Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 2. 2019


  Rada kraje

  56/4964                         12. 2. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 12. 2. 2019


   Rada kraje

   56/4965                         12. 2. 2019
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 56. schůze rady kraje, konané dne 12. 2. 2019:

   - Ing. Jakuba Unucku, MBA

   - Jiřího Navrátila, MBA


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 10/717 ze dne 28. 3. 2017

    č. 12/855 ze dne 25. 4. 2017

    č. 44/3796 ze dne 7. 8. 2018

    č. 45/3907 ze dne 28. 8. 2018

    č. 47/4130 ze dne 25. 9. 2018

    56/4966                         12. 2. 2019
    1. schvaluje

    dodatky ke smlouvám o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, dle příloh č. 3, 5 a 7 předloženého materiálu


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 47/4135 ze dne 25. 9. 2018

     56/4967                         12. 2. 2019
     1. rozhodla

     na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“ účastníka:

     BDSTAV MORAVA s.r.o.
     č. p. 88, 739 36 Bruzovice
     IČO: 26807947

     za cenu nejvýše přípustnou 12.750.000 Kč bez DPH


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 49/4288 ze dne 23.10.2018

      56/4968                         12. 2. 2019
      1. rozhodla

      na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic“ účastníka:

      Safetech Pro s.r.o.
      Národní 60/28, 110 00 Praha 1
      IČO: 27235394

      za cenu nejvýše přípustnou 9.085.868 Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 25/2206 ze dne 21. 11. 2017

       č. 14/1082 ze dne 30. 5. 2017

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017

       č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

       č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017

       56/4969                         12. 2. 2019
       1. rozhodla

       zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

       56/4969                         12. 2. 2019
       2. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“, a to:

       členové:
       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Mgr. Darja Kosmáková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:
       Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       56/4969                         12. 2. 2019
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“, a to:

       členové:
       Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
       Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
       Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
       Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
       Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

       náhradníci:
       Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
       Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
       Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu
       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
       Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
       Ing. Petr Beránek, člen zastupitelstva kraje
       Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
       Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
       Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový
       Ing. Jana Valová, odbor financí
       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 41/3637 ze dne 26. 6. 2018

        56/4970                         12. 2. 2019
        1. rozhodla

        vyloučit z další účasti v otevřeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        2. BDSTAV MORAVA s.r.o.
        č. p. 88, 739 36 Bruzovice
        IČO: 26807947

        56/4970                         12. 2. 2019
        2. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
        § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“ účastníka:

        BYSTROŇ Group a.s.
        Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava
        IČO: 27800466

        za cenu nejvýše přípustnou 22.890.614,46 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 49/4284 ze dne 23. 10. 2018

         56/4971                         12. 2. 2019
         1. rozhodla

         na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově II.“ účastníka:

         BDSTAV MORAVA s.r.o.
         č. p. 88, 739 36 Bruzovice
         IČO: 26807947

         za cenu nejvýše přípustnou 15.500.000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 47/4134 ze dne 25. 9. 2018

          56/4972                         12. 2. 2019
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě III“ účastníka:

          šmíragroup a.s.
          Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava
          IČO: 04670329

          za cenu nejvýše přípustnou 6.671.376,81 Kč bez DPH


           Rada kraje

           56/4973                         12. 2. 2019
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D – Nový domov Karviná II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

           56/4973                         12. 2. 2019
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D – Nový domov Karviná II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           56/4973                         12. 2. 2019
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D – Nový domov Karviná II“, a to:

           členové:
           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:
           Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           56/4973                         12. 2. 2019
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D – Nový domov Karviná II“, a to:

           členové:
           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
           Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
           Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
           Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

           náhradníci:
           Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
           Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
           Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový
           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
           Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje
           Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
           Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
           Ing. Břetislav Hlaváč, odbor investiční a majetkový
           Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
           Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 51/4468 ze dne 27.11.2018

            56/4974                         12. 2. 2019
            1. rozhodla

            na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
            § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře III.“ účastníka:

            Fleming Trainings s.r.o.
            Osadná 2, 831 03 Bratislava – Nové Město
            IČO: 51773228

            za cenu nejvýše přípustnou 176.450 EUR bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 50/4395 ze dne 6.11.2018

             56/4975                         12. 2. 2019
             1. rozhodla

             na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
             § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka diskových polí“ účastníka:

             VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
             Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava
             IČO: 28606582

             za cenu nejvýše přípustnou 4.725.243 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 51/4470 ze dne 27.11.2018

              56/4976                         12. 2. 2019
              1. rozhodla

              na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
              § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2019 a 2020“ účastníka:

              1. KORONERSKÁ s.r.o.
              Benešova 141, 541 03 Trutnov – Poříčí
              IČO: 01681486

              za cenu nejvýše přípustnou 1.790 Kč bez DPH za jednu prohlídku těla zemřelého


               Rada kraje

               56/4977                         12. 2. 2019
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Úprava klimatizace – Integrované bezpečnostní centrum"

               56/4977                         12. 2. 2019
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1. CLIMART s.r.o.
               se sídlem: Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava Vítkovice
               IČO: 27845061

               za cenu nejvýše přípustnou 651.152 Kč bez DPH


                Rada kraje

                56/4978                         12. 2. 2019
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon inženýrské činnosti u dopravních staveb v roce 2019 – 2020 II."

                56/4978                         12. 2. 2019
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

                pro 1. část: Inženýrská činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice

                II/470 ul. Orlovská“:

                2.       ARMIPADO spol. s.r.o.
                          se sídlem: Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice
                          IČO: 07026609

                za cenu nejvýše přípustnou 94 600 Kč (neplátce DPH)

                 

                pro 2. část: Inženýrská činnost při realizaci stavby „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“:

                2.       ARMIPADO spol. s.r.o.
                se sídlem: Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice
                IČO: 07026609

                za cenu nejvýše přípustnou 334 600 Kč (neplátce DPH)


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 54/4815 ze dne 8. 1. 2019

                 56/4979                         12. 2. 2019
                 1. bere na vědomí

                 informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 10. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 12. 2018

                 56/4979                         12. 2. 2019
                 2. ukládá

                 hejtmanovi kraje

                 předložit informace dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                 Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                 Termín: 13. 3. 2019


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                  56/4980                         12. 2. 2019
                  1. bere na vědomí

                  žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                  a)    na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  b)   na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  c)    na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                  56/4980                         12. 2. 2019
                  2. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  rozhodnout poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

                  a)    neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.450 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                  b)   investiční účelovou dotaci ve výši 17.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                  c)    investiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                  56/4980                         12. 2. 2019
                  3. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

                  a)    na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                  b)   na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                  c)    na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                  56/4980                         12. 2. 2019
                  4. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                  Termín: 13. 3. 2019


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 8/812 ze dne 14.6.2018

                   56/4981                         12. 2. 2019
                   1. bere na vědomí

                   žádost statutárního města Ostrava, IČO 00845451, na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Pustkovec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   56/4981                         12. 2. 2019
                   2. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/812 ze dne 14. 6. 2018, bod 2. písmeno h) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

                   56/4981                         12. 2. 2019
                   3. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 08522/2018/KH, uzavřené dne 20. 12. 2018 se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   56/4981                         12. 2. 2019
                   4. ukládá

                   hejtmanovi kraje

                   předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                   Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                   Termín: 13. 3. 2019


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 16/1678 ze dne 25. 9. 2015

                    č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                    č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                    56/4982                         12. 2. 2019
                    1. schvaluje

                    podmínky včetně příloh dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ dle příloh č. 1 až 6 předloženého materiálu

                    56/4982                         12. 2. 2019
                    2. rozhodla

                    vyhlásit dotační program „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“ s účinností ke dni 13. 2. 2019 dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                     56/4983                         12. 2. 2019
                     1. bere na vědomí

                     žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                     a)    statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     b)   SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     c)    Horské služby ČR, o.p.s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                     56/4983                         12. 2. 2019
                     2. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                     a)    statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                     b)   SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve  výši 2.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2019, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                     c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení vybavení pro stanice Horské služby ČR, o.p.s. v oblasti Beskydy a Jeseníky, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                     56/4983                         12. 2. 2019
                     3. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

                     a)    statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                     b)   SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                     c)    Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                     56/4983                         12. 2. 2019
                     4. ukládá

                     hejtmanovi kraje

                     předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                     Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                     Termín: 13. 3. 2019


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 71/5858 ze dne 25. 6. 2015

                      č. 52/4709 ze dne 11. 12. 2018

                      56/4984                         12. 2. 2019
                      1. stanoví

                      s účinností ode dne 1. 2. 2019

                      plat Mgr. Stanislavu Hrabovskému, řediteli organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       56/4985                         12. 2. 2019
                       1. bere na vědomí

                       petici občanů obce Kozlovice ve věci obnovení nebo zavedení přijatelné náhrady
                       za autobusovou linku č. 910 123 Ostrava – Zlín v ranních hodinách

                       56/4985                         12. 2. 2019
                       2. schvaluje

                       obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                        č. 50/4391 ze dne 6. 11. 2018

                        č. 45/3911 ze dne 28. 8. 2018

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 9/967 ze dne 13. 9. 2018

                        č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                        56/4986                         12. 2. 2019
                        1. rozhodla

                        uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko/ Opavsko/ Hlučínsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

                        56/4986                         12. 2. 2019
                        2. rozhodla

                        uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

                        56/4986                         12. 2. 2019
                        3. rozhodla

                        uzavřít „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu

                        56/4986                         12. 2. 2019
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšují

                        přijaté transfery

                        pol. 4121 -

                        Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                        o

                        665 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje          

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol. 6901 -

                        Rezervy kapitálových výdajů

                        o

                        665 tis. Kč

                        56/4986                         12. 2. 2019
                        5. rozhodla

                        navýšit akci rozpočtu kraje“ Studie na podporu dopravní infrastruktury“ o částku 484 tis. Kč

                        56/4986                         12. 2. 2019
                        6. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol. 6901 -

                        Rezervy kapitálových výdajů

                        o

                        484 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 2299 -

                        Ostatní záležitosti v dopravě

                        pol. 5166 -

                        Konzultační, poradenské a právní služby

                        o

                        484 tis. Kč


                         Rada kraje

                         56/4987                         12. 2. 2019
                         1. bere na vědomí

                         informaci o stavu sítě pozemních komunikací nižších kategorií mezi Porubou a Vřesinou ve vazbě na modernizaci nadřazené silniční sítě a přeložku silnice č. III/4692

                         56/4987                         12. 2. 2019
                         2. ukládá

                         organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 0095711,

                         zajistit studijní návrh optimalizace sítě pozemních komunikací nižších kategorií mezi Porubou a Vřesinou ve vazbě na modernizaci nadřazené silniční sítě a přeložku silnice č. III/4692 dle předloženého materiálu

                         Zodp.: Ing. Tomáš Böhm

                         Termín: 30. 6. 2019


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 49/4282 ze dne 23. 10. 2018

                          56/4988                         12. 2. 2019
                          1. rozhodla

                          na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 2 této smlouvy, uzavřené se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, objednat realizaci činností souvisejících s prezentací na domácích veletrzích za cenu nejvýše přípustnou 4.112.790 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          56/4988                         12. 2. 2019
                          2. rozhodla

                          a)    snížit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 685,5 tis. Kč

                          b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Smart region“ o částku 685,5 tis. Kč

                          56/4988                         12. 2. 2019
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na §  2141-

                          Vnitřní obchod

                          pol. 5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          685,5 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje            

                          na § 2299 -

                          Ostatní záležitosti v dopravě

                          pol.  5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                           685,5 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 55/4888 ze dne 29.1.2019

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1474 ze dne 26.4.2007

                           č. 10/908 ze dne 17.2.2010

                           č. 6/546 ze dne 14.12.2017

                           č. 3/129 ze dne 16.3.2017

                           56/4989                         12. 2. 2019
                           1. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

                           a.    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd
                           včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           b.    k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           56/4989                         12. 2. 2019
                           2. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                           56/4989                         12. 2. 2019
                           3. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                           56/4989                         12. 2. 2019
                           4. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II.
                           a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                           56/4989                         12. 2. 2019
                           5. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                           56/4989                         12. 2. 2019
                           6. ukládá

                           náměstkovi hejtmana kraje

                           předložit zastupitelstvu kraje návrhy k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

                           Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                           Termín: 13. 3. 2019


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 5/178 ze dne 7. 1. 2009

                            č. 165/5744 ze dne 6. 2. 2008

                            56/4990                         12. 2. 2019
                            1. rozhodla

                            a.     změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 165/5744 ze dne 6. 2. 2008 tak, že u smlouvy č. OV/06/d/2008/Sl, bod 6, str. 13 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                            b.    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 5/178 ze dne 7. 1. 2009 tak, že u smlouvy č. OV/115/d/2008/Žd, bod 7, str. 13 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                            56/4990                         12. 2. 2019
                            2. rozhodla

                            uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                            Rada kraje

                            56/4991                         12. 2. 2019
                            1. rozhodla

                            zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                            56/4991                         12. 2. 2019
                            2. rozhodla

                            a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                            b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                            56/4992                         12. 2. 2019
                            1. rozhodla

                            uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, se společností

                            CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.

                            se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000

                            IČO: 48118753

                            za cenu nejvýše přípustnou 1.845.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy tohoto materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 54/4821 ze dne 8. 1. 2019

                             56/4993                         12. 2. 2019
                             1. bere na vědomí

                             žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, o změnu splatnosti splátek nájemného za rok 2019 plynoucích ze Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi krajem a společností Letiště Ostrava, a.s.

                             56/4993                         12. 2. 2019
                             2. souhlasí

                             se změnou splatnosti splátek nájemného za rok 2019 plynoucích ze Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, a to na 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

                              č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

                              č. 7/710 ze dne 14. 3. 2018

                              56/4994                         12. 2. 2019
                              1. rozhodla

                              uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je Bc. Martin Vavřínek, se sídlem Stanislavského 768/30, 721 00 Ostrava-Svinov, IČO 03762246, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              56/4994                         12. 2. 2019
                              2. rozhodla

                              uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava, se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 42767377, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              56/4994                         12. 2. 2019
                              3. rozhodla

                              uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je společnost SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25324365, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              56/4994                         12. 2. 2019
                              4. rozhodla

                              uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je Ing. Jaromír Dybal, se sídlem Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 63685850, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              56/4994                         12. 2. 2019
                              5. rozhodla

                              uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je Bc. Martin Vavřínek, Stanislavského 768/30, 721 00 Ostrava-Svinov, IČO 03762246, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              56/4994                         12. 2. 2019
                              6. rozhodla

                              uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je Ing. Petr Guňka, se sídlem Loučky 139, 793 16 Zátor, IČO 05251371, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              56/4994                         12. 2. 2019
                              7. rozhodla

                              uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je Ing. Jan Hvorecký, se sídlem Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO 76193578, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                               56/4995                         12. 2. 2019
                               1. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               zvyšují

                               investiční přijaté transfery

                               pol. 4216 -

                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                               o

                               786,87 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol. 6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               786,87 tis. Kč

                               56/4995                         12. 2. 2019
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                                

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 2212-

                               Silnice

                               pol. 6121 -

                               Budovy, haly a stavby

                               o

                               1,8 tis. Kč

                                

                               a

                                

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 2212 -

                               Silnice

                                

                               pol. 5137 -

                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                               o

                               1,8 tis. Kč


                                Rada kraje

                                56/4996                         12. 2. 2019
                                1. rozhodla

                                a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 1081 lesní pozemek a parc. č. 1082 orná půda v k. ú. Poruba u Orlové, obec Orlová, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2772/4 zahrada v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu umístění, zřízení, provozování, údržby, oprav a odstranění podzemního kabelového vedení VN na částech služebných pozemků v rámci stavby „Podzemní vedení VN, kiosková trafostanice VN/NN, přípojky podzemní NN“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za úhradu a podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                56/4996                         12. 2. 2019
                                2. rozhodla

                                a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1073 ostatní plocha a parc. č. 3386 ostatní plocha, vše v k. ú. Poruba u Orlové, obec Orlová, ve vlastnictví města Orlová, Osvobození 796, Lutyně, 735 14 Orlová, IČO 00297577, ve prospěch každého vlastníka podzemního kabelového vedení VN, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků podzemní kabelové vedení VN v rámci stavby „Podzemní vedení VN, kiosková trafostanice VN/NN, přípojky NN k objektu Domov Březiny“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení VN, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 42/3748 ze dne 17. 7. 2018

                                 č. 107/8308 ze dne 23. 8. 2016

                                 56/4997                         12. 2. 2019
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN č. 04567/2016/IM a č. 16_SOBS01_4121216180, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 56/4997                         12. 2. 2019
                                 2. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN č. 04568/2016/IM a č. 16_SOBS01_4121212920 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 52/4682 ze dne 11. 12. 2018

                                  56/4998                         12. 2. 2019
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru vyplývajících ze smlouvy na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ze dne 19. 12. 2016, uzavřené mezi  Dětským domovem a Školní jídelnou, Lichnov 253, příspěvkovou organizací, IČO 00852732, a společností ravin build s.r.o, Oderská 172, 749 01 Vítkov, IČO 27835910, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   56/4999                         12. 2. 2019
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost paní **********, o odkoupení nemovitých věcí, a to:

                                   pozemku parc. č. 1760/7 orná půda,

                                   pozemku parc. č. 1760/13 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez č.p./č.e. jiná stavba,

                                   vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,

                                   dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   56/4999                         12. 2. 2019
                                   2. rozhodla

                                   že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje nemovité věci specifikované v bodě 1. tohoto usnesení


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 46/4063 ze dne 11.9.2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                    č. 10/1083 dne 13. 12. 2018

                                    56/5000                         12. 2. 2019
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 08159/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

                                    Beskydská stavební, a.s.,

                                    se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec,

                                    IČO: 28618891,

                                    dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    56/5000                         12. 2. 2019
                                    2. rozhodla

                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 2.500 tis. Kč

                                    56/5000                         12. 2. 2019
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol.  6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    2.500 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol.  5137 -

                                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                    o

                                    91,33 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3121 -

                                    Gymnázia

                                    pol.  6121 -

                                    Budovy, haly a stavby

                                    o

                                    2.128,76 tis. Kč

                                    pol.  6122 -

                                    Stroje, přístroje a zařízení

                                    o

                                    279,91 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    2.408,67 tis. Kč

                                    56/5000                         12. 2. 2019
                                    4. bere na vědomí

                                    informaci o havarijním stavu spojovacího krčku dle předloženého materiálu

                                    56/5000                         12. 2. 2019
                                    5. rozhodla

                                    provést demolici stávajícího spojovacího krčku k nové tělocvičně a realizovat výstavbu spojovacího krčku nového v souladu s doporučením statika


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                     56/5001                         12. 2. 2019
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost obchodní společnosti Bílovecké nemocnice, a.s., IČO 26865858, o poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     56/5001                         12. 2. 2019
                                     2. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, ve výši 500.000 Kč na zajištění projektu „Pořízení manažerského informačního systému“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     56/5001                         12. 2. 2019
                                     3. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 3599 -

                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                     pol. 6111 -

                                     Programové vybavení

                                     o

                                     500 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 3522 -

                                     Ostatní nemocnice

                                     pol. 6316 -

                                     Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem

                                     o

                                     500 tis. Kč

                                     56/5001                         12. 2. 2019
                                     4. ukládá

                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                     předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                     Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                     Termín: 13. 3. 2019


                                      Rada kraje

                                      56/5002                         12. 2. 2019
                                      1. souhlasí

                                      s investičním záměrem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, v rámci čerpání dotace Ministerstva zdravotnictví pro zdravotnické záchranné služby na připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací, dle předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

                                       56/5003                         12. 2. 2019
                                       1. bere na vědomí

                                       tři varianty budoucího směřování nemocnice v Orlové zpracované Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 39/3456 ze dne 29. 5. 2018

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                        56/5004                         12. 2. 2019
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o změnu závazného ukazatele, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        56/5004                         12. 2. 2019
                                        2. schvaluje

                                        závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 164.603 Kč, účelově určený na akci „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví“, s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2019

                                        56/5004                         12. 2. 2019
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        nedaňové příjmy

                                        na § 6402 -

                                        Finanční vypořádání minulých let

                                        pol. 2229 -

                                        Ostatní přijaté vratky transferů

                                        o

                                        164,61 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 6351 -

                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        164,61 tis. Kč

                                        56/5004                         12. 2. 2019
                                        4. bere na vědomí

                                        žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o zvýšení závazného ukazatele, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        56/5004                         12. 2. 2019
                                        5. rozhodla

                                        snížit akci rozpočtu kraje „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ o částku 398.300 Kč

                                        56/5004                         12. 2. 2019
                                        6. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 398.291 Kč, na úhradu nákladů spojených s medializací a propagací projektu „Optimalizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                        56/5004                         12. 2. 2019
                                        7. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        398,3 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        398,3 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                         56/5005                         12. 2. 2019
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2143 -

                                         Cestovní ruch

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         12,00 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 2143 -

                                         Cestovní ruch

                                         pol. 5171 -

                                         Opravy a udržování

                                         o

                                         12,00 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 9/989 ze dne 13. 9. 2018

                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                          56/5006                         12. 2. 2019
                                          1. rozhodla

                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 22.389.957,20 Kč na financování projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-32/2019, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                          56/5006                         12. 2. 2019
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol.  4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          8.955,99 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4359 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          8.955,99 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018

                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                           56/5007                         12. 2. 2019
                                           1. rozhodla

                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 13.661.630,04 Kč na financování projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010387 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-33/2019, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                           56/5007                         12. 2. 2019
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           neinvestiční přijaté transfery

                                           pol.  4116  -

                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           5.464,66 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           5.464,66 tis. Kč

                                           56/5007                         12. 2. 2019
                                           3. rozhodla

                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 20.714.187,14 Kč na financování projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010399 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-34/2019, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                           56/5007                         12. 2. 2019
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           neinvestiční přijaté transfery

                                           pol.  4116  -

                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           8.285,68 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4312 -

                                           Odborné sociální poradenství

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           8.285,68 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

                                            č. 33/2992 ze dne 12. 3. 2018

                                            č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                            č. 36/3132 ze dne 10. 4. 2018

                                            č. 39/3473 ze dne 29. 5. 2018

                                            č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

                                            č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

                                            č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                            č. 32/2861 ze dne 27. 2. 2018

                                            č. 40/3590 ze dne 12. 6. 2018

                                            č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017

                                            č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

                                            č. 41/3686 ze dne 26. 6. 2018

                                            č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                            56/5008                         12. 2. 2019
                                            1. rozhodla

                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                            56/5008                         12. 2. 2019
                                            2. rozhodla

                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                            56/5008                         12. 2. 2019
                                            3. rozhodla

                                            neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                            56/5008                         12. 2. 2019
                                            4. bere na vědomí

                                            informace žadatelů o odstoupení od schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017 dle příloh č. 5 až 9 předloženého materiálu

                                            56/5008                         12. 2. 2019
                                            5. bere na vědomí

                                            žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 11 až 26 předloženého materiálu

                                            56/5008                         12. 2. 2019
                                            6. rozhodla

                                            schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                            56/5008                         12. 2. 2019
                                            7. bere na vědomí

                                            žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelů dle přílohy č. 30 až 32 předloženého materiálu

                                            56/5008                         12. 2. 2019
                                            8. rozhodla

                                            uzavřít s žadateli dle bodu 7. tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 35 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                            56/5009                         12. 2. 2019
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4229 -

                                            Aktivní politika zaměstnanosti jinde neuvedená

                                            pol.  5213 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                            o

                                            2.350,00 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4229 -

                                            Aktivní politika zaměstnanosti jinde neuvedená

                                            pol.  5212 -

                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                            o

                                            360,00 tis. Kč

                                            pol.  5221 -

                                            Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                            o

                                            180,00 tis. Kč

                                            pol.  5222 -

                                            Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a spolkům

                                            o

                                            180,00 tis. Kč

                                            pol.  5321 -

                                            Neinvestiční transfery obcím

                                            o

                                            990,00 tis. Kč

                                            pol.  5331 -

                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            42,00 tis. Kč

                                            pol.  5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            598,00 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            2.350,00 tis. Kč

                                            56/5009                         12. 2. 2019
                                            2. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 příspěvkovým organizacím kraje uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení v odvětví sociálních věcí na financování výdajů související s projektem „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg.č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019

                                            56/5009                         12. 2. 2019
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            zvyšují

                                            nedaňové příjmy

                                            na § 6402 -

                                            Finanční vypořádání minulých let

                                             

                                            pol.  2229 -

                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                            o

                                            230,03 tis. Kč

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3141 -

                                            Školní stravování

                                            pol.  5321 -

                                            Neinvestiční transfery obcím

                                            o

                                            230,03 tis. Kč

                                            56/5009                         12. 2. 2019
                                            4. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            zvyšují

                                            nedaňové příjmy

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             

                                            pol.  2229 -

                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                            o

                                            8,15 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4379 -

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            8,15 tis. Kč

                                            56/5009                         12. 2. 2019
                                            5. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se:

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4399 -

                                            Ostatní záležitosti sociálních věcí
                                            a politiky zaměstnanosti

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            402,50 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4399 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                            pol.  5011 -

                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                            o

                                            225,00 tis. Kč

                                            pol.  5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            56,25 tis. Kč

                                            pol.  5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                            20,25 tis. Kč

                                            pol.  5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            1,00 tis. Kč

                                            pol.  5137 -

                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                            o

                                            100,00 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            402,50 tis. Kč

                                            56/5009                         12. 2. 2019
                                            6. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            zvyšují

                                            nedaňové příjmy

                                            na § 6402 -

                                            Finanční vypořádání minulých let

                                             

                                            pol.  2229 -

                                            Ostatní přijaté vratky transferů

                                            o

                                            261,46 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4379 -

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            261,46 tis. Kč

                                            56/5009                         12. 2. 2019
                                            7. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4329 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            1.745,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4329 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                            pol.  5011 -

                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                            o

                                            500,00 tis. Kč

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            600,00 tis. Kč

                                            pol.  5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            250,00 tis. Kč

                                            pol.  5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                            90,00 tis. Kč

                                            pol.  5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            5,00 tis. Kč

                                            pol.  5136 -

                                            Knihy, učební pomůcky a tisk

                                            o

                                            20,00 tis. Kč

                                            pol.  5139 -

                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                            o

                                            120,00 tis. Kč

                                            pol.  5162 -

                                            Služby elektronických komunikací

                                            o

                                            25,00 tis. Kč

                                            pol.  5164 -

                                            Nájemné

                                            o

                                            15,00 tis. Kč

                                            pol.  5167 -

                                            Služby školení a vzdělávání

                                            o

                                            50,00 tis. Kč

                                            pol.  5173 -

                                            Cestovné

                                            o

                                            40,00 tis. Kč

                                            pol.  5175 -

                                            Pohoštění

                                            o

                                            30,00 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            1.745,00 tis. Kč

                                            56/5009                         12. 2. 2019
                                            8. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje                                                             

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            100,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5331 -

                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            100,00 tis. Kč

                                            56/5009                         12. 2. 2019
                                            9. rozhodla

                                            zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 725,00 tis. Kč z 339.057,94 tis. Kč na 339.782,94 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 25/2167 ze dne 21. 11. 2017

                                            č. 22/1937 ze dne 10. 10. 2017

                                            56/5010                         12. 2. 2019
                                            1.

                                            podat žalobu podle § 65 soudního řádu správního proti Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R0172/2018/VZ-00026/2018/322/PJe ze dne 3. 1. 2019 v řízení o rozkladu, kterým bylo potvrzeno Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 10. 2018, ve věci možného spáchání přestupku podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky č. 59/2017 „Správa identit krajské korporace“, dle předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             56/5011                         12. 2. 2019
                                             1. bere na vědomí

                                             Dohodu o spolupráci s Opolským vojvodstvím, na jejímž základě Moravskoslezský kraj přistupuje jako partner bez finančních závazků k projektu „Implementace systému řízení kvality ovzduší v samosprávách opolského vojvodství“ spolufinancovanému z prostředků finančního instrumentu LIFE Evropské unie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             56/5011                         12. 2. 2019
                                             2. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             schválit Dohodu o spolupráci s Opolským vojvodstvím, na jejímž základě Moravskoslezský kraj přistupuje jako partner bez finančních závazků k projektu „Implementace systému řízení kvality ovzduší v samosprávách opolského vojvodství“ spolufinancovanému z prostředků finančního instrumentu LIFE Evropské unie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             56/5011                         12. 2. 2019
                                             3. ukládá

                                             náměstkyni hejtmana kraje

                                             předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                             Zodp.: Jarmila Uvírová

                                             Termín: 13. 3. 2019


                                              Rada kraje

                                              56/5012                         12. 2. 2019
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 23. 1. 2019, včetně jejího doplnění ze dne 24. 1. 2019, ve věci poskytnutí dotace na projekt Odborná konference ODPADY 21, 19. ročník, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              56/5012                         12. 2. 2019
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na projekt Odborná konference ODPADY 21, 19. ročník ve výši maximálně 30.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 7. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 40/3606 ze dne 12. 6. 2018

                                               56/5013                         12. 2. 2019
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČO 00020729, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04231742 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                56/5014                         12. 2. 2019
                                                1. rozhodla

                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 35.668 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                56/5014                         12. 2. 2019
                                                2. rozhodla

                                                navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 35.668 Kč

                                                56/5014                         12. 2. 2019
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                přijaté transfery

                                                pol.  4111 -

                                                Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                o

                                                35.668 Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3741 -

                                                Ochrana druhů a stanovišť

                                                pol.  5811 -

                                                Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                o

                                                35.668 Kč


                                                 Rada kraje

                                                 56/5015                         12. 2. 2019
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost organizace Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, o kladné stanovisko zřizovatele, dle přílohy předloženého materiálu

                                                 56/5015                         12. 2. 2019
                                                 2. vydává

                                                 kladné stanovisko zřizovatele k žádosti organizace Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, které je náležitostí žádosti o povolení výuky některých předmětů v cizích jazycích dle článku 2 písm. f) Výnosu č. 9/2013,
                                                 č. j. MSMT-46350/2013 ze dne 18. prosince 2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

                                                 56/5015                         12. 2. 2019
                                                 3. stanoví

                                                 za předpokladu povolení vyučování předmětů v cizích jazycích v organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, dle přílohy předloženého materiálu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, že povolení vyučování předmětů v cizích jazycích nezakládá nárok na nadnormativní dofinancování přímých nákladů na vzdělávání ze státního rozpočtu ani z rozpočtu zřizovatele


                                                  Rada kraje

                                                  56/5016                         12. 2. 2019
                                                  1. stanoví

                                                  s účinností od 1. 3. 2019

                                                  plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   56/5017                         12. 2. 2019
                                                   1. rozhodla

                                                   vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050, se sídlem organizace Na Vizině 1034/28, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   56/5017                         12. 2. 2019
                                                   2. odvolává

                                                   Mgr. Ivetu Grocholovou z vedoucího pracovního místa ředitelky organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050, dnem 31. 7. 2019, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 48/4266 ze dne 9. 10. 2018

                                                    56/5018                         12. 2. 2019
                                                    1. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    uzavřít Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji s Libereckým krajem, IČO 70891508, v maximální výši 717.600 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

                                                    56/5018                         12. 2. 2019
                                                    2. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                    Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                    Termín: 13. 3. 2019


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 15/1073 ze dne 14. 5. 2013

                                                     č. 77/6180 ze dne 10. 9. 2015

                                                     56/5019                         12. 2. 2019
                                                     1. rozhodla

                                                     uzavřít darovací smlouvu mezi společností MARLENKA international s.r.o., IČO 25900706, a Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     56/5019                         12. 2. 2019
                                                     2. ukládá

                                                     hejtmanovi kraje

                                                     podepsat darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a společností MARLENKA international s.r.o.

                                                     Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                     Termín: do 4. 3. 2019


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      1. rozhodla

                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                      a)    rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 ve výši 146.991.447 Kč

                                                      b)   pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ve výši 857.500 Kč

                                                      c)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 3.433.194 Kč

                                                      dle předloženého materiálu

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      3. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      4. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      5. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      146.991.447 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3111 -

                                                      Mateřské školy

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      592.297 Kč

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      40.714.825 Kč

                                                      na § 3112 -

                                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      615.595 Kč

                                                      na § 3113 -

                                                      Základní školy

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      348.858 Kč

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      50.677.749 Kč

                                                      na § 3114 -

                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      3.063.077 Kč

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      172.303 Kč

                                                      na § 3117 -

                                                      První stupeň základních škol

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      4.454.627 Kč

                                                      na § 3121 -

                                                      Gymnázia

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      12.364.559 Kč

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      162.593 Kč

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      16.522.541 Kč

                                                      na § 3123 -

                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                       11.122.421 Kč

                                                      na § 3124 -

                                                      Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      2.676.373 Kč

                                                      na § 3126 -

                                                      Konzervatoře

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.414.429 Kč

                                                      na § 3143 -

                                                      Školní družiny a kluby

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      118.048 Kč

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.971.152 Kč

                                                      Celkem

                                                      146.991.447 Kč

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      6. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      7. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol organizaci Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 122.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      8. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      857.500 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3113 -

                                                      Základní školy

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      122.500 Kč

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      245.000 Kč

                                                      na § 3117 -

                                                      První stupeň základních škol

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      490.000 Kč

                                                      Celkem

                                                      857.500 Kč

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      9. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      10. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      3.433.198 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3114 -

                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.652.038 Kč

                                                      na § 3231 -

                                                      Základní umělecké školy

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.781.160 Kč

                                                      Celkem

                                                      3.433.198 Kč

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      11. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                      36.300 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5166 -

                                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                                      o

                                                      36.300 Kč

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      12. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      13. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, o částku 9.800 Kč s účelovým určením na zajištění dodávky kytic na akci Sportovec roku MSK 2018 v rámci akce „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností do 31. 3. 2019

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      14. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                      9.500.000 Kč

                                                      na § 3419 -

                                                      Ostatní sportovní činnost

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                      9.800 Kč

                                                      Celkem

                                                      9.509.800 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3113 -

                                                      Základní školy

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      339.900 Kč

                                                      na § 3114 -

                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.589.100 Kč

                                                      na § 3121 -

                                                      Gymnázia

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.225.600 Kč

                                                      na § 3122 -

                                                      Střední odborné školy

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.544.000 Kč

                                                      na § 3123 -

                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      3.457.200 Kč

                                                      na § 3124 -

                                                      Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      1.354.000 Kč

                                                      Celkem

                                                      9.509.800 Kč

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      15. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím:

                                                      a)           Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, o částku 30.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s výrobou kytic a květinové výzdoby v souvislosti s konáním společenské akce ke Dni učitelů v roce 2019 v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace kraje“

                                                      b)           Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, o částku 45.000 Kč, s účelovým určením na výdaje spojené s přípravou rautu v souvislosti s konáním společenské akce ke Dni učitelů v roce 2019 v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace kraje“

                                                      c)            Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, o částku 10.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s přípravou kulturního vystoupení na společenské akci ke Dni učitelů v roce 2019 v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace kraje“

                                                      s časovou použitelností do 30. 4. 2019

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      16. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol. 5901 -

                                                      Nespecifikované rezervy

                                                        o

                                                       40.000 Kč

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5139 -

                                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                      15.000 Kč

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                      13.000 Kč

                                                      pol. 5175 -

                                                      Pohoštění

                                                        o

                                                      45.000 Kč

                                                      Celkem

                                                      113.000 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5164 -

                                                      Nájemné

                                                      o

                                                      28.000 Kč

                                                      na § 3123 -

                                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       

                                                       o

                                                      75.000 Kč

                                                      na § 3231 -

                                                      Základní umělecké školy

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       

                                                       o

                                                      10.000 Kč

                                                      Celkem

                                                      113.000 Kč

                                                      56/5020                         12. 2. 2019
                                                      17. souhlasí

                                                      s vydáním „Potvrzení zřizovatele pro příspěvkové organizace“ pro organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, k žádosti o dotaci na zmírnění škod způsobených suchem na tržních plodinách a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      56/5021                         12. 2. 2019
                                                      1. souhlasí

                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Sanace komunikací v areálu školy“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to na pozemku parc. č. 2623/1 ostatní plocha, v k. ú. Bruntál - město, obec Bruntál, předané k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČO 13643479, dle předloženého materiálu

                                                      56/5021                         12. 2. 2019
                                                      2. souhlasí

                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Klimatizace učeben a sálů“, na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 596, část obce Mariánské Hory, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 551 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, Hudební 596/6, Ostrava, IČO 61989185, dle předloženého materiálu

                                                      56/5021                         12. 2. 2019
                                                      3. souhlasí

                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava podlahy v budově dílen 2. NP“, na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje,  a to v budově bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. 2244 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, dle předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                       56/5022                         12. 2. 2019
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 12

                                                       56/5022                         12. 2. 2019
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

                                                       a)           Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČO 63831180, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „HOCHTIEF Karviná Indoor Cup 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019

                                                       b)           Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s., IČO 65472250, ve výši 43.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světlo za Lidice“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                       c)            Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s., IČO 60341335, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rozvoj sportovních aktivit dětí Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                       d)           POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „POLAR STREET HOCKEY 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                       e)           Rostislav Ondračka, narozen **********, bydliště **********, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „reprezentace na Mistrovství světa ,,World Pond Hockey Championship"“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

                                                       56/5022                         12. 2. 2019
                                                       3. rozhodla

                                                       uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                       a)           Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČO 63831180, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       b)           Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s., IČO 65472250, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       c)            Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s., IČO 60341335, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                       d)           POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                       e)           Rostislav Ondračka, narozen **********, bydliště **********, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                       56/5022                         12. 2. 2019
                                                       4. rozhodla

                                                       neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00418013, ve výši 52.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá hlučínská hvězda“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                       56/5022                         12. 2. 2019
                                                       5. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 60.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pro Bohemia Ostrava 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                       56/5022                         12. 2. 2019
                                                       6. schvaluje

                                                       navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje o 540.000 Kč

                                                       56/5022                         12. 2. 2019
                                                       7. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5229 -

                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                       o

                                                       43 tis. Kč

                                                       na § 6113 -

                                                       Zastupitelstva krajů

                                                       pol. 5901 -

                                                       Nespecifikované rezervy

                                                       o

                                                       150 tis. Kč

                                                       na § 6409 -

                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                       pol. 5901 -

                                                       Nespecifikované rezervy

                                                       o

                                                       190 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       383 tis. Kč

                                                       a

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 6409 -

                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                       pol. 6901 -

                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                       o

                                                       200 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3299 -

                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       43 tis. Kč

                                                       na § 3419 -

                                                       Ostatní sportovní činnost

                                                       pol. 5213 - 

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům -právnickým osobám

                                                       o

                                                       150 tis. Kč

                                                       pol. 5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       350 tis. Kč

                                                       pol. 5493 -

                                                       Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                       o

                                                       40 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       583 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                        56/5023                         12. 2. 2019
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost obecně prospěšné společnosti Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČO 28659392, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Pořízení automobilů pro Pečovatelskou službu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        56/5023                         12. 2. 2019
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obecně prospěšné společnosti Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČO 28659392, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 02974/2015/SOC, ve výši 200.000 Kč na sociální službu pečovatelská služba, identifikátor – 4550261, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pořízení automobilů pro Pečovatelskou službu“, vzniklých a uhrazených v období
                                                        od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                                        56/5023                         12. 2. 2019
                                                        3. rozhodla

                                                        uzavřít s obecně prospěšnou společností Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČO 28659392, smlouvu o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        56/5023                         12. 2. 2019
                                                        4. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4349 -

                                                        Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                        pol. 5229 -

                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                        o

                                                        200 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje            

                                                        na § 4351 -

                                                        Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                        pol. 6321 -

                                                        Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                        o

                                                        200 tis. Kč

                                                        56/5023                         12. 2. 2019
                                                        5. bere na vědomí

                                                        žádost zapsaného spolku ADAM – autistické děti a my, z.s., IČO 22867368, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Autisté jsou radiotechniky na VŠB-TU Ostrava“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                        56/5023                         12. 2. 2019
                                                        6. rozhodla

                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje zapsanému spolku ADAM – autistické děti a my, z.s., IČO 22867368, v maximální výši 21.000 Kč, maximálně ve výši 89,36 % celkových uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Autisté jsou radiotechniky na VŠB-TU Ostrava, vzniklých v období od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019 a uhrazených do 15. 8. 2019

                                                        56/5023                         12. 2. 2019
                                                        7. rozhodla

                                                        uzavřít se zapsaným spolkem ADAM – autistické děti a my, z.s., IČO 22867368, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                        56/5023                         12. 2. 2019
                                                        8. rozhodla

                                                        zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 21.000 Kč

                                                        56/5023                         12. 2. 2019
                                                        9. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 6409 -

                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                        pol. 5901 -

                                                        Nespecifikované rezervy

                                                        o

                                                        21 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje            

                                                        na § 3900 -

                                                        Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                        pol. 5222 -

                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                        o

                                                        21 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                         č. 10/1096 ze dne 13. 12. 2018

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         1. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         nedaňové příjmy

                                                         na § 6402 -

                                                         Finanční vypořádání minulých let

                                                         pol. 2223 -

                                                         Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                         o

                                                         22,51 tis. Kč

                                                         pol. 2229 -

                                                         Ostatní přijaté vratky transferů

                                                         o

                                                         8.609,49 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         8.632,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 4357 -

                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                         pol. 6122 -

                                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                                         o

                                                         2.000,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 6901 -

                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                         o

                                                         4.400,00 tis. Kč

                                                         na § 4350 -

                                                         Domovy pro seniory

                                                         pol. 6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         2.100,00 tis. Kč

                                                         na § 4357 -

                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                         pol. 6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         3.932,00 tis. Kč

                                                         pol. 6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         200,00 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         10.632,00 tis. Kč

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         2. rozhodla

                                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 4.232.000 Kč

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         3. rozhodla

                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace)“ o částku 2.100.000 Kč

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         4. rozhodla

                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace)“ o částku 1.932.000 Kč

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         5. rozhodla

                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ o částku 600.000 Kč

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         6. rozhodla

                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách“ o částku 1.500.000 Kč

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         7. rozhodla

                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji“ o částku 500.000 Kč

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         8. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 6901 -

                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                         o

                                                         2.600 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3900 -

                                                         Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                         pol. 5229 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         500 tis. Kč

                                                         na § 4379 -

                                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                         pol. 5229 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         600 tis. Kč

                                                         na § 4399 -

                                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                         pol. 5229 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                         o

                                                         1.500 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         2.600 tis. Kč

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         9. bere na vědomí

                                                         žádost organizace Sagapo, příspěvkové organizace, IČO 00846350 o spolufinancování stěhování sociálních služeb do náhradních prostor z důvodu transformace organizace.

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         10. rozhodla

                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ o částku 1.800.000 Kč

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         11. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Sagapo, příspěvková organizace, IČO 00846350, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC, o částku 1.800.000 Kč účelově určený na náklady související se stěhováním sociálních služeb do náhradních prostor s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         12. schvaluje

                                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Sagapo, příspěvková organizace, IČO 00846350, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC, ve výši 200.000 Kč účelově určený na instalaci protipožárních dveří s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

                                                         56/5024                         12. 2. 2019
                                                         13. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 6901 -

                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                         o

                                                         1.800 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4357 -

                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.800 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                          56/5025                         12. 2. 2019
                                                          1. rozhodla

                                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2019 do rozpočtu kraje ve výši 17.000 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          56/5025                         12. 2. 2019
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytovat účelový neinvestiční transfer - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2019 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje, v nichž se nachází zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, průběžně na základě jednotlivých vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

                                                          56/5025                         12. 2. 2019
                                                          3. schvaluje

                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2019 organizacím:

                                                          a)    Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, na částku ve výši maximálně 2.700 tis. Kč

                                                          b)   Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, na částku ve výši maximálně 4.300 tis. Kč

                                                          56/5025                         12. 2. 2019
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          přijaté transfery

                                                          pol. 4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          17.000 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 4324 -

                                                          Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                          pol. 5222 -

                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                          o

                                                          5.600 tis. Kč

                                                          pol. 5321 -

                                                          Neinvestiční transfery obcím

                                                          o

                                                          4.400 tis. Kč  

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          7.000 tis. Kč

                                                          Celkem

                                                          o

                                                          17.000 tis. Kč  


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 7/779 ze dne 14. 3. 2018

                                                           56/5026                         12. 2. 2019
                                                           1. rozhodla

                                                           povolit rozložení úhrady pohledávky ve výši 269.911,88 Kč subjektu Jesenická Cyklistická z.s., Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 02926865, vzniklé neuhrazením části odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté na projekt „CZECH CYCLING TOUR 2016 – etapový závod mezinárodního cyklistického závodu ve Frýdku‑Místku“ na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            56/5027                         12. 2. 2019
                                                            1. zrušuje

                                                            usnesení rady kraje č. 92/7267 ze dne 25. 2. 2016

                                                            56/5027                         12. 2. 2019
                                                            2. rozhodla

                                                            uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování stravovacích služeb č. 00405/2010/KŘ se společností Sodexo - integrovaný facility management a zařízení školního stravování s.r.o. (Sodexo s.r.o.) se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO 44569165 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            56/5027                         12. 2. 2019
                                                            3. rozhodla

                                                            zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nákup stravovacích poukázek GASTRO PASS subjektu:

                                                            Sodexo Pass Česká republika a.s.
                                                            se sídlem: Radlická 2, 150 00 Praha 5 – Smíchov
                                                            IČO: 61860476

                                                            za cenu nejvýše přípustnou 1.445.250 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             56/5028                         12. 2. 2019
                                                             1. bere na vědomí

                                                             aktuální stav vymáhání pohledávky vůči společnostem Unitender, s.r.o., IČO 25394495, a Eurotender s.r.o., IČO 27068111, dle předloženého materiálu

                                                             56/5028                         12. 2. 2019
                                                             2. souhlasí

                                                             s dalším postupem ve věci vymáhání pohledávky vůči společnostem Unitender, s.r.o., IČO 25394495, a Eurotender s.r.o., IČO 27068111, dle předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              56/5029                         12. 2. 2019
                                                              1. bere na vědomí

                                                              a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly ukončených do 31. 12. 2018 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                                              b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem školství, mládeže a sportu a odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2018 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 - 5 předloženého materiálu

                                                              56/5029                         12. 2. 2019
                                                              2. rozhodla

                                                              a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2, 3 a 5 předloženého materiálu

                                                              a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                              56/5029                         12. 2. 2019
                                                              3. ukládá

                                                              náměstkům hejtmana kraje

                                                              sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                              Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                                                              Termín: 28. 2. 2019


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 46/4074 ze dne 11. 9. 2018

                                                               56/5030                         12. 2. 2019
                                                               1. schvaluje

                                                               termíny a místa konání výjezdních schůzí rady kraje:

                                                               9. 4. 2019 - Frenštát pod Radhoštěm

                                                               11. 6. 2019 - Český Těšín


                                                                frame-scrollup