,46 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4336     25. 11. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup renovovaného a originálního tiskového spotřebního materiálu pro tiskárny na rok 2015, se subjektem: Pro část 1 - nové originální (od výrobce tiskáren) tonery a cartridge: ProfiToner s.r.o. Kukučínova 799/10, 709 00 Ostrava - Hulváky IČ: 26814170 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče Pro část 2 - renovované tonery a cartridge: IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697 IČ: 00031445 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/2812 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  56/4337     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 5. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby Czasch spol. s r.o. (ev. č. 00649/2014/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze“, se společností: Czasch spol. s r.o. se sídlem: Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 115.355 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3680 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4338     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit body 3), 4), 5) a 6) v usnesení rady kraje č. 49/3680 ze dne 5. 8. 2014, kterými rozhodla zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP) IV“ a jmenovala jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení, komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4301 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  56/4339     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby – DIK stavby s. r. o. (ev. č. 01864/2014/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí“, se společností DIK stavby s. r. o. se sídlem: Pernerova 276/19, PSČ 718 00 Ostrava-Kunčičky IČ 25914057 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 267.448,60 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3990 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4340     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2014 (ev. č. 00518/2014/IM) uzavřené se zhotoviteli stavby sdruženými ve Sdružení „Silnice 2013 - I. et. E+I+D“ na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5“ Sdružení „Silnice 2013 - I. et. E+I+D“ EUROVIA CS, a. s. - vedoucí účastník sdružení se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1 IČ 45274924 a IMOS Brno, a. s. se sídlem: Olomoucká 704/174, PSČ 627 00 Brno IČ 25322257 a D.I.S., spol. s r. o. se sídlem: Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00 Brno – Královo Pole IČ 46975616 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 796.537,33 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4341     25. 11. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby v rámci projektu „Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí“, se subjektem: SG STAVBY s.r.o. Se sídlem: Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2, IČ 02166283 za cenu nejvýše přípustnou 2.770.091 Kč bez DPH
  56/4341     25. 11. 2014
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky "Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4303 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  56/4342     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - „BDSTAV MORAVA s.r.o.„ (ev. č. 01881/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, se společností BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice IČ: 26807947 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 3.222.483 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4343     25. 11. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění TDS a koordinátora BOZP pro stavbu "Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“ realizované v rámci projektu „3. etapa transformace organizace Marianum A“, se společností: MÁTL a KYŠÁK s.r.o. se sídlem: 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ: 25366319 za cenu nejvýše přípustnou 85.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4241 ze dne 4. 11. 2013 (č. usnesení)
  56/4344     25. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce“, se subjektem: České aerolinie a.s. se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 IČ: 45795908 za cenu nejvýše přípustnou 4.972.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3469 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  56/4345     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit usnesení č. 46/3469 ze dne 24. 6. 2014, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – výpočetní technika“, poř. č. 152/2014
  56/4345     25. 11. 2014
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) usnesení dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2617 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  56/4346     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o průběhu správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v rámci veřejné zakázky „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě III“ vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěž pod sp. zn. ÚOHS-S161/2014/VZ dle předloženého materiálu
  56/4346     25. 11. 2014
2. schvaluje

postup při uzavření smlouvy k veřejné zakázce „Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě III“ s vybraným uchazečem dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3560 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  56/4347     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby REVOLT s.r.o. (ev. č. 01713/2014/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Stavební úpravy – zateplení objektu č. p. 102 v Jablunkově“, se společností: REVOLT s.r.o. se sídlem: Třinec – Oldřichovice 738, PSČ 739 61 IČ: 26815966 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 99.912,12 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4348     25. 11. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provádění pravidelné servisní a opravářské činnosti vzduchotechnického a klimatizačního zařízení v objektech Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, se subjektem: TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 880.380 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3800 ze dne 26. 8. 2014 č. 55/4244 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  56/4349     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2015, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím dle návrhů uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu
  56/4349     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit všem příspěvkovým organizacím kraje závazný ukazatel - vyrovnané případně mírně přebytkové hospodaření za rok 2015
  56/4349     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2015 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.561.021 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.696.615 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2015 orgány kraje
  56/4349     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje svěřit radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2015 a) provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2015 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2014 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje
  56/4349     25. 11. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2015
  56/4349     25. 11. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2015 pro rok 2016 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  56/4349     25. 11. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2016 – 2018 uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  56/4349     25. 11. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit se záměrem přijetí úvěrových prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2015 – 2020
  56/4349     25. 11. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Statutu Zajišťovacího fondu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu s účinností od 1. 1. 2015
  56/4349     25. 11. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu
  56/4349     25. 11. 2014
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout použít dle ustanovení článku 3 bodu 3 Statutu Zajišťovacího fondu finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč jako zdroj pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2015
  56/4349     25. 11. 2014
12. bere na vědomí

usnesení komise rady kraje a výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  56/4349     25. 11. 2014
13. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) až 12) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4350     25. 11. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 10. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  56/4350     25. 11. 2014
2. stanoví

u usnesení č. 161/5698 bod 2) ze dne 16. 10. 2008 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4351     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4351     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 4.500 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016
  56/4351     25. 11. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4352     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 k 31. 10. 2014 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2014
  56/4352     25. 11. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4353     25. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 30,70 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 1070 - Rybářství pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 0,16 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,50 tis. Kč na § 2143 - Cestovní ruch pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1,22 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 967,60 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 81,50 tis. Kč na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 4,00 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 0,80 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,08 tis. Kč na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 15,20 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 10,05 tis. Kč pol. 2129 - Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem o 0,87 tis. Kč na § 4399 - Domovy pro seniory pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 12,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 19,55 tis. Kč pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 4,00 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,70 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 6320 - Činnost regionální správy pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 17,05 tis. Kč Celkem o 1.171,98 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.171,98 tis. Kč
  56/4353     25. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o 10.000 tis. Kč pol. 1121 - Daň z příjmů právnických osob o 10.000 tis. Kč pol. 1211 - Daň z přidané hodnoty o 120.000 tis. Kč Celkem o 140.000 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 7.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 147.000 tis. Kč
  56/4353     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 30 tis. Kč
  56/4353     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 720 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 720 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4354     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 15. 10. 2014 do 18. 11. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4355     25. 11. 2014
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 14. 11. 2014, dle předloženého materiálu
  56/4355     25. 11. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4021 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4356     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informace o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 11. 9. 2014
  56/4356     25. 11. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4357     25. 11. 2014
1. souhlasí

s návrhem na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2015, dle předloženého materiálu
  56/4357     25. 11. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3689 ze dne 5. 8. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 6/416 ze dne 19. 9. 2013 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4358     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava ze dne 23. 10. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4358     25. 11. 2014
2. rozhodla

navýšit poskytnutou neinvestiční dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, a to o částku 50 tis. Kč a změnit v usnesení č. 49/3689, bod 5) ze dne 5. 8. 2014 text „s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014“ na text „s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015“, dle předloženého materiálu
  56/4358     25. 11. 2014
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01762/2014/KH ze dne 27. 8. 2014 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, jímž se mění výše poskytnuté dotace a časová použitelnost poskytnuté dotace, dle předloženého materiálu
  56/4358     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 10 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 40 tis. Kč Celkem o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4359     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

a) žádost pana Richarda Langra ze dne 17. 10. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Československé obce legionářské, doručené dne 2. 10. 2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  56/4359     25. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout a) neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje panu Richardu Langerovi, IČ 63520109, na úhradu nákladů spojených s organizací krajského kola projektu „Cena Ď v Moravskoslezském kraji 2015“ ve výši 10 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu b) peněžitý dar Československé obci legionářské, IČ 45247455, účelově určený na zhotovení slavnostního vyšívaného praporu ve výši 30 tis. Kč, který bude sloužit jako prezentace a symbol jednoty
  56/4359     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 10 tis. Kč na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč Celkem o 40 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4360     25. 11. 2014
1. schvaluje

návrh programu 12. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 11. 12. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4360     25. 11. 2014
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/3957 ze dne 11. 9. 2014 č. 55/4245 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  56/4361     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje, ze Spolkové republiky Německo (Mnichov) konanou ve dnech 6. - 8. 10. 2014 a uvedenou v předloženém materiálu
  56/4361     25. 11. 2014
2. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Martina Sikory, náměstka hejtmana kraje, z Polské republiky (Opole) konanou dne 6. 11. 9. 2014 a uvedenou v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4362     25. 11. 2014
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Ruské federace (Vologda) ve dnech 2. – 6. 12. 2014 za účelem účasti na mezinárodním veletrhu Ruský les a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  56/4362     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň
  56/4362     25. 11. 2014
3. rozhodla

vyslat Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Rajecké Teplice) ve dnech 2. – 3. 12. 2014 za účelem účasti na pracovním setkání v rámci ESÚS Tritia a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  56/4362     25. 11. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora
  56/4362     25. 11. 2014
5. rozhodla

poskytnout věcné dary pro zahraniční hosty Moravskoslezského kraje v rámci zahraniční pracovní cesty do partnerského regionu Vologodská oblast Ruské federace ve dnech 2. – 6. 12. 2014 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4363     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 4 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČ 00016772, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 6 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČ 00016772, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Březiny, příspěvková organizace, IČ 00847348, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 8 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Březiny, příspěvková organizace, IČ 00847348, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 10 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČ 48804843, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 12 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČ 48804843, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 14 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Letokruhy, příspěvková organizace, IČ 71197010, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 16 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Letokruhy, příspěvková organizace, IČ 71197010, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
17. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 18 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
19. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 20 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
20. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
21. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 22 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
22. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
23. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Příbor, příspěvková organizace, IČ 48804878, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 24 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
24. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Příbor, příspěvková organizace, IČ 48804878, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
25. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 26 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
26. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
27. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČ 71197044, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 28 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
28. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Fontána, příspěvková organizace, IČ 71197044, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
29. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 30 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
30. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
31. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 32 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
32. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
33. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 34 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
34. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
35. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nový domov, příspěvková organizace, IČ 00847330, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 36 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
36. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nový domov, příspěvková organizace, IČ 00847330, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
37. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 38 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
38. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
39. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 40 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
40. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
41. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 42 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
42. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
43. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 44 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
44. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
45. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 46 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
46. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
47. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 48 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
48. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
49. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 50 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
50. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
51. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 52 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
52. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
53. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 54 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
54. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
55. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 56 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
56. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
57. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem 17. listopadu 538/57, Bílovec, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 58 tohoto usnesení
  56/4363     25. 11. 2014
58. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem 17. listopadu 538/57, Bílovec, dle předloženého materiálu
  56/4363     25. 11. 2014
59. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 58) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4364     25. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 4.707 tis. Kč na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.938 tis. Kč Celkem o 6.645 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 4.707 tis. Kč na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 1.938 tis. Kč Celkem o 6.645 tis. Kč
  56/4364     25. 11. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 130 tis. Kč
  56/4364     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 130 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 92 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 38 tis. Kč Celkem o 130 tis. Kč
  56/4364     25. 11. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví Vlastní správní činnost kraje ve výši 110 tis. Kč a úsporou v rámci akce „Zabezpečení aktivit pracovní skupiny pro řešení hospodářské a sociální situace Moravskoslezského kraje“ ve výši 82,31 tis. Kč
  56/4364     25. 11. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 17,50 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 82,31 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110,00 tis. Kč Celkem o 209,81 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 202,31 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7,50 tis. Kč Celkem o 209,81 tis. Kč
  56/4364     25. 11. 2014
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor v rámci akcí „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“ ve výši 3,64 tis. Kč, „Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému“ ve výši 45,36 tis. Kč
  56/4364     25. 11. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích pol. 5175 - Pohoštění o 3,64 tis. Kč na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5175 - Pohoštění o 45,36 tis. Kč Celkem o 49,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5175 - Pohoštění o 49,00 tis. Kč
  56/4364     25. 11. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 96,5 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 96,5 tis. Kč
  56/4364     25. 11. 2014
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor v odvětví Vlastní správní činnost kraje ve výši 164,83 tis. Kč z důvodu nedočerpání výdajů za překlady a tlumočení v plné výši, u akce „Zajištění činnosti krizového štábu“ ve výši 20 tis. Kč a u akce „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“ ve výši 25 tis. Kč
  56/4364     25. 11. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 164,83 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5137 - Drobná hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 25,00 tis. Kč Celkem o 209,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5175 - Pohoštění o 209,83 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/830 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  56/4365     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Mokré Lazce o prodloužení termínu realizace projektu u investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup zánovní cisternové automobilové stříkačky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4365     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01356/2014/KH ze dne 4. 7. 2014 s obci Mokré Lazce, IČ 00300462, jímž se mění termín realizace projektu a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle předloženého materiálu
  56/4365     25. 11. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/826 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  56/4366     25. 11. 2014
1. souhlasí

s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4366     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4366     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje pověřit hejtmana kraje Miroslava Nováka podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2) tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky
  56/4366     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje pověřit náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2) tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje
  56/4366     25. 11. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2711 ze dne 17. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/669 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  56/4367     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj, IČ 70630267, se sídlem Syllabova 1269/16, 703 00 Ostrava – Vítkovice o změnu nákladového rozpočtu projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4367     25. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00504/2014/ŠMS ze dne 2. 4. 2014 s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj, IČ 70630267, se sídlem Syllabova 1269/16, 703 00 Ostrava – Vítkovice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3488 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  56/4368     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji s Plzeňským krajem, IČ 70890366, dle přílohy č. 1předloženého materiálu
  56/4368     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/65 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  56/4369     25. 11. 2014
1. schvaluje

s účinností od 1. 12. 2014 Doplněk č. 2 Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4370     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o udělení pracovního volna po dobu výkonu veřejné funkce a) Mgr. Pavlu Mrvovi, řediteli organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, od 5. 11. 2014 b) Mgr. Zdeňce Leščišinové, ředitelce organizace Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČ 70640718, od 6. 11. 2014
  56/4370     25. 11. 2014
2. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu a) organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, vykonává v plném rozsahu práv a povinností Mgr. Vít Schindler z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace b) organizace Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČ 70640718, nadále vykonává v plném rozsahu práv a povinností PaedDr. Pavlína Palová z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace
  56/4370     25. 11. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 12. 2014 plat zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4371     25. 11. 2014
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4372     25. 11. 2014
1. souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v prosinci 2014 a lednu 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1108 ze dne 23. 6. 2010 č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 č. 6/481 ze dne 19. 9. 2013 č. 6/482 ze dne 19. 9. 2013 č. 7/620 ze dne 19. 12. 2013 č. 9/812 ze dne 24. 4. 2014 č. 10/880 ze dne 12. 6. 2014 č. 11/978 ze dne 11. 9. 2014 č. 11/980 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4373     25. 11. 2014
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 5 ke zřizovací listině organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu f) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu g) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu h) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu i) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu
  56/4373     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3821 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4374     25. 11. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403 (předkladatel a příjemce projektu), se Základní školou Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace, IČ 70999325 (partner projektu) v rámci projektu „RESTART“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0004), a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4375     25. 11. 2014
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 6. 2010, mezi vlastníkem nemovitosti společností AquaKlim, s. r. o., se sídlem Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27849562, jako pronajímatelem, a organizací Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace, IČ 70640696, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4376     25. 11. 2014
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostmi o zápis či změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizací, které nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu
  56/4376     25. 11. 2014
2. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostmi o zápis či změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizací, které nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4377     25. 11. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4378     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

petici občanů požadující nápravu ve vztazích sousedů se školou Střední škola společného stravování v Ostravě-Hrabůvce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4378     25. 11. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4379     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků a o změnu časové použitelnosti dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 předloženého materiálu
  56/4379     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemcům: a) CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 2.500.000 Kč na podporu přípravy mladých talentovaných sportovců Moravskoslezského kraje; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za nájmy, cestovné, dopravu, ubytování a stravování členů centra na soustředěních a přípravných soutěžích, zdravotní péči a regeneraci sportovců, materiální zabezpečení sportovců, tisk, spoje, kancelářský materiál, ostatní osobní náklady, sportovní stipendia, propagaci, mzdové náklady včetně odvodů, OSVČ trenérů a sportovců, pojištění, startovné, finanční a věcné odměny za medailová umístění, odměny sportovcům z dohod (včetně zákonných odvodů), příspěvek na ubytování, internet a správa webových stránek, skipas, nákup DDHM, náklady na účetnictví a účetní, ozvučení a moderování, odborná školení a semináře s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 b) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s podporou přípravy sportovně talentované mládeže; finanční prostředky jsou určeny na úhradu materiálového vybavení, kancelářské potřeby, propagaci, věcné odměny, nájmy sportovních zařízení, odměny rozhodčích, ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení – pitný režim, stravování, ubytování a poplatky za spoje s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 c) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením účasti některých členů reprezentační výpravy Moravskoslezského kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015; finanční prostředky jsou určeny na zajištění trenérů včetně odměn, sportovního vybavení, ubytování a dopravy některých členů výpravy s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 d) Česká sportovní a.s., IČ 25748521, ve výši 2.000.000 Kč na náklady spojené s pořádáním I. kola Světové skupiny Davis Cupu ČR – Austrálie; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, pronájem haly, instalaci tribun a produkční zajištění s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 e) Sdružení sportovních klubů VÍTKOVICE, IČ 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního atletického mítinku „ZLATÁ TRETRA“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění a přípravu mítinku, dopravu účastníků, tiskové konference, pronájmy, ozvučení, materiálové zajištění, ubytování a stravování při zajištění přípravy mítinku, odměny technické čety, tlumočníků, zabezpečení televizního signálu včetně rozvodů, pronájem televizních monitorů, zabezpečení internetového provozu a telefonních linek, zabezpečení náhradního el. zdroje, instalaci a provoz tiskového střediska, činnost bezpečnostní agentury, náklady spojené s dopingovou kontrolou, fotodokumentací, propagací a reklamou a zajištění fyzioterapeutické a lékařské péče s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 f) Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, o. s., IČ 48805416, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zajištěním 23. ročníku mezinárodní soutěže pro dívky středních škol pod názvem MISS RENETA; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akce, internetové a fotografické služby, pronájem sálu, materiál, půjčovné kostýmů, přepravné osob – dopravu, zpracování videoprojekce a pronájem projekční techniky s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 g) Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, IČ 70931208, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací okrskových a okresních kol sportovních soutěží „typu C“; finanční prostředky jsou určeny na odměny soutěžícím, materiál, kancelářské potřeby, jízdné, cestovné, spoje, nájmy a dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  56/4379     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout finanční dar z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemci Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s poskytováním finanční podpory olympionikům, žijícím v Moravskoslezském kraji, kteří jsou v tíživé finanční situaci
  56/4379     25. 11. 2014
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00773/2014/ŠMS uzavřené s příjemcem **********, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „do 30. 11. 2014“ na „do 31. 12. 2015“
  56/4379     25. 11. 2014
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4380     25. 11. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na: a) financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ve výši 52.819.365 Kč b) individuální projekt prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve výši 17.665.867 Kč c) individuální projekt prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 1.953.170 Kč d) rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 ve výši 100.000 Kč dle předloženého materiálu
  56/4380     25. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 52.819.365 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 4.432.012 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 128.148 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 25.206.828 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.289.457 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 170.713 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 2.962.365 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.712.644 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.948.736 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.413.808 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 857.163 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 354.679 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 233.606 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 16.239 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 305.116 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 30.033 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.322.767 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 340.326 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 38.676 Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 364.750 Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 691.299 Kč Celkem 52.819.365 Kč
  56/4380     25. 11. 2014
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  56/4380     25. 11. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  56/4380     25. 11. 2014
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  56/4380     25. 11. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 31 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.665 tis. Kč Celkem 1.696 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 23 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 69 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.219 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 225 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 126 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 34 tis. Kč Celkem 1.696 tis. Kč
  56/4380     25. 11. 2014
7. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  56/4380     25. 11. 2014
8. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  56/4380     25. 11. 2014
9. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 organizacím: a) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, IČ 75029855, zvýšit o částku 15.000 Kč b) Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace, IČ 70981418, zvýšit o částku 8.000 Kč c) Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ 48805513, snížit o částku 31.000 Kč
  56/4380     25. 11. 2014
10. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na listopad a prosinec 2014 do 26. 11. 2014 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 4 a č. 5 tohoto usnesení
  56/4380     25. 11. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 19.719.039 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.053.171 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 17.665.868 Kč Celkem 19.719.039 Kč
  56/4380     25. 11. 2014
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizacím: a) Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, IČ 60337320, s účelovým určením na projekt „Inovace ve výuce odborných ekonomických předmětů“ o částku 1.953.170 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0028) b) Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „RESTART“ o částku 17.665.867 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004)
  56/4380     25. 11. 2014
13. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 organizaci Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813148, ve výši 100.000 Kč
  56/4380     25. 11. 2014
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 organizaci Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813148, o částku 100.000 Kč
  56/4380     25. 11. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 7.113 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 7.113 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4381     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2014 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  56/4381     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4382     25. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 21.600 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.500 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.300 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.800 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 Kč Celkem 21.600 Kč
  56/4382     25. 11. 2014
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  56/4382     25. 11. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013: a) u úspory v rámci akce „Běžný příspěvek na provoz“ ve výši 574.000 Kč, b) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 34.000 Kč
  56/4382     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 34.000 Kč a snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 607.000 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.890.700 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 211.000 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 142.000 Kč Celkem 2.850.700 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 157.000 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 44.000 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 171.000 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné práce pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.000 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.984.700 Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 70.000 Kč Celkem 2.430.700 Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 454.000 Kč
  56/4382     25. 11. 2014
5. schvaluje

změnu účelu u části závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  56/4382     25. 11. 2014
6. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  56/4382     25. 11. 2014
7. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 4 a č. 5 tohoto usnesení
  56/4382     25. 11. 2014
8. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství: a) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 200.000 Kč, s účelovým určením na pořízení plynového kotle a lednice do školní jídelny b) Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, o částku 254.000 Kč, s účelovým určením na pořízení konvektomatu do školní jídelny

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  56/4383     25. 11. 2014
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytných pohledávek Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, v celkové výši 1.294.517 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 35/2619 ze dne 11. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4384     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o změnu charakteru části schválených investičních finančních prostředků, účelově určených na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4384     25. 11. 2014
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 302.288 Kč, účelově určený na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“
  56/4384     25. 11. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 302.288 Kč, účelově určený na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“
  56/4384     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 302.288 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 302.288 Kč
  56/4384     25. 11. 2014
5. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, o změnu charakteru části schválených investičních finančních prostředků, účelově určených na realizaci akce „Optimalizace laboratorního informačního systému nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4384     25. 11. 2014
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 254.018,88 Kč, účelově určený na realizaci akce „Optimalizace laboratorního informačního systému nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“
  56/4384     25. 11. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 254.018,88 Kč, účelově určený na realizaci akce „Optimalizace laboratorního informačního systému nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“
  56/4384     25. 11. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 254.019 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 254.019 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7537 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  56/4385     25. 11. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu v celkové hodnotě 8.398.985,17 Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4386     25. 11. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor v rámci akcí: a) „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 3.981 tis. Kč b) „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ ve výši 350 tis. Kč c) „Zpracování odborných posudků, činnost nezávislých odborných komisí a znalců“ ve výši 550 tis. Kč d) „Zajištění ohledání těl zemřelých“ ve výši 340 tis. Kč
  56/4386     25. 11. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  56/4386     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2.281 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.590 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 250 tis. Kč pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 100 tis. Kč Celkem o 5.221 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.221 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4387     25. 11. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  56/4387     25. 11. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  56/4387     25. 11. 2014
3. rozhodla

odstoupit od smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení
  56/4387     25. 11. 2014
4. rozhodla

a) najmout objekty ve vlastnictví jiného subjektu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení b) uzavřít nájemní smlouvy dle tohoto unesení se subjektem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení
  56/4388     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  56/4388     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: a) uzavřít budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  56/4388     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3596 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  56/4389     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost Českých drah, a.s. ze dne 18. 8. 2014 o prodloužení platnosti smlouvy o závazku veřejné služby č. 02118/2006/DSH uzavřenou dne 8. 12. 2006, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4389     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodloužení termínu platnosti Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje č. 02118/2006/DSH, uzavřenou se společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, ve vztahu k linkám zajišťovanými vozidly pořízenými s využitím prostředků z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), dle předloženého materiálu
  56/4389     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o závazku kraje na roky 2020 – 2025 v minimální výši 1.038.008.807,-- Kč k zajištění financování linek dle bodu 2) tohoto usnesení, a dle předloženého materiálu
  56/4389     25. 11. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2531 ze dne 14. 1. 2014 (č. usnesení)
  56/4390     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. ze dne 6. 10. 2014 ve věci uhrazení zvýšených nákladů v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2014, vzniklých v důsledku dopravního omezení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4390     25. 11. 2014
2. bere na vědomí

žádost Dopravního podniku Ostrava a.s. ze dne 23. 10. 2014 ve věci převodu finančních prostředků poskytnutých v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2014, k pokrytí investic v období roku 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4390     25. 11. 2014
3. bere na vědomí

žádost ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. ze dne 11. 11. 2014 a ARRIVY MORAVA a.s. ze dne 14. 11. 2014 ve věci změny investic souvisejících s provozováním veřejné dopravy v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  56/4390     25. 11. 2014
4. rozhodla

navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2014 dopravci: a) ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, o 369.076,-- Kč na 32.969.076,-- Kč b) ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, o 1.151.685,-- Kč na 56.251.685,-- Kč c) ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073, o 455.005,-- Kč na 58.497.183,-- Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  56/4390     25. 11. 2014
5. souhlasí

s využitím finančních prostředků poskytnutých Dopravnímu podniku Ostrava a.s., IČ 61974757, v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2014 na nákladovou položku „odpisy“, k pokrytí investic v období roku 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  56/4390     25. 11. 2014
6. souhlasí

se změnou investic souvisejících s provozováním veřejné dopravy v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje za období roku 2014 u ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s. a ARRIVA MORAVA a.s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  56/4390     25. 11. 2014
7. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení
  56/4390     25. 11. 2014
8. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 6.520.461,- Kč na financování nákladů Moravskoslezského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014, dle předloženého materiálu
  56/4390     25. 11. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.520.461 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 6.520.461 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4391     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4391     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  56/4391     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  56/4391     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  56/4391     25. 11. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  56/4391     25. 11. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4392     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit: a) s pozemkovými úpravami v katastrálním území Děrné, uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu b) s finanční úhradou rozdílu ceny ve výši 9.056,70 Kč u nových pozemků stanovenou dle § 10, odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  56/4392     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4393     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

plán strojních a stavebních investic v roce 2015 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4393     25. 11. 2014
2. souhlasí

s realizací stavebních investic na nemovitém majetku nad 500 tis. Kč v roce 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu: a) Ochranná stěna u myčky cestmistrovství Frýdek-Místek b) Rekonstrukce vytápění dílen a garáží včetně zateplení dílen, I. etapa, cestmistrovství Odry
Rada kraje
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 62/4861 ze dne 17. 2. 2015
  56/4394     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 hrazených ze SFDI, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4394     25. 11. 2014
2. souhlasí

s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 hrazených ze SFDI, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4395     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dokument „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4395     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Danielu Havlíkovi předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004 č. 23/1944 ze dne 24. 4. 2008 č. 4/228 ze dne 22. 4. 2009 č. 7/663 ze dne 14. 10. 2009 č. 9/834 ze dne 16. 12. 2009 č. 13/1230 ze dne 22. 9. 2010 č. 22/1919 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2153 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/258 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  56/4396     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit 9. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  56/4396     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/937 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4397     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit příjmení žadatelky o poskytnutí účelové dotace ********** uvedené pod evidenčním číslem 130 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 11/937 ze dne 11. 9. 2014 týkající se podpory včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
  56/4397     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3974 ze dne 11. 9. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/713 ze dne 24. 4. 2014 č. 10/853 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  56/4398     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o průběhu a výsledku valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, konané dne 24. 9. 2014 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4399     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“
  56/4399     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, v maximální výši 1.000.000,-- Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 15. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  56/4399     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4400     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
  56/4400     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, v maximální výši 42.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace v maximální výši 38.000.000,-- Kč a investiční dotace v maximální výši 4.000.000,-- Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2016, dle předloženého materiálu
  56/4400     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3315 ze dne 20. 5. 2004 (č. usnesení)
  56/4401     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o zpracované Situační zprávě o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4401     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o zpracované Situační zprávě o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4401     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4402     25. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11,77 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 11,77 tis. Kč
  56/4402     25. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč
  56/4402     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 45,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 45,00 tis. Kč
  56/4402     25. 11. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v odvětví životního prostředí dle bodu 3) usnesení u nerozpočtovaných příjmů ve výši 45 tis. Kč.
  56/4402     25. 11. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 42,67 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 42,67 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4403     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádosti okresních pobočných spolků Českého svazu včelařů, o.s. v Moravskoslezském kraji ve věci poskytnutí dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015, dle příloh č. 1 až 5 předloženého materiálu
  56/4403     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Nový Jičín, IČ 62330632, ve výši 381.150,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Nový Jičín a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  56/4403     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek-Místek, IČ 00434990, ve výši 236.250,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Frýdek-Místek a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  56/4403     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Opava, IČ 00435031, ve výši 355.500,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Opava a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  56/4403     25. 11. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Bruntál, IČ 00434981, ve výši 202.500,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Bruntál a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  56/4403     25. 11. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná, IČ 00435007, ve výši 240.300,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Karviná a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  56/4403     25. 11. 2014
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) až 6) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1250 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  56/4404     25. 11. 2014
1. schvaluje

vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2014 u investiční akce „Optimalizace péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky“ ve výši 470.775,-- Kč
  56/4404     25. 11. 2014
2. schvaluje

následnou archivaci studií dle přílohy č. 1. předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2781 ze dne 27. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002 (č. usnesení)
  56/4405     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ani 2015 v rámci dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4405     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4406     25. 11. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 289,08 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2014
  56/4406     25. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 289,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 10,45 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 239,96 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 38,67 tis. Kč Celkem o 289,08 tis. Kč
  56/4406     25. 11. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci, IČ 00534188, o částku 3.112,00 Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2014
  56/4406     25. 11. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci, IČ 47813750, o částku 35.550,00 Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 48/3603 ze dne 15. 7. 2014 č. 53/4107 ze dne 7. 10. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4407     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 27.071,89 tis. Kč
  56/4407     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4407     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižuje běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 180,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 26.891,89 tis. Kč Celkem o 27.071,89 tis. Kč a snižuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 27.071,89 tis. Kč
  56/4407     25. 11. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/50 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  56/4408     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4408     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/50 ze dne 20. 12. 2012, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014“ na „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015“, dle předloženého materiálu
  56/4408     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování a změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, dle předloženého materiálu
  56/4408     25. 11. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 2) zrušen usnesením č. 58/4629 ze dne 18. 12. 2014
  56/4409     25. 11. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2014 plat Bc. Jiřímu Absolonovi, řediteli organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  56/4409     25. 11. 2014
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2015 plat Mgr. Petru Konečnému, řediteli organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1793 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  56/4410     25. 11. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4411     25. 11. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let, obyvatelce organizace Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 (č. usnesení)
  56/4412     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4412     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2267 ze dne 25. 9. 2008 č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  56/4413     25. 11. 2014
1. rozhodla

o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2014 u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, formou: a) finančního ocenění ve výši 25.000,-- Kč kolektivu autorů, a to: ********** za keramickou mozaiku „Mořský svět“ b) finančního ocenění ve výši 15.000,-- Kč **********, za obraz „Motýl“ c) finančního ocenění ve výši 10.000,-- Kč divadelnímu uskupení EFFATHA Nový Jičín, a to **********, za maňáskové divadlo d) čestných uznání **********, za dřevěnou plastiku „Budha“ a **********, za odborně recenzovaný článek „Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením“

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4414     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, o povolení doplňkové činnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4414     25. 11. 2014
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, b) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, c) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, d) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, e) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu
  56/4414     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/609 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4415     25. 11. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 369.420,24 Kč na financování projektu „CHB Moravice“, realizovaného organizací kraje Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052
  56/4415     25. 11. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, ve výši 369.420,24 Kč, s účelovým určením na projekt „CHB Moravice“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  56/4415     25. 11. 2014
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 364.205,-- Kč na financování projektu „Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce“ realizovaného příspěvkovou organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372
  56/4415     25. 11. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 364.205,-- Kč, s účelovým určením na projekt „Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  56/4415     25. 11. 2014
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 221.770,38 Kč na financování projektu „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372
  56/4415     25. 11. 2014
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 221.770,38 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  56/4415     25. 11. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 955.399 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 221.771 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 369.422 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 364.206 Kč Celkem o 955.399 Kč
  56/4415     25. 11. 2014
8. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Jiřině Zdražilové, ředitelce organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/185 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/65/1 ze dne 17. 2. 2005 (č. usnesení)
  56/4416     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, IČ 68334796, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4416     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu ve výši 25.000,- Kč za porušení rozpočtové kázně u účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2013 Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, IČ 68334796, se sídlem Mariánské nám. 18, 739 91 Jablunkov, na realizaci projektu „Gorolski Święto“
  56/4416     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2013 Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, IČ 68334796, se sídlem Mariánské nám. 18, 739 91 Jablunkov, na realizaci projektu „Gorolski Święto“
  56/4416     25. 11. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 46/3502 ze dne 24. 6. 2014 č. 48/3605 ze dne 15. 7. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4417     25. 11. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví kultury v rámci programů: a) Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část D - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 45.000,- Kč, b) Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 260.000,--Kč, c) Kulturní aktivity ve výši 27.000,--Kč dle předloženého materiálu
  56/4417     25. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 332 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 260 tis. Kč na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 72 tis. Kč Celkem o 332 tis. Kč
  56/4417     25. 11. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 45.000,-- Kč s účelovým určením na restaurování reliéfu Sv. Rodina, inv. č. H 14 607 v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
  56/4417     25. 11. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, o částku 260.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2014“ v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
  56/4417     25. 11. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, na realizaci projektů v rámci programu Kulturní aktivity: a) „Tradiční lidová řemesla a jejich prezentace“ o částku 22.000,--Kč, b) „Banďury“ z Rybí o částku 5.000,--Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 8/689 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  56/4418     25. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1,35 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 10,64 tis. Kč Celkem o 11,99 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 11,99 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  56/4419     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, o udělení souhlasu s předložením projektu do Regionálního operačního programu, v rámci oblasti podpory 2. Podpora prosperity regionu, 2.1 Infrastruktura rezidenčních, terénních a ambulantních služeb a chráněné dílny a s realizací rekonstrukce objektu organizace Náš svět, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4419     25. 11. 2014
2. souhlasí

s předložením projektu „Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“ do Regionálního operačního programu, v rámci oblasti podpory 2. Podpora prosperity regionu, 2.1 Infrastruktura rezidenčních, terénních a ambulantních služeb a chráněné dílny, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  56/4419     25. 11. 2014
3. souhlasí

s realizací rekonstrukce objektu organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, v maximální výši 2.003 tis. Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4420     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, ve výši stanovené jednotlivým správním rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  56/4420     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4421     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkové organizace o navýšení příspěvku na provoz na rok 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4421     25. 11. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  56/4421     25. 11. 2014
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, o částku 6.388,-- Kč účelově určenou na odpisy dlouhodobého majetku – Krajská digitalizační jednotka
  56/4421     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 6,38 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 706,62 tis. Kč Celkem o 713,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 500,00 tis. Kč na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 213,00 tis. Kč Celkem o 713,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  56/4422     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost o finanční podporu obecně prospěšné společnosti JINAK, o.p.s., IČ 01606085, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4422     25. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 obecně prospěšné společnosti JINAK, o.p.s., IČ 01606085, ve výši 120.000,-- Kč, maximálně však ve výši 82,64 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení dostupnosti podpory lidem využívajícím službu Sociálně terapeutické dílny JINAK v Osoblaze“, vzniklých od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 a uhrazených do 15. 1. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  56/4422     25. 11. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Dotační program - Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje“ ve výši 42.500,-- Kč, „Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí“ ve výši 34.670,-- Kč, „Dotační program – Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ ve výši 5.200,-- Kč a „Dotační program – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb“ ve výši 1.880,-- Kč
  56/4422     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 42,50 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 34,67 tis. Kč na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 35,75 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5,20 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1,88 tis. Kč Celkem o 120,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 120,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4423     25. 11. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvkové organizaci, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc říjen 2014 ve výši 123.120,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 148083/2014, ze dne 18. 11. 2014, b) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelně, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 48004898, za měsíc říjen 2014 ve výši 222.680,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 145126/2014, ze dne 18. 11. 2014
  56/4423     25. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc říjen 2014 ve výši 237.880,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 148667/2014, ze dne 14. 11. 2014, b) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc říjen 2014 ve výši 602.680,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 145835/2014, ze dne 14. 11. 2014, c) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc říjen 2014 ve výši 46.360,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 146381/2014, ze dne 12. 11. 2014
  56/4423     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.232,72 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 237,88 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 602,68 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 46,36 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 345,80 tis. Kč Celkem o 1.232,72 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 30/2377 ze dne 3. 12. 2013 č. 35/2619 ze dne 11. 2. 2014 č. 48/3608 ze dne 15. 7. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 23/1964 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  56/4424     25. 11. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  56/4424     25. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 700,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 700,00 tis. Kč
  56/4424     25. 11. 2014
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci kraje Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, o částku 300.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Konzultační činnost pro pěstouny“ a o částku 2.450.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí“
  56/4424     25. 11. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, ve výši 104.690,- Kč a u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí“, ve výši 2.000.000,-- Kč
  56/4424     25. 11. 2014
5. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 904.690,-- Kč s účelovým určením na akci „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“
  56/4424     25. 11. 2014
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, o částku 700.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zateplení budovy č. p. 410 (Domov Odry, příspěvková organizace)“
  56/4424     25. 11. 2014
7. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.200.000,-- Kč účelově určené na akci „Zateplení budovy č. p. 410 (Domov Odry, příspěvková organizace)“
  56/4424     25. 11. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 104,69 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 904,69 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.200,00 tis. Kč
  56/4424     25. 11. 2014
9. bere na vědomí

žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem č. p. 239, 739 11 Pržno, o poskytnutí finančních prostředků na nákup vozidla a výstavbu komunikačních spojek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4424     25. 11. 2014
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Sanace střech (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno)“, ve výši 700.000,- Kč
  56/4424     25. 11. 2014
11. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 738.113,15 Kč účelově určené na akci „Sanace střech (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno)“
  56/4424     25. 11. 2014
12. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem č. p. 239, 739 11 Pržno, ve výši 700.000,-- Kč, a to s účelovým určením na nákup nového vozidla ve výši 500.000,-- Kč a na úhradu nákladů spojených s realizací výstavby chodníků ve výši 200.000,-- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  56/4424     25. 11. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 700,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 700,00 tis. Kč
  56/4424     25. 11. 2014
14. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, o částku 3.500.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování čističky odpadních vod“

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 155/5493 ze dne 5. 12. 2007 č. 46/3504 ze dne 24. 6. 2014 č. 54/4187 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  56/4425     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci ředitele Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace o řešení provozování hradu Hukvaldy v roce 2015 dle předloženého materiálu
  56/4425     25. 11. 2014
2. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu hradu Hukvaldy uzavřené dne 19. 12. 2007 mezi Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací IČ 00095630 a Fondem-Janáčkovy Hukvaldy, o.s., IČ 64627888, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že tento dodatek bude schválen valnou hromadou Fondu-Janáčkovy Hukvaldy, o.s.

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4426     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost Matice slezské, místní odbor v Dolní Lomné o finanční podporu projektu „Výměna osvětlení včetně rozvodu elektrické energie a rozvodu vodovodního potrubí v Národopisném areálu v Dolní Lomné“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4426     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Matici slezské, místní odbor v Dolní Lomné, IČ 45235287, ve výši 96.800,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Výměna osvětlení včetně rozvodu elektrické energie a rozvodu vodovodního potrubí v Národopisném areálu v Dolní Lomné“, s časovou použitelností od 1. 12. 2014 do 30. 6. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4426     25. 11. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ ve výši 46.800,-- Kč a dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ ve výši 50.000,-- Kč
  56/4426     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 46,8 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 50,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 96,8 tis. Kč
  56/4426     25. 11. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4202 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  56/4427     25. 11. 2014
1. rozhodla

změnit v příloze č. 1 usnesení rady č. 54/4202 ze dne 21. 10. 2014 údaj o adrese zodpovědné osoby - příjemce dotace v řádku 2 z „**********“ na „**********“, v řádku 4 z „**********“ na „**********“ a v řádku 7 z „**********“ na „**********“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3027 ze dne 8. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  56/4428     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 2) usnesení č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v letech 2014 – 2015, ve výši 108.400.000 Kč“
  56/4428     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 5) usnesení č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v letech 2014 – 2015, ve výši 120.500.000 Kč“
  56/4428     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 8) usnesení č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup hasičské výškové techniky“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v letech 2014 – 2015 ve výši 143.500.000 Kč“
  56/4428     25. 11. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1-3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 20/1530 ze dne 15. 7. 2013 č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  56/4429     25. 11. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 2.620.503,90 Kč na financování projektu „Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20152, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168753 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  56/4429     25. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14168753, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4430     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 10.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v roce 2015
  56/4430     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 4/294 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  56/4431     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost o schválení podstatné změny v grantovém projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4431     25. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 001478/2013/RRC s příjemcem finanční podpory E-Studuj s. r. o., IČ 28988612, týkající se podstatné změny rozpočtu projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2363 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/592 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4432     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodloužení doby realizace a změnu v rozpočtu projektu „Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR“
  56/4432     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/385 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  56/4433     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02034/2013/RRC ze dne 27. 8. 2013 se společností KVS EKODIVIZE a.s., IČ 60793414, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy
  56/4433     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02042/2013/RRC ze dne 27. 8. 2013 se společností Projektově.CZ s.r.o., IČ 29460581, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy
  56/4433     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) – 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3869 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4434     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 II“ dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015
  56/4434     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 II“ dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu
  56/4434     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4435     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace města Kopřivnice dle předloženého materiálu
  56/4435     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci městu Kopřivnice, IČ 00298077, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice – II. etapa“ ve výši 2.000.000 Kč s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 1. 2015
  56/4435     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4436     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Agentury pro regionální rozvoj, a. s. dle předloženého materiálu
  56/4436     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015, na realizaci činností dle seznamu aktivit uvedených v řádu „Služby ekonomického zájmu“ ve výši 10.300.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015
  56/4436     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 č. 13/936 ze dne 16. 4. 2013 č. 10/702 ze dne 5. 3. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/883 ze dne 17. 2. 2010 č. 25/2226 ze dne 5. 9. 2012 č. 6/437 ze dne 19. 9. 2013 č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010 č. 4/386 ze dne 20. 6. 2013 č. 4/341 ze dne 20. 6. 2013 č. 9/789 ze dne 24. 4. 2014 č. 15/1280 ze dne 10. 11. 2010 (č. usnesení)
  56/4437     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00570/2011/RRC s obcí Horní Suchá, IČ 00575917, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  56/4437     25. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00536/2013/RRC s obcí Horní Lomná, IČ 00535974, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  56/4437     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01503/2012/RRC s obcí Tvrdkov, IČ 00576000, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu b) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03302/2013/RRC s obcí Ludgeřovice, IČ 00300390, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu c) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02245/2013/RRC s obcí Skřipov, IČ 00300659, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
  56/4437     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01789/2013/RRC s obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
  56/4437     25. 11. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 30/2348 ze dne 3. 12. 2013 č. 35/2678 ze dne 11. 2. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  56/4438     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 ve znění bodu 3) usnesení č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 výši financování z „45.000.000 Kč“ na „46.033.000 Kč“
  56/4438     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/960 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4439     25. 11. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 8.590.055,04 Kč na financování projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“, registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/E1.00003 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/E1/6/00003
  56/4439     25. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“ realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha, IČ 72496991
  56/4439     25. 11. 2014
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“ realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s organizací Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, IČ 00576310
  56/4439     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout organizaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, IČ 00576310, neinvestiční dotaci v maximální výši 7.677.580,80 Kč s časovou použitelností od 1. 12. 2014 do 31. 10. 2015 na realizaci aktivit projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“, registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/E1.00003 realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  56/4439     25. 11. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  56/4440     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4440     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 98 % ze stanoveného odvodu 237.192 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na projekt „Technika nás baví“, tj. v celkové výši 232.448,16 Kč, zaokrouhleně 232.448 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na projekt „Technika nás baví“, dle předloženého materiálu
  56/4440     25. 11. 2014
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4440     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 98 % ze stanoveného odvodu 716.538 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na projekt „Technika nás baví“, tj. v celkové výši 702.207,24 Kč, zaokrouhleně 702.207 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na projekt „Technika nás baví“, dle předloženého materiálu
  56/4440     25. 11. 2014
5. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu FIRE GROUP s.r.o., IČ 26880822, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  56/4440     25. 11. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu FIRE GROUP s.r.o., IČ 26880822, na projekt „Vzdělávání v oblasti požární ochrany staveb, bezpečnosti práce a rizik ve stavebnictví“, dle předloženého materiálu
  56/4440     25. 11. 2014
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  56/4440     25. 11. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 50 % ze stanoveného odvodu 490.688,84 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p. o.“, tj. v celkové výši 245.344,42 Kč, zaokrouhleně 245.344 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, dle předloženého materiálu 9) 56/4440 ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 2), 4), 6) a 8) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 110/7204 ze dne 15. 5. 2012 č. 4/188 ze dne 4. 12. 2012 č. 30/2339 ze dne 3. 12. 2013 č. 110/7208 ze dne 15. 5. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  56/4441     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 ve znění bodu 12) usnesení č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“
  56/4441     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 8) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 ve znění bodu 9) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“
  56/4441     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  56/4441     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  56/4441     25. 11. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 6) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 ve znění bodu 15) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“
  56/4441     25. 11. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  56/4441     25. 11. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
  56/4441     25. 11. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  56/4441     25. 11. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  56/4441     25. 11. 2014
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  56/4442     25. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 4,53 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 76,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 81,28 tis. Kč
  56/4442     25. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 475,0 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 442,0 tis. Kč Celkem o 917,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 917,0 tis. Kč
  56/4442     25. 11. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Nákup ostatních služeb – uzemní plánování a stavební řád“ ve výši 90.000 Kč
  56/4442     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 110,0 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3635 - Územní plánování pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 90,0 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 200,0 tis. Kč
  56/4442     25. 11. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5173 - Cestovné o 15,08 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5171 - Opravy a udržování o 15,08 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 č. 20/1175 ze dne 24. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4443     25. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 36.791,63 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.711,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 40.503,50 tis. Kč
  56/4443     25. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 26.510,49 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 4.045,54 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 30.556,03 tis. Kč
  56/4443     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30.422,23 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 6.833,54 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 37.255,77 tis. Kč
  56/4443     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 9.323,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.601,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 451,00 tis. Kč pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 168,00 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 80,00 tis. Kč Celkem o 3.300,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 12.623,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3766 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/802 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  56/4444     25. 11. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ před ukončením správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v uvedené veřejné zakázce dle § 117 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dne 24. 9. 2014 bez nařízení předběžného opatření
  56/4444     25. 11. 2014
2. souhlasí

s financováním projektu „Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova“ z rozpočtu kraje v maximální výši Kč 38.750.190,00 v případě neposkytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR a dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3877 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/956 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4445     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 ve znění usnesení č. 11/956 ze dne 11. 9. 2014 výši profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ z „8.034 tis. Kč“ na „8.934 tis. Kč“
  56/4445     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4284 ze dne 4. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2266 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  56/4446     25. 11. 2014
1. rozhodla

a) uzavřít smlouvu o právu provést stavbu se společností CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, dle předloženého materiálu b) uzavřít trojstrannou smlouvu o právu provést stavbu: ba) se společností AWT Rekultivace a.s. (IČ 47676175) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) bb) s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (IČ 65993390), a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) c) uzavřít trojstrannou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu: ca) s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (IČ 65993390), a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) cb) se společností Advanced World Transport a.s. (IČ 47675977), a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4447     25. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 49.554,62 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 15,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 13.641,37 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 200,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 592,25 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35.000,00 tis. Kč pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 6,00 tis. Kč Celkem 49.554,62 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) příspěvkovým organizacím kraje: a) Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, o částku 614.092,52 Kč, b) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 143.000,00 Kč, s časovou použitelností do 30.6.2015
  56/4447     25. 11. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, o částku 68.946,00 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  56/4447     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 253,13 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 55,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,95 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,23 tis. Kč pol. 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí o 179,20 tis. Kč Celkem 253,13 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 63,27 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 63,27 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
6. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 5.833.000 Kč
  56/4447     25. 11. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 5.833,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.800,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.033,00 tis. Kč Celkem 5.833,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 605,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 605,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7,55 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 7,45 tis. Kč Celkem 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5175 - Pohoštění o 15,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 30,00 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 58,20 tis. Kč Celkem 88,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30,00 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 57,70 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 0,50 tis. Kč Celkem 88,20 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 40,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 0,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 0,10 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 200,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 9.040,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5172 - Programové vybavení o 40,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 9.000,00 tis. Kč Celkem 9.040,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20,10 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkové organizaci kraje Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, o částku 20.062 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  56/4447     25. 11. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 17,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 17,20 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 96,71 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 24,18 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,41 tis. Kč Celkem 130,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5175 - Pohoštění o 60,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 70,00 tis. Kč Celkem 130,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 116,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 116,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 60,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 90,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč Celkem 201,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 101,63 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 100,00 tis. Kč Celkem 201,63 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 40,83 tis. Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 40,83 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 863,98 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 863,98 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 37,94 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 37,94 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
24. schvaluje

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 117.000 Kč
  56/4447     25. 11. 2014
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 117,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 117,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6,30 tis. Kč pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 0,38 tis. Kč Celkem 6,68 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 70,82 tis. Kč pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 4,20 tis. Kč pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 0,10 tis. Kč Celkem 75,12 tis. Kč a zvyšují Ostatní kapitálové příjmy na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku o 0,10 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 81,90 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 802,37 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 200,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 75,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 27,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,26 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 199,11 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 200,00 tis. Kč Celkem 802,37 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 150,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 1.000,00 tis. Kč Celkem 1.150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 800,00 tis. Kč Celkem 1.150,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 66,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5172 - Programové vybavení o 66,00 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.577,03 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 283,47 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.293,56 tis. Kč Celkem 2.577,03 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 0,03 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 53,87 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 63,51 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,47 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,84 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 22,66 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 95,79 tis. Kč Celkem 254,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 254,38 tis. Kč
  56/4447     25. 11. 2014
32. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 55,58 tis. Kč z 261.480,61 tis. Kč na 261.425,03 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/781 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  56/4448     25. 11. 2014
1. rozhodla

o uzavření Smlouvy o vzájemné úpravě práv a povinností při realizaci stavby a po jejím dokončení k projektu "Silnice 2013 – IV. etapa", stavbě „Rekonstrukce sil. III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1“, realizované v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 70994234, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4449     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí finanční podpory ve výši 50.000 Kč na pořádání sedmnáctého ročníku konference „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4449     25. 11. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 20.000 Kč
  56/4449     25. 11. 2014
3. bere na vědomí

žádost Českého svazu chovatelů – základní organizace Třinec 1, IČ 70632154, o poskytnutí finanční podpory na pořádání soutěže ve zpěvu harckých kanárů s mezinárodní účastí, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  56/4449     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 50.000 Kč účelově určenou na pořádání sedmnáctého ročníku konference „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 dle předloženého materiálu
  56/4449     25. 11. 2014
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Českému svazu chovatelů – základní organizaci Třinec 1, IČ 70632154, ve výši 20.000 Kč účelově určenou na pořádání soutěže ve zpěvu harckých kanárů s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015 dle předloženého materiálu
  56/4449     25. 11. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 50 tis. Kč Celkem o 70 tis. Kč
  56/4449     25. 11. 2014
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3314 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  56/4450     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu
  56/4450     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  56/4450     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015
  56/4450     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 123,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 123,3 tis. Kč
  56/4450     25. 11. 2014
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedočerpané akce dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“ ve výši 2.072.400 Kč a navýšit touto částkou dotační program „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2014“
  56/4450     25. 11. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1429 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  56/4451     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na investičním veletrhu EXPO REAL 2015 se statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno rovněž statutárním městem Ostrava
  56/4451     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 49/3732 ze dne 5. 8. 2014
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k materiálu změněna usnesením č. 69/5724 ze dne 9. 6. 2015
  56/4452     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu ve věci sankčních postihů Moravskoslezského kraje za způsob stanovení technických kvalifikačních předpokladů u projektů silniční infrastruktury – obalovny dle předloženého materiálu
  56/4452     25. 11. 2014
2. rozhodla

uhradit finanční korekci vystavenou ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektů „Silnice 2009“, „Silnice 2009 – obchvat Opava“, „Mosty 2010“, „Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně“, „Silnice 2010“ a „VIA Lyžbice“ dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4452     25. 11. 2014
3. rozhodla

podat u projektu „Silnice 2010“ odvolání proti Rozhodnutí č. PRK41/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 18. 11. 2014 podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a podat návrh na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy – smlouvy o poskytnutí dotace podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  56/4452     25. 11. 2014
4. rozhodla

podat u projektu „VIA Lyžbice“ odvolání proti Rozhodnutí č. PRK40/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 18. 11. 2014 podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014 č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013 č. 11/971 ze dne 11. 9. 2014 k usnesením rady kraje č. 50/3885 ze dne 26. 8. 2014 č. 41/3060 ze dne 14. 4. 2014 (č. usnesení)
  56/4453     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, s žadatelem o úvěr IT LAB czech s.r.o., IČ 24150975, na projekt „Realizace IS USTMS – 2. fáze“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4453     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, s žadatelem o úvěr Framous pict. s.r.o., IČ 29385610, na projekt „Davilee (Jsem v obraze)“
  56/4453     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout navýšit částku alokovanou na Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, a to o 2.000.000 Kč
  56/4453     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4453     25. 11. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/945 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  56/4454     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120895879 se společností: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4136 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  56/4455     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, a to u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“
  56/4455     25. 11. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem víceprací v maximální výši 927.700,45 Kč vč. DPH v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4296 ze dne 4. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/215 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  56/4456     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 3/215 ze dne 21. 3. 2013
  56/4456     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2391/6, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Fryčovice, obec Fryčovice, do vlastnictví společnosti MotorsConcept s.r.o., Frýdek 3654, Frýdek-Místek, IČ 02620537, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 14.300,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  56/4456     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1304/3, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Oborná, obec Oborná, do vlastnictví obce Oborná, Oborná 80, IČ 00846520, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  56/4456     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1799/3, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nové Heřminovy, obec Nové Heřminovy, do vlastnictví obce Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, IČ 00846538, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem do katastru nemovitostí
  56/4456     25. 11. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7096 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  56/4457     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ na pozemcích: parc. č. 1122/8, orná půda, parc. č. 1122/11, orná půda, v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice parc. č. 1340/27, ostatní plocha, parc. č. 1356/2, trvalý trávní porost, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve vlastnictví statutárního města Ostravy, mezi krajem a vlastníkem pozemků statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3398 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  56/4458     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“, a to u stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově“
  56/4458     25. 11. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 40.000 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 750.000 Kč vč. DPH v rámci stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově“ a s prodloužením termínu plnění ze smlouvy o dílo včetně stanovení nových aktualizovaných závazných termínů finanční prostavěnosti stavby dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4459     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken pro účely stavby „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku“, s vlastníkem nemovitých věcí, spolkem Tenisový klub Havířov, Opletalova 1218/8B, Šumbark, Havířov, IČ 60337443, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4460     25. 11. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku parc. č. st. 3006 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušný hospodařit podnik České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, Kodaňská 1441/46, Vršovice, Praha, mezi podnikem České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha, IČ 00002691, jako pronajímatelem a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Jeremenkova 754/2, Vítkovice, IČ 00600920, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přeloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3521 ze dne 26. 4. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4461     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Kanceláří Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné výstavě EXPO, IČ 68378637, se sídlem Praha 1, Rytířská 539/31, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3644 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  56/4462     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01644/2014/RRC k projektu „Ligotský jarmark“ se Sborem dobrovolných hasičů Komorní Lhotka, IČ 64122107, se sídlem Komorní Lhotka 149, 739 53 Hnojník, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4463     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost subjektu VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o., IČ 25390953, se sídlem Loučky čp. 151, PSČ 742 35, o poskytnutí dotace maximálně ve výši 227.000 Kč na dokončení instalace dopravních značek v okolí Vodního mlýna Wesselsky
  56/4463     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje v maximální výši 227.000 Kč, subjektu VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o., IČ 25390953, se sídlem Loučky čp. 151, PSČ 742 35, na dokončení instalace dopravních značek v okolí Vodního mlýna Wesselsky, s časovou použitelností od 3. 11. 2014 do 30. 11. 2015
  56/4463     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3746 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4464     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a to: pozemek parc. č. 2230/50 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2230/36 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2230/37 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, do vlastnictví CZ Bytové družstvo Astro, Astronautů 1134/3, 736 01 Havířov, IČ 26875233, za podmínky zřízení předkupního práva k pozemku parc. č. 2230/50 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, ve prospěch kraje, úhrady kupní ceny ve výši 530.000,- Kč a úhrady poplatků spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí
  56/4464     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4465     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 1544/1 orná půda a pozemku parc. č. 1544/6 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Třinec, mezi krajem a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4466     25. 11. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Ostrava Karasova, NNk pro Obch. Školu" na pozemcích parc. č. 193/1 ostatní plocha, parc. č. 193/9 ostatní plocha, parc. č. st. 1444 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č. p. 1140, část obce Mariánské Hory, občanská vybavenost, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  56/4466     25. 11. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha a k části pozemku parc. č. 193/9 ostatní plocha, oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní elektrické kabelové vedení NN 0,4kV včetně celoplastového kompaktního pilíře s rozpojovací skříní na částech služebných pozemků, v rámci stavby „Ostrava Karasova, NNk pro Obch. Školu“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního plánu, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  56/4466     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 751/3 ostatní plocha, k. ú. Vítkov, obec Vítkov, ve vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 751/1 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkov, obec Vítkov, v současné době ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Vítkov – Podhradí, příspěvková organizace, Podhradí 2066, Vítkov, IČ 14616068, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat stavbu jednotky vzduchotechniky a dvou odlučovačů tuků a tukové kanalizace na části služebného pozemku v rámci stavby „Stavební úpravy střední školy“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 750 Kč vč. DPH v zákonné výši; kraj jako oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  56/4466     25. 11. 2014
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Horkovod pro Integrované výjezdové centrum Třinec“ na části pozemků specifikovaných v bodu 5) písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  56/4466     25. 11. 2014
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1546/2 zahrada a části pozemku parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, v k. ú. Třinec, obec Třinec, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., Průmyslová 1024, Staré Město, Třinec, IČ 47675896, spočívající v právu: i. zřídit, vést a provozovat Horkovodní potrubí na části služebných pozemků, ii. vstupovat a vjíždět na služebné pozemky dopravními prostředky a stavebními či jinými obdobnými stroji za účelem zřízení a provozování Horkovodního potrubí včetně kontroly stavu Horkovodního potrubí, jeho údržby, oprav, změn, odstranění či jiných činností nezbytných pro provozování Horkovodního potrubí či s tímto jeho provozováním souvisejících, iii. umožňovat vstup a vjezd na služebné pozemky v rozsahu ad ii. též dalším osobám, bude-li tento jejich vstup či vjezd na služebné pozemky nezbytný pro zřízení a provozování Horkovodního potrubí a činnosti s tím související, iv. zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích také potřebné obslužné zařízení inženýrské sítě, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, vše na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem služebnosti, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 50,- Kč/m² a navýšenou o DPH v zákonné výši, nejméně však ve výši 10.000 Kč a navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný ze služebnosti dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 5) písm. a) tohoto usnesení
  56/4466     25. 11. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4292 ze dne 4. 11. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013 č. 9/812 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  56/4467     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout odmítnout nabídku na úplatný převod pozemku parc. č. 278, ostatní plocha, v k. ú. a obci Velké Heraltice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví kraje
  56/4467     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 278, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. a obci Velké Heraltice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Opavská 1, Velké Heraltice, IČ 47813571, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  56/4467     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, a to: pozemek parc. č. 2445/1, ostatní plocha, pozemek parc. č. 2445/2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Kopřivnice, za kupní cenu ve výši 17.990,- Kč s tím, že se kraj zavazuje zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků od 1. 12. 2012 do doby převodu vlastnického práva a také poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  56/4467     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit nejnižší podání na výši 2.490.000 Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usneseních zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 1) ze dne 20. 6. 2013 a č. 9/812 bod 5) ze dne 24. 4. 2014, dle předloženého materiálu
  56/4467     25. 11. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Vítkov – Podhradí, příspěvková organizace, Podhradí 2066, Vítkov, IČ 14616068, a to: pozemek parc. č. 2766/2 lesní pozemek, pozemek parc. č. 2767/1 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 2790 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2791 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2792 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2793 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2795 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2796 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2797 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2799 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2800 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2801 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2802 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2803 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2804 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2805 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2806 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2807 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2808 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost, pozemek parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2810 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2811 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2812 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2813/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2813/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost, pozemek parc. č. 2814/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2814/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2815/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2815/2 zastavěn plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2816/2 lesní pozemek, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Vítkov formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 21.000.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867 b) vyjmout předané nemovité věci specifikované v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Vítkov – Podhradí, příspěvková organizace, Podhradí 2066, Vítkov, IČ 14616068, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem
  56/4467     25. 11. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 108/6952 ze dne 3. 4. 2012 č. 109/7016 ze dne 17. 4. 2012 č. 55/4294 ze dne 4. 11. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2145 bod 3) ze dne 6. 6. 2012 č. 3/228 bod 1) ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  56/4468     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit platnost usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2145 bod 3) ze dne 6. 6. 2012 a č. 3/228 bod 1) ze dne 21. 3. 2013
  56/4468     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 999/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 681, část obce Kunčice, jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (dále také „Předmět koupě“), do vlastnictví společnosti Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 47677597, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 28.500.000, která bude hrazena formou ročních splátek takto: první splátku ve výši 600.000 Kč zaplatí kupující do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, druhou splátku ve výši 700.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2016, třetí splátku ve výši 800.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2017, čtvrtou splátku ve výši 2.000.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2018, pátou splátku ve výši 3.400.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2019, šestou splátku ve výši 6.000.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2020, sedmou splátku ve výši 7.000.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2021, osmou splátku ve výši 8.000.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2022; kupující dále uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) prodat nemovitou věc uvedenou v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení do vlastnictví společnosti Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 47677597, za následujících podmínek: ba) kupující za účelem zajištění pohledávky, kterou má prodávající za kupujícím z titulu nezaplacené kupní ceny ve výši Kč 28.500.000 s příslušenstvím, zřídí zástavní právo jako právo věcné k Předmětu koupě a kraj jako prodávající Předmět koupě do zástavy přijme; zástavní právo zajišťuje také smluvní pokutu dle bodu 2) písm. be) a písm. bf), bb) kupující zřídí k Předmětu koupě zákaz zcizení jako právo věcné ve smyslu ustanovení § 1761 a § 2128 občanského zákoníku, spočívající v nemožnosti kupujícího převést Předmět koupě na jiný subjekt; zákaz zcizení se zřizuje na dobu určitou, a to do doby zaplacení kupní ceny v plné výši, bc) kupující se zavazuje Předmět koupě, kromě plochy tělocvičen a společenského sálu v budově, užívat pouze za účelem vybudování a následnému provozování Technologického a vývojového parku Ostrava se zaměřením na podporu vzniku malých a středních podnikatelských subjektů rodinného typu v oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu včetně pronájmu prostor těmto subjektům, a to po dobu 8 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, bd) kupující se zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 8 leté doby předávat prodávajícímu písemnou zprávu, že Předmět koupě je užíván k účelu uvedenému v bodu 2) písmeno bc); kupující se dále zavazuje kdykoliv během celé 8 leté doby umožnit prodávajícímu kontrolovat plnění této podmínky, be) v případě, že kupující poruší povinnost uvedenou v bodu 2) písmeno bc) je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván, bf) v případě, že kupující poruší povinnost uvedenou v bodu 2) písmeno bd), je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván. c) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava 3, IČ 14451093, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  56/4468     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4469     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 4429/2 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 3546-151/2014 ze dne 15. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4429/33 ostatní plocha o výměře 75 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. a obci Hlučín, z vlastnictví města Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  56/4469     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3914 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  56/4470     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

a) návrh Zlínského kraje na členství Moravskoslezského kraje ve sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Stanovy zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) Vyjádření ke členským poplatkům sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  56/4470     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje podat žádost o přistoupení Moravskoslezského kraje jako řádného člena do zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01
  56/4470     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje prohlásit, že Moravskoslezský kraj přistupuje ke stanovám zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01
  56/4470     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje prohlásit, že Moravskoslezský kraj splňuje podmínky členství v zájmovém sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01, jak jsou zakotveny v platném znění stanov sdružení
  56/4470     25. 11. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout delegovat Mgr. Davida Karčmáře jako zástupce Moravskoslezského kraje na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01
  56/4470     25. 11. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informace dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) – 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/847/1 ze dne 8. 4. 2004 č. 8/744/3 ze dne 22. 12. 2005 č. 15/1277/1 ze dne 21. 12. 2006 č. 21/1796 ze dne 20. 12. 2007 (č. usnesení)
  56/4471     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Studie rekonstrukce hotelu Praha v Novém Jičíně" pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 ve výši 285,6 tis. Kč b) zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Vypracování zadávací a projektové dokumentace za účelem vybavení domova mládeže půdní vestavbou v budově sportovního gymnázia" pro organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 ve výši 226,7 tis. Kč c) zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Přístavba tělocvičny" pro organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 ve výši 646,7 tis. Kč d) zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "DD Lichnov, rekonstrukce objektu na DD rodinného typu" pro organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace IČ 00852732, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 ve výši 284,4 tis. Kč
  56/4471     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4472     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 6320/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/7 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba pozemek parc. č. 6320/9 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/11 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6321 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6322 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6323/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6323/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6323/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6325 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6327 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6328 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6329 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6333/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6333/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6333/39 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6333/2 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 4904 m², oddělený dle geometrického plánu č. 735-107/2014 ze dne 24. 10. 2014, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ 00002739, poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj
  56/4472     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 35/2619 ze dne 11. 2. 2014 (č. usnesení)
  56/4473     25. 11. 2014
1. schvaluje

a) snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 451.608,83 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Úprava rozvodů mediplynů Karviná“ b) snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 200.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce výtahů“
  56/4473     25. 11. 2014
2. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2014 o částku 25,4 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“
  56/4473     25. 11. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akcí: a) „Úprava rozvodů mediplynů Karviná“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 451,6 tis. Kč b) „Rekonstrukce výtahů“ organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 200 tis. Kč c) „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 25,4 tis. Kč
  56/4473     25. 11. 2014
4. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 677 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „ARR – klimatizace“
  56/4473     25. 11. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 25,4 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 651,6 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 261,0 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 416,0 tis. Kč Celkem o 677,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4295 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  56/4474     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 522 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 523 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 822/76 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Mošnov, do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 1.246.178 a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  56/4474     25. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1836 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/474 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  56/4475     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 16.755 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté obci Vendryně, se sídlem Vendryně č. p. 500, 739 94 Vendryně, IČ 63026112I, v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“
  56/4475     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši za prodlení s odvodem podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté obci Vendryně, se sídlem Vendryně č. p. 500, 739 94 Vendryně, IČ 63026112I, na realizaci projektu „Modernizace turistických cílů“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“
  56/4475     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1834 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/473 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  56/4476     25. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 64.087 Kč ze stanoveného odvodu 241.260 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu SKI Beskydy, s.r.o., se sídlem Mosty u Jablunkova 1111, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČ 26810719, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2013/2014“
  56/4476     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši za prodlení s odvodem podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu SKI Beskydy, s.r.o., se sídlem Mosty u Jablunkova 1111, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČ 26810719, na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Mostech u Jablunkova a okolí“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2013/2014“
  56/4476     25. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3905 ze dne 26. 8. 2014 č. 37/2797 ze dne 27. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4477     25. 11. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 500.000 Kč a u akce „Single Trails Bílá“ ve výši 15.100 Kč
  56/4477     25. 11. 2014
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na dotační program „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ o částku 515.100 Kč
  56/4477     25. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“ pro 7 žadatelů, kteří splňují všechny podmínky dotačního programu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4477     25. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“ pro 1 žadatele, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4477     25. 11. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“, dle přílohy č. 1, mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 7. 2014 do 30. 10. 2015 včetně
  56/4477     25. 11. 2014
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČ 00095354, o částku 199.500 Kč s účelovým určením na projekt „Kosárna Karlovice – Revitalizace expozic, stavebně technické úpravy hlavního objektu a obnova informačního systému v objektech areálu“ s časovou použitelností od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015
  56/4477     25. 11. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 460,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 472,5 tis. Kč pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům o 40,0 tis. Kč Celkem o 972,5 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 172,2 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 73,2 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 140,0 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 199,5 tis. Kč Celkem o 584,9 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 27,8 tis. Kč pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 199,9 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím o 175,0 tis. Kč Celkem o 402,7 tis. Kč
  56/4477     25. 11. 2014
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3), 4) a 5) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3441 ze dne 12. 6. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4478     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost Petra Mikesky, se sídlem Čeladná 53, 739 12 Čeladná, IČ 48761958, o poskytnutí neinvestiční dotace v max. výši 101.800 Kč na úpravu lyžařských běžeckých tras na Ondřejníku
  56/4478     25. 11. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015“ ve výši 101.800 Kč
  56/4478     25. 11. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 85 % z celkových uznatelných nákladů, max. však ve výši 101.800 Kč, příjemci Petrovi Mikeskovi, se sídlem Čeladná 53, 739 12 Čeladná, IČ 48761958, na úpravu lyžařských běžeckých tras na Ondřejníku s časovou použitelností od 11. 9. 2014 do 30. 4. 2015
  56/4478     25. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Investiční transfery spolkům o 101,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 101,8 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4479     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku SKI Vítkovice – Bílá, o.s., se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, IČ 70632219, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 10.000 Kč na organizaci veřejného závodu v běhu na lyžích na podporu projektu Beskydské magistrály v roce 2015, který se bude konat dne 31. 1. 2015
  56/4479     25. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 10.000 Kč spolku SKI Vítkovice – Bílá, o.s., se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, IČ 70632219, na organizaci veřejného závodu v běhu na lyžích na podporu projektu Beskydské magistrály v roce 2015, který se bude konat dne 31. 1. 2015, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015
  56/4479     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4480     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Ski Klub RD Rýmařov, se sídlem Větrná 3, 795 01 Rýmařov, IČ 27003272, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 10.000 Kč na organizaci veřejného závodu v běžeckém lyžování „Jesenická Magistrála 2015“, který se bude konat dne 21. 2. 2015
  56/4480     25. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 10.000 Kč spolku Ski klub RD Rýmařov, se sídlem Větrná 3, 795 01 Rýmařov, IČ 27003272, na organizaci veřejného závodu v běžeckém lyžování „Jesenická Magistrála 2015“, který se bude konat dne 21. 2. 2015 s časovou použitelností od 1. 1.2015 do 31. 3. 2015
  56/4480     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5173 - Cestovné o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4481     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti Pustevny, s.r.o., se sídlem Trojanovice 477, 744 01 Trojanovice, IČ 27775658, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 10.000 Kč na organizaci veřejného závodu v běhu na lyžích „POHÁR BESKYDSKÉ MAGISTRÁLY 2015“ na Pustevnách, který se bude konat dne 1. 3. 2015
  56/4481     25. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 10.000 Kč společnosti Pustevny, s.r.o., se sídlem Trojanovice 477, 744 01 Trojanovice, IČ 27775658, na organizaci veřejného závodu v běhu na lyžích „POHÁR BESKYDSKÉ MAGISTRÁLY 2015“ na Pustevnách, který se bude konat dne 1. 3. 2015, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015
  56/4481     25. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5173 - Cestovné o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7096 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  56/4482     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o realizaci úpravy šachet dešťové kanalizace mezi krajem a vlastníkem kanalizace statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4139 ze dne 21. 10. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/609 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4483     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4484     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části budovy č. p. 2824 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2641/56 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, o celkové výměře 68,51 m², dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  56/4484     25. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části budovy č. p. 2771 jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 2639/19 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, o celkové výměře 0,4 m², dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  56/4484     25. 11. 2014
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00405/2010/KŘ o poskytování stravovacích služeb na pronájem části budovy č. p. 2771 jiná stavba, které je součástí pozemku parc. č. 2639/19 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, o celkové výměře 161,1 m², dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 95/6027 ze dne 19. 10. 2011 č. 97/6156 ze dne 16. 11. 2011 č. 100/6482 ze dne 21. 12. 2012 (č. usnesení)
  56/4485     25. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit výjimky z vedení elektronické spisové služby v rámci projektu "Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy)", registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.06945 pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  56/4485     25. 11. 2014
2. ukládá

příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, zabezpečit vedení elektronické spisové služby přistoupením k projektu „Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.0694 Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: 1. 1. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4486     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

Strategii Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 89/5585 ze dne 20. 7. 2011 (č. usnesení)
  56/4487     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti IPO – STAR s. r. o., o úpravu smluvní ceny ze dne 9. 10. 2014 dle přílohy č. 1 materiálu
  56/4487     25. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě na ostrahu č. 0488/2004/KŘ ze dne 2. 6. 2004 dle přílohy č. 7 materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4066 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  56/4488     25. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 15 k Rámcové smlouvě číslo 01253/2007/KŘ o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  56/4489     25. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 350 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 310 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 40 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  56/4490     25. 11. 2014
1. bere na vědomí

návrh výboru pro dopravu zastupitelstva kraje na vyjádření podpory změně zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s cílem řešit problematiku údržby silniční vegetace v průjezdních úsecích obcí, vč. navrženého postupu, dle předloženého materiálu
  56/4490     25. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjádřit podporu navrženému postupu ve věci řešení problematiky údržby silniční vegetace v průjezdních úsecích obcí, dle předloženého materiálu
  56/4490     25. 11. 2014
3. žádá

předsedu výboru pro dopravu o předložení informace dle bodu 1) a návrhu dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jaroslav Kala Termín: 11. 12. 2014

frame-scrollup