Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 12. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  57/4491     11. 12. 2014
1. schvaluje

program 57. schůze rady kraje, konané dne 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4492     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a pana Tomáše Hanzela o ověření zápisu z 56. schůze rady kraje, konané dne 25. 11. 2014
  57/4492     11. 12. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 57. schůze rady kraje, konané dne 11. 12. 2014: Ing. Jiří Martinek Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4243 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  57/4493     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 23. 10. 2014 do 26. 11. 2014, dle předloženého materiálu
  57/4493     11. 12. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4494     11. 12. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 41 ks vozidlových radiostanic, vč. montážních sad v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  57/4494     11. 12. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat a) 79 ks plicních automatik Dräger PSS-P b) 50 ks kompozitních tlakových láhví 6,8L/300BAR c) 10 ks hydraulických vyprošťovacích sad Holmatro v majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  57/4494     11. 12. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4495     11. 12. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 1 ks pneumatické modulární multifunkční haly v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  57/4495     11. 12. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4496     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení Ing. Michaely Bachoríkové z funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností ke dni 31. 10. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4496     11. 12. 2014
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu PhDr. Roberta Hrušky členem představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností od 11. 12. 2014
  57/4496     11. 12. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4497     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

že Ing. Adamu Rykalovi zanikl podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mandát člena zastupitelstva kraje dnem 2. 12. 2014, kdy bylo jeho oznámení o odstoupení z této funkce doručeno hejtmanovi kraje
  57/4497     11. 12. 2014
2. bere na vědomí

že podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastoupil dne 3. 12. 2014 na uprázdněný mandát člena zastupitelstva kraje náhradník Miroslav Polak, člen volební strany ČSSD
  57/4497     11. 12. 2014
3. bere na vědomí

oznámení Ing. Adama Rykaly o odstoupení z funkce předsedy výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje a z funkce člena výboru zahraničního zastupitelstva kraje
  57/4497     11. 12. 2014
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci o odstoupení Ing. Adama Rykaly z funkce člena zastupitelstva kraje, z funkce předsedy výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje a z funkce člena výboru zahraničního Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4366 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  57/4498     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o formální úpravě textu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  57/4498     11. 12. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4499     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost Fakultní nemocnice Ostrava o finanční dotaci pro zajištění Operačního plánu Vysoce nebezpečné nákazy v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4499     11. 12. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor v rámci akce „Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči“ ve výši 150 tis. Kč a akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ ve výši 150 tis. Kč
  57/4499     11. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 150 tis. Kč na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 150 tis. Kč Celkem o 300 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3521 - Fakultní nemocnice pol. 6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím o 300 tis. Kč
  57/4499     11. 12. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, IČ 00843989, ve výši 300 tis. Kč na pořízení dekontaminačního boxu se sprchou pro Kliniku infekčního lékařství, s časovou použitelností od 11. 12. 2014 do 31. 3. 2015
  57/4499     11. 12. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 11. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4500     11. 12. 2014
1. doplňuje

návrh programu 12. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 11. 12. 2014, o body s názvem a) Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a vybraným obcím Moravskoslezského kraje b) Návrh na podání návrhu na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. c) Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a o dodatky k materiálům pod čísly 4/8 a 8/1

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/927 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  57/4501     11. 12. 2014
1. rozhodla

zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. upsáním nových akcií, a to o částku 34.516.000 Kč s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 345 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, 1 kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 6 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá; akcie nebudou registrované (kótované) a budou emitovány v listinné podobě c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; přednostní právo k upsání nových akcií se neupravuje, neboť se jediný akcionář Moravskoslezský kraj dne 11. 9. 2014 vzdal svého přednostního práva d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692 e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce – Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 dnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) g) akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) h) upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a část emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč nejpozději do 1 roku od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře emitenta v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu; upisovatel je povinen splatit emisní kurs na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a. s., číslo účtu 3953552/0800

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/995 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  57/4502     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení Ing. Michaely Bachoríkové z funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností ke dni 31. 10. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 31. 10. 2014
  57/4502     11. 12. 2014
2. volí

na základě návrhu zastupitelstva kraje PhDr. Roberta Hrušku členem představenstva společnosti Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností od 11. 12. 2014
  57/4502     11. 12. 2014
3. schvaluje

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4503     11. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem “Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  57/4503     11. 12. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  57/4503     11. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí““, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Ema Havelková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Ing. Kateřina Kuligová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3659 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  57/4504     11. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rozvoj eHealth - Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. SoPHIS a.s. Malostranská 646/36, 62500 Brno IČ: 26305879
  57/4504     11. 12. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rozvoj eHealth - Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 3. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou 18.259.761,20 Kč bez DPH 2. OR-CZ spol. s r.o. Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová IČ: 48168921 za cenu nejvýše přípustnou 18.403.772,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 41/3057 ze dne 14. 4. 2014 (č. usnesení)
  57/4505     11. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská, 2. etapa“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno IČ: 25317628
  57/4505     11. 12. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská, 2. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 4. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 43.781.997,60 Kč bez DPH 5. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 za cenu nejvýše přípustnou 42.395.303,80 Kč bez DPH 7. ALPINE BAU CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 02604795 za cenu nejvýše přípustnou 46.883.075,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4007 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  57/4506     11. 12. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK II“, s níže uvedenými uchazeči, ve vztahu k části A veřejné zakázky, a to v pořadí: 7. Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14, Orlová - Lutyně IČO: 72076674 za cenu nejvýše přípustnou 228.800,- Kč bez DPH 6. Futra z.s. Masarykova tř. 1000, 735 14 Orlová- Lutyně IČO: 67339018 za cenu nejvýše přípustnou 252.200,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3654 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  57/4507     11. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Jazykové učebny středních odborných škol“, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. AV MEDIA, a.s. Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 IČO: 48108375
  57/4507     11. 12. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Jazykové učebny středních odborných škol“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  57/4507     11. 12. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Jazykové učebny středních odborných škol“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2954 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  57/4508     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

že došlo k administrativnímu pochybení v bodě 4) usnesení rady kraje č. 40/2954 ze dne 8. 4. 2014, kterým byli jmenování členové a náhradníci hodnotící komise a komise pro posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  57/4508     11. 12. 2014
2. rozhodla

nahradit v bodě 4) usnesení rady kraje č. 40/2954 ze dne 8. 4. 2014 chybný název veřejné zakázky „Silnice 2013 – III. etapa“ takto: „Silnice 2014 – VI. etapa“
  57/4508     11. 12. 2014
3. potvrzuje

že usnesením rady kraje č. 40/2954 ze dne 8. 4. 2014 došlo ke jmenování hodnotící komise k veřejné zakázce „Silnice 2014 – VI. etapa“
  57/4508     11. 12. 2014
4. rozhodla

s účinností od 12. 12. 2014 změnit složení hodnotící komise jmenované usnesením rady kraje č. 40/2954 ze dne 8. 4. 2014 v bodě 4) tak, že nahrazuje a) náhradníka člena hodnotící komise Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, Mgr. Danielem Havlíkem, náměstkem hejtmana kraje b) náhradníka člena hodnotící komise Ing. Jaroslava Kořínka, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ing. Pavlem Slováčkem, odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4509     11. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky nazvané „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – lékařská technologie (RTG a USG)", a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  57/4509     11. 12. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy veřejné zakázky s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – lékařská technologie (RTG a USG)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  57/4509     11. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – lékařská technologie (RTG a USG)“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  57/4509     11. 12. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – lékařská technologie (RTG a USG)“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. arch. Liana Janáčková - zastupitelka kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. MUDr. Milan Cvek - lékař Slezská nemocnice v Opavě 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Bc. Martin Polášek - zastupitel kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. MUDr. Dalibor Fulneček - lékař Slezská nemocnice v Opavě 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 45/3385 ze dne 12. 6. 2014 č. 51/3933 ze dne 11. 9. 2014 č. 56/4324 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  57/4510     11. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem Výběr zhotovitele stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. CZASCH spol. s.r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 4. FEMONT OPAVA s.r.o. Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice IČ: 47154918
  57/4510     11. 12. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o novém posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 2. Aleš Fousek ČSA 835/36, 794 01 Krnov IČ: 73168238 za cenu nejvýše přípustnou 22.952.465,10 Kč bez DPH 1. WAREX spol.s.r.o. Na Radosti 184/59, 155 21 Praha IČ: 18628419 za cenu nejvýše přípustnou 28.446.339,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3546 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  57/4511     11. 12. 2014
1. rozhodla

na základě zpráv o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k částem 1, 4, 7, 9 a 10 veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje II“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ 5. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 352.331,- Kč bez DPH 2. AMBRA - Group, s.r.o. Nádražní 289, 739 25 Sviadnov IČ: 25379887 za cenu nejvýše přípustnou 359.664,-Kč bez DPH 4. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 413.423,- Kč bez DPH pro část 4 VZ 4. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 498.745,- Kč bez DPH 1. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 520.468,- Kč bez DPH 5. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 562.338,- Kč bez DPH pro část 7 VZ 5. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 445.809,- Kč bez DPH 1. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 459.638,- Kč bez DPH 6. Hilbert Interiéry s.r.o. Pobřežní 370/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 28661133 za cenu nejvýše přípustnou 516.188,- Kč bez DPH pro část 9 VZ 6. Hilbert Interiéry s.r.o. Pobřežní 370/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 28661133 za cenu nejvýše přípustnou 282.664,- Kč bez DPH 5. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 308.122,50 Kč bez DPH pro část 10 VZ 4. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 97.970,- Kč bez DPH 5. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 100.747,50 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3389 ze dne 12. 6. 2014 č. 51/3934 ze dne 11. 9. 2014 č. 56/4323 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  57/4512     11. 12. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o novém posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace stavebních prací v rámci projektů „Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“ část 1 – Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, s níže uvedeným uchazečem a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Bystroň group a.s. Chopinova 576/1 70200 Ostrava/Rudná 114, 700 30 Ostrava IČO: 27800466 za cenu nejvýše přípustnou 23.287.016,77 Kč bez DPH 2. NOSTA s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín IČO: 47671416 za cenu nejvýše přípustnou 25.614.000,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4513     11. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  57/4513     11. 12. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy v rámci VZ „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  57/4513     11. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  57/4513     11. 12. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 7. Ing. Tomáš Stejskal - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Pavel Kubina - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4137 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  57/4514     11. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Společnost „Ivánek-Zeman v.o.s. – ZAHRADA Olomouc s.r.o.“ Sídlo: Žabeň 55, 738 01 Ivánek – Zeman, v.o.s. Žabeň 55, PSČ 73801 Frýdek-Místek IČ: 45197857 a ZAHRADA Olomouc s.r.o. Železniční 469/4, 772 11 Olomouc IČO: 48395013 2. Petr Vykrut U Haldy 1616/68 Ostrava-Jih, Hrabůvka IČO: 47165006
  57/4514     11. 12. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  57/4514     11. 12. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4515     11. 12. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 4. 11. 2011 uzavřené s poskytovatelem - „ARCDATA PRAHA, s.r.o.“ (ev. č. 02535/2011/KŘ), na poskytování systémové podpory softwarových produktů ArcGIS, se společností ARCDATA PRAHA, s.r.o. se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 11000 IČ: 14889749 za nejvýše přípustnou cenu 569.243 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4516     11. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku vybavení pro chemickou laboratoř Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se subjektem LABICOM s.r.o. se sídlem: Rokycanova 18, 779 00 Olomouc IČ: 25876856 za cenu nejvýše přípustnou 1.072.215 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4517     11. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 1 ks automobilové plošiny pro záchranné a likvidační práce ve výškách a nad volnou hloubkou se subjektem: THT Polička, s.r.o. se sídlem: Starohradská 316, Polička, PSČ: 572 01 IČ: 46508147 za cenu nejvýše přípustnou cenu 1.650.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4518     11. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na pořízení nábytku a vybavení v rámci projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“, se společností: INTERDEKOR HP s.r.o. se sídlem: Těšínská 148/61, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko IČ: 25367498 za cenu nejvýše přípustnou 175.647 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4519     11. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup přístupového aktivního prvku vč. technické podpory, se subjektem AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, Ostrava, 702 00 IČ 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 1.185.500 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3684 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  57/4520     11. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Pořízení motorových vozidel pro příspěvkové organizace kraje II“, a to pro všechny části této veřejné zakázky, uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Autoset Centrum ČR plus s.r.o. se sídlem: Třinec, Lidická 166, PSČ 739 61 IČ: 27765083
  57/4520     11. 12. 2014
2. rozhodla

v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Pořízení motorových vozidel pro příspěvkové organizace kraje II“, poř. č. 303/2014, a to ve vztahu ke všem částem veřejné zakázky v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4521     11. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na servis vozidel Škoda, VW a Audi (případně jiné značky) pro rok 2015, se společností: AUTO Heller s.r.o. se sídlem: Cihelní 3160/49b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 02450551 za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4522     11. 12. 2014
1. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Servis vozidel Hyundai na rok 2015“, poř. č. 397/2014 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4523     11. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na překladatelské a tlumočnické služby na rok 2015, se subjektem: Aspena, s.r.o. se sídlem: Gorkého 64/15, Veveří, 602 00 Brno IČ 60751185 za položkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče. Maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 1.157.024,70 Kč bez DPH, tj. 1.400.000 Kč vč. DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 č. 55/4245 ze dne 4. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4524     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Miroslava Nováka, hejtmana kraje, a Tomáše Hanzela, člena rady kraje, z cesty do Korejské republiky (Ulsan) uskutečněné ve dnech 18. 11. – 24. 11. 2014 uvedenou v předloženém materiálu
  57/4524     11. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout věcné dary zástupcům čínských investorů dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/2810 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  57/4525     11. 12. 2014
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00561151, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  57/4525     11. 12. 2014
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace výuky ve zdravotnických oborech", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01401 a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4526     11. 12. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2015 a) platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) mzdu řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7585 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2231 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  57/4527     11. 12. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 01868/2014/KŘ k projektu „Moderní zkušební laboratoře“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01362, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, se společností Ing. Jiří Pokorný „JIP-TECH“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 37/2772 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  57/4528     11. 12. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o úvěru na období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 mezi organizací Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, Zengrova 822/1, IČ 00602141, a bankou Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782, ve výši 1,132 mil. Kč dle podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4529     11. 12. 2014
1. stanoví

odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2710 ze dne 17. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/668 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  57/4530     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty FC Baník Ostrava o. s., IČ 00533912, se sídlem Bukovanského 1028/4, 710 00 Slezská Ostrava o změnu nákladového rozpočtu projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4530     11. 12. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00907/2014/ŠMS ze dne 13. 5. 2014 s Tělovýchovnou jednotou FC Baník Ostrava o. s., IČ 00533912, se sídlem Bukovanského 1028/4, 710 00 Slezská Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3346 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  57/4531     11. 12. 2014
1. souhlasí

s pronájmem nebytových prostor v prvním a druhém nadzemním podlaží o výměře 484,86 m² v budově č. p. 1260, část obce Frýdlant, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 535/20 v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, které svěřilo majetek k hospodaření Základní škole Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvkové organizaci, náměstí T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 73184535, jako pronajímatelem a organizací Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, náměstí T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 00601403, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4532     11. 12. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) program Kulturní aktivity ve výši 40.000 Kč b) uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze znění pozdějších předpisů ve výši 124.317 Kč dle předloženého materiálu
  57/4532     11. 12. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 164.317 Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.350.000 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 59.000 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.307.000 Kč Celkem 2.716.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.350.000 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 183.317 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.307.000 Kč na § 3312 - Hudební činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 40.000 Kč Celkem 2.880.317 Kč
  57/4532     11. 12. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 v rámci programu „Kulturní aktivity“ organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 40.000 Kč s účelovým určením na projekt „6. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2014“
  57/4532     11. 12. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o částku 124.317 Kč
  57/4532     11. 12. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 501.000 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 104.535 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 42.000 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10.895 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 12.000 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 375.570 Kč Celkem 1.046.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 33.000 Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 27.000 Kč Celkem 60.000 Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 986.000 Kč
  57/4532     11. 12. 2014
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013: a) u úspory v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje“ ve výši 64.895 Kč b) u úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz organizacím v odvětví školství“ ve výši 105.535 Kč
  57/4532     11. 12. 2014
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství: a) Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, o částku 500.000 Kč b) Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, o částku 105.535 Kč s účelovým určením na dofinancování vyučovaného předmětu řízení motorových vozidel
  57/4532     11. 12. 2014
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství: a) Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, o částku 33.000 Kč s účelovým určením na zajištění ostrahy staveniště b) Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 27.000 Kč s účelovým určením na posílení mzdových prostředků vč. odvodů
  57/4532     11. 12. 2014
9. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, o částku 986.000 Kč na „Nákup vícemístného automobilu“ s časovou použitelností do 30. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4533     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

odstoupení Bc. Petry Hruškové z funkce zástupkyně ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, pro pracoviště v Opavě, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  57/4533     11. 12. 2014
2. jmenuje

jako zástupkyni ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, pro pracoviště v Opavě, Bc. Janu Miketovou, v rozsahu práv a povinností dle ustanovení § 42a, odst. 3 a 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4534     11. 12. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.119.916 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  57/4534     11. 12. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.119.916 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.119.916 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4535     11. 12. 2014
1. schvaluje

podmínky Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4535     11. 12. 2014
2. rozhodla

vyhlásit Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015 dle předloženého materiálu
  57/4535     11. 12. 2014
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3596 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  57/4536     11. 12. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 23 ke smlouvě číslo 02118/2006/DSH o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4537     11. 12. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4538     11. 12. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4538     11. 12. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Drobné vodohospodářské akce“ pro rok 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4539     11. 12. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4539     11. 12. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4540     11. 12. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4540     11. 12. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4541     11. 12. 2014
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní rezervace Hořina a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4541     11. 12. 2014
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 48/3603 ze dne 15. 7. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 61/4759 ze dne 3. 2. 2015, č. 64/5116 ze dne 24. 3. 2015, č. 66/5313 ze dne 21. 4. 2015 a č. 68/5533 ze dne 19. 5. 2015
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 72/5931 ze dne 14. 7. 2015
  57/4542     11. 12. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, a to na základě 8. Společné výzvy Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  57/4542     11. 12. 2014
2. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 29.945 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4543     11. 12. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 86,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 86,26 tis. Kč
  57/4543     11. 12. 2014
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 171,48 tis. Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
  57/4543     11. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 171,48 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 171,48 tis. Kč
  57/4543     11. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.998,-- Kč a snižují kapitálové výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 1.998,-- Kč
  57/4543     11. 12. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší na § 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 15,00 tis. Kč
  57/4543     11. 12. 2014
6. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 101,86 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2014
  57/4543     11. 12. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 101,86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 11,19 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 90,67 tis. Kč Celkem o 101,86 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4544     11. 12. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 200.000,-- Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  57/4544     11. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový investiční transfer právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, ve výši 200.000,-- Kč na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Blatný – obnova přehrážky v km 0,580“ a „HB Ropičný - obnova přehrážky v km 0,750“, dle předloženého materiálu
  57/4544     11. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 200 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3213 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  57/4545     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance Ing. Martina Novosada, ředitele organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, ke dni 28. 2. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1676 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  57/4546     11. 12. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4419 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  57/4547     11. 12. 2014
1. schvaluje

„Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace“ pro organizaci Náš svět, příspěvková organizace k projektu „Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“, předloženého do Regionálního operačního programu v rámci oblasti podpory 2. Podpora prosperity regionu, 2.1 Infrastruktura rezidenčních, terénních a ambulantních služeb a chráněné dílny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  57/4548     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, se sídlem Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, o udělení souhlasu s instalací „Kolejnicového zvedacího a asistenčního systému na přepravu imobilních osob se zdravotním postižením“ v objektu organizace Harmonie, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4548     11. 12. 2014
2. souhlasí

s instalací „Kolejnicového zvedacího a asistenčního systému na přepravu imobilních osob se zdravotním postižením“ v objektu organizace Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, se sídlem Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, v maximální výši 1.150 tis. Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4549     11. 12. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvkové organizaci, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc září 2014 ve výši 63.840,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 142633/2014, ze dne 27. 11. 2014, a za měsíc říjen 2014 ve výši 418.760,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 147458/2014, ze dne 27. 11. 2014
  57/4549     11. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc říjen 2014 ve výši 200.640,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 148289/2014, ze dne 26. 11. 2014, b) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc říjen 2014 ve výši 243.200,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 147114/2014, ze dne 26. 11. 2014, c) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, za měsíc říjen 2014 ve výši 337.440,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 147011/2014, ze dne 27. 11. 2014
  57/4549     11. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.263,88 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200,64 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 243,20 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 337,44 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 482,60 tis. Kč Celkem o 1.263,88 tis. Kč
  57/4549     11. 12. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. c) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4550     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku FREE WILL o. s., IČ 01745654, o účelovou investiční dotaci na pořízení 2 ks repasovaných rehabilitačních přístrojů MOTOmed, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4550     11. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku FREE WILL o. s., IČ 01745654, ve výši 90.000,-- Kč, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů na nákup 2 ks repasovaných rehabilitačních přístrojů MOTOmed, s časovou použitelností od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  57/4550     11. 12. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“, ve výši 90.000,-- Kč
  57/4550     11. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 90 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 90 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4551     11. 12. 2014
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014“ ke dni 15. 12. 2014, s termínem ukončení výzvy 15. 1. 2015
  57/4551     11. 12. 2014
2. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014“ včetně příloh

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2226 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  57/4552     11. 12. 2014
1. rozhodla

zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01540/2013/RRC s obcí Slezské Rudoltice, IČ 00296333, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4553     11. 12. 2014
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy 1 předloženého materiálu
  57/4553     11. 12. 2014
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4554     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Oddílu bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s. a Českého svazu Wa-te jitsu do a bojových umění o.s.
  57/4554     11. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Oddílu bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s., IČ 22664874, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Mistrovství České a Slovenské republiky ADCC 2014“ ve výši 30.000 Kč s časovou použitelností od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015
  57/4554     11. 12. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Českému svazu Wa-te jitsu do a bojových umění o.s., IČ 66180929, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Sportovní činnost ČSWABU“ ve výši 70.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015
  57/4554     11. 12. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 100.000 Kč
  57/4554     11. 12. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunikační služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1530 ze dne 15. 7. 2013 č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013 č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  57/4555     11. 12. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 3.522.849,30 Kč na financování projektu „Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20148, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004213
  57/4555     11. 12. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172683, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4555     11. 12. 2014
3. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 26.576.109,90 Kč na financování projektu „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20164, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14174743 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004441
  57/4555     11. 12. 2014
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14174743, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  57/4555     11. 12. 2014
5. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 9.350.629,20 Kč na financování projektu „Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20157, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004155
  57/4555     11. 12. 2014
6. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172603, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  57/4555     11. 12. 2014
7. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 3.548.200,50 Kč na financování projektu „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20194, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004453
  57/4555     11. 12. 2014
8. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14168883, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  57/4555     11. 12. 2014
9. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 7.602.015,60 Kč na financování projektu „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20162, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004130
  57/4555     11. 12. 2014
10. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172463, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  57/4555     11. 12. 2014
11. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 8.408.623,50 Kč na financování projektu „Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20154, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004411
  57/4555     11. 12. 2014
12. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172473, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  57/4555     11. 12. 2014
13. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 18.476.694,90 Kč na financování projektu „Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20167, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172803 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004428
  57/4555     11. 12. 2014
14. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172803, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
  57/4555     11. 12. 2014
15. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 13.154.535,90 Kč na financování projektu „Zateplení Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20178, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004137
  57/4555     11. 12. 2014
16. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14168603, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4446 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  57/4556     11. 12. 2014
1. rozhodla

a) uzavřít trojstrannou smlouvu o právu provést stavbu se společností Advanced World Transport a.s. (IČ 47675977) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) b) uzavřít trojstrannou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu se společností OKD, a.s. (IČ 26863154) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) c) uzavřít smlouvu o finanční spolupráci se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/873 ze dne 17. 2. 2010 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4557     11. 12. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ b) „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ c) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ d) „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  57/4557     11. 12. 2014
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na financování grantového projektu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s časovou použitelností do 28. 2. 2015 příspěvkové organizaci kraje Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, ve výši 1.002.551,64 Kč na grantový projekt „Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici“

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/331 ze dne 20. 6. 2013 č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  57/4558     11. 12. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 33. 783.598,32 Kč na financování projektu "Podpora strojírenských oborů", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01670 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  57/4558     11. 12. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Podpora strojírenských oborů" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4559     11. 12. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 5,00 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  57/4559     11. 12. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  57/4559     11. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 36,79 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 19,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 4,91 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,78 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,10 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,40 tis. Kč Celkem 36,79 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkové organizaci kraje Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152 o částku 10.358,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  57/4559     11. 12. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 250,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 130,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 45,70 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 86,00 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 134,42 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 262,30 tis. Kč na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 47,05 tis. Kč Celkem 1.075,47 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 185,99 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,73 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,78 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,34 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 78,86 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 64,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,22 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,16 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,46 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 100,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,42 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 25,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 170,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 48,80 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 17,60 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,90 tis. Kč na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 35,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 8,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,15 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,15 tis. Kč Celkem 1.075,47 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, o částku 715.920,00 Kč b) Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, o částku 393.300,00 Kč c) Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, o částku 774.656,22 Kč
  57/4559     11. 12. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í přijaté transfery pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 254,38 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 254,38 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
9. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 20.790 Kč
  57/4559     11. 12. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 20,79 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,79 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 45,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 45,70 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 50,00 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 94,99 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 94,99 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 600,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 200,00 tis. Kč Celkem 800,00 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 7.200,00 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby 100,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 100,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika 400,00 tis. Kč Celkem 7.800,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5172 - Programové vybavení o 400,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 8.200,00 tis. Kč Celkem 8.600,00 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 6,00 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 616,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 616,00 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,33 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10,00 tis. Kč Celkem 70,33 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 7,42 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1,86 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,84 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,22 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,06 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 7,42 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1,86 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč Celkem 80,33 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 3,50 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3,50 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 52,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč Celkem o 52,00 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,90 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2,72 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 6,62 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 27,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 27,00 tis. Kč
  57/4559     11. 12. 2014
22. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 652,92 tis. Kč z 261.425,03 tis. Kč na 262.077,95 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  57/4560     11. 12. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ ve výši 4.204.900 Kč
  57/4560     11. 12. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 396,5 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 322,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 718,8 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1343 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/387 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  57/4561     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Silnice 2014 – I. etapa“ - stavba „Silnice III/4774 rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 Morávka“, dle předloženého materiálu
  57/4561     11. 12. 2014
2. rozhodla

postupovat v rámci projektu „Silnice 2014 – I. etapa“, dle varianty A důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 34/1591 ze dne 24. 9. 2009 č. 35/1809 ze dne 7. 10. 2009 (č. usnesení)
  57/4562     11. 12. 2014
1. rozhodla

uzavřít darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a subjekty uvedenými v příloze č. 1 jako obdarovanými, jejichž předmětem jsou stojany na propagační materiály, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3630 ze dne 15. 7. 2014 k usnesení rady kraje č. 43/3199 ze dne 6. 5. 2014 (č. usnesení)
  57/4563     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2014, č. j. 4 As 84/2014 – 43, kterým Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 3. 2014, č. j. 79 A 9/2013 - 56, v němž krajský soud zamítl žalobu ********** na zrušení části Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 48/3631 ze dne 15. 7. 2014 č. 39/2937 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  57/4564     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2014, č. j. 2 As 46/2014 – 79, kterým Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obce Nové Heřminovy proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2014, č. j. 79 A 6/2013 - 173, v němž krajský soud zamítl žalobu na zrušení části Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3239 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  57/4565     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ dle předloženého materiálu
  57/4565     11. 12. 2014
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 85.172,-- Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 604.773,-- Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 49/3657 ze dne 5. 8. 2014 č. 56/4342 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  57/4566     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě - Vítkovicích“, dle předloženého materiálu
  57/4566     11. 12. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 1.396.000 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 3.174.000 Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě - Vítkovicích“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 46/3521 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  57/4567     11. 12. 2014
1. rozhodla

o výběru vítězného návrhu exponátu v rámci výtvarné veřejné soutěže o nejlepší návrh exponátu pro prezentaci Moravskoslezského kraje na celosvětové výstavě EXPO 2015 v Miláně, jehož autorem je akademický malíř **********
  57/4567     11. 12. 2014
2. rozhodla

uzavřít s **********, autorem vítězného návrhu exponátu v rámci výtvarné veřejné soutěže o nejlepší návrh exponátu pro prezentaci Moravskoslezského kraje na celosvětové výstavě EXPO 2015 v Miláně 2015, licenční smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  57/4567     11. 12. 2014
3. rozhodla

vyplatit **********, autorovi vítězného návrhu exponátu v rámci výtvarné veřejné soutěže o nejlepší návrh exponátu pro prezentaci Moravskoslezského kraje na celosvětové výstavě EXPO 2015 v Miláně 2015, finanční odměnu ve výši 100.000,- Kč
  57/4567     11. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 č. 53/2908 ze dne 21. 4. 2010 č. 84/5147 ze dne 19. 5. 2011 č. 113/7411 ze dne 19. 6. 2012 č. 120/7931 ze dne 18. 9. 2012 č. 32/2501 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  57/4568     11. 12. 2014
1. zrušuje

ke dni 31. 12. 2014 „Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“, schválené usnesením rady kraje č. 17/919 ve znění změn schválených usneseními č. 53/2908 ze dne 21. 4. 2010, č. 84/5147 ze dne 19. 5. 2011, č. 113/7411 ze dne 19. 6. 2012, č. 120/7931 ze dne 18. 9. 2012 a č. 32/2501 ze dne 19. 12. 2013
  57/4568     11. 12. 2014
2. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2015 „Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4568     11. 12. 2014
3. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, postupovat ve vztahu k orgánům kraje podle zásad uvedených v bodě 2) tohoto usnesení a prováděcích předpisů vydávaných k těmto zásadám Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: průběžně
  57/4568     11. 12. 2014
4. ukládá

vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu, vedoucí odboru zdravotnictví, vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, vedoucímu odboru sociálních věcí, vedoucímu odboru dopravy, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení a schválených zásadách podle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: PaedDr. Libor Lenčo Bc. Vratislava Krnáčová JUDr. Marta Wroblowská Mgr. Daniel Rychlik Ing. Ivo Muras Ing. Silvie Součková Termín: 31. 12. 2014
  57/4568     11. 12. 2014
5. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2015 prováděcí předpis k zásadám uvedeným v bodě 2) tohoto usnesení „Pravidla pro předkládání účetních dat a schvalování účetních závěrek“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  57/4568     11. 12. 2014
6. stanoví

že Zásady přípravy a realizace akcí reprodukce nemovitého majetku Moravskoslezského kraje schválené usnesením rady kraje č. 33/2547 ze dne 14. 1. 2014 a způsob odpisování dlouhodobého majetku a odpisové plány u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje schválené usnesením rady kraje č. 50/3907 ze dne 26. 8. 2014 se s účinností od 1. 1. 2015 stávají prováděcími předpisy zásad uvedených v bodě 2) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4569     11. 12. 2014
1. rozhodla

o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se společností Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 41197518, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  57/4570     11. 12. 2014
1. schvaluje

rozpočet Sociálního fondu na rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1934 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  57/4571     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti Pro Bank Security a.s. o úpravu smluvních podmínek ze dne 17. 11 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  57/4571     11. 12. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o provádění úklidových služeb č. 1423/2004/KŘ ze dne 23. 9. 2004 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1851 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  57/4572     11. 12. 2014
1. schvaluje

doplněk č. 6 Statutu sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje (č. usnesení)
  57/4573     11. 12. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Moravskoslezským krajem a všemi příspěvkovými organizacemi kraje dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  57/4573     11. 12. 2014
2. ukládá

všem příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: ředitelé všech příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje Termín: ihned

  frame-scrollup